+ iMeds.pl

Biotrombina 400 200 j.m./ml; 400 j.m.Ulotka Biotrombina 400

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

BioTrombina 400

Thrombinum bovine

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do stosowania miejscowego, 400 j.m., 200 j.m./ml

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek BioTrombina 400 i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku BioTrombina 400

3.    Jak stosować lek BioTrombina 400

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek BioTrombina 400

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek BioTrombina 400 i w jakim celu się go stosuje

Trombina bydlęca jest enzymem proteolitycznym katalizującym proces krzepnięcia krwi. Współdziała w ostatniej fazie procesu krzepnięcia tj. przy przemianie fibrynogenu w fibrynę i wytworzeniu skrzepu.

Lek podany we właściwy sposób i w odpowiedniej dawce pozwala w ciągu kilku minut opanować krwawienia, nawet u pacjentów z różnego rodzaju skazami krwotocznymi (z wyjątkiem niedoboru włóknika) dotyczącymi upośledzenia przemiany protrombiny w czynną trombinę (np. hemofilia A i B).

Lek BioTrombina 400 jest wskazana do hamowania miejscowego, intensywnego krwawienia:

-    z narządów wewnętrznych (wątroba, nerki, płuca) podczas zabiegów chirurgicznych,

-    z zębodołu po ekstrakcji zęba,

-    z nosa, śluzówki jamy ustnej, po ekstrakcji migdałków,

-    z dróg rodnych podczas zabiegów ginekologicznych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku BioTrombina Kiedy nie stosować leku BioTrombina 400

-    jeśli występuje uczulenie na białko bydlęce lub którąkolwiek substancję pomocniczą

-    jeśli występuje krwawienie jest z dużych naczyń krwionośnych

-    jeśli rana jest zakażona

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zachować szczególną ostrożność stosując lek BioTrombina 400, jeśli:

-    pacjent był wcześniej leczony lekami zawierającymi trombinę bydlęcą lub inne białko bydlęce z powodu ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej i powikłań krwotocznych,

-    u pacjentów z afibrynogeniemią i dysfibrynogenemią ze względu na zmniejszoną lub brak skuteczności leku.

Inne leki i BioTrombina 400

Leku nie należy stosować równocześnie z lekami fibrynolitycznymi i inhibitorami trombiny.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Wpływ na ciążę i karmienie piersią

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania leku BioTrombina 400 u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią. Należy rozważyć korzyści i potencjalne ryzyko po zastosowaniu leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

BioTrombina 400 nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

3.    Jak stosować BioTrombina 400

Leku BioTrombina 400 nie wolno stosować donaczyniowo.

Dawkowanie ustala lekarz w zależności od intensywności krwawienia.

Proszek w ampułce lub fiolce odtworzyć w 2 ml rozpuszczalnika (izotoniczny roztwór chlorku sodu). Po odtworzeniu, roztworem nasączyć jałowy tampon lub spongostan i przyłożyć do rany lub można stosować bezpośrednio na ranę.

Przyjęcie większej dawki leku niż zalecana:

Nie ma danych dotyczących przedawkowania leku.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, BioTrombina 400 może powodować działania niepożądane.

Trombina bydlęca jest białkiem i może powodować wytwarzanie się przeciwciał, które po ponownym podaniu leku mogą być przyczyną reakcji alergicznych i krwawień o różnym nasileniu.

Poziom przeciwciał we krwi pacjenta może wzrastać po każdym kolejnym użyciu produktu trombiny bydlęcej. Powstałe przeciwciała w rzadkich przypadkach mogą powodować reakcje alergiczne w tym anafilaktyczne. Może pojawić się pokrzywka, świąd warg, języka, podniebienia, trudności w oddychaniu związane z obrzękiem jamy ustnej, języka; świszczący oddech; spadek ciśnienia tętniczego, omdlenie, uogólniona pokrzywka, świąd, wymioty.

W każdym przypadku należy zastosować odpowiednie leczenie.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5.    Jak przechowywać BioTrombina 400

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce).

