+ iMeds.pl

Biobos ibr marker inact., zawiesina do wstrzykiwań dla bydła -Ulotka Biobos ibr marker inact., zawiesina do wstrzykiwań dla bydła

Ii. ULOTKA INFORMACYJNA

ULOTKA INFORMACYJNA

BioBos IBR marker inact., zawiesina do wstrzykiwań dla bydła

1.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca odpowiedzialny za zwolnienie serii:

Bioveta, a.s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Czechy

2.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

BioBos IBR marker inact., zawiesina do wstrzykiwań dla bydła

3.    ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

1 dawka (2 ml) szczepionki zawiera:

Substancja czynna:

Herpeswirus bydlęcy typ 1 (BHV-1) inaktywowany, szczep Bio-27: IBR gE - RP > 1 *

*RP = moc względna (EL1SA) w porównaniu z surowicą porównawczą otrzymaną po szczepieniu świnek morskich serią szczepionki, która z powodzeniem przeszła test zakażenia kontrolnego na gatunku docelowym.

Adiuwant:

6 mg 0,4 mg


0,17-0,23 mg


Glinu wodorotlenek uwodniony, do adsorpcji Ekstrakt Quillaia (Quii A)

Substancje pomocnicze:

Tiomersal

4.    WSKAZANIA LECZNICZE

Do czynnej immunizacji bydła w celu zmniejszenia intensywności oraz okresu utrzymywania się objawów klinicznych spowodowanych przez infekcję wirusem BHV-1 (IBR) oraz w celu zmniejszenia wydalania terenowego wirusa.

Początek odporności: 3 tygodnie po szczepieniu podstawowym Czas trwania odporności: 6 miesięcy po szczepieniu podstawowym

5.    PRZECIWWSKAZANIA

Brak

6.    DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości w związku z przeprowadzonym szczepieniem. W takich przypadkach należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe. Szczepionka zawiera adiuwant który może spowodować miejscowy obrzęk o szerokości do 2 cm. Obrzęk zanika w ciągu 4 dni po szczepieniu.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce informacyjnej, poinformuj o nich lekarza weterynarii.

7. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło

8. DAWKOWANIE DLA KAŻDEGO GATUNKU, DROGA (-1) I SPOSÓB PODANIA

Wstrzyknięcie domięśniowe, 2 ml na zwierzę (niezależnie od wieku, masy ciała, rasy)

Można szczepić bydło w wieku od 3 miesięcy wzwyż.

Szczepienie podstawowe:

Dwa podania w odstępie 3-tygodni.

Szczepienie przypominające:

Pojedyncze podanie co 6 miesięcy.

9. ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

| Przed użyciem należy umożliwić szczepionce osiągnięcie temperatury 15-25 'C. Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

10.    OKRES KARENCJI

Zero dni

11.    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2 °C - 8 °C).

Chronić przed mrozem.

Nie używać tego produktu leczniczego weterynaryjnego po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.

Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika: 10 godzin

12.    SPECJALNE OSTRZEŻENIA

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Należy szczepić tylko zdrowe zwierzęta.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

Nic mieszać z innym produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

Można stosować podczas ciąży i laktacji.

Nie wykazano skuteczności w obecności przeciwciał pochodzących od matki.

13.    SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

14.    DATA ZATWIERDZENIA LUB OSTATNIEJ ZMIANY TEKSTU ULOTKI.

15. INNE INFORMACJE

Wielkość opakowań:

Pudełka plastikowe: 10x5 dawek (10 x 10 ml)

Pudełka tekturowe: 1 x 5 dawek (1x10 ml), 1 x 25 dawek (1 x 50 ml), 1 x 50 dawek (1 x 100 ml)

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie .

Wydawany z przepisu lekarza - Rp.

14

BioBos IBR marker inact., zawiesina do wstrzykiwań dla bydła

Charakterystyka Biobos ibr marker inact., zawiesina do wstrzykiwań dla bydła

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

BioBos IBR marker inact., zawiesina do wstrzykiwań dla bydła

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 dawka (2 ml) szczepionki zawiera:

Substancje czynne:

Herpeswirus bydlęcy typ 1 (BHV-1) inaktywowany, szczep Bio-27: IBR gE -    RP > 1 *

*RP = moc względna (ELISA) w porównaniu z surowicą referencyjną otrzymaną po szczepieniu świnek morskich serią szczepionki, która z powodzeniem przeszła test zakażenia kontrolnego na gatunku docelowym.

