+ iMeds.pl

Bivacyn (1100 j.m. + 83,3 j.m.)/mlUlotka Bivacyn

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

BIVACYN, (1100 IU + 83,3 IU)/ml, puder do rozpylania na skórę

Neomycinum + Bacitracinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Bivacyn i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bivacyn

3.    Jak stosować Bivacyn

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Bivacyn

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Bivacyn i w jakim celu się go stosuje

Bivacyn jest lekiem przeciwbakteryjnym do stosowania miejscowego. Zawiera dwa antybiotyki -neomycynę i bacytracynę, które są skuteczne wobec licznych bakterii wywołujących zakażenia.

Wskazaniami do stosowania leku Bivacyn są:

•    powierzchowne pęcherzykowo-krostkowe zapalenie skóry (grupa liszajca);

•    ropne zapalenie skóry (zapalenie mieszków włosowych), głównie w zapobieganiu rozszerzania się zakażenia;

•    nadkażenia powierzchni ran, oparzeń, owrzodzeń;

•    zapobieganie nadkażeniom paciorkowcem ropnym w przypadkach zwiększonego ryzyka ich wystąpienia w istniejących, innych chorobach skóry (opryszczka zwykła, półpasiec, ukąszenia owadów, itp.);

•    zapobieganie zakażeniom ran pooperacyjnych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bivacyn Kiedy nie stosować leku Bivacyn

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na neomycynę, bacytracynę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma uczulenie na tzw. antybiotyki aminoglikozydowe;

•    jeśli zmiany chorobowe obejmują dużą powierzchnię skóry (ponad 20% powierzchni skóry).

Leku Bivacyn nie należy również stosować:

•    u dzieci w wieku poniżej 2 lat;

•    na skórę przykrytą pieluchą

•    pod opatrunkiem okluzyjnym.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bivacyn należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

•    Ryzyko wchłaniania przez skórę może być większe, jeśli Bivacyn stosuje się na otwarte rany, oparzenia i owrzodzenia.

•    Bivacyn należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek ze względu na wolniejsze usuwanie leku z organizmu, co wiąże się ze zwiększeniem ryzyka działania toksycznego. Lekarz zmniejszy dawkę leku zależnie od stopnia zaburzenia czynności nerek.

•    Pacjentom z zaburzeniami czynności nerek lekarz zaleci wykonanie badania moczu i krwi lub badania słuchu, ze względu na możliwość toksycznego działania na nerki lub słuch w wyniku wchłaniania leku do krwi.

•    Pacjenci ze skłonnością do uczuleń powinni stosować Bivacyn szczególnie ostrożnie. Lek należy natychmiast odstawić, jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy podrażnienia skóry lub reakcji alergicznych.

•    U pacjentów, u których wystąpiło uczulenie na Bivacyn, istnieje możliwość uczulenia na inne antybiotyki do stosowania miejscowego i (lub) ogólnego, należące do tej samej grupy leków.

•    Miejscowe stosowanie leku Bivacyn może powodować nadmierny wzrost bakterii i grzybów, zwłaszcza drożdżaków.

•    Pacjenci z miastenią (myasthenia gravis) nie powinni stosować leku Bivacyn na duże powierzchnie skóry zmienionej chorobowo.

Należy porozmawiać z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Bivacyn a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to również leków dostępnych bez recepty.

Należy zwłaszcza poinformować lekarza o stosowaniu następujących leków:

•    kortykosteroidy do stosowania miejscowego (stosowane w celu leczenia powierzchni ciała objętych stanem zapalnym);

•    inne leki, które mają szkodliwy wpływ na nerki i narząd słuchu, takie jak furosemid (lek moczopędny), wankomycyna (antybiotyk), antybiotyki aminoglikozydowe;

•    streptomycyna, kanamycyna, polimyksyna B;

•    leki zwiotczające mięśnie;

•    leki znieczulające;

•    inne leki stosowane miejscowo.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na możliwość wchłaniania leku Bivacyn do krwi, jego stosowanie w okresie ciąży nie jest zalecane, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. W takim wypadku lek można stosować tylko na małe powierzchnie ciała i przez krótki czas.

Nie można całkowicie wykluczyć szkodliwego wpływu na karmione piersią niemowlę. Dlatego lekarz podej mie decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub o przerwaniu leczenia, biorąc pod uwagę znaczenie leczenia dla matki.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Bivacyn ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Bivacyn

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Bivacyn jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego na skórę.

