+ iMeds.pl

Bobotic 66,66 mg/mlUlotka Bobotic

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Bobotic, 66,66 mg/ml, krople doustne

Simeticonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bobotic i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bobotic

3.    Jak stosować lek Bobotic

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bobotic

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Bobotic i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną w leku Bobotic jest symetykon, związek zmniejszający napięcie powierzchniowe, ułatwiający wydalanie gazów. Symetykon zapobiega tworzeniu się większych konglomeratów gazowo-śluzowych powodujących bolesne wzdęcia. Wzdęcia te mogą powstawać między innymi w wyniku: połykania powietrza podczas jedzenia, spożywania ciężko strawnych posiłków, zażywania leków zobojętniających sok żołądkowy (szczególnie zawierających węglany).

Symetykon po podaniu doustnym nie wchłania się z przewodu pokarmowego i jest wydalany z kałem w postaci niezmienionej.

Wskazania do stosowania:

•    stany nadmiernego gromadzenia się gazów w obrębie przewodu pokarmowego (uczucie pełności w jamie brzusznej, długotrwałe wzdęcia, bębnica pooperacyjna);

•    środek pomocniczy w przygotowaniu pacjentów do badań diagnostycznych jamy brzusznej, takich jak badania radiologiczne i ultrasonograficzne oraz wziernikowanie żołądka i dwunastnicy.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bobotic Kiedy nie przyjmować leku Bobotic:

•    j eśli pacjent ma uczulenie na symetykon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    u niemowląt poniżej 28 dnia życia.

Inne leki i Bobotic

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Z niektórych doniesień wynika, że symetykon może zaburzać wchłanianie doustnych leków przeciwzakrzepowych. Stosowanie symetykonu może dawać fałszywie ujemne wyniki testów

diagnostycznych z zastosowaniem żywicy gwajakowej, nie wpływa zaś na wyniki szybkiego testu ureazowego (diagnostyka Helicobacter pylori).

Bobotic z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku Bobotic nie należy pić napojów gazowanych.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Bobotic nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Bobotic zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu

Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Bobotic

Lek Bobotic należy przyjmować zgodnie z zaleceniami. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy podawać doustnie.

1 ml preparatu zawiera około 27 kropli.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to:

Stany nadmiernego gromadzenia się gazów w obrębie przewodu pokarmowego:

Dzieci od 28 dnia życia do 3 lat - 8 kropli (20 mg symetykonu) 4 razy na dobę Dzieci od 3 lat do 6 lat - 14 kropli (35 mg symetykonu) 4 razy na dobę Dzieci od 6 lat i dorośli - 16 kropli (40 mg symetykonu) 4 razy na dobę Lek zwykle stosuje się po 3 głównych posiłkach oraz przed snem.

Przygotowanie do badań diagnostycznych:

Badanie radiologiczne i ultrasonograficzne przewodu pokarmowego W przeddzień badania:

Dzieci od 28 dnia życia do 3 lat - 10 kropli (25 mg symetykonu) 2 razy na dobę Dzieci od 3 lat do 6 lat - 16 kropli (40 mg symetykonu) 2 razy na dobę Dzieci od 6 lat i dorośli - 20 kropli (50 mg symetykonu) 2 razy na dobę Rano w dniu badania, na czczo, dawkę jednorazową powtórzyć.

Uwaga:

Przed użyciem lek dokładnie wymieszać kilkakrotnie wstrząsając butelką.

Bobotic można uprzednio wymieszać z niewielką ilością przegotowanej, ostudzonej wody, normalnie stosowanej odżywki lub innego niegazowanego płynu.

Lek nie zawiera cukru, może być stosowany przez diabetyków.

Leczenie należy kontynuować do czasu ustąpienia dolegliwości.

W razie konieczności Bobotic może być podawany przez dłuższy okres czasu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bobotic

Nie odnotowano przypadków przedawkowania lub zatrucia lekiem.

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Bobotic

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Nie zanotowano działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Bobotic.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty._Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Bobotic

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Nie należy stosować leku Bobotic po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Bobotic

Substancją czynną leku jest symetykon (dimetykon aktywowany dwutlenkiem krzemu).

1 ml kropli zawiera 66,66 mg symetykonu.

Pozostałe składniki leku to: sacharyna sodowa, karmeloza sodowa, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, kwas cytrynowy jednowodny, aromat malinowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Bobotic i co zawiera opakowanie

30 ml kropli w butelce ze szkła brunatnego w tekturowym pudełku Rozpoczęte opakowanie należy zużyć w ciągu 2 miesięcy.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Medana Pharma SA ul. Władysława Łokietka 10 98 - 200 Sieradz tel. 43/8299207

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Bobotic

Charakterystyka Bobotic

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bobotic, 66,66 mg/ml, krople doustne

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml kropli zawiera 66,66 mg symetykonu (Simeticonum)

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople doustne.

Krople doustne o smaku malinowym.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

-    stany nadmiernego gromadzenia się gazów w obrębie przewodu pokarmowego (uczucie pełności w jamie brzusznej, długotrwałe wzdęcia, bębnica pooperacyjna);

-    środek pomocniczy w przygotowaniu pacjentów do badań diagnostycznych jamy brzusznej, takich jak badania radiologiczne i ultrasonograficzne oraz wziernikowanie żołądka i dwunastnicy.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

1 ml produktu zawiera około 27 kropli.

