+ iMeds.pl

Bilobil forte 19,2-23,2 mg glikozydów flawonowych i 4,8-7,2 mg terpentów laktonowych/kapsułkęUlotka Bilobil forte

Ulotka informacyjna dla pacjenta

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta. Lek Bilobil Forte jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia należy stosować ten lek ostrożnie, zgodnie z informacją w ulotce.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 30 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.


BILOBIL FORTE, 80 mg, kapsułki twarde

Ginkgonis extractum siccum raffmatum et quantificatum

Skład

Każda kapsułka twarda zawiera 80 mg wyciągu (w postaci kwantyfikowanego, oczyszczonego suchego wyciągu) z Ginkgo biloba L., folium (liście miłorzębu) (35-67:1), co odpowiada:

-    17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych,

-    2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C,

-    2,08-2,56 mg bilobalidu.

Pierwszy rozpuszczalnik ekstrakcji: aceton 60% (m/m).

Susbtancja pomocnicza dodana do wyciągu: glukoza ciekła suszona rozpyłowo

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, krzemionka koloidowa bezwodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian, talk;

Substancje otoczki kapsułki: parahydroksybenzoesan metylu (E 218), parahydroksybenzoesan propylu (E 216), żelatyna wołowa, czerń brylantowa (E 151), błękit patentowy V (E 131), czerwień koszenilowa (E 124), żółcień pomarańczowa (E 110), tytanu dwutlenek (E 171).

Dostępne opakowania leku zawierają

20 kapsułek 60 kapsułek 90 kapsułek

Podmiot odpowiedzialny

Krka, d.d., Novo mesto Smarjeska cesta 6 8501 Novo mesto Słowenia

Spis treści:

1.    Co to jest lek Bilobil Forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Zanim zastosuje się lek Bilobil Forte

3.    Jak stosować lek Bilobil Forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku Bilobil Forte

6.    Inne informacje

1. Co to jest lek Bilobil Forte i w jakim celu się go stosuje

Bilobil forte jest lekiem zawierającym kwantyfikowany i oczyszczony suchy wyciąg z liści miłorzębu, usprawniającym krążenie i zaopatrzenie mózgu w tlen i glukozę. Według aktualnego stanu wiedzy za składniki o znanej aktywności terapeutycznej wyciągu przyjmuje się: glikozydy flawonowe i laktony terpenowe (ginkgolid i bilobalid), które poprawiają przepływ mózgowy i zapobiegają agregacji płytek krwi. Poprawa przepływu mózgowego działa ochronnie na komórki i tkanki przed uszkodzeniami wywoływanymi przez niedobór tlenu oraz zapobiega osłabieniu sprawności umysłowej. Poprawa krążenia obwodowego przeciwdziała objawom związanym z osłabieniem ukrwienia kończyn.

Bilobil forte stosuje u pacjentów z następującymi objawami:

•    osłabieniu pamięci i sprawności umysłowej związanym z wiekiem,

•    pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach),

•    pomocniczo w zaburzeniach ukrwienia kończyn (z objawami uczucia ochłodzenia, bólu w czasie chodzenia).

2.    Zanim zastosuje się lek Bilobil Forte

Nie należy zażywać leku Bilobil Forte w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku.

Nie zaleca się stosowania kapsułek Bilobil forte u dzieci.

Stosując Bilobil Forte należy zachować szczególną ostrożność - u pacjentów ze skłonnością do krwawień (lek może wydłużać czas krwawienia).

Przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi o stosowaniu tego leku należy poinformować lekarza.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Jedna kapsułka zawiera 125,4 mg laktozy i 4 mg glukozy. Jeśli pacjent zażywa lek zgodnie z zaleceniami, przyjmuje każdorazowo 125,4 mg laktozy i 4 mg glukozy.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zażyciem każdego leku w okresie ciąży należy zasięgnąć porady lekarskiej. Kobietom w ciąży oraz matkom karmiącym piersią nie zaleca się zażywania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie było doniesień o wpływie leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Stosowanie innych leków

Nie zaleca się stosowania kapsułek Bilobil Forte u pacjentów stale zażywających preparaty kwasu acetylosalicylowego lub leki przeciwzakrzepowe.

W przypadku zażywania innych leków należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

3.    Jak stosować lek Bilobil Forte

Zaleca się następujące dawkowanie:

•    u pacjentów z zaburzeniami pamięci i sprawności umysłowej związanymi z wiekiem: 1 kapsułka 2 do 3 razy na dobę

•    w zawrotach głowy, szumie w uszach, osłabieniu słuchu: 2 kapsułki na dobę, rano i wieczorem

•    w objawach zaburzeń ukrwienia kończyn: 2 kapsułki na dobę, rano i wieczorem Kapsułki należy popić niewielką ilością wody.

