+ iMeds.pl

Bimakolan 0,3 mg/mlUlotka Bimakolan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Bimakolan, 0,3 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Bimatoprost

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Bimakolan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bimakolan

3.    Jak stosować lek Bimakolan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bimakolan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Bimakolan i w jakim celu się go stosuje

Bimakolan jest lekiem stosowanym w jaskrze. Należy do grupy leków zwanych prostamidami.

Bimakolan stosuje się do obniżania podwyższonego ciśnienia w gałce ocznej. Lek ten może być stosowany jako jeden lek, lub z innymi kroplami do oczu zwanymi lekami beta-adrenolitycznymi, które również obniżają ciśnienie wewnątrz oka.

Oko zawiera przejrzysty, wodnisty płyn, który odżywia wnętrze oka. Płyn ten jest stale odprowadzany z oka, a na jego miejsce wytwarzany jest nowy. Jeśli nie jest on odprowadzany wystarczająco szybko, ciśnienie w gałce ocznej wzrasta. Działanie tego leku polega na zwiększaniu ilości odprowadzanego płynu, obniżając w ten sposób ciśnienie wewnątrz gałki ocznej. Jeżeli podwyższone ciśnienie w gałce ocznej nie jest leczone, może dojść do wystąpienia choroby zwanej jaskrą i doprowadzić do uszkodzenia wzroku.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bimakolan Kiedy nie stosować leku Bimakolan:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na Bimakolan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli pacjent w przeszłości musiał przerwać stosowanie kropli do oczu z powodu działania

niepożądanego substancji konserwującej - chlorku benzalkoniowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bimakolan należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bimakolan 0,1 mg/ml, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza, jeśli:

-    pacjent ma trudności z oddychaniem,

-    pacjent ma dolegliwości ze strony nerek lub wątroby,

-    pacjent przebył operację zaćmy,

-    pacjent ma zespół suchego oka,

-    pacjent ma lub miał problemy z rogówką (przezroczysta warstwa pokrywająca powierzchnię oka),

-    pacjent nosi soczewki kontaktowe (patrz punkt „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Bimakolan 0,1 mg/ml),

-    u pacjenta występuje lub występowało wolne tętno lub niskie ciśnienie tętnicze,

-    pacjent miał zakażenie wirusowe lub zapalenie w obrębie oka.

Bimakolan może powodować ściemnienie i nadmierny wzrost rzęs, może także powodować ciemniejsze zabarwienie skóry wokół powieki. Z czasem może również wystapić ciemniejsze zabarwienie tęczówki. Zmiany te mogą być trwałe. Zmiany mogą być bardziej dostrzegalne w przypadku leczenia tylko jednego oka.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować leku Bimakolan u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak badań w tej grupie wiekowej.

Lek Bimakolan a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Bimakolan może przenikać do mleka kobiecego, zatem nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Bimakolan.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Po zakropleniu leku Bimakolan mogą wtstąpoć krótkotrwałe zaburzenia widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać urządzeń mechanicznych aż do poprawy stanu widzenia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Bimakolan

Bimakolan zawiera chlorek benzalkoniowy, środek konserwujący, który może powodować podrażnienie oka i może zabarwić miękkie soczewki kontaktowe. Należy unikać kontaktu leku z soczewkami. Nie należy stosować kropli w czasie noszenia soczewek. Należy odczekać 15 minut po zakropleniu leku przed ponownym założeniem soczewek.

3. Jak stosować lek Bimakolan

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Bimakolan należy stosować tylko do oczu. Zalecana dawka to jedna kropla leku Bimakolan wieczorem, raz na dobę, do każdego oka, które wymaga leczenia.

Jeżeli pacjent stosuje lek Bimakolan razem z innym kroplami do oczu, należy odczekać przynajmniej 5 minut pomiędzy zastosowaniem leku Bimakolan i zastosowaniem innych kropli.

Nie stosować tego leku częściej niż raz na dobę, gdyż może to zmniejszyć skuteczność leczenia.

