+ iMeds.pl

Bio senes 4,5-6,8 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na sennozyd B/kapsułkęUlotka Bio senes

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Bio Senes

4,5-6,8 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na sennozyd B/kapsułkę, kapsułka twarda

Sennae folium

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według

wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa po 2-3 dniach lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Bio Senes i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Bio Senes

3.    Jak przyjmować Bio Senes

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Bio Senes

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Bio Senes i w jakim celu się go stosuje

Bio Senes jest lekiem w postaci kapsułek, zawiera sproszkowany liść senesu.

Wskazania do stosowania

Krótkotrwała terapia zaparć stolca nieustępujących po zmianie sposobu odżywiania ani w wyniku zastosowania środków przeczyszczających o działaniu pęczniejącym.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Bio Senes Kiedy nie przyjmować leku Bio Senes

-    jeśli pacjent ma uczulenie na liść senesu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma bóle brzucha niewiadomego pochodzenia;

-    jeśli pacjent ma niedrożność jelit (objawiający się brakiem przesuwania treści pokarmowej);

-    jeśli pacjent ma choroby jelit (choroba Leśniowskiego - Crohna - objawiająca się m.in. przewlekłą biegunką, colitis ulcerosa (wrzodziejące zapalenie jelita grubego), zapalenie wyrostka robaczkowego);

-    jeśli pacjent jest odwodniony i utracił elektrolity;

-    u dzieci poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania Bio Senes

Przy długotrwałym stosowaniu (dłużej niż 2 tygodnie) środki przeczyszczające zawierające związki antranoidowe powodują osłabienie perystaltyki jelit i zwiększają skłonność do powstawania zaparć, dlatego nie zaleca się stosowania dłużej niż 7 - 10 dni. Stosować tylko wówczas gdy zmiana diety i zastosowanie środków łagodnie przeczyszczających (pęczniejących) nie daje pożądanych efektów.

Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Bio Senes a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować jednocześnie z lekiem Bio Senes leków wymienionych poniżej, ze względu na obniżenie poziomu elektrolitów (potasu):

-    leki moczopędne;

-    kortykosteroidy kory nadnerczy;

-    produkty z korzeniem lukrecji;

-    glikozydy nasercowe (stosowane w leczeniu niewydolności serca i zaburzeń pracy serca);

-    leki przeciwarytmiczne (stosowane w celu normalizacji nieprawidłowej akcji serca).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania w okresie ciąży.

Nie zaleca się stosowania podczas karmienia piersią. Metabolity mogą przenikać do mleka matki, powodując działanie przeczyszczające u niemowląt.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wywiera wpływu.

3. Jak przyjmować Bio Senes

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się doustnie.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież od 12 lat: 4 kapsułki wieczorem, popijając dużą ilością wody. Przeczyszczenie następuje zwykle po 6-8 godzinach (rano). Wyższe dawki można przyjmować wyłącznie w porozumieniu z lekarzem.

Leku nie należy stosować dłużej niż 7 - 10 dni. Najwłaściwszą dawką indywidualną jest najniższa dawka powodująca uzyskanie miękkiego stolca.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Bio Senes

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Mogą wystąpić objawy przedawkowania: biegunka mogąca doprowadzić do odwodnienia i utraty elektrolitów.

Pominięcia przyjęcia leku Bio Senes

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

-    zmiana zabarwienia moczu;

po przewlekłym stosowaniu leku:

-    białkomocz;

-    krwiomocz;

-    odkładanie się pigmentów w błonie śluzowej jelit (pseudomelanosis coli), które z reguły zanika po odstawieniu produktu;

po wielokrotnym stosowaniu i nadużywaniu leku:

-    niedobór potasu (objawiający się osłabieniem, zmęczeniem, zaburzeniami rytmu serca).

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

-    reakcje nadwrażliwości;

-    kurczowe dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Bio Senes

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Oznaczenia na blistrze:

Lot: Numer serii.

EXP: Termin ważności.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Bio Senes

-    Substancją czynną leku jest sproszkowany liść senesu.

-    1 kapsułka zawiera 200 mg sproszkowanego liścia senesu (Sennae folium) co odpowiada 4,5 - 6,8 mg glikozydów antranoidowych w przeliczeniu na sennozyd B, czyli przeciętnie 5,65 mg. Pozostałe składniki to

Wieczko kapsułki: indygotyna (E 132), żółcień chinolinowa (E 104), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna.

Denko kapsułki: indygotyna (E 132), żółcień chinolinowa (E 104), żelatyna.

Jak wygląda Bio Senes i co zawiera opakowanie

Lek ma postać kapsułek twardych.

Opakowanie to 30 lub 60 kapsułek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancja 133/151 95-200 Pabianice tel.: (42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Bio Senes

Charakterystyka Bio senes

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bio Senes, 4,5-6,8 mg związków antranoidowych w przeliczeniu na sennozyd B/kapsułkę, kapsułka twarda

2. SKŁAD ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY

Jedna kapsułka zawiera 200 mg sproszkowanego liścia senesu (Sennae folium) co odpowiada 4,5 - 6,8 mg glikozydów antranoidowych w przeliczeniu na sennozyd B, czyli przeciętnie 5,65 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt. 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Do krótkotrwałej terapii zaparć stolca nieustępujących po zmianie sposobu odżywiania ani w wyniku zastosowania środków przeczyszczających o działaniu pęczniejącym.

4.2    Dawkowanie i sposób podania

Podanie doustne.

