+ iMeds.pl

Bicalutamide fair-med 150 mgUlotka Bicalutamide fair-med

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Bicalutamide Fair-Med, 150 mg, tabletki powlekane

Bicalutamidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bicalutamide Fair-Med i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bicalutamide Fair-Med

3.    Jak stosować lek Bicalutamide Fair-Med

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bicalutamide Fair-Med

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Bicalutamide Fair-Med i w jakim celu się go stosuje

Bicalutamide Fair-Med zawiera lek o nazwie bikalutamid. Należy on do grupy leków zwanych niesteroidowymi przeciwandrogenami. Działa on przez blokowanie działania męskich hormonów płciowych (androgenów) i w ten sposób hamuje wzrost komórek gruczołu krokowego.

Lek Bicalutamide Fair-Med, 150 mg, jest wskazany w monoterapii lub w połączeniu z chirurgicznym usunięciem gruczołu krokowego lub radioterapią u pacjentów z miejscowym zaawansowanym rakiem prostaty, u których występuje wysokie ryzyko rozwoju choroby.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bicalutamide Fair-Med

Kiedy nie stosować leku Bicalutamide Fair-Med:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na bikalutamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

•    Jeśli pacjent przyjmuje cyzapryd lub niektóre leki przeciwhistaminowe (terfenadynę lub astemizol).

•    Jeśli pacjent jest kobietą.

Nie należy stosować leku Bicalutamide Fair-Med, jeśli którakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji odnosi się do pacjenta. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą przed rozpoczęciem przyjmowania leku Bicalutamide Fair-Med.

Leku Bicalutamide Fair-Med nie wolno podawać dzieciom ani młodzieży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Bicalutamide Fair-Med należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

•    Jeżeli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby. Wówczas lek ten może być przyjmowany jedynie po dokładnym rozważeniu przez lekarza możliwych korzyści i ryzyka. Lekarz będzie przeprowadzał regularne badania czynności wątroby (oznaczenie bilirubiny, aminotransferaz, fosfatazy zasadowej). Jeśli wystąpią ciężkie zaburzenia czynności wątroby, należy przerwać stosowanie leku Bicalutamide Fair-Med.

•    Jeżeli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek. Lek powinien być przyjmowany jedynie po dokładnym rozważeniu przez lekarza możliwych korzyści i ryzyka.

•    Jeśli u pacjenta występuje choroba serca. W takim przypadku lekarz powinien regularnie monitorować pracę serca.

Jeśli pacjent udaje się na leczenie do szpitala, należy poinformować personel medyczny o stosowaniu leku Bicalutamide Fair-Med.

Inne leki i Bicalutamide Fair-Med

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować leku Bicalutamide Fair-Med, jeśli pacjent przyjmuje już którykolwiek z następujących leków:

•    cyzapryd (stosowany w niektórych rodzajach niestrawności),

•    niektóre leki przeciwhistaminowe (terfenadyna lub astemizol).

Należy również poinformować lekarza prowadzącego, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:

•    leki przyjmowane doustnie, zapobiegające zakrzepom krwi (doustne leki przewciwzakrzepowe),

Lekarz może przeprowadzić badania krwi przed rozpoczęciem stosowania leku Bicalutamide Fair-Med lub podczas jego przyjmowania.

•    cyklosporyna (stosowana do obniżenia aktywności układu odpornościowego),

•    leki blokujące kanał wapniowy (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi lub innych chorób serca),

•    cymetydyna (stosowana w leczeniu wrzodów żołądka),

•    ketokonazol (stosowany w leczeniu zakażeń skóry i paznokci wywołanych przez grzyby).

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Bicalutamide Fair-Med jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet i nie wolno go podawać kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

Lek Bicalutamide Fair-Med może powodować zmniejszenie płodności lub niepłodność u mężczyzn.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

•    Jest mało prawdopodobne, aby lek Bicalutamide Fair-Med wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

• Jednak istnieje możliwość, że tabletki wywołają u pacjenta zawroty głowy lub senność. Jeśli objawy te wystąpią u pacjenta, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Bicalutamide Fair-Med zawiera laktozę jednowodną

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Bicalutamide F air-Med

Ten lek należy zawsze przyjmować według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Zalecana dawka dla dorosłych to 1 tabletka raz na dobę.

•    Tabletkę należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody.

