+ iMeds.pl

Biodribin 1 mg/mlUlotka Biodribin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

BIODRIBIN, 1 mg/ml, roztwór do infuzji

Cladribinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjęta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Biodribin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biodribin

3.    Jak stosować Biodribin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Biodribin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Biodribin i w jakim celu się go stosuje

Biodribin jest lekiem przeciwnowotworowym. Substancją czynną jest kladrybina - związek z grupy analogów puryn (puryny biorą udział w syntezie kwasów nukleinowych). Lek podaje się w odpowiedniej dawce w długotrwałych wlewach dożylnych. Kladrybina działa toksycznie na zmienione nowotworowo krwinki białe (limfocyty). Po podaniu dożylnym lek szybko wnika do komórek nowotworowych i niszczy je, poprzez zahamowanie aktywności wielu enzymów odpowiedzialnych za metabolizm komórkowy oraz poprzez zahamowanie cyklu komórkowego. Biodribin przeznaczony jest do leczenia nowotworów układu krwiotwórczego: białaczki włochatokomórkowej w każdym stadium choroby, przewlekłej białaczki limfatycznej i chłoniaków nieziarniczych o małym stopniu złośliwości w przypadkach pierwotnie lub wtórnie opornych na leczenie innymi lekami cytostatycznymi.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biodribin Kiedy nie stosować leku Biodribin

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku, lekarz ocenia ogólny stan pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem infekcji, skazy krwotocznej objawiającej się wybroczynami krwawymi i siniakami, zaburzeń czynności nerwów obwodowych objawiających się mrowieniem, bólami i niedowładami rąk i nóg (neuropatia obwodowa). Należy wykonać badanie krwi z uwzględnieniem składu krwinek białych oraz ocenić czynność nerek i wątroby.

Podczas stosowania leku, szczególnie podczas pierwszego kursu leczenia, należy przyjmować duże ilości płynów, by zwiększyć wydalanie moczu. W razie potrzeby płyny i/lub leki moczopędne podaje się dożylnie.

Ze względu na silną i długotrwałą immunosupresję, związaną ze stosowaniem analogów nukleozydów (leków stosowanych w leczeniu nowotworów) takich jak Biodribin, istnieje ryzyko wystąpienia wtórnych nowotworów. Pierwotne nowotwory hematologiczne, leczone lekiem Biodribin (np. białaczka włochatokomórkowa), mogą być również czynnikiem ryzyka wystąpienia wtórnych nowotworów.

W trakcie stosowania leku mogą wystąpić bardzo groźne działania niepożądane, które wymagają odpowiedniego postępowania.

•    Zahamowanie czynności szpiku kostnego i zmniejszenie liczby krwinek (cytopenia); neutropenia (liczba granulocytów mniejsza niż 1,0 G/l lub małopłytkowość (liczba płytek krwi mniejsza niż 50 G/l). Może być konieczna transfuzja krwi.

•    Zakażenia wirusowe, bakteryjne lub grzybicze; może być konieczne wstrzymanie podawania leku Biodribin i zastosowanie odpowiedniego intensywnego leczenia zakażenia. U pacjentów z granulocytopenią i małopłytkowością lekarz może zalecić zapobiegawczo leki przeciw zakażeniom tydzień przed i po zakończeniu stosowania kladrybiny.

•    Zespół rozpadu nowotworu; lekarz może zalecić przed rozpoczęciem leczenia i dwa dni po zakończeniu kursu stosowanie odpowiednich leków przeciwdziałających skutkom szybkiego rozpadu nowotworu (szczególnie u pacjentów z liczbą leukocytów większą niż 100 G/l).

•    Neuropatia obwodowa o znacznym nasileniu.

W przypadku ciężkich zaburzeń czynności szpiku kostnego, objawów toksycznych ze strony układu nerwowego, niewydolności nerek, należy zachować szczególną ostrożność. Na podstawie odpowiednich badań i stanu pacjenta lekarz może zmniejszyć dawkowanie lub całkowicie przerwać leczenie.

Biodribin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Podobnie jak w przypadku innych leków cytotoksycznych, należy zachować szczególną ostrożność w trakcie stosowania kladrybiny z innymi lekami mającymi wpływ na układ krwiotwórczy i odporność organizmu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciążą

Leku Biodribin nie należy stosować u kobiet w ciąży.

