Imeds.pl

Biphozyl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Biphozyl, roztwór do hemodializy/do hemofiltracji

Produkt złożony

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Biphozyl i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biphozyl

3.    Jak stosować lek Biphozyl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Biphozyl

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Biphozyl i w jakim celu się go stosuje

Lek Biphozyl jest roztworem do dializoterapii (hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji) stosowanym w celu usunięcia z krwi produktów przemiany materii w przypadku, gdy nerki nie działają prawidłowo. Lek stosowany jest w szpitalu w ramach intensywnej terapii metodą ciągłej terapii nerkozastępczej (ang. Continuous Renal Replacement Therapy, CRRT). W szczególności lek stosowany jest u pacjentów w stanie krytycznym z ostrym uszkodzeniem nerek, u których:

•    stężenie potasu we krwi jest prawidłowe,

•    wartość pH krwi jest prawidłowa,

•    stężenie fosforu we krwi jest prawidłowe lub niskie (hipofosfatemia),

•    stężenie wapnia we krwi jest wysokie (hiperkalcemia).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biphozyl

Leku Biphozyl nie należy stosować w przypadku:

•    uczulenia na jedną z substancji czynnych lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    niskiego stężenia wapnia we krwi (hipokalcemii),

•    wysokiego stężenia potasu we krwi (hiperkaliemii),

•    wysokiego stężenia fosforu we krwi (hiperfosfatemii).

Ostrzeżenia i środki ostrożności Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania leku Biphozyl należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. Stosować wyłącznie, jeśli roztwór jest przezroczysty i wolny od widocznych zanieczyszczeń stałych.

Należy ściśle przestrzegać instrukcji użycia.

Przed użyciem należy wymieszać ze sobą roztwory zawarte w dwóch komorach.

Stosować wyłącznie z aparatem dializacyjnym do ciągłej terapii nerkozastępczej (CRRT).

Stosować tylko wówczas, gdy opakowanie zewnętrzne i worek z roztworem są nieuszkodzone Wszystkie zamknięcia muszą być nienaruszone. Użycie skażonego roztworu może spowodować rozwój posocznicy i wstrząs.

Nieprawidłowe stosowanie portów dostępowych lub inne ograniczenia w przepływie płynu może prowadzić do nieprawidłowej utraty masy ciała pacjenta oraz wywoływać alarmy urządzenia. Kontynuowanie leczenia bez usunięcia przyczyn ww. zdarzeń może powodować obrażenia ciała lub zgon pacjenta.

Środki ostrożności

Ten lek nie zawiera wapnia i może powodować hipokalcemię. Może być konieczny wlew wapnia.

Jeśli konieczne jest ogrzanie roztworu do temperatury ciała (+37°C), procedurę tę należy ściśle kontrolować. Przed podaniem należy się upewnić, że roztwór jest przezroczysty i wolny od zanieczyszczeń stałych. W innym przypadku roztwór należy wyrzucić.

Podczas zabiegu lekarz będzie ściśle monitorować stan hemodynamiczny pacjenta, bilans płynów oraz równowagę elektrolitową i kwasowo-zasadową.

Lek zawiera wodorowęglan w ilości odpowiadającej dolnej granicy zakresu prawidłowych stężeń we krwi. Jest to ilość odpowiednia w przypadku stosowania antykoagulacji cytrynianowej, ponieważ cytrynian jest metabolizowany do wodorowęglanu, albo w przypadku przywrócenia prawidłowej wartości pH. Niezbędna jest ocena zapotrzebowania na substancje buforujące na podstawie wielokrotnych pomiarów pH krwi i całościowej analizy terapii. Konieczne może być zastosowanie roztworu o większej zawartości wodorowęglanu.

W przypadku nadmiernej objętości płynów w organizmie (hiperwolemii) można zwiększyć szybkość ultrafiltracji (netto) w aparacie do CRRT i (lub) zmniejszyć szybkość podawania płynów innych niż płyn substytucyjny i (lub) płyn dializacyjny.

