+ iMeds.pl

Bicalutamide teva 50 mgUlotka Bicalutamide teva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Bicalutamide Teva, 50 mg, tabletki powlekane

Bicalutamidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bicalutamide Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bicalutamide Teva

3.    Jak stosować lek Bicalutamide Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bicalutamide Teva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Bicalutamide Teva i w jakim celu się go stosuje

Bicalutamide Teva jest lekiem należącym do grupy antyandrogenów (antagonistów androgenów). Antyandrogeny hamują efekt działania androgenów (męskich hormonów płciowych).

Bicalutamide Teva jest stosowany w leczeniu dorosłych mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego w skojarzeniu z innymi metodami leczenia, które zmniejszają stężenie męskich hormonów płciowych (leki lub chirurgiczna kastracja).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bicalutamide Teva

Kiedy nie stosować leku Bicalutamide Teva

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na bikalutamid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymieniony w punkcie 6).

-    Jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki zawierające terfenadynę, astemizol lub cyzapryd (patrz punkt „Inne leki i Bicalutamide Teva”, poniżej).

-    U kobiet i dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Bicalutamide Teva należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

-    Jeśli występują umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

-    Jeśli występuje cukrzyca i pacjent już przyjmuje antagonistów LHRH (ang. Luteinizing Hormone - Realizing Hormone, hormon uwalniający hormon luteinizujący) (np. goserelin, buserelin, leuprorelin i tryptorelin).

-    Jeśli występuje jakakolwiek choroba serca lub naczyń krwionośnych, włącznie z zaburzeniami rytmu serca (arytmia) lub pacjent leczony jest lekami stosowanymi w tych chorobach. Ryzyko zaburzeń rytmu serca może ulec zwiększeniu podczas stosowania leku Bicalutamide Teva.

W razie występowania jakiejkolwiek choroby lub zaburzenia, które wpływają na czynność wątroby,

przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy powiadomić lekarza prowadzącego.

Inne leki i Bicalutamide Teva

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Jest to szczególnie ważne w przypadku:

-    terfenadyny lub astemizolu (stosowanych w leczeniu kataru siennego i alergii) (patrz punkt 2. „Kiedy nie stosować leku Bicalutamide Teva” powyżej)

-    cyzaprydu (stosowanego w leczeniu chorób żołądka) (patrz punkt 2. „Kiedy nie stosować leku Bicalutamide Teva” powyżej)

-    warfaryny oraz wszelkich innych podobnych leków przeciwzakrzepowych

-    cyklosporyny (stosowanej do stłumienia aktywności układu odpornościowego w celu zapobiegania i leczenia odrzucania przeszczepionych narządów lub szpiku kostnego)

-    antagonistów kanałów wapniowych takich jak nifedypina lub werapamil (stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz niektórych chorób serca)

-    cymetydyny (stosowanej w leczeniu choroby wrzodowej żołądka)

-    ketokonazolu (używanego w leczeniu zakażeń grzybiczych skóry i paznokci)

Bicalutamide Teva może wpływać na niektóre leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (np. chinidynę, prokainamid, amiodaron i sotalol) lub może zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca kiedy stosowany jest razem z pewnymi lekami (np. metadonem (stosowanym w celu złagodzenia bólu lub jako część terapii związanej z odtruwaniem (detoksyfikacją) w uzależnieniu od leków), moksyfloksacyną (antybiotyk), lekami przeciwpsychotycznymi stosowanymi w leczeniu poważnych zaburzeń psychicznych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Kobiety nie mogą stosować leku Bicalutamide Teva.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Jest mało prawdopodobne, by lek Bicalutamide Teva wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi maszyn. Jednakże u niektórych osób w czasie przyjmowania tego leku mogą sporadycznie wystąpić zawroty głowy i senność. Jeśli pacjent stwierdzi u siebie te objawy, powinien zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania czynności tego typu.

Bicalutamide Teva zawiera laktozę

Tabletki leku Bicalutamide Teva zawierają laktozę. Jeśli lekarz poinformował pacjenta, że u niego występuje nietolerancja niektórych cukrów, przed zastosowaniem tego leku należy skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować lek BicalutamideTeva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zalecaną dawką jest jedna tabletka leku raz na dobę. Bardzo ważne jest, by lek przyjmować każdego dnia o stałej porze.

