+ iMeds.pl

Biotrakson 2 gUlotka Biotrakson

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

BIOTRAKSON; 250 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań BIOTRAKSON; 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań BIOTRAKSON; 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań BIOTRAKSON; 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

Ceftriaxonum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Biotrakson i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biotrakson

3.    Jak stosować Biotrakson

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Biotrakson

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Biotrakson i w jakim celu się go stosuje

Biotrakson zawiera ceftriakson - antybiotyk z grupy cefalosporyn III generacji. Działa on na wiele bakterii chorobotwórczych Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, również na niektóre bakterie beztlenowe.

Mechanizm działania przeciwbakteryjnego polega na hamowaniu budowy ściany komórkowej bakterii, w wyniku czego bakterie giną.

Biotrakson przeznaczony jest do leczenia ciężkich zakażeń bakteryjnych, które najczęściej trzeba leczyć w szpitalu. Biotrakson po rozpuszczeniu i odpowiednim rozcieńczeniu podawany jest domięśniowo lub dożylnie (we wstrzyknięciu lub w infuzji dożylnej).

Biotrakson jest przeznaczony do leczenia ciężkich zakażeń wywołanych bakteriami wrażliwymi na ceftriakson.

Wskazania:

•    zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenie płuc;

•    zakażenia wewnątrz jamy brzusznej, w tym zapalenie otrzewnej, zapalenie dróg żółciowych, zakażenie przewodu pokarmowego;

•    zakażenia dróg moczowych i nerek;

•    zakażenia kości i stawów;

•    zakażenia skóry i tkanek miękkich, w tym zakażenia ran;

•    zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;

•    posocznica;

•    ostre zapalenie ucha środkowego;

•    zakażenia narządów płciowych, w tym rzeżączka;

•    borelioza (w okresie wystąpienia ciężkich objawów neurologicznych, objawów kardiologicznych lub zapalenia stawów);

•    zapobieganie zakażeniom okołooperacyjnym;

•    zakażenia u osób ze zmniejszoną odpornością, w tym u pacjentów z chorobą nowotworową i pacjentów z neutropenią.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biotrakson

Kiedy nie stosować leku Biotrakson:

•    jeśli pacjent ma uczulenie na ceftriakson, inne antybiotyki z grupy cefalosporyn;

•    u wcześniaków;

•    u noworodków urodzonych o czasie (w wieku poniżej 28 dni) z żółtaczką (zażółcenie skóry lub oczu) lub z problemami dotyczącymi krwi, lub którym podawano dożylnie inne leki zawierające wapń.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli pacjenta dotyczą opisane niżej sytuacje, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce

przed zastosowaniem leku Biotrakson.

   Pacjent ma uczulenie na penicyliny. Może u niego wystąpić reakcja alergiczna na ceftriakson. Niekiedy reakcja ta może zagrażać życiu pacjenta, konieczne jest wówczas zastosowanie natychmiastowego leczenia. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów, u których po zastosowaniu penicyliny lub innych antybiotyków P-laktamowych wystąpiła reakcja anafilaktyczna (rodzaj reakcji alergicznej).

•    Pacjent ma zaburzenia czynności wątroby i nerek. Lekarz może zlecić kontrolę stężenia leku we krwi i w razie konieczności zmniejszyć dawki leku.

•    Pacjent jest poddawany dializie. Konieczna jest kontrola stężenia leku we krwi i ewentualne uzupełnianie dawki ceftriaksonu.

•    U pacjenta wystąpi biegunka związana ze stosowaniem leku. Bardzo rzadko w trakcie stosowania antybiotyku lub po zakończeniu leczenia może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelit, objawiające się biegunką. Pacjent powinien wówczas zwrócić się do lekarza, który zaleci odpowiednie postępowanie. W lżejszych przypadkach wystarczy odstawić lek, w cięższych przypadkach konieczne jest zastosowanie odpowiedniego leczenia. Nie należy stosować leków hamujących perystaltykę jelit ani innych działających zapierająco.

•    Upacjenta wystąpi drożdżyca (kandydoza) błon śluzowych narządów płciowych (objawiająca się świądem) lub jamy ustnej (widoczny biały nalot). Konieczne jest wówczas zastosowanie odpowiedniego leczenia.

•    Upacjenta wystąpią zaburzenia krzepliwości krwi, objawiające się łatwym siniaczeniem i wydłużeniem czasu krwawienia; lekarz może zalecić podanie witaminy K.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią objawy zaburzonej czynności nerek lub wątroby. Może to być skutkiem powstawania złogów soli wapniowej ceftriaksonu w pęcherzyku żółciowym lub w drogach moczowych. Dotyczy to szczególnie pacjentów przyjmujących duże dawki antybiotyku dłużej niż 14 dni, dzieci i pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, niedostatecznie nawodnionych, odżywianych pozajelitowo. Złogi zanikają samoistnie po zaprzestaniu podawania leku.

Dzieci

Dzieciom w wieku do dwóch i pół roku nie należy podawać roztworu ceftriaksonu z lidokainą.

Inne leki i Biotrakson

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach,

które pacjent planuje przyjmować.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania ceftriaksonu oraz:

•    antybiotyków aminoglikozydowych, np. streptomycyny;

• silnie działających leków moczopędnych, np. furosemidu;

•    chloramfenikolu (leku stosowanego w zakażeniach);

•    doustnych środków antykoncepcyjnych. Ceftriakson może wpływać niekorzystnie na skuteczność hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Dlatego wskazane jest stosowanie dodatkowych, niehormonalnych metod zapobiegania ciąży w trakcie leczenia i w ciągu miesiąca po zakończeniu terapii.

Stosowanie ceftriaksonu może powodować fałszywie dodatni wynik testów redukcyjnych na oznaczanie glukozy w moczu oraz Coombsa.

