+ iMeds.pl

Bisoprolol accord 10 mgUlotka Bisoprolol accord

{logo}

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Bisoprolol Accord, 2,5 mg, tabletki powlekane Bisoprolol Accord, 5 mg, tabletki powlekane Bisoprolol Accord, 10 mg, tabletki powlekane

(Bisoprololi fumaras)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bisoprolol Accord i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bisoprolol Accord

3.    Jak stosować lek Bisoprolol Accord

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bisoprolol Accord

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Bisoprolol Accord i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest bisoprololu fumaran. Bisoprololu fumaran należy do grupy leków zwanych beta-adrenolitykami. Leki te chronią serce przed zbyt intensywną czynnością. Lek ten działa poprzez wpływ na odpowiedź organizmu na pewne impulsy nerwowe, zwłaszcza w sercu.

W rezultacie, bisoprolol zwalnia rytm pracy serca i sprawia, że serce wydajniej pompuje krew w organizmie. Niewydolność serca występuje, gdy mięsień sercowy jest za słaby i niezdolny do pompowania wymaganej ilości krwi.

Bisoprolol Accord, tabletki powlekane, 2,5 mg, 5mg i 10 mg, jest stosowany, jednocześnie z innymi lekami, w leczeniu stabilnej niewydolności serca.

Bisoprolol Accord, tabletki powlekane, 5 mg i 10 mg, jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienie tętnicze) i dławicy piersiowej (bóle w klatce piersiowej spowodowane zatkaniem tętnicy, zaopatrującej mięsień sercowy).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bisoprolol Accord Kiedy nie stosować leku Bisoprolol Accord:

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną leku (bisoprololu fumaran) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku,

-    jeśli pacjent ma ciężką astmę oskrzelową lub ciężką chorobę płuc

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia krążenia krwi w kończynach (jak np. w zespole Raynouďa) co może powodować mrowienie, blednięcie lub występowanie niebieskiego zabarwienia palców u rąk i stóp

-    jeśli pacjent ma nieleczony guz chromochłonny nadnerczy, czyli rzadko występujący nowotwór nadnerczy (rdzenia)

- jeśli pacjent ma kwasicę metaboliczną, czyli stan, w którym stężenie kwasów we krwi jest zbyt duże

- jeśli pacjent ma ostrą niewydolność serca lub nagłe zaostrzenie niewydolności serca, które wymagają leczenia szpitalnego

-    jeśli pacjent ma zwolnioną akcję serca

-    jeśli pacjent ma bardzo niskie ciśnienie krwi

-    jeśli pacjent ma niektóre zaburzenia czynności serca powodujące występowanie wolnej akcji serca lub nieregularnej akcji serca

- jeśli pacjent ma wstrząs kardiogenny, spowodowany ostrymi ciężkimi zaburzeniami czynności serca, co powoduje występowanie niskiego ciśnienia krwi oraz zaburzeń krążenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów wymienionych poniżej.

Należy zachować szczególną ostroższość w następujących sytuacjach (może być konieczne

zastosowanie dodatkowego leczenia lub przeprowadzenie częstszych badań):

-    jeśli pacjent choruje na cukrzycę

-    jeśli pacjent stosuje ścisłą dietę (nieprzyjmowanie pokarmów stałych)

-    jeśli pacjent choruje na dławicę piersiową Prinzmetala, rodzaj bólu w klatce piersiowej, niektóre choroby serca takie jak zaburzenie rytmu serca

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek

-    jeśli pacjent ma jakiekolwiek mniej ciężkie zaburzenia krążenia krwi w kończynach górnych i dolnych

-    jeśli pacjent ma astmę lub przewlekłą chorobę płuc

-    jeśli u pacjenta występowała w przeszłości łuszcząca się i sucha wysypka na skórze (łuszczyca).

-    jeśli pacjent ma guz nadnerczy (rdzenia)(„guz chromochłonny”)

-    jeśli pacjent ma zaburzenie czynności tarczycy

Należy poinformować lekarza o zamiarze:

-    leczenia odczulającego (na przykład w celu zapobiegania katarowi siennemu), gdyż bisoprolol może zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcje alergiczne

-    poddania się znieczuleniu ogólnemu (na przykład z powodu operacji), gdyż lek może meć wpływ na reakcję organizmu na podane znieczulenie.

Inne leki i Bisoprolol Accord

- leki stosowane w celu kontroli ciśnienia krwi lub w leczeniu zaburzeń związanych z sercem, takie jak: amiodaron, amlodypina, klonidyna, glikozydy naparstnicy, diltiazem, dyzopiramid, felodypina, flekainid, lidokaina, metylodopa, moksonidyna, fenytoina, propafenon, chinidyna, rylmenidyna, werapamil.

-    leki stosowane w leczeniu depresji takie jak imipramina, amitryptylina, moklobemid

-    leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych takie jak fenotiazyny jak lewomepromazyna

-    leki stosowane do znieczulenia ogólnego, podczas zabiegów chirurgicznych (patrz również punkt Ostrzeżenia i środki ostrożności)

-    leki stosowane w leczeniu padaczki, na przykład barbiturany takie jak fenobarbital

-    niektóre leki przeciwbólowe (np. kwas acetylosalicylowy, diklofenak, indometacyna, ibuprofen, naproksen)

- leki stosowane w leczeniu astmy i leki stosowane w leczeniu „zatkanego” nosa

- leki stosowane w leczeniu chorób oczu takich jak jaskra (zwiększonego ciśnienia w oku) lub stosowane do rozszerzenia źrenicy oka.

