Imeds.pl

Biotrakson 1 G

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONA© (150 g + 0,1 g)/1000 g, syrop

Thymi sirupus compositus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty,

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY © i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY ©

3.    Jak stosować SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY ©

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY <g)

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY © i w jakim celu się go stosuje

SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY ©) jest to produkt leczniczy zawierający jako substancje czynne wyciąg płynny z ziela tymianku oraz tymol. Składniki pochodzenia roślinnego zawarte w leku działają wykrztuśnie, dzięki czemu syrop powoduje rozrzedzenie śluzu, ułatwia odkrztuszanie.

SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY © stosuje się pomocniczo jako lek wykrztuśny w kaszlu związanym z trudnościami w odkrztuszaniu lepkiej wydzieliny, towarzyszącym nieżytom górnych dróg oddechowych.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY ©

Kiedy nie stosować leku SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY ©

• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne (tymol, tymianek) i inne rośliny z rodziny Wargowych (Lamiaceae / Labiatae) lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY © należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zachować szczególną ostrożność stosuj ąc ten lek:

•    jeśli u pacjenta występuje astma;

•    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca;

•    je śli u pacj enta występuj e niewydolno ść wątroby;

•    je śli pacj ent choruj e na padaczkę.

Dzieci

Nie stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat

Nie stosować u dzieci z ostrymi stanami zapalnymi krtani i tchawicy w wywiadzie.

SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY © a inne leki Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ze względu na zawartość etanolu, nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy skonsultować się lekarzem lub farmaceutą.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek podawany w zalecanej dawce nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY (f™)

Lek zawiera sacharozę w związku z tym należy go ostrożnie stosować u chorych na cukrzycę. 10 ml syropu zawiera ok. 6,8 g sacharozy. Jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów. Pacjent powinien skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Lek zawiera nie więcej niż 6% (m/v) etanolu (alkoholu), tzn. dawka 10 ml zawiera 0,6 g alkoholu , co jest równoważne z 15 ml piwa lub 6 ml wina na dawkę. Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat, u osób z chorobą alkoholową oraz u pacjentów z chorobą wątroby lub padaczką.

3. Jak stosować SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY tg)

Lek SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY © należy stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku, gdy objawy utrzymują się dłużej niż tydzień podczas stosowania produktu lub u pacjenta wystąpi duszność, gorączka i ropna wydzielina należy niezwłocznie powiadomić lekarza.

Lek stosuje się doustnie. Syrop należy dawkować za pomocą miarki dołączonej do opakowania.

Dawkowanie

Dzieci od 6 lat 5 ml syropu 3 razy na dobę.

Młodzież od 13 lat i dorośli 10 ml syropu 3 razy na dobę.

W czasie kuracji należy przyjmować dużą ilość płynów, aby umożliwić wywołanie prawidłowego odruchu wykrztuśnego i nie spowodować podrażnienia układu oddechowego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY tg)

W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY g)

Należy przyjąć następną dawkę leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY ©

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY © może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U osób nadwrażliwych na składniki preparatu może wystąpić reakcja alergiczna: duszność, wysypka skórna, pokrzywka i obrzęk twarzy, gardła, ust, szok anafilaktyczny oraz zaburzenia żołądkowe.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY ©)

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY ©)

•    Substancjami czynnymi leku są wyciąg płynny z ziela tymianku Thymi extractum fluidum oraz tymol Thymolum.

   Ponadto lek zawiera: amonowy wodorotlenek (96 g/l), etanol (760 g/l), syrop prosty (skład: sacharoza, woda oczyszczona). Zawartość etanolu nie więcej niż 6 % (m/v)

Jak wygląda SYROP TYMIANKOWY ZŁOŻONY tg) i co zawiera opakowanie Syrop jest brunatną, przezroczystą cieczą o zapachu tymianku.

Opakowanie leku stanowi butelka ze szkła barwnego z zakrętką aluminiową z uszczelką z polietylenu, zawierająca 125 g syropu, umieszczona w tekturowym pudełku razem z ulotką dla pacjenta i miarką do podawania leku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej „GEMI” Grzegorz Nowakowski ul. Mickiewicza 36 05-480 Karczew

tel. + 48 22 780 83 05 w. 70 e-mail: gemi@gemi.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4