+ iMeds.pl

Bicalutamide apotex 50 mgUlotka Bicalutamide apotex

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Bicalutamide Apotex, 50 mg, tabletki powlekane

Bicalutamidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bicalutamide Apotex i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bicalutamide Apotex

3.    Jak stosować lek Bicalutamide Apotex

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bicalutamide Apotex

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Bicalutamide Apotex i w jakim celu się go stosuje

Bicalutamide Apotex należy do grupy leków nazywanych antyandrogenami. Substancja czynna leku -bikalutamid - blokuje niepożądane działanie męskich hormonów płciowych (androgenów) i w ten sposób hamuje wzrost komórek raka gruczołu krokowego.

Bicalutamide Apotex stosuje się w leczeniu raka gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn, otrzymujących jednocześnie leki nazywane analogami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący, np. gonadorelinę, lub u których przeprowadzono bądź przeprowadzi się w najbliższym czasie chirurgiczny zabieg usunięcia jąder.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bicalutamide Apotex

Kiedy nie stosować leku Bicalutamide Apotex

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bikalutamid lub którykolwiek z pozostałych składników leku Bicalutamide Apotex (wymienionych w punkcie 6).

•    jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwhistaminowe, takie jak terfenadyna lub astemizol (stosowane w leczeniu alergii) lub cyzapryd (stosowany w leczeniu zgagi i refluksu żołądkowego), (patrz punkt „Bicalutamide Apotex a inne leki”).

•    u kobiet.

•    u dzieci i młodzieży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Bicalutamide Apotex należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą:

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby, należy powiedzieć o tym lekarzowi, który zdecyduje czy pacjent powinien przyjmować Bicalutamide Apotex. Podczas stosowania bikalutamidu lekarz zaleci regularne badania krwi w celu kontrolowania parametrów czynności

wątroby. Jeżeli u pacjenta przyjmującego lek wystąpią ciężkie zaburzenia czynności wątroby, leczenie bikalutamidem zostanie zakończone.

•    Jeśli u pacjenta występuje cukrzyca. Leczenie bikalutamidem w połączeniu z analogami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący może wpływać na stężenie glukozy we krwi. Może to wymagać zmiany dawki insuliny i (lub) doustnych leków przeciwcukrzycowych.

•    Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występują zaburzenia serca lub naczyń krwionośnych, w tym zaburzenia rytmu serca (arytmia), lub pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu tych schorzeń. Stosowanie Bicalutamide Apotex może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta i problem nie był omówiony uprzednio z lekarzem, należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty przed przyjęciem tego leku.

Jeśli pacjent zostanie przyjęty do szpitala, należy poinformować personel medyczny o stosowaniu bikalutamidu.

Bicalutamide Apotex a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Jeśli pacjent stosuje Bicalutamide Apotex jednocześnie z którymkolwiek z poniżej wymienionych leków, działanie bikalutamidu, jak również działanie innych leków może zostać zmienione.

W szczególności, należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

•    leki przeciwhistaminowe - terfenadynę i astemizol (stosowane w katarze siennym lub alergii) (patrz także powyżej „Kiedy nie stosować leku Bicalutamide Apotex”),

•    cyzapryd (stosowany w leczeniu zgagi i refluksu żołądkowego) (patrz także powyżej „Kiedy nie stosować leku Bicalutamide Apotex”),

•    doustne leki rozrzedzające krew, np. warfarynę (stosowana w zapobieganiu powstawania zakrzepów krwi),

•    cyklosporynę (stosowaną w celu hamowania działania układu immunologicznego, aby leczyć i zapobiegać odrzuceniu przeszczepionego narządu lub szpiku kostnego). Bikalutamid może zwiększać stężenie substancji o nazwie kreatynina w osoczu. Lekarz może zlecić pobranie krwi, aby kontrolować jej stężenie;

•    cymetydynę (stosowana w leczeniu wrzodów żołądka lub refluksu żołądkowego),

•    midazolam (lek stosowany w celu łagodzenia lęku przed zabiegami operacyjnymi lub innymi zabiegami lub jako lek znieczulaj ący stosowany przed oraz w trakcie zabiegu operacyjnego). Należy powiedzieć lekarzowi lub stomatologowi o stosowaniu bikalutamidu, jeśli pacjent jest przygotowywany do operacji lub odczuwa silny lęk podczas pobytu w szpitalu;

•    ketokonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych skóry i paznokci),

•    leki z grupy antagonistów wapnia, takie jak nifedypina, diltiazem lub werapamil (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi, dławicy piersiowej lub niektórych chorób serca).