Sposób podawania leku:

Nie wolno używać butelki, jeśli zabezpieczenie na szyjce butelki zostało uszkodzone przed pierwszym użyciem.

1.2.    3.    4.


1.    Należy umyć ręce. Odchylić głowę do tyłu i spojrzeć na sufit.

2.    Delikatnie odciągnąć dolną powieką aż do powstania małej kieszonki.

3.    Odwrócić butelkę do góry dnem i ścisnąć ją, tak, aby zapuścić jedną kroplę do każdego oka, które wymaga leczenia.

4.    Puścić dolną powiekę i zamknąć oko na 30 sekund.

Wytrzeć nadmiar leku spływający na policzek.

Jeśli kropla nie trafi do oka, należy ponowić próbę.

Aby zapobiec zakażeniom, nie należy dotykać końcówką butelki do oka lub czegokolwiek innego. Zaraz po użyciu należy z powrotem założyć nakrętkę i zakręcić butelkę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bimakolan

Przypadkowe podanie zbyt wielu kropli leku Bimakolan wiąże się z małym prawdopodobieństwem poważnej szkody. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. W razie wątpliwości zgłosić to lekarzowi lub farmaceucie.

Pominięcie zastosowania leku Bimakolan

W przypadku pominięcia dawki leku Bimakolan należy zastosować pojedynczą kroplę po przypomnieniu sobie i następnie przejść do zwykłego sposobu stosowania leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bimakolan

Lek Bimakolan jest skuteczny jeżeli stosowany jest codziennie. Jeśli pacjent przerwie stosowanie leku Bimakolan, może to wywołać wzrost ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Dlatego przed planowanym przerwaniem leczenia należy porozmawiać z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Bardzo częste działania niepożądane (mogą występować częściej niż u jednego na 10 pacjentów)

Objawy dotyczące oka

•    wydłużenie rzęs (do 45% pacjentów)

•    nieznaczne zaczerwienienie oka (do 44% pacjentów)

• świąd oka (do 14% pacjentów)

Częste działania niepożądane (mogą występować do jednego na 10 pacjentów)

Objawy dotyczące oka

•    reakcja alergiczna w obrębie oka

•    zmęczenie oczu

•    nadwrażliwość na światło

•    ciemniejsze zabarwienie skóry wokół oka

•    ściemnienie rzęs

•    ból oka

•    uczucie obecności ciała obcego w oku

•    lepka wydzielina z oka

•    ciemniejsze zabarwienie tęczówki

•    trudności z wyraźnym widzeniem

•    podrażnienie oka

•    uczucie pieczenia

•    zapalenie, zaczerwienienie i swędzenie powiek

•    łzawienie

•    suchość

•    pogorszenie wzroku

•    nieostre widzenie

•    obrzęk rogówki (warstwy pokrywającej powierzchnię oka)

•    niewielkie uszkodzenia rogówki, z zapaleniem lub bez zapalenia Objawy ogólnoustrojowe

•    bóle głowy

•    zwiększenie wartości wskaźników czynności wątroby we krwi

•    wzrost ciśnienia krwi

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować do jednego na 100 pacjentów)

Objawy dotyczące oka

•    torbielowaty obrzęk plamki (obrzęk siatkówki oka prowadzący do pogorszenia widzenia)

•    stan zapalny oka

•    krwawienie do siatkówki

•    obrzęk powiek

•    drżenie powiek

•    odstawanie powieki od powierzchni oka

•    zaczerwienienie skóry wokół oka

Objawy ogólnoustrojowe

•    nudności

•    zawroty głowy

•    osłabienie

•    wzrost włosów wokół oka

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować do jednego na 10 000 pacjentów)

Bardzo rzadko u niektórych pacjentów z uszkodzoną rogówką ( warstwą pokrywającą powierzchnię oka ) podczas leczenia występowały plamki spowodowane odkładaniem się wapnia.

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania

•    zapadnięcie oczu

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Bimakolan

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce po: EXP.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zwrot „Lot” umieszczony na opakowaniu i blistrze oznacza „Numer serii”.