Tabletki należy połykać w całości popijając niewielką ilością wody.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat nie mogą stosować leku Bicalutamide Teva.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bicalutamide Teva

W razie przedawkowania tabletek lub przypadkowego połknięcia tabletki (tabletek) przez dziecko należy natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem lub udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą niniejszą ulotkę lub kilka tabletek, by lekarz mógł się zorientować, o jaki lek chodzi.

Pominięcie zastosowania leku Bicalutamide Teva

W razie pominięcia zastosowania tabletki leku Bicalutamide Teva o zwykłej porze, należy pominąć tę dawkę i nie przyjmować „zapomnianej” tabletki w późniejszym czasie, ale poczekać do właściwej godziny, kiedy należy przyjąć kolejną dawkę i następnie stosować lek regularnie o tej samej porze zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bicalutamide Teva

Dopóki nie zaleci tego lekarz, nie należy przerywać stosowania leku, nawet jeśli pacjent uważa, że jest już zupełnie zdrowy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się ze swoim lekarzem lub zwrócić się o pomoc medyczną w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów:

-    ciężka duszność lub nagłe nasilenie się duszności, której może towarzyszyć kaszel i gorączka. Mogą być to objawy zapalenia płuc określanego mianem „śródmiąższowej choroby płuc”, które występuje rzadziej niż u 1 pacjenta na 100 leczonych bikalutamidem.

-    nasilony świąd skóry (z wysypką guzkową) lub obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła który może utrudniać przełykanie lub oddychanie. Mogą być to objawy ciężkiej reakcji uczuleniowej na bikalutamid, która zdarza się rzadziej niż u 1 pacjenta na 100 leczonych bikalutamidem.

Oprócz tego mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często (dotyczy więcej niż 1 na 10 pacjentów)

-    Zawroty głowy

-    Tkliwość lub powiększenie piersi

-    Uderzenia gorąca

-    Ból brzucha, zaparcia, nudności

-    Krwiomocz (obecność krwi w moczu)

-    Osłabienie, obrzęk

-    Niedokrwistość (zmniejszenie ilości krwinek czerwonych, które może przejawiać się zmęczeniem, przyspieszonym biciem serca i częstością oddychania, bladością)

Często (dotyczy mniej niż 1 na 10 pacjentów)

-    Utrata apetytu lub zwiększenie masy ciała

-    Zmniejszenie popędu płciowego lub zaburzenia erekcji

-    Depresja

-    Senność

-    Niestrawność, wzdęcia (wiatry)

-    Zaburzenia czynności wątroby, w tym również żółtaczka (żółtawe zabarwienie skóry lub oczu) oraz podwyższone stężenie enzymów wątrobowych

-    Wysypka, świąd, sucha skóra, wypadanie włosów (łysienie), nadmierny wzrost owłosienia (hirsutyzm)

-    Ból w klatce piersiowej

-    Zmniejszenie czynności serca i zawał serca

Niezbyt często (dotyczy mniej niż 1 na 100 pacjentów)

-    Ciężkie reakcje alergiczne, w tym ciężki świąd skóry (z powstawaniem grudek) lub obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu

-    Zapalenie płuc zwane "śródmiąższową chorobą płuc"

Rzadko (dotyczy mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

-    Niewydolność wątroby

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    Zmiany w badaniu EKG (wydłużenie odstępu QT).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Bicalutamide Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrach i opakowaniu zewnętrznym. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bicalutamide Teva

-    Substancją czynną leku jest bikalutamid. Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg bikalutamidu.

-    Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, powidon K-30, kroskarmeloza sodowa, sodu laurylosiarczan, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, Otoczka: Opadry OY-GM-28900 White: hypromeloza, polidekstroza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 4000.

Jak wygląda lek Bicalutamide Teva i co zawiera opakowanie

Tabletki preparatu Bicalutamide Teva, 50 mg są białe lub białawe, dwuwypukłe, powlekane z wytłoczonym na jednej stronie napisem „93”, a po drugiej stronie „220”.

Wielkości opakowań: 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90 i 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca

TEVA UK Ltd., Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Wielka Brytania

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Holandia Teva Santé, Rue Bellocier, 89107 Sens, Francja

Teva Pharmaceutical Works Private Ltd. Co., Pallagi ut 13, 4042 Debrecen, Węgry Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2015r.