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o ewentualnej ciąży.

Karmienie piersią

Podczas otrzymywania leku Biodribin należy przerwać karmienie piersią.

Wpływ na płodność

Pacjentom, zarówno kobietom jak i mężczyznom w wieku rozrodczym zaleca się unikanie ciąży, gdyż lek może niekorzystnie wpływać na rozwój płodu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn Należy poradzić się lekarza.

Działania niepożądane leku mogą mieć niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak stosować Biodribin

3.


Ten lek należy stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza doświadczonego w chemioterapii chorób nowotworowych, w warunkach szpitalnych umożliwiających odpowiednie postępowanie w przypadku wystąpienia działań niepożądanych.

Dawkowanie (dorośli)

Białaczka włochatokomórkowa

Zaleca się dawkę 0,09 mg/kg mc/dobę (3,6 mg/m2/dobę) w 24-godzinnym wlewie przez 7 dni.

Nie należy modyfikować dawkowania. W przypadku wystąpienia objawów toksycznych ze strony układu nerwowego lub nerek należy okresowo wstrzymać lub całkowicie zaprzestać podawania leku.

Przewlekła białaczka limfatyczna i chłoniaki nieziarnicze o małym stopniu złośliwości

Zaleca się dawkę 0,12 mg/kg mc/dobę (4,8 mg/m2/dobę) w 2-godzinnym wlewie przez 5 kolejnych

dni, w kolejnych cyklach co 28 dni.

Instrukcja dotycząca stosowania leku

Odpowiednią ilość leku podaje się we wlewie dożylnym: pompą infuzyjną bez rozcieńczenia lub we wlewie kroplowym bezpośrednio po rozcieńczeniu odpowiedniej ilości leku w 500 ml roztworu chlorku sodu 0,9 %. W białaczce włochatokomórkowej wlew trwa 24 godziny, a w przewlekłej białaczce limfatycznej i chłoniakach nieziarniczych o małym stopniu złośliwości - 2 godziny.

Należy przestrzegać zasad pracy z cytostatykami: nosić okulary i rękawiczki ochronne oraz odpowiedni strój ochronny.

Jeśli lek zetknie się ze skórą lub błoną śluzową, należy natychmiast starannie umyć to miejsce dużą ilością wody.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Biodribin

Nie należy przyjmować większych dawek niż zalecane. W przypadku zastosowania większej dawki leku należy natychmiast powiadomić o tym lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Biodribin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki leku należy poradzić się lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Objawy niepożądane występują tylko u niektórych pacjentów i w różnym nasileniu. Korzyść ze stosowania leku znacznie przewyższa skutki działań niepożądanych.

Działania niepożądane występują częściej na początku leczenia.

•    Biodribin może powodować zaburzenia czynności szpiku kostnego, w wyniku czego zmniejsza się wytwarzanie niektórych składników krwi:

-    krwinek czerwonych - dochodzi wtedy do niedokrwistości, czasem o ciężkim przebiegu;

-    krwinek białych (neutropenia, eozynofilia) - w wyniku czego występują zakażenia;

-    płytek krwi - powoduje to zaburzenia krzepnięcia krwi, co objawia się plamicą, wybroczynami, siniakami i skłonnością do krwawień.

•    Lek może powodować uszkodzenie obwodowego układu nerwowego objawiające się niedowładami kończyn, drętwieniem, mrowieniem rąk i nóg (neuropatia, ataksja).

•    Inne działania niepożądane: uczucie zmęczenia, osłabienie, złe samopoczucie; gorączka, dreszcze, obfite pocenie, często związane z wystąpieniem zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych; nudności, wymioty, brak apetytu, zaparcia, biegunki, bóle brzucha, wzdęcia; świąd, rumień, wysypka skórna, pokrzywka; ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, niepokój;

bóle mięśni i stawów, obrzęki; przyśpieszona czynność serca, szmery w sercu; nieprawidłowy oddech, kaszel, duszność, nowotwory wtórne (np. rak płuc).