Zwrot „EXP” umieszczony na opakowaniu i blistrze oznacza „Termin ważności”.

Butelkę należy wyrzucić najpóźniej po czterech tygodniach od pierwszego otwarcia, nawet jeśli pozostały w niej jeszcze krople. Postępowanie takie zapobiegnie zakażeniu. W celu zapamiętania daty otwarcia butelki, należy zanotować ją na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Bimakolan

-    Substancją czynną leku jest bimatoprost. 1 ml roztworu zawiera 0,3 mg bimatoprostu. Jedna

kropla zawiera około 7,5 mikrogramów bimatoprostu.

-    Pozostałe składniki to: benzalkoniowy chlorek, kwas cytrynowy jednowodny, disodu

wodorofosforan siedmiowodny, sodu chlorek i woda oczyszczona oraz kwas solny, sodu wodorotlenek.

Jak wygląda lek Bimakolan i co zawiera opakowanie

Bimakolan jest bezbarwnym, przezroczystym roztworem, bez widzialnych cząstek, dostępnym w opakowaniach zawierających po 1 lub 3 plastikowe butelki z zakrętkami. Każda butelka jest napełniona w przybliżeniu do połowy i zawiera 2,5 lub 3 mililitry roztworu. Wystarcza to na 4 tygodnie stosowania.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad Vilbel Niemcy

Wytwórcy:

1.    STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad Vilbel Niemcy

2.    SC. ROMPHARM COMPANY S.R.L.

Eroilor Street, no. 1A

Otopeni 075100, Ilfov.

Rumunia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia: Bimatoprost STADA 0,3 mg/ml oogdruppels, oplossing Polska: Bimakolan

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Bimakolan

Charakterystyka Bimakolan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bimakolan, 0,3 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu zawiera 0,3 mg bimatoprostu.

Jedna kropla zawiera około 7,5 mikrogramów bimatoprostu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

1 ml roztworu zawiera 0,05 mg benzalkoniowego chlorku.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Klarowny, bezbarwny roztwór, bez widzialnych cząsteczek. pH: 6,8 - 7,8; osmolalność: 260 - 320 mOsmol/kg

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Bimatoprost stosowany jest w celu obniżania podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego w przewlekłej jaskrze otwartego kąta i nadciśnieniu wewnątrzgałkowym u osób dorosłych (w monoterapii lub jako leczenie wspomagające podczas stosowania beta-blokerów).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Zalecana dawka to jedna kropla do zmienionego chorobowo oka (oczu) raz na dobę, stosowana wieczorem. Nie należy stosować częściej niż raz na dobę, gdyż może to zmniejszać działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność bimatoprostu u dzieci i młodzieży do 18 roku życia nie została ustalona.

Specjalne grupy pacjentów

Stosowanie w zaburzeniach czynności wątroby i nerek:

Bimatoprost nie został przebadany u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub z zaburzeniami czynności wątroby o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego i dlatego u tych pacjentów należy stosować go ostrożnie. U pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie chorobą wątroby o łagodnym nasileniu lub wyj ściowo nieprawidłowymi wartościami aminotransferazy alaninowej (AlAT), aminotransferazy asparaginowej (AspAT) i (lub) bilirubiny, w ciągu 24 miesięcy stosowania nie stwierdzono niepożądanego wpływu bimatoprostu 0,3 mg/ml krople do oczu, roztwór, na czynność wątroby.

Sposób podawania

Jeśli stosuje się więcej okulistycznych środków leczniczych działających miejscowo, to każdy z nich należy podawać z przynajmniej 5-minutowym odstępem.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Bimatoprost 0,3 mg/ml krople do oczu, roztwór jest przeciwskazany u pacjentów, u których podejrzewa się, że w przeszłości wystąpiło działanie niepożądane spowodowane chlorkiem benzalkoniowym prowadzące do odstawienia leku

