+ iMeds.pl

Bisoprolol actavis 10 mgUlotka Bisoprolol actavis

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Bisoprolol Actavis, 5 mg, tabletki Bisoprolol Actavis, 10 mg, tabletki

Bisoprololi fumaras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Bisoprolol Actavis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bisoprolol Actavis

3.    Jak stosować lek Bisoprolol Actavis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bisoprolol Actavis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Bisoprolol Actavis i w jakim celu się go stosuje

Bisoprolol Actavis należy do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami. Leki z tej grupy wpływają odciążaj ąco na czynność serca oraz przyczyniają się do obniżenia ciśnienia tętniczego.

Bisoprolol Actavis stosowany jest w leczeniu dławicy piersiowej (ból w klatce piersiowej spowodowany przez zablokowanie tętnic, które dostarczają tlen do komórek mięśnia sercowego) i nadciśnienia tętniczego (wysokie ciśnienie krwi).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bisoprolol Actavis

Kiedy nie stosować leku Bisoprolol Actavis:

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    jeśli u pacjenta występuje świszczący oddech lub ciężka astma, co może utrudniać oddychanie.

-    jeśli u pacjenta występuje wolna lub nieregularna czynność serca, co może być spowodowane przez zaburzenia dotyczące mięśnia sercowego. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

-    jeśli u pacjenta występuje bardzo niskie ciśnienie tętnicze, co może powodować zawroty głowy podczas wstawania.

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia krążenia, co może objawiać się drętwieniem palców rąk i stóp lub ich bladością albo zasinieniem.

-    jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca, która właśnie wystąpiła lub ostatnio uległa nasileniu, albo jeśli pacjent otrzymuje dożylnie leki z powodu wstrząsu krążeniowego wywołanego ostrą niewydolnością serca, które mają wspomóc pracę serca.

-    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie polegające na gromadzeniu nadmiernej ilości kwasów w organizmie, tzw. kwasica metaboliczna. W takim przypadku należy zgłosić się do lekarza po poradę.

-    jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz nadnerczy, nazywany phaeochromocytoma.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanów wymienionych powyżej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Bisoprolol Actavis należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia dotyczące wątroby lub nerek.

-    jeśli u pacjenta występuje niewydolność serca, która może wywoływać duszność i obrzęk w okolicy kostek.

-    jeśli pacjent przyjmuje leki z powodu zbyt dużego stężenia cukru we krwi (pacjenci z cukrzycą). Przyjmowanie tabletek leku Bisoprolol Actavis może wpływać maskująco na objawy małego stężenia cukru we krwi.

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowała łuszczyca (nawracające schorzenie skóry charakteryzujące łuszczeniem się i wysypką na suchej skórze).

-    jeśli pacjent jest leczony z powodu występowania reakcji nadwrażliwości (alergicznych). Bisoprolol może zwiększać wrażliwość na substancje, na które pacjent jest uczulony i nasilać reakcje nadwrażliwości. Leczenie adrenaliną (hormon wydzielany przez rdzeń nadnerczy stosowany czasami w leczeniu reakcji nadwrażliwości) nie zawsze przynosi oczekiwany skutek. Może być konieczne zastosowanie większej dawki adrenaliny.

-    u pacjentów leczonych z powoduphaeochromocytoma (guz nadnerczy).

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia dotyczące tarczycy. Przyjmowanie leku Bisoprolol Actavis może maskować objawy nadczynności tarczycy.

-    jeśli u pacjenta występuje świszczący oddech lub trudności w oddychaniu (astma).

-    j eśli pacjent stosuje ścisłą dietę.

-    jeśli u pacjenta występuje zaburzenie dotyczące serca, nazywane blokiem przedsionkowo-komorowym pierwszego stopnia, które powoduje wolną i nieregularną czynność serca.

-    jeśli u pacjenta występuje dławica piersiowa typu Prinzmetala, która charakteryzuje się bólem w klatce piersiowej, pojawiającym się podczas spoczynku, wywoływanym przez skurcz tętnic wieńcowych, które dostarczają tlen do mięśnia sercowego.

-    jeśli u pacjenta występują zaburzenia krążenia w kończynach (w rękach lub w stopach).