W stanach nadmiernego gromadzenia się gazów w obrębie przewodu pokarmowego:

Dzieci od 28 dnia życia do 3 rż. - 8 kropli (20 mg symetykonu) 4 razy na dobę Dzieci od 3 rż. do 6 rż. - 14 kropli (35 mg symetykonu) 4 razy na dobę Dzieci od 6 rż. i dorośli - 16 kropli (40 mg symetykonu) 4 razy na dobę Preparat zwykle stosuje się po 3 głównych posiłkach oraz przed snem.

Przygotowanie do badań diagnostycznych:

Badanie radiologiczne i ultrasonograficzne przewodu pokarmowego W przeddzień badania:

Dzieci od 28 dnia życia do 3 rż. - 10 kropli (25 mg symetykonu) 2 razy na dobę Dzieci od 3 rż. do 6 rż. - 16 kropli (40 mg symetykonu) 2 razy na dobę Dzieci od 6 rż. i dorośli - 20 kropli (50 mg symetykonu) 2 razy na dobę Rano w dniu badania, na czczo, dawkę jednorazową powtórzyć.

Uwaga:

Przed użyciem produkt dokładnie wymieszać kilkakrotnie wstrząsając butelką.

Bobotic można uprzednio wymieszać z niewielką ilością przegotowanej, ostudzonej wody, normalnie stosowanej odżywki lub innego niegazowanego płynu.

Produkt nie zawiera cukru, może być stosowany przez diabetyków.

Leczenie należy kontynuować do czasu ustąpienia dolegliwości.

W razie konieczności Bobotic może być podawany przez dłuższy czas.

Rozpoczęte opakowanie należy zużyć w ciągu 2 miesięcy.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na symetykon lub którykolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Produktu Bobotic nie należy stosować u niemowląt poniżej 28 dnia życia.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas stosowania produktu Bobotic nie należy pić napojów gazowanych.

Produkt zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

4.5.    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Z niektórych doniesień wynika, że symetykon może zaburzać wchłanianie doustnych leków przeciwzakrzepowych. Stosowanie symetykonu może dawać fałszywie ujemne wyniki testów diagnostycznych z zastosowaniem żywicy gwajakowej, nie wpływa zaś na wyniki szybkiego testu ureazowego (diagnostyka Helicobacter pylori).

4.6.    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Brak kontrolowanych badań u kobiet w ciąży i dzieci karmionych piersią.

Lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Brak danych odnośnie stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Bobotic nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8.    Działania niepożądane

Nie zanotowano działań niepożądanych związanych ze stosowaniem preparatu Bobotic.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9.    Przedawkowanie

Symetykon nie wchłania się z przewodu pokarmowego i przedawkowanie nie stanowi zagrożenia dla życia lub zdrowia. Objawem przedawkowania może być niekontrolowane wydalanie gazów trawiennych w postaci wiatrów lub odbijania. Nasilenie się objawów przedawkowania zależy w dużym stopniu od rodzaju i objętości spożytego posiłku.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: silikony Kod ATC: A 03 AX 13

Substancją czynną w produkcie Bobotic jest symetykon (dimetykon aktywowany dwutlenkiem krzemu). Mechanizm działania symetykonu polega na obniżaniu napięcia powierzchniowego cienkiego filmu śluzowego w świetle jelit, poprzez zlepianie cząsteczek śluzu za pomocą kropelek polidimetylosiloksanowych, co prowadzi do pękania powierzchni warstwy śluzowej i uwolnienia gazu. Uwolnione na tej drodze gazy mogą być wchłaniane przez ściany jelit lub usuwane z przewodu pokarmowego w wyniku ruchów perystaltycznych.

Podczas wykonywania badań radiologicznych i ultrasonograficznych przewodu pokarmowego Bobotic poprawia widoczność, gdyż zapobiega nakładaniu się gazów i pieniącej się treści pokarmowej na obraz badanych narządów.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Symetykon nie wchłania się z przewodu pokarmowego po podaniu doustnym i jest wydalany z kałem w postaci niezmienionej. Bobotic nie wpływa na wchłanianie substancji pokarmowych. Nie zmienia odczynu i objętości soku żołądkowego.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksykologiczne przeprowadzono na szczurach, królikach, psach i małpach, u których symetykon był podawany przez okres od 3 miesięcy do 2 lat. Nie stwierdzono istotnych zmian masy ciała, jak również zmian narządowych w badaniach histopatologicznych. Nie wykazano działania kancerogennego u szczurów karmionych dietą zawierającą symetykon, w porównaniu z placebo. Badania działania teratogennego, mutagennego, rakotwórczego oraz badania wpływu na płodność symetykonu nie wykazały istnienia ryzyka związanego z tą substancją.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharyna sodowa Karmeloza sodowa Metylu parahydroksybenzoesan Propylu parahydroksybenzoesan Kwas cytrynowy jednowodny Aromat malinowy Woda oczyszczona

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

2 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

30 ml kropli w butelce ze szkła brunatnego w tekturowym pudełku.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Medana Pharma SA

98-200 Sieradz, ul. Wł. Łokietka 10

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4436

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUZENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 5.10.1999 r.

Daty kolejnych przedłużeń pozwolenia: 05.11.2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Bobotic