+ iMeds.pl

Bisacodyl gsk 10 mgUlotka Bisacodyl gsk

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Bisacodyl GSK, 10 mg, czopki

Bisacodylum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Bisacodyl GSK i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bisacodyl GSK

3.    Jak stosować Bisacodyl GSK

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Bisacodyl GSK

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Bisacodyl GSK i w jakim celu się go stosuje

Bisacodyl GSK ma postać czopków doodbytniczych. Lek ma działanie przeczyszczające; pobudza ruchy przewodu pokarmowego oraz zwiększa wydzielanie wody i elektrolitów do światła jelita. Powoduje rozluźnienie mas kałowych i ułatwia oddanie stolca. Wypróżnienie następuje ok. 20 - 45 minut po podaniu leku.

Wskazania do stosowania leku Bisacodyl GSK:

•    krótkotrwałe objawowe leczenie zaparć, w tym zaparć nawykowych i przewlekłych, zaparć u pacjentów obłożnie chorych oraz u osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat),

•    przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych, zabiegów chirurgicznych i położniczych oraz w okresie okołooperacyjnym.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bisacodyl GSK Kiedy nie stosować leku Bisacodyl GSK

Nie należy stosować leku, jeśli pacjent ma:

•    uczulenie na bisakodyl lub którąkolwiek z pozostałych substancji pomocniczych tego leku (wymienionych w punkcie 6),

•    niedrożność jelit,

•    ostre stany zapalne w obrębie jamy brzusznej, w tym zapalenie wyrostka robaczkowego i ostre choroby zapalne jelit,

•    ostry ból brzucha połączony z nudnościami i wymiotami,

•    ciężkie odwodnienie organizmu (objawiające się silnym pragnieniem oraz znacznym zmniejszeniem wydalania moczu - zwane skąpomoczem),

•    bisakodyl w postaci czopków nie powinien być stosowany u pacjentów ze szczeliną odbytu oraz z zapaleniem odbytu lub odbytnicy z towarzyszącym owrzodzeniem lub uszkodzeniem śluzówki.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    Podobnie jak w przypadku innych leków przeczyszczających, stosowanie leku Bisacodyl GSK nie powinno trwać dłużej niż 5 dni bez dokładnego zbadania przyczyny zaparcia. Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi elektrolitowej organizmu, w tym do zmniejszenia stężenia potasu.

•    Stosowanie leku Bisacodyl GSK może prowadzić do odwodnienia, czego objawem jest zwiększone pragnienie oraz skąpomocz. Lek należy odstawić u osób, u których odwodnienie może być szczególnie niebezpieczne (osoby z niewydolnością nerek lub osoby w podeszłym wieku). Leczenie można wznowić jedynie pod ścisłą kontrolą lekarza.

•    U pacjentów przyjmujących bisakodyl mogą wystąpić stolce z domieszką krwi, zazwyczaj o niewielkim nasileniu i samoistnie ustępujące. W pojedynczych przypadkach zdarzały się krwawe biegunki i bóle w podbrzuszu, mogące być efektem niedokrwienia błony śluzowej okrężnicy (jelita grubego).

•    Odnotowywano przypadki występowania zawrotów głowy i (lub) omdleń podczas wypróżniania. Były one spowodowane zwiększonym ciśnieniem w jamie brzusznej, bądź były reakcją organizmu na ból w podbrzuszu wywołany przez zaparcie, z powodu którego pacjent zastosował leki przeczyszczające.

•    Stosowanie czopków może spowodować wystąpienie miejscowego podrażnienia lub bolesności odbytu.

Dzieci i młodzież

Nie należy stosować tego leku u dzieci i młodzieży.

Bisacodyl GSK a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować jednocześnie z lekiem Bisacodyl GSK następujących leków:

-    leków moczopędnych (leki zwiększające wytwarzanie moczu),

-    glikokortykosteroidów (zwanych sterydami, stosowane w leczeniu m.in. choroby reumatycznej),

-    glikozydów nasercowych (leki stosowane w leczeniu niewydolności serca) - Bisacodyl GSK może nasilać ich działanie.