-    leki stosowane w leczeniu wstrząsu klinicznego (na przykład adrenalina, dobutamina, noradrenalina)

-    leki stosowane w leczeniu malarii np. meflochina

-    wszystkie inne leki, które tak jak bisoprolol mogą wpływać na ciśnienie krwi i (lub) czynność serca

-    ryfampicyna stosowana w leczeniu zakażeń

-    leki stosowane w leczeniu silnych bólów głowy i migreny (pochodne ergotaminy)

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Bisoprolol może działać szkodliwie na płód, jeśli lek podaje się pacjentce w ciąży. Jeżeli pacjentka jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę, należy poinformować o tym lekarza. Lekarz zdecyduje czy pacjentka może stosować lek w czasie ciąży. Nie wiadomo czy bisoprolol przenika do mleka kobiecego. Z tego względu nie zaleca się karmienia piersią podczas przyjmowania leku Bisoprolol Accord.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W zależności od indywidualnej tolerancji na lek, bisoprolol może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy zachować szczególną ostrożność, szczególnie na początku leczenia, podczas zwiększania dawki, podczas zmiany leków oraz w przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu.

3. Jak stosować lek Bisoprolol Accord

Lek Bisoprolol Accord należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leczenie bisoprololem wymaga regularnych kontroli lekarskich, szczególnie po rozpoczęciu leczenia i podczas zwiększania dawek. Tabletki należy zażywać rano, bez lub z jedzeniem. Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletek nie należy rozgryzać ani żuć. Leczenie bisoprololem jest zazwyczaj długotrwałe.

Dorośli

Bóle w klatce piersiowej i nadciśnienie tętnicze

Leczenie rozpoczyna się od stosowania możliwie najmniejszej dawki (5 mg). Podczas leczenia początkowego lekarz będzie dokładnie monitorować stan zdrowia pacjenta.

Lekarz może zalecić stopniowe zwiększanie dawki do optymalnej dawki podtrzymującej.

Maksymalna zalecana dawka bisoprololu wynosi 20 mg jeden raz na dobę.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie powinni przyjmować dawki większej niż 10 mg bisoprololu raz na dobę. Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy skonsultować się z lekarzem.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie powinni przyjmować dawki większej niż 10 mg bisoprololu raz na dobę. Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy skonsultować się z lekarzem.

Niewydolność serca

Przed rozpoczęciem leczenia bisoprololem pacjenci powinni być już leczeni inhibitorem konwertazy angiotensyny (ACE), lekiem moczopędnym oraz - w razie konieczności - glikozydem naparstnicy.

Leczenie lekiem Bisoprolol Accord należy rozpocząć od małej dawki, a następnie zwiększać ją stopniowo. Lekarz zdecyduje w jaki sposób należy zwiększać dawkę. Na ogół sposób zwiększania dawki jest taki jak przedstawiono na schemacie poniżej:

■    1,25 mg bisoprololu raz na dobę przez 1 tydzień

■    2,5 mg bisoprololu raz na dobę przez 1 tydzień

■    3,75 mg bisoprololu raz na dobę przez 1 tydzień

■    5 mg raz bisoprololu na dobę przez 4 tygodnie

■    7,5 mg bisoprololu raz na dobę przez 4 tygodnie

■    10 mg bisoprololu raz na dobę (dawka podtrzymująca)

Maksymalna zalecana dawka bisoprololu wynosi 10 mg jeden raz na dobę.

W zależności od tolerancji pacjenta na lek, lekarz może zalecić wydłużenie czasu pomiędzy kolejnymi etapami zwiększania dawki. W razie pogorszenia stanu pacjenta lub wystąpienia nietolerancji, może być konieczne zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia. U niektórych pacjentów dawka podtrzymująca mniejsza niż 10 mg bisoprololu może być wystarczająca. Jeżeli konieczne jest całkowite przerwanie leczenia, lekarz udzieli porady, aby dawkę leku zmniejszać stopniowo, w przeciwnym razie stan zdrowia może ulec pogorszeniu.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania bisoprololu u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. Zaleca się rozpoczynanie leczenia od możliwie najmniejszej dawki.

Jeżeli pacjent ma wrażenie, że dawka bisoprololu działa zbyt mocno lub za słabo, powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bisoprolol Accord

W razie przypadkowego zażycia za dużej ilości tabletek, lub połknięcia leku przez dziecko, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub tę ulotkę, aby personel medyczny wiedział dokładnie, jaki lek został zażyty. Pacjent może odczuwać: zwolnienie rytmu serca, nasilone trudności w oddychaniu, zawroty głowy, drżenie (spowodowane zmniejszeniem stężenia cukru we krwi).

Pominięcie zastosowania leku Bisoprolol Accord

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją jak najszybciej z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bisoprolol Accord

Nie należy nagle przerywać stosowania leku, ani zmieniać zalecanej dawki bez porozumienia z lekarzem. Jeżeli konieczne jest przerwanie stosowania leku, w celu uniknięcia wystąpienia działań niepożądanych, lek należy odstawiać stopniowo.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Aby zapobiec poważnym reakcjom należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem jeśli występujące działania niepożądane są ciężkie, wystąpią nagle lub szybko się nasilają. Najcięższe działania niepożądane są związane z czynnością serca:

- zwolnienie rytmu serca (występuje u więcej niż 1 na 10 pacjentów z przwlekłą niewydolnością serca oraz u mniej niż 1 na 100 pacjentów z nadciśnieniem lub dławicą piersiową)

- nasilenie niewydolności serca (występuje u więcej niż 1 na 100 pacjentów z przwlekłą niewydolnością serca oraz występuje u mniej niż 1 na 100 pacjentów z nadciśnieniem lub dławicą piersiową)

-    nieregularne bicie serca (występuje u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

- zaostrzenie objawów zwężenia głównych naczyń krwionośnych w nogach, szczególnie na początku leczenia (częstość nie ustalona).