W przypadku zbyt małej objętości płynów w organizmie (hipowolemii) można zmniejszyć szybkość ultrafiltracji (netto) w aparacie do CRRT i (lub) zwiększyć szybkość podawania płynów innych niż płyn substytucyjny i (lub) płyn dializacyjny.

Dzieci

Nie przewiduje się żadnych szczególnych działań niepożądanych w przypadku stosowania tego leku u dzieci.

Osoby w podeszłym wieku

Nie przewiduje się żadnych szczególnych działań niepożądanych w przypadku stosowania tego leku u osób w podeszłym wieku.

Lek Biphozyl a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to również leków wydawanych bez recepty. Wynika to z faktu, że może dochodzić do obniżenia stężeń innych leków w skutek usuwania na drodze dializy. Lekarz podejmie decyzję w sprawie konieczności ewentualnych zmian w dawkowaniu leków stosowanych przez pacjenta.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża i karmienie piersią:

Brak jest udokumentowanych danych klinicznych dotyczących stosowania tego leku w czasie ciąży i laktacji. Niniejszy lek powinien być podawany kobietom w okresie ciąży i laktacji jedynie w przypadku istnienia wyraźnej potrzeby.

Płodność:

Nie przewiduje się wpływu leku na płodność, ponieważ sód, potas, magnez, chlorki, wodorofosforany i wodorowęglany stanowią normalne składniki organizmu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

3. Jak stosować lek Biphozyl

Do stosowania dożylnego i w hemodializie. Niniejszy lek jest przeznaczony do stosowania w szpitalach oraz do podawania wyłącznie przez pracowników służby zdrowia. Stosowana objętość, a tym samym dawka leku, zależy od stanu pacjenta. Objętość dawki zostanie ustalona przez lekarza.

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Za określenie zgodności dodatkowych leków z tym lekiem poprzez sprawdzenie roztworu pod kątem możliwej zmiany zabarwienia i (lub) wytrącenia się osadów odpowiedzialny jest lekarz. Przed dodaniem innego leku należy sprawdzić jego rozpuszczalność i trwałość w tym leku.

Dawkowanie

Zakres szybkości przepływu w przypadku stosowania jako płyn substytucyjny w hemofiltracji i hemodiafiltracji:

Dorośli i młodzież:    500-3000 ml/h

Dzieci:    15-35 ml/kg/h

Zakres szybkości przepływu w przypadku stosowania jako płyn dializacyjny (dializat) w hemodializie ciągłej i hemodiafiltracji ciągłej:

Dorośli i młodzież:    500-2500 ml/h

Dzieci:    15-30 ml/kg/h

Instrukcja użycia

Lek ten zostanie podany pacjentowi w szpitalu. Lekarz zna sposób podawania leku. Instrukcję użycia zamieszczono na końcu niniejszej ulotki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Biphozyl

W przypadku złego samopoczucia po przyjęciu leku w dawce większej niż zalecana w niniejszej ulotce dołączonej do opakowania lub przepisanej przez lekarza należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza lub pielęgniarki.

Objawy przedawkowania to zmęczenie, obrzęki lub duszność.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lekarz lub pielęgniarka będą regularnie wykonywać badania krwi i kontrolować stan kliniczny pacjentów w celu wykrycia ewentualnych działań niepożądanych. Stosowanie niniejszego roztworu może wywoływać następujące działania (występujące z częstością nieznaną tj. częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    zmiany stężeń soli we krwi (zaburzenia równowagi elektrolitowej), takie jak niskie stężenie wapnia (hipokalcemia), wysokie stężenie potasu (hiperkaliemia) i wysokie stężenie fosforu (hiperfosfatemia).

Dializoterapia może również spowodować wystąpienie pewnych działań niepożądanych, takich jak:

•    zbyt duża (hiperwolemia) lub zbyt mała (hipowolemia) objętość płynów w organizmie;

•    obniżenie ciśnienia krwi;

•    nudności, wymioty;

•    kurcze mięśni.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Biphozyl

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie oraz opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku. Nie zamrażać.