Bicalutamide Apotex może wpływać na inne leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np.: chinidynę, prokainamid, amiodaron i sotalol) lub może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca, jeśli jest stosowany jednocześnie z innymi lekami (np.: metadonem (lek przeciwbólowy oraz stosowany w terapii uzależnienia od leków), moksyfloksacyną (antybiotyk), lekami przeciwpsychotycznymi stosowanymi w ciężkich chorobach psychicznych).

Lek Bicalutamide Apotex z jedzeniem i piciem

Tabletki Bicalutamide Apotex można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku, ale należy połykać je w całości, popijając szklanką wody.

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować leku Bicalutamide Apotex u kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby lek Bicalutamide Apotex wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak u niektórych pacjentów podczas leczenia bikalutamidem mogą wystąpić zawroty głowy lub senność. Jeśli u pacjenta wystąpią zawroty głowy lub senność, należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu powyższych czynności.

Jeśli pacjent uważa, że lek powoduje u niego senność, przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Bicalutamide Apotex zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję na niektóre cukry, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Bicalutamide Apotex

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Bicalutamide Apotex to 50 mg (jedna tabletka) na dobę, jeśli lekarz nie zaleci inaczej. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Można ją przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Ważne jest, aby przyjmować lek codziennie o tej samej porze.

Stosowanie bikalutamidu należy rozpocząć co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem leczenia analogami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący, np. gonadoreliną, lub jednocześnie z chirurgicznym zabiegiem usunięcia jąder.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (do 18 lat)

U dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie należy stosować leku Bicalutamide Apotex.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Bicalutamide Apotex

W przypadku przyjęcia większej dawki niż zalecana lub w razie przypadkowego połknięcia tabletek przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem. Należy wziąć ze sobą ulotkę i pozostałe tabletki, aby ułatwić lekarzowi identyfikację przyjętego leku. Lekarz może zdecydować o monitorowaniu funkcji organizmu do czasu ustąpienia działania bikalutamidu.

Pominięcie zastosowania leku Bicalutamide Apotex

Jeżeli pacjent zapomniał przyjąć lek Bicalutamide Apotex, należy tę dawkę pominąć, a następną tabletkę zażyć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bicalutamide Apotex

Nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej, nie należy przerywać stosowania leku Bicalutamide Apotex, chyba że lekarz zaleci inaczej.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów. Są to bardzo poważne działania niepożądane:

•    ciężka reakcja alergiczna, która powoduje obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła; mogą występować trudności w przełykaniu lub oddychaniu bądź silny świąd skóry z powstającymi wypukłymi guzkami;

•    ciężkie duszności lub nagłe trudności w oddychaniu, niekiedy z kaszlem lub gorączką. U niektórych pacjentów stosujących Bicalutamide Apotex występuje zapalna choroba płuc, nazywana śródmiąższową chorobą płuc;

•    zażółcenie skóry lub białkówek oczu, spowodowane zaburzeniem czynności wątroby (włączając niewydolność wątroby).

Inne możliwe działania niepożądane leku to:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    bolesność piersi

•    powiększenie piersi u mężczyzn

•    uderzenia gorąca

•    zawroty głowy

•    ból brzucha lub miednicy

•    zaparcie

•    nudności

•    obecność krwi w moczu (krwiomocz)

•    osłabienie

•    obrzęki dłoni, stóp, ramion lub nóg

•    zmniejszenie liczby krwinek czerwonych we krwi (niedokrwistość).

