+ iMeds.pl

Biprolast 2 mg/mlUlotka Biprolast

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Biprolast, 2 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Brimonidini tartras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Biprolast i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Biprolast

3.    Jak stosować lek Biprolast

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Biprolast

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK BIPROLAST I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Biprolast jest lekiem redukującym ciśnienie wewnątrzgałkowe (ciśnienie w gałce ocznej) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem wewnątrzgałkowym (wysokie ciśnienie płynu w oku). Lek Biprolast jest stosowany sam lub w połączeniu z innymi lekami w celu zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BIPROLAST

Kiedy nie stosować leku Biprolast

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na winian brymonidyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Biprolast.

-    Jeśli pacjent przyjmuje lek zaliczany do inhibitorów monoaminooksydazy (inhibitor MAO).

-    Jeśli pacjent przyjmuje niektóre leki przeciwdepresyjne (takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub mianseryna). Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu innych leków przeciwdepresyjnych.

-    U noworodków i niemowląt (od urodzenia do 2. roku życia).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Biprolast

-    Jeżeli pacjent ma ciężką, niestabilną lub nieleczoną chorobę serca.

-    Jeżeli pacjent ma depresję.

-    Jeżeli pacjent ma zaburzenia ukrwienia mózgu (niewydolność naczyń mózgowych) lub serca (choroby serca).

-    Jeżeli pacjent ma spadki ciśnienia krwi, powodujące zawroty głowy w przypadku zmiany pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą (hipotonia ortostatyczna).

-    Jeżeli pacjent ma skurcze naczyń krwionośnych, dotyczące głównie rąk i przedramion (choroba Raynauda) lub ma przewlekłą chorobę zapalną naczyń z niedrożnością naczyń krwionośnych wynikającą z powstawania zakrzepów (zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń).

-    Jeżeli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby i nerek.

Jeżeli u pacjenta występuje którakolwiek z powyższych chorób należy skontaktować się z lekarzem. Brymonidyna nie jest zalecana do stosowania u dzieci (w wieku od 2 do 12 lat).

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Substancje wywierające wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (OUN): działanie substancji wpływających na czynność ośrodkowego układu nerwowego (OUN) (alkohol, barbiturany, opioidy, leki uspokajające lub przeciwbólowe) może być nasilone przez zastosowanie leku Biprolast.

Leki stosowane w leczeniu chorób układu nerwowego (chlorpromazyna, metylfenidat), leki przeciwdepresyjne (rezerpina): zaleca się ostrożność u pacjentów stosujących leki wpływające na wchłanianie i metabolizm adrenaliny, noradrenaliny i innych tzw. amin biogennych we krwi.

Leki przeciwnadciśnieniowe, leki nasercowe: u niektórych pacjentów po podaniu leku Biprolast stwierdza się niewielki spadek ciśnienia tętniczego krwi. Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania leku Biprolast z lekami przeciwnadciśnieniowymi i (lub) nasercowymi z grupy glikozydów naparstnicy.

Agoniści i antagoniści receptorów adrenergicznych: należy zachować ostrożność w przypadku, gdy podawany ogólnie lek jest stosowany jednocześnie po raz pierwszy, lub następuje zmiana dawki (niezależnie od drogi podania), co może powodować wystąpienie interakcji z agonistami receptorów a-adrenergicznych lub wpływać na skutek działania leków, takich jak np.: agoniści lub antagoniści receptorów adrenergicznych (izoprenalina lub prazosyna).

Ciąża i karmienie piersią

Nie przeprowadzono odpowiednich badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Biprolast w czasie ciąży. W trakcie ciąży lek Biprolast należy stosować z zachowaniem ostrożności i jedynie w przypadku gdy spodziewana korzyść dla matki przeważa nad możliwym zagrożeniem dla płodu.