Nie należy używać rozpuszczalników zawierających wapń, takich jak roztwór Ringera lub roztwór Hartmanna, do rozpuszczania lub dalszego rozcieńczania produktu do podawania dożylnego, ponieważ może tworzyć się osad.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Ceftriakson przenika przez łożysko. W okresie ciąży lek może być stosowany jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Ceftriakson przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiecego. Decyzję o zaprzestaniu lub kontynuacji karmienia piersią należy przedyskutować z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Biotrakson może powodować zawroty głowy. Jeśli u pacjenta wystąpi taki objaw, należy powiedzieć o tym lekarzowi. Nie należy wówczas prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Biotrakson zawiera sód

1 g zawiera 83 mg sodu (3,6 mmol), co należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować lek Biotrakson

Biotrakson może być stosowany wyłącznie na zlecenie i pod nadzorem lekarza. Sposób stosowania i czas leczenia ustala lekarz w zależności od rodzaju zakażenia i nasilenia objawów choroby.

Lek jest przeznaczony do podawania pozajelitowego - domięśniowego lub dożylnego. Dawkowanie i sposób podawania ustala się w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia, wieku, masy ciała oraz wydolności nerek pacjenta.

Biotrakson podaje się raz na dobę. Można również dzielić dawki i podawać lek co 12 godzin.

Czas leczenia

Czas leczenia zależy od ciężkości zakażenia i wynosi na ogół od 7 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów zakażenia zaleca się podawanie leku jeszcze co najmniej przez 2-3 dni.

W zakażeniach wywołanych przez Streptococcus pyogenes antybiotyk będzie podawany co najmniej 10 dni.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

U dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat zwykle stosuje się raz na dobę dawkę 1 g lub 2 g, w zależności od ciężkości zakażenia.

Dzieci w wieku do 12 lat i niemowlęta od 2. miesiąca (masa ciała do 50 kg)

Zwykle stosuje się dawki od 20 do 50 mg/kg masy ciała (mc.) raz na dobę (co 24 godziny).

Noworodki

Dzieciom do 2. miesiąca życia lek podaje się wyłącznie dożylnie.

Dawkowanie ustali lekarz na podstawie masy ciała.

Dawkowanie w boreliozie

U dzieci i dorosłych podaje się 50 mg/kg mc. raz na dobę (nie więcej niż 2 g) przez 14 dni. Dawkowanie w zapobieganiu zakażeniom okołooperacyjnym

W zależności od ryzyka zakażenia, jednorazowa dawka 1 do 2 g na 30 do 90 minut przed zabiegiem. Dawkowanie w leczeniu rzeżączki

Zaleca się podanie domięśniowo jednorazowej dawki 250 mg.

Stosowanie leku Biotrakson u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Lekarz zachowa ostrożność stosując lek w tej grupie pacjentów, ze względu na możliwość nasilenia się zaburzeń czynności nerek u osób otrzymujących duże dawki ceftriaksonu.

Stosowanie leku Biotrakson u pacjentów w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek i wątroby nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Biotrakson

Jeśli podano dawkę większą niż zalecana, należy poinformować o tym lekarza, który w razie konieczności zastosuje leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku Biotrakson

Jeśli wstrzyknięcia lub infuzji nie wykonano we właściwym czasie, pominiętą dawkę należy przyjąć jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora następnej dawki, to nie należy przyjmować dawki pominiętej i zastosować lek w ustalonym czasie.

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko notowano ciężkie i w kilku przypadkach śmiertelne działania niepożądane u wcześniaków i urodzonych o czasie noworodków (w wieku poniżej 28 dni), leczonych podawanym dożylnie ceftriaksonem i wapniem. Złogi soli wapniowej ceftriaksonu obserwowano pośmiertnie w płucach i nerkach. Duże ryzyko precypitacji u noworodków wynika z małej objętości krwi i dłuższego niż u pacjentów dorosłych okresu półtrwania ceftriaksonu.

Poniżej przedstawiono działania niepożądane i częstości ich występowania.

Często (występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    biegunka, luźne stolce, nudności, wymioty,

-    zwiększenie aktywności jednego lub więcej enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT, fosfataza alkaliczna).

Niezbyt często (występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    bóle i zawroty głowy; obserwowano również występowanie gorączki polekowej i dreszczy,

-    wysypka, pokrzywkowa wysypka, osutka, świąd, obrzęk i alergiczne zapalenie skóry,

-    zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, skąpomocz, cukromocz, krwiomocz,

-    ból i (lub) zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia po podaniu domięśniowym.

Rzadko (występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

-    kandydoza, grzybica narządów płciowych; może wystąpić zakażenie opornymi szczepami bakterii lub drożdżaków,

-    neutropenia, leukopenia, eozynofilia, małopłytkowość, niedokrwistość, niedokrwistość hemolityczna, wydłużenie czasu protrombinowego,

-    reakcja anafilaktyczna (również ze skurczem oskrzeli), reakcje rzekomo anafilaktyczne,

-    zaburzenia smaku, zapalenie jamy ustnej i zapalenie języka,

-    złogi soli wapniowej ceftriaksonu (tzw. kamica rzekoma w pęcherzyku żółciowym),

-    powstawanie złogów w nerkach (w tym przypadki bezmoczu i zburzenia czynności nerek),

-    zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył podczas stosowania dożylnego gorączka polekowa, dreszcze.

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    zaburzenia krzepliwości krwi, zmniej szenie liczby granulocytów (rodzaj białych krwinek), na ogół po 10 dniach leczenia łączną dawką 20 g ceftriaksonu lub większą,

-    zapalenie trzustki,

-    zapalenie jelita grubego (może przybrać postać rzekomobłoniastego zapalenia jelit),

-    rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, martwica toksyczno-rozpływna naskórka (są to ciężkie zaburzenia skórne, przebiegające z wysypką, łuszczeniem, pęcherzami, nadżerkami na błonach śluzowych).

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych Stosowanie ceftriaksonu może powodować:

-    fałszywie dodatni wynik testów redukcyjnych na oznaczanie glukozy w moczu;

-    fałszywie dodatni wynik testu Coombsa.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

5. Jak przechowywać lek Biotrakson

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od światła.

Zgodnie z zasadami prawidłowego postępowania zaleca się przygotowywanie roztworów bezpośrednio przed podaniem.

Przygotowany roztwór można przechowywać 24 godziny w lodówce, tj. w temperaturze od 2°C do 8°C.

Roztworów do infuzji dożylnych przygotowanych z użyciem jednocześnie chlorku sodu i glukozy nie należy przechowywać w chłodni (2-8°C) ze względu na niezgodność fizyczną składników w niskich temperaturach.