Adiuwant:

Glinu wodorotlenek uwodniony, do adsorpcji    6 mg

Ekstrakt Quillaia (Quii A)    0,4 mg

Substancje pomocnicze:

Tiomersal    0,17-0,23 mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań Różowawa ciecz z osadem

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Docelowe gatunki zwierząt

Bydło

4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Do czynnej immunizacji bydła w celu zmniejszenia intensywności oraz okresu utrzymywania się objawów klinicznych spowodowanych przez infekcję wirusem BHV-1 (IBR) oraz w celu zmniejszenia wydalania terenowego wirusa.

Początek odporności: 3 tygodnie po szczepieniu podstawowym Czas trwania odporności: 6 miesięcy po szczepieniu podstawowym

4.3    Przeciwwskazania

Brak

4.4    Specjalne ostrzeżenia dla każdego z docelowych gatunków zwierząt

Nie wykazano skuteczności w obecności przeciwciał pochodzących od matki.

4.5    Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Należy szczepić tylko zdrowe zwierzęta.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

Po przypadkowej samoiniekcji, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości w związku z przeprowadzonym szczepieniem. W takich przypadkach należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe. Szczepionka zawiera adiuwant który może spowodować miejscowy obrzęk o szerokości do 2 cm. Obrzęk zanika w ciągu 4 dni po szczepieniu.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Można stosować podczas ciąży i laktacji.

4.8    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności tej szczepionki stosowanej jednocześnie z innym produktem leczniczym weterynaryjnym. Dlatego decyzja o zastosowaniu tej szczepionki przed lub po podaniu innego produktu leczniczego weterynaryjnego powinna być podejmowana indywidualnie.

4.9    Dawkowanie i droga(i) podawania

Przed użyciem należy odczekać aż szczepionka osiągnie temperaturę 15-25°C.

Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.

Wstrzyknięcie domięśniowe, 2 ml na zwierzę.

Można szczepić bydło w wieku od 3 miesięcy wzwyż.

Szczepienie podstawowe:

Dwa podania w odstępie 3-tygodni.

Szczepienie przypominające:

Pojedyncze podanie co 6 miesięcy.

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeśli konieczne

Zgodnie z aktualnym prawodawstwem, badania nic były przeprowadzone.

4.11    Okres (-y) karencji Zero dni.

Grupa farmakoterapeutyczna: inaktywowane szczepionki wirusowe Kod ATCvet: QI02AA03

BioBos IBR marker inact. jest inaktywowaną szczepionką adjuwantową przeznaczoną do czynnej immunizacji bydła przeciw herpeswirusowi bydlęcemu typu 1 (BHV-1) - zakaźnemu zapaleniu

nosa i tchawicy (IBR). Szczepionka nie powoduje wytworzenia przeciwciał przeciw glikoproteinie E wirusa IBR (szczepionka znakowana). Ta właściwość wirusa szczepionkowego pozwala odróżnić zwierzęta szczepione od bydła zainfekowanego terenowym wirusem BHY-l.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glinu wodorotlenek uwodniony, do adsorpcji Ekstrakt Quillaia (Quil A)

Tiomersal

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 2 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 10 godzin.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym (2 °C - 8 °C).

Chronić przed mrozem.

6.5    Rodzaj i skład opakowania bezpośredniego

Fiolki szklane (klasa hydrolityczna I) (Ph.Eur): fiolka o pojemności 10 ml zawierająca 10 ml.

Fiolki szklane (klasa hydrolityczna II) (Ph.Eur): fiolka o pojemności 50 ml zawierająca 50 ml lub fiolka o pojemności 100 ml zawierająca 100 ml.

Fiolki plastikowe (HDPE): fiolka o pojemności 60 ml zawierająca 50 ml lub fiolka o pojemności 120 ml zawierająca 100 ml.

Fiolki są zamknięte hermetycznie gumowymi korkami oraz aluminiowymi kapslami i umieszczone w pudełku tekturowym lub plastikowym.

Ulotka informacyjna jest dołączona do każdego opakowania.

Wielkość opakowań:

Pudełka plastikowe: 10x5 dawek (10 x 10 ml)

Pudełka tekturowe: 1 x 5 dawek (1x10 ml), 1 x 25 dawek (I x 50 ml), 1 x 50 dawek (1 x 100 ml) Niektóre wielkości opakowań mogą nic być dostępne w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania niezużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub pochodzących z niego odpadów

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Bioveta, a.s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Czechy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ WYTWARZANIA, IMPORTU, POSIADANIA, SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nie dotyczy.

5

BioBos IBR marker inact., zawiesina do wstrzykiwań dla bydła