Imeds.pl

Bioaron C (1920 Mg + 51 Mg)/5 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dla pacjenta

Bioaron C,syrop

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Bioaron C

(Aloes arborescentis recentis extractum fluidum + Acidum ascorbicum)

1920 mg + 51 mg / 5 ml syrop

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 7 dninie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Bioaron C i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bioaron C

3.    Jak stosować lek Bioaron C

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bioaron C

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Bioaron C i w jakim celu się go stosuje

Stosowanie syropu Bioaron C powoduje stymulację układu odpornościowego przez substancje obecne w wyciągu z liści aloesu drzewiastego. Stwierdzono, że preparat wpływa zarówno na odpowiedź humoralną jak i komórkową, powoduje wzrost liczby limfocytów B i T oraz liczby przeciwciał krążących we krwi w wyniku czego dochodzi do przywrócenia prawidłowej odpowiedzi układu immunologicznego. Pobudzenie osłabionej odporności organizmu ułatwia zwalczanie infekcji bakteryjnych i wirusowych.

Ponadto syrop Bioaron C zawiera witaminę C oraz sok z aronii, który także jest źródłem witamin i substancji mineralnych.

Preparat przeznaczony jest dla dzieci. Podczas badań nad tolerancją stosowania syropu Bioaronu C u dzieci stwierdzono, że preparat również pobudza apetyt.

Wskazania do zastosowania leku Bioaron C

Pomocniczo w:

-    infekcjach górnych dróg oddechowych, np. w terapii chorób z przeziębienia,

-    w celu poprawy apetytu.

Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Ulotka dla pacjenta

Bioaron C,syrop_

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bioaron C

Kiedy nie stosować leku Bioaron C

-jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Dawka jednorazowa preparatu (5 ml) zawiera około 3,93 g sacharozy.

Stosować ostrożnie u chorych na cukrzycę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed podaniem leku.

Nie należy zmieniać dawkowania bez wskazań lekarza ani przekraczać zalecanego okresu stosowania.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak danych nie stosować u dzieci poniżej 3 lat. U dzieci od 3 lat i młodzieży można stosować zgodnie z instrukcją w punkcie 3.

Inne leki i Bioaron C

Brak danych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Bioaron C z jedzeniem, piciem i alkoholem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Brak danych. Nie ustalono wpływu leku na płodność.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, użycie w czasie ciąży i karmienia należy skonsultować z lekarzem.

Jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn nie był obserwowany.

3. Jak stosować lek Bioaron C Podanie doustne.

W infekcjach górnych dróg oddechowych, np. w terapii chorób z przeziębienia, przyjmować lek przed jedzeniem przez okres 14 dni:

-    dzieci od 3 lat do 6 lat: 2 razy dziennie po 5 ml,

-    dzieci od 7 lat, młodzież i dorośli: 3 razy dziennie po 5 ml.

W celu poprawy apetytu stosować 5 ml preparatu 1 raz dziennie 15 minut przed głównym posiłkiem.

Lek odmierzyć za pomocą dołączonej miarki - kieliszka.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Bioaron C jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Czas stosowania

W infekcjach górnych dróg oddechowych 14 dni. Jeśli po 7 dniach nie nastapi poprawa lub objawy się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bioaron C

Nie zaobserwowano efektów ubocznych.

Pominięcie zastosowania leku Bioaron C

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas nie stwierdzono.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Bioaron C

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie należy stosować leku Bioaron C po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bioaron C

-    100 ml preparatu zawiera 38,4 g wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego (DER 1:4, ekstrahent: woda) (Aloes arborescentis recentis extractum fluidum) i 1,02 g witaminy C (Acidum ascorbicum) - substancje czynne,

-    pozostałe składniki (substancje pomocnicze): sacharoza, sok z aronii zagęszczony, benzoesan sodu, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Bioaron C i co zawiera opakowanie

Butelka o pojemności 100 i 200 ml ze szkła brunatnego z polietylenowym ogranicznikiem wypływu, z zakrętką z polietylenu z pierścieniem gwarancyjnym i załączonym kieliszkiem z polipropylenu ze skalą w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700 Faks: + 48 61 28 68 709

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

28052015 4