+ iMeds.pl

Bicalutamide polpharma 50 mg 50 mgUlotka Bicalutamide polpharma 50 mg

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Bicalutamide Polpharma 50 mg, tabletki powlekane

Bicalutamidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Bicalutamide Polpharma i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bicalutamide Polpharma

3.    Jak stosować lek Bicalutamide Polpharma

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bicalutamide Polpharma

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Bicalutamide Polpharma i w jakim celu się go stosuje

Bikalutamid jest przeciwandrogenem. Oznacza to, że hamuje działanie androgenów (męskich hormonów płciowych) w organizmie. Zmniejsza również ilość męskich hormonów płciowych wytwarzanych przez organizm.

Bikalutamid jest stosowany w leczeniu dorosłych mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego jednocześnie z lekami zwanymi analogami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) jak np. gonadorelina albo krótko przed lub po chirurgicznym usunięciu jąder.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bicalutamide Polpharma

Kiedy nie stosować leku Bicalutamide Polpharma

•    jeśli pacjent ma uczulenie na bikalutamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

•    u kobiet

•    u dzieci

•    jeśli pacjent przyjmuje terfenadynę    lub astemizol    (leki    stosowane w    alergii) lub    cyzapryd

(stosowany w leczeniu zgagi lub zarzucania kwaśnej treści żołądka do przełyku).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bicalutamide Polpharma należy omówić to z lekarzem lub

farmaceutą, jeśli:

•    występuje choroba wątroby. Lekarz może zdecydować o wykonywaniu badań czynności wątroby podczas stosowania tego leku.

•    występuje    cukrzyca. Leczenie    bikalutamidem w    połączeniu z analogiem hormonu

uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) może wpływać na poziom cukru we krwi. Może zachodzić potrzeba dostosowania dawek insuliny i (lub) doustnych leków przeciwcukrzycowych.

•    występują jakiekolwiek zaburzenia sercowo-naczyniowe lub zaburzenia rytmu serca (arytmia) lub stosuje on leki do leczenia zaburzeń rytmu serca; ryzyko zaburzeń rytmu serca może być zwiększone podczas stosowania leku Bicalutamide Polpharma.

Bicalutamide Polpharma a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, takich jak:

•    cyklosporyna (stosowana do zahamowania układu immunologicznego, w celu zapobiegania lub leczenia odrzucenia przeszczepów organów lub szpiku kostnego). W tym przypadku bikalutamid może zwiększać w osoczu stężenie substancji zwanej kreatyniną, dlatego lekarz może pobierać próbki krwi w celu jej monitorowania.

•    midazolam (lek stosowany w celu złagodzenia lęku przed zabiegiem operacyjnym lub w anestezji przed i podczas operacji). Należy powiedzieć lekarzowi lub stomatologowi

o przyjmowaniu bikalutamidu przed zabiegiem operacyjnym lub gdy występują silne stany lękowe w szpitalu.

•    terfenadyna lub astemizol (leki stosowane w alergii) lub cyzapryd (stosowany w leczeniu zgagi lub zarzucania kwaśnej treści żołądka do przełyku) (patrz punkt 2. Kiedy nie stosować leku Bicalutamide Polpharma)

•    leki zwane blokerami kanału wapniowego, np. werapamil lub diltiazem (leki stosowane w leczeniu chorób serca, dławicy piersiowej i wysokiego ciśnienia krwi)

•    leki rozrzedzające krew, np. warfaryna

•    cymetydyna (stosowana w leczeniu zarzucania kwaśnej treści żołądka do przełyku lub wrzodów żołądka) lub ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy)

•    Bicalutamide Polpharma może oddziaływać z niektórymi lekami stosowanymi do leczenia zaburzeń rytmu serca (np. chinidyna, prokainamid, amiodaron i sotalol) lub innymi lekami, które mogą wpływać na rytm serca np. metadon (stosowany do zmniejszania bólu i jako element detoksykacji narkotykowej), moksyfloksacyna (antybiotyk), leki przeciwpsychotyczne.

Bicalutamide Polpharma z jedzeniem i piciem

Nie jest konieczne przyjmowanie tabletek z posiłkiem, natomiast należy połykać je w całości popijając szklanką wody.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kobietom nie wolno przyjmować leku Bicalutamide Polpharma.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie powinien mieć wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jednak niektórzy pacjenci mogą odczuwać senność po przyjęciu tabletek. W przypadku odczucia, że lek wywołuje u pacjenta senność, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą przed prowadzeniem pojazdu lub obsługiwaniem maszyn.

