+ iMeds.pl

Bisacodyl vp 5 mgUlotka Bisacodyl vp

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Bisacodyl VP, 5 mg, tabletki dojelitowe

Bisacodylum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Bisacodyl VP i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bisacodyl VP

3.    Jak stosować Bisacodyl VP

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Bisacodyl VP

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Bisacodyl VP i w jakim    celu się go stosuje

Bisacodyl VP jest środkiem przeczyszczającym i wiatropędnym.

Działa na jelito grube poprzez:

-    nasilenie skurczu jelit i pobudzenie ruchów perystaltycznych,

-    zwiększenie ilości niewchłoniętej wody i elektrolitów w jelicie grubym.

Bisacodyl VP stosuje się w następujących wskazaniach:

•    Zaparcia różnego pochodzenia (nawykowe i przewlekłe zaparcia u obłożnie chorych, nawykowe zaparcia w podeszłym wieku, zaparcia po zmianie diety, zaparcia w okresie pooperacyjnym i inne).

•    Opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi (np. rektoskopią, cholecystografią, urografią, rentgenodiagnostyką jamy brzusznej, zdjęciami radiologicznymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bisacodyl VP Kiedy nie stosować leku Bisacodyl VP

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bisakodyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono ostrą chorobę jamy brzusznej wymagającą interwencji chirurga (między innymi niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego).

-    Jeśli u pacjenta występuje choroba Leśniowskiego-Crohna.

-    Jeśli u pacjenta występuje wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

-    Jeśli u pacjenta występuje krwawienie z przewodu pokarmowego.

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie odwodnienie.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bisacodyl VP należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

-    Należy unikać długotrwałego i systematycznego stosowania bisakodylu, ponieważ prowadzi to do nasilenia zaparcia i niemożności wypróżnienia bez zastosowania coraz silniejszych środków przeczyszczających, oraz może powodować zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (w tym zmniejszenie stężenia potasu we krwi).

-    Jeśli stosowanie leków przeczyszczających konieczne jest codziennie, należy dążyć do ustalenia przyczyny zaparcia.

-    Nie stosować w bólach brzucha o nieznanej przyczynie, gdy występują nudności lub wymioty.

-    U pacjentów przyjmujących leki przeczyszczające odnotowano zawroty głowy i (lub) omdlenia w trakcie defekacji.

-    U dzieci poniżej 10 lat z przewlekłym zaparciem leku nie należy stosować bez zalecenia lekarza.

-    Nie należy stosować leku bez zalecenia lekarza u pacjentów w każdym wieku w celu opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi.

Bisacodyl VP a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne stosowanie Bisacodylu VP z:

-    lekami zobojętniającymi sok żołądkowy zwiększa ryzyko wystąpienia podrażnienia błony śluzowej żołądka. Bisacodyl VP należy przyjmować po upływie co najmniej 1 godziny od przyjęcia leku zobojętniającego sok żołądkowy,

-    glikozydami naparstnicy, może nasilać ich działanie poprzez zaburzanie równowagi wodno-elektrolitowej , szczególnie jeśli stosowany jest w dużych dawkach,

-    lekami moczopędnymi lub kortykosteroidami zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej, jednak zaburzenia te obserwuje się głównie wówczas, gdy Bisacodyl VP stosowany jest w dawkach większych niż zalecane.

Informacje zawarte w tej ulotce mogą także dotyczyć leków stosowanych w przeszłości lub tych, które będą stosowane w przyszłości.

Bisacodyl VP z jedzeniem i piciem

Jednoczesne stosowanie leku Bisacodyl VP z mlekiem może zwiększyć ryzyko wystąpienia podrażnienia błony śluzowej żołądka. Bisacodyl VP należy przyjmować po upływie co najmniej 1 godziny od wypicia mleka.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Bisacodyl VP nie należy stosować w ciąży i w okresie karmienia piersią, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Bisacodyl VP nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek Bisacodyl VP zawiera laktozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Bisacodyl VP

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka to:

Krótkotrwałe leczenie zaparć:

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat:

Doustnie, 5 mg do 10 mg (1 do 2 tabletek) 1 raz na dobę (zwykle na noc).

Dzieci w wieku od 4 do 10 lat:

Doustnie, 5 mg (1 tabletkę) 1 raz na dobę (zwykle na noc).

Opróżnienie jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi:

Lek należy stosować pod nadzorem lekarza.

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat:

Doustnie, 10 mg (2 tabletki) rano oraz 10 mg (2 tabletki) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. Zwykle w dniu zabiegu wskazane jest dodatkowe zastosowanie bisakodylu doodbytniczo w postaci czopka.

Dzieci w wieku od 4 do 10 lat:

Doustnie, 5 mg (1 tabletka) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. Zwykle w dniu zabiegu wskazane jest dodatkowe zastosowanie bisakodylu doodbytniczo w postaci czopka.

Osoby w wieku podeszłym, pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:

Nie ma konieczności modyfikacji dawki.