5

Bicalutamide Teva

Charakterystyka Bicalutamide teva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bicalutamide Teva, 50 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 50 mg bikalutamidu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka zawiera 33,25 mg laktozy bezwodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Opis:

białe lub białawe, dwuwypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym na jednej stronie napisem „93”, a na drugiej stronie „220”.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie zaawansowanego raka gruczołu krokowego w skojarzeniu z analogami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) lub kastracją chirurgiczną.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli pacjenci, w tym również pacjenci w podeszłym wieku

Jedna tabletka raz na dobę o tej samej porze każdego dnia (zwykle rano lub wieczorem).

Leczenie należy rozpocząć w ciągu 1 tygodnia przed podaniem analogu hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH) lub jednocześnie z kastracją chirurgiczną.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności modyfikowania dawek u chorych z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby.

U pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby może dochodzić do gromadzenia bikalutamidu (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Bikalutamid jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci (patrz punkt 4.3).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Bikalutamid jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet i dzieci (patrz punkt 4.6).

Jednoczesne stosowanie terfenadyny, astemizolu i cyzaprydu (patrz punkt 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Rozpoczynanie leczenia należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem lekarza specjalisty.

Bikalutamid jest w znacznym stopniu metabolizowany w wątrobie. Dostępne dane sugerują, że u chorych z ciężką niewydolnością wątroby wydalanie leku może przebiegać wolniej, co może prowadzić do wzmożonej kumulacji substancji czynnej. Z tego względu należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania bikalutamidu u chorych z umiarkowaną do ciężkiej niewydolnością wątroby.

Wobec możliwości wystąpienia zaburzeń czynności wątroby, należy okresowo przeprowadzać badania czynności wątroby. W większości przypadków zaburzenia czynności wątroby mogą wystąpić podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia bikalutamidem.

Rzadko opisywano ciężkie zaburzenia czynności wątroby i niewydolność wątroby podczas stosowania bikalutamidu oraz zgłaszano przypadki zgonów (patrz punkt 4.8). Leczenie bikalutamidem należy przerwać jeśli zmiany są ciężkie.

Wykazano, że bikalutamid hamuje cytochrom P450 (CYP) 3A4, należy zatem zachować ostrożność w przypadku leczenia skojarzonego innymi lekami, które są metabolizowane głównie przy udziale cytochromu CYP 3A4 (patrz punkty 4.3 i 4.5).

Długotrwały brak androgenów może wydłużać odstęp QT.

U pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużonego odstępu QT i u pacjentów z czynnikami takiego ryzyka w wywiadzie oraz u pacjentów otrzymujących jednocześnie produkty lecznicze mogące wydłużać odstęp QT (patrz punkt 4.5) , przed rozpoczęciem stosowania Bicalutamide Teva lekarz powinien dokonać oceny stosunku korzyści do ryzyka, w tym możliwość wystąpienia częstoskurczu typu torsade de pointes.

Odnotowano zmniejszenie tolerancji glukozy u mężczyzn otrzymujących agonistów LHRH (hormonu uwalniającego hormon luteinizujący). Może się to objawiać cukrzycą lub utratą kontroli nad poziomem cukru we krwi u pacjentów z cukrzycą w wywiadzie. Należy zatem zwrócić uwagę na monitorowanie poziomu glukozy we krwi u pacjentów otrzymujących bikalutamid w skojarzeniu z agonistami LHRH.

Produkt zawiera 35 mg laktozy jednowodnej.

Pacjenci z rzadko występującymi zaburzeniami nietolerancji galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego produktu.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie wykazano farmakodynamicznych lub farmakokinetycznych interakcji między bikalutamidem a analogami hormonu uwalniającego hormon luteinizujący (LHRH).

Wyniki badań in vitro wskazują, że (R)-bikalutamid jest inhibitorem CYP 3A4 i ma słabsze działanie hamujące aktywność CYP 2C9, 2C19 i 2D6.

Chociaż badania kliniczne z użyciem antypiryny jako markera aktywności cytochromu P450 (CYP) nie wykazały interakcji lekowej z bikalutamidem, średnia wartość ekspozycji (AUC) w przypadku midazolamu wzrosła o niemal 80%, gdy lek ten podawano przez 28 dni równocześnie z bikalutamidem. Wzrost taki może mieć istotne znaczenie w przypadku leków charakteryzujących się wąskim indeksem terapeutycznym. Z tego względu równoczesne podawanie terfenadyny, astemizolu i cyzaprydu z bikalutamidem jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3), a w przypadku stosowania go w połączeniu z cyklosporyną i lekami blokującymi kanał wapniowy należy zachować szczególną ostrożność. Konieczne może być zmniejszenie dawki, w przypadku tych leków zwłaszcza, gdy stwierdza się nasilenie efektu działania lub objawy niepożądane. W przypadku cyklosporyn, na początku leczenia bikalutamidem oraz po jego zakończeniu należy uważnie monitorować stężenie leku w osoczu i stan kliniczny pacjentów.