Bicalutamide Polpharma zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Bicalutamide Polpharma

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosuje się 1 tabletkę raz na dobę. Należy ją połknąć w całości popijając szklanką wody. Należy starać się przyjmować lek w przybliżeniu o tej samej porze każdego dnia.

Przyjmowanie tabletek należy rozpocząć co najmniej 3 dni wcześniej przed rozpoczęciem leczenia analogami LHRH (np. gonadorelina) lub jednocześnie z przeprowadzeniem kastracji chirurgicznej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bicalutamide Polpharma

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub opakowanie w celu identyfikacji przez lekarza przyjętego leku. Lekarz może zadecydować o monitorowaniu czynności organizmu do czasu, gdy działanie bikalutamidu ustąpi.

Pominięcie zastosowania leku Bicalutamide Polpharma

W przypadku pominięcia dawki leku, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku. Należy po prostu przyjąć zwykłą dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Bicalutamide Polpharma

Nie należy przerywać przyjmowania leku nawet jeśli pacjent czuje się zdrowy, chyba że zostanie to zalecone przez lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala, jeśli wystąpią następujące działania niepożądane. Te działania niepożądane są bardzo poważne.

•    Wysypka, świąd, pokrzywka, łuszczenie, tworzenie się pęcherzy lub skorupy na skórze.

•    Obrzęk twarzy lub szyi, warg, języka lub gardła, który może powodować utrudnienie oddychania

lub przełykania.

•    Problemy z oddychaniem z (lub bez) kaszlem i gorączką.

•    Zażółcenie skóry lub białkówek oczu.

Inne działania niepożądane związane z lekiem

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość) • Tkliwość piersi • Powiększenie piersi u mężczyzn • Uderzenia gorąca • Zawroty głowy • Ból brzucha • Zaparcia • Nudności^ Obecność krwi w moczu (hematuria) • Uczucie osłabienia • Obrzęk dłoni, stóp, rąk lub nóg.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Zmniejszenie pociągu płciowego • Depresja • Senność • Zgaga • Wiatry • Zaburzenia czynności wątroby, w tym zażółcenie skóry i białkówek oczu (żółtaczka) • Wypadanie włosów • Zwiększony wzrost włosów • Suchość skóry • Wysypka • Świąd skóry • Trudności w osiągnięciu wytrysku • Zwiększenie masy ciała • Zmniejszenie apetytu • Ból w klatce piersiowej • Zawał serca (odnotowano przypadki śmiertelne) • Objawy niewydolności serca, takie jak duszność i obrzęk w okolicy kostek.

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

•    Reakcje alergiczne (nadwrażliwości). Te objawy mogą obejmować: wysypkę skórną, świąd, pokrzywkę, łuszczenie, tworzenie się pęcherzy lub skorupy na skórze, obrzęk twarzy lub szyi, warg, języka lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu.^ Zapalenie płuc zwane śródmiąższową chorobą płuc. Objawami mogą być silna duszność z kaszlem lub gorączką.

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

•    Niewydolność wątroby (odnotowano przypadki śmiertelne).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): • Zmiany w EKG (wydłużenie odstępu QT).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Bicalutamide Polpharma

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP. Pierwsze 2 cyfry oznaczają miesiąc, a ostatnie 4 cyfry oznaczają rok. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Bicalutamide Polpharma

•    Substancją czynną leku jest bikalutamid. Każda tabletka zawiera 50 mg bikalutamidu.

•    Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, krospowidon (typu A), powidon K- 29/32, sodu laurylosiarczan.

Składnikami otoczki tabletki są: laktoza jednowodna, hypromeloza, makrogol 4000, tytanu dwutlenek (E171).

Jak wygląda lek Bicalutamide Polpharma i co zawiera opakowanie

Są to białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, z wytłoczeniem BCM 50 po jednej stronie.

Opakowanie zawiera 28 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca:

Synthon Hispania S.L.

Castelló 1

Polígono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat

Hiszpania

Synthon BV Microweg 22 6545 CM Nijmegen Holandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2015 r.

5

Bicalutamide Polpharma 50 mg

Charakterystyka Bicalutamide polpharma 50 mg

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bicalutamide Polpharma 50 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 50 mg bikalutamidu (Bicalutamidum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 60,44 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Biała, okrągła, obustronnie wypukła tabletka powlekana, z wytłoczeniem BCM 50 po jednej stronie

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie zaawansowanego raka gruczołu krokowego w połączeniu z terapią analogiem hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) lub kastracją chirurgiczną.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Mężczyźni dorośli, również w podeszłym wieku: jedna tabletka 50 mg doustnie, raz na dobę.