Tabletki należy zażywać w całości (nie rozgryzać ani nie rozkruszać), obficie popijać wodą.

Bisakodyl wchłania się z przewodu pokarmowego w minimalnych ilościach. Wypróżnienie występuje zazwyczaj po ok. 6 godz. po podaniu doustnym; po 6-12 godzinach, jeśli lek stosuje się przed snem.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u dzieci

U dzieci poniżej 10 lat z przewlekłym zaparciem leku nie można stosować bez zalecenia lekarza.

Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 4 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bisacodyl VP

U osób, które przedawkowały bisakodyl mogą wystąpić: biegunka, kurczowe bóle brzucha i zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej mogące powodować u pacjentów przyjmujących jednocześnie glikozydy naparstnicy zwiększenie siły działania tych leków i inne groźne skutki.

W przypadku przedawkowania leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Bisacodyl VP

W przypadku pominięcia dawki leku w wyznaczonym czasie, należy przyjąć ją jak najszybciej. Jednakże, w przypadku, gdy zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bisacodyl VP

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

- reakcje alergiczne włącznie z pojedynczymi przypadkami obrzęku naczynioruchowego i reakcjami anafilaktoidalnymi.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- bóle brzucha i biegunka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Bisacodyl VP

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Bisacodyl VP

-    Substancj ą czynną leku jest bisakodyl.

-    Pozostałe składniki to:

-    Rdzeń tabletki: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, żelatyna.

-    Otoczka: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu wodorotlenek, trietylu cytrynian, Polisorbat 20, talk, tytanu dwutlenek (E171), czerwień koszenilowa (E 124) lak, symetykon.

Jak wygląda Bisacodyl VP i co zawiera opakowanie

Lek Bisacodyl VP występuje w postaci tabletek dojelitowych. Opakowanie zawiera 30 tabletek w blistrze z folii Al/PVC w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Bisacodyl VP

Charakterystyka Bisacodyl vp

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bisacodyl VP, 5 mg, tabletki dojelitowe

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka dojelitowa zawiera 5 mg bisakodylu (Bisacodylum). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna (55 mg).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka dojelitowa.

Tabletka dojelitowa koloru jasnoróżowego, o białym przełomie. Kształt tabletek: okrągły, obustronnie wypukły.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zaparcia różnego pochodzenia (nawykowe i przewlekłe zaparcia u obłożnie chorych, nawykowe zaparcia w podeszłym wieku, zaparcia po zmianie diety, zaparcia w okresie pooperacyjnym i inne). Opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi (np. rektoskopią, cholecystografią, urografią, rentgenodiagnostyką jamy brzusznej, zdjęciami radiologicznymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

U dzieci poniżej 10 lat z przewlekłym zaparciem produktu nie należy stosować bez zalecenia lekarza. Produktu nie należy stosować u dzieci poniżej 4 lat.

Krótkotrwałe leczenie zaparć:

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat:

Doustnie, 5 mg do 10 mg (1 do 2 tabletek) 1 raz na dobę (zwykle na noc).

Dzieci w wieku od 4 do 10 lat:

Doustnie, 5 mg (1 tabletkę) 1 raz na dobę (zwykle na noc).

Opróżnienie jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi:

Produkt należy stosować pod nadzorem lekarza.

Dorośli i dzieci powyżej 10 lat:

Doustnie, 10 mg (2 tabletki) rano oraz 10 mg (2 tabletki) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. Zwykle w dniu zabiegu wskazane jest dodatkowe zastosowanie bisakodylu doodbytniczo w postaci czopka.

Dzieci w wieku od 4 do 10 lat:

Doustnie, 5 mg (1 tabletka) wieczorem w przeddzień badania lub zabiegu. Zwykle w dniu zabiegu wskazane jest dodatkowe zastosowanie bisakodylu doodbytniczo w postaci czopka.

Osoby w wieku podeszłym, pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby: Nie ma konieczności modyfikacji dawki.

Sposób podawania

Tabletki należy zażywać w całości (nie rozgryzać ani nie rozkruszać), obficie popijać wodą.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Zespół ostrego brzucha (między innymi niedrożność jelit, zapalenie wyrostka robaczkowego), choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, krwawienie z przewodu pokarmowego, ciężkie odwodnienie.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy unikać długotrwałego i systematycznego stosowania bisakodylu, ponieważ prowadzi to do nasilenia zaparcia i niemożności wypróżnienia bez zastosowania coraz silniejszych środków przeczyszczających oraz może powodować zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (w tym hipokaliemię). Jeśli stosowanie leków przeczyszczających konieczne jest codziennie, należy dążyć do ustalenia przyczyny zaparcia.

Nie stosować w bólach brzucha o nieznanej przyczynie, gdy występują nudności lub wymioty. Odnotowano przypadki zawrotów głowy i (lub) omdlenia w trakcie defekacji u pacjentów przyjmujących leki przeczyszczające, jednak nie wiadomo, czy są one spowodowane parciem na stolec, czy też pojawiają się w wyniku odruchu naczyniowo-nerwowego wywołanego bólem związanym z zaparciem.