Często (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    zmniejszenie popędu seksualnego

•    depresja

•    senność

•    zgaga

•    wzdęcia

•    zaburzenia czynności wątroby, w tym zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zastój żółci (cholestaza) lub zażółcenie skóry i białkówek oczu (żółtaczka),

•    łysienie

•    nadmierne owłosienie

•    suchość skóry

•    wysypka

•    świąd skóry

•    zawał serca, niewydolność serca

•    trudności w osiągnięciu erekcji (czyli wzwodu)

•    zwiększenie masy ciała

•    utrata apetytu

•    ból w klatce piersiowej.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

•    reakcje alergiczne (reakcje nadwrażliwości). Objawy mogą obejmować: wysypkę skórną, świąd, pokrzywkę, złuszczanie się skóry, powstawanie pęcherzy lub strupów na skórze, obrzęk twarzy lub szyi, warg, języka lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu,

•    choroba zapalna płuc, nazywana śródmiąższową chorobą płuc. Objawy mogą obejmować ciężką duszność, przebiegającą z kaszlem lub gorączką.

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    niewydolność wątroby.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

• zmiany w EKG (wydłużenie odstępu QT)

Ponadto w badaniach klinicznych odnotowano występowanie niewydolności serca podczas leczenia bikalutamidem jednocześnie z analogiem hormonu uwalniającego hormon luteinizujący.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Bicalutamide Apotex

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym i dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po określeniu „Termin ważności” („EXP”). Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Bicalutamide Apotex

•    Substancją czynną leku jest bikalutamid. Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg bikalutamidu.

•    Pozostałe składniki to:

-    rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K30, krospowidon (typ B), magnezu stearynian,

-    otoczka: hypromeloza, makrogol 300, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Bicalutamide Apotex i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane. Tabletki są pakowane w blistry umieszczone w pudełku tekturowym, zawierającym 28 lub 30 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

Wytwórca

Medicamentos Internacionales S.A., MEDINSA Solana 26,

28850 Torrejón de Ardoz, Madrid

Hiszpania

Excella GmbH Nürnberger Strasse 12,

90537 Feucht Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Republika Czeska: Holandia:

Polska:

Apo-Bicalutamid 50 Bicalutamide Apotex 50 mg Bicalutamide Apotex

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2015

6

Bicalutamide Apotex

Charakterystyka Bicalutamide apotex

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bicalutamide Apotex, 50 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg bikalutamidu.

Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna.

Każda tabletka powlekana zawiera 56,25 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe, okrągłe, dwuwypukłe, tabletki powlekane.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie raka gruczołu krokowego w zaawansowanym stadium w skojarzeniu z terapią analogiem hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (ang. luteinizing hormone releasing hormone - LHRH) lub kastracją chirurgiczną.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Mężczyźni dorośli oraz w podeszłym wieku

Jedna tabletka (50 mg) raz na dobę o tej samej porze (najczęściej rano lub wieczorem), z posiłkiem lub bez posiłku. Stosowanie bikalutamidu należy rozpocząć 3 dni przed podaniem analogu LHRH lub jednocześnie z kastracją chirurgiczną.

Dzieci i młodzież

Bikalutamid jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek nie jest konieczne dostosowywanie dawki produktu leczniczego. Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania bikalutamidu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby nie jest konieczne dostosowywanie dawki produktu leczniczego.

U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby może dochodzić do kumulacji bikalutamidu (patrz punkt 4.4).

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na bikalutamid lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie

6.1.

Bikalutamid jest przeciwwskazany u kobiet i dzieci (patrz punkt 4.6).

Bikalutamidu nie należy stosować jednocześnie z terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem (patrz punkt 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie należy rozpocząć pod ścisłym nadzorem lekarza specjalisty.

Bikalutamid jest metabolizowany przede wszystkim w wątrobie. Wyniki badań wskazują na wolniejszy metabolizm bikalutamidu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, co może prowadzić do zwiększonej kumulacji bikalutamidu. Bikalutamid należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby.

Z uwagi na możliwość wystąpienia zaburzeń czynności wątroby należy rozważyć wykonywanie okresowych badań czynności wątroby. W większości przypadków zaburzenia czynności wątroby mogą wystąpić podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia bikalutamidem.

Rzadko obserwowano ciężkie zaburzenia czynności wątroby i raportowano zgony podczas leczenia bikalutamidem (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń czynności wątroby należy przerwać leczenie bikalutamidem.