•    Linia podziału na tabletce tylko ułatwia rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia.

•    Należy starać się przyjmować lek o tej samej porze każdego dnia.

•    Nie należy przerywać stosowania tego leku nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, dopóki lekarz prowadzący nie zaleci odstawienia leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bicalutamide Fair-Med

W przypadku zażycia większej dawki leku, niż przepisana przez lekarza, należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Bicalutamide Fair-Med

•    Jeżeli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, należy tę dawkę pominąć, a następną zażyć o zwykłej porze.

•    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne (niezbyt często, mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów).

Objawy mogą obejmować nagłe pojawienie się:

•    wysypki, świądu lub pokrzywki na skórze

•    obrzęku twarzy, ust, języka, gardła lub innych części ciała

•    płytkiego oddechu, sapania lub trudności w oddychaniu.

Jeśli powyższe objawy odnoszą się do pacjenta, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy również niezwłocznie powiadomić lekarza, jeśli pacjent zauważy którykolwiek z następujących objawów:

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

•    Zażółcenie skóry lub białek oczu (żółtaczka) i zwiększona aktywność enzymów wątrobowych. Mogą to być objawy zaburzeń czynności wątroby, a w rzadkich przypadkach (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów) niewydolności wątroby.

•    Ból w jamie brzusznej

•    Obecność krwi w moczu

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

•    Ciężka duszność lub nagłe nasilenie duszności.

Może ono przebiegać z kaszlem lub wysoką temperaturą ciała (gorączką). Mogą to być objawy zapalenia płuc zwanego śródmiąższową chorobą płuc.

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    Wysypka

•    Tkliwość lub powiększenie piersi

•    Uczucie osłabienia

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów)

•    Uderzenia gorąca

•    Mdłości (nudności)

•    Świąd

•    Suchość skóry

•    Trudności ze wzwodem (zaburzenia erekcji)

•    Zwiększenie masy ciała

•    Zmniej szenie popędu płciowego

•    Wypadanie włosów

•    Nadmierny porost włosów

•    Zmniejszenie ilości czerwonych krwinek (anemia). Może to powodować zmęczenie i bladość skóry.

•    Zmniej szenie apetytu

•    Depresja

•    Senność

•    Niestrawność

•    Zawroty głowy

•    Zaparcia

•    Wzdęcia

•    Ból w klatce piersiowej

•    Obrzęk

Lekarz może przeprowadzić badania krwi w celu wykrycia zmian we krwi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Bicalutamide Fair-Med

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Ten lek nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bicalutamide Fair-Med

-    Substancją czynną leku jest bikalutamid. Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg bikalutamidu.

-    Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, powidon K 25, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.

Otoczka: hypromeloza (5cP), tytanu dwutlenek (E 171), glikol propylenowy.

Jak wygląda lek Bicalutamide Fair-Med i co zawiera opakowanie

Białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane, z linią podziału.

Blistry PVC/PVDC/Aluminium.

Wielkość opakowania: 28 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Fair-Med Healthcare GmbH Planckstrasse 13 22765 Hamburg Niemcy

Wytwórca:

Genepharm S.A.

18km Marathon Avenue 15351 Pallini Attikis Grecja

Remedica Ltd Limassol Industrial Estate P.O. Box 51706 CY-3508 Limassol

Cypr

Pharmadox Healthcare Ltd

KW 20A - Kordin Industrial Park - Paola

PLA 3000

Malta

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Portugalia:

Cypr:

Niemcy:

Dania:

Irlandia:

Malta:

Polska:

Holandia:


Bicalutamida Fair-Med 150 mg, Comprimidos revestidos por película Bicalutamide Fair-Med 150 mg, EmKakuppéva ps ksraó upévro SroKÍa Bicalutamid Fair-Med Healthcare 150 mg Filmtabletten Bicalutamid Fair-Med

Bicalutamide Fair-Med 150 mg Film-coated Tablets Bicalutamide Fair-Med 150 mg Film-coated Tablets Bicalutamide Fair-Med

Bicalutamide Fair-Med 150 mg, filmomhulde tabletten

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Bicalutamide Fair-Med

Charakterystyka Bicalutamide fair-med

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bicalutamide Fair-Med, 150 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 150 mg bikalutamidu (Bicalutamidum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 188,0 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana z linią podziału.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko rozkruszenie w celu ułatwienia połknięcia, a nie podział na równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Bicalutamide Fair-Med, 150 mg, jest wskazany w monoterapii lub w połączeniu z chirurgicznym usunięciem gruczołu krokowego lub radioterapią u pacjentów z miejscowym zaawansowanym rakiem prostaty, u których występuje wysokie ryzyko rozwoju choroby (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Mężczyźni dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku: dawka to jedna tabletka 150 mg przyjmowana doustnie raz na dobę.

