+ iMeds.pl

Bicalutamide kabi 150 mgUlotka Bicalutamide kabi

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Bicalutamide Kabi, 150 mg, tabletki powlekane

Bicalutamidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Bicalutamide Kabi i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bicalutamide Kabi

3.    Jak stosować Bicalutamide Kabi

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Bicalutamide Kabi

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Bicalutamide Kabi i w jakim celu się go stosuje

Bicalutamide Kabi jest lekiem należącym do grupy przeciwandrogenów.

Przeciwandrogeny hamują efekt działania androgenów (męskich hormonów płciowych).

Bicalutamide Kabi jest stosowany w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego u pacjentów z dużym ryzykiem progresji choroby, zarówno jako jedyny lek, jak i w połączeniu z innymi metodami leczenia, takimi jak chirurgiczne usunięcie gruczołu krokowego lub radioterapia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bicalutamide Kabi Kiedy nie stosować leku Bicalutamide Kabi:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bikalutamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6. Zawartość opakowania i inne informacje),

•    jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające terfenadynę, astemizol lub cyzapryd (patrz punkt „Inne leki i Bicalutamide Kabi” poniżej),

•    u kobiet lub dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby. U pacjentów

z chorobami wątroby może dojść do zwiększenia stężenia bikalutamidu we krwi. Należy rozważyć wykonywanie okresowych badań czynności wątroby.

Inne leki i Bicalutamide Kabi

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty. Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjent stosuje jakikolwiek z poniższych leków:

•    warfaryna lub leki o podobnym działaniu, zapobiegające krzepnięciu krwi,

•    terfenadyna lub astemizol (stosowane w leczeniu kataru siennego lub uczulenia) lub cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądkowych) (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Bicalutamide

Kabi”),

•    cyklosporyna (stosowana do obniżenia odporności w celu zapobiegania odrzuceniom przeszczepów organów lub szpiku kostnego),

•    blokery kanałów wapniowych (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi lub innych chorób serca),

•    cymetydyna (stosowana w leczeniu wrzodów żołądka),

•    ketokonazol (stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych skóry i paznokci).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Bicalutamide Kabi jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet i nie wolno go podawać kobietom w ciąży i matkom karmiącym piersią.

Bicalutamide Kabi może powodować zmniejszenie płodności lub niepłodność u ludzi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Bicalutamide Kabi może powodować zawroty głowy lub senność. Jeśli u pacjenta wystąpią zawroty głowy lub senność, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Bicalutamide Kabi

Bicalutamide Kabi zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Bicalutamide Kabi

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Zwykle zalecana dawka, to 1 tabletka (150 mg) raz na dobę.

•    Tabletkę należy połknąć w całości popijając wodą.

•    Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

•    Lek najlepiej przyjmować każdego dnia o tej samej porze.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bicalutamide Kabi

W przypadku zastosowania większej, niż zalecana dawki leku Bicalutamide Kabi, należy powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Jeżeli to możliwe, należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub opakowanie, aby ułatwić lekarzowi identyfikację przyjętego leku.

Pominięcie zastosowania leku Bicalutamide Kabi

Jeżeli pacjent zapomniał przyjąć Bicalutamide Kabi, należy tę dawkę pominąć, a następną tabletkę zażyć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Bicalutamide Kabi

Nie należy przerywać stosowania leku Bicalutamide Kabi nawet, jeśli pacjent czuje się dobrze, dopóki nie zaleci tego lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne (niezbyt często: występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów).

Objawy mogą obejmować nagłe wystąpienie:

•    wysypki, świądu skóry lub pokrzywki,

•    obrzęku twarzy, warg, języka, gardła lub innych części ciała,

•    skrócenia oddechu, świszczącego oddechu lub problemów z oddychaniem.

Należy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli wystąpią powyższe działania niepożądane.

Należy powiadomić lekarza także w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z następujących działań niepożądanych:

Często występujące działania niepożądane (występują nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    żółte zabarwienie skóry lub białek oczu (żółtaczka), które mogą być objawami problemów

z wątrobą lub rzadkich przypadków niewydolności wątroby (występuje rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów),

•    ból brzucha,

•    obecność krwi w moczu.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

•    ciężka duszność lub nagłe nasilenie duszności, także z kaszlem lub wysoką temperaturą (gorączką). Mogą być objawami zapalenia płuc zwanego śródmiąższową chorobą płuc.