Dorośli i młodzież od 12 lat: 4 kapsułki wieczorem, popijając dużą ilością wody. Przeczyszczenie następuje zwykle po 6 - 8 godzinach (rano). Wyższe dawki można przyjmować wyłącznie w porozumieniu z lekarzem.

Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat. Produktu leczniczego nie należy stosować dłużej niż 7 - 10 dni. Najwłaściwszą dawką indywidualną jest najniższa dawka powodująca uzyskanie miękkiego stolca.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Niedrożność jelit, ostre zapalne schorzenia jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, colitis ulcerosa (wrzodziejące zapalenie jelita grubego)), zapalenie wyrostka robaczkowego.

-    Bóle brzucha nieznanego pochodzenia.

-    Stany odwodnienia organizmu i utrata elektrolitów.

-    Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Jeżeli po 2-3 dniach stosowania nie następuje działanie przeczyszczające dalsze stosowanie produktu leczniczego należy skonsultować z lekarzem. Przy długotrwałym stosowaniu (dłużej niż 2 tygodnie) środki przeczyszczające zawierające związki antranoidowe powodują osłabienie perystaltyki jelit i zwiększają skłonność do powstawania zaparć, dlatego nie zaleca się stosowania dłużej niż 7-10 dni. Stosować tylko wówczas, gdy zmiana diety i zastosowanie środków łagodnie przeczyszczających (pęczniejących) nie daje pożądanych efektów.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Przy dłuższym od zalecanego stosowaniu następuje obniżenie poziomu elektrolitów. Straty potasu pogłębia równoczesne stosowanie środków moczopędnych, steroidów kory nadnerczy, preparatów z korzenia lukrecji. Obniżenie poziomu elektrolitów może powodować nasilenie działania glikozydów nasercowych i mieć wpływ na działanie leków przeciwarytmicznych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w okresie karmienia piersią. Metabolity mogą przenikać do mleka matki i powodować działanie przeczyszczające u niemowląt.

Wpływ na płodność Brak danych.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Dotychczas nie stwierdzono negatywnego wpływu produktu leczniczego na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

4.8    Działanie niepożądane

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, są wymienione poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA oraz częstością występowania.

Bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do <1/100), rzadko (> 1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana.

Zaburzenia żołądka i jelit

bardzo rzadko - kurczowe dolegliwości żołądkowo - jelitowe; przewlekłe stosowanie może powodować:

-    odkładanie się pigmentów w błonie śluzowej jelit (pseudomelanosis coli), które z reguły zanika po odstawieniu produktu.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

-    zmiana zabarwienia moczu,

przewlekłe stosowanie może powodować:

-    białkomocz, krwiomocz

Zaburzenia układu immunologicznego bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości.

Wielokrotne stosowanie lub nadużywanie środków przeczyszczających może powodować:

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

niedobór potasu objawiający się osłabieniem, zmęczeniem.

Zaburzenia serca - zaburzenia rytmu serca.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Uporczywa biegunka prowadząca do odwodnienia. W takim wypadku należy przyjmować duże ilości płynów.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeczyszczające, sennozydy;

Kod ATC: A 06 AB 06

Pochodne 1,8-dihydroksyantracenu posiadają działanie przeczyszczające. Sennozydy nie są wchłaniane w górnej części jelita, tylko przekształcane przez bakterie do aktywnego metabolitu (reinoantronu).

Występują dwa mechanizmy działania:

-    poprzez wpływ na perystaltykę jelita grubego (pobudzanie skurczy propulsacyjnych oraz hamowanie skurczy stacjonarnych) co prowadzi do przyspieszonego transportu przez okrężnicę i zmniejsza wchłanianie płynów;

-    poprzez wpływ na procesy wydalania (pobudzenie aktywnego wydalania chlorków) co wpływa na zwiększenie sekrecji płynów. Przeczyszczenie występuje po 8-12 godzinach.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

S-O-glikozydy (sennozydy) nie są wchłaniane w górnym odcinku jelita. Nie są też rozkładane przez ludzkie enzymy trawienne. Są one metabolizowane w jelicie grubym i tam rozkładane przez bakterie tworząc aktywny metabolit (reinoantron). Aglikony wchłaniane są w górnym odcinku jelita.

Po podaniu doustnym sennozydów od 3-6% metabolitów jest wydalane z moczem, część metabolitów wydalanych jest z żółcią. Większość sennozydów (90%) wydalane jest z kałem, jako polimery łącznie z 2-6% niezmienionych sennozydów, sennidyn, reiny i reinoantronu. W badaniach farmakokinetycznych u ludzi ze sproszkowanymi strąkami senesu (20 mg sennozydów), podawanymi doustnie przez 7 dni, stężenie reiny we krwi wynosiło 100 ng reiny/ml. Nie zaobserwowano kumulacji reiny w organizmie. Aktywne metabolity takie jak reina, przenikają w małych ilościach do mleka kobiet karmiących.

5.3    Przedklinicze dane o bezpieczeństwie

Przy krótkotrwałym stosowaniu brak szczególnych zagrożeń.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Skład kapsułki Wieczko:

Indygotyna (E 132)

Żółcień chinolinowa (E 104)

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelatyna

Denko:

Indygotyna (E 132)

Żółcień chinolinowa (E 104)

Żelatyna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaje i zawartości opakowań

Blister z folii Al/PVC w tekturowym pudełku.

30 szt. (3 blistry po 10 szt.)

60 szt. (6 blistrów po 10 szt.)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95 - 200 Pabianice tel. (42) 22-53-100 aflofarm@aflofarm .pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr IL-4960/LN

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 15.06.2000 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Bio Senes