Leku nie należy stosować pod opatrunki okluzyjne, gdyż zwiększa to ryzyko wchłaniania przez skórę.

U dorosłych i dzieci w wieku co najmniej 2 lat lek należy rozpylać na miejsce zmienione chorobowo od jednego do maksymalnie trzech razy na dobę.

Pudru nie należy stosować na obszar skóry przykryty pieluchą, gdyż pielucha działa jak opatrunek okluzyjny i znacznie zwiększa wchłanianie antybiotyków.

Nie wolno przekraczać zaleconej dawki.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, w tym u osób w podeszłym wieku, należy zachować ostrożność. Lekarz może zalecić stosowanie mniejszej dawki leku.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby zmiana dawkowania nie jest konieczna.

Sposób stosowania

Przed użyciem pojemnikiem z pudrem należy dobrze wstrząsnąć (ryc. 1).

Rozpylić lek na miejsce objęte procesem chorobowym z odległości 20 do 25 cm (ryc. 2).

Po użyciu pojemnik należy odwrócić do góry dnem, a następnie kilkoma krótkimi naciśnięciami przedmuchać zawór, aby zapobiec jego zatkaniu się (ryc. 3).

Ryc. 1    Ryc. 2    Ryc. 3

Czas trwania leczenia

Leku Bivacyn nie wolno stosować dłużej niż 7 dni, chyba że lekarz zaleci inaczej.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Bivacyn jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bivacyn

Bacytracyna (jeden ze składników leku Bivacyn) zastosowana miejscowo na skórę jest na ogół źle wchłaniana, jednak po przedawkowaniu neomycyny (drugiego ze składników leku Bivacyn) możliwe jest wystąpienie działań ogólnoustrojowych. W razie zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz skontroluje ogólny stan zdrowia pacjenta, jego słuch, czynność nerek i układu nerwowo-mięśniowego, a także oznaczy stężenie bacytracyny i neomycyny we krwi. Stężenie neomycyny we krwi można zmniejszyć metodą hemodializy.

Przy miejscowym stosowaniu leku możliwość wystąpienia ogólnych objawów zatrucia (szkodliwego wpływu na nerki i słuch) jest niewielka, ale mogą one pojawić się po długotrwałym stosowaniu na dużą powierzchnię uszkodzonej skóry.

Pominięcie zastosowania leku Bivacyn

Jeśli pacjent zapomni zastosować Bivacyn, powinien zrobić to zaraz po przypomnieniu sobie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Notowano następujące działania niepożądane leku Bivacyn:

Częste (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):

   miejscowe reakcje nadwrażliwości (alergii)

•    podrażnienie skóry (np. wysypka, świąd, zaczerwienienie)

Występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

   ciężkie reakcje nadwrażliwości

•    anafilaksja

•    uszkodzenie słuchu lub równowagi (osłabienie słuchu, głuchota, uszkodzenie układu przedsionkowego ucha)

•    stan zapalny wywołany rozwojem nowego zakażenia (nadkażeniem) u pacjentów z wcześniej istniejącym zakażeniem

•    blokada nerwowo-mięśniowa

•    szkodliwe działanie na nerki (np. zmniejszenie szybkości filtracji kłębuszkowej, zaburzenia elektrolitowe, takie jak zmniejszone stężenie wapnia, magnezu i potasu we krwi)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Bivacyn

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Specjalne ostrzeżenia

Pojemnik znajduje się pod ciśnieniem i zawiera gaz nieszkodliwy dla warstwy ozonowej.

Pojemnik należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych.

Pojemnika nie wolno dziurawić ani wrzucać do ognia, nawet po opróżnieniu.

Nie rozpylać w pobliżu otwartego źródła ognia. PRODUKT JEST ŁATWOPALNY.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Bivacyn

•    Substancjami czynnymi leku są neomycyna (w postaci siarczanu neomycyny) i bacytracyna. Każde 150 ml pudru do rozpylania na skórę zawiera 165 000 IU neomycyny w postaci siarczanu neomycyny i 12 500 IU bacytracyny.

•    Pozostałe składniki leku to: krzemionka koloidalna, Lipid S 100 (fosfatydylocholina), n-pentan, propan-butan.