-    jeśli planowany jest zabieg chirurgiczny (również stomatologiczny) z zastosowaniem środków znieczulających. Należy poinformować lekarza anestezjologa lub stomatologa o wszystkich przyjmowanych lekach.

Lek Bisoprolol Actavis zawiera substancję czynną, która powoduje dodatni wynik testu antydopingowego u sportowców.

Lek Bisoprolol Actavis a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do któregokolwiek z poniższych leków, ponieważ ich działanie może być zaburzone:

-    leki stosowane w celu kontroli ciśnienia tętniczego lub leki stosowane w leczeniu zaburzeń dotyczących serca, takie jak: adrenalina, amlodypina, amiodaron, beprydyl, klonidyna, diltiazem, dyzopiramid, digoksyna, dobutamina, flekainid, izoprenalina, lidokaina, metylodopa, moksonidyna, nifedypina, noradrenalina, propafenon, chinidyna, rylmenidyna, takryna, werapamil i inne leki ß-adrenolityczne.

-    leki stosowane w leczeniu depresji i zaburzeń psychicznych, takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, fenotiazyny, inhibitory monoaminooksydazy i barbiturany.

-    leki stosowane do znieczulenia podczas zabiegu chirurgicznego i środki kontrastujące zawierające jod, stosowane w diagnostyce radiologicznej.

-    leki przeciwzapalne z grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), np. ibuprofen, naproksen.

-    leki stosowane    w leczeniu    malarii (takie jak meflochina) i migreny (takie jak ergotamina).

-    leki stosowane    w leczeniu    cukrzycy.

-    leki stosowane    w leczeniu    astmy, niedrożności nosa lub pewnych chorób oczu, takich jak jaskra

(zwiększone ciśnienie w oku) lub rozszerzenie źrenicy.

-    leki nazywane kortykosteroidami, stosowane w leczeniu chorób zapalnych stawów i innych narządów.

Wszystkie te leki mogą wpływać na ciśnienie tętnicze i (lub) czynność serca.

Jednoczesne stosowanie bisoprololu z lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy może wpływać na stężenie cukru we krwi.

Bisoprolol Actavis z jedzeniem i piciem

Lek Bisoprolol Actavis może być przyjmowany niezależnie od posiłków. Tabletki należy połykać w całości popijając wodą.

Przyjmowanie leku Bisoprolol Actavis może powodować zawroty głowy i uczucie „pustki” w głowie, które mogą ulec nasileniu po spożyciu alkoholu. W przypadku wystąpienia takich objawów należy unikać spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Bisoprolol Actavis może mieć szkodliwy wpływ na ciążę i (lub) płód. Istnieje zwiększone ryzyko przedwczesnego porodu, poronienia, małego stężenia cukru we krwi i zwolnionej czynności serca u dziecka. Bisoprolol może także wpływać na wzrost płodu. Z tego powodu nie należy stosować leku Bisoprolol Actavis w czasie ciąży, chyba że zaistnieje zdecydowana konieczność. Decyzję podejmie lekarz.

Nie wiadomo, czy bisoprolol przenika do mleka ludzkiego. Dlatego nie zaleca się stosowania leku Bisoprolol Actavis podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Bisoprolol Actavis może powodować zmęczenie, senność lub zawroty głowy. Jeśli u pacjenta występują takie działania niepożądane, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Należy pamiętać o możliwości wystąpienia takich objawów zwłaszcza na początku leczenia, w przypadku zmiany leku oraz podczas jednoczesnego spożywania alkoholu.

Bisoprolol Actavis zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Bisoprolol Actavis

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą. Lek Bisoprolol Actavis należy przyjmować rano.

Lekarz określi dawkę właściwą dla pacjenta, leczenie przeważnie rozpoczyna się od mniejszej dawki (5 mg). Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca wynosi 10 mg raz na dobę, a maksymalna zalecana dawka wynosi 20 mg. Tabletki należy przyjmować codziennie mniej więcej o tej samej porze.

Pacjenci z chorobami nerek

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie należy stosować dawki większej niż 10 mg bisoprololu raz na dobę. Należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku Bisoprolol Actavis.

Pacjenci z chorobami wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować dawki większej niż 10 mg na dobę. Należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku Bisoprolol Actavis.