Nie należy stosować leku Biotrakson po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Biotrakson

Substancją czynną leku jest ceftriakson. Jedna fiolka zawiera odpowiednio 250 mg, 500 mg, 1 g lub 2 g ceftriaksonu w postaci ceftriaksonu sodowego.

Jak wygląda Biotrakson i co zawiera opakowanie

Lek ma postać białego lub żółtawego, krystalicznego proszku.

Biotrakson, 250 mg, 500 mg i 1 g: jest przeznaczony do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Biotrakson, 2 g: jest przeznaczony do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji.

Opakowanie zawiera 1 fiolkę.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Wytwórca:

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA Oddział Produkcyjny w Duchnicach ul. Ożarowska 28/30 05-850 Ożarów Mazowiecki

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 22 364 61 01

Data opracowania ulotki:

INFORMACJE PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DLA FACHOWEGO PERSONELU

MEDYCZNEGO

Sposób nakłucia fiolki

W celu nakłucia korka należy użyć igły o średnicy nie większej niż 0,8 mm. Igłę należy wbić w centralnie wyznaczonym polu pod kątem 90°.

Sposób podawania

Lek, po odpowiednim rozcieńczeniu, podaje się dożylnie w 2-4 minutowym wstrzyknięciu, lub domięśniowo - głęboko w górny, zewnętrzny kwadrant mięśnia pośladkowego większego lub boczną część uda. Podając 2 g leku Biotrakson we wstrzyknięciu domięśniowym należy wykonać wstrzyknięcia w przynajmniej dwa miejsca.

Roztworów zawierających ceftriakson nie należy mieszać z innymi lekami ani dodawać do nich. W szczególności do rozpuszczania ceftriaksonu lub do dalszego rozcieńczania w celu podania dożylnego, nie należy stosować rozpuszczalników zawierających wapń (np. roztwór Ringera, roztwór Hartmanna), ponieważ może dojść do wytrącenia się osadu. Nie mieszać ceftriaksonu z roztworami zawierającymi wapń ani nie podawać ich jednocześnie.

U pacjentów starszych niż 28 dni, ceftriakson i roztwory zawierające wapń można podawać kolejno jeden po drugim, jeśli linie infuzyjne umieszczone są w różnych miejscach lub są wymienione, lub dokładnie przepłukane pomiędzy infuzjami fizjologicznym roztworem soli, w celu uniknięcia wytrącania się osadu. Jeśli u pacjenta konieczne jest podawanie w ciągłej infuzji roztworów do całkowitego żywienia pozajelitowego (CŻP) zawierających wapń, osoby z personelu medycznego mogą rozważyć zastosowanie alternatywnych metod leczenia przeciwbakteryjnego, niezwiązanych z podobnym ryzykiem wytrącania się. Jeśli u pacjenta, u którego niezbędne jest ciągłe odżywianie pozajelitowe, stosowanie ceftriaksonu uzna się za konieczne, roztwory do CŻP i ceftriakson mogą być podawane jednocześnie, ale za pośrednictwem różnych linii infuzyjnych umieszczonych w różnych miejscach. Alternatywnie, infuzję roztworu do CŻP można przerwać na okres potrzebny do infuzji ceftriaksonu, z uwzględnieniem zalecenia przepłukania linii infuzyjnej pomiędzy podaniem roztworów.

Sporządzanie roztworów do wstrzykiwań i infuzji

Zawartość antybiotyku w fiolce

Ilość rozpuszczalnika

Podania domięśniowe

Podania dożylne

Infuzja dożylna

250 mg

2,0 ml

5 ml

-

500 mg

2,0 ml

5 ml

-

1 g

3,5 ml

10 ml

40-50 ml

2 g

7,0 ml

20 ml

40-50 ml

Przed podaniem leku należy sprawdzić, czy roztwór jest przezroczysty i nie zawiera nierozpuszczalnych cząstek.

Wstrzyknięcie domięśniowe

Lek należy podawać głęboko domięśniowo po rozpuszczeniu w odpowiedniej ilości wody do wstrzykiwań lub 1% roztworu lidokainy.

Wstrzyknięcie dożylne (od 2 do 4 minut)

Zawartość fiolki rozpuszcza się w wodzie do wstrzykiwań, w objętości zależnej od dawki, tak jak to przedstawiono w powyższej tabeli.

Infuzja dożylna (od 20 do 30 minut)

W celu sporządzenia roztworów do infuzji dożylnej o stężeniu ceftriaksonu od 10 mg/ml do 40 mg/ml, proszek rozpuszcza się w wodzie do wstrzykiwań. Otrzymany roztwór należy następnie rozcieńczyć jednym z następujących roztworów:

0,9% roztwór chlorku sodu;

5% roztwór glukozy;

10% roztwór glukozy;

6% roztwór dekstranu w 5% roztworze glukozy;

0,45% roztwór chlorku sodu w 2,5% roztworze glukozy.

Nie stosować roztworów zawierających jony wapnia.

Roztwór leku Biotrakson może być bezbarwny lub jasnożółty, nasilenie zabarwienia zależy od rodzaju rozpuszczalnika i stężenia ceftriaksonu.

8

Biotrakson

Charakterystyka Biotrakson

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

BIOTRAKSON, 250 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań BIOTRAKSON, 500 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań BIOTRAKSON, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań BIOTRAKSON, 2 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka zawiera 250 mg, 500 mg, 1 g lub 2 g ceftriaksonu (Ceftriaxonum) w postaci ceftriaksonu sodowego.

Produkt zawiera sód. 1 g zawiera 83 mg sodu (3,6 mmol).

Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Biotrakson, 250 mg, 500 mg i 1 g

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Biotrakson, 2 g

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji. Prawie biały lub żółtawy, krystaliczny proszek, słabo higroskopijny.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Ceftriakson stosuje się w leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez wrażliwe bakterie:

•    zakażenia dolnych dróg oddechowych, w tym zapalenie płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis, Serratia marcescens;

   zakażenia wewnątrz jamy brzusznej, w tym zapalenie otrzewnej, zapalenie dróg żółciowych, zakażenie przewodu pokarmowego wywołane przez Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae;

   zakażenia dróg moczowych i nerek wywołane przez Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morganella morganii, Klebsiella pneumoniae;

   zakażenia kości i stawów wywołane przez Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter species;

   zakażenia skóry i tkanek miękkich, w tym zakażenia ran wywołane przez Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Escherichia coli, Enterobacter cloacae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Morganella morganii, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Acinetobacter calcoaceticus, Bacteroides fragillis, Peptostreptococcus species;

   zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae;

   posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae;

•    ostre zapalenie ucha środkowego wywołane przez Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis;

   zakażenia narządów płciowych, w tym rzeżączka (Neisseria gonorrhoeae);

   borelioza (w okresie wystąpienia ciężkich objawów neurologicznych, objawów kardiologicznych lub zapalenia stawów), wywołana przez Borrelia burgdorferi;

   zapobieganie zakażeniom okołooperacyjnym;

•    zakażenia u osób ze zmniejszoną odpornością, w tym u pacjentów z chorobą nowotworową i pacjentów z neutropenią.

Należy uwzględnić oficjalne, krajowe wytyczne dotyczące oporności bakterii oraz prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Ceftriakson jest przeznaczony do podawania pozajelitowego - domięśniowego lub dożylnego.

Do rozpuszczania ceftriaksonu lub dalszego rozcieńczania rozpuszczonego proszku w celu podania dożylnego nie należy stosować rozpuszczalników zawierających wapń (np. roztwór Ringera lub roztwór Hartmanna), ponieważ może dojść do wytrącenia się osadu. Osad ceftriaksonu z wapniem może się także pojawić podczas mieszania ceftriaksonu z roztworami zawierającymi wapń w tym samym zestawie do podawania dożylnego. Dlatego też nie wolno mieszać ceftriaksonu z roztworami zawierającymi wapń ani podawać ich jednocześnie (patrz punkt 4.3, 4.4 i 6.2).

Dawkowanie i sposób podawania ustala się w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia, wieku, masy ciała oraz wydolności nerek pacjenta.

Biotrakson podaje się raz na dobę, ze względu na bardzo długi okres półtrwania. Można również dzielić dawki i podawać lek co 12 godzin.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

U dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat zwykle stosuje się raz na dobę dawkę 1 g lub 2 g, w zależności od ciężkości zakażenia.

W najcięższych przypadkach można podać 4 g raz na dobę lub 2 g co 12 godzin.

Dzieci w wieku do 12 lat i niemowlęta od 2. miesiąca (masa ciała do 50 kg)

Zwykle stosuje się dawki od 20 do 50 mg/kg mc. raz na dobę (co 24 godziny).

W najcięższych zakażeniach zaleca się stosowanie dawek do 80 mg/kg mc./dobę; nie należy podawać całkowitej dawki dobowej większej niż 2 g.

Dawki od 50 mg/kg mc. należy podawać w infuzji dożylnej trwającej co najmniej 30 minut.

W zapaleniu opon mózgowych u dzieci zaleca się dawkę 100 mg/kg mc. na dobę, (maksymalnie 4 g na dobę). Po identyfikacji drobnoustroju i określeniu jego wrażliwości dawkę można odpowiednio zmniejszyć.

Noworodki

Stosuje się dawki od 20 mg/kg mc. do maksymalnie 50 mg/kg mc. na dobę w infuzji trwającej co najmniej 60 minut, by uniknąć ryzyka wypierania przez ceftriakson bilirubiny z połączeń z białkami.

Dzieciom do 2. miesiąca życia lek należy podawać wyłącznie dożylnie.

Dawkowanie w boreliozie

U dzieci i dorosłych podaje się 50 mg/kg mc. raz na dobę (nie więcej niż 2 g) przez 14 dni. Dawkowanie w zapobieganiu zakażeniom okołooperacyjnym

W zależności od ryzyka zakażenia, jednorazowa dawka 1 do 2 g podana na 30 do 90 minut przed zabiegiem. Przed operacjami w obrębie jelita grubego należy równocześnie zastosować lek działający na bakterie beztlenowe.

Dawkowanie w leczeniu rzeżączki

Zaleca się podanie domięśniowo jednorazowej dawki 250 mg.

Czas leczenia

Czas leczenia zależy od ciężkości zakażenia i wynosi na ogół od 7 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów zakażenia poleca się podawanie leku jeszcze co najmniej przez 2-3 dni.

W zakażeniach wywołanych przez Streptococcuspyogenes antybiotyk należy podawać co najmniej 10 dni.

Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby

W niewydolności nerek, gdy czynność wątroby jest prawidłowa, nie ma konieczności zmiany dawkowania. Jeśli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min, nie należy podawać więcej niż 2 g na dobę.

W niewydolności wątroby, gdy czynność nerek jest prawidłowa, nie ma konieczności zmiany dawkowania.

U pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek należy kontrolować stężenie ceftriaksonu we krwi i w razie konieczności odpowiednio zmniejszyć dawki; u tych pacjentów nie należy podawać dawki większej niż 2 g na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek i wątroby nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Sposób podawania

Lek, po odpowiednim rozcieńczeniu, podaje się dożylnie w 2-4 minutowym wstrzyknięciu lub domięśniowo - głęboko w górny, zewnętrzny kwadrant mięśnia pośladkowego większego lub boczną część uda. Podając 2 g leku ceftriaksonu we wstrzyknięciu domięśniowym, należy podać go w przynajmniej dwa miejsca.

Lek można podawać w infuzji dożylnej. Szczegółowa instrukcja, patrz punkt. 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie ceftriaksonu jest przeciwwskazane:

-    u pacjentów z nadwrażliwość na ceftriakson lub inne cefalosporyny;

-    u wcześniaków aż do skorygowanego wieku 41 tygodni (tygodnie ciąży + tygodnie życia);

-    u noworodków urodzonych o czasie (aż do 28. dnia życia):

-    z żółtaczką lub z niedoborem albumin we krwi, lub z kwasicą, ponieważ w tych warunkach prawdopodobne jest zaburzenie wiązania się bilirubiny,

-    jeśli jest (lub może być) konieczne leczenie dożylne wapniem lub podawanie infuzji zawierających wapń, z powodu ryzyka wytrącania ceftriaksonu z wapniem (patrz punkt 4.4, 4.8 i 6.2).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przed rozpoczęciem leczenia ceftriaksonem należy ustalić, czy pacjent nie jest uczulony na ceftriakson, cefalosporyny lub penicyliny (oraz inne leki G-laktamowe). Osoby uczulone na penicyliny mogą być uczulone również na cefalosporyny (tzw. alergia krzyżowa). Istnieje wówczas niebezpieczeństwo wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania ceftriaksonu pacjentom, u których wystąpiły reakcje nadwrażliwości (szczególnie, jeśli wystąpiła reakcja anafilaktyczna) na penicyliny lub inne antybiotyki p-laktamowe.