• Reakcje w miejscu podania wlewu: zaczerwienienie, obrzęk, ból, zakrzepica i zapalenie żyły.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Biodribin

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po napisie: Termin ważności.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Po pierwszym otwarciu/rozcieńczeniu

Po pierwszym otwarciu produkt należy niezwłocznie zużyć. Niewykorzystaną część roztworu należy zniszczyć lub przechowywać nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C.

Po rozcieńczeniu roztworem NaCl 0,9%, sporządzony roztwór do infuzji należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu. Nie wykorzystany roztwór do infuzji przechowywać nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze poniżej 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek należy niezwłocznie zużyć. Jeśli nie zostanie niezwłocznie zużyty, za czas przechowywania w trakcie użycia oraz za warunki przechowywania przed użyciem odpowiedzialna jest osoba podająca lek.

Niewykorzystane pozostałości roztworu i sprzęt do infuzji należy zniszczyć zgodnie z zasadami prawidłowego postępowania z cytostatykami.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Biodribin

Substancją czynną leku jest kladrybina (Cladribinum). Jeden mililitr roztworu do infuzji zawiera 1 mg kladrybiny.

Jedna fiolka zawiera 10 mg kladrybiny.

Pozostałe składniki leku to sodu chlorek, disodu fosforan dwuwodny, kwas fosforowy, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Biodribin i co zawiera opakowanie

Biodribin ma postać przezroczystego, bezbarwnego roztworu w fiolce ze szkła bezbarwnego, zamkniętej bromobutylowym korkiem i zabezpieczonej aluminiowym kapslem. Fiolka zapakowana jest w tekturowe pudełko wraz z ulotką dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Instytut Biotechnologii i Antybiotyków ul. Starościńska 5 02-516 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Instrukcja dotycząca stosowania leku

Odpowiednią ilość leku podaje się we wlewie dożylnym: pompą infuzyjną bez rozcieńczenia lub we wlewie kroplowym bezpośrednio po rozcieńczeniu odpowiedniej ilości leku w 500 ml roztworu chlorku sodu 0,9%.

Przed podaniem leku należy obejrzeć roztwór sprawdzając, czy w nie ma w nim zanieczyszczeń. Lek można stosować tylko, jeżeli jest przezroczysty, bezbarwny i nie zawiera nierozpuszczalnych zanieczyszczeń.

W białaczce włochatokomórkowej wlew trwa 24 godziny, a w przewlekłej białaczce limfatycznej i chłoniakach nieziarniczych o małym stopniu złośliwości - 2 godziny.

Należy przestrzegać zasad pracy z cytostatykami: nosić okulary i rękawiczki ochronne oraz odpowiedni strój ochronny.

Jeśli lek zetknie się ze skórą lub błoną śluzową, należy natychmiast starannie umyć to miejsce dużą ilością wody.

5

Biodribin

Charakterystyka Biodribin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

BIODRIBIN, 1 mg/ml, roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden mililitr roztworu do infuzji zawiera 1 mg kladrybiny (Cladribinum). Jedna fiolka zawiera 10 mg kladrybiny (Cladribinum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji Przezroczysty, bezbarwny roztwór

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Białaczka włochatokomórkowa w każdym stadium choroby.

Przewlekła białaczka limfatyczna i chłoniaki nieziarnicze o małym stopniu złośliwości w przypadkach pierwotnie lub wtórnie opornych na leczenie innymi cytostatykami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli

Białaczka włochatokomórkowa

Zaleca się dawkę 0,09 mg/kg mc./dobę (3,6 mg/m2/dobę) w 24-godzinnym ciągłym wlewie przez 7 dni. Nie należy modyfikować dawkowania.

W przypadku wystąpienia objawów neurotoksyczności lub nefrotoksyczności należy okresowo wstrzymać lub całkowicie zaprzestać podawania produktu leczniczego.

Przewlekła białaczka limfatyczna i chłoniaki nieziarnicze o małym stopniu złośliwości

Zaleca się dawkę 0,12 mg/kg mc/dobę (4,8 mg/m2/dobę) w 2-godzinnym wlewie przez 5 kolejnych

dni, w kolejnych cyklach co 28 dni. Zwykle wystarczą dwa kursy, maksymalnie 6 kursów.

Jeśli po dwóch kursach nie ma żadnej poprawy, leczenie należy przerwać.