Bisacodyl GSK z jedzeniem i piciem

Lek ten można stosować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Bisacodyl GSK w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono odpowiednich badań dotyczących wpływu bisakodylu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy i (lub) omdleń albo skurczów w obrębie jamy brzusznej , podczas stosowania bisakodylu należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Bisacodyl GSK

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Stosować tylko u dorosłych.

Sposób podania

Czopek należy wyjąć z blistra.

Lek podaje się do odbytu.

Czopków nie należy dzielić, ponieważ nieprawidłowe warunki przechowywania mogą być przyczyną nierównego rozprowadzenia substancji czynnej.

Zalecana dawka

Krótkotrwałe leczenie zaparć 1 czopek (10 mg) raz na dobę, doraźnie.

Stosować nie dłużej niż pięć dni.

Przygotowanie do badań diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych

W przygotowaniu do badań diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych, w celu zapewnienia całkowitego oczyszczenia jelita, stosuje się skojarzone leczenie bisakodylem w postaci do podawania doustnego i w postaci doodbytniczej.

Rano i wieczorem lekarz zaleci przyjęcie po jednej dawce innego leku, zawierającego 10 mg bisakodylu w postaci do podawania doustnego. Następnego dnia rano należy zastosować doodbytniczo 1 czopek (10 mg) leku Bisacodyl GSK.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci i młodzieży.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bisacodyl GSK

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ze względu na to, że lek jest w postaci czopków, przedawkowanie leku jest mało prawdopodobne.

Długotrwałe stosowanie leku może spowodować skurcze jelit oraz biegunkę połączoną z utratą wody i elektrolitów, zwłaszcza potasu.

Przewlekłe stosowanie leków przeczyszczających w zbyt dużych dawkach może stać się przyczyną przewlekłych biegunek, bólu w podbrzuszu, zmniejszenia stężenia potasu we krwi, kamieni nerkowych oraz wtórnego hiperaldosteronizmu (zespół chorobowy wywołany zwiększonym wydzielaniem jednego z hormonów (aldosteronu) i objawiający się m.in. zwiększonym ciśnieniem tętniczym opornym na leczenie i zwiększonym oddawaniem moczu).

W przypadku nadużywania leków przeczyszczających opisywano również przypadki uszkodzenia kanalików nerkowych, zasadowicy metabolicznej (nagromadzenie we krwi nadmiaru zasad) i osłabienia siły mięśniowej w wyniku zmniejszenia stężenia potasu.

Pominięcie zastosowania dawki leku Bisacodyl GSK

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (częściej niż u 1 na 100 osób, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób):

•    bóle brzucha, bolesne skurcze jelit,

•    nudności, biegunka (mogą doprowadzić do nadmiernej utraty wody i elektrolitów, głównie potasu, szczególnie jako następstwo przewlekłego stosowania lub przedawkowania).

Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób):

•    zawroty głowy,

•    stolce z domieszką krwi (zwykle o niewielkim nasileniu i samoistnie ustępujące),

•    wymioty, dolegliwości brzuszne,

•    miejscowe podrażnienie okolicy odbytu (ból, pieczenie, krwawienie).

Jeśli u pacjenta pojawi się ból i krwawienia z okolicy odbytu, należy odstawić Bisacodyl GSK i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 osób, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

•    reakcje nadwrażliwości w tym obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca m.in. obrzęk twarzy lub gardła mogący utrudniać oddychanie i przełykanie),

•    reakcje anafilaktyczne    (ciężkie reakcje alergiczne powodujące trudności w oddychaniu lub

zawroty głowy),

•    odwodnienie,

•    omdlenia,

•    zapalenie jelita grubego.