Dzieci i młodzież

Bikalutamid nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Tabletki należy połykać w całości popijając płynem.

Stosowanie bikalutamidu powinno zostać rozpoczęte co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem leczenia analogiem LHRH lub jednocześnie z przeprowadzeniem kastracji chirurgicznej.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie jest wymagane dostosowywanie dawki leku u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek. Nie ma doświadczenia w stosowaniu bikalutamidu u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie jest wymagane dostosowywanie dawki leku u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby może dochodzić do kumulacji produktu leczniczego (patrz punkt 4.4).

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie bikalutamidu jest przeciwwskazane u kobiet i dzieci (patrz punkt 4.6).

Bikalutamidu nie wolno podawać u pacjentów, u których występuje nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nie należy stosować bikalutamidu jednocześnie z terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Rozpoczęcie leczenia powinno odbywać się pod bezpośrednim nadzorem lekarza specjalisty.

Bikalutamid jest głównie metabolizowany w wątrobie. Wyniki badań sugerują, że jego wydalanie może być wolniejsze u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, co może prowadzić do zwiększonej kumulacji bikalutamidu. Dlatego bikalutamid należy stosować ostrożnie u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Wobec możliwości wystąpienia zaburzeń czynności wątroby, należy rozważyć okresowe przeprowadzanie badania czynności wątroby. W większości przypadków zaburzenia czynności wątroby mogą wystąpić podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia bikalutamidem.

W trakcie stosowania bikalutamidu rzadko obserwowano wystąpienie ciężkich zaburzeń czynności wątroby i niewydolności wątroby, które kończyły się zgonem (patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń należy przerwać terapię bikalutamidem.

U pacjentów leczonych agonistami LHRH obserwowano zmniejszenie tolerancji glukozy. Może to objawiać się cukrzycą lub zmniejszeniem kontroli glikemii u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym. Dlatego należy rozważyć monitorowanie glukozy we krwi u pacjentów leczonych bikalutamidem z agonistami LHRH.

Bikalutamid hamuje cytochrom P450 (CYP3A4), dlatego powinien być ostrożnie stosowany z lekami metabolizowanymi szczególnie przez cytochrom CYP 3A4 (patrz punkty 4.3 i 4.5).

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Terapia antyandrogenowa może spowodować wydłużenie odstępu QT. U pacjentów z wydłużonym odstępem QT w wywiadzie lub z ryzykiem wydłużenia odstępu QT oraz u pacjentów otrzymujących równocześnie produkty lecznicze, które mogą wydłużać odstęp QT (patrz punkt 4.5) lekarz prowadzący powinien ocenić stosunek korzyści do ryzyka, w tym możliwość wystąpienie zaburzeń rytmu typu torsade de pointes przed rozpoczęciem leczenia bikalutamidem.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie wykazano istnienia interakcji farmakodynamicznych lub farmakokinetycznych między bikalutamidem a analogami LHRH.

Z badań in vitro wynika, że (R)-enancjomer bikalutamidu jest inhibitorem izoenzymu CYP 3A4, z jednoczesnym słabszym działaniem hamującym aktywność CYP 2C9, 2C19 oraz 2D6.

Chociaż badania kliniczne z użyciem antypiryny, jako markera aktywności cytochromu P450 (CYP) nie wykazały potencjalnej interakcji z bikalutamidem, średnie AUC midazolamu wzrosło o ok. 80% po jednoczesnym podaniu bikalutamidu przez 28 dni. Taki wzrost może mieć znaczenie w przypadku stosowania leków o wąskim indeksie terapeutycznym. Dlatego też jest przeciwwskazane stosowanie bikalutamidu jednocześnie z terfenadyną, astemizolem lub cyzaprydem (patrz punkt 4.3) i należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania bikalutamidu ze związkami takimi jak cyklosporyna i leki blokujące kanał wapniowy. Wskazane może być zmniejszenie dawki wymienionych leków, szczególnie jeśli istnieje dowód nasilenia działania leku lub wystąpienia działań niepożądanych. W przypadku stosowania cyklosporyny zaleca się kontrolowanie jej stężenia we krwi oraz monitorowanie stanu klinicznego pacjenta podczas rozpoczynania lub po zakończeniu leczenia bikalutamidem.