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często występujące działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    wysypka,

•    obrzęk i tkliwość piersi,

•    uczucie osłabienia.

Często występujące działania niepożądane (występują nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    uderzenia gorąca,

•    uczucie mdłości (nudności),

•    świąd,

•    suchość skóry,

•    trudności w osiągnięciu erekcji (impotencja),

•    zwiększenie masy ciała,

•    zmniejszenie popędu płciowego i płodności,

•    wypadanie włosów,

•    ponowny porost włosów lub wzrost nowych włosów,

•    zmniej szenie liczby czerwonych krwinek (anemia), które może powodować bladość skóry lub zmęczenie,

•    utrata apetytu,

•    depresja,

•    senność,

•    niestrawność,

•    zawroty głowy,

•    zaparcie,

•    wiatry (wzdęcia),

•    ból w klatce piersiowej ,

•    obrzęk.

Lekarz prowadzący może zalecić badania krwi w celu sprawdzenia czy nie wystąpiły zaburzenia krwi.

Nie należy się niepokoić powyższą listą możliwych działań niepożądanych. Możliwe, że u pacjenta nie wystąpi żadne z powyższych działań niepożądanych. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać Bicalutamide Kabi

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Bicalutamide Kabi nie wymaga specjalnych warunków przechowywania.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku tekturowym po symbolu EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Bicalutamide Kabi:

•    Substancją czynną leku jest bikalutamid. Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg bikalutamidu.

•    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K 30, magnezu stearynian.

Otoczka: Opadry White (Y-1-7000), który zawiera: hypromeloza 5 CP, makrogol 400 i tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda Bicalutamide Kabi i co zawiera opakowanie

Bicalutamide Kabi, 150 mg, tabletki powlekane, białe do białawych, okrągłe, dwuwypukle, z wytłoczeniem „DB04” po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie.

Dostępne w blistrach po 10 lub 14 tabletek powlekanych. Tabletki pakowane są w pudełka po 28, 30, 50, 60, 90, 98 i 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Fresenius Kabi Oncology Plc Lion Court, Farnham Road Bordon, Hampshire, GU35 0NF Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa tel. (22) 345 67 89

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Bicalutamid Kabi 150 mg Filmtabletten

Belgia

Bicalutamide Fresenius Kabi 150 mg, filmomhulde tabletten

Bułgaria

Bicalutamide Kabi 150 mg film-coated tablets

Francja

Bicalutamide Kabi 150 mg, comprimé pelliculé

Grecja

Bicalutamide Kabi, 150 mg/tab, sniKa^ugéva gs ^snxó ogévro SroKÍa

Holandia

Bicalutamide Fresenius Kabi 150 mg filmomhulde tabletten

Irlandia

Bicalutamide 150 mg film-coated tablets

Niemcy

Bicalutamid Kabi 150 mg Filmtabletten

Polska

Bicalutamide Kabi

Portugalia

Bicalutamida Kabi

Republika Czeska

Bicalutamid Kabi 150 mg Potahované tablety

Rumunia

Bicalutamida Kabi 150 mg comprimate filmate

Słowenia

Bikalutamid Kabi 150 mg filmsko obložene tablete

Węgry

Bicalutamid Kabi 150 mg filmtabletta

Wielka Brytania

Bicalutamide 150 mg film-coated tablets

Włochy

Bicalutamide Kabi

Data ostatniej aktualizacji ulotki: grudzień 2012

UK/H/3982/00l/IB/002 5

Bicalutamide Kabi

Charakterystyka Bicalutamide kabi

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bicalutamide Kabi, 150 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg bikalutamidu.

Substancja pomocnicza: każda tabletka (150 mg) zawiera 266,79 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Białe do białawych, okrągłe, dwuwypukle tabletki powlekane, z wytłoczeniem „DB04” po jednej stronie, gładkie po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Bicalutamide Kabi jest wskazany w leczeniu miejscowo zaawansowanego raka gruczołu krokowego u pacjentów z dużym ryzykiem progresji choroby, w monoterapii lub jako leczenie uzupełniające po radykalnej prostatektomii lub radioterapii (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Mężczyźni dorośli oraz w podeszłym wieku: jedna tabletka powlekana (150 mg) raz na dobę, z posiłkiem lub bez posiłku.