Stosowanie u dzieci

Nie zaleca się podawania leku Bisoprolol Actavis ze względu na brak doświadczenia ze stosowaniem bisopropolu u dzieci i młodzieży.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Bisoprolol Actavis

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Należy zabrać ze sobą opakowanie z pozostałymi tabletkami lub ulotkę, żeby personel medyczny wiedział dokładnie, co zostało zażyte.

Objawami przedawkowania mogą być: zawroty głowy, uczucie „pustki” w głowie, zmęczenie, duszność i (lub) świszczący oddech. Może również wystąpić zwolnienie czynności serca, obniżenie ciśnienia tętniczego, niewydolność serca i małe stężenie glukozy we krwi (co może spowodować uczucie głodu, pocenie się i kołatanie serca).

Pominięcie przyjęcia leku Bisoprolol Actavis

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją zażyć w ciągu 12 godzin od zwykłej pory przyjmowania tabletki. Jeśli upłynęło więcej niż 12 godzin nie należy przyjmować pominiętej dawki, należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Bisoprolol Actavis

Nie należy nagle przerywać stosowania leku Bisoprolol Actavis, zwłaszcza u pacjentów z dusznicą bolesną lub po zawale mięśnia sercowego. W przypadku nagłego odstawienia leku, stan pacjenta może się pogorszyć, a ciśnienie tętnicze może się znowu zwiększyć. Lek należy odstawiać stopniowo, zmniejszając dawkę w ciągu tygodnia lub dwóch, według zaleceń lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku mogą wystąpić niektóre z poniższych działań niepożądanych. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

Często (częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 osób):

-    zmęczenie, zawroty głowy, ból głowy (zwłaszcza na początku leczenia, są na ogół łagodne i przeważnie ustępują w ciągu 1-2 tygodni)

-    uczucie ziębnięcia lub drętwienia kończyn (palce rąk lub stóp, uszy, nos); częstsze występowanie bólu skurczowego nóg podczas chodzenia

-    nudności, wymioty

-    biegunka

-    ból brzucha

-    zaparcie

-    zamroczenie, szczególnie podczas gwałtownego wstawania, wynikające z obniżenia ciśnienia tętniczego.

Niezbyt często (częściej niż u 1na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 osób):

-    zaburzenia snu

-    depresja

-    wolna lub nieregularna czynność serca

-    nasilenie niewydolności    serca

-    u pacjentów z astmą oskrzelową lub zaburzeniami oddychania w wywiadzie mogą wystąpić trudności w oddychaniu

-    osłabienie mięśni, kurcze mięśni i ból stawów.

Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000, ale rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

-    koszmary    nocne

-    omamy

-    omdlenia

-    zaburzenia słuchu

-    zapalenie błony śluzowej    nosa, co powoduje wyciek z nosa, podrażnienie

-    reakcje alergiczne (świąd, zaczerwienienie, wysypka)

-    suchość oczu na skutek zmniejszonego wydzielania łez (co może być bardzo kłopotliwe, jeśli pacjent używa soczewek kontaktowych)

-    zapalenie wątroby powodujące ból brzucha, utratę apetytu, a niekiedy żółtaczkę z zażółceniem białkówek oczu i skóry oraz ciemnym zabarwieniem moczu

-    małe stężenie cukru we krwi, co może powodować osłabienie, nadmierne pocenie się i drżenie

-    zmiany w wynikach badań krwi dotyczących czynności wątroby, zwiększenie stężenia tłuszczów we krwi

-    zmniejszenie sprawności    seksualnej    (zaburzenia potencji).

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

-    ten lek może nasilać objawy łuszczycy lub powodować podobną, suchą, łuszczącą się wysypkę i wypadanie włosów

-    swędzenie lub zaczerwienienie oka (zapalenie spojówek).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

U pacjentów z wcześniej zdiagnozowaną niewydolnością serca, może także wystąpić: wolna czynność serca (bardzo często); nasilenie niewydolności serca powodujące duszność i zmęczenie (często).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Bisoprolol Actavis

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że tabletki są odbarwione lub wykazują inne oznaki zepsucia. Należy zwrócić się do farmaceuty po poradę.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Bisoprolol Actavis

-    Substancją czynną leku jest bisoprololu fumaran.

Każda tabletka o mocy 5 mg zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu.