U mężczyzn otrzymujących agonistów LHRH obserwowano zmniejszenie tolerancji glukozy, co może manifestować się występowaniem cukrzycy lub utratą kontroli glikemii u osób ze zdiagnozowaną cukrzycą. Należy rozważyć kontrolowanie stężenia glukozy we krwi u pacjentów otrzymujących bikalutamid jednocześnie z agonistami LHRH.

Ze względu na brak danych dotyczących stosowania bikalutamidu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min), bikalutamid powinien być stosowany u tych pacjentów jedynie z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Stwierdzono, że bikalutamid hamuje aktywność układu enzymatycznego cytochromu P 450 (CYP 3A4), dlatego podczas leczenia bikalutamidem leki metabolizowane głównie przez izoenzym CYP 3A4 powinny być stosowane ze szczególną ostrożnością (patrz punkty 4.3 i 4.5).

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

U pacjentów z chorobami serca zaleca się okresowe monitorowanie czynności serca.

Leczenie przeciwandrogenowe może wydłużać odstęp QT.

Przed rozpoczęciem terapii lekiem Bicalutamide Apotex u pacjentów z czynnikami ryzyka wystąpienia wydłużenia odstępu QT w wywiadzie i u pacjentów przyjmujących jednocześnie leki, które mogą wydłużać odstęp QT (patrz punkt 4.5), lekarz powinien ocenić stosunek korzyści do ryzyka włącznie z możliwością wystąpienia częstoskurczu komorowego typu Torsade de pointes.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono interakcji farmakodynamicznych ani farmakokinetycznych między bikalutamidem a analogami LHRH.

W badaniach in vitro wykazano, że (R)-enancjomer bikalutamidu jest inhibitorem izoenzymu CYP 3A4 oraz w mniejszym stopniu hamuje aktywność izoenzymów CYP 2C9, 2C19 i 2D6.

Chociaż w badaniach klinicznych z zastosowaniem fenazonu jako markera aktywności cytochromu P450 (CYP) nie wykazano potencjalnej interakcji z bikalutamidem, średnia wartość powierzchni pola pod krzywą (ang. area under the curve - AUC) midazolamu zwiększyła się maksymalnie o 80% po jednoczesnym podawaniu bikalutamidu przez 28 dni. Może to mieć znaczenie szczególnie w przypadku produktów leczniczych o wąskim indeksie terapeutycznym.

Z tego powodu przeciwwskazane jest jednoczesne stosowanie bikalutamidu z terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem (patrz punkt 4.3). Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania bikalutamidu ze związkami takimi, jak cyklosporyna i leki blokujące kanał wapniowy. Może być wskazane zmniejszenie dawki tych leków, zwłaszcza jeśli istnieje dowód nasilenia działania produktu leczniczego lub wystąpienia działań niepożądanych. W przypadku stosowania cyklosporyny zaleca się kontrolowanie jej stężenia w osoczu krwi oraz monitorowanie stanu klinicznego pacjenta podczas rozpoczynania lub po zakończeniu stosowania bikalutamidu.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania bikalutamidu z innymi lekami, które mogą hamować jego utlenianie, np. z cymetydyną lub ketokonazolem. Może to powodować zwiększenie stężenia bikalutamidu, co teoretycznie może prowadzić do zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych.

W badaniach in vitro wykazano, że bikalutamid może wypierać warfarynę, pochodną kumaryny o działaniu przeciwzakrzepowym, z jej połączeń z białkami osocza. U pacjentów przyjmujących jednocześnie bikalutamid i pochodne kumaryny o działaniu przeciwzakrzepowym zaleca się dokładne monitorowanie czasu protrombinowego.

Ponieważ leczenie przeciwandrogenowe może powodować wydłużenie odstępu QT, należy dokładnie rozważyć jednoczesne stosowanie Bicalutamide Apotex z produktami leczniczymi, które mogą wydłużać odstęp QT lub produktami leczniczymi mogącymi wywołać częstoskurcz komorowy typu Torsade de pointes, takimi jak leki należące do klasy IA (np.: chinidyna, dyzopiramid) lub klasy III (np.: amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), leki przeciwarytmiczne, metadon, moksyfloksacyna, leki przeciwpsychotyczne, itp. (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Bikalutamid jest przeciwwskazany u kobiet. Nie należy stosować produktu leczniczego Bicalutamide Apotex u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby produkt leczniczy Bicalutamide Apotex wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak zaznaczyć, że czasami mogą wystąpić zawroty głowy lub senność (patrz punkt 4.8). Każdy pacjent, u którego wystąpią te objawy, powinien zachować szczególną ostrożność.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane przedstawiono z uwzględnieniem następującej konwencji częstości występowania: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do <1/10); niezbyt często (> 1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Bicalutamide Apotex 50 mg (+ analog LHRH)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Niedokrwistość