Bicalutamide Kabi powinien być stosowany nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata lub do czasu progresji choroby.

Zaburzenia czynności nerek: nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby: nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby może dochodzić do kumulacji produktu leczniczego (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Bicalutamide Kabi jest przeciwwskazany u kobiet i dzieci (patrz punkt 4.6).

Bicalutamide Kabi nie wolno stosować u pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Jednoczesne stosowanie terfenadyny, astemizolu lub cyzaprydu z bikalutamidem jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Rozpoczęcie leczenia powinno być prowadzone pod bezpośrednim nadzorem lekarza specjalisty.

Bikalutamid jest metabolizowany głównie w wątrobie. Dostępne dane wskazują, że jego eliminacja może być wolniejsza u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, co może prowadzić do zwiększonej kumulacji bikalutamidu. Dlatego bikalutamid należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń czynności wątroby należy rozważyć okresowe przeprowadzanie badań czynności wątroby. W większości przypadków zaburzenia czynności wątroby mogą wystąpić podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia bikalutamidem.

Rzadko obserwowano ciężkie, zakończone zgonem pacjenta zaburzenia czynności wątroby podczas leczenia bikalutamidem (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń czynności wątroby należy przerwać leczenie bikalutamidem.

U pacjentów, u których nastąpił nawrót choroby ze zwiększeniem stężenia PSA, należy rozważyć zaprzestanie leczenia bikalutamidem.

Ponieważ, bikalutamid hamuje aktywność enzymów układu enzymatycznego cytochromu P 450, głównie izoenzymu 3A4 (CYP 3A4), należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania z produktami leczniczymi metabolizowanymi głównie przez izoenzym CYP 3A4 (patrz punkty 4.3 i 4.5).

Bicalutamide Kabi zawiera 266,79 mg laktozy jednowodnej. Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Odnotowano przypadki utraty kontroli stężenia glukozy we krwi w trakcie leczenia bikalutamidem u pacjentów z nieprawidłową kontrolą stężenia glukozy np. w przypadku cukrzycy, w tym ujawnienia się cukrzycy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania in vitro wykazały, że (R)-enancjomer bikalutamidu jest inhibitorem izoenzymu CYP 3A4, z jednoczesnym słabszym działaniem hamującym aktywność izoenzymów CYP 2C9, 2C19 oraz 2D6.

Chociaż badania kliniczne z zastosowaniem antypiryny jako markera aktywności cytochromu P450 (CYP) nie wykazały potencjalnej interakcji z bikalutamidem, średnia ekspozycja na midazolam (AUC) zwiększyła się o około 80% po jednoczesnym podawaniu bikalutamidu przez 28 dni. Takie zwiększenie może mieć znaczenie w przypadku stosowania produktów leczniczych o wąskim indeksie terapeutycznym. Dlatego też jednoczesne stosowanie bikalutamidu z terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3) i należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania bikalutamidu ze związkami takimi jak cyklosporyna i blokery kanałów wapniowych. Wskazane może być zmniejszenie dawki wymienionych produktów leczniczych, szczególnie, jeśli istnieje dowód nasilenia działania produktu leczniczego lub wystąpienia działań niepożądanych. W przypadku stosowania cyklosporyny zaleca się kontrolowanie jej stężenia w osoczu oraz monitorowanie stanu klinicznego pacjenta podczas rozpoczynania lub po zakończeniu leczenia bikalutamidem.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania bikalutamidu z innymi produktami leczniczymi, które mogą hamować procesy utleniania, np. cymetydyna lub ketokonazol, ze względu na możliwość zwiększenia stężenia bikalutamidu w osoczu, co teoretycznie może prowadzić do nasilenia występowania działań niepożądanych.