Jeśli wystąpią zawroty głowy, osłabienie lub trudności w oddychaniu, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Poniższe działania niepożądane są wymienione według zmniejszającej się częstości ich występowania:

Często (występujące u mniej niż 1 na 10 osób):

-    uczucie zmęczenia*, osłabienie (u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca), zawroty głowy*, bóle głowy*

- wrażenie ziębnięcia lub drętwienia kończyn górnych lub dolnych

-    niskie ciśnienie krwi, zwłaszcza u chorych z niewydolnością serca

- zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka, zaparcia

Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100 osób):

-    zaburzenia snu

-    depresja

- u pacjentów z astmą oskrzelową lub przewlekłą chorobą płuc, mogą wystąpić trudności w oddychaniu

- osłabienie mięśni, kurcze mięśni

-    uczucie osłabienia (u pacjentów z nadciśnieniem lub dławicą piersiową)

Rzadko (występujące u mniej niż 1 na 1000 osób):

-    zaburzenia słuchu.

-    alergiczny zapalenie błony śluzowej nosa („zatkany” lub „cieknący” nos)

- zmniejszone wydzielanie łez (może być bardzo uciążliwe, jeśli pacjent używa soczewek kontaktowych).

-    zapalenie wątroby, wywołujące zażółcenie skóry lub białkówek oczu

- zmiany wyników badań krwi opisujących czynność wątroby oraz dotyczących zawartości tłuszczów

-    reakcje podobne do alergicznych (świąd, zaczerwienienie twarzy, wysypka)

-    zaburzenia potencji (zmniejszenie sprawności seksualnej)

-    koszmary senne, omamy

-    omdlenia

Bardzo rzadko (występujące u mniej niż 1 na 10 000 osób):

- podrażnienie i zaczerwienienie spojówek (conjunctivitis).

-    wypadanie włosów

-    nasilenie lub wywołanie łuszczycy (łuszczącej się wysypki) lub wywołanie podobnej suchej,

łuszczącej się wysypki

*Objawy te występują zazwyczaj na początku leczenia lub po zmienianiu dawki u pacjentów leczonych na nadciśnienie i dławicę. Objawy te są zazwyczaj łagodne i przemijają w ciągu 1 do 2 tygodni.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

5.    Jak przechowywać lek Bisoprolol Accord

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

-    Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Bisoprolol Accord

-    Substancją czynną leku jest bisoprololu fumaran.

Każda tabletka zawiera 2,5 mg lub 5 mg lub 10 mg bisoprololu fumaranu.

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K-30, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian Otoczka: hypromeloza E-15, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171), talk.

Jak wygląda lek Bisoprolol Accord i co zawiera opakowanie

Bisoprolol Accord, 2,5 mg, tabletki powlekane:

Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane, z wytłoczeniem „b1” po jednej stronie i linią podziału po drugiej stronie.

Bisoprolol Accord, 5 mg, tabletki powlekane:

Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane, z wytłoczeniem „b2” po jednej stronie i linią podziału po drugiej stronie.

Bisoprolol Accord, 10 mg, tabletki powlekane:

Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane, z wytłoczeniem „b3” po jednej stronie i linią podziału po drugiej stronie.

Opakowanie zawiera 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 tabletek powlekanych dla wszystkich dostępnych mocy.

Podmiot odpowiedzialny

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa

Wytwórca

Accord Healthcare Limited,

Sage House 319 Pinner Road North Harrow Middlesex, HAI 4HF Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Belgia

Bisoprolol Accord 2.5mg/5 mg/ 10mg Filmtabletten

Bisoprolol Accord Healthcare 2.5mg/5 mg/ 10mg comprimés pellicules/

filmomhulde tabletten / Filmtabletten

Niemcy

Francja

Włochy

Polska

Portugalia

Holandia

Wielka Brytania

Bisoprolol Accord 2.5mg/5 mg/ 10mg Filmtabletten

Bisoprolol Accord 2,5/5/10 mg comprimé pellicule sécable

Bisoprolol Accord Healthcare 2.5mg/5mg/10mg compresse rivestite con film

Bisoprolol Accord

Bisoprolol Accord

Bisoprololfumaraat Accord 2,5 mg/5 mg/10 mg Filmomhulde Tabletten Bisoprolol 2.5mg/5mg/10mg Film-coated Tablet

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Bisoprolol Accord

Charakterystyka Bisoprolol accord

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bisoprolol Accord, 2,5 mg, tabletki powlekane Bisoprolol Accord, 5 mg, tabletki powlekane Bisoprolol Accord, 10 mg, tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bisoprolol Accord, 2,5 mg, tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg bisoprololu fumaranu.

Bisoprolol Accord, 5 mg, tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu.

Bisoprolol Accord, 10 mg tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana

Bisoprolol Accord, 2,5 mg, tabletki powlekane:

Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane, z wytłoczeniem „b1” po jednej stronie i linią podziału po drugiej stronie.