W przypadku zmniejszenia liczby limfocytów o 50% lub więcej należy zastosować następne 2 kursy i ponownie ocenić efekt leczenia i podjąć decyzję o zastosowaniu następnych 2 kursów.

Niewydolność nerek i wątroby

U pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby należy zachować szczególną ostrożność i rozważyć możliwość zmniejszenia dawki.

Dzieci

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu Biodribin u dzieci.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ciąża i laktacja.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Kladrybinę należy stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza doświadczonego w chemioterapii chorób nowotworowych, w warunkach umożliwiających właściwą interwencję terapeutyczną w przypadku wystąpienia działań niepożądanych.

Przed każdym podaniem kladrybiny należy ocenić stan ogólny pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem infekcji, skazy krwotocznej, neuropatii obwodowej; należy sprawdzić morfologię krwi i skład leukocytów oraz czynność nerek i wątroby.

Podczas stosowania produktu leczniczego, szczególnie podczas pierwszego kursu, należy właściwie nawodnić pacjenta, utrzymać dużą diurezę, w razie potrzeby stosować dożylnie płyny i (lub) produkty lecznicze moczopędne.

W przypadku ciężkich zaburzeń czynności szpiku - neutropenia (liczba granulocytów <1,0 G/l) lub małopłytkowość (liczba płytek <50 G/l), objawów neurotoksyczności, zwłaszcza o dużym nasileniu, zakażeń miejscowych lub uogólnionych, niewydolności nerek, należy zachować szczególną ostrożność, odpowiednio zmniejszyć dawkowanie lub całkowicie przerwać leczenie.

Nie jest wskazane podawanie produktu leczniczego pacjentom w bardzo ciężkim stanie ogólnym. Wpływ kladrybiny na nerki i wątrobę nie został jednoznacznie określony.

W trakcie stosowania produktu leczniczego mogą wystąpić groźne dla życia działania niepożądane wymagające szybkiej interwencji terapeutycznej:

•    Zahamowanie czynności szpiku i cytopenia wymagająca transfuzji płytek i (lub) masy erytrocytarnej.

•    Zakażenia oportunistyczne: wirusowe, bakteryjne lub grzybicze (infekcje, które występują jako działanie niepożądane po poprzednim kursie); wymaga to wstrzymania podawania kladrybiny i zastosowania odpowiedniego intensywnego leczenia.

U pacjentów z granulocytopenią (liczba granulocytów <1,0 G/l) i małopłytkowością (liczba płytek <50 G/l) należy rozważyć celowość profilaktycznego stosowania produktów leczniczych przeciw zakażeniom tydzień przed i po zakończeniu stosowania kladrybiny.

•    Zespół rozpadu nowotworu, szczególnie u pacjentów z leukocytozą przed rozpoczęciem leczenia większą niż 100 G/l i przy dużym obciążenia ustroju komórkami nowotworowymi. Podczas stosowania kladrybiny i dwa dni po zakończeniu kursu należy podawać doustnie allopurinol w dawkach 300 mg raz lub dwa razy na dobę jako profilaktykę zespołu rozpadu nowotworu.

•    Neuropatia obwodowa o znacznym nasileniu, może mieć charakter nieodwracalny.

Ze względu na silną i długotrwałą immunosupresję, związaną ze stosowaniem analogów nukleozydów (leków stosowanych w leczeniu nowotworów) takich jak Biodribin, istnieje ryzyko wystąpienia wtórnych nowotworów. Pierwotne nowotwory hematologiczne, leczone produktem leczniczym Biodribin (np. białaczka włochatokomórkowa), mogą być również czynnikiem ryzyka wystąpienia wtórnych nowotworów.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane interakcje kladrybiny z innymi produktami leczniczymi. Podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych cytotoksycznych, należy zachować szczególną ostrożność w trakcie stosowania kladrybiny z innymi produktami leczniczymi powodującymi immunosupresję i mielosupresję.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Przypuszcza się, że kladrybina stosowana w okresie ciąży może wywoływać ciężkie wady wrodzone. Produkt Biodribin jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży.

Karmienie piersią

W trakcie stosowania produktu Biodribin należy przerwać karmienie piersią, gdyż może to być niekorzystne dla dziecka.