Interakcje z produktami leczniczymi zawierającymi wapń

Opisano przypadki zgonów w wyniku wytrącania się osadu wapnia z ceftriaksonem w płucach i nerkach u noworodków urodzonych o czasie i u wcześniaków w wieku poniżej 1 miesiąca. Co najmniej jedno z dzieci otrzymało ceftriakson i wapń w innym czasie i przez różne linie do infuzji dożylnych. W dostępnych danych naukowych nie ma potwierdzonych doniesień o wewnątrznaczyniowych strątach u innych niż noworodki pacjentów, leczonych ceftriaksonem i roztworami zawierającymi wapń lub innymi produktami zawierającymi wapń. W badaniach in vitro wykazano, że u noworodków występuje większe niż w innych grupach wiekowych ryzyko wytrącania się ceftriaksonu z wapniem.

Ceftriaksonu, przed podaniem pacjentowi w dowolnym wieku, nie należy mieszać z roztworami do podawania dożylnego zawierającymi wapń ani nie podawać jednocześnie z nimi, nawet jeśli używa się różnych linii infuzyjnych lub podaje w różne miejsca.

Niemniej jednak u pacjentów starszych niż 28 dni, ceftriakson i roztwory zawierające wapń można podawać kolejno jeden po drugim, jeśli linie infuzyjne umieszczone są w różnych miejscach lub są wymienione, lub dokładnie przepłukane pomiędzy infuzjami fizjologicznym roztworem soli, w celu uniknięcia wytrącania się osadu. Jeśli u pacjenta konieczne jest podawanie w ciągłej infuzji roztworów do całkowitego żywienia pozajelitowego (CŻP) zawierających wapń, osoby z personelu medycznego mogą rozważyć zastosowanie alternatywnych metod leczenia przeciwbakteryjnego, niezwiązanych z podobnym ryzykiem wytrącania się. Jeśli u pacjenta, u którego niezbędne jest ciągłe odżywianie pozajelitowe, stosowanie ceftriaksonu uzna się za konieczne, roztwory do CŻP i ceftriakson mogą być podawane jednocześnie, ale za pośrednictwem różnych linii infuzyjnych umieszczonych w różnych miejscach. Alternatywnie, infuzję roztworu do CŻP można przerwać na okres potrzebny do infuzji ceftriaksonu, z uwzględnieniem zalecenia przepłukania linii infuzyjnej pomiędzy podaniem roztworów (patrz punkty 4.3, 4.8, 5.2 i 6.2).

Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, należy bezwzględnie przerwać stosowanie ceftriaksonu i zastosować odpowiednie leczenie. W razie wystąpienia ciężkiej reakcji może być konieczne zastosowanie adrenaliny i innych leków przeciwwstrząsowych (leki podtrzymujące krążenie, kortykosteroidy i leki przeciwhistaminowe).

U pacjentów z niewydolnością nerek dawkę należy odpowiednio zmniejszyć, w zależności od klirensu kreatyniny (patrz punkt. 4.2).

U pacjentów poddawanych dializie konieczne jest kontrolowanie stężenia leku we krwi i ewentualne uzupełnianie dawki ceftriaksonu.

W trakcie lub po zakończeniu leczenia może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego na skutek nadmiernego wzrostu niewrażliwych na lek bakterii Clostridium difficile. W razie wystąpienia biegunki, należy brać pod uwagę możliwość tego powikłania. W lżejszych przypadkach wystarczy odstawić lek, w cięższych po odstawieniu leku należy właściwie nawodnić pacjenta, uzupełnić elektrolity i wykonać badanie w celu wykrycia bakterii.

Jeśli wykryje się C. difficile, należy zastosować doustnie metronidazol lub wankomycynę. Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę ani innych działających zapierająco.

Stosowanie ceftriaksonu, tak jak innych antybiotyków, może spowodować kandydozę błon śluzowych jamy ustnej i narządów płciowych. Konieczne jest wówczas zastosowanie odpowiedniego leczenia.

U niektórych pacjentów może nastąpić zaburzenie krzepliwości krwi; w tych przypadkach wskazane jest podanie witaminy K.

U pacjentów, częściej u dzieci, przyjmujących duże dawki antybiotyku dłużej niż 14 dni, także u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, niedostatecznie nawodnionych, odżywianych pozajelitowo, istnieje ryzyko powstawania złogów soli wapniowej ceftriaksonu (tzw. kamica rzekoma w pęcherzyku żółciowym lub złogi w drogach moczowych), powodujące zburzenia czynności nerek, a nawet bezmocz. Złogi zanikają samoistnie po zaprzestaniu leczenia.

Ceftriakson może wypierać bilirubinę z połączenia z albuminami surowicy.

Biotrakson zawiera sód: 1 g zawiera 83 mg sodu (3,6 mmol). Należy to uwzględnić u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania ceftriaksonu i antybiotyków aminoglikozydowych lub silnie działających leków moczopędnych, np. furosemidu. Nie ma jednak dowodów, że ceftriakson zwiększa nefrotoksyczność tych leków podczas jednoczesnego stosowania.

U leczonych ceftriaksonem osób, które spożyły alkohol, nie zaobserwowano efektu disulfiramowego.

W badaniach in vitro obserwowano działanie antagonistyczne ceftriaksonu i chloramfenikolu.