W pojedynczych przypadkach po podaniu leku Bisacodyl GSK występowały krwawe biegunki i ból w podbrzuszu spowodowane niedokrwieniem błony śluzowej okrężnicy (jelita grubego).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Bisacodyl GSK

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera Bisacodyl GSK

Substancją czynną leku jest bisakodyl.

Jeden czopek zawiera 10 mg bisakodylu.

Pozostałe składniki to: mikrowosk, tłuszcz stały.

Jak wygląda Bisacodyl GSK i co zawiera opakowanie

Lek ma postać czopków barwy od białej do kremowej o charakterystycznym kształcie torpedy.

Opakowanie: 5 czopków (1 blister) lub 10 czopków (2 blistry po 5 sztuk) z folii (PVC/PE), w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

tel. (61) 86 01 200

fax (61) 86 75 717

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Bisacodyl GSK

Charakterystyka Bisacodyl gsk

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

BISACODYL GSK, 10 mg, czopki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 czopek zawiera 10 mg bisakodylu (Bisacodylum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt. 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Czopek.

Czopki o barwie od białej do kremowej i charakterystycznym kształcie torpedy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Bisakodyl jest stosowany:

•    w krótkotrwałym objawowym leczeniu zaparć, w tym zaparć nawykowych i przewlekłych, zaparć atonicznych (np. u pacjentów obłożnie chorych oraz u pacjentów w podeszłym wieku),

•    w przygotowaniu do badań diagnostycznych, zabiegów chirurgicznych oraz położniczych i w okresie okołooperacyjnym.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Stosować tylko u dorosłych.

Przed zastosowaniem należy czopek wyjąć z blistra. Podawać doodbytniczo.

Krótkotrwałe leczenie zaparć, w tym zaparć nawykowych i _przewlekłych, zaparć atonicznych 1 czopek (10 mg) raz na dobę, doraźnie.

Stosować nie dłużej niż pięć dni.

Przygotowanie do badań diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych

W przygotowaniu do badań diagnostycznych i zabiegów chirurgicznych, w celu zapewnienia całkowitego oczyszczenia jelita, stosuje się skojarzone leczenie bisakodylem w postaci do podawania doustnego i w postaci doodbytniczej.

Rano i wieczorem należy przyjąć po jednej dawce produktu leczniczego zawierającego 10 mg bisakodylu w postaci do podawania doustnego. Następnego dnia rano zastosować doodbytniczo 1 czopek (10 mg) produktu leczniczego Bisacodyl GSK.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie bisakodylu jest przeciwwskazane w następujących sytuacjach:

•    nadwrażliwość na bisakodyl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

•    niedrożność jelit,

•    ostre stany zapalne w obrębie jamy brzusznej, w tym zapalenie wyrostka robaczkowego i ostre choroby zapalne jelit,

•    ostry ból brzucha występujący jednocześnie z nudnościami i wymiotami, co może wskazywać na ciężkie schorzenia opisane powyżej,

•    ciężkie odwodnienie,

•    bisakodyl w postaci czopków nie powinien być stosowany u pacjentów ze szczeliną odbytu oraz z zapaleniem odbytu lub odbytnicy z towarzyszącym owrzodzeniem lub uszkodzeniem śluzówki.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Czas terapii

Podobnie jak w przypadku innych środków przeczyszczających, stosowanie bisakodylu nie powinno być kontynuowane dłużej niż przez 5 dni bez dokładnego zbadania przyczyny zaparć. Przedłużone stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi elektrolitowej i hipokaliemii.

Jelitowa utrata płynów

Jelitowa utrata płynów może prowadzić do odwodnienia organizmu, czego objawem jest zwiększone pragnienie oraz skąpomocz. Należy zaprzestać stosowania bisakodylu u osób, u których odwodnienie może być szczególnie szkodliwe (np. u pacjentów z niewydolnością nerek lub u pacjentów w podeszłym wieku). Leczenie można wznowić jedynie pod ścisłą kontrolą lekarza (patrz punkt 4.8).