Każda tabletka o mocy 10 mg zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: laktoza jednowodna, celuloza

mikrokrystaliczna, magnezu stearynian i krospowidon.

Każda tabletka o mocy 5 mg zawiera również żółty barwnik, który zawiera laktozę i żelaza tlenek żółty.

Każda tabletka o mocy 10 mg zawiera również beżowy barwnik, który zawiera laktozę, żelaza tlenek czerwony i żelaza tlenek żółty.

Jak wygląda lek Bisoprolol Actavis i co zawiera opakowanie

Bisoprolol Actavis, 5 mg, tabletki: tabletki barwy bladożółtej, okrągłe i wypukłe, o średnicy 7,5 mm, z następującymi oznaczeniami: „BI” w części centralnej powyżej linii podziału oraz „5” poniżej. Bisoprolol Actavis, 10 mg, tabletki: tabletki barwy beżowej, nakrapiane, okrągłe i wypukłe, o średnicy 7,5 mm, z następującymi oznaczeniami: „BI” w części centralnej powyżej linii podziału oraz „10” poniżej.

Wielkości opakowań: 30 i 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

Wytwórca

Niche Generics Limited

Unit 5, 151 Baldoyle Industrial Estate

Dublin 13

Irlandia

Farmalabor-Produtos Farmacéuticos, Lda Zone Industrial de Condeixa-a-Nova 3150-094 Condeixa-a-Nova Portugalia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48 22) 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Bisoprolol Actavis

Charakterystyka Bisoprolol actavis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bisoprolol Actavis, 10 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 130,20 mg laktozy jednowodnej w tabletce. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Beżowe, nakrapiane, okrągłe i wypukłe tabletki o średnicy 7,5 mm, z następującymi oznaczeniami: „BI” w części centralnej powyżej linii podziału oraz „10” poniżej.

Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Nadciśnienie tętnicze

Przewlekła stabilna dławica piersiowa

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dawka powinna być indywidualnie dobrana dla każdego pacjenta. Zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej możliwej dawki. Dla niektórych pacjentów właściwa może być dawka 5 mg na dobę. Dawka zwykle stosowana wynosi 10 mg raz na dobę, natomiast największa zalecana dawka wynosi 20 mg na dobę. Tabletkę należy przyjąć rano i popić odpowiednią ilością płynu (np. jedną szklanką wody). Tabletkę można przyjmować z jedzeniem.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 20 ml/min) dawka nie powinna być większa niż 10 mg raz na dobę. Dawkę można podzielić na dwie części.

Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby

Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania, jednakże zaleca się uważne monitorowanie pacjentów. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie należy przekraczać dawki dobowej bisoprololu 10 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. Zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej możliwej dawki.

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 12. roku życia ze względu na brak doświadczenia klinicznego w tej grupie wiekowej.

Zakończenie leczenia

Nie należy gwałtownie przerywać leczenia (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Należy powoli zmniejszać dawkę, o połowę w odstępach tygodniowych.

Sposób podawania

Bisoprolol Actavis 10 mg jest przeznaczony do podawania doustnego.

4.3    Przeciwwskazania

Stosowanie bisoprololu jest przeciwwskazane u pacjentów z:

-    nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-    ostrą niewydolnością serca lub podczas incydentów dekompensacji niewydolności serca wymagających dożylnego stosowania leków inotropowych,

-    wstrząsem kardiogennym,

-    blokiem przedsionkowo-komorowym II lub III stopnia (u pacjentów bez rozrusznika),

-    zespołem chorego węzła zatokowego,

-    blokiem zatokowo-przedsionkowym,

-    objawową bradykardią,

-    objawowym niedociśnieniem tętniczym,

-    ciężką astmą oskrzelową lub ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc,

-    ciężkimi przypadkami zarostowej choroby tętnic obwodowych lub ciężkimi przypadkami zespołu Raynaud’a,

-    nieleczonym guzem chromochłonnym nadnercza (patrz punkt 4.4.),

-    kwasicą metaboliczną.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ostrzeżenia

Szczególnie u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca nie wolno gwałtownie przerywać leczenia bisoprololem o ile nie jest to wyraźnie wskazane, ponieważ może to prowadzić do przejściowego pogorszenia czynności serca (patrz punkt 4.2).