Bisoprolol Accord, 5 mg, tabletki powlekane:

Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane, z wytłoczeniem „b2” po jednej stronie i linią podziału po drugiej stronie.

Bisoprolol Accord, 10 mg, tabletki powlekane:

Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane, z wytłoczeniem „b3” po jednej stronie i linią podziału po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na połowy.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie nadciśnienia tętniczego.

Leczenie stabilnej, przewlekłej dławicy piersiowej.

Leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca z ograniczoną czynnością skurczową lewej komory, w skojarzeniu z inhibitorami ACE, lekami moczopędnymi oraz, w razie konieczności, glikozydami naparstnicy (informacje dodatkowe patrz punkt 5.1).

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Sposób podania:

Podanie doustne.

Tabletki bisoprololu fumaranu należy przyjmować rano. Można je zażywać podczas posiłku.

Tabletki należy popić niewielką ilością płynu, nie żuć.

Leczenie nadciśnienia tętniczego i stabilnej przewlekłej dławicy piersiowej

Dorośli

Dawkowanie należy dostosować indywidualnie. Zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg bisoprololu fumaranu jeden raz na dobę. Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 10 mg jeden raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 20 mg jeden raz na dobę.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min) dawka nie powinna być większa niż 10 mg bisoprololu fumaranu na dobę. Dawka ta może być podzielona na połowy.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania. Jednakże zaleca się uważne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania. Zaleca się podawanie możliwie najmniejszej dawki początkowej.

Dzieci

Z powodu braku danych klinicznych dotyczących stosowania bisoprololu u dzieci, nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Przerwanie leczenia

Leczenia nie należy przerywać nagle (patrz punkt 4.4). Dawkę należy zmniejszać stopniowo, co tydzień o połowę.

Leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca Dorośli

Leczenie standardowe przewlekłej niewydolności serca (CHF) obejmuje inhibitor ACE (lub antagonistę receptora angiotensyny, w przypadku stwierdzonej nietolerancji inhibitorów ACE), beta-adrenolityk, leki moczopędne oraz - w razie konieczności - glikozydy naparstnicy. Leczenie bisoprololem należy rozpoczynać u pacjentów w stabilnym stanie klinicznym (bez incydentów ostrej niewydolności serca).

Zaleca się, by leczenie prowadził lekarz z doświadczeniem w zakresie metod postepowania w przewlekłej niewydolności serca.

W trakcie i po okresie ustalania dawki może wystąpić przemijające nasilenie niewydolności serca, niedociśnienie tętnicze lub bradykardia.

Okres dostosowania dawek

Leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca bisoprololem wymaga etapu dostosowania dawki. Leczenie bisoprololem należy rozpoczynać od stopniowego zwiększania dawki, zgodnie z poniższym schematem:

•    1,25 mg raz na dobę przez pierwszy tydzień.

Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy zwiększyć ją do

•    2,5 mg raz na dobę przez następny tydzień.

Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy zwiększyć ją do

•    3,75 mg raz na dobę przez następny tydzień.

Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, należy zwiększyć ją do

•    5 mg raz na dobę przez kolejne 4 tygodnie.

Jeśli dawka jest dobrze tolerowana, zwiększyć ją do

•    7,5 mg raz na dobę przez kolejne 4 tygodnie.

Jeśli dawka jest dobrze tolerowana można zwiększyć ją do

•    10 mg raz na dobę w leczeniu podtrzymującym.

Maksymalna zalecana dawka bisoprololu wynosi 10 mg na dobę.

Podczas okresu zwiększania dawki zalecane jest uważne monitorowanie parametrów życiowych (tętno, ciśnienie krwi) i objawów nasilenia niewydolności serca. Objawy te mogą wystąpić już w pierwszym dniu leczenia.

Modyfikacja leczenia

Jeżeli maksymalna zalecana dawka nie jest dobrze tolerowana, należy rozważyć stopniowe jej zmniejszanie.

W przypadku przemijającego nasilenia niewydolności serca, niedociśnienia tętniczego lub bradykardii, należy ponownie rozważyć dawkowanie leków podawanych jednocześnie z bisoprololem. Może być również konieczne, czasowe zmniejszenie dawki bisoprololu lub rozważenie jego odstawienia.

Należy zawsze rozważyć wznowienie podawania i (lub) zwiększenie dawki bisoprololu, gdy uzyska się stabilizację stanu pacjenta.

Jeśli konieczne jest przerwanie stosowania leku, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki. Nagłe przerywanie przyjmowania bisoprololu może prowadzić do ostrego pogorszenia stanu pacjenta. Leczenie bisoprololem przewlekłej, stabilnej niewydolności serca jest z reguły długotrwałe.

Szczególne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek lub wątroby

Nie ma danych dotyczących farmakokinetyki bisoprololu u osób z przewlekłą niewydolnością serca i z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby. Zwiększanie dawki u tych pacjentów wymaga szczególnej ostrożności.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zazwyczaj nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania.

Dzieci

W związku z brakiem doświadczenia w stosowaniu bisoprololu u dzieci, nie należy go stosować w tej grupie wiekowej.