Jak wygląda Bivacyn i co zawiera opakowanie

Bivacyn jest białym lub żółtawym, jednorodnym proszkiem.

Pakowany jest w pojemniki metalowe z rozpylaczem i tekturowe pudełka. Zawartość opakowania: 150 ml pudru do rozpylania na skórę.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Wytwórca

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

Lek S.A. ul. Podlipie 16 95-010 Stryków

Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 50 C

02-672 Warszawa

tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo firmy

5 UR.DZL.ZRN.4030.1365.2013

Bivacyn

Charakterystyka Bivacyn

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bivacyn, (1100 IU+ 83,3 IU)/ml, puder do rozpylania na skórę

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml pudru do rozpylania na skórę zawiera 1100 IU neomycyny (Neomycinum) w postaci siarczanu neomycyny i 83,3 IU bacytracyny (Bacitracinum).

150 ml (1 pojemnik) pudru do rozpylania na skórę zawiera 165 000 IU neomycyny w postaci siarczanu neomycyny i 12 500 IU bacytracyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Puder do rozpylania na skórę.

Biały lub żółtawy jednorodny proszek.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Powierzchowne pęcherzykowo-krostkowe zapalenie skóry - grupa liszajca.

-    Ropne zapalenie skóry (zapalenie mieszków włosowych) - głównie w celu zapobiegania rozszerzaniu się zakażenia.

-    Nadkażenia powierzchni ran, oparzeń, owrzodzeń.

-    Zapobieganie nadkażeniom paciorkowcem ropnym w przypadkach zwiększonego ryzyka ich wystąpienia w istniejących, innych chorobach skóry (opryszczka zwykła, półpasiec, ukąszenia owadów, itp.).

-    Profilaktyka zakażeń ran pooperacyjnych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Bivacyn jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Dorośli i dzieci w wieku 2 lat i starsze

Pojemnik z pudrem należy dobrze wstrząsnąć przed użyciem (ryc. 1). Puder należy rozpylać na miejsce objęte procesem chorobowym z odległości 20-25 cm (ryc. 2) raz do maksymalnie trzech razy na dobę.

Po użyciu pojemnik należy odwrócić do góry dnem, a następnie kilkoma krótkimi naciśnięciami przedmuchać zawór, aby zapobiec jego zatkaniu się (ryc. 3).

Produktu leczniczego nie należy stosować pod opatrunki okluzyjne ze względu na zwiększone ryzyko wchłaniania ogólnego i działań niepożądanych.

WAŻNE!

Ryc. 1

Ryc. 2


Ryc. 3

Dzieci

Bivacin można stosować u dzieci (w wieku 2 lat i starszych) w tej samej dawce, co u dorosłych.

U małych dzieci wchłanianie przez skórę może być większe, dlatego nie zaleca się stosowania produktu Bivacin u noworodków, niemowląt i dzieci w wieku poniżej 2 lat. Z tego samego względu pudru nie należy stosować na obszar skóry przykryty pieluchą, gdyż pielucha działa jak opatrunek okluzyjny i znacznie zwiększa wchłanianie antybiotyków (patrz punkt 4.3).

Osoby w podeszłym wieku

Wprawdzie nie przeprowadzono specyficznych badań u osób w podeszłym wieku, jednak Bivacin można stosować w tej grupie pacjentów. Zaleca się zachowanie ostrożności u osób z zaburzeniami czynności nerek ze względu na możliwość znaczącego wchłaniania siarczanu neomycyny do krążenia ogólnego (patrz punkt 4.4).

Czas leczenia dzieci i pacjentów w podeszłym wieku nie powinien przekraczać siedmiu dni.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zmniejszyć dawkę (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby nie są konieczne szczególne środki ostrożności.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na neomycynę, bacytracynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nadwrażliwość na inne antybiotyki aminoglikozydowe.

Ze względu na możliwość wchłaniania do krążenia ogólnego i wynikających stąd działań niepożądanych związanych z toksycznością leku, należy unikać stosowania produktu Bivacyn na duże (stanowiące ponad 20% powierzchni skóry) powierzchnie skóry objęte procesem chorobowym.

Nie stosować produktu Bivacyn u dzieci w miejscach przykrytych pieluchą, gdyż działa ona jak opatrunek okluzyjny, zwiększając wchłanianie substancji czynnych.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ryzyko wchłaniania przez skórę jest większe, jeśli Bivacyn stosowany jest na otwarte rany, oparzenia i owrzodzenia.