Wpływ na płodność

Pacjentom, zarówno kobietom jak i mężczyznom w wieku rozrodczym należy zalecić unikanie ciąży i uprzedzić ich o niekorzystnym wpływie kladrybiny na płód.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Działania niepożądane produktu mogą mieć niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Należy rozważyć, czy stan pacjenta umożliwia wykonywanie tych czynności podczas stosowania produktu.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane uszeregowano pod względem częstości występowania określanej następująco:

bardzo często (>1/10)

często (>1/100 do <1/10)

niezbyt często (>1/1 000 do <1/100)

rzadko (>1/10 000 do <1/1 000)

bardzo rzadko (< 1/10 000),

częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Wymienione działania niepożądane występują zazwyczaj w pierwszych 14 dniach leczenia lub w pierwszym miesiącu leczenia.

Białaczka włochatokomórkowa

-    Zaburzenia serca:

Często: przyspieszona czynność serca, szmery w sercu.

-    Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo często: neutropenia, ciężka niedokrwistość i małopłytkowość; limfopenia CD4; długotrwała pancytopenia (nie wiadomo, czy zmniejszenie liczby komórek szpiku jest spowodowane zwłóknieniem szpiku czy toksycznością kladrybiny).

Często: plamica, wybroczyny.

-    Zaburzenia układu nerwowego:

Często: ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, niepokój.

-    Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często: nieprawidłowe szmery oddechowe, kaszel, duszność.

-    Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często: nudności.

Często: wymioty, zaparcia, biegunki, bóle brzucha, wzdęcia.

-    Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Często: bóle mięśniowe, bóle stawów.

-    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Bardzo często: wysypka.

Często: świąd, ból, rumień.

-    Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Często: zakażenia oportunistyczne - zakażenia bakteryjne, wirusowe, grzybicze; ciężkie infekcje (posocznica, zapalenie płuc).

-    Zaburzenia naczyniowe:

Często: obrzęki.

-    Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często: gorączka, zmniejszenie apetytu, uczucie zmęczenia.

Często: dreszcze, osłabienie, obfite pocenie, złe samopoczucie, bóle tułowia; odczyny w miejscu wstrzyknięcia: zaczerwienienie, obrzęk, ból, zakrzepica i zapalenie żyły związane raczej z infuzją i (lub) wymianą cewnika, a nie z samym produktem leczniczym.

-    Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Częstość nieznana: nowotwory wtórne (np. rak płuc)

Przewlekła białaczka limfatyczna

-    Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo często: neutropenia, ciężka niedokrwistość i małopłytkowość (zwłaszcza w 2. kursie leczenia); plamica.

Często: zaburzenia krzepnięcia.

-    Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: ból głowy.

-    Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Bardzo często: kaszel.

Często: nieprawidłowe szmery oddechowe.

-    Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: biegunka, nudności.

-    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: zapalenie tkanki łącznej, bolesność skóry.

-    Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Często: zapalenie płuc, zakażenia bakteryjne np. skóry, wirusowe zakażenia skóry, zakażenia górnych dróg oddechowych, zakażenia lub zapalenia jelit, kandydoza jamy ustnej, zakażenia układu moczowego

-    Zaburzenia naczyniowe:

Często: zapalenie żyły.

-    Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często: miejscowe reakcje skórne w miejscu iniekcji, gorączka, uczucie zmęczenia, obrzęki.

Często: obfite pocenie.

-    Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Częstość nieznana: nowotwory wtórne (np. rak płuc)

Chłoniaki nieziarnicze

-    Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo często: neutropenia, niedokrwistość, małopłytkowość.

-    Zaburzenia żołądka i jelit:

Niezbyt często: nudności, wymioty.

-    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: rumień, pokrzywka.

-    Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Bardzo często: zakażenia bakteryjne.

Często: zakażenia wirusowe, grzybicze.

Niezbyt często: ciężkie infekcje (posocznica, gruźlica, zapalenie płuc).

-    Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: gorączka.

Inne zaburzenia krwi i układu chłonnego obserwowane u niektórych chorych leczonych kladrybiną, obejmują niedokrwistość czystoczerwonokrwinkową (PRCA) oraz niedokrwistość autoimmunohemolityczną.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dawki kladrybiny większe niż zalecane mogą powodować ciężkie objawy neurotoksyczności (w tym nieodwracalne niedowłady kończyn), ostrą nefrotoksyczność i ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego prowadzące do neutropenii, niedokrwistości i małopłytkowości (Patrz 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności).