4.3 Przeciwwskazania

Bisoprolol jest przeciwwskazany u pacjentów z przewlekłą niewydolność serca i:

-    z ostrą niewydolnością serca lub podczas incydentów dekompensacji niewydolności serca, jeżeli konieczne jest stosowanie dożylnych leków inotropowych;

-    we wstrząsie kardiogennym;

-    z blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia (bez stymulatora serca);

-    z zespołem chorego węzła zatokowego;

-    z blokiem zatokowo-przedsionkowym;

-    z objawową bradykardią

-    z objawowym niedociśnieniem tętniczym

-    z ciężką astmą oskrzelową lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

-    w schyłkowym stadium zarostowej choroby tętnic obwodowych lub zespołem Raynaud’ a

-    z nieleczonym guzem chromochłonnym nadnerczy (patrz punkt 4.4.)

-    w kwasicy metabolicznej

-    z nadwrażliwością na bisoprolol lub którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1)

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Specjalne ostrzeżenia

Dotyczy tylko pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca

Leczenie stabilnej, przewlekłej niewydolności serca bisoprololem musi być rozpoczynane od fazy dostosowania dawek (patrz punkt 4.2).

Dotyczy wszystkich wskazań

Zwłaszcza u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, leczenia bisoprololem nie wolno nagle przerywać, chyba że jest to konieczne, ponieważ może to doprowadzić do przejściowego nasilenia choroby serca (patrz punkt 4.2).

Środki ostrożności

Dotyczy tylko pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz dławica piersiową

Należy zachować ostrożność podczas leczenia bisoprololem chorych z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową i współistniejącą niewydolnością serca.

Dotyczy tylko pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca

Po rozpoczęciu leczenia bisoprololem należy regularnie monitorować czynności życiowe pacjenta. Więcej informacji na temat dawkowania i sposobu podawania (patrz punkt 4.2).

Brak doświadczenia klinicznego w stosowaniu bisoprololu u chorych z niewydolnością serca, u których występują jednocześnie następujące choroby i stany:

-    cukrzyca insulinozależna (typ I)

-    ciężkie zaburzenia czynności nerek

-    ciężkie zaburzenia czynności wątroby

-    kardiomiopatia restrykcyjna

-    wrodzona wada serca

-    organiczna wada zastawek powodująca istotne zaburzenia hemodynamiki

-    zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 3 miesięcy

Dotyczy wszystkich wskazań

Bisoprolol należy stosować ze szczególną ostrożnością:

-    u osób ze skurczem oskrzeli (astma oskrzelowa, choroby obturacyjne dróg oddechowych)

W przypadku astmy oskrzelowej lub innych przebiegających objawowo przewlekłych obturacyjnych chorób płuc należy jednocześnie stosować leki rozszerzające oskrzela.

U chorych z astmą może okresowo występować zwiększenie oporów w drogach oddechowych. W tych przypadkach może być konieczne zwiększenie dawki beta 2-adrenomimetyków.

-    w cukrzycy ze znacznymi wahaniami stężenia glukozy we krwi, bisoprolol może maskować objawy hipoglikemii (takie jak tachykardia, kołatanie serca, nasilone pocenie)

-    u osób stosujących ścisłą dietę

-    podczas leczenia odczulającego

Podobnie jak w przypadku stosowania innych beta-adrenolityków, bisoprolol może zwiększyć zarówno wrażliwość na alergeny jak i ciężkość reakcji anafilaktycznej.

Podanie adrenaliny nie zawsze prowadzi do oczekiwanego efektu leczniczego

-    w bloku przedsionkowo-komorowym I stopnia

-    w dławicy Prinzmetala

-    w zarostowych chorobach tętnic obwodowych (może dojść do nasilenia dolegliwości, zwłaszcza na początku leczenia)

-    podczas znieczulenia ogólnego

U chorych poddawanych znieczuleniu ogólnemu, podanie beta-adrenolityków zmniejsza częstość występowania zaburzeń rytmu serca i niedokrwienia mięśnia sercowego podczas indukcji i intubacji, a także w okresie pooperacyjnym. Obecnie zaleca się kontynuowanie leczenia beta-adrenolitykami w okresie okołooperacyjnym. Należy poinformować anestezjologa o leczeniu beta-adrenolitykami, ponieważ mogą wystąpić interakcje z innymi lekami, mogące wywołać: bradyarytmie, osłabienie odruchowej tachykardii i zdolności odruchowej do kompensacji utraty krwi. Jeżeli uzna się za konieczne przerwanie leczenia beta-adrenolitykami przed zabiegiem operacyjnym, należy stopniowo zmniejszać dawkę i całkowicie odstawić produkt na 48 godzin przed planowanym zabiegiem i znieczuleniem.

Pacjenci z łuszczycą, również w wywiadzie, mogą stosować beta-adrenolityki (np. bisoprolol) wyłącznie po bardzo dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

U pacjentów z guzem chromochłonnym rdzenia nadnerczy (pheochromocytoma) bisoprolol można podawać dopiero po uprzednim podaniu leków alfa-adrenolitycznych.

Leczenie bisoprololem może maskować objawy nadczynności tarczycy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leczenie skojarzone nie zalecane:

Dotyczy tylko pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca

•    leki przeciwarytmiczne klasy I (np. chinidyna, dizopyramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon) - ze względu na możliwość nasilenia wpływu na czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego i nasilenie ujemnego działania inotropowego;

Dotyczy wszystkich wskazań

•    antagoniści kanału wapniowego z grupy werapamilu i - w mniejszym stopniu - z grupy diltiazemu, ze względu na negatywny wpływ na kurczliwość i przewodzenie przedsionkowo-komorowe. Dożylne podanie werapamilu u pacjentów leczonych beta-adrenolitykami może prowadzić do ciężkiego niedociśnienia i bloku przedsionkowo-komorowego;

• leki przeciwnadciśnieniowe o ośrodkowym mechanizmie działania (np. klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidina), ponieważ skojarzona terapia z lekami o takim działaniu może doprowadzić do nasilenia niewydolności serca wskutek zmniejszenia aktywności współczulnej (zwolnienie czynności serca i pojemności wyrzutowej serca oraz rozszerzenie naczyń). Nagłe przerwanie leczenia, w szczególności przed zakończeniem blokady receptorów beta, może zwiększać ryzyko powstania tzw. "nadciśnienia z odbicia".