Wykazano, że w trakcie stosowania roztwór po rekonstytucji zachowuje stabilność pod względem chemicznym i fizycznym przez 24 godziny w temperaturze +22°C. Jeśli roztwór nie zostanie użyty natychmiast, za określenie warunków i czasu przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik; jednak czas przechowywania nie powinien przekraczać 24 godzin, wliczaj ąc w to czas trwania leczenia.

Niniejszy lek przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użytku. Niezużyty roztwór należy wyrzucić.

Roztwór można wylewać do kanalizacji bez szkód dla środowiska naturalnego.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się uszkodzenie produktu lub obecność cząstek stałych w roztworze. Wszystkie zamknięcia muszą być nienaruszone.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Biphozyl Przed rekonstytucją

Mała komora A (250 ml):

Magnezu chlorek sześciowodny

3,05 g/l

Duża komora B (4750 ml):

Sodu chlorek

7,01 g/l

Sodu wodorowęglan

2,12 g/l

Potasu chlorek

0,314 g/l

Disodu fosforan dwuwodny

0,187 g/l

Po rekonstytucji

roztwór gotowy do podania, A+B: Substancje czynne Kationy sodowe, Na+

140 mmol/l

140 mEq/l

Kationy potasowe, K+

4 mmol/l

4 mEq/l

Kationy magnezowe, Mg2+

0,75 mmol/l

1,5 mEq/l

Aniony chlorkowe, Cl-

122 mmol/l

122 mEq/l

Aniony wodorofosforanowe, HPO42-

1 mmol/l

2 mEq/l

Aniony wodorowęglanowe, HCO3-

22 mmol/l

22 mEq/l

Osmolamość teoretyczna: 290 mOsm/l pH = 7,0-8,0

Pozostałe składniki to:

Rozcieńczony kwas solny (do regulacji pH) E 507

Woda do wstrzykiwań

Dwutlenek węgla (do regulacji pH) E 290

Jak wygląda lek Biphozyl i co zawiera opakowanie

Ten lek jest roztworem do hemodializy/hemofiltracji zapakowanym w dwukomorowy worek wykonany z wielowarstwowej folii zawierającej poliolefiny i elastomery. Ostateczny roztwór gotowy do podania uzyskuje wymieszanie roztworów zawartych w dużej i małej komorze. Roztwór jest przezroczysty i bezbarwny.

Każdy worek zawiera 5000 ml roztworu i jest owinięty przezroczystą folią.

Każde pudełko zawiera dwa worki i jedną ulotkę dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny

Gambro Lundia AB Magistratsvagen 16 226 43 Lund Szwecja

Wytwórca

Gambro Dasco S.p.A.

Via Stelvio, 94 23035 Sondalo (SO) Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami: Biphozyl.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 12/2015

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Dawkowanie

Objętość roztworu produktu leczniczego Biphozyl, jaką należy zastosować, będzie zależała od stanu klinicznego pacjenta, docelowej równowagi płynów i elektrolitów, zapotrzebowania na substancje buforujące i podaży innych płynów, których jednoczesne podanie może być konieczne.

Z tego powodu dawkę ustala i zaleca lekarz nadzorujący leczenie, według własnego uznania.

Zakres szybkości przepływu w przypadku stosowania jako płyn substytucyjny w hemofiltracji i hemodiafiltracji:

Dorośli i młodzież:    500-3000 ml/h

Dzieci:    15-35 ml/kg/h

Zakres szybkości przepływu w przypadku stosowania jako płyn dializacyjny (dializat) w hemodializie ciągłej i hemodiafiltracji ciągłej:

Dorośli i młodzież:    500-2500 ml/h

Dzieci:    15-30 ml/kg/h

U dorosłych często jest stosowana szybkość przepływu wynosząca około 2000 ml/h, co odpowiada dobowej objętości płynu substytucyjnego mieszczącej się w zakresie około 20-25 ml/kg/h.

Dzieci i młodzież

Dzieci w wieku poniżej 16 lat: dane z badań klinicznych oraz doświadczenia zebrane w praktyce klinicznej wskazują na to, że stosowanie produktu u dzieci i młodzieży nie wpływa na bezpieczeństwo ani skuteczność stosowania.