Nie jest znane specyficzne antidotum. Nie ma danych dotyczących skuteczności stosowania dializy i hemodializy. W przypadku przedawkowania należy zaprzestać dalszego podawania produktu leczniczego i zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwnowotworowe, cytostatyki, antymetabolity, analogi puryny; kod ATC: L01BB04

Mechanizm działania

Czynny składnik produktu leczniczego, kladrybina, wykazuje działanie cytotoksyczne na limfocyty. Kladrybina (2-chlorodeoksyadenozyna) jest antagonistą deoksyadenozyny, otrzymanym przez zastąpienie w pierścieniu purynowym wodoru atomem chloru. Wskutek tego cząsteczka kladrybiny nie ulega deaminacji pod wpływem znajdującego się w limfocytach enzymu deaminazy adenozynowej (ADA) i gromadzi się w postaci fosforanu kladrybiny w limfocytach.

Kladrybina działa wybiórczo cytotoksycznie na prawidłowe i nowotworowe komórki limfocytów i monocytów, w których jest dużo kinazy deoksycytydynowej w stosunku do deoksynukleotydazy. Kladrybina działa również na limfocyty niedzielące się. Z tego powodu produkt leczniczy jest skuteczny w leczeniu niektórych przewlekłych chorób rozrostowych układu limfatycznego, w których ilość dzielących się komórek stanowi niewielką część nowotworu.

Działanie farmakodynamiczne

Kladrybina przenika do komórek za pośrednictwem błonowych białek transportujących. W komórkach jest aktywowana poprzez enzymatyczną fosforylację. Fosforan kladrybiny działa hamująco na wiele enzymów odpowiedzialnych za komórkowy metabolizm nukleozydów (m.in. na reduktazę rybonukleotydową i deaminazę deoksycytydyno-monofosforanową). Prowadzi to do zaburzeń wewnątrzkomórkowej puli trifosforanów deoksyrybonukleozydów, aktywacji endonukleaz, fragmentacji DNA i śmierci komórek w wyniku apoptozy. Fosforan kladrybiny jest również inhibitorem syntezy DNA i powoduje zahamowanie cyklu komórkowego.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo stosowania

Kladrybina jest szczególnie skuteczna w leczeniu białaczki włochatokomórkowej. Całkowite długotrwałe remisje (od wielu miesięcy do wielu lat) występowały u ponad 85% pacjentów po 1 lub 2 kursach leczenia.

U pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną, pierwotnie lub wtórnie oporną na leczenie innymi cytostatykami, podanie kladrybiny powodowało obiektywną odpowiedź kliniczną (całkowitą lub częściową remisję) w prawie połowie przypadków. Podobne wyniki uzyskano u pacjentów z chłoniakiem nieziarniczym o niskim stopniu złośliwości, niereagującym na leczenie innymi cytostatykami.

Dodatkowo, w badaniach klinicznych zaobserwowano, że przy zastosowaniu monoterapii kladrybiną można uzyskać korzystne efekty w leczeniu innych chorób limfoproliferacyjnych (np. chłoniaki skórne z komórek T, makroglobulinemia Waldenstroema, białaczki granulocytarne). Ponadto, możliwe jest uzyskanie pozytywnych wyników w leczeniu niedokrwistości autoimmunohemolitycznej, towarzyszącej zespołom limfoproliferacyjnym, jednakże w wyniku leczenia może nastąpić anemia hemolityczna.

Skuteczność kladrybiny w skojarzeniu z innymi cytostatykami nie jest większa od skuteczności monoterapii.

Nie wykazano skuteczności kladrybiny w leczeniu chłoniaków nieziarniczych o dużej złośliwości, ostrej białaczki limfoblastycznej i szpiczaka mnogiego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Kladrybina jest transportowana czynnie do wnętrza limfocytów, a jej kumulacja i cytotoksyczność zależy od stężenia w osoczu. Podawanie raz dziennie przez 5 kolejnych dni zapewnia ciągłą ekspozycję limfocytów na fosforan kladrybiny.