Badania in vitro wykazały, że bikalutamid może wypierać warfarynę, pochodną kumaryny o działaniu przeciwzakrzepowym, z połączeń z białkami osocza. W przypadku rozpoczęcia leczenia bikalutamidem u pacjentów jednocześnie przyjmujących pochodne kumaryny o działaniu przeciwzakrzepowym zaleca się monitorowanie czasu protrombinowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Bicalutamide Kabi jest przeciwwskazany u kobiet i nie wolno stosować go u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

Płodność

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach obserwowano odwracalne zaburzenia płodności u samców (patrz punkt 5.3). Należy brać pod uwagę wystąpienie okresowego zmniejszenia płodności lub bezpłodności u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby bikalutamid wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Należy jednak zaznaczyć, że czasami mogą wystąpić zawroty głowy lub senność. Każdy pacjent, u którego wystąpią te objawy, powinien zachować szczególną ostrożność.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane przedstawiono z uwzględnieniem następującej częstości występowania:

bardzo często często

niezbyt często rzadko

bardzo rzadko


(> 1/10);

(> 1/100 do < 1/10);

(> 1/1000 do < 1/100);

(> 1/10 000 do < 1/1000); (< 1/10 000);

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1. Częstość występowania działań niepożądanych

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często

Niedokrwistość.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Zmniejszone łaknienie.

Zaburzenia psychiczne

Często

Obniżone libido, depresja.

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy, senność.

Zaburzenia naczyniowe

Często

Uderzenia gorąca.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Śródmiąższowa choroba płucd (zgłaszano przypadki zgonów).

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Ból brzucha, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, nudności.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Hepatotoksyczność, żółtaczka, podwyższony poziom transaminazb.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Działanie niepożądane

Rzadko

Niewydolność wątrobye (zgłaszano przypadki zgonów).

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

Wysypka.

Często

Wypadanie włosów, nadmierne owłosienie/ ponowne wyrastanie włosów, suchość skóryc, świąd.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często

Krwiomocz.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często

Ginekomastia i tkliwość piersi3.

Często

Zaburzenia erekcji.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Osłabienie.

Często

Ból w klatce piersiowej, obrzęk.

Badania diagnostyczne

Często

Zwiększenie masy ciała.

a U większości pacjentów otrzymujących w monoterapii bikalutamid w dawce 150 mg występowała ginekomastia i (lub) ból w klatce piersiowej. W badaniach objawy te były ciężkie u około 5% pacjentów. Ginekomastia może nie ustąpić spontanicznie po przerwaniu leczenia, szczególnie długotrwałego.

b Zaburzenia czynności wątroby rzadko mają ciężki przebieg i często były przemijające, ustępowały bądź ulegały poprawie w czasie trwania leczenia lub po jego przerwaniu.

c Ze względu na rodzaj kodowania nazewnictwa działań niepożądanych - terminologia COSTAR -użytego w badaniu Early Prostate Cancer (EPC), „sucha skóra” została zapisana jako „wysypka”. Nie można zatem ustalić oddzielnych częstości występowania działania niepożądanego dla dawki 150 mg. Należy przyjąć częstość występowania po zastosowaniu dawki 50 mg.

d Wymienione jako działanie niepożądane, po przeanalizowaniu danych otrzymanych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Częstość występowania danego działania niepożądanego została określona na podstawie zgłoszeń wystąpienia śródmiąższowej choroby płuc pochodzących z randomizowanego badania Early Prostate Cancer (EPC) z zastosowaniem bikalutamidu w dawce 150 mg.

e Wymienione jako działanie niepożądane, po przeanalizowaniu danych otrzymanych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Częstość występowania danego działania niepożądanego została określona na podstawie zgłoszeń wystąpienia niewydolności wątroby pochodzących z otwartego badania Early Prostate Cancer (EPC) z zastosowaniem bikalutamidu w dawce 150 mg.

Ponadto, w badaniach klinicznych, podczas jednoczesnego stosowania bikalutamidu i analogu hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) zgłaszano przypadki wystąpienia niewydolności serca (jako możliwe działanie niepożądane w opinii lekarzy klinicznych, z częstością > 1%). Nie ma dowodów, że istnieje związek przyczynowy z leczeniem.

4.9 Przedawkowanie

Brak danych dotyczących przedawkowania bikalutamidu u ludzi. Nie ma specyficznej odtrutki; należy zastosować leczenie objawowe. Zastosowanie dializy może być nieskuteczne, gdyż bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza i nie jest wydalany z moczem w postaci niezmienionej. Zalecane jest ogólne postępowanie podtrzymujące z częstym monitorowaniem czynności życiowych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Antagoniści hormonów i pokrewne środki, przeciwandrogeny.