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Oczy

Przed rozpoczęciem leczenia, pacjentów należy poinformować o możliwości wzrostu rzęs, ściemnienia skóry powiek i zwiększonej pigmentacji tęczówki, które obserwowano w trakcie leczenia bimatoprostem. Niektóre z tych zmian mogą mieć trwały charakter i mogą powodować różnicę w wyglądzie oczu, jeżeli lek podaje się tylko do jednego oka. Zwiększona pigmentacja tęczówki prawdopodobnie jest trwała. Zmiana pigmentacji jest raczej spowodowana zwiększoną zawartością melaniny w melanocytach niż zwiększeniem się liczby melanocytów. Odległe następstwa zwiększonej pigmentacji tęczówki są nieznane. Zmiana barwy tęczówki podczas podawania bimatoprostu do oka może być zauważalna dopiero po kilku miesiącach lub latach. Zwykle brązowa pigmentacja wokół źrenicy rozprzestrzenia się ekscentrycznie w kierunku obwodu tęczówki i cała tęczówka lub jej części stają się bardziej brązowe. Wydaje się, że leczenie nie wpływa na znamiona i plamki w obrębie tęczówki. Po 12 miesiącach leczenia bimatoprostem 0,3 mg/ml częstość występowania pigmentacji tęczówki wynosiła 1,5% (patrz punkt 4.8) i nie zwiększała się po 3 latach leczenia. U niektórych pacjentów pigmentacja tkanki wokół oczodołu miała odwracalny charakter.

Po leczeniu kroplami do oczu zawierającymi bimatoprost 0,3 mg/ml, niezbyt często (>1/1000 do <1/100) opisywano torbielowaty obrzęk plamki. Dlatego bimatoprost należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka obrzęku plamki (np. pacjentów z bezsoczewkowością, pacjentów z rzekomą bezsoczewkowością z rozdarciem tylnej torebki soczewki).

Istnieją rzadkie, spontanicznie zgłoszenia o nawrocie przebytych zmian naciekowych rogówki lub zakażeń oczu po zastosowaniu bimatoprostu 0,3 mg/ml krople do oczu, roztwór. . Bimatoprost należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów, którzy przebyli poważne wirusowe zakażenia oczu (np. opryszczka), zapalenie błony naczyniowej oka lub zapalenie tęczówki.

Nie przebadano bimatoprostu u pacjentów zapalnymi chorobami oczu, jaskrą neowaskularną, zapalną lub z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania, jaskrą wrodzoną lub jaskrą z wąskim kątem przesączania.

Skóra

Istnieje możliwość wzrostu włosów w miejscach wielokrotnego kontaktu roztworu bimatoprostu z powierzchnią skóry. Dlatego ważne jest stosowanie bimatoprostu zgodnie z instrukcją i unikanie jego spływania na policzek lub inne okolice skóry.

Układ oddechowy

Nie przebadano bimatoprostu u pacjentów z upośledzeniem czynności oddechowej, dlatego należy go stosować z zachowaniem ostrożności w tej grupie pacjentów. W badaniach klinicznych, u chorych z upośledzeniem czynności oddechowej w wywiadzie nie obserwowano niekorzystnego wpływu na układ oddechowy.

Układ krążenia

Nie przebadano bimatoprostu u pacjentów z blokiem serca cięższym niż pierwszego stopnia lub niekontrolowaną zastoinową niewydolnością serca. Istnieją nieliczne, spontaniczne zgłoszenia o bradykardii lub hipotensji przy stosowaniu kropli do oczu bimatoprost 0,3 mg/ml, roztwór. Bimatoprost należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z wolną czynnością serca lub niskim ciśnieniem tętniczym.

Tnne informacje

W badaniach ze stosowaniem bimatoprostu 0,3 mg/ml u pacjentów z jaskrą lub nadciśnieniem wewnątrzgałkowym wykazano, że stosowanie bimatoprostu do oka częściej niż raz na dobę może osłabić działanie obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe (patrz punkt 4.5). Pacjentów stosujących bimatoprost z innymi analogami prostaglandyn należy monitorować pod kątem zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Bimatoprost 0,3 mg/ml krople do oczu, roztwór zawiera konserwant benzalkoniowy chlorek, który może być absorbowany przez miękkie soczewki kontaktowe. Obecności chlorku benzalkoniowego może również powodować podrażnienie oczu i przebarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Należy zdjąć soczewki kontaktowe przed wkropleniem leku i można je ponownie założyć 15 minut po podaniu.

