+ iMeds.pl

Bioaron c (1920 mg + 51 mg)/5 mlUlotka Bioaron c

Ulotka dla pacjenta

Bioaron C,syrop

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Bioaron C

(Aloes arborescentis recentis extractum fluidum + Acidum ascorbicum)

1920 mg + 51 mg / 5 ml syrop

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 7 dninie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Bioaron C i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bioaron C

3.    Jak stosować lek Bioaron C

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bioaron C

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Bioaron C i w jakim celu się go stosuje

Stosowanie syropu Bioaron C powoduje stymulację układu odpornościowego przez substancje obecne w wyciągu z liści aloesu drzewiastego. Stwierdzono, że preparat wpływa zarówno na odpowiedź humoralną jak i komórkową, powoduje wzrost liczby limfocytów B i T oraz liczby przeciwciał krążących we krwi w wyniku czego dochodzi do przywrócenia prawidłowej odpowiedzi układu immunologicznego. Pobudzenie osłabionej odporności organizmu ułatwia zwalczanie infekcji bakteryjnych i wirusowych.

Ponadto syrop Bioaron C zawiera witaminę C oraz sok z aronii, który także jest źródłem witamin i substancji mineralnych.

Preparat przeznaczony jest dla dzieci. Podczas badań nad tolerancją stosowania syropu Bioaronu C u dzieci stwierdzono, że preparat również pobudza apetyt.

Wskazania do zastosowania leku Bioaron C

Pomocniczo w:

-    infekcjach górnych dróg oddechowych, np. w terapii chorób z przeziębienia,

-    w celu poprawy apetytu.

Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Ulotka dla pacjenta

Bioaron C,syrop_

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bioaron C

Kiedy nie stosować leku Bioaron C

-jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Dawka jednorazowa preparatu (5 ml) zawiera około 3,93 g sacharozy.

Stosować ostrożnie u chorych na cukrzycę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed podaniem leku.

Nie należy zmieniać dawkowania bez wskazań lekarza ani przekraczać zalecanego okresu stosowania.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak danych nie stosować u dzieci poniżej 3 lat. U dzieci od 3 lat i młodzieży można stosować zgodnie z instrukcją w punkcie 3.

Inne leki i Bioaron C

Brak danych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Bioaron C z jedzeniem, piciem i alkoholem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Brak danych. Nie ustalono wpływu leku na płodność.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, użycie w czasie ciąży i karmienia należy skonsultować z lekarzem.

Jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn nie był obserwowany.

3. Jak stosować lek Bioaron C Podanie doustne.

W infekcjach górnych dróg oddechowych, np. w terapii chorób z przeziębienia, przyjmować lek przed jedzeniem przez okres 14 dni:

-    dzieci od 3 lat do 6 lat: 2 razy dziennie po 5 ml,

-    dzieci od 7 lat, młodzież i dorośli: 3 razy dziennie po 5 ml.

W celu poprawy apetytu stosować 5 ml preparatu 1 raz dziennie 15 minut przed głównym posiłkiem.

Lek odmierzyć za pomocą dołączonej miarki - kieliszka.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Bioaron C jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Czas stosowania

W infekcjach górnych dróg oddechowych 14 dni. Jeśli po 7 dniach nie nastapi poprawa lub objawy się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bioaron C

Nie zaobserwowano efektów ubocznych.

Pominięcie zastosowania leku Bioaron C

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dotychczas nie stwierdzono.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Bioaron C

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie należy stosować leku Bioaron C po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bioaron C

-    100 ml preparatu zawiera 38,4 g wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego (DER 1:4, ekstrahent: woda) (Aloes arborescentis recentis extractum fluidum) i 1,02 g witaminy C (Acidum ascorbicum) - substancje czynne,

-    pozostałe składniki (substancje pomocnicze): sacharoza, sok z aronii zagęszczony, benzoesan sodu, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Bioaron C i co zawiera opakowanie

Butelka o pojemności 100 i 200 ml ze szkła brunatnego z polietylenowym ogranicznikiem wypływu, z zakrętką z polietylenu z pierścieniem gwarancyjnym i załączonym kieliszkiem z polipropylenu ze skalą w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700 Faks: + 48 61 28 68 709

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

28052015 4

Bioaron C

Charakterystyka Bioaron c

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Bioaron C,syrop_

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bioaron C, (1920 mg + 51 mg)/ 5 ml, syrop

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

W 100 ml syropu znajduje się:

38,4 g wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego (DER 1:4, ekstrahent: woda) (Aloes arborescentis recentis extractum fluidum) i 1,02 g witaminy C (Acidum ascorbicum). Zawartość witaminy C w dawce jednorazowej (5 ml) wynosi 51 mg.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Syrop

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Preparat przeznaczony jest do stosowania u dzieci: pomocniczo:

-    w infekcjach górnych dróg oddechowych, np. w terapii chorób z przeziębienia,

-    w celu poprawy apetytu.

Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

W infekcjach górnych dróg oddechowych, np. w terapii chorób z przeziębienia, przyjmować lek przed jedzeniem przez okres 14 dni:

-    dzieci od 3 lat do 6 lat: 2 razy dziennie po 5 ml,

-    dzieci od 7 lat, młodzież i dorośli: 3 razy dziennie po 5 ml.

W celu poprawy apetytu stosować 5 ml preparatu 1 raz dziennie 15 minut przed głównym posiłkiem.

Czas stosowania:

W infekcjach górnych dróg oddechowych 14 dni. Jeśli po 7 dniach nie nastapi poprawa lub objawy się nasilą, należy skonsultować się z lekarzem.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dawka jednorazowa preparatu (5 ml) zawiera około 3,93 g sacharozy. Stosować ostrożnie u chorych na cukrzycę.

Pacjenci z rzadko występującą nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak danych nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie znane. Należy wziąć jednak pod uwagę, że 5 ml leku zawiera 51 mg witaminy C.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych. Nie ustalono wpływu leku na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie badano.

4.8    Działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309, e-mail:ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie zaobserwowano efektów ubocznych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

ATC leku Bioaron C - nie nadano

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Działanie immunomodulujące

W badaniach aktywności immunologicznej, po doustnym podaniu Bioaronu C myszom, obserwowano efekty stymulujące zarówno odpowiedź humoralną jak i komórkową, tzn. wzrost niespecyficznej odpowiedzi komórkowej oraz pierwotnej odpowiedzi humoralnej, pobudzenie produkcji przeciwciał, stymulację aktywności chemokinetycznej komórek, stymulację proliferacji limfocytów bez obecności mitogenu oraz wobec miogenu. Bioaron C powodował wzrost liczby limfocytów B i T oraz liczby przeciwciał we krwi obwodowej. Obserwowano także zwiększenie fagocytozy przez neutrofile pod wpływem wyciągu z aloesu drzewiastego.

Na podstawie danych bibliograficznych przyjmuje się, że za działanie immunologiczne wyciągów z Aloe arborescsens odpowiedzialne są w dużej mierze glikoproteiny (lektyny) S-1 i P-2.

Ponadto stwierdzono hamujący wpływ glikoprotein aloesu na degradację bradykininy na izolowanych jelitach świnek morskich oraz obserwowano obniżenie reaktywności oskrzeli na histaminę u zwierząt otrzymujących wodny wyciąg z aloesu drzewiastego.

Obserwacyjne badania kliniczne przeprowadzone z udziałem dzieci w wieku 3-14 lat wykazały, że stosowanie syropu Bioaron C powodowało stymulację układu odpornościowego. Preparat, w zależności od pierwotnego stanu immunologicznego organizmu, wpływał pozytywnie na odporność typu komórkowego (limfocyty T) oraz aktywność fagocytową neutrofilów i, w mniejszym stopniu, na limfocyty B. w wyniku działania preparatu dochodziło do przywrócenia prawidłowej odpowiedzi immunologicznej (działanie immunomodulujące).

Działanie pobudzające apetyt i zwiększające masę ciała

W badaniach farmakologicznych stwierdzono pływ na przyrosty masy ciała cieląt stanowiących potomstwo krów otrzymujących wodny wyciąg z aloesu drzewiastego.

Po podawaniu preparatu Bioaron C obserwowano wzrost łaknienia u dzieci, większość dzieci przechodziła w późniejszym czasie znacznie rzadziej infekcje górnych dróg oddechowych, a ich przebieg był łagodniejszy.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra i przewlekła

Preparat jest stosunkowo nieszkodliwy - wg klasyfikacji Hodge’a i Sternera należy do preparatów o szóstym stopniu toksyczności.

Preparat Bioaron C po podaniu dożołądkowym charakteryzuje się toksycznością ostrą (LD50>15 g/kg m.c.) dla zwierząt laboratoryjnych.

Bioaron C syrop jest preparatem całkowicie bezpiecznym dla dzieci i dorosłych, ponieważ mało prawdopodobne jest nawet przypadkowe ostre zatrucie syropem.

Działanie mutagenne, karcynogenne

W ramach badań immunotropowej aktywności preparatu Bioaron C, wykonanych w Zakładzie Immunologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, nie wykazano wpływu preparatu na odczyn skórnej angiogenezy indukowanej komórkami nowotworowymi.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza

Sok z aronii zagęszczony Benzoesan sodu Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Brak.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka o pojemności 100 i 200 ml ze szkła brunatnego z polietylenowym ogranicznikiem wypływu, zakrętka z polietylenu z pierścieniem gwarancyjnym i załączonym kieliszkiem z polipropylenu ze skalą w kartonowym pudełku.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700 Faks: + 48 61 28 68 709

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0467

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

6.07.1990 r./ 9.09.2014 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

28052015 5

Bioaron C