Należy zachować ostrożność w razie jednoczesnego stosowania leków mogących hamować proces oksydacji bikalutamidu, np. produktów zawierających ketokonazol lub cymetydynę. W teorii, może to powodować wzrost stężenia bikalutamidu w osoczu, co teoretycznie może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych.

W badaniach in vitro wykazano, że bikalutamid może wypierać warfarynę - lek przeciwzakrzepowy z grupy pochodnych kumaryny z jej miejsc wiążących z białkami. Z tego względu zalecane jest częste i regularne monitorowanie czasu protrombinowego po rozpoczęciu podawania bikalutamidu u chorych równocześnie przyjmujących środki przeciwzakrzepowe z grupy kumaryny.

Brak androgenów może wydłużać odstęp QT dlatego też należy poddać dokładnej ocenie jednoczesne stosowanie Bicalutamide Teva z produktami leczniczymi powodującymi wydłużenie odstępu QT lub produktami leczniczymi, które mogą powodować torsade depointes takimi jak leki przeciwarytmiczne należące do klasy IA (np. chinidyna, dyzopiramid) lub do klasy III (np. amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), metadon, moksyfloksacyna, neuroleptyki, i tym podobne (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Bikalutamid jest przeciwwskazany u kobiet i dlatego nie należy go stosować u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Jest mało prawdopodobne aby bikalutamid wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn. Należy jednak zaznaczyć, że czasami może wystąpić senność. Każdy pacjent, u którego wystąpią te objawy powinien zachować ostrożność.

4.8    Działania niepożądane

Odnotowano następujące działania niepożądane u pacjentów leczonych bikalutamidem w skojarzeniu z analogami LHRH. W tym punkcie częstość występowania zdarzeń niepożądanych sklasyfikowano następująco: bardzo często (>1/10); często (>1/100, <1/10); niezbyt często (>1/1000, <1/100); rzadko (>1/10 000, <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Bardzo często:    niedokrwistość

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:    nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często:    zmniejszenie apetytu

Zaburzenia psychiczne

Często:    zmniejszone libido, depresja

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często:    zawroty głowy

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często:    uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często:    Śródmiąższowa choroba płuca (zgłaszano przypadki zgonów)

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:    ból brzucha, zaparcia, nudności

Często:    niestrawnosc, wzdęcia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często:    uszkodzenie toksyczne wątroby, żółtaczka, zwiększenie aktywności aminotransferaz)b

Rzadko:    niewydolność wątroby (zgłaszano przypadki zgonów)c

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często:    łysienie, hirsutyzm/porost włosów, suchość skóry, świąd, wysypka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Bardzo często:    krwiomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często:    ginekomastia, tkliwość piersid

Często:    zaburzenia erekcji

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często:    astenia, obrzęk

Często:    ból w klatce piersiowej

Zaburzenia serca

Często:    zawał sercae (zgłaszano przypadki zgonów), niewydolność sercae

Częstość nieznana:_wydłużenie odstępu QT

Badania diagnostyczne

Często:    zwiększenie masy ciała

“Wymienione jako działanie niepożądane leku po jego wprowadzeniu do obrotu Częstość została określona na podstawie zgłaszania przypadków śródmiąższowego zapalenia płuc w randomizowanym badaniu EPC w okresie leczenia 150 mg bikalutamidu .

bZmiany wątrobowe rzadko bywają ciężkie i na ogół mają charakter przemijający, ustępując lub ulegając poprawie samoistnie, w czasie kontynuacji leczenia lub po jego przerwaniu.