Istotne oznaki poprawy pojawiają się zwykle po 3 tygodniach zażywania leku. Jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów lub po 30 dniach stosowania preparatu nie następuje poprawa, należy zwrócić się do lekarza.

Kurację można kontynuować przez trzy miesiące. Po trzech miesiącach należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu podjęcia decyzji o potrzebie dalszego stosowania leku.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt mocne lub zbyt słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku pominięcia dawki leku Bilobil Forte nie należy stosować dawki podwójnej, w celu uzupełnienia dawki pominiętej, lecz przyjąć normalną dawkę o przypadającej porze.

Możliwe działania niepożądane

4.


Podobnie jak wszystkie inne leki, również Bilobil forte może wykazywać działania niepożądane, w bardzo rzadkich przypadkach może dojść po przyjęciu leku do lżejszych zaburzeń pokarmowych, bólów głowy, krwawień lub skórnych reakcji typu nadwrażliwości (świąd, wysypka).

Jeśli wystąpią objawy nadwrażliwości należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek działania niepożądanego, również takiego, które nie zostało wyszczególnione w tej ulotce, należy poinformować o nim lekarza lub farmaceutę.

5.    Przechowywanie preparatu Bilobil Forte

Leku nie należy przyjmować po upływie daty ważności Przechowywać w temperaturze do 25° C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.    Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

KRKA Polska Sp. z o.o.

Warszawa

ul. Równoległa 5

Tel. (22) 5737500

Data zatwierdzenia ulotki:

3

Bilobil Forte

Charakterystyka Bilobil forte

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BILOBIL FORTE, 80 mg, kapsułki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Każda kapsułka twarda zawiera 80 mg wyciągu (w postaci kwantyfikowanego, oczyszczonego suchego wyciągu) z Ginkgo biloba L., folium (liście miłorzębu) (35-67:1), co odpowiada:

-    17,6-21,6 mg flawonoidów w postaci glikozydów flawonowych,

-    2,24-2,72 mg ginkgolidów A, B i C,

-    2,08-2,56 mg bilobalidu.

Pierwszy rozpuszczalnik ekstrakcji: aceton 60% (m/m).

Substancje pomocnicze:

Kapsułka twarda, 80 mg

Laktoza

125,4 mg

Glukoza

4 mg

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki twarde

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania

Bilobil forte stosuje u pacjentów z następującymi objawami:

•    osłabieniu pamięci i sprawności umysłowej związanym z wiekiem,

•    pomocniczo w zaburzeniach krążenia mózgowego (z objawami zawrotów głowy, szumu w uszach),

•    pomocniczo w zaburzeniach ukrwienia kończyn (z objawami uczucia ochłodzenia, bólu w czasie chodzenia).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zaleca się następujące dawkowanie:

•    u pacjentów z zaburzeniami pamięci i sprawności umysłowej związanymi z wiekiem: 1 kapsułka 2 do 3 razy na dobę,

•    w zawrotach głowy, szumie w uszach, osłabieniu słuchu: 2 kapsułki na dobę, rano i wieczorem,

•    u pacjentów z objawami zaburzeń ukrwienia kończyn: 2 kapsułki na dobę, rano i wieczorem Kapsułki należy popić niewielką ilością wody.

Istotne oznaki poprawy pojawiają się zwykle po 3 tygodniach zażywania leku. Jeżeli nastąpiło pogorszenie objawów lub po 30 dniach stosowania preparatu nie następuje poprawa, należy zwrócić się do lekarza.

Istnieje możliwość przedłużenia kuracji do 3 miesięcy, jeżeli pozwala na to stan pacjenta.

4.3    Przeciwwskazania

Znana nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie leku.

Nie zaleca się podawania preparatu Bilobil Forte dzieciom.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Jedna kapsułka zawiera 125,4 mg laktozy i 4 mg glukozy. Jeśli pacjent zażywa lek zgodnie z zaleceniami, przyjmuje każdorazowo 125,4 mg laktozy i 4 mg glukozy.

Wyciągi z milorzębu wydłużają czas krawienia; należy zachować szczególną ostrożność u osób ze skłonnością do krwawień. Pacjent powinien informować lekarza o stosowaniu tego leku.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się stosowania kapsułek Bilobil forte u pacjentów przyjmujących stale preparaty kwasu acetylosalicylowego lub leki przeciwzakrzepowe. Przy jednoczesnym stosowaniu tych leków wzrasta, z powodu przedłużenia czasu krzepnięcia krwi, ryzyko krwawień.

4.6    Ciąża i karmienie piersią

Dotychczas brak danych klinicznych o stosowaniu leku w czasie ciąży i karmienia piersią. W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono szkodliwego działania leku na płód, mimo tego nie zaleca się jego stosowania u kobiet w ciąży i matek karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu

Nie ma doniesień o szkodliwym działaniu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

4.8    Działania niepożądane

W bardzo rzadkich przypadkach może dojść w czasie stosowania leku do zaburzeń żołądkowo-jelitowych, bólów głowy, krwawień i skórnych reakcji nadwrażliwości (świąd, rumień).