Leczenie skojarzone wymagające ostrożności

Dotyczy tylko pacjentów z nadciśnieniem i dławicą piersiową

•    leki przeciwarytmiczne klasy I (np. chinidyna, dizopyramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon) - ze względu na możliwość nasilenia wpływu na czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego i nasilenie ujemnego działania inotropowego;

Dotyczy wszystkich wskazań

• antagoniści kanału wapniowego z grupy dihydropirydyny (np. felodypina, amlodypina) -ze względu na możliwy wzrost ryzyka niedociśnienia i dalszego pogorszenia czynności skurczowej lewej komory u chorych z niewydolnością serca.

•    leki przeciwarytmiczne klasy III (np. amiodaron) - ze względu na możliwość nasilenia wpływu na czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego;

•    beta-adrenolityki stosowane miejscowo (np. krople do oczu stosowane w jaskrze), które mogą nasilać ogólnoustrojowe działanie bisoprololu;

•    leki parasympatykomimetyczne, ponieważ jednoczesne ich stosowanie może wydłużyć czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego i zwiększyć ryzyko wystąpienia bradykardii;

•    insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe, ze względu na nasilenie działania hipoglikemizującego; blokada receptorów beta-adrenergicznych może maskować objawy hipoglikemii;

•    leki stosowane do znieczulenia ogólnego; mogą osłabiać odruchową tachykardię i zwiększać ryzyko wystąpienia niedociśnienia (dalsze informacje dotyczące znieczulenia ogólnego, patrz też punkt 4.4);

•    glikozydy naparstnicy; mogą zwolnić tętno oraz wydłużyć czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego;

•    niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ); mogą osłabiać hipotensyjne działanie bisoprololu;

•    beta-sympatykomimetyki (np. izoprenalina, dobutamina); jednoczesne podawanie z bisoprololem może osłabiać działanie obu stosowanych produktów.

•    leki sympatykomimetyczne pobudzającymi zarówno adrenoreceptory alfa jak i beta (np. adrenalina, noradrenalina). Stosowanie ich jednocześnie z bisoprololem mogą ujawniać ich działanie zwężające naczynia za pośrednictwem receptora alfa-adrenolitycznego, które prowadzi do wzrostu ciśnienia i nasilenia objawów chromania przestankowego. Uważa się, że tego typu interakcje są częstsze przy stosowaniu nieselektywnych beta-adrenolityków;

•    leki przeciwnadciśnieniowe oraz inne leki zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny), zwiększają ryzyko niedociśnienia tętniczego.

Leczenie skojarzone do rozważenia

•    meflochina, która zwiększa ryzyko wystąpienia bradykardii;

•    inhibitory monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B), które nasilają działanie hipotensyjne beta-adrenolityków, ale jednocześnie zwiększają ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego.

•    ryfampicyna: możliwe niewielkie skrócenie okresu półtrwania bisoprololu z powodu indukcji enzymów wątrobowych biorących udział w metabolizowaniu leków.

Zwykle nie ma konieczności dostosowania dawki.

• Pochodne ergotaminy; nasilenie zaburzeń krążenia obwodowego.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bisoprolol, ze względu na swoje działanie farmakologiczne, może wpływać szkodliwie na przebieg ciąży, rozwój płodu bądź noworodka.

Beta-adrenolityki zmniejszają przepływ krwi przez łożysko, co było związane z opóźnieniem wzrostu płodu, śmiercią wewnątrzmaciczną, poronieniem lub przedwczesnym porodem.

U płodu lub noworodka mogą wystąpić objawy niepożądane, np. hipoglikemia lub bradykardia. Jeśli u ciężarnej konieczne jest leczenie beta-adrenolitykami, korzystniej jest stosować leki działające wybiórczo na receptory ßi -adrenergiczne.

Nie zaleca się stosowania bisoprololu w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli leczenie bisoprololem uznane zostało za niezbędne, należy monitorować przepływ maciczno-łożyskowy i rozwój płodu.

W przypadku stwierdzenia niekorzystnego działania leku na przebieg ciąży lub na płód, należy rozważyć możliwość innego leczenia. Niezbędna jest ścisła obserwacja noworodka.

Objawy hipoglikemii i bradykardii mogą wystąpić z reguły w ciągu pierwszych trzech dni życia.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania bisoprololu do mleka kobiecego. Z tego powodu nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania bisoprololu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, bisoprolol nie zaburzał zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Mimo to, z powodu różnych, indywidualnie występujących reakcji na lek zdolność kierowania pojazdami czy obsługiwania maszyn może być zaburzona.

Należy to uwzględnić szczególnie w początkowym okresie leczenia, podczas zmiany stosowanych leków oraz w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu.

4.8    Działania niepożądane

Ocena częstości występowania działań niepożądanych opiera się na następującym podziale na grupy częstości:

bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000).

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: zaburzenia snu, depresja

Rzadko: koszmary senne, omamy

Zaburzenia układu nerwowego Często: zawroty głowy*, bóle głowy*.