Nie należy używać rozpuszczalników zawierających wapń, takich jak roztwór Ringera lub roztwór Hartmanna, do rozpuszczania lub dalszego rozcieńczania produktu do podawania dożylnego, ponieważ może tworzyć się osad. Osad z połączenia ceftriaksonu z wapniem może również wystąpić, gdy ceftriakson zmiesza się z roztworami zawierającymi wapń w tej samej linii infuzyjnej. Nie podawać ceftriaksonu dożylnie razem roztworami zawierającymi wapń, w tym z zawierającymi wapń roztworami do ciągłych infuzji, takimi jak roztwory do żywienia pozajelitowego podawane za pomocą łącznika Y. Jednakże u pacjentów innych niż noworodki, można podawać roztwór ceftriaksonu z roztworami zawierającymi wapń, kolejno jeden po drugim, jeżeli linie infuzyjne zostaną dokładnie przepłukane pomiędzy kolejnymi podaniami. W badaniach in vitro z wykorzystaniem osocza osób dorosłych i osocza z krwi pępowinowej noworodków, wykazano, że u noworodków występuje zwiększone ryzyko wytrącania się osadu z połączenia ceftriaksonu z wapniem.

Doustne środki antykoncepcyjne

Ceftriakson może wpływać niekorzystnie na skuteczność hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Dlatego podczas leczenia i w ciągu miesiąca po zakończeniu terapii wskazane jest stosowanie dodatkowych, niehormonalnych metod zapobiegania ciąży.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych Stosowanie ceftriaksonu może powodować:

-    fałszywie dodatni wynik testów redukcyjnych na oznaczanie glukozy w moczu;

-    fałszywie dodatni wynik testu Coombsa.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

W ciąży lek może być stosowany jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Ceftriakson przenika przez łożysko. Nie stwierdzono szkodliwego działania ceftriaksonu na rozwój płodu u zwierząt laboratoryjnych.

Karmienie piersią

Ceftriakson przenika w małych ilościach do mleka kobiecego. Należy brać to pod uwagę w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W związku z tym, że ceftriakson może wywoływać czasami zawroty głowy, może to zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Rzadko notowano ciężkie i w kilku przypadkach śmiertelne działania niepożądane u wcześniaków i urodzonych o czasie noworodków (w wieku poniżej 28 dni), leczonych podawanym dożylnie ceftriaksonem i wapniem. Złogi soli wapniowej ceftriaksonu obserwowano pośmiertnie w płucach i nerkach. Duże ryzyko precypitacji u noworodków wynika z małej objętości krwi i dłuższego niż u pacjentów dorosłych okresu półtrwania ceftriaksonu (patrz punkt 4.3, 4.4 i 5.2).

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób:

bardzo często >1/10;

często >1/100 i <1/10;

niezbyt często >1/1000 i <1/100;

rzadko >1/10 000 i <1/100;

bardzo rzadko <1/10 000.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

rzadko:    kandydoza, grzybica narządów płciowych, zakażenie opornymi szczepami bakterii lub

drożdżaków.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

rzadko:    neutropenia, leukopenia, eozynofilia, małopłytkowość, niedokrwistość (w tym

niedokrwistość hemolityczna), wydłużenie czasu protrombinowego; bardzo rzadko: zaburzenia krzepliwości krwi, agranulocytoza (<500/m3) na ogół po 10 dniach leczenia łączną dawką 20 g ceftriaksonu lub większą.

Zaburzenia układu immunologicznego

rzadko:    reakcja anafilaktyczna (w tym skurcz oskrzeli), reakcje rzekomoanafilaktyczne.

Zaburzenia układu nerwowego

niezbyt często: bóle i zawroty głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit

często:    biegunka, luźne stolce, nudności, wymioty;

rzadko:    zaburzenia smaku, zapalenie jamy ustnej i zapalenie języka;

bardzo rzadko: zapalenie trzustki, zapalenie jelita grubego (tak jak w przypadku innych antybiotyków z grupy cefalosporyn, może być związane z Clostridium difficile i przybrać postać zapalenia rzekomobłoniastego).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

często:    zwiększenie aktywności jednego lub więcej enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT,

fosfatazy alkalicznej);

rzadko:    złogi soli wapniowej ceftriaksonu (tzw. kamica rzekoma w pęcherzyku żółciowym).

Skóra i tkanka podskórna

niezbyt często: wysypka, pokrzywkowa wysypka, osutka, świąd, obrzęk i alergiczne zapalenie skóry; bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, martwica toksyczno-rozpływna naskórka.

Zaburzenia nerek i układu moczowego

niezbyt często: zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, skąpomocz, cukromocz, krwiomocz; rzadko:    powstawanie złogów w nerkach (notowano przypadki bezmoczu i zburzenia

czynności nerek).

Wymienione zaburzenie zaobserwowano najczęściej u dzieci w wieku powyżej 3 lat leczonych dużymi dawkami dobowymi (np. 80 mg/kg mc. na dobę i większymi) lub po zastosowaniu dawki większej niż 10 g oraz przy dodatkowym obciążeniu innymi czynnikami ryzyka (np. odwodnienie).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

niezbyt często: ból i (lub) zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia po podaniu domięśniowym; rzadko:    zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył podczas stosowania dożylnego, gorączka

polekowa, dreszcze.

4.9 Przedawkowanie

W razie przedawkowania mogą wystąpić nudności, wymioty i biegunka. Nie ma specyficznego antidotum; hemodializa i dializa otrzewnowa nie mają zastosowania. Należy wdrożyć leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, cefalosporyny.

ATC: J01DD04.

Ceftriakson jest antybiotykiem z grupy cefalosporyn III generacji. Wykazuje szeroki zakres działania obejmujący bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Działa również na niektóre bakterie beztlenowe. Mechanizm działania polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii.

Ceftriakson jest oporny na działanie większości ß-laktamaz bakteryjnych, zarówno penicylinaz,

jak i cefalosporynaz pochodzenia plazmidowego i chromosomalnego, jest jednak hydrolizowany przez

ß-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) i ß-laktamazy derepresorowane.

Ceftriakson wykazuje synergizm działania z antybiotykami aminoglikozydowymi, głównie z amikacyną, i jest stosowany w leczeniu skojarzonym zakażeń u pacjentów z nowotworami i zmniejszoną odpornością. W leczeniu gorączkujących pacjentów z neutropenią stosowany jest często w monoterapii.

Działanie synergiczne ceftriaksonu z antybiotykami aminoglikozydowymi oraz z piperacyliną, karbenicyliną, azlocyliną jest wykorzystywane w leczeniu zakażeń wywołanych przez Pseudomonas

aeruginosa.

W zakażeniach z udziałem bakterii beztlenowych może być stosowany z metronidazolem lub z wankomycyną.