Brak informacji dotyczących przenikania brymonidyny do mleka ludzkiego. Leku Biprolast nie należy zatem stosować u kobiet karmiących.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Biprolast może powodować wystąpienie uczucia zmęczenia i (lub) dezorientacji. Fakt ten może wpływać na zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Stosowanie leku Biprolast może powodować wystąpienie nieostrego i (lub) nieprawidłowego widzenia. Może to wpływać na zdolność bezpiecznego prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, szczególnie w ciemności i przy złym oświetleniu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Biprolast

Lek Biprolast zawiera środek konserwujący benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oka. Substancja ta może zmieniać zabarwienie soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zastosowaniem leku Biprolast i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK BIPROLAST

Lek Biprolast należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jest bardzo ważne, aby stosować lek Biprolast przez okres zalecony przez lekarza.

Jeżeli pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku Biprolast jest zbyt mocne lub za słabe, należy poinformować o tym lekarza.

0    ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosowana dawka leku to jedna kropla, dwa razy na dobę do chorego oka (oczu), w odstępie około 12 godzin.

Sposób podawania

Brymonidyna jest przeznaczona jedynie do stosowania w postaci kropli do oczu. Nie należy stosować leku doustnie.

Przed zakropleniem leku zawsze należy umyć ręce.

Lek należy zakroplić w następujący sposób:

1.    Głowę należy odchylić do tyłu i popatrzeć do góry.

2.    Dolną powiekę należy delikatnie pociągnąć w dół tworząc małą kieszonkę.

3. Trzymaną do góry dnem butelkę z lekiem należy ucisnąć i wpuścić kroplę do oka.

Natychmiast po podaniu każdej kropli roztworu, należy zamknąć oko i ucisnąć opuszkiem palca wewnętrzny kącik oka (blisko nosa) i utrzymać ucisk przez 1 minutę. Minimalizuje to absorpcję brymonidyny do organizmu.

Jeżeli pacjent przyjmuje więcej niż jeden lek okulistyczny, leki należy podawać w odstępie co najmniej 5-15 minut.

Noworodki i dzieci: nie wolno stosować brymonidyny w postaci kropli do oczu u noworodków

1    niemowląt (od urodzenia do 2. roku życia).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Biprolast

Nie opisywano przedawkowania u dorosłych leku Biprolast, jest ono mało prawdopodobne przy stosowaniu leku w postaci kropli do oczu.

Opisano kilka przypadków przedawkowania leku u noworodków. Wystąpiły u nich takie objawy jak: senność, wiotkość, obniżenie temperatury ciała i zaburzenia oddychania. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

U dorosłego, który przypadkowo przyjął około 10 kropel leku Biprolast drogą doustną obserwowano umiarkowany spadek ciśnienia tętniczego przez okres kilku godzin po zażyciu leku. Następnie, po upływie około 8 godzin po zażyciu, wystąpiło stopniowe podwyższenie ciśnienia krwi.

W przypadku podejrzenia przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem. Należy przynieść ze sobą opakowanie leku, tak aby poinformować lekarza o rodzaju przyjętej substancji czynnej.

Pominięcie zastosowania leku Biprolast

W przypadku pominięcia dawki leku Biprolast, należy zastosować ją jak najszybciej. Jeżeli jednak pacjent nie przypomni sobie o pominiętej dawce, a zbliża się pora zastosowania następnej dawki leku, należy pominąć opuszczoną dawkę i kontynuować leczenie o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Nie należy zmieniać samodzielnie przepisanej dawki.

Przerwanie stosowania leku Biprolast

Nie należy przerywać lub kończyć leczenia z użyciem leku Biprolast bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Biprolast może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi (u 22 do 25% pacjentów) jest uczucie suchości w jamie ustnej, zaczerwienienie oczu oraz pieczenie i swędzenie spojówek. Wymienione działania niepożądane są zwykle przejściowe i rzadko osiągają nasilenie wymagające przerwania leczenia z zastosowaniem leku Biprolast.

W badaniach klinicznych stwierdzono reakcje alergiczne oczu u 12,7% chorych. Występowały one najczęściej po okresie od trzech do dziewięciu miesięcy. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać leczenie z zastosowaniem leku Biprolast.