Wykazano, że benzalkoniowy chlorek, często stosowany jako konserwant w produktach stosowanych do oczu, może wywołać punkcikowatą keratopatię i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię. Ponieważ Bimakolan zawiera benzalkoniowy chlorek, przy jego częstym lub przedłużonym stosowaniu konieczne jest monitorowanie pacjentów z zespołem suchego oka lub uszkodzeniem rogówki.

Opisywano bakteryjne zapalenie rogówki związane z miejscowym stosowaniem produktów okulistycznych w opakowaniach do wielokrotnego dawkowania. Opakowania te były w sposób niezamierzony zanieczyszczone przez pacjentów, którzy w większości przypadków cierpieli na inną chorobę oczu. Pacjenci z przerwaniem ciągłości nabłonka gałki ocznej są narażeni na zwiększone ryzyko bakteryjnego zapalenia rogówki.

W celu uniknięcia zanieczyszczenia roztworu, należy uważać, aby końcówka butelki nie kontaktowała się z okiem, otaczającymi tkankami, palcami lub jakąkolwiek inną powierzchnią..

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Nie przewiduje się interakcji u ludzi, gdyż ogólnoustrojowe stężenia bimatoprostu 0,3 mg/ml krople do oczu, roztwór po podaniu do worka spojówkowego są niezwykle niskie (poniżej 0,2 ng/ml). Bimatoprost ulega biotransformacji z udziałem wielu enzymów oraz wielu przemian metabolicznych. W badaniach przedklinicznych nie zaobserwowano żadnego wpływu na wątrobowe enzymy metabolizujące leki.

W badaniach klinicznych bimatoprost był stosowany w skojarzeniu z wieloma różnymi środkami okulistycznymi blokującymi receptory beta-adrenergiczne; nie obserwowano interakcji.

Skojarzone stosowanie produktu leczniczego bimatoprost i środków przeciwjaskrowych innych niż miejscowe beta-blokery nie było badane w czasie wspomagającej terapii przeciwjaskrowej.

Istnieje możliwość osłabienia działania analogów prostaglandyn (np. bimatoprost) obniżających ciśnienie wewnątrzgałkowe u pacjentów z jaskrą lub nadciśnieniem wewnątrzgałkowym stosujących inne analogi prostaglandyn (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania bimatoprostu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczne działanie na rozrodczość przy podawaniu dużych dawek toksycznych dla matki (patrz punkt 5.3).

Nie należy stosować bimatoprostu w ciąży, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy u ludzi bimatoprost jest wydzielany z mlekiem matki. Badania na zwierzętach wykazały wydzielanie bimatoprostu z mlekiem. Przed podjęciem decyzji o kontynuowaniu lub przerwaniu karmienia piersią lub stosowania produktu leczniczego Bimakolan, należy uwzględnić bilans korzyści z karmienia piersią dla dziecka i korzyści z leczenia u kobiety.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu bimatoprostu na płodność u człowieka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Bimatoprost wywiera znikomy wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podobnie jak przy każdym leczeniu okulistycznym, jeżeli po wkropleniu leku wystąpi przemijające nieostre widzenie, przed prowadzeniem pojazdu lub obsługiwania maszyn pacjent powinien poczekać do momentu powrotu prawidłowego widzenia.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych bimatoprostu 0,3 mg/ml, krople do oczu, roztwór, leczono ponad 1800 chorych. W połączonych danych z monoterapii i leczeniu wspomagającym w badaniu III fazy stosowania bimatoprostu najczęstszymi działaniami niepożądanymi związanymi z leczeniem były: wzrost rzęs do 45% w pierwszym roku, z częstością występowania nowych zgłoszeń zmniejszającą się do 7% po 2 latach i 2% po 3 latach, przekrwienie spojówek (zwykle nieznaczne lub łagodne, przypuszczalnie o etiologii niezapalnej) do 44% w pierwszym roku z częstością występowania nowych zgłoszeń zmniejszającą się do 13% po 2 latach i 12% po 3 latach i świąd oczu do 14% pacjentów w pierwszym roku z częstością występowania nowych zgłoszeń zmniejszającą się do 3% po 2 latach i 0% po 3 latach. Mniej niż 9% pacjentów przerwało leczenie z powodu działania niepożądanego w pierwszym roku oraz 3% w 2. oraz 3. roku leczenia.

