+ iMeds.pl

Biostymina -Ulotka Biostymina

Ulotka dla pacjenta

Biostymina, płyn doustny

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Biostymina

1 ml

płyn doustny

Aloe arborescens folii recentis extractum fluidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja,należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to j est lek Biostymina i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biostymina

3.    Jak stosować lek Biostymina

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Biostymina

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Biostymina i w jakim celu się go stosuje

Biostymina jest wodnym wyciągiem ze świeżych liści aloesu drzewiastego przeznaczonym do stosowania doustnego. Produkt przeznaczony do stosowania tradycyjnego w wymienionych wskazaniach, a jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazaniami do zastosowania leku są:

-    infekcje górnych dróg oddechowych o podłożu bakteryjnym i wirusowym,

-    pomocniczo w nawracających zakażeniach górnych dróg oddechowych i innych, rozpoznanych przez lekarza stanach obniżonej odporności, po konsultacji z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biostymina

Kiedy nie stosować leku Biostymina:

- jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na substancję czynną.

- jeśli u pacjenta stwierdzono postępujące choroby układowe: białaczka, kolagenozy, gruźlica, choroby rozrostowe i z autoagresji.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku wystąpienia gorączki, duszności, kaszlu z odkrztuszaniem ropnej plwociny lub innych niepokojących objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Lek może być stosowany u dzieci powyżej 5 roku życia.

Ze względu na brak danych nie stosować u dzieci poniżej 5 lat.

Inne leki i Biostymina

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak danych.

Biostymina z jedzeniem, piciem i alkoholem

Brak danych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie stosować z powodu braku danych na temat stosowania preparatu u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie ustalono wpływu leku na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych na temat jakiegokolwiek szkodliwego wpływu leku na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

3. Jak stosować lek Biostymina

Lek stosować wyłącznie doustnie, nie stosować w formie iniekcji!

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować następujący schemat dawkowania.

Dorośli: 1 ml (1 ampułka) dziennie lub co drugi dzień.

Młodzież i dzieci powyżej 5 roku życia: 0,5 ml (pół ampułki) dziennie lub co drugi dzień. Dzieci poniżej 5 lat: Nie zaleca się stosowania.

Czas trwania cyklu terapii: 10 - 20 dni; w razie potrzeby powtórzyć kurację jednokrotnie po 4 - tygodniowej przerwie.

Powstający osad nie ma wpływu na aktywność preparatu.

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Biostymina

Nie zaobserwowano efektów ubocznych.

Pominięcie zastosowania leku Biostymina

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Sposób użycia:

rys. 1 Znaleźć kropkę znajdującą się tuż ponad nacięciem w najwęższym miejscu ampułki.

Nacięcie oznacza punkt przełamania szyjki ampułki. rys. 2 Jedną ręką przytrzymać dolną część ampułki, nakryć kropkę kciukiem, a palcem wskazującym chwycić szyjkę ampułki.

rys. 3 Energicznie nacisnąć kciukiem kropkę i pociągnąć szyjkę ampułki w tył. rys. 4 Ostrożnie usunąć górną część ampułki i zawartość ampułki wylać na łyżeczkę.

Uwaga: Ampułka to opakowanie przeznaczone do jednorazowego użytku. Nie przechowywać ampułek po otwarciu.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Możliwe wystąpienie reakcji alergicznych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa tel. (22) 49 21 301, faks (22) 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

5. Jak przechowywać lek Biostymina

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie należy stosować leku Biostymina po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Biostymina

Skład leku w przeliczeniu na 1 ampułkę (1 ml):

-    substancją czynną leku jest wyciąg płynny ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloe arborescens folii recentis extractum fluidum) (1:4) - 1 ml, rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda.

-    pozostałe składniki (substancje pomocnicze): lek nie zawiera żadnych substancji dodatkowych.

Jak wygląda lek Biostymina i co zawiera opakowanie

Opakowaniem bezpośrednim produktu leczniczego Biostymina są ampułki szklane, o pojemności 1ml, umieszczone w kartoniku, po 10 sztuk, wraz z ulotką dla pacjenta.

Na opakowaniu bezpośrednim - ampułce znajdują się oznaczenie numeru serii (górny rząd znaków) i terminu ważności (dolny rząd znaków).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700 Faks: + 48 61 28 68 709

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

24.10.2014 4

Biostymina

Charakterystyka Biostymina

Charakterystyka Produktu Leczniczego

Biostymina, płyn doustny_

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Biostymina, 1 ml, płyn doustny

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

W 1 ml płynu znajduje się 1 ml wyciągu płynnego ze świeżych liści aloesu drzewiastego (Aloe arborescensfolii recentis extractum fluidum) (1:4).

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Płyn doustny

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Produkt przeznaczony do stosowania tradycyjnego w wymienionych wskazaniach. Jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

4.1    Wskazania do stosowania

Tradycyjnie do stosowania w infekcjach górnych dróg oddechowych o podłożu bakteryjnym i wirusowym.

Pomocniczo w nawracających zakażenia górnych dróg oddechowych i innych, rozpoznanych przez lekarza stanach obniżonej odporności, po konsultacji z lekarzem.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli :

1 ml (1 ampułka) dziennie lub co drugi dzień.

Młodzież i dzieci powyżej 5 roku życia: 0,5 ml (pół ampułki) dziennie lub co drugi dzień. Czas trwania cyklu terapii: 10 - 20 dni; w razie potrzeby powtórzyć kurację po 4-tygodniowej przerwie.

Nie przechowywać ampułek po otwarciu.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku.

Uczulenie na preparat, postępujące choroby układowe: białaczka, kolagenozy, gruźlica, choroby rozrostowe i z autoagresji.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie stosować w postaci iniekcji.

Dzieci i młodzież:

Ze względu na brak danych nie stosować u dzieci poniżej 5 lat.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie są znane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak danych. Nie stosować. Nie ustalono wpływu leku na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych.

4.8    Działania niepożądane

Możliwe wystąpienie reakcji alergicznych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu). e-mail :ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Nie zaobserwowano efektów ubocznych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Produkt leczniczy tradycyjny. Skuteczność leku opiera się na długiej tradycji stosowania i doświadczeniu. W oparciu o przeprowadzone badania farmakologiczne stwierdza się, że wyciąg wodny ze świeżych liści aloesu drzewiastego powoduje zwiększenie liczby limfocytów T i B oraz przeciwciał krążących we krwi, pobudza aktywność fagocytarną układu odpornościowego - stymuluje odpowiedź humoralną i komórkową układu odpornościowego.

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Brak danych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Bezpieczeństwo leku opiera się na długiej tradycji stosowania i doświadczeniu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brak.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Brak danych.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowaniem bezpośrednim produktu leczniczego są ampułki szklane o pojemności 1 ml, umieszczone w kartoniku, po 10 sztuk, wraz z ulotką dla pacjenta.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Phytopharm Klęka S.A.

Klęka 1, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą Polska

Tel.: + 48 61 28 68 700 Faks: + 48 61 28 68 709

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0081

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

31.10.1956 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Wersja 04_04.2014

Biostymina