Tabletki należy połykać w całości popijając płynem.

Produkt Bicalutamide Fair-Med, 150 mg należy przyjmować stale, przez co najmniej 2 lata lub do czasu progresji choroby.

Dzieci i młodzież: produkt Bicalutamide Fair-Med jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Zaburzenia czynności nerek: nie jest wymagane dostosowywanie dawki u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Nie ma doświadczeń w stosowaniu bikalutamidu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności wątroby: nie jest wymagane dostosowywanie dawki u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby może wystąpić zwiększona kumulacja produktu leczniczego (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Produkt Bicalutamide Fair-Med jest przeciwwskazany u kobiet, dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.6).

Stosowanie terfenadyny, astemizolu lub cyzaprydu jednocześnie z bikalutamidem jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Rozpoczęcie leczenia powinno być prowadzone pod bezpośrednim nadzorem lekarza specjalisty, a następnie pacjenci powinni być poddawani regularnym badaniom.

Bikalutamid jest metabolizowany głównie w wątrobie. Wyniki badań wykazują, że wydalanie bikalutamidu może być wolniejsze u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, co może prowadzić do zwiększonej kumulacji bikalutamidu.

W związku z tym bikalutamid należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Należy rozważyć wykonywanie okresowych badań czynności wątroby, z uwagi na możliwość wystąpienia zaburzeń czynności wątroby. Wystąpienia większości zmian można się spodziewać w ciągu pierwszych 6 miesięcy leczenia bikalutamidem.

Podczas leczenia bikalutamidem rzadko obserwowano ciężkie zaburzenia czynności wątroby i niewydolność wątroby, zgłaszano też przypadki zakończone zgonem (patrz punkt 4.8).

W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń należy przerwać leczenie bikalutamidem.

Ze względu na brak doświadczeń ze stosowaniem bikalutamidu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) bikalutamid należy stosować u tych pacjentów wyłącznie przy zachowaniu szczególnej ostrożności.

Należy okresowo monitorować czynność serca u pacjentów z chorobami serca.

U pacjentów, u których występuje obiektywna progresja choroby wraz z podwyższonym wskaźnikiem PSA, należy rozważyć przerwanie leczenia bikalutamidem.

Wykazano, że bikalutamid hamuje cytochrom P450 (CYP 3A4), dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania bikalutamidu z lekami metabolizowanymi głównie przez izoenzym CYP 3A4 (patrz punkty 4.3 i 4.5).

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Z badań in vitro wynika, że R-enancjomer bikalutamidu jest inhibitorem izoenzymu CYP 3A4, z jednoczesnym słabszym działaniem hamującym aktywność izoenzymów CYP 2C9, 2C19 oraz 2D6.

Chociaż badania kliniczne z użyciem antypiryny jako markera aktywności cytochromu P450 (CYP) nie wykazały potencjalnej interakcji z bikalutamidem, średnia pola pod krzywą ekspozycji midazolamu (AUC) wzrosła o ok. 80% po jednoczesnym podawaniu bikalutamidu przez 28 dni. Taki wzrost może mieć znaczenie w przypadku stosowania leków o wąskim indeksie terapeutycznym. Dlatego przeciwwskazane jest stosowanie bikalutamidu jednocześnie z terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem (patrz punkt 4.3) i należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania bikalutamidu ze związkami takimi jak cyklosporyna i leki blokujące kanał wapniowy. Może być konieczne zmniejszenie dawki tych leków, szczególnie jeśli istnieje dowód nasilenia działania leku lub wystąpienia działań niepożądanych. W przypadku stosowania cyklosporyny zaleca się kontrolowanie jej stężenia we krwi oraz monitorowanie stanu klinicznego pacjenta przy rozpoczynaniu lub po zakończeniu leczenia bikalutamidem.