Analizę działań niepożądanych oparto na następującym podziale częstości występowania:

Bardzo często:

występuje częściej niż u 1 pacjenta na 10

Często:

występuje u 1 do 10 pacjentów na 100

Niezbyt często:

występuje u 1 do 10 pacjentów na 1 000

Rzadko:

występuje u 1 do 10 pacjentów na 10 000

Bardzo rzadko:

występuje rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000

Nieznana:

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Następujące działania niepożądane były obserwowane w trakcie leczenia z zastosowaniem leku Biprolast:

Miejscowe działania niepożądane:

Bardzo często:

-    Podrażnienie oka, włącznie z reakcjami alergicznymi (zaczerwienienie, ból, uczucie pieczenia, świąd, uczucie ciała obcego w oku, grudki spojówkowe), nieostre widzenie.

Często:

-    Miejscowe podrażnienie (zaczerwienienie, obrzęk powiek, zapalenie powiek, obrzęk spojówek

i obecność wydzieliny, ból oka i łzawienie), nadwrażliwość na światło, powierzchowne uszkodzenia lub przebarwienia rogówki, suchość oczu, grudki spojówkowe, zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek.

Bardzo rzadko:

-    Zapalenie tęczówki, zwężenie źrenic.

Ogólnoustrojowe działania niepożądane:

Bardzo często:

-    Ból głowy, suchość w jamie ustnej, uczucie zmęczenia/senność.

Często:

-    Objawy ze strony górnych dróg oddechowych, zawroty głowy, bóle żołądkowo-jelitowe, osłabienie, zaburzenia smaku.

Niezbyt często:

-    Kołatanie serca/nieregularne bicie serca (w tym wolna i szybka akcja serca), uogólnione reakcje alergiczne, depresja, suchość w nosie.

Rzadko:

-    Duszność.

Bardzo rzadko:

-    Omdlenia, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, bezsenność.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BIPROLAST

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Biprolast, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek Biprolast, po pierwszym otwarciu, może być przechowywany przez maksymalnie 28 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Biprolast

- Substancją czynną leku jest winian brymonidyny. 1 ml roztworu zawiera 2 mg winianu brymonidyny, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny.

-    Ponadto lek zawiera benzalkoniowy chlorek, alkohol poliwinylowy, sodu chlorek, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek 1M i kwas solny 1M

(do ustalenia pH).

Jak wygląda lek Biprolast i co zawiera opakowanie

Biprolast to przejrzysty, lekko żółtawo-zielony roztwór. Krople do oczu są dostępne w butelce o objętości 5 ml z zakraplaczem w opakowaniu po 1 butelce.

Podmiot odpowiedzialny

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149 05-152 Czosnów Polska (logo)

Wytwórca

Pharma Stulln GmbH Werksstrasse 3 92551 Stulln Niemcy

AB Sanitas Veiveriu Street 134B 46352 Kaunas Litwa

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149 05-152 Czosnów Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Polska:    Biprolast

Dania:    Brimoptic

Data zatwierdzenia ulotki: lipiec 2013

Biprolast

Charakterystyka Biprolast

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Biprolast, 2 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 2 mg winianu brymonidyny (Brimonidini tartras), co odpowiada 1,3 mg brymonidyny.

Substancja pomocnicza: 0,05 mg/ml benzalkoniowy chlorek.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Przejrzysty, lekko zielonkawo-żółty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obniżenie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego (CŚG) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym.

•    W monoterapii u pacjentów, u których miejscowe stosowanie P-adrenolityków jest przeciwwskazane.