Środki ostrożności

Bisoprolol należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową oraz współistniejącą niewydolnością serca.

Bisoprolol należy stosować ze szczególną ostrożnością:

-    u chorych na cukrzycę ze znacznymi wahaniami stężenia glukozy we krwi. Bisoprolol może maskować objawy hipoglikemii (np. tachykardia, kołatanie serca, pocenie się),

-    u osób stosujących ścisłą dietę,

-    podczas leczenia odczulającego. Tak jak w przypadku innych leków beta-adrenolitycznych, bisoprolol może zwiększać zarówno wrażliwość na alergeny, jak również stopień nasilenia reakcji anafilaktycznych. Leczenie za pomocą epinefryny może nie zawsze przynosić spodziewane efekty terapeutyczne,

-    w bloku przedsionkowo-komorowym pierwszego stopnia,

-    w dławicy Prinzmetala,

-    w zarostowej chorobie tętnic obwodowych. Może dojść do nasilenia dolegliwości, zwłaszcza na początku leczenia.

U pacjentów z łuszczycą lub z łuszczycą w wywiadzie, beta-adrenolityki (np. bisoprolol) można stosować jedynie po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Bisoprolol może maskować objawy tyreotoksykozy.

U chorych z guzem chromochłonnym nadnerczy bisoprolol należy stosować dopiero po podaniu leków alfa-adrenolitycznych.

U pacjentów poddawanym znieczuleniu ogólnemu zastosowanie leków beta-adrenolitycznych zmniejsza występowanie niemiarowości oraz niedokrwienia mięśnia sercowego podczas wprowadzania do znieczulenia, intubacji oraz po zakończeniu zabiegu. Obecnie zaleca się kontynuowanie stosowania leków beta-adrenolitycznych podczas okresu śródoperacyjnego. Lekarz anestezjolog musi mieć świadomość faktu stosowania przez pacjenta leków beta-adrenolitycznych z powodu możliwości interakcji z innymi lekami, które mogą prowadzić do bradyarytmii, osłabienia tachykardii odruchowej oraz zmniejszonej zdolności odruchowej kompensowania ubytku krwi. Jeśli konieczne jest przerwanie stosowania leków beta-adrenolitycznych przed zabiegiem chirurgicznym, należy to czynić stopniowo i zakończyć na 48 godzin przed planowanym znieczuleniem.

W przypadku astmy oskrzelowej lub innych przebiegających objawowo przewlekłych obturacyjnych chorób płuc zaleca się jednoczesne stosowanie leków rozszerzających oskrzela. U chorych z astmą może sporadycznie występować zwiększenie oporów w drogach oddechowych, dlatego też może być konieczne zwiększenie dawki beta2-adrenomimetyków.

Produkt leczniczy zawiera laktozę

Produktu leczniczego nie należy stosować u pacjentów z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Niezalecane leczenie skojarzone

Antagoniści wapnia typu werapamilu i w mniejszym stopniu typu diltiazemu Ujemny wpływ na kurczliwość oraz przewodzenie przedsionkowo-komorowe. Dożylne podanie werapamilu u pacjentów leczonych lekami beta-adrenolitycznymi może prowadzić do ciężkiej hipotensji oraz bloku przedsionkowo-komorowego.

Leki przeciwnadciśnieniowe działające ośrodkowo (np. klonidyna, metylodopa, moksonidyna, rylmenidyna)

Jednoczesne stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych działających ośrodkowo może spowodować dalsze zmniejszenie napięcia ze strony współczulnego układu nerwowego i może w ten sposób prowadzić do zmniejszenia częstości akcji serca oraz pojemności minutowej serca, a także do rozszerzenia naczyń. Gwałtowne odstawienie leków, zwłaszcza przed przerwaniem stosowania leków beta-adrenolitycznych, może zwiększać ryzyko wystąpienia „nadciśnienia z odbicia”.

Leczenie skojarzone, które należy stosować ostrożnie

Leki antyarytmiczne klasy I (np. chinidyna, dyzopiramid; lidokaina, fenytoina; flekainid, propafenon)

Może wystąpić wzmocnienie wpływu na czas przewodzenia przedsionkowego oraz zwiększenie ujemnego działania inotropowego.