Należy zachować ostrożność podczas podawania bikalutamidu pacjentom jednocześnie przyjmującym produkty lecznicze, które hamują procesy utleniania w wątrobie, np.: cymetydyna lub ketokonazol, ze względu na możliwość zwiększenia stężenia bikalutamidu, co teoretycznie może prowadzić do zwiększenia działań niepożądanych.

Badania in vitro wykazały, że bikalutamid może wypierać warfarynę, pochodną kumaryny o działaniu przeciwzakrzepowym, z połączeń z białkami osocza. W przypadku rozpoczęcia terapii bikalutamidem u pacjentów jednocześnie przyjmujących pochodne kumaryny o działaniu przeciwzakrzepowym należy ściśle monitorować czas protrombinowy.

Terapia antyandrogenowa może spowodować wydłużenie odstępu QT. Jednoczesne stosowanie bikalutamidu z lekami wydłużającymi odstęp QT lub wywołującymi zaburzenia rytmu typu torsade de pointes takimi jak leki przeciwarytmiczne klasy IA (np. chinidyna, dyzopiramid) lub klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), metadon, moksyfloksacyna, leki przeciwpsychotyczne należy szczegółowo rozważyć (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Bikalutamid jest przeciwwskazany u kobiet i nie wolno go podawać kobietom w ciąży ani matkom karmiącym.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Istnieje małe prawdopodobieństwo, aby bikalutamid wywierał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Należy jednak zaznaczyć, iż czasami mogą wystąpić zawroty głowy lub senność. Każdy pacjent, u którego wystąpią opisane objawy powinien zachować szczególną ostrożność.

4.8    Działania niepożądane

W tym punkcie działania niepożądane zostały sklasyfikowane następująco: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1 000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1. Częstość występowania działań niepożądanych

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Bikalutamid 50 mg (+analog LHRH)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Niedokrwistość

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Reakcje nadwrażliwości, obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Zmniejszenie apetytu

Zaburzenia psychiczne

Często

Obniżone libido, depresja

Zaburzenia serca

Często

Nieznana

Zawał serca (zgłaszano przypadki zgonów) a, niewydolność serca a Wydłużenie odstępu QT (patrz punkty 4.4 i 4.5)

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często Często

Zawroty głowy Senność

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

Uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Śródmiąższowa choroba płuc b (zgłaszano przypadki zgonów)

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często Często

Ból w nadbrzuszu, zaparcia, nudności

Niestrawność, wzdęcia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Hepatotoksyczność, żółtaczka,

zwiększona aktywność aminotransferaz c

Rzadko

Niewydolność wątroby d (zgłaszano przypadki zgonów)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wypadanie włosów, nadmierne owłosienie/ponowne wyrastanie włosów, suchość skóry, świąd wysypka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

Krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często Często

Ginekomastia i tkliwość piersi e Zaburzenia erekcji

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często Często

Osłabienie, obrzęki Ból w klatce piersiowej

Badania diagnostyczne

Często

Zwiększenie masy ciała

a Obserwowane w badaniach farmakoepidemiologicznych podczas stosowania agonistów hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH - ang. Luteinising Hormon Releasing Hormon) w skojarzeniu z antyandrogenami w leczeniu raka prostaty. Ryzyko wydaje się być zwiększone

w przypadku stosowania bikalutamidu w dawce 50 mg w skojarzeniu z agonistami LHRH, jednakże wzrost ryzyka nie był widoczny podczas stosowania samego bikalutamidu w dawce 150 mg w leczeniu raka prostaty.

b Wymieniane jako działanie niepożądane raportowane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Częstość występowania została określona na podstawie ilości zgłoszeń wystąpienia śródmiąższowego zapalenia płuc jako działania niepożądanego w trakcie randomizowanego okresu leczenia dawką 150 mg w badaniach EPC.

c Zmiany w wątrobie rzadko mają ciężkie nasilenie, najczęściej są przemijające i ustępują całkowicie lub częściowo w trakcie leczenia bikalutamidem lub po jego zakończeniu.

d Wymieniane jako działanie niepożądane raportowane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Częstość występowania została określona na podstawie ilości zgłoszeń wystąpienia zaburzeń wątroby jako działania niepożądanego u pacjentów leczonych dawką 150 mg, w otwartych badaniach EPC.