•    W leczeniu skojarzonym z innymi produktami leczniczymi obniżającymi ciśnienie śródgałkowe, j eżeli zmniej szenie ciśnienia z użyciem tych produktów jest niewystarczaj ące (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecane dawkowanie u dorosłych (w tym osoby w podeszłym wieku)

Zaleca się stosować jedną kroplę brymonidyny do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, w odstępach około 12 godzin. Osoby w podeszłym wieku nie wymagają dostosowania dawkowania. Podobnie jak w przypadku innych rodzajów kropli do oczu, aby zmniejszyć możliwość wchłonięcia brymonidyny do krążenia ogólnoustrojowego, bezpośrednio po zakropleniu leku zaleca się uciśnięcie przez jedną minutę woreczka łzowego w okolicy kąta przyśrodkowego oka (uciśnięcie punktu łzowego). Schemat postępowania powinien być niezwłocznie wykonany przy podaniu każdej kropli.

W przypadku stosowania więcej niż jednego produktu leczniczego okulistycznego stosowanego miejscowo do oczu zaleca się zachowanie co najmniej 5-15 minutowej przerwy między ich podaniem.

Stosowanie w przypadku niewydolności nerek i wątroby

Nie prowadzono badań dotyczących stosowania brymonidyny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat).

Nie zaleca się stosowania brymonidyny u dzieci w wieku poniżej 12. roku życia. Stosowanie jest przeciwwskazane u noworodków i niemowląt (w wieku poniżej 2. roku życia) (patrz punkt 4.3, punkt 4.4 i punkt 4.9). Ciężkie działania niepożądane mogą wystąpić u noworodków. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania brymonidyny u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    U noworodków i niemowląt (patrz punkt 4.8).

-    U pacjentów leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), oraz lekami przeciwdepresyjnymi wpływającymi na przewodnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i mianseryna).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U dzieci w wieku 2 lat lub starszych, szczególnie w wieku 2-7 lat i (lub) z masą ciała poniżej 20 kg, produkt należy stosować ostrożnie i ściśle kontrolować stan pacjenta ze względu na często obserwowaną patologiczną senność (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność stosując produkt u pacjentów z nasiloną lub niestabilną i niekontrolowaną chorobą układu krążenia.

U niektórych pacjentów (12,7%) podczas badań klinicznych odnotowano przypadki reakcji nadwrażliwości w obrębie oczu po podaniu brymonidyny (szczegółowe dane, patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, należy przerwać stosowanie brymonidyny.

Brymonidynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z depresją, niewydolnością krążenia mózgowego lub wieńcowego, zespołem Raynauda, niedociśnieniem ortostatycznym lub zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń.

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, dlatego należy zachować ostrożność w przypadku stosowania brymonidyny u tych pacjentów.

Środek konserwujący, będący składnikiem produktu leczniczego Biprolast, benzalkoniowy chlorek, może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu produktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem produktu leczniczego i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Substancja może powodować przebarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji brymonidyny z innymi produktami leczniczymi, należy jednak mieć na uwadze możliwość nasilania przez brymonidynę działania przyjmowanych jednocześnie substancji hamujących czynności OUN (alkohol, barbiturany, opioidy, leki uspokajające, anestetyki).

Brak danych dotyczących wpływu brymonidyny na stężenie amin katecholowych we krwi.

Niemniej jednak należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących produkty mogące wpływać na metabolizm lub wychwyt amin, np. chlorpromazyna, metylofenidat, rezerpina.

Po podaniu brymonidyny u niektórych pacjentów obserwowano obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, które jednak nie miało znaczenia klinicznego. Należy zachować ostrożność, stosując brymonidynę równolegle z lekami przedwnadciśnieniowymi i (lub) glikozydami nasercowymi. Należy zachować ostrożność rozpoczynając podawanie (lub zmieniając dawkowanie) produktu stosowanego ogólnie (niezależnie od postaci farmaceutycznej), który może wywoływać interakcje z preparatami a-adrenergicznymi lub wpływać na ich działanie, tj. agoniści lub antagoniści receptorów adrenergicznych np. (izoprenalina, prazosyna).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu w ciąży u ludzi. W badaniach na zwierzętach winian brymonidyny nie wykazywał działania teratogennego. U królików, w przypadku stężeń w osoczu większych niż osiągane w terapii u ludzi, okazało się, że produkt powoduje zwiększoną ilość wczesnych poronień i zmniejszenie masy urodzeniowej. Brymonidynę można stosować w okresie ciąży tylko, jeśli korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Nie wiadomo czy brymonidyna przenika do mleka ludzkiego. Brymonidyna przenika natomiast do mleka samic szczurów. Nie należy stosować brymonidyny u kobiet w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brymonidyna wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Brymonidyna może wywoływać uczucie zmęczenia i (lub) senność, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Brymonidyna może prowadzić także do zaburzeń ostrości widzenia i (lub) zaburzeń widzenia, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, szczególnie w nocy lub w słabym oświetleniu.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane, występujące u 22 do 25% pacjentów, obejmują suchość błony śluzowej jamy ustnej, przekrwienie gałki ocznej oraz uczucie pieczenia/kłucia oczu. Powyższe objawy mają zwykle charakter przemijający i nie wymagają przerwania leczenia.