Należy zachować ostrożność podczas przepisywania bikalutamidu z innymi lekami, które mogą hamować procesy utleniania, np.: cymetydyną lub ketokonazolem. Teoretycznie może to powodować zwiększenie stężenia bikalutamidu, co teoretycznie może prowadzić do nasilenia występowania działań niepożądanych.

Badania in vitro wykazały, że bikalutamid może wypierać warfarynę, pochodną kumaryny

0    działaniu przeciwzakrzepowym, z połączeń z białkami osocza. Dlatego w przypadku rozpoczęcia terapii bikalutamidem u pacjentów jednocześnie przyjmujących pochodne kumaryny o działaniu przeciwzakrzepowym zaleca się uważne monitorowanie czasu protrombinowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Bikalutamid jest przeciwwskazany u kobiet i nie wolno go podawać kobietom w ciąży ani matkom karmiącym.

Płodność

Obserwowano przemijające zaburzenia płodności u samców w badaniach przeprowadzonych na zwierzętach (patrz punkt 5.3). Należy przypuszczać, że bikalutamid może powodować zmniejszenie płodności lub niepłodność u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby bikalutamid zaburzał zdolność prowadzenia pojazdów

1    obsługiwania maszyn. Należy jednak zaznaczyć, że sporadycznie mogą wystąpić zawroty głowy lub senność. Każdy pacjent, u którego wystąpią te objawy powinien zachować szczególną ostrożność.

4.8    Działania niepożądane

W tym punkcie działania niepożądane zostały sklasyfikowane następująco: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100); rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1. Częstość występowania działań niepożądanych

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Zdarzenie

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często

Niedokrwistość

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Reakcje nadwrażliwości, obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Zmniejszenie apetytu

Zaburzenia psychiczne

Często

Obniżone libido, depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy Senność

Zaburzenia naczyniowe

Często

Uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Śródmiąższowa choroba płuc. Zgłaszano przypadki zakończone zgonem.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Ból w nadbrzuszu,

zaparcia,

nudności

niestrawność,

wzdęcia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Hepatotoksyczność, żółtaczka, hipertansaminazemia a

Rzadko

Niewydolność wątroby. Zgłaszano przypadki zakończone zgonem.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

Wysypka

Często

Wypadanie włosów, nadmierne owłosienie/ponowne wyrastanie włosów, suchość skóry, świąd

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często

Ginekomastia i tkliwość

piersib

Często

Zaburzenia erekcji

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Bardzo często

Osłabienie

Często

Ból w klatce piersiowej, obrzęk

Badania diagnostyczne

Często

Zwiększenie masy ciała

a.    Zaburzenia czynności wątroby rzadko są ciężkie i najczęściej były przemijające, ustępujące lub ulegające poprawie w czasie kontynuacji leczenia lub po jego przerwaniu

b.    Większość pacjentów otrzymujących bikalutamid 150 mg w monoterapii doświadczała ginekomastii i (lub) bólu piersi. W badaniach objawy te uznano za ciężkie u nie więcej niż 5% pacjentów. Ginekomastia może nie ustąpić samoistnie po przerwaniu leczenia,

a zwłaszcza po długotrwałym leczeniu (< 1/10 000), częstość zdarzenia nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

4.9 Przedawkowanie

Brak doświadczenia związanego z przedawkowaniem leku u ludzi. Ponieważ bikalutamid należy do anilidów, istnieje ryzyko rozwoju methemoglobinemii. Methemoglobinemię obserwowano po przedawkowaniu bikalutamidu u zwierząt. Zgodnie z tym ostre zatrucie może powodować u pacjenta wystąpienie sinicy. Brak specyficznego antidotum; należy zastosować leczenie objawowe. Zastosowanie dializy może nie przynieść spodziewanej poprawy, ponieważ bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza i nie jest wydalany z moczem w postaci niezmienionej. Zalecane jest ogólne postępowanie podtrzymujące z częstym monitorowaniem funkcji życiowych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antagoniści hormonów i ich pochodne, antyandrogeny Kod ATC: L02B B03

Bikalutamid jest niesteroidowym antyandrogenem, nie wykazującym innej aktywności endokrynnej. Wiąże się z typem dzikim lub normalnym receptora androgenowego, nie powodując ekspresji genu i w ten sposób hamuje stymulację androgenową. W wyniku tego hamowania dochodzi do regresji guza gruczołu krokowego. Od strony klinicznej, przerwanie stosowania bikalutamidu u niektórych pacjentów może prowadzić do wystąpienia zespołu odstawienia antyandrogenów.