Krew w stolcu

U pacjentów przyjmujących bisakodyl mogą wystąpić stolce z domieszką krwi, zazwyczaj o niewielkim nasileniu i samoistnie ustępujące (patrz punkt 4.8).

Zawroty głowy i omdlenia

U pacjentów przyjmujących bisakodyl obserwowano zawroty głowy i (lub) omdlenia (patrz punkt 4.8). Dostępne opisy przypadków wskazują na omdlenia przy defekacji lub wazowagalną odpowiedź organizmu na ból w podbrzuszu wywołany przez zaparcie, niekoniecznie związane ze stosowaniem bisakodylu.

Objawy ze strony przewodu pokarmowego

W pojedynczych przypadkach, w następstwie zastosowania bisakodylu, obserwowano krwawe biegunki i bóle w podbrzuszu (patrz punkt 4.8). W niektórych przypadkach stwierdzono związek z niedokrwieniem błony śluzowej okrężnicy.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Brak szczegółowych danych dotyczących stosowania tego produktu u pacjentów w podeszłym wieku. W badaniach klinicznych uczestniczyli pacjenci w wieku powyżej 65 lat i nie zaobserwowano działań niepożądanych charakterystycznych dla tej grupy wiekowej.

Objawy w miejscu podania

Stosowanie czopków może spowodować wystąpienie miejscowego podrażnienia lub bolesności w szczególności u pacjentów ze szczeliną odbytu oraz z zapaleniem odbytnicy lub odbytu z towarzyszącym owrzodzeniem lub uszkodzeniem śluzówki (patrz punkt 4.3).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki moczopędne, kortykosteroidy

Jednoczesne stosowanie dużych dawek bisakodylu i diuretyków lub adrenokortykosteroidów może zwiększyć ryzyko zaburzeń równowagi elektrolitowej.

Glikozydy nasercowe

Zaburzenia równowagi elektrolitowej mogą zwiększać wrażliwość na działanie glikozydów nasercowych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bisakodylu nie należy podawać kobietom w ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze, chyba że w opinii lekarza korzyść ze stosowania leku przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. Bisakodyl w czasie ciąży może być stosowany wyłącznie pod kontrolą lekarza. Nie przeprowadzono odpowiednio kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Podczas wieloletniego stosowania bisakodylu nie wykazano niekorzystnego lub uszkadzającego działania na płód.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią, chyba że w opinii lekarza korzyść ze stosowania leku przewyższa potencjalne ryzyko dla dziecka. Bisakodyl w okresie karmienia piersią może być stosowany wyłącznie pod kontrolą lekarza. Badania kliniczne wykazały, że zarówno aktywna postać bisakodylu (bis-(p-hydroksyfenylo)-pirydylo-2- metan, BHPM), jak i jego glukuronowe pochodne nie przenikają do mleka kobiecego.

Płodność

Nie przeprowadzono badań wpływu bisakodylu na płodność u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu bisakodylu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jednakże, pacjentów należy poinformować o możliwości wystąpienia zawrotów głowy i (lub) omdleń związanych z odpowiedzią wazowagalną (np. skurcz w obrębie jamy brzusznej) (patrz punkty 4.4 i 4.8).

Jeśli u pacjenta wystąpią skurcze w obrębie jamy brzusznej, powinien unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych szacowano następująco:

Bardzo często (>1/10), często (>1/100 <1/10), niezbyt często (>1/1 000 < 1/100), rzadko (>1/10 000 < 1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Rzadko: odwodnienie

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: zawroty głowy (patrz punkt 4.4)

Rzadko: omdlenia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: skurcze w obrębie jamy brzusznej, bóle brzucha, biegunka, nudności,

Niezbyt często: obecność krwi w stolcu, wymioty, dyskomfort w obrębie jamy brzusznej, podrażnienie okolic odbytu.