Osoby w podeszłym wieku

Dorośli w wieku powyżej 65 lat: dane z badań klinicznych oraz doświadczenia zebrane w praktyce klinicznej wskazują na to, że stosowanie produktu u osób w podeszłym wieku nie wpływa na bezpieczeństwo ani skuteczność stosowania.

Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Przedawkowanie produktu leczniczego Biphozyl może prowadzić do wystąpienia ciężkich zmian klinicznych, takich jak zastoinowa niewydolność serca, zaburzenia elektrolitowe lub zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej.

Postępowanie w przypadku przedawkowania

•    Hiperwolemia

U pacjentów z ostrą lub przewlekłą niewydolnością nerek może dojść do przedawkowania prowadzącego do nadmiaru płynów w organizmie z obrzękiem płuc i innymi objawami zastoinowej niewydolności serca. Można nadal stosować hemodializę, hemofiltrację lub hemodiafiltrację, aby zwiększyć objętość płynów usuwanych z organizmu metodą ultrafiltracji i przywrócić prawidłową równowagę płynów zaburzoną przez przedawkowanie produktu.

W przypadku wystąpienia hiperwolemii można zwiększyć szybkość ultrafiltracji (netto) w aparacie do CRRT i (lub) zmniejszyć szybkość podawania płynów innych niż płyn substytucyjny i (lub) płyn dializacyjny.

•    Hipowolemia

W przypadku wystąpienia ciężkiej hipowolemii podczas hemofiltracji lub hemodiafiltracji można zmniejszyć szybkość ultrafiltracji (netto) w aparacie do CRRT i (lub) zwiększyć szybkość podawania płynów innych niż płyn substytucyjny i (lub) płyn dializacyjny.

Przygotowanie i/lub stosowanie

Bezpośrednio przed zastosowaniem zdjąć z worka osłonę zabezpieczającą. W całym procesie podawania

leku pacjentowi należy stosować technikę aseptyczną. W celu uniknięcia skażenia mikrobiologicznego

roztwór należy wykorzystać niezwłocznie po otwarciu opakowania.

I    Otworzyć    zamknięcie, przytrzymując    oburącz    małą    komorę    i ściskając,    aż    utworzy    się    szczelina

w zamknięciu pomiędzy dwiema komorami (patrz rysunek I poniżej).

II    Ściskać oburącz dużą komorę, aż zamknięcie pomiędzy dwiema komorami całkowicie się otworzy. (patrz rysunek II poniżej).

III    Dokładnie wymieszać roztwór, delikatnie wstrząsając workiem. Roztwór jest gotowy do użycia, a worek można zawiesić na stojaku urządzenia (patrz rysunek III poniżej).

IV    Dren linii dializacyjnej lub dren linii do podawania płynu substytucyjnego można podłączyć do jednego z dwóch portów dostępu.

IVa W przypadku stosowania złączy typu luer należy zdjąć nasadkę przekręcając i pociągając ją, a następnie męskie złącze typu luer lock na drenie linii dializacyjnej lub linii do podawania płynu zastępczego połączyć z żeńskim złączem typu luer na worku wciskając je i przekręcając . Upewnić się, że złącza są w pełni osadzone, a następnie dokręcić. Złącze jest teraz otwarte. Upewnić się, że płyn przepływa swobodnie (patrz rysunek IV.a poniżej).

Gdy dren linii dializacyjnej lub linii do podawania płynu substytucyjnego zostanie odłączony od złącza typu luer, złącze się zamknie, wstrzymując przepływ roztworu. Port typu luer jest bezigłowy i umożliwia pobieranie próbek.

IVb W przypadku stosowania złącza iniekcyjnego (lub złącza kolcowego) najpierw należy zdjąć zsuwaną nasadkę. a następnie wprowadzić kolec przez gumową przegrodę. Upewnić się, że płyn przepływa swobodnie (patrz rysunek IV.b poniżej).

7/7