Ceftriakson jest antybiotykiem bezpiecznie stosowanym w empirycznej terapii zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych u niemowląt i dzieci.

Zakres działania ceftriaksonu

Bakterie Gram-ujemne

Bakterie Gram-dodatnie

Escherichia coli

Staphylococcus aureus

Haemophilus influenzae (w tym szczepy ampicylinoopome)

Staphylococcus epidermidis

Haemophilus parainfluenzae

Streptococcus agalactiae

Klebsiella oxytoca

Streptococcus viridans

Klebsiella pneumoniae

Streptococcus bovis

Morganella morganii

Streptococcus pyogenes

Moraxella catarrhalis

Streptococcus pneumoniae

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria meningitidis

Bakterie beztlenowe

Proteus mirabilis

Clostridium spp.

Proteus vulgaris

Bacteroides spp.

Serratia marcescens

Peptostreptococcus spp.

Shigella spp.

Salmonella spp.

Inne

Citrobacter spp.

Borrelia burgdorferi

Enterobacter aerogenes*

Pasteurella multocida

Enterobacter cloacae*

Acinetobacter spp.*

* Niektóre szczepy są oporne na ceftriakson.

Ceftriakson działa również in vitro na następujące bakterie:

Gram-dodatnie: Streptococcus agalactiae;

Gram-ujemne: Citrobacter diversus, Providencia spp. (w tym Providencia rettgeri), Salmonella spp., (w tym Salmonella typki), Shigella spp.

Ceftriakson nie działa na metycylinooporne gronkowce, większość szczepów paciorkowców grupy D i enterokoki, w tym Enterococcus faecalis, nie działa też na Listeria monocytogenes.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Ceftriakson jest cefalosporyną o długim okresie półtrwania, dlatego można go podawać raz na dobę. Przeznaczony jest do leczenia szpitalnego, można również stosować ambulatoryjnie, przede wszystkim w kontynuacji leczenia ciężkich zakażeń.

Okres biologicznego półtrwania (t0,5) w surowicy krwi wynosi u dorosłych od 5,8 do 8,7 godziny, niezależnie od dawki, u niemowląt i małych dzieci 4,6 godziny, a u osób w wieku powyżej 70 lat około 8,9 godziny.

U pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby okres półtrwania wynosi 8,8 godziny; w zaburzeniach czynności nerek okres półtrwania wydłuża się do 12,4-15,7 godziny, w zależności od klirensu kreatyniny.

Stężenie maksymalne (Cmax) antybiotyku w krwi po podaniu dawki 2 g w 30-minutowej dożylnej infuzji wynosi 257 mg/l. Stężenie maksymalne jest osiągane w czasie tmax 30 min, po 24 godzinach stężenie wynosi 15 mg/l.

Objętość dystrybucji wynosi 5,8-13,5 l.

Wiązanie z białkami wynosi od 85% do 95% w zależności od stężenia ceftriaksonu we krwi. Przenikanie do tkanek

Ceftriakson bardzo dobrze przenika z krwi do tkanek i płynów ustrojowych, osiągając stężenia terapeutyczne przewyższające wartości MIC dla wrażliwych patogenów w płynie mózgowo-rdzeniowym, opłucnym, maziowym, łzowym, wysiękowym oraz w żółci i pęcherzyku żółciowym, kościach, gruczole krokowym, błonie mięśniowej i śluzowej macicy, błonie śluzowej ucha środkowego i w migdałkach.

Ceftriakson przenika także przez barierę łożyska i do mleka kobiecego.

Tkanki, płyn

Czas po podaniu 2 g ceftriaksonu

Stężenie 1 1 lg/m] lub

[dg/g

Płuca

1-2 godz. 4-5 godz.

57,4

31,8

Płyn mózgowo-rdzeniowy w stanie zapalnym

3 godz.

5,7

Gruczoł krokowy

1 godz. 24 godz.

29,8

6,6

Kości

1 godz. 12 godz.

35,0

8,3

Błona śluzowa macicy

2-3 godz. 4-5 godz.

31,8

21,4

Wydalanie

Ceftriakson wydalany jest z organizmu w stanie niezmienionym przez nerki w około 60% oraz z żółcią w ok. 40%. U osób z niewydolnością nerek obserwuje się zwiększone wydalanie leku z żółcią, a u osób z niewydolnością wątroby - zwiększone wydalanie przez nerki. Tylko w przypadku równoczesnego zaburzenia czynności nerek i wątroby może dojść do kumulacji leku w organizmie, jeśli nie zmodyfikuje się dawkowania.

Farmakokinetyka w szczególnych sytuacjach klinicznych

W pierwszym tygodniu życia 80% dawki jest wydalane z moczem; w ciągu pierwszego miesiąca zmniejszy się to do poziomu podobnego jak u osób dorosłych. U niemowląt w wieku poniżej 8 dni okres półtrwania ceftriaksonu jest zazwyczaj dwa do trzech razy dłuższy niż u młodych dorosłych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie stwierdzono działania mutagennego ani rakotwórczego ceftriaksonu.

Nie stwierdzono wpływu na rozrodczość w badaniach na szczurach, którym podawano ceftriakson w dawce 586 mg/kg mc./dobę.

W badaniach na myszach i szczurach nie stwierdzono działania embriotoksycznego ani teratogennego. Nie stwierdzono wpływu na reprodukcję u myszy, szczurów i małp. W dużych dawkach może zaburzać rozwój nerek w okresie organogenezy.

Badania ceftriaksonu na myszach, szczurach, królikach, psach i małpach potwierdzają jego bardzo dobrą tolerancję zarówno po jednorazowym, jak i po długotrwałym stosowaniu (26 tygodni).

W teście bezpieczeństwa wykonanym na myszach Biotrakson w dawkach 200 mg/kg mc. okazał się bezpieczny.

W badaniach toksyczności przewlekłej Biotrakson podawany szczurom przez 21 dni w dawkach 100 mg, 500 mg i 1 g/kg mc. nie powodował objawów chorobowych ani padnięć, zaburzeń parametrów hematologicznych i biochemicznych surowicy. Nie wpływał na wyniki badania moczu. Nie powodował zmian w badanych narządach i tkankach.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Lek nie zawiera substancji pomocniczych.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Roztworów zawierających ceftriakson nie należy mieszać z innymi lekami ani dodawać do nich.