Podczas badań klinicznych z bimatoprostem 0,3 mg/ml krople do oczu, roztwór, zgłaszano wymienione poniżej działania niepożądane. Większość dotyczyła oczu, miała łagodne lub umiarkowane nasilenie i żadne nie było poważne:

W tabeli poniżej przedstawiono działania niepożądane z uwzględnieniem klasyfikacji układowo-narządowej i częstości występowania. Częstość występowania zdefiniowano w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (od >1/100 do <1/10), niezbyt często (od >1/1 000 do <1/100), rzadko (od >1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Układ narządów

Częstość występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu nerwowego

często

ból głowy;

niezbyt często

zawroty głowy.

Zaburzenia oka

bardzo często

nastrzyknięcie spojówek, świąd

oka, nadmierny wzrost rzęs;

często

powierzchniowe punktowe zapalenie rogówki, nadżerka rogówki, uczucie pieczenia w oku, podrażnienie oczu, alergiczne zapalenie spojówek, zapalenie brzegów powiek, pogorszenie ostrości widzenia, osłabienie wzroku, obrzęk spojówki, uczucie obecności ciała obcego, uczucie suchości oka, ból oka, światłowstręt, łzawienie, wydzielina z oka, zaburzenia wzroku , nieostre widzenie, wzmożona hiperpigmentacja tęczówki, ściemnienie rzęs;

niezbyt często

krwawienie do siatkówki, zapalenie naczyniówki, torbielowaty obrzęk plamki, zapalenie tęczówki, skurcz powiek, retrakcja powieki, rumień okolicy oczodołu;

nieznana

zapadnięcie gałki ocznej.

Zaburzenia naczyń

często

nadciśnienie.

Zaburzenia żołądka i jelit

niezbyt często

nudności.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

często

rumień powieki, świąd powieki, pigmentacja skóry wokół oczu;

niezbyt często

obrzęk powiek, hirsutyzm.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

niezbyt często

astenia.

Badania diagnostyczne

często

nieprawidłowe wartości wskaźników czynności wątroby.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Nie opisano żadnego przypadku przedawkowania; jest ono mało prawdopodobne po podaniu do oka.

Jeżeli dojdzie do przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe i wspomagające. W razie przypadkowego doustnego przyjęcia bimatoprostu przydatna może być następująca informacja: w badaniach na szczurach i myszach, doustne dawki do 100 mg/kg mc./dobę nie wywołały żadnych działań toksycznych. Dawka ta w przeliczeniu na mg/m2 jest co najmniej 70 razy większa od przypadkowo spożytej dawki jaka zawarta jest w 1 butelce bimatoprostu 0,3 mg/ml krople do oczu, roztwór dla dziecka o masie 10 kg.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmaceutyczna: leki oftalmologiczne, analogi prostaglandyn; kod ATC: S01EE03 Mechanizm działania

Mechanizm działania, poprzez który bimatoprost zmniej sza ciśnienie wewnątrzgałkowe u człowieka, polega na zwiększaniu odpływu cieczy wodnistej przez utkanie beleczkowe i zwiększaniu odpływu naczyniówkowo -twardówkowego.

Zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowego rozpoczyna się około 4 godziny po podaniu pierwszej dawki, a maksymalny efekt uzyskiwany jest w ciągu około 8 do 12 godzin. Działanie utrzymuje się przez co najmniej 24 godziny.