Antagoniści wapnia typu dihydropirydyny (np. felodypina i amlodypina)

Jednoczesne stosowanie może zwiększać ryzyko hipotensji, nie można również wykluczyć wzrostu ryzyka dalszego pogorszenia funkcji przedsionków u pacjentów z niewydolnością serca.

Leki antyarytmiczne klasy III (np. amiodaron)

Może nasilać wpływ na czas przewodzenia przedsionkowo - komorowego.

Leki parasvmpatvkomimetvczne

Jednoczesne stosowanie może wydłużyć czas przewodzenia przedsionkowo - komorowego oraz zwiększyć ryzyko bradykardii.

Leki beta-adrenolityczne stosowane miejscowo (np. krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry) mogą zwiększać ogólnoustrojowe działanie bisoprololu.

Insulina i doustne leki przeciwcukrzycowe

Nasilenie działania hipoglikemizującego. Zablokowanie receptora beta może maskować objawy hipoglikemii.

Leki do znieczulenia ogólnego

Osłabienie odruchowej tachykardii i zwiększenie ryzyka hipotensji (więcej informacji o znieczuleniu ogólnym, patrz punkt 4.4).

Glikozydy naparstnicy

Wydłużenie czasu przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, zmniejszenie częstości akcji serca. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

Leki z grupy NLPZ mogą zmniejszać hipotensyjne działania bisoprololu.

Leki beta - sympatykomimetyczne (np. izoprenalina, dobutamina)

Jednoczesne stosowanie z bisoprololem może zmniejszać działanie obydwu leków.

Leki sympatykomimetyczne, które pobudzają zarówno receptory alfa, jak i beta (np. noradrenalina, adrenalina)

Skojarzenie z bisoprololem może ujawnić działanie kurczące tych leków na naczynia za pośrednictwem alfa-adrenoreceptorów, prowadzące do wzrostu ciśnienia krwi oraz nasilenia objawów chromania przestankowego. Uważa się, że tego typu objawy są częstsze podczas stosowania nieselektywnych leków beta-adrenergicznych.

Jednoczesne stosowanie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu nadciśnienia, jak również z innymi lekami wykazującymi działanie zmniejszające ciśnienie krwi (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny) może prowadzić do zwiększenia ryzyka hipotensji.

Leczenie skojarzone, które należy rozważyć

Meflochina

Zwiększa ryzyko bradykardii.

Inhibitory monoaminooksydazy (z wyjątkiem inhibitorów MAO-B)

Zwiększone działanie hipotensyjne leków beta-adrenolitycznych, ale także zwiększone ryzyko przełomu nadciśnieniowego.

Ryfampicyna

Nieznaczne zmniejszenie okresu półtrwania bisoprololu, prawdopodobnie z powodu zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych odpowiedzialnych za metabolizm leków.

Pochodne ergotaminy

Nasilenie zaburzeń krążenia obwodowego.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bisoprolol, ze względu na swoje działanie farmakologiczne, może wpływać szkodliwie na przebieg ciąży i (lub) na płód bądź noworodka. Leki beta-adrenolityczne zmniejszają przepływ krwi przez łożysko, co było wiązane z opóźnieniem wzrostu, śmiercią wewnątrzmaciczną, poronieniem lub przedwczesnym porodem. U płodu lub noworodka mogą wystąpić objawy niepożądane (np. hipoglikemia lub bradykardia). Jeśli u ciężarnej konieczne jest leczenie lekami beta-adrenolitycznymi, korzystniej jest stosować leki działające wybiórczo na receptory beta1-adrenergiczne.

Bisoprolol może być stosowany w okresie ciąży tylko w razie zdecydowanej konieczności. Należy wówczas monitorować przepływ maciczno-łożyskowy i wzrost płodu.

W przypadku stwierdzenia niekorzystnego działania leku na przebieg ciąży lub na płód, należy rozważyć możliwość leczenia alternatywnego. Niezbędna jest wnikliwa obserwacja noworodka. Hipoglikemia lub bradykardia mogą wystąpić z reguły w ciągu pierwszych trzech dni życia.