W szczególności do rozpuszczania ceftriaksonu lub do dalszego rozcieńczania w celu podania dożylnego, nie należy stosować rozpuszczalników zawierających wapń (np. roztwór Ringera, roztwór Hartmanna), ponieważ może dojść do wytrącenia się osadu. Nie mieszać ceftriaksonu z roztworami zawierającymi wapń ani nie podawać ich jednocześnie (patrz punkt 4.2, 4.3, 4.4 i 4.8).

Ceftriakson wykazuje niezgodność z amsakryną, antybiotykami aminoglikozydowymi, flukonazolem, klindamycyną, wankomycyną, labetalolem, metronidazolem, a także z innymi antybiotykami ß-laktamowymi.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze do 25°C. Chronić od światła.

Przygotowany roztwór można przechowywać 24 godziny w lodówce, tj. w temperaturze od 2°C do 8°C.

Zaleca się podanie roztworu leku Biotrakson bezpośrednio po sporządzeniu.

Roztworów do infuzji dożylnych sporządzonych z użyciem jednocześnie chlorku sodu i glukozy nie należy przechowywać w chłodni (2-8 C) ze względu na niezgodność fizyczną składników w niskich temperaturach.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Biotrakson, 250 mg: fiolka szklana o pojemności 10 ml, zamknięta gumowym korkiem i zabezpieczona aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku.

Biotrakson, 500 mg: fiolka szklana o pojemności 17 ml, zamknięta gumowym korkiem i zabezpieczona aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku.

Biotrakson, 1 g: fiolka szklana o pojemności 26 ml, zamknięta gumowym korkiem i zabezpieczona aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku.

Biotrakson, 2 g: fiolka szklana o pojemności 60 ml, zamknięta gumowym korkiem i zabezpieczona aluminiowym kapslem, w tekturowym pudełku.

Opakowanie zawiera 1 fiolkę.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed zastosowaniem leku sprawdzić termin ważności. Nie stosować leku po terminie podanym na opakowaniu.

W celu nakłucia korka należy użyć igły o średnicy nie większej niż 0,8 mm. Igłę należy wbić w centralnie wyznaczonym polu pod kątem 90°.

Przed podaniem leku należy sprawdzić, czy roztwór jest przezroczysty i nie zawiera cząstek nierozpuszczalnych. Jeśli jest mętny lub zawiera stałe cząstki, nie nadaje się do użycia. Roztwór może być bezbarwny lub jasnożółty, nasilenie zabarwienia zależy od rodzaju rozpuszczalnika i stężenia ceftriaksonu.

Do sporządzania roztworu należy stosować wodę do wstrzykiwań lub jeden z wymienionych poniżej rozpuszczalników.

Fiolki 250 mg, 500 g i 1 g przeznaczone są do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań domięśniowych lub dożylnych. Fiolki 2 g przeznaczone są do sporządzenia roztworów do wstrzykiwań dożylnych lub infuzji.

Sporządzanie roztworów do wstrzykiwań i infuzji

Zawartość antybiotyku w fiolce

Objętość rozpuszczalnika

Wstrzyknięcie

domięśniowe

Wstrzyknięcie dożylne

Infuzja dożylna

250 mg

2,0 ml

5 ml

-

500 mg

2,0 ml

5 ml

-

1 g

3,5 ml

10 ml

40-50 ml

2 g

7,0 ml

20 ml

40-50 ml

Wstrzyknięcie domięśniowe

Lek należy podawać głęboko domięśniowo po rozpuszczeniu w odpowiedniej ilości wody do wstrzykiwań lub w 1% roztworu lidokainy. Nie podawać dożylnie roztworu leku z lidokainą.

Wstrzyknięcie dożylne (od 2 do 4 minut)

Zawartość fiolki rozpuszcza się w wodzie do wstrzykiwań, w objętości zależnej od dawki, tak przedstawiono w powyższej tabeli.

Infuzja dożylna (od 20 do 30 minut)

W celu sporządzenia roztworów do infuzji dożylnej o stężeniu ceftriaksonu od 10 mg/ml do 40 mg/ml, proszek rozpuszcza się w wodzie do wstrzykiwań. Otrzymany roztwór należy następnie rozcieńczyć jednym z następujących roztworów:

0,9% roztwór chlorku sodu,

5% roztwór glukozy,

10% roztwór glukozy,

6% roztwór dekstranu w 5% roztworze glukozy,

0,45% roztwór chlorku sodu w 2,5% roztworze glukozy.

Roztworów do infuzji dożylnych przygotowanych z użyciem jednocześnie chlorku sodu i glukozy nie należy przechowywać w chłodni (2-8 C) ze względu na niezgodność fizyczną składników w niskich temperaturach.

Nie należy używać rozpuszczalników zawierających wapń, takich jak roztwór Ringera lub roztwór Hartmanna, do rozpuszczania lub dalszego rozcieńczania produktu do podawania dożylnego, ponieważ może tworzyć się osad. Osad z połączenia ceftriaksonu z wapniem może również wystąpić, gdy ceftriakson zmiesza się z roztworami zawierającymi wapń w tej samej linii infuzyjnej. Nie podawać ceftriaksonu dożylnie razem z roztworami zawierającymi wapń, w tym z zawierającymi wapń roztworami do ciągłych infuzji, takimi jak roztwory do żywienia pozajelitowego podawane za pomocą łącznika Y. Jednakże u pacjentów innych niż noworodki, można podawać roztwór ceftriaksonu z roztworami zawierającymi wapń, kolejno jeden po drugim, jeżeli linie infuzyjne zostaną dokładnie przepłukane pomiędzy kolejnymi podaniami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Biotrakson, 250 mg: Pozwolenie nr 8058 Biotrakson, 500 mg: Pozwolenie nr 8059 Biotrakson, 1 g: Pozwolenie nr R/0796 Biotrakson, 2 g: Pozwolenie nr 10101

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Biotrakson. 250 mg

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26.11.1998 r Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 25.01.2008 r.

Biotrakson. 500 mg

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26.11.1998 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 25.01.2008 r.

Biotrakson. 1 g

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.11.1990 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 25.01.2008 r.

Biotrakson. 2 g

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 04.12.2003 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 25.01.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTRYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12

Biotrakson