Bimatoprost jest silnym środkiem obniżającym ciśnienie w gałce ocznej.. Jest syntetycznym prostamidem, strukturalnie zbliżonym do prostaglandyny F2a (PGF2a), który nie działa za pośrednictwem żadnego znanego receptora dla prostaglandyn. Bimatoprost wybiórczo naśladuje działanie nowo odkrytych substancji syntetyzowanych w organizmie, nazywanych prostamidami. Dotychczas jednak nie zidentyfikowano strukturalnie receptora dla prostamidów.

Działanie farmakodynamiczne

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Podczas 12 miesięcy monoterapii bimatoprostem 0,3 mg/ml u dorosłych, w porównaniu z tymololem, średnia zmiana względem wartości wyjściowej w zakresie porannego (08:00) ciśnienia wewnątrzgałkowego wynosiła od -7,9 do -8,8 mm Hg. Podczas każdej wizyty, średnie dzienne wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego mierzone przez 12 miesięcy trwania badania nie różniły się więcej niż 1,3 mmHg w ciągu całego dnia i nigdy nie przekraczały 18,0 mmHg.

W czasie 6-miesięcznego badania klinicznego z bimatoprostem 0,3 mg/ml, w porównaniu z latanoprostem, na każdej wizycie przez cały okres badania obserwowano statystycznie większe zmniejszenie porannej wartości średniego ciśnienia wewnątrzgałkowego (w zakresie od -7,6 do -8,2 mmHg dla bimatoprostu w porównaniu z -6,0 do -7,2 mmHg dla latanoprostu). Przekrwienie spojówek, wzrost rzęs i świąd oka obserwowano statystycznie istotnie częściej w trakcie leczenia bimatoprostem niż latanoprostem. Częstość przerywania leczenia z powodu działań niepożądanych była niska i nie różniła się w stopniu statystycznie znamiennym.

W porównaniu z leczeniem samym beta-blokerem, skojarzone leczenie beta-blokerem i bimatoprostem 0,3 mg/ml obniżyło średnią, poranną wartość (08:00) ciśnienia wewnątrzgałkowego

0    -6,5 do -8,1 mmHg.

Dostępne jest jedynie ograniczone doświadczenie dotyczące pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania z jaskrą torebkową i barwnikową, a także z przewlekłą jaskrą z zamkniętym kątem przesączania u pacjentów po irydotomii.

W badaniach klinicznych nie zaobserwowano klinicznie istotnego wpływu na częstość rytmu serca

1    ciśnienie krwi.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność bimatoprostu u dzieci i młodzieży do 18 roku życia nie została ustalona.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Bimatoprost in vitro dobrze przenika przez ludzką rogówkę i twardówkę. Po podaniu do oka u dorosłych, układowa ekspozycja na bimatoprost jest bardzo niska i nie podlega kumulacji. Po miejscowym podaniu jednej kropli bimatoprostu 0,3 mg/ml jeden raz dziennie do obu oczu przez dwa tygodnie, stężenia we krwi uzyskiwały maksymalną wartość w ciągu 10 minut po podaniu i zmniejszały się do wartości dolnego progu wykrywalności (0,025 ng/ml) w ciągu 1,5 godziny po podaniu. Średnie wartości Cmaks i AUC0_24 h były podobne w dniach 7 i 14 i wynosiły odpowiednio około 0,08 ng/ml i 0,09 ng^h/ml, co wskazuje, że w pierwszym tygodniu podawania do oka uzyskano stacjonarne stężenie bimatoprostu.

Dystrybucja

Bimatoprost ulega umiarkowanej dystrybucji do tkanek ciała, a objętość dystrybucji leku w stanie równowagi u ludzi wynosi 0,67 l/kg. W ludzkiej krwi, bimatoprost znajduje się głównie w osoczu. Bimatoprost w około 88% wiąże się z białkami osocza.

Metabolizm

Bimatoprost, przedostając się do krążenia systemowego po podaniu do oka, jest głównym związkiem krążącym we krwi. Następnie bimatoprost ulega utlenianiu, N-deetylacji i glukuronizacji, tworząc różnorodne metabolity.