Objawy reakcji alergicznych w obrębie oczu występowały u 12,7% osób uczestniczących w badaniach klinicznych (będąc przyczyną przerwania uczestnictwa w badaniu u 11,5% pacjentów). Reakcje te w większości przypadków występowały między 3 i 9 miesiącem leczenia.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Częstość występowania działań niepożądanych uszeregowana jest na podstawie następującej klasyfikacji:

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do < l/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia serca

Niezbyt często:    - palpitacja/arytmia (w tym bradykardia i tachykardia)

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często:    - ból głowy

-    senność

Często:    - zawroty głowy

-    zaburzenia smaku

Bardzo rzadko:    - omdlenie

Zaburzenia oka

Bardzo często:    - podrażnienie gałek ocznych, włączając reakcje alergiczne (przekrwienie,

pieczenie i kłucie, świąd, uczucie ciała obcego, grudki spojówkowe)

- niewyraźne widzenie

Często:    - miejscowe podrażnienie (obrzęk i przekrwienie powiek, zapalenie brzegów

powiek, obrzęk spojówek i obecność wydzieliny w worku spojówkowym, ból oka i łzawienie)

-    światłowstręt

-    uszkodzenia i przebarwienia nabłonka rogówki

-    suchość oczu

-    zblednięcie spojówek

-    zaburzenia widzenia

-    zapalenie spojówek

Bardzo rzadko:    - zapalenie tęczówki (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka)

-    zwężenie źrenicy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często:    - objawy ze strony górnych dróg oddechowych

Niezbyt często:    - suchość błony śluzowej nosa

Rzadko:    - duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:    - suchość błony śluzowej jamy ustnej

Często:    - objawy żołądkowo-jelitowe

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko - nadciśnienie tętnicze

-    niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często:    - zmęczenie

Często:    - osłabienie (astenia)

Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często:    - uogólnione odczyny alergiczne

Zaburzenia psychiczne Niezbyt często:    - depresja

Bardzo rzadko:    - bezsenność

U noworodków i niemowląt, u których elementem terapii wrodzonej jaskry było stosowanie brymonidyny, obserwowano objawy jej przedawkowania, takie jak: utrata przytomności, spadek ciśnienia tętniczego, wiotkość, bradykardia, hipotermia, sinica i bezdech (patrz punkt 4.3).

W trzymiesięcznym badaniu trzeciej fazy z udziałem dzieci w wieku od 2 do 7 lat, u których pomimo podawania beta-adrenolityków kontrola jaskry nie była pełna, stwierdzono, że stosowaniu brymonidyny jako leczenia uzupełniającego towarzyszyła wysoka częstość występowania senności (55%). U 8% tych pacjentów nasilenie tego objawu było znaczne, a u 13% pacjentów leczenie przerwano. Częstość występowania senności zmniejszała się z wiekiem, najmniejsza była w grupie siedmiolatków (25%). Jednak większy wpływ na jej występowanie niż wiek miała masa ciała. Objaw ten stwierdzano częściej u pacjentów z masą ciała <20 kg (63%) niż u pacjentów o masie ciała >20 kg (25%) (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie po podaniu produktu do worka spojówkowego:

U dorosłych nie opisywano przypadków przedawkowania produktu podczas stosowania miejscowego do oczu. Jednak objawy przedawkowania brymonidyny (włączając utratę świadomości, spadek ciśnienia tętniczego, hipotonię, bradykardię, hipotermię, sinicę i bezdech) obserwowano u noworodków i niemowląt, u których przyjmowanie brymonidyny stanowiło część terapii w jaskrze wrodzonej.