4.9    Przedawkowanie

Brak doniesień o objawach przedawkowania wyciągu z miłorzębu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Farmakodynamika

Kapsułki Bilobil forte zawierają wyciąg z liści miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba L.).

Według klasyfikacji ATC lek zalicza się do grupy N06D X02.

Bilobil forte usprawnia krążenie i zaopatrzenie mózgu w tlen i glukozę. Według aktualnego stanu wiedzy za składniki o znanej aktywności terapeutycznej wyciągu przyjmuje się: glikozydy flawonowe i laktony terpenowe (ginkgolid i bilobalid), które poprawiają przepływ mózgowy i zapobiegają agregacji płytek krwi. Poprawa przepływu mózgowego działa ochronnie na komórki i tkanki przed uszkodzeniami wywoływanymi przez niedobór tlenu oraz przeciwdziała osłabieniu sprawności umysłowej związanej z wiekiem. Poprawa krążenia obwodowego przeciwdziała objawom związanym z osłabieniem ukrwienia kończyn.

Według doniesień literaturowych, po podawaniu wyciągów z miłorzębu japońskiego pacjentom obserwowano: zmniejszenie nasilenia dolegliwości związanych z niedokrwieniem ośrodkowego układu nerwowego, osłabienia słuchu, zawrotów głowy, szumów usznych, zmniejszenie zaburzeń pamięci krótkoterminowej.

5.2    Farmakokinetyka

Badania farmakokinetyki wyciągu z miłorzębu są ze względu na jego złożony skład skomplikowane. Badanie na szczurach po podawaniu wyciągu znakowanego izotopem C14 wykazało, że po zażyciu doustnym wchłania się 60 % dawki. Maksymalne stężenie we krwi zostaje osiągnięte po raz pierwszy po 1,5 godziny i drugi szczyt stężenia występuje po 12 godzinach od przyjęcia preparatu, co wskazuje na udział krążenia wątrobowo-jelitowego w tym procesie. Biologiczny okres półtrwania wynosił około 4,5 godziny.

W ciągu 72 godzin 38 % przyjętej dawki wyciągu wydaliło się przez płuca, 22 % z moczem i 29 % z kałem.

Glikozydy flawonowe miłorzębu wchłaniają się w jelicie cienkim. Maksymalne stężenie we krwi osiągały po 2 godzinach, biologiczny okres półtrwania wynosił od 2 do 4 godzin, całość dawki została wydalona w ciągu 24 godzin.

5.3    Dane przedkliniczne o bezpieczeństwie leku

Toksyczność ostra standardyzowanego wyciągu z liści miłorzębu jest bardzo niska. Wartość LD50 po podaniu doustnym była u myszy i szczurów wyższa od 5000 mg/kg mc. masy ciała, a po podaniu dootrzewnowym wynosiła u myszy 1900 mg/kg mc. i u szczurów 2100 mg/kg mc. Po podaniu dożylnym LD50 wynosiło u obu gatunków 1100 mg/kg mc. W badaniach ostrej toksyczności u myszy nie stwierdzono jej objawów.

Po podawaniu wielokrotnym standaryzowanego wyciągu z miłorzębu również obserwowano niską toksyczność. U szczurów długotrwałe podawanie leku zmniejszyło zużycie glukozy w różnych strukturach mózgu i wydzielanie kortykosteronu.

Standaryzowany wyciąg nie działał toksycznie na rozmnażanie się badanych zwierząt. W teście Amesa nie stwierdzono działania mutagennego.

W literaturze brak danych o rakotwórczym działaniu standaryzowanego wyciągu z liści miłorzębu.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość kapsułki Laktoza j ednowodna Krzemionka koloidowa bezwodna Skrobia kukurydziana Magnezu stearynian Talk

Otoczka kapsułki

Parahydroksybenzoesan metylu (E 218) Parahydroksybenzoesan propylu (E 216) Żelatyna wołowa Czerń brylantowa (E 151)

Błękit patentowy V (E 131)

Czerwień koszenilowa (E 124)

Żółcień pomarańczowa (E 110)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Substancja pomocnicza dodana do wyciągu: Glukoza ciekła suszona rozpyłowo

6.2    Niezgodności

Nieznane.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne ostrzeżenia i środki    ostrożności dotyczące stosowania

Przechowywać w temperaturze do 25° C.

6.5    Rodzaj i zawartość    opakowania

Opakowanie zawiera 20, 60 lub 90 kapsułek twardych po 80 mg w blistrach (folia PCV/PVDC i aluminiowa).

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Specjalne wskazówki nie są potrzebne.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 10594

9.    DATA WYDANIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

29.04.2004 r./17.12.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Bilobil Forte