Bivacyn należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek ze względu na możliwość wchłaniania przez skórę i ryzyko działania ototoksycznego i nefrotoksycznego. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek mniejszy jest klirens neomycyny z osocza, co wiąże się ze zwiększeniem ryzyka ototoksyczności. Zaleca się zmniejszenie dawki adekwatne do stopnia zaburzenia czynności nerek. Zaleca się wykonanie badania moczu i krwi lub badania audiometrycznego.

Przy przewlekłych lub głęboko umiejscowionych zakażeniach dodatkowo należy stosować leczenie chirurgiczne lub antybiotykoterapię ogólnoustrojową.

Wykazano istnienie krzyżowej nadwrażliwości w obrębie antybiotyków aminoglikozydowych. Należy wziąć pod uwagę, że u pacjentów z nadwrażliwością na miejscowo stosowaną neomycynę może wystąpić nadwrażliwość na inne antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania miejscowego i (lub) ogólnego.

Miejscowe stosowanie produktu Bivacyn może powodować nadmierny wzrost niepatogennych lub częściowo patogennych bakterii i grzybów, zwłaszcza drożdżaków.

Produktu Bivacyn nie wolno stosować dłużej niż 7 dni, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Nie wolno przekraczać zaleconej dawki.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy podrażnienia skóry lub reakcji nadwrażliwości, Bivacyn należy natychmiast odstawić. Należy unikać stosowania produktu Bivacyn u pacjentów z chorobą atopową skóry. Pacjenci z miastenią (myasthenia gravis) oraz pacjenci przyjmujący jednocześnie leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe nie powinni stosować produktu Bivacyn na duże powierzchnie zmienionej chorobowo skóry.

Specjalne ostrzeżenia

Pojemnik jest pod ciśnieniem i zawiera gaz nieszkodliwy dla warstwy ozonowej.

Pojemnik należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych. Pojemnika nie wolno dziurawić ani wrzucać do ognia, nawet po opróżnieniu. Nie rozpylać w pobliżu otwartego źródła ognia. PRODUKT JEST ŁATWOPALNY.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono znaczących klinicznie interakcji miejscowo stosowanej neomycyny i (lub) bacytracyny z innymi lekami często stosowanymi w bakteryjnych zakażeniach skóry. Ponieważ nie można jednak wykluczyć istnienia niżej wymienionych interakcji, należy podczas leczenia skojarzonego zachować ostrożność.

Jednocześnie stosowane miejscowo kortykosteroidy mogą maskować objawy kliniczne zakażeń bakteryjnych, grzybiczych lub wirusowych, a także mogą hamować reakcje nadwrażliwości na antybiotyki lub inne składniki produktu leczniczego.

Ze względu na możliwe działanie nefro- i ototoksyczne, Bivacyn należy stosować ostrożnie w przypadku jednoczesnego podawania innych nefro- i ototoksycznych leków, takich jak furosemid, wankomycyna i inne antybiotyki aminoglikozydowe.

Nie można wykluczyć, że substancje czynne produktu Bivacyn mogą nasilać blokadę nerwowo-mięśniową wywoływaną przez podawane jednocześnie leki zwiotczające mięśnie i leki znieczulające.

Należy rozważyć możliwość skumulowanego działania toksycznego, jeśli Bivacyn stosuje się jednocześnie z lekami nefrotoksycznymi lub ototoksycznymi, takimi jak streptomycyna, kanamycyna, polimyksyna B.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z innymi produktami leczniczymi do użytku miejscowego.

Pacjenci z miastenią (myasthenia gratis) oraz pacjenci przyjmujący jednocześnie leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe nie powinni stosować produktu Bivacyn na duże powierzchnie zmienionej chorobowo skóry, ze względu na możliwość kumulowania się działania blokującego zakończenia nerwowo - mięśniowe.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania neomycyny i bacytracyny w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, poród lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3). Należy zachować ostrożność przepisując Bivacyn kobiecie w ciąży. W takim przypadku należy zalecić stosowanie najmniejszej skutecznej dawki przez możliwie najkrótszy czas, gdyż nie można w pełni wykluczyć możliwości teratogennego działania na nerki lub na układ przedsionkowo-ślimakowy.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy substancje czynne produktu Bivacyn przenikają do mleka kobiecego. Badania na zwierzętach wykazały wydzielanie pozajelitowo podawanej neomycyny do mleka. Ze względu na możliwość ogólnoustrojowego wchłaniania neomycyny zastosowanej miejscowo, nie można całkowicie wykluczyć szkodliwego wpływu na karmione piersią niemowlę. Dlatego należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub o przerwaniu leczenia, biorąc pod uwagę znaczenie leczenia dla matki.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Bivacyn ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane uszeregowano według częstości, stosując następującą klasyfikację: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Często: miejscowe reakcje nadwrażliwości