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Zmniejszenie łaknienia

Zaburzenia psychiczne

Często

Zmniejszenie libido, depresja

Zaburzenia serca

Często

Zawał mięśnia sercowego (informowano o przypadkach śmiertelnych) e, niewydolność serca e

Nieznana

Wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4.4 i 4.5)

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często Często

Zawroty głowy Senność

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

Uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Śródmiąższowa choroba płucc (informowano o przypadkach śmiertelnych).

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Ból brzucha, zaparcie, nudności

Często

Niestrawność, wzdęcia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Zaburzenia czynności wątroby (w tym zwiększenie aktywności aminotransferaz3, cholestaza, żółtaczka)/ zaburzenia czynności wątroby i dróg żółciowycha

Rzadko

Niewydolność wątrobyd. Informowano o przypadkach śmiertelnych.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Łysienie, nadmierne owłosienie/ odrastanie włosów, suchość skóry, świąd, wysypka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

Krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często Często

Ginekomastia i tkliwość piersib Zaburzenia wzwodu

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Bardzo często Często

Osłabienie, obrzęki Ból w klatce piersiowej

Badania diagnostyczne

Często

Zwiększenie masy ciała

a Zaburzenia czynności wątroby rzadko mają nasilenie ciężkie. Najczęściej były przemijające i ustępowały bądź ulegały poprawie w czasie kontynuacji leczenia lub po jego przerwaniu. b Mogą być zmniejszone w przypadku jednoczesnej kastracji.

c Wymieniona jako działania niepożądane raportowane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Częstość występowania określono na podstawie doniesień o wystąpieniu śródmiąższowej choroby płuc w randomizowanych badaniach z bikalutamidem w dawce 150 mg we wczesnym raku gruczołu krokowego (EPC).

d Wymieniona jako działania niepożądane raportowane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Częstość występowania określono na podstawie doniesień o niewydolności wątroby u pacjentów leczonych bikalutamidem 150 mg w otwartym ramieniu badań EPC. e Obserwowana w badaniu farmakoepidemiologicznym dotyczącym stosowania agonistów LHRH i antyandrogenów w leczeniu raka prostaty. Wydaje się, że ryzyko wystąpienia wzrasta podczas stosowania bikalutamidu w dawce 50 mg w skojarzeniu z agonistami LHRH. Nie wykazano wzrostu ryzyka podczas stosowania bikalutamidu w dawce 150 mg w monoterapii w leczeniu raka prostaty.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ul. Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania bikalutamidu. Ponieważ bikalutamid należy do anilidów, teoretycznie istnieje ryzyko rozwoju methemoglobinemii. Methemoglobinemię stwierdzono po przedawkowaniu bikalutamidu u zwierząt. Zgodnie z tym ostre zatrucie pacjenta może powodować wystąpienie sinicy.

Nie ma specyficznej odtrutki. Należy zastosować leczenie objawowe. Zastosowanie dializy może być nieskuteczne, gdyż bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza i nie jest wydalany z moczem w postaci niezmienionej. Zalecane jest ogólne postępowanie podtrzymujące, w tym częste monitorowanie funkcji życiowych.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antyandrogeny, kod ATC: L02 B03.

Bikalutamid jest niesteroidowym antyandrogenem, nie wykazującym innej aktywności endokrynnej. Bikalutamid wiąże się z receptorami androgenowymi, nie powodując ekspresji genu. W ten sposób zostaje zahamowana stymulacja androgenowa. Wynikiem hamowania stymulacji androgenowej jest regresja guza gruczołu krokowego. W aspekcie klinicznym, u niektórych pacjentów przerwanie leczenia bikalutamidem może prowadzić do wystąpienia zespołu odstawienia antyandrogenu.