Trombina odtworzona w rozpuszczalniku (izotonicznym roztworze chlorku sodu) jest nietrwała, ulega częściowej inaktywacji i dlatego powinna być użyta bezpośrednio po rozpuszczeniu proszku.

Numer serii (Lot)

Termin ważności (EXP)

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera BioTrombina 40

Jedna ampułka lub fiolka z proszkiem zawiera Trombina bydlęca    400 j .m.

Substancje pomocnicze: glicyna

1 ml roztworu (po odtworzeniu w 2 ml rozpuszczalnika ) zawiera:

Trombina bydlęca    200 j .m.

Substancje pomocnicze: glicyna, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Jedna ampułka z rozpuszczalnikiem (izotoniczny roztwór chlorku sodu) po 2 ml zawiera: sodu chlorek, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda BioTrombina 400 i co zawiera opakowanie Jak wygląda BioTrombina 400

Proszek jest jednolity, stanowi zwartą, suchą masę o zabarwieniu białym lub jasnobeżowym. Rozpuszczalnik jest bezbarwny.

Opakowanie

1 fiolka z proszkiem po 400 j.m. i 1 ampułka z rozpuszczalnikiem po 2 ml.

5 fiolek z proszkiem po 400 j.m. i 5 ampułek z rozpuszczalnikiem po 2 ml.

5 ampułek z proszkiem po 400 j.m. i 5 ampułek z rozpuszczalnikiem po 2 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna 20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10 Nr telefonu: (081) 533 82 21 e-mail: biomed@biomed.lublin.pl

Data zatwierdzenia ulotki:

4

BioTrombina 400

Charakterystyka Biotrombina 400

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BioTrombina 400

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do stosowania miej scowego, 400 j.m., 200 j.m./ml

Thrombinum bovine

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna ampułka lub fiolka z proszkiem zawiera:

400 j .m. trombiny bydlęcej

1 ml roztworu (po odtworzeniu w 2 ml rozpuszczalnika) zawiera: 200 j .m. trombiny bydlęcej

Substancje pomocnicze, patrz 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do stosowania miejscowego.

Proszek jest jednolity, stanowi zwartą, suchą masę o zabarwieniu białym lub jasnobeżowym. Rozpuszczalnik jest bezbarwny.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

BioTrombina 400 jest wskazana do hamowania miejscowego, intensywnego krwawienia:

-    z narządów wewnętrznych (wątroba, nerki, płuca) podczas zabiegów chirurgicznych,

-    z zębodołu po ekstrakcji zęba,

-    z nosa, śluzówki j amy ustnej, po ekstrakcj i migdałków,

-    z dróg rodnych podczas zabiegów ginekologicznych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie ustala lekarz w zależności od intensywności krwawienia.

Produkt jest przeznaczony do stosowania w miejscu krwawienia.

Roztwór należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną w punkcie 6.6.

Roztworem nasączyć jałowy tampon lub spongostan i przyłożyć do rany lub stosować roztwór bezpośrednio na miejsce krwawienia.

4.3    Przeciwwskazania

Nie stosować donaczyniowo.

Nadwrażliwość na substancję czynną (białko bydlęce) i na którąkolwiek substancję pomocniczą. Krwawienie z dużych naczyń krwionośnych.

Zakażona rana.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Nie należy stosować donaczyniowo.

Należy zachować ostrożność u pacjentów, u których wcześniej stosowano produkty zawierające trombinę bydlęcą lub inne białka bydlęce z powodu ryzyka wystąpienia reakcji alergicznej i powikłań krwotocznych.

W przypadku wystąpienia u pacjenta pokrzywki, obrzęku ust i gardła, trudności w oddychaniu, spadku ciśnienia należy natychmiast przerwać stosowanie produktu i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Ze względu na zmniejszoną lub brak skuteczności nie zaleca się stosować produktu u pacjentów z afibrynogenemią i dysfibrynogenemią.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produktu nie należy stosować równocześnie z lekami fibrynolitycznymi i inhibitorami trombiny

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania produktu BioTrombina 400 kobiet w ciąży. Należy rozważyć korzyści i potencjalne ryzyko po zastosowaniu produktu.