Rzadko: zapalenie jelita grubego.

W pojedynczych przypadkach, w następstwie zastosowania bisakodylu, obserwowano krwawe biegunki i bóle w podbrzuszu. W niektórych przypadkach stwierdzono związek z niedokrwieniem błony śluzowej okrężnicy

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy:

Stosowanie dużych dawek może spowodować skurcze w obrębie jamy brzusznej oraz biegunkę połączoną ze znaczną utratą wody, potasu i innych elektrolitów.

Przewlekłe stosowanie leków przeczyszczających w nadmiernych dawkach może stać się przyczyną chronicznych biegunek, bólów brzucha, hipokaliemii, wtórnego hiperaldosteronizmu i kamicy nerkowej. Znane są również przypadki uszkodzenia kanalików nerkowych, zasadowicy metabolicznej i osłabienia siły mięśniowej w następstwie hipokaliemii spowodowanej przewlekłym przedawkowaniem leków przeczyszczających.

Leczenie:

W razie przedawkowania bisakodylu może być konieczne uzupełnienie płynów oraz wyrównanie stężenia elektrolitów. Jest to szczególnie istotne u dzieci i osób w podeszłym wieku. W niektórych przypadkach można podać leki rozkurczowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Przewód pokarmowy i metabolizm. Leki przeczyszczające, kontaktowe. Bisakodyl.

Kod ATC: A06A B02

Bisakodyl, ester octowy difenolu, jest lekiem przeczyszczającym, działającym pobudzająco na perystaltykę jelita grubego w wyniku drażnienia błony śluzowej jelit lub bezpośredniego pobudzenia zakończeń nerwów splotów podśluzówkowych i mięśniowych. Bisakodyl słabo wchłania się z jelit i utrudnia wchłanianie elektrolitów. Zwiększa tym samym, na zasadzie osmozy, zawartość wody w świetle jelita, co powoduje zmiękczenie stolca ułatwia jego przesuwanie przez jelito grube. Zwiększa się także objętość mas kałowych, co stymuluje perystaltykę jelitową, ułatwia defekację i oczyszczenie jelita np. przed badaniami diagnostycznymi.

Działanie przeczyszczające występuje ok. 20 - 45 minut od zastosowania.

Enzymy bakterii jelita grubego metabolizują bisakodyl do terapeutycznie aktywnego difenolu, który w wątrobowym efekcie pierwszego przejścia jest sprzęgany z kwasem glukuronowym i siarkowym, aby w tej postaci, z żółcią, wrócić do jelita, ulegając w ten sposób krążeniu jelitowo-wątrobowemu, przedłużającemu działanie bisakodylu.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Wchłanianie bisakodylu po podaniu doodbytniczym jest minimalne.

Metabolizm

Bisakodyl wchłonięty ulega dezacetylacji w wątrobie do pochodnej fenylowej (bis-(p-hydroksyfenylo)-pirydylo-2-metan, BHPM),

Wydalanie

Bisakodyl jest wydalany głównie z kałem. Niewielka ilość wydalana jest z moczem w postaci glukuronidu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie Brak dostępnych danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mikrowosk Tłuszcz stały

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blister miękki z folii (PVC/PE), w tekturowym pudełku.

5 czopków (1 blister 5 sztuk).

10 czopków (2 blistry po 5 sztuk).

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

Nie należy dzielić czopków, ponieważ nieprawidłowe warunki przechowywania mogą być przyczyną nierównej dystrybucji substancji czynnej.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Spółka Akcyjna ul. Grunwaldzka 189,

60-322 Poznań

tel. (61) 8601-200 fax (61) 8675-717

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/2570

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

07.12.1966 r./13.05.1978 r./30.12.1989 r./08.06.1999 r./16.08.2004 r./06.06.2005 r./10.12.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Bisacodyl GSK