Kod ATC: L02B B03.

Bikalutamid jest niesteroidowym przeciwandrogenem niewykazującym innej aktywności endokrynnej. Wiąże się z receptorem androgenowym, nie powodując ekspresji genu i w ten sposób hamuje stymulację androgenową. W wyniku tego hamowania dochodzi do regresji guza gruczołu krokowego. U niektórych pacjentów przerwanie leczenia bikalutamidem może prowadzić do wystąpienia zespołu odstawienia androgenów.

Bikalutamid jest racematem, którego aktywność przeciwandrogenowa jest powodowana prawie wyłącznie przez jego (R)-enancjomer.

Bikalutamid w dawce 150 mg był badany w leczeniu pacjentów z ograniczonym do narządu (T1-T2, N0 lub Nx, M0) lub miejscowo zaawansowanym (T3-T4, każde N, M0, T1-T2, N+, M0) rakiem gruczołu krokowego bez przerzutów, w 3 badaniach klinicznych z grupą kontrolną placebo, z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, przeprowadzonych z udziałem 8113 pacjentów, poddanych łącznej analizie, w której bikalutamid był stosowany jako pierwszy rzut leczenia (leczenie hormonalne) lub jako leczenie uzupełniające po radykalnej prostatektomii lub radioterapii (pierwotne naświetlanie strumieniem zewnętrznym). Przy medianie okresu obserwacji wynoszącej 7,4 roku, u 27,4% wszystkich pacjentów otrzymujących bikalutamid i 30,7% pacjentów otrzymujących placebo, stwierdzono obiektywną progresję choroby.

Zmniejszenie ryzyka obiektywnej progresji choroby było obserwowane w większości grup pacjentów, jednak najbardziej wyraźne było w grupie pacjentów z dużym ryzykiem progresji. W związku z tym, pozostaje do decyzji lekarza prowadzącego wybranie najlepszego sposobu leczenia pacjenta, u którego występuje małe ryzyko progresji choroby, szczególnie u pacjentów po radykalnej prostatektomii. Decyzja może być odroczona do wystąpienia objawów świadczących o progresji choroby.

Nie zaobserwowano różnic w ogólnym przeżyciu przy medianie czasu obserwacji wynoszącej 7,4 roku i śmiertelności wynoszącej 22,9% (współczynnik ryzyka [ang. hazard ratio - HR] = 0,99;

95% przedział ufności [ang. confidence interval - CI] 0,91 do 1,09). Jednakże, w dalszych analizach podgrup obserwowano pewne tendencje.

Dane dotyczące przeżycia bez progresji choroby i całkowitego przeżycia pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2. Przeżycie bez progresji choroby pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem _gruczołu krokowego, analiza podgrup._

Populacja

analizowana

Zdarzenia (%) w grupie pacjentów leczonych bikalutamidem

Zdarzenia (%) w grupie pacjentów otrzymujących placebo

Współczynnik ryzyka (95% CI)

Baczna obserwacja

193/335 (57,6)

222/322 (68,9)

0,60 (0,49 do 0,73)

Radioterapia

66/161 (41,0)

86/144 (59,7)

0,56 (0,40 do 0,78)

Radykalna prostatektomia

179/870 (20,6)

213/849 (25,1)

0,75 (0,61 do 0,91)

Tabela 3. Przeżycie całkowite pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem gruczołu _krokowego, analiza podgrup._

Populacja

analizowana

Liczba zgonów (%) w grupie pacjentów leczonych bikalutamidem

Liczba zgonów (%) w grupie pacjentów otrzymujących placebo

Współczynnik ryzyka (95% CI)

Baczna obserwacja

164/335 (49,0)

183/322 (56,8)

0,81 (0,66 do 1,01)

Radioterapia

49/161 (30,4)

61/144 (42,4)

0,65 (0,44 do 0,95)

Radykalna prostatektomia

137/870 (15,7)

122/849 (14,4)

1,09 (0,85 do 1,39)

W grupie pacjentów z rakiem miejscowo zaawansowanym, otrzymujących bikalutamid w monoterapii nie było znamiennej różnicy przeżycia wolnego od progresji choroby. W tej grupie pacjentów obserwowano tendencję do zmniejszonego przeżycia w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (HR = 1,16; 95% CI: 0,99 do 1,37). W związku z powyższym, stosunek korzyści do ryzyka w przypadku stosowania bikalutamidu w tej grupie pacjentów nie jest korzystny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Bikalutamid jest dobrze wchłaniany po podaniu doustnym. Brak jakichkolwiek dowodów na klinicznie istotny wpływ pokarmu na jego biodostępność.