Losy kladrybiny w ustroju można przedstawić otwartym modelem trójkompartmentowym. Po podaniu dożylnym, t0,5a wynosi 8 minut, t0,5p - 1,1 h, a t0,5y - 6,3h. Biologiczny okres półtrwania w limfocytach wynosi 23 godziny. Stężenie kladrybiny w stanie stacjonarnym podawanej w ciągłym wlewie przez 7 dni wynosiło 5,7 ng/ml, a klirens wynosił 665,5 ml/godz./kg.

Kladrybina przenika bardzo dobrze do tkanek, objętość dystrybucji wynosi 9 l/kg. Kladrybina przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego i osiąga trzykrotnie mniejsze stężenie niż w surowicy. Wiązanie z białkami wynosi 20%.

Kladrybina nie kumuluje się w organizmie. Metabolizm i sposób wydalania jest mało poznany.

Fosforany kladrybiny są defosforylowane przez wewnątrzkomórkowe 5’nukleotydazy. U pacjentów z litym guzem otrzymujących w ciągu 5 dni dawkę od 3,5 do 8,1 mg/m2/dobę średnio 18% dawki było wydalane z moczem. Kladrybina wydalana jest przez nerki, częściowo w postaci niezmienionej, częściowo po hydrolizie jako 2-chloroadenina.

Niewydolność nerek może zwiększać stężenie produktu leczniczego we krwi.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na ciężarnych myszach i szczurach zaobserwowano działanie teratogenne kladrybiny, zwłaszcza na narząd wzroku. Ponadto, w badaniach in vitro wykazano właściwości mutagenne tego związku (pękanie chromosomów). Potencjalne działanie rakotwórcze kladrybiny nie zostało ustalone.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sodu chlorek

Disodu fosforan dwuwodny Kwas fosforowy Woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Kladrybiny nie należy podawać jednocześnie z innymi produktami leczniczymi w tym samym zestawie do wlewów.

Produkt leczniczy można rozcieńczać wyłącznie roztworem chlorku sodu 0,9% z zachowaniem zasad aseptyki.

6.3    Okres ważności

3 lata

Po pierwszym otwarciu/rozcieńczeniu

Po pierwszym otwarciu produkt należy niezwłocznie zużyć. Niewykorzystaną część roztworu należy zniszczyć lub przechowywać nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze od 2°C do 8°C.

Po rozcieńczeniu roztworem NaCl 0,9%, sporządzony roztwór do infuzji należy zużyć bezpośrednio po przygotowaniu. Niewykorzystany roztwór do infuzji przechowywać nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze poniżej 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć niezwłocznie. Jeśli nie zostanie niezwłocznie zużyty, za czas przechowywania w trakcie użycia oraz za warunki przechowywania przed użyciem odpowiedzialna jest osoba podająca produkt leczniczy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po pierwszym otwarciu/rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka ze szkła bezbarwnego (klasa I), z korkiem bromobutylowym i kapslem aluminiowym, w tekturowym pudełku.

1 fiolka 10 ml

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Produkt należy stosować pod nadzorem specjalisty w zakresie hematologii lub chemioterapii chorób nowotworowych.

Odpowiednią ilość produktu podaje się we wlewie dożylnym: pompą infuzyjną bez rozcieńczenia lub we wlewie kroplowym bezpośrednio po rozcieńczeniu odpowiedniej ilości produktu leczniczego w 500 ml roztworu chlorku sodu 0,9%.

Przed podaniem należy obejrzeć roztwór sprawdzając, czy nie ma w nim zanieczyszczeń. Produkt leczniczy można stosować tylko, jeżeli jest przezroczysty, bezbarwny i nie zawiera nierozpuszczalnych zanieczyszczeń.

W białaczce włochatokomórkowej wlew trwa 24 godziny, a w przewlekłej białaczce limfatycznej i chłoniakach nieziarniczych o małym stopniu złośliwości - 2 godziny.

Należy przestrzegać zasad pracy z cytostatykami: nosić okulary i rękawiczki ochronne oraz odpowiedni strój ochronny.

Jeśli produkt leczniczy zetknie się ze skórą lub błoną śluzową, należy natychmiast starannie umyć to miejsce dużą ilością wody.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady i sprzęt do infuzji należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków ul. Starościńska 5 02-516 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/7134

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 09 maja 1997 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 17 lutego 2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Biodribin