Eliminacja.

Bimatoprost eliminowany jest głównie na drodze wydalania przez nerki; do 67% dawki podanej dożylnie dorosłym, zdrowym ochotnikom było wydalane w moczu, a 25% dawki było wydalane z kałem. Okres półtrwania w fazie eliminacji, określony po podaniu dożylnym, wynosił około 45 minut; całkowity klirens krwi wynosił 1,5 l/h/kg.

Charakterystyka u pacjentów w podeszłym wieku:

Po podaniu bimatoprostu 0,3 mg/ml dwa razy dziennie, średnia wartość AUC0-24 h dla bimatoprostu wynosiła 0,0634 ng^h/ml u osób w podeszłym wieku (pacjenci w wieku 65 lat lub starsi) i była znacznie większa niż 0,0218 ng^h/ml niż u młodych, zdrowych dorosłych. Różnica ta nie jest jednak istotna klinicznie, ponieważ ekspozycja systemowa po podaniu do oka jest bardzo mała zarówno u osób w podeszłym wieku jak i młodych. Nie obserwowano zależnej od czasu akumulacji bimatoprostu we krwi , a profil bezpieczeństwa był podobny u osób w podeszłym wieku i młodych pacjentów.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nieklinicznych badano jedynie skutki narażenia na dawki znacznie przekraczające maksymalne narażenia u człowieka, co w niewielkim stopniu odnosi się do stosowania w praktyce klinicznej.

U małp otrzymujących do oczu bimatoprost w stężeniu >0,3 mg/ml na dobę przez 1 rok stwierdzono zwiększoną pigmentację tęczówki i odwracalne, zależne od dawki działanie charakteryzujące się wydatną górrną i (lub) dolną bruzdą i poszerzeniem się szpary powiekowej. Zwiększona pigmentacja wydaje się być spowodowana zwiększoną stymulacją produkcji melaniny w melanocytach, a nie zwiększeniem liczby melanocytów. Nie obserwowano czynnościowych ani mikroskopowych zmian związanych z działaniem na tkanki okolicy oczu. Mechanizm powstawania zmian wokół oczu jest nieznany.

W badaniach in vitro i in vivo bimatoprost nie wykazywał działania mutagennego lub rakotwórczego.

Bimatoprost nie upośledzał płodności u szczurów w dawkach do 0,6 mg/kg mc./dobę (co najmniej 103- krotnie wyższych od zalecanej dawki dla ludzi)). W badaniach dotyczących rozwoju zarodków lub płodów obserwowano poronienia, natomiast nie obserwowano wpływu na rozwój u myszy i szczurów w dawkach odpowiednio co najmniej 860 razy lub 1700 razy większych od dawek stosowanych u człowieka. Dawki te powodowały układową ekspozycję odpowiednio co najmniej 33 lub 97 razy większą niż ekspozycja osiągana u ludzi. W badaniach około- i pourodzeniowych u szczurów, działanie toksyczne na matkę wiązało się ze skróceniem czasu trwania ciąży, śmiercią płodów i zmniejszeniem masy ciała potomstwa przy dawkach >0,3 mg/kg mc./dobę (co najmniej 41 razy większa od ekspozycji osiąganej u ludzi). Nie obserwowano wpływu na funkcje neurobehawioralne u potomstwa.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek

Kwas cytrynowy jednowodny

Disodu wodorofosforan siedmiowodny

Sodu chlorek

Kwas solny

Sodu wodorotlenek

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

Po pierwszym otwarciu: 4 tygodnie.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z LDPE z kroplomierzem z LDPE z zakrętką z HDPE z zabezpieczeniem gwarancyjnym w tekturowym pudełku.

Każda butelka zawiera 2,5 ml lub 3 ml.

Dostępne opakowania:

-    pudełko tekturowe zawierające 1 lub 3 butelki o pojemności 2,5 ml,

-    pudełko tekturowe zawierające 1 lub 3 butelki o pojemności 3 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad Vilbel Niemcy

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Bimakolan