Rzadko: omdlenia

Zaburzenia oka

Rzadko: zmniejszone wydzielanie łez (istotne, jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe).

Bardzo rzadko: zapalenie spojówek.

Zaburzenia ucha i błędnika Rzadko: zaburzenia słuchu.

Zaburzenia serca

Bardzo często: bradykardia (u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca)

Często: nasilenie niewydolności serca (u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca).

Niezbyt często: zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, nasilenie występującej niewydolności serca (u pacjentów z nadciśnieniem lub dławicą piersiową), bradykardia (u pacjentów z nadciśnieniem lub dławicą piersiową).

Zaburzenia naczyniowe

Często: uczucie ziębnięcia lub drętwienia kończyn, niedociśnienie występujące zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością serca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub wywiadem wskazującym na obturacyjną chorobę płuc.

Rzadko: alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa Zaburzenia żołądka i jelit

Często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka, zaparcia.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko: zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: reakcje nadwrażliwości (świąd, zaczerwienienie, wysypka).

Bardzo rzadko: beta-adrenolityki mogą wywołać łuszczycę, nasilić objawy łuszczycy lub wywoływać wysypkę łuszczycopodobną, łysienie.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często: osłabienie mięśni, kurcze mięśni.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Rzadko: zaburzenia potencji

Zaburzenia ogólne:

Często: osłabienie (u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca), uczucie zmęczenia *.

Niezbyt często: osłabienie (u pacjentów z nadciśnieniem lub dławicą piersiową)

Badania diagnostyczne:

Rzadko: zwiększenie stężenia triglicerydów, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT)

Dotyczy tylko pacjentów z nadciśnieniem lub dławicą piersiową:

* Objawy te występują szczególnie na początku leczenia. Są przeważnie łagodne i przemijają w ciągu 1 do 2 tygodni.

4.9 Przedawkowanie

Najczęściej występującymi objawami przedawkowania beta-adrenolityków są: bradykardia, niedociśnienie, skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca i hipoglikemia. Dostępne są ograniczone dane dotyczące przedawkowania bisoprololu. Odnotowano tylko kilka przypadków przedawkowania bisoprololu. W tych przypadkach wystąpiły bradykardia i (lub) niedociśnienie. Wszyscy pacjenci powrócili do zdrowia. Istnieje duża osobnicza zmienność w reakcji na pojedynczą dużą dawkę bisoprololu; pacjenci z niewydolnością serca są prawdopodobnie szczególnie wrażliwi.

W przypadku przedawkowania, bisoprolol należy odstawić i podjąć leczenie objawowe i podtrzymujące czynności życiowe.

W oparciu o oczekiwane działanie farmakologiczne i zalecenia jak dla innych beta-adrenolityków należy rozważyć celowość podjęcia następujących działań.

Bradykardia: podać dożylnie atropinę; jeśli reakcja jest niewystarczająca, można podać ostrożnie izoprenalinę lub inny lek o dodatnim działaniu chronotropowym. W niektórych przypadkach może być konieczne wprowadzenie drogą przezżylną stymulatora serca.

Niedociśnienie tętnicze: podać dożylnie płyny i leki obkurcząjące naczynia. Może być też korzystne dożylne podanie glukagonu.

Blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia: należy uważnie monitorować pacjenta. Podać dożylnie wlew z izoprenaliny lub zastosować tymczasowo stymulator serca.

Zaostrzenie niewydolności serca: podać dożylnie leki moczopędne, leki działające inotropowo lub rozszerzające naczynia.

Skurcz oskrzeli: podać leki rozszerzające oskrzela, jak np. izoprenalinę, p2-sympatykomimetyki i (lub) aminofilinę.

Hipoglikemia: podać dożylnie glukozę.

Z ograniczonych danych wynika, że bisoprolol tylko w niewielkim stopniu można usunąć za pomocą dializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Beta-adrenolityki, selektywne. kod ATC: C07A B07

Bisoprolol jest beta-adrenolitykiem, działającym wybiórczo na receptory beta-1 adrenergiczne, bez aktywności wewnętrznej i właściwości błonowych. Bisoprolol wykazuje tylko nieznaczne powinowactwo do receptorów beta-2 w mięśniach gładkich oskrzeli i naczyń, a także do receptorów beta-2 biorących udział w regulacji procesów metabolicznych. Bisoprolol w zasadzie nie wpływa na opory w drogach oddechowych ani na procesy metaboliczne regulowane przez receptory beta-2. Selektywność wobec receptora beta-1 utrzymuje się nawet po przekroczeniu dawek terapeutycznych.

Przewlekła niewydolność serca

Niewydolność serca, jako wskazanie do stosowania bisoprololu, oceniano w badaniu CIBIS II.