Laktacja

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania produktu BioTrombina 400 kobiet w okresie karmienia piersią. Należy rozważyć korzyści i potencjalne ryzyko po zastosowaniu produktu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

BioTrombina 400 nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Jak każdy lek, BioTrombina 400 może powodować działania niepożądane.

Po zastosowaniu produktu BioTrombina 400 nie zgłoszono działań niepożądanych.

U pacjentów, po stosowaniu innych produktów, zawierających trombinę stwierdzano obecność przeciwciał przeciw białku bydlęcemu i trombinie bydlęcej. Poziom przeciwciał we krwi może wzrastać po każdym kolejnym użyciu trombiny bydlęcej.

Powstałe przeciwciała w bardzo rzadkich przypadkach mogą powodować reakcje alergiczne w tym reakcje anafilaktyczne, krwawienia o różnym nasileniu i opóźnione powikłania zakrzepowo-zatorowe.

Pierwszym objawem reakcji anafilaktycznej mogą być zaburzenia świadomości w postaci lęku i uczucia zagrożenia. Może pojawić się świąd warg, języka, podniebienia, trudności w oddychaniu związane z obrzękiem jamy ustnej, języka; świszczący oddech, spadek ciśnienia tętniczego, omdlenie, uogólniona pokrzywka, świąd, wymioty.

4.9    Przedawkowanie

Nie ma danych dotyczących przedawkowania.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: hemostatyki do stosowania miejscowego, trombina; kod ATC: B02BC06

Trombina jest enzymem proteolitycznym katalizującym proces krzepnięcia krwi. Współdziała w ostatniej fazie procesu krzepnięcia tj. przy przemianie fibrynogenu w fibrynę i wytworzeniu skrzepu.

Produkt BioTrombina 400 podany we właściwy sposób i w odpowiedniej dawce pozwala w ciągu kilku minut opanować krwawienie, nawet u pacjentów z różnego rodzaju skazami krwotocznymi (z wyjątkiem niedoboru włóknika) dotyczącymi upośledzenia przemiany protrombiny w trombinę (np. hemofilia A i B).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Nie dotyczy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na myszach nie stwierdzono nadmiernej toksyczności.

Podawanie produktów trombiny bydlęcej u myszy prawdopodobnie powoduje niewielkie ryzyko rozwinięcia się chorób autoimmunologicznych, takich jak toczeń lub zespół antyfosfolipidowy. Nie zaobserwowano dotychczas wystąpienia takich powikłań u ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Proszek:

Glicyna

Rozpuszczalnik (izotoniczny roztwór chlorku sodu):

Sodu chlorek Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu nie należy mieszać z innymi produktami leczniczymi.

6.3    Okres ważności 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze 2°C - 8°C (w lodówce).

Użyć bezpośrednio po odtworzeniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolka ze szkła typu I zamknięta gumowym korkiem zabezpieczonym kapslem.

Ampułka ze szkła typu I.

1 fiolka z proszkiem + 1 ampułka z rozpuszczalnikiem po 2 ml w tekturowym pudełku.

5 fiolek z proszkiem + 5 ampułek z rozpuszczalnikiem po 2 ml w tekturowym pudełku.

5 ampułek z proszkiem + 5 ampułek z rozpuszczalnikiem po 2 ml w tekturowym pudełku

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Zawartość ampułki lub fiolki rozpuścić w 2 ml rozpuszczalnika (izotoniczny roztwór chlorku sodu), a następnie nasączyć jałowy tampon lub spongostan.

Po odtworzeniu roztwór jest klarowny.

Przed podaniem, odtworzony roztwór należy obejrzeć w celu wykrycia obecności jakichkolwiek obcych cząsteczek i (lub) nieprawidłowego wyglądu. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowości w wyglądzie roztworu nie należy go stosować.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

„BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna.

20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10

8. NUMER (-Y) POZWOLENIA (Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/0194

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia: 15.03.1962 r.

Data przedłużenia pozwolenia: 28.03.1990 r.; 05.03.1999 r.; 29.04.2004 r., 11.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

BioTrombina 400