Przedawkowanie po podaniu ogólnoustrojowym w wyniku przypadkowego spożycia:

Opisano dwa przypadki wystąpienia objawów niepożądanych po nieumyślnym zażyciu 9-10 kropli brymonidyny przez osoby dorosłe. U pacjentów stwierdzono spadek ciśnienia tętniczego, ponadto u jednego z nich 8 godzin po zażyciu produktu wystąpił epizod nadciśnienia „z odbicia”. U obu pacjentów objawy w pełni ustąpiły po 24 godzinach. Nie obserwowano żadnych objawów niepożądanych u trzeciego pacjenta, który zażył doustnie nieznaną ilość brymonidyny. U dzieci także opisywano i zgłaszano przypadki występowania ciężkich działań niepożądanych po przypadkowym zażyciu brymonidyny. U pacjentów występowały objawy depresji ośrodkowego układu nerwowego, zwykle przemijająca śpiączka lub ograniczenie stanu świadomości, hipotonia, bradykardia, hipotermia i bezdech, co było powodem przyjęcia na oddział intensywnej terapii, a w przypadku wskazań także intubacji. U wszystkich pacjentów zwykle w ciągu 6-24 godzin obserwowano pełen powrót do zdrowia.

Doustne przedawkowanie innych leków będących agonistami receptora a-2-adrenergicznego prowadziło do wystąpienia niedociśnienia, osłabienia, wymiotów, letargu, nadmiernego uspokojenia, bradykardii, zaburzeń rytmu serca, zwężenia źrenicy, bezdechu, hipotonii, hipotermii, zahamowania oddechu i drgawek.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: sympatykomimetyki stosowane w leczeniu jaskry Kod ATC: S01EA05.

Brymonidyna jest agonistą receptora a-2-adrenergicznego. Powinowactwo brymonidyny do receptorów a-2-adrenergicznych jest 1000 razy większe w porównaniu z powinowactwem do receptorów a-1-adrenergicznych. Dzięki temu brymonidyna nie powoduje rozszerzenia źrenic ani skurczu naczyń włosowatych po heteroprzeszczepieniach siatkówki ludzkiej.

U ludzi, winian brymonidyny po podaniu do worka spojówkowego zmniejsza ciśnienie śródgałkowe, w minimalnym stopniu wpływając na czynność układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego.

Ograniczone dane dotyczące stosowania produktu u pacjentów z astmą oskrzelową nie wykazały występowania działań niepożądanych.

Brymonidyna wykazuje szybki początek działania, a maksymalne działanie hipotensyjne brymonidyny występuje 2 godziny po podaniu. W dwóch trwających rok badaniach klinicznych, brymonidyna obniżyła wartości ciśnienia śródgałkowego o około 4-6 mmHg.

Z badań fluorofotometrycznych u zwierząt i ludzi wynika, że winian brymonidyny wykazuje podwójny mechanizm działania. Przypuszczalnie brymonidyna obniża ciśnienie śródgałkowe przez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej i zwiększenie odpływu naczyniówkowo-twardówkowego.

Badania kliniczne wskazują, że brymonidyna może być skutecznie kojarzona z P-adrenolitykami stosowanymi miejscowo. Krótkotrwałe badania kliniczne wskazują także, że brymonidyna wykazuje istotne klinicznie działanie addytywne z trawoprostem (6 tygodni) i latanoprostem (3 miesiące).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

a) Charakterystyka ogólna

Po 10 dniach podawania do worka spojówkowego roztworu 0,2% dwa razy na dobę, obserwowano małe stężenia brymonidyny w osoczu (Cmax wynosił średnio 0,06 ng/ml).