Bikalutamid był badany w leczeniu pacjentów z ograniczonym do narządu (T1-T2, N0 lub NX, M0) lub miejscowo zaawansowanym (T3-T4, każde N, M0, T1-T2, N+, M0) rakiem gruczołu krokowego bez przerzutów, w łącznej analizie 3 badań klinicznych z grupą kontrolną placebo, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, przeprowadzonych z udziałem 8113 pacjentów, w której bikalutamid był stosowany jako pierwsze leczenie hormonalne lub jako leczenie uzupełniające po radykalnej prostatektomii lub radioterapii (pierwotne naświetlanie strumieniem zewnętrznym). Przy medianie okresu obserwacji wynoszącej

9.7    roku, u 36,6% wszystkich pacjentów otrzymujących bikalutamid i 38,17% pacjentów otrzymujących placebo, stwierdzono obiektywną progresję choroby.

Zmniejszenie ryzyka obiektywnej progresji choroby było obserwowane w większości grup pacjentów, jednak najbardziej wyraźne było ono w grupie pacjentów z dużym ryzykiem progresji. W związku z tym, pozostaje do decyzji lekarza prowadzącego wybranie najlepszego sposobu leczenia pacjenta, u którego występuje małe ryzyko progresji choroby, szczególnie u pacjentów po radykalnej prostatektomii. Decyzja może być odroczona do wystąpienia objawów świadczących o progresji choroby.

Nie zaobserwowano różnic w ogólnym przeżyciu przy medianie czasu obserwacji wynoszącej

9.7    roku i śmiertelności wynoszącej 31,4% (współczynnik ryzyka [ang. hazard ratio - HR]

= 1,01; 95% przedział ufności [ang. confidence interval - CI] 0,94 do 1,09). Jednak

w dalszych analizach podgrup obserwowano pewne tendencje.

Dane dotyczące przeżycia bez progresji choroby i całkowitego przeżycia w czasie w oparciu o szacunki Kaplana-Meiera dla pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego zestawiono w poniższych tabelach.

Tabela 1. Udział pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem z progresją choroby w czasie leczenia, analiza podgrup

Populacja

analizowana

Ramię

leczenia

Zdarzenia (%) w ciągu 3 lat

Zdarzenia (%) w ciągu 5 lat

Zdarzenia (%) w ciągu 7 lat

Zdarzenia (%) w ciągu 10 lat

Baczna

obserwacja

(n=657)

Bikalutamid 150 mg

19,7%

36,3%

52,1%

73,2%

Placebo

39,8%

59,7%

70,7%

79,1%

Radioterapia

(n=305)

Bikalutamid 150 mg

13,9%

33,0%

42,1%

62,7%

Placebo

30,7%

49,4%

58,6%

72,2%

Radykalna

prostatektomia

(n=1719)

Bikalutamid 150 mg

7,5%

14,4%

19,8%

29,9%

Placebo

11,7%

19,4%

23,2%

30,9%

Tabela 2. Całkowity czas przeżycia w miejscowo zaawansowanej chorobie według podgrupy leczenia

Populacja

Ramię

Zdarzenia

Zdarzenia

Zdarzenia

Zdarzenia

analizowana

leczenia

(%)

(%) w ciągu

(%) w ciągu

(%)

w ciągu 3 lat

5 lat

7 lat

w ciągu 10 lat

Baczna

obserwacja

(n=657)

Bikalutamid 150 mg

14, 2%

29,4%

42,2%

65,0%

Placebo

17,0%

36,4%

53,7%

67,5%

Radioterapia

(n=305)

Bikalutamid 150 mg

8,2%

20,9%

30,0%

48,5%

Placebo

12,6%

23,1%

38,1%

53,3%

Radykalna

prostatektomia

(n=1719)