Karmienie piersią

Brak jest danych na temat wydzielania bisoprololu do mleka ludzkiego oraz bezpieczeństwa w przypadku ekspozycji niemowląt na bisoprolol. Z tego powodu nie zaleca się karmienia piersią podczas przyjmowania bisoprololu.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z chorobą niedokrwienną serca bisoprolol nie pogarszał zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Mimo to, z powodu różnych, indywidualnie występujących reakcji na lek, nie można wykluczyć wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów czy obsługiwania maszyn. Należy to uwzględnić szczególnie w początkowym okresie leczenia, podczas zmiany stosowanych leków oraz w przypadku jednoczesnego spożycia alkoholu.

4.8    Działania niepożądane

Bardzo często (>10%), często (>1% i <10%), niezbyt często (>0,1% i <1%), rzadko (>0,01% i <0,1%), bardzo rzadko (<0,01%).

Badania diagnostyczne

Rzadko:    zwiększenie stężenia trójglicerydów, zwiększenie aktywności enzymów

wątrobowych (AlAT, AspAT).

Zaburzenia serca

Bardzo często:    bradykardia (u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca).

Niezbyt często:    zaburzenie przewodnictwa przedsionkowo - komorowego; pogorszenie

niewydolności mięśnia sercowego (u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową); bradykardia (u pacjentów z nadciśnieniem lub dławicą piersiową).

Zaburzenia układu nerwowego

Często:    zawroty głowy*, ból głowy*.

Rzadko:    omdlenia.

Zaburzenia oka Rzadko:

Bardzo rzadko:


zmniejszone wydzielanie łez (istotne, jeśli pacjent używa soczewek

kontaktowych).

zapalenie spojówek.

Zaburzenia ucha i błędnika Rzadko:    zaburzenia słuchu.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często:    skurcz oskrzeli u pacjentów z astmą oskrzelową lub wywiadem wskazującym na

obturacyjną chorobę płuc.

Rzadko:    alergiczny nieżyt nosa.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:    zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty, biegunka, zaparcia.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko:    reakcje nadwrażliwości, takie jak swędzenie, nagłe zaczerwienienie, wysypka.

Bardzo rzadko:    łysienie. Leki beta-adrenolityczne mogą wywoływać lub nasilać objawy łuszczycy

lub wywoływać łuszczycopodobną wysypkę.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Niezbyt często:    osłabienie mięśni, kurcze mięśni.

Zaburzenia naczyniowe

Często:    uczucie chłodu lub drętwienia kończyn, hipotensja, szczególnie u pacjentów z

niewydolnością serca.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:    osłabienie (u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca), zmęczenie*.

Niezbyt często:    osłabienie (u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Rzadko:    zapalenie wątroby.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi Rzadko:    zaburzenia potencji.

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często:    depresja, zaburzenia snu.

Rzadko:    koszmary nocne, omamy.

* Te objawy występują głównie na początku leczenia. Są zwykle łagodne i zwykle ustępują w ciągu 12 tygodni.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Najczęściej występującymi objawami po przedawkowaniu beta-adrenolityków są bradykardia, niedociśnienie, skurcz oskrzeli, ostra niewydolność serca oraz hipoglikemia. Dane na temat przedawkowania bisoprololu są ograniczone, opisano tylko kilka przypadków przedawkowania tego leku. Występowała wówczas bradykardia i (lub) niedociśnienie. Stan wszystkich pacjentów powrócił do normy. Występują znaczne różnice indywidualne we wrażliwości na duże pojedyncze dawki bisoprololu; pacjenci z niewydolnością serca są prawdopodobnie szczególnie wrażliwi.

W przypadku przedawkowania bisoprolol należy odstawić i podjąć leczenie objawowe i podtrzymujące czynności życiowe.

W oparciu o oczekiwane działanie farmakologiczne i zalecenia dla innych beta-adrenolityków należy rozważyć celowość podjęcia następujących działań:

Bradykardia: Podać dożylnie atropinę. Jeśli reakcja jest niewystarczająca, należy podać ostrożnie izoprenalinę lub inny lek o dodatnim działaniu chronotropowym. W niektórych przypadkach może być konieczne wszczepienie rozrusznika.

Hipotensja: Należy podać dożylnie płyny i leki kurczące naczynia. Może być też celowe dożylne podanie glukagonu.

Blok przedsionkowo-komorowy (II lub III stopnia): Należy uważnie monitorować pacjentów i podać dożylnie wlew z izoprenaliny lub tymczasowo zastosować rozrusznik.