e Może zostać zmniejszone poprzez równoczesną kastrację.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Brak doświadczenia związanego z przedawkowaniem u ludzi. Brak specyficznego antidotum; należy zastosować leczenie objawowe. Zastosowanie dializy może nie przynieść spodziewanej poprawy, ponieważ bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza i nie jest wydalany z moczem w postaci niezmienionej. Zalecane jest ogólne postępowanie podtrzymujące z częstym monitorowaniem funkcji życiowych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antyandrogeny, kod ATC: L02BB03

Bikalutamid jest niesteroidowym antyandrogenem niewykazującym innej aktywności endokrynnej. Bikalutamid wiąże się z typem dzikim lub normalnym receptora androgenowego, nie powodując ekspresji genu; w ten sposób hamuje stymulację androgenową. W wyniku zahamowania stymulacji androgenowej dochodzi do regresji guza gruczołu krokowego. Od strony klinicznej, przerwanie stosowania bilkalutamidu u niektórych pacjentów może prowadzić do wystąpienia „zespołu odstawienia antyandrogenów”.

Bikalutamid jest racematem. Aktywność antyandrogenową wykazuje prawie wyłącznie jego

(R) -enancjomer.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Bikalutamid jest dobrze wchłaniany po podaniu doustnym. Nie ma dowodów o znaczeniu klinicznym na to, że pokarm wpływa na jego biodostępność.

(S) -enancjomer jest szybko wydalany w porównaniu z (R)-enancjomerem, którego okres półtrwania wynosi około 1 tygodnia.

W wyniku regularnego podawania bikalutamidu, stężenie (R)-enancjomeru w osoczu krwi zwiększa się 10-krotnie w porównaniu z (S)-enancjomerem, co jest spowodowane długim okresem półtrwania.

W wyniku podawania bikalutamidu w dawce dobowej 50 mg, stężenie (R)-enancjomeru w osoczu w stanie stacjonarnym osiąga poziom 9 ąg/ml. Spośród całkowitej liczby enancjomerów obecnych w osoczu w stanie stacjonarnym, 99% stanowi (R)-enancjomer, który odgrywa dominującą rolę w działaniu terapeutycznym.

Farmakokinetyka (R)-enancjomeru nie zależy od wieku pacjenta, czynności nerek, łagodnych i umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby. Udowodniono, że ciężka niewydolność wątroby powoduje wolniejszą eliminację (R)-enancjomeru.

Bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza (mieszanina racemiczna do 96%, (R)-enancjomer >99,6%) i jest intensywnie metabolizowany (poprzez utlenianie i sprzęganie z kwasem glukuronowym). Jego metabolity są wydalane przez nerki i z żółcią w przybliżeniu w równych proporcjach. Hydroliza glukuronidów odbywa się po wydaleniu do żółci.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach eksperymentalnych na ludziach i zwierzętach, bikalutamid jest czystym i silnym antagonistą receptora androgenowego. Głównym drugorzędowym działaniem farmakologicznym jest indukcja mieszanej, zależnej od CYP 450 aktywności oksydaz w wątrobie. Nie obserwowano indukcji enzymów u ludzi. Zmiany w organach docelowych u zwierząt są jednoznacznie związane z pierwszo-i drugorzędowym działaniem farmakologicznym bikalutamidu. Zmiany te obejmują zanik tkanek zależnych od androgenów; rozwój gruczolaków pęcherzykowych tarczycy, rozrost komórek Leydiga i hepatocytów oraz rozwój nowotworów lub raków z nich się wywodzących; zaburzenia różnicowania płciowego u potomstwa płci męskiej; odwracalne upośledzenie płodności u mężczyzn. Badania genotoksyczności nie wykazały jakiegokolwiek działania mutagennego bikalutamidu. Uważa się, że żadne z niepożądanych działań leku obserwowanych u zwierząt nie ma znaczenia w leczeniu pacjentów z zaawansowanym rakiem gruczołu krokowego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Laktoza jednowodna Powidon K-29/32 Krospowidon (typu A)

Sodu laurylosiarczan Magnezu stearynian

Otoczka tabletki Laktoza jednowodna

Hypromeloza

Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 4000

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister z folii PVC/PE/PVDC/Aluminium, pudełko tekturowe.

Opakowanie zawiera 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 40, 50, 56, 80, 84, 90, 98, 100, 140, 200 lub 280 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 12943

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 01.06.2007 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 03.07.2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

29.01.2015 r.

7

Bicalutamide Polpharma 50 mg