Bikalutamid 150 mg

4,6%

10,0%

14,6%

22,4%

Placebo

4,2%

8,7%

12,6%

20,2%

W grupie pacjentów z rakiem miejscowo zaawansowanym, otrzymujących bikalutamid w monoterapii, nie było znamiennej różnicy przeżycia wolnego od progresji choroby. Nie stwierdzono istotnych różnic w przeżywalności ogólnej u pacjentów z miejscowo zlokalizowaną chorobą, którzy otrzymywali bikalutamid jako leczenie uzupełniające po radioterapii (HR = 0,98, 95% CI: 0,80 do 1,20) lub radykalnej prostatektomii (HR = 1,03, 95% CI: 0,85 do 1,25). U pacjentów z miejscowo zlokalizowaną chorobą, którzy w przeciwnym wypadku trafiliby do grupy bacznej obserwacji, istniała również tendencja do zmniejszonego przeżycia w porównaniu z pacjentami z grupy placebo (HR = 1,15, 95%

CI: 1,00 do 1,32). W związku z tym, stosunek korzyści do ryzyka w przypadku stosowania bikalutamidu w tej grupie pacjentów nie jest korzystny.

Bikalutamid jest racematem, którego aktywność przeciwandrogenowa jest powodowana prawie wyłącznie przez jego (R)-enancjomer.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Bikalutamid jest dobrze wchłaniany po podaniu doustnym. Nie ma dowodów o znaczeniu klinicznym na to, że pokarm wpływa na jego biodostępność.

(S)-enancjomer jest szybko wydalany w porównaniu z (R)-enancjomerem, którego okres półtrwania w osoczu krwi wynosi około 1 tygodnia.

W wyniku regularnego podawania bikalutamidu, stężenie (R)-enancjomeru w osoczu krwi zwiększa się 10-krotnie w porównaniu z (S)-enancjomerem, co jest spowodowane wydłużeniem okresu półtrwania.

W wyniku podawania bikalutamidu w dawce dobowej 150 mg, stężenie (R)-enancjomeru w osoczu w stanie stacjonarnym wynosi 22 ąg/ml. Spośród całkowitej liczby enancjomerów obecnych w osoczu w stanie stacjonarnym, 99% stanowi (R)-enancjomer.

Farmakokinetyka (R)-enancjomeru nie zależy od wieku pacjenta, czynności nerek, łagodnych i umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby. Istnieje dowód, że ciężka niewydolność wątroby powoduje wolniejszą eliminację (R)-enancjomeru.

Bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza (mieszanina racemiczna 96%, (R)-enancjomer > 99%) i jest intensywnie metabolizowany (poprzez utlenianie i sprzęganie z kwasem glukuronowym). Jego metabolity są wydalane przez nerki i z żółcią w przybliżeniu w równych proporcjach.

W badaniach klinicznych stwierdzono, że średnie stężenie (R)-enancjomeru w nasieniu

mężczyzn przyjmujących 150 mg bikalutamidu wynosiło 4,9 ąg/ml. Ilość bikalutamidu

potencjalnie przekazywana partnerce podczas stosunku jest mała i wynosi około

0,3 ąg/kg mc. Jest to wartość mniejsza od tej, która wywołuje zmiany u potomstwa zwierząt

laboratoryjnych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Bikalutamid jest silnym przeciwandrogenem i inhibitorem oksydazy o mieszanej funkcji u zwierząt. Zmiany w organach docelowych u zwierząt, w tym rozwój guzów (komórek

Leydiga, tarczycy, wątroby) są powiązane z działaniem farmakologicznym bikalutamidu. Nie obserwowano indukcji enzymów u ludzi i nie uważa się, że te doniesienia mają znaczenie w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego. Zanik kanalików nasiennych jest spodziewanym działaniem leków z grupy antyandrogenów i obserwowany był u wszystkich badanych gatunków. Całkowicie odwracalny zanik jąder występował 24 tygodnie po 12-miesięcznym badaniu toksyczności po podawaniu wielokrotnym u szczurów, chociaż odwracalność czynnościowa była widoczna w badaniach reprodukcji 7 tygodni po zakończeniu 11-tygodniowego okresu podawania leku. Należy zakładać, że u ludzi wystąpi okres zmniejszonej płodności lub niepłodności.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza j ednowodna Powidon K 25

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Magnezu stearynian

Otoczka:

Hypromeloza (5cP)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Glikol propylenowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 5 lat.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Aluminium, pudełko tekturowe.

Opakowanie zawiera 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 80, 84, 86, 90, 98, 100, 140, 200 lub 280 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fair-Med Healthcare GmbH Planckstrasse 13 22765 Hamburg Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Bicalutamide Fair-Med