W badaniu brało udział łącznie 2647 pacjentów. 83 % (n = 2202) kwalifikowało się do klasy III wg NYHA, 17% (n = 445) - klasy IV wg NYHA. Stwierdzono u nich objawową, stabilną niewydolność skurczową (frakcja wyrzutowa <35% wg danych z echokardiografii). Umieralność ogólna zmniejszyła się z 17,3% do 11,8% (zmniejszenie względne o 34%). U pacjentów otrzymujących bisoprolol obserwowano zmniejszenie liczby nagłych zgonów (z 6,3% do 3,6 % , zmniejszenie względne o 44%) i zmniejszenie liczby epizodów niewydolności serca, w których konieczna była hospitalizacja (z 17,6% do 12%, zmniejszenie względne 36%). Stwierdzono też znaczącą poprawę stanu czynnościowego wg klasyfikacji NYHA. Podczas wstępnej fazy leczenia (okres ustalania dawki) wystąpiło zwiększenie liczby hospitalizacji z powodu bradykardii (0,53%), niedociśnienia (0,23%) oraz ostrej dekompensacji (4,97%), ale nie występowało to znamiennie częściej niż w grupie placebo (odpowiednio 0%, 0,3% i 6,74%). Liczba udarów mózgu prowadzących do zgonu lub inwalidztwa podczas całego okresu badania wynosiła 20 w grupie leczonej bisoprololem i 15 w grupie otrzymującej placebo.

Do badania CIBIS III zakwalifikowano 1010 pacjentów w wieku >65 lat z łagodną do umiarkowanej przewlekłą niewydolnościa serca (w klasie II lub III wg NYHA) i frakcją wyrzutową lewej komory <35%, dotychczas nieleczonych inhibitorami ACE, beta-adrenolitykami ani antagonistami receptora angiotensyny. U pacjentów stosowano monoterapię bisoprololem albo enalaprylem przez 6 miesięcy, a następnie terapię skojarzoną obydwoma lekami przez 6-24 miesięcy.

Zaobserwowano tendencję do częstszego występowania nasilenia przewlekłej niewydolności serca, gdy podczas pierwszych 6 miesięcy leczenia podawano tylko bisoprolol. Wyniki analizy zgodnej z protokołem badania, nie wykazano mniejszej skuteczności leczenia rozpoczynanego od bisoprololu, w porównaniu z leczeniem rozpoczynanym od enalaprylu. Chociaż w obu metodach rozpoczynania leczenia CHF, po zakończeniu badania stwierdzono podobne ryzyko zgonu lub hospitalizacji -pierwszorzędowy złożony punkt końcowy (32,4% w grupie przyjmującej bisoprolol    33,1% w grupie przyjmującej enalapryl; w populacji zgodnej z protokołem badania). Badanie wykazało, że bisoprolol może być również stosowany w leczeniu pacjentów w podeszłym wieku z przewlekłą niewydolnością serca o nasileniu od łagodnego do umiarkowanego.

Nadciśnienie tętnicze i dławica piersiowa

Bisoprolol jest obecnie stosowany w leczeniu nadciśnienia i dławicy piersiowej. Tak jak w przypadku innych beta-1 adrenolityków, mechanizm działania bisoprololu w nadciśnieniu nie jest znany. Wiadomo jednak, że bisoprolol znacznie zmniejsza aktywność reninową osocza.

Działanie przeciwdławicowe: Bisoprolol hamuje odpowiedź na pobudzenie układu współczulnego poprzez blokowanie receptorów beta znajdujących się w sercu. Dochodzi do zwolnienia czynności serca i zmniejszenie kurczliwości, a przez to zmniejszenie zapotrzebowania na tlen przez mięsień sercowy.

Bisoprolol stosowany w ostrych stanach u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca bez przewlekłej niewydolności serca zwalnia czynność serca i objętość wyrzutową i co za tym idzie - zmniejsza pojemność minutową i zużycie tlenu. Podczas długotrwałego podawania, początkowo zwiększony opór obwodowy zmniejsza się.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym bisoprolol wchłania się niemal w całości z przewodu pokarmowego.

Ze względu na mały efekt pierwszego przejścia przez wątrobę, biodostępność jest duża i wynosi około 90%. Bisoprolol wiąże się z białkami osocza w około 30%. Objętość dystrybucji wynosi około 3,5 l/kg mc., a klirens całkowity ok. 15 l/h.

Okres półtrwania w osoczu wynosi 10 - 12 h, dzięki czemu lek podawany raz na dobę działa przez 24 h.

Bisoprolol jest wydalany z organizmu dwiema drogami: 50% podanego bisoprololu jest metabolizowane w wątrobie do nieczynnego metabolitu, który następnie jest usuwany przez nerki. Pozostałe 50% jest wydalane przez nerki w postaci niezmienionej. Ponieważ eliminacja leku zachodzi w takim samym stopniu w wątrobie co w nerkach, u pacjentów z niewydolnością jednego z tych narządów nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca (klasa III wg NYHA) stężenia bisoprololu w osoczu są większe niż u zdrowych ochotników, zaś okres półtrwania jest dłuższy. Maksymalne stężenie w osoczu w stanie stacjonarnym u osób otrzymujących bisoprolol w dawce 10 mg na dobę wynosi 64 ±21 ng/ml, zaś okres półtrwania 17 ± 5 h.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności lub potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają szczególnego zagrożenia dla ludzi.

Podobnie jak inne beta-adrenolityki, bisoprolol w dużych dawkach powodował szkodliwe działanie u ciężarnych zwierząt (zmniejszał przyjmowanie pokarmu i przyrost masy ciała) oraz na zarodek i płód (zwiększał ryzyko resorpcji płodów, zmniejszał masę urodzeniową potomstwa i opóźniał jego fizyczny rozwój), ale nie wykazywał działania teratogennego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A) Powidon (K-30)

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Otoczka:

Hypromeloza E-15

Makrogol 400

Tytanu dwutlenek (E 171)

Talk

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

18 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Aluminium lub blistry Aluminium/Aluminium w pudełkach tekturowych po 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego do stosowania

Bez szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.

Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Bisoprolol Accord