Częstość nieznana: ciężkie reakcje nadwrażliwości, anafilaksja

Zaburzenia ucha i błędnika

Częstość nieznana: ototoksyczność (ubytki słuchu, głuchota, uszkodzenie narządu przedsionkowego)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: podrażnienie skóry (np. wysypka, świąd, rumień)

Częstość nieznana: stan zapalny na skutek nadkażenia

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej Częstość nieznana: blokada nerwowo-mięśniowa

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Częstość nieznana: nefrotoksyczność (np. zmniejszenie szybkości filtracji kłębuszkowej, zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokalcemia, hipomagnezemia i hipokaliemia).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Ilość danych dotyczących przedawkowania neomycyny i bacytracyny jest ograniczona. Bacytracyna zastosowana miejscowo jest na ogół słabo wchłaniana, ale ogólnoustrojowe działania niepożądane mogą wystąpić po przedawkowaniu neomycyny. W przypadku przedawkowania można spodziewać się nasilenia działań niepożądanych występujących po ogólnym podaniu neomycyny (nudności, nefrotoksyczność, ototoksyczność itd.).

W razie przedawkowania należy przerwać stosowanie produktu Bivacyn i monitorować stan ogólny pacjenta, jego słuch, czynność nerek i układu nerwowo-mięśniowego. Należy też oznaczyć stężenie neomycyny i bacytracyny we krwi. Możliwe jest zmniejszenie stężenia neomycyny w surowicy metodą hemodializy.

Przy miejscowym stosowaniu produktu Bivacyn możliwość wystąpienia ogólnych objawów zatrucia (nefrotoksyczność lub ototoksyczność) jest niewielka, ale mogą one pojawić się po długotrwałym stosowaniu dużych dawek na duże powierzchnie uszkodzonej skóry.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: antybiotyki i chemioterapeutyki; antybiotyki do stosowania miejscowego; neomycyna, bacytracyna.

Kod ATC: neomycyna D06AX04, bacytracyna D06AX05.

Mechanizm działania

Produkt leczniczy zawiera neomycynę i bacytracynę, co powoduje, że jego spektrum działania jest rozszerzone i jest skuteczny wobec wielu bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych.

Neomycyna, podobnie jak inne antybiotyki aminoglikozydowe, działa bezpośrednio na rybosomy, zaburzając transkrypcję kodu genetycznego. Działa bakteriobójczo.

Bacytracyna hamuje syntezę ściany komórkowej, zakłócając wytwarzanie peptydoglikanu (to zapobiega defosforylacji C55-izoprenylopirofosforanu i w ten sposób przerywa jego przemianę do C55-izoprenylofosforanu). Przypuszcza się, że bacytracyna wywiera również działanie przeciwbakteryjne przez zmianę przepuszczalności błony cytoplazmatycznej lub ułatwienie transportu metali toksycznych do komórki bakteryjnej.

Mechanizmy oporności

Poznano następujące mechanizmy oporności na neomycynę: zmiana miejsca docelowego na rybosomie, zmniejszona przepuszczalność (np. dla transportu antybiotyku) i inaktywacja neomycyny drogą modyfikacji enzymatycznej. Opisywano istnienie krzyżowej oporności na inne antybiotyki aminoglikozydowe.

Rozwój oporności na bacytracynę jest niewielki. Dwa główne mechanizmy oporności to obecność białka transportującego BcrABC, które usuwa bacytracynę z komórki i obecność kinazy undekaprenolowej, która katalizuje powstanie C55-izoprenylofosforanu przez syntezę de novo.