Bisacodyl VP jest produkowany w postaci tabletki dojelitowej, zapobiegającej drażniącemu działaniu leku na żołądek, dlatego też tabletka powinna być połknięta w całości bez uprzedniego rozkruszania lub rozgryzania.

U dzieci poniżej 10 lat z przewlekłym zaparciem, a także u pacjentów w każdym wieku, u których produkt jest stosowany w celu opróżnienia jelita przed badaniami diagnostycznymi i zabiegami chirurgicznymi nie należy stosować produktu bez zalecenia lekarza.

Produkt zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, z niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Stosowanie produktu Bisacodyl VP jednocześnie z lekami zobojętniającymi sok żołądkowy lub mlekiem zwiększa ryzyko wystąpienia podrażnienia błony śluzowej żołądka. Produkt należy przyjmować nie wcześniej, niż 1 godzinę po przyjęciu leku zobojętniającego sok żołądkowy lub wypiciu mleka.

Bisakodyl, szczególnie stosowany w dużych dawkach, może nasilać działanie glikozydów naparstnicy poprzez zaburzanie równowagi wodno-elektrolitowej.

Jednoczesne stosowanie z bisakodylem leków moczopędnych lub kortykosteroidów zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej. Jednak zaburzenia te obserwuje się głównie wówczas, gdy bisakodyl stosowany jest w dawkach większych niż zalecane.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3) są niewystarczające. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Ciąża

Produktu Bisacodyl VP nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Karmienie piersią

Choć nie wiadomo, czy bisakodyl przenika do mleka kobiecego, nie zaleca się stosowania produktu przez karmiące matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Bisacodyl VP nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane zamieszczone w poniższej tabeli były obserwowane i zgłoszone w związku ze stosowaniem bisakodylu i występowały z następującą częstością: bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

reakcje alergiczne włącznie z pojedynczymi przypadkami obrzęku naczynioruchowego i reakcjami anafilaktoidalnymi

Zaburzenia żołądka i jelit

Nieznana:

bóle brzucha i biegunka

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}, e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

U osób, które przedawkowały bisakodyl mogą wystąpić: biegunka, kurczowe bóle brzucha i zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej (głównie hipokaliemia) z wszystkimi jej konsekwencjami (np. u pacjentów przyjmujących jednocześnie glikozydy naparstnicy dojść może do zwiększenia siły działania tych leków).

Postępowanie w przypadku przedawkowania:

W celu zmniejszenia absorpcji leku należy sprowokować wymioty lub zastosować płukanie żołądka. Jako że brak jest specyficznej odtrutki, należy wdrożyć leczenie objawowe, przede wszystkim wyrównanie zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej oraz podawanie leków spazmolitycznych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Przewód pokarmowy i metabolizm. Leki przeczyszczające, kontaktowe. Bisakodyl.

Kod ATC: A06A B02

Bisakodyl jest środkiem przeczyszczającym i wiatropędnym działającym bezpośrednio na jelito grube. Poprzez bezpośredni wpływ na zwoje podśluzówkowe powoduje nasilenie czynności skurczowej jelit i pobudzenie perystaltyki. Ponadto zwiększa ilość niewchłoniętej wody i elektrolitów w jelicie grubym, co również wpływa na działanie przeczyszczające leku.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Bisakodyl przekształcany jest w jelitach przez enzymy błony śluzowej do desacetylobisakodylu i w tej postaci ulega wchłonięciu, a następnie wydalany jest z moczem i żółcią (w formie sprzężonej z kwasem glukuronowym).

Wypróżnienie występuje zazwyczaj po ok. 6 godzinach po podaniu doustnym (po 6-12 godzinach, jeśli lek stosuje się przed snem).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Nie przeprowadzono rozległych badań przedklinicznych zgodnie ze współczesnymi standardami.

W testach na myszach i szczurach bisakodyl nie wykazywał działania rakotwórczego, mutagennego i genotoksycznego.

W badaniach przeprowadzonych na szczurach, którym podawano bisakodyl w dawkach mniejszych niż 70-krotność dawki zalecanej dla ludzi nie stwierdzono, by lek ten upośledzał płodność bądź też wpływał niekorzystnie na płód. Jednak w badaniu, w którym lek ten podawany był szczurom w dawce równej 70-krotności dawki zalecanej dla ludzi stwierdzono zmniejszenie przeżywalności młodych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń: Skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, talk, magnezu stearynian, żelatyna.

Otoczka: Kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu wodorotlenek, trietylu cytrynian, Polisorbat 20, talk, tytanu dwutlenek (E171), czerwień koszenilowa (E 124) lak, symetykon.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blistry z folii Al/PVC.

1 blister zawierający 30 tabletek dojelitowych w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7

Republika Czeska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/1666

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 24 maja1999 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Bisacodyl VP