Po wielokrotnym podaniu produktu (2 razy na dobę przez 10 dni) odnotowano niewielką kumulację produktu we krwi. Pole powierzchni pod krzywą stężenia w zależności od czasu, w czasie 12 godzin w stanie stacjonarnym (AUC0 - 12 h) wynosiło 0,31 ngh/ml, w porównaniu do 0,23 ngh/ml po podaniu pierwszej dawki. Średni okres półtrwania w krążeniu ogólnoustrojowym po miejscowym podaniu produktu wynosił około 3 godzin.

Po miejscowym podaniu brymonidyna wiąże się z białkami osocza w około 29%.

In vitro i in vivo brymonidyna wiąże się odwracalnie z melaniną w tkankach oka. Po 2 tygodniach miejscowego stosowania produktu, stężenia brymonidyny w tęczówce, ciałku rzęskowym i naczyniówce-siatkówce były 3 do 17 razy większe niż po podaniu dawki pojedynczej. Nie stwierdzono kumulacji produktu w przypadku braku melaniny.

Znaczenie wiązania się z melaniną u ludzi nie zostało wyjaśnione. Nie stwierdzono jednak niekorzystnych działań niepożądanych ze strony narządu wzroku w badaniach biomikroskopowych oczu u pacjentów leczonych brymonidyną przez okres do 1 roku. Objawów toksycznego wpływu na narząd wzroku nie stwierdzono także w badaniach na małpach, którym przez okres roku podawano winian brymonidyny w dawkach cztery razy większych niż zalecane u ludzi.

Po podaniu doustnym u ludzi, brymonidyna ulega szybkiemu wchłanianiu z przewodu pokarmowego, a następnie szybkiej eliminacji z organizmu. Większość dawki (około 75%) jest wydalana w postaci metabolitów w moczu w ciągu pięciu dni; nie stwierdzono obecności niezmienionego produktu w moczu. Badania in vitro z użyciem tkanki wątrobowej zwierząt i ludzi wskazują, że przemiany metaboliczne brymonidyny zachodzą głównie przy udziale oksydazy aldehydowej i cytochromu P450. Z tego względu główną drogą eliminacji produktu z krążenia ogólnoustrojowego jest metabolizm wątrobowy.

Profil kinetyczny:

Nie stwierdzono dużych odstępstw od proporcjonalnej zależności między dawką brymonidyny i wartościami Cmax i AUC w osoczu po jednorazowym podaniu leku w stężeniu 0,08%, 0,2% i 0,5%.

b) Charakterystyka u pacjentów Charakterystyka u osób w podeszłym wieku:

Cmax, AUC i okres półtrwania brymonidyny po dawce pojedynczej przyjmują podobne wartości u osób w podeszłym wieku (65 lat lub więcej) i u młodych pacjentów. Obserwacje te wskazują na brak zależności między wiekiem i penetracją leku do krążenia ogólnoustrojowego oraz jego eliminacją.

Trwające 3 miesiące badania kliniczne z udziałem pacjentów w podeszłym wieku wykazały, że ogólnoustrojowe narażenie na brymonidynę było bardzo małe.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego, toksycznego wpływu na reprodukcję nie wskazują zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek

Alkohol poliwinylowy

Sodu chlorek

Sodu cytrynian

Kwas cytrynowy jednowodny

Woda oczyszczona

Kwas solny 1 M (do ustalenia pH)

Sodu wodorotlenek 1 M (do ustalenia pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Okres ważności przed pierwszym otwarciem: 3 lata Okres ważności po pierwszym użyciu: 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka barwy białej z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) z przezroczystym kroplomierzem z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) (około 35 ^l) i białą zakrętką z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), zawierająca 5 ml roztworu.

Wielkość opakowania: 1 x 5 ml, 3 x 5 ml, 6 x 5 ml 1 x 10 ml, 3 x 10 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149 05-152 Czosnów Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18446

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

08.07.2011

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

03.04.2015

Biprolast