Wrażliwość

Rozpowszechnienie oporności wybranych gatunków drobnoustrojów może się różnić w zależności od lokalizacji geograficznej i czasu. Dla oceny oporności konieczne są dane lokalne, zwłaszcza w przypadku leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności, jeżeli częstość występowania oporności na danym obszarze jest tak duża, że przydatność leku (przynajmniej w niektórych rodzajach zakażeń) może budzić wątpliwości, należy zasięgnąć porady specjalisty.

Gatunki zwykle wrażliwe_

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Staphylococcus aureus, gronkowce koagulazo-ujemne, Streptococcus pyogenes, S. viridans, S. pneumoniae,

Bacillus anthracis, Corynebacterium spp., Propionibacterium acnes Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae,

Proteus vulgaris, Serratia marcescens, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae_


Inne:

Mycobacterium tuberculosis_

Gatunki, u których może wystąpić oporność nabyta Tlenowe bakterie Gram-dodatnie Enterococcus faecalis

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Pseudomonas aeruginosa_

Organizmy z opornością wrodzoną_

Bakterie beztlenowe

Bacteroides ^ fragilis_


5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Dostępne są tylko nieliczne dane dotyczące właściwości farmakokinetycznych produktu leczniczego. Ponieważ jest to produkt do stosowania miejscowego i znaczące wchłanianie ogólnoustrojowe jest mało prawdopodobne, dane te są nieistotne.

Wchłanianie

Neomycyna nie wchłania się drogą przezskórną po zastosowaniu na nieuszkodzoną skórę, ale łatwo wchłania się przez uszkodzone partie skóry, w tym skórę, która utraciła swoją warstwę keratynową, jak to ma miejsce np. w przypadku ran, oparzeń lub owrzodzeń. Ponadto neomycyna szybko wchłania się z otrzewnej, drożnych zatok, ran lub ran operacyjnych.

Bacytracyna nie wchłania się w znaczącym stopniu z nieuszkodzonej lub odsłoniętej skóry, ran lub błon śluzowych.

Dystrybucja

Ze względu na toksyczne działanie bacytracyny po podaniu ogólnym, dostępne są tylko ograniczone dane farmakokinetyczne.

Stężenie w surowicy po podaniu domięśniowym zmieniało się liniowo wraz ze zwiększeniem dawki w szerokim zakresie dawek.

Metabolizm

Antybiotyki aminoglikozydowe, jako klasa leków, nie są metabolizowane i zostają wydalone w postaci niezmienionej.

Metabolizm bacytracyny u ludzi po zastosowaniu miejscowym na skórę jest niewykry walny. Nie znaleziono danych dotyczących metabolizmu po podaniu ogólnym.

Wydalanie

Antybiotyki aminoglikozydowe są wydalane niemal wyłącznie przez nerki.

Po podaniu parenteralnym bacytracyna jest wydalana prawie całkowicie przez nerki w ciągu 6 do 8 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym i tolerancji miejscowej, nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla ludzi. Oba antybiotyki wykazywały działanie neurotoksyczne po podaniu ogólnym takim gatunkom zwierząt, jak myszy, szczury, psy i małpy. Ponadto długotrwałe (od 4 do 60 tygodni) podawanie podskórne i domięśniowe neomycyny powodowało u świnek morskich i kotów działanie ototoksyczne. W badaniach genotoksyczności na ludzkich limfocytach neomycyna powodowała aberracje chromosomalne tylko w stężeniach w znacznym stopniu hamujących cykl komórkowy. W piśmiennictwie brak badań genotoksyczności bacytracyny. Długotrwałe badania na różnych gatunkach zwierząt, w tym na myszach, szczurach i kotach nie wykazały działania rakotwórczego ani neomycyny, ani bacytracyny. Żaden z tych antybiotyków nie wpływał niekorzystnie na reprodukcję lub rozwój w okresie przed-i pourodzeniowym.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Krzemionka koloidalna

Lipoid S 100 (fosfatydylocholina)

n-Pentan

Propan/butan

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z innymi produktami leczniczymi stosowanymi miejscowo.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Patrz „Specjalne ostrzeżenia” w punkcie 4.4.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik metalowy z rozpylaczem w tekturowym pudełku.

150 ml

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Pojemnika nie wolno dziurawić ani wrzucać do ognia, nawet po opróżnieniu.

Bez specjalnych wymagań dotyczących przygotowania do stosowania.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr R/0670

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13.08.1984 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8 UR.DZL.ZRN.4030.1365.2013

Bivacyn