(S)-enancjomer jest szybko wydalany w porównaniu z (R)-enancjomerem, którego okres półtrwania w osoczu wynosi około 1 tygodnia.

W wyniku codziennego podawania bikalutamidu, stężenie (R)-enancjomeru w osoczu zwiększa się około 10-krotnie w porównaniu ze stężeniem (S)-enancjomeru, co wynika z jego długiego okresu półtrwania.

W wyniku podawania bikalutamidu w dawce dobowej 150 mg, stężenie (R)-enancjomeru w osoczu w stanie stacjonarnym osiąga wartość około 22 ąg/ml. Z całkowitej liczby enancjomerów obecnych w osoczu w stanie stacjonarnym, 99% stanowi (R)-enancjomer, który odgrywa dominującą rolę w działaniu terapeutycznym.

Właściwości farmakokinetyczne (R)-enancjomeru nie zależą od wieku pacjenta, zaburzeń czynności nerek albo od łagodnych do umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby. Wykazano, że u pacjentów z ciężkim zaburzeniem wątroby eliminacja (R)-enancjomeru z osocza jest wolniejsza.

Bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza (mieszanina racemiczna 96%, (R)-enancjomer bikalutamidu 99,6%) i jest intensywnie metabolizowany (poprzez utlenianie i sprzęganie z kwasem glukuronowym): jego metabolity są wydalane poprzez nerki i z żółcią, w przybliżeniu w równych proporcjach. Hydroliza glukuronidów odbywa się po wydaleniu do żółci. Metabolity bikalutamidu rzadko są wykrywane w moczu.

W badaniach klinicznych średnie stężenie (R)-enancjomeru bikalutamidu w nasieniu mężczyzn przyjmujących bikalutamid w dawce dobowej 150 mg wynosiło 4,9 ąg/ml. Ilość bikalutamidu, który potencjalnie może zostać przekazany partnerce podczas współżycia płciowego jest niewielka i wynosi około 0,3 ąg/kg. Jest to wartość mniejsza od tej, która wywołuje zmiany u potomstwa zwierząt laboratoryjnych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach eksperymentalnych na zwierzętach wykazano, że bikalutamid jest silnie działającym antagonistą receptora androgenowego oraz induktorem oksydazy o mieszanej funkcji. Zmiany w organach docelowych u zwierząt, w tym indukcja guzów (komórki Leydiga, tarczyca, wątroba) są jednoznacznie związane z działaniem farmakologicznym. U ludzi nie obserwowano indukcji enzymatycznej i nie uważa się, aby którekolwiek z powyższych stwierdzeń mogło mieć znaczenie w leczeniu pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Zanik przewodów nasiennych, pojawiający się w czasie leczenia przeciwandrogenami jest typowym działaniem wszystkich produktów leczniczych tej grupy i zaobserwowano go u wszystkich badanych gatunków zwierząt. W 12-miesięcznych badaniach toksyczności z zastosowaniem dawek powtórzonych, przeprowadzonych na szczurach, pełne odwrócenie zaniku jąder występowało w ciągu 24 tygodni. Po 11-tygodniowym podawaniu produktu leczniczego, powrót zdolności rozrodczych następował po 7 tygodniach od zakończenia stosowania produktu leczniczego. Z tego względu należy przypuszczać, że bikalutamid może powodować okresowe zmniejszenie płodności lub niepłodność u ludzi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza j ednowodna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Krzemionka koloidalna bezwodna Powidon K-30 Magnezu stearynian

Otoczka:

Opadry White (Y -1-7000) o składzie:

Hypromeloza 5 CP Makrogol 400 Tytanu dwutlenek (E171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/Aluminium po 10 i 14 tabletek powlekanych.

Wielkości opakowań: 28, 30, 50, 60, 90, 98, 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court, Farnham Road Bordon, Hampshire, GU35 0NF Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

19726

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 08.02.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

21.12.2012

UK/H/3982/001/IB/002 8

Bicalutamide Kabi