Bikalutamid jest racematem, którego aktywność antyandrogenowa jest powodowana niemal wyłącznie przez (R)-enancjomer.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Bikalutamid jest dobrze wchłaniany po podaniu doustnym. Nie ma dowodów o znaczeniu klinicznym na to, że pokarm wpływa na jego biodostępność.

(S)-enancjomer jest szybko wydalany w porównaniu z (R)-enancjomerem, którego okres półtrwania w osoczu krwi wynosi około 1 tygodnia.

Z powodu długiego okresu półtrwania w fazie eliminacji, kumulacja (R)-enancjomeru w osoczu w okresie podawania bikalutamidu w dawce 50 mg raz na dobę zwiększa się około 10-krotnie w porównaniu z (S)-enancjomerem.

Podczas stosowania bikalutamidu w dawce dobowej 50 mg stężenie (R)-enancjomeru w osoczu w stanie równowagi wynosi około 9 pg/ml. W stanie równowagi czynny (R)-enancjomer stanowi około 99% obecnych w krążeniu enancjomerów.

Właściwości farmakokinetyczne (R)-enancjomeru nie zależą od wieku pacjenta, zaburzeń czynności nerek, łagodnych lub umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby. Udowodniono, że u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (R)-enancjomer jest wolniej eliminowany z osocza.

Bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza (mieszanina racemiczna 96%, (R)-enancjomer > 99%) i jest intensywnie metabolizowany w wyniku utleniania i sprzęgania z kwasem glukuronowym. Jego metabolity są wydalane przez nerki i z żółcią w równych proporcjach.

W badaniu klinicznym średnie stężenie (R)-enancjomeru w nasieniu mężczyzn otrzymujących 150 mg bikalutamidu wynosiło 4,9 mikrograma/ml. Ilość bikalutamidu potencjalnie przekazywanego partnerce podczas stosunku płciowego jest niewielka i wynosi około 0,3 mikrograma/kg mc. Jest to ilość mniejsza niż ta, która wywoływała zmiany u potomstwa u zwierząt laboratoryjnych.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Bikalutamid jest silnie działającym antagonistą receptora androgenowego u zwierząt eksperymentalnych i u ludzi, bez innego działania. Głównym drugorzędowym działaniem farmakologicznym jest indukcja mieszanej aktywności oksydaz, zależnej od CYP 450, w wątrobie. Nie obserwowano indukcji enzymatycznej u ludzi i nie uważa się, że te doniesienia mają znaczenie w leczeniu pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Zanik przewodów nasiennych jest typowym działaniem tej grupy leków i zaobserwowano je u wszystkich badanych gatunków zwierząt. W 12-miesięcznych badaniach toksyczności, przeprowadzonych na szczurach, z zastosowaniem dawek powtórzonych, pełne odwrócenie zaniku jąder występowało w ciągu 24 tygodni. Po 11-tygodniowym podawaniu bikalutamidu, powrót zdolności rozrodczych następował po 7 tygodniach od zakończenia stosowania produktu leczniczego. Z tego względu należy zakładać występowanie okresu zmniejszonej płodności lub bezpłodności także u ludzi.

Zmiany w narządach docelowych u zwierząt, wliczając rozwój guzów komórek Leydiga, tarczycy, wątroby i nowotworów z nich się wywodzących. Zaburzenia różnicowania płciowego u potomstwa płci męskiej oraz przemijające zaburzenie płodności u samców są jednoznacznie związane z działaniem farmakologicznym bikalutamidu. Badania genotoksyczności nie wykazały jakiegokolwiek działania mutagennego bikalutamidu. Stwierdzono, że żadne z obserwowanych u zwierząt działań niepożądanych nie ma znaczenia klinicznego w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza j ednowodna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ) A Powidon K30 Krospowidon (typ) B Magnezu stearynian.

Otoczka:

Hypromeloza

Makrogol 300

Tytanu dwutlenek (E 171).

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3. Okres ważności 5 lat.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry z PCV/ Aluminium.

Opakowanie tekturowe zawiera 30 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Apotex Europe B.V.

Darwinweg 20 2333 CR Leiden Holandia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16006

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

23-09-2009 / 11-01-2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

02/2015

7

Bicalutamide Apotex