“Wymienione jako działanie niepożądane leku po jego wprowadzeniu do obrotu Częstość została określona na podstawie zgłaszania przypadków niewydolności wątroby u pacjentów w badaniu otwartym EPC w okresie leczenia 150 mg bikalutamidu.

dIch występowanie można zredukować przeprowadzając równocześnie kastrację.

e Odnotowano w badaniach farmako-epidemiologicznym agonistów LHRH i antagonistów androgenów stosowanych w leczeniu raka prostaty. Ryzyko wystąpienia tego działania wydaje się być zwiększone w przypadku stosowania 50 mg bikalutamidu w skojarzeniu z agonistami LHRH, w porównaniu ze stosowaniem 150 mg bikalutamidu w monoterapii w leczeniu raka prostaty.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Brak doświadczeń dotyczących przedawkowania leku u ludzi. Nie ma swoistego antidotum, w takich przypadkach należy zastosować leczenie objawowe. Zastosowanie dializy może być nieskuteczne, ponieważ bikalutamid silnie wiąże się z białkami osocza i nie jest wydalany z moczem w postaci niezmienionej. Wskazane jest ogólne postępowanie podtrzymujące, obejmujące częste monitorowanie czynności życiowych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antagonista androgenów Kod ATC: L02BB03

Mechanizm działania

Bikalutamid jest niesteroidowym lekiem o działaniu przeciwandrogenowym pozbawionym wszelkiej innej aktywności hormonalnej. Wiąże się z receptorem androgenowym blokując aktywację ekspresji genów i na tej drodze hamuje stymulację androgenową. Zahamowanie to prowadzi do regresji nowotworu gruczołu krokowego. U niektórych pacjentów przerwanie leczenia może prowadzić do wystąpienia zespołu odstawienia środków blokujących działanie androgenów.

Bikalutamid stanowi mieszaninę racemiczną, przy czym aktywność przeciwandrogenową przejawia głównie (R)-enancjomer.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Bikalutamid dobrze się wchłania po podaniu doustnym. Nie wykazano, by pokarm w istotnym stopniu wpływał na biodostępność bikalutamidu.

(S)-enancjomer jest wydalany szybciej niż (R)-enancjomer. Okres półtrwania w osoczu wynosi około tygodnia.

Dystrybucja

W przypadku regularnego podawania leku raz na dobę stężenie w osoczu (R)-enancjomeru jest około 10 razy większe niż (S)-enancjomeru, co wynika z jego długiego okresu półtrwania.

W przypadku dawki dobowej 50 mg stężenie (R)-enancjomeru w osoczu osiąga plateau i wynosi około 9 pg/ml. Za efekt terapeutyczny odpowiada 99% (R)-enancjomeru z całkowitej ilości enancjomerów obecnych w osoczu w stanie plateau.

Metabolizm i eliminacja.

Wiek, niewydolność nerek ani niewielka lub umiarkowana niewydolność wątroby nie wpływa na farmakokinetykę (R)-enancjomeru. Wykazano, że proces eliminacji (R)-enancjomeru z osocza jest wolniejszy u chorych z ciężką niewydolnością wątroby.

Bikalutamid wiąże się z białkami: (racemat w 96%, (R)-enancjomer w więcej niż 99%) i jest w znacznym stopniu metabolizowany (na drodze oksydacji i glukuronidacji): metabolity usuwane są w równym stopniu przez nerki i wraz z żółcią.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Bikalutamid jest czystym i skutecznym agonistą receptorów androgenowych, zarówno u zwierząt doświadczalnych jak i u ludzi. Najważniejszym drugorzędnym efektem farmakologicznym wywoływanym przez ten lek jest indukowanie aktywności układu oksydaz wielofuncyjnych zależnych od cytochromu CYP P450 w wątrobie. Zmiany w narządach docelowych u zwierząt są wyraźnie związane z zasadniczym i drugorzędnym działaniem farmakologicznym bikalutamidu i obejmują zanik tkanek zależnych od androgenów, hyperplazję i rozwój nowotworów łagodnych bądź złośliwych wątroby, tarczycy i komórek Leydiga, zaburzenia różnicowania płciowego potomstwa płci męskiej oraz odwracalne zaburzenia płodności u mężczyzn. Badania genotoksyczne nie wykazały żadnej aktywności mutagennej. Wszystkie objawy niepożądane obserwowane w trakcie badań na zwierzętach uważane są za swoiste gatunkowo i nie mające odniesienia do ludzi, gdy zachowywane są wskazania i dawki kliniczne.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Powidon K-30 Kroskarmeloza sodowa Sodu laurylosiarczan Laktoza jednowodna Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka:

Opadry OY-GM-28900 White:

Hypromeloza Polidekstroza Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 4000

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Przezroczyste blistry z PVC/PVDC/Aluminium w pudełku tekturowym po 20, 28, 30, 40, 50, 56, 60, 84, 90 i 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 14014

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10.07.2007 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29.06.2009 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Kwiecień 2015 r.

7

Bicalutamide Teva