Ostre nasilenie niewydolności serca: Podać dożylnie leki moczopędne, leki działające inotropowo i rozszerzające naczynia.

Skurcz oskrzeli: Podać leki rozszerzające oskrzela, takie jak izoprenalina, beta-2-sympatykomimetyki i (lub) aminofilinę.

Hipoglikemia: Podać dożylnie roztwór glukozy.

Ograniczone dane wskazują, że dializa w niewielkim stopniu powoduje usunięcie bisoprololu z krwi.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki blokujące receptory beta adrenolityczne, selektywne.

Kod ATC: C07AB07.

Bisoprololu furmaran jest selektywnym blokerem receptorów beta1-adrenergicznych, bez aktywności wewnętrznej i znaczącego działania stabilizującego błony komórkowe. Wykazuje tylko nieznaczne powinowactwo do receptorów beta-2 w mięśniach gładkich oskrzeli i naczyń, a także do receptorów beta-2 biorących udział w regulacji procesów metabolicznych. Dlatego też bisoprolol w zasadzie nie wpływa na opory w drogach oddechowych ani na procesy metaboliczne regulowane przez receptory beta-2. Selektywność wobec receptora beta-1 utrzymuje się nawet po przekroczeniu zasięgu dawek terapeutycznych.

Podobnie jak w przypadku innych substancji blokujących receptory beta-1, mechanizm działania obniżającego ciśnienie krwi nie jest jasny, wiadomo natomiast, że bisoprolol znacząco zmniejsza stężenie reniny w osoczu.

Bisoprolol stosowany w ostrych stanach u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca bez przewlekłej niewydolności serca zwalnia czynność serca i objętość skurczową i co za tym idzie - zmniejsza objętość wyrzutową i zużycie tlenu. Podczas długotrwałego podawania początkowo zwiększony opór obwodowy zmniejsza się. Dlatego też bisoprolol jest skuteczny w eliminowaniu lub zmniejszaniu natężenia tych objawów.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Bisoprolol wchłania się niemal całkowicie z przewodu pokarmowego. Wraz z bardzo małym efektem pierwszego przejścia w wątrobie, biodostępność bisoprololu jest duża i wynosi około 90%. Wiązanie bisoprololu z białkami osocza wynosi około 30%. Objętość dystrybucji wynosi około 3,5 l/kg. Klirens całkowity wynosi około 15 l/h.

Okres półtrwania w osoczu wynosi (10 - 12 godzin) i zapewnia 24-godzinną skuteczność po jednorazowym podaniu na dobę.

Bisoprolol jest wydalany z organizmu dwiema drogami: 50% jest metabolizowane w wątrobie do nieaktywnych metabolitów, które są następnie usuwane przez nerki. Pozostałe 50% jest wydalane w postaci niezmienionej przez nerki. Ponieważ eliminacja leku zachodzi w takim samym stopniu w wątrobie, co w nerkach, u pacjentów z niewydolnością jednego z tych narządów nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.

Farmakokinetyka bisoprololu ma charakter liniowy i nie zależy od wieku pacjenta.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca (klasa III wg NYHA) stężenia bisoprololu w osoczu są większe niż u zdrowych ochotników, zaś okres półtrwania jest dłuższy. Maksymalne stężenie leku w osoczu w stanie stacjonarnym u osób otrzymujących bisoprolol w dawce 10 mg na dobę wynosi 64 ±21 ng/ml, zaś okres półtrwania 17 ± 5 godzin.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności czy działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka Podobnie do innych beta-adrenolityków, bisoprolol podawany w dużych dawkach powodował zmniejszenie przyjmowania pokarmu i spadek masy ciała u samic ciężarnych, oraz działał toksycznie na embriony i płody (zwiększona częstość resorpcji, zmniejszona urodzeniowa masa ciała, opóźnienie rozwoju fizycznego), lecz nie działał teratogennie.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Magnezu stearynian Krospowidon (typ B)

Otoczka ( Beige PB 27215): laktoza jednowodna, żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3 Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowych pudełkach. Każde opakowanie zawiera 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60 oraz 100 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjoróur Islandia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr: 17414

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21 październik 2010 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Bisoprolol Actavis