+ iMeds.pl

Boldovera 2,8 - 4,2 hydroksyantrachinonów w przeliczeniu na aloinę + 10 mg + 1 mgUlotka Boldovera

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Boldovera

3,150-3,745 mg hydroksyantrachinonów w przeliczeniu na aloinę + 10 mg + 1 mg, tabletka

Aloe extractum siccum + Fumariae extractum siccum + Boldinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli nie nastąpiła poprawa po 7 dniach lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Boldovera i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Boldovera

3.    Jak przyjmować lek Boldovera

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Boldovera

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Boldovera i w jakim celu się go stosuje

Lek stosowany tradycyjnie, jego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Wskazania do stosowania

Boldovera jest lekiem stosowanym tradycyjnie:

-    w zaburzeniach trawienia spowodowanych zaburzeniami wydzielania żółci (wzdęcia, uczucie pełności, odbijania), w lekkich skurczowych dolegliwościach żołądkowo-jelitowych,

-    w celu regulacji częstości wypróżnień (w sporadycznych zaparciach związanych ze zmianą diety, miejsca pobytu).

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Boldovera Kiedy nie przyjmować leku Boldovera

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na alone, ziele dymnicy, boldynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

-    jeśli pacjent ma chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy;

-    jeśli pacjent ma niedrożność dróg żółciowych;

-    jeśli pacjent ma niewydolność wątroby, żółtaczkę;

-    jeśli pacjent ma ostre stany zapalne dróg żółciowych, nerek i jelit;

-    jeśli pacjentka ma menstruację, jest w ciąży lub karmi piersią;

-    jeśli pacjent ma bóle brzucha niewiadomego pochodzenia;

-    jeśli pacjent jest silne odwodniony i ma niedobór elektrolitów;

-    u dzieci i młodzieży do 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Boldovera

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Boldovera należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

-    jeśli pacjent przyjmuje glikozydy nasercowe, leki antyarytmiczne, leki powodujące wydłużenie odstępu QT, diuretyki, adrenokortykosteroidy lub korzeń lukrecji;

-    jeśli pacjenta ma problemy z wypróżnieniem (występuje u niego zbita masa kałowa) oraz niediagnozowane, ostre lub uporczywe dolegliwości żołądkowo -jelitowe, np. ból brzucha, nudności i wymioty, ponieważ objawy te mogą być oznaką potencjalnej lub istniejącej niedrożności jelit;

-    jeśli pacjent stosuje przewlekle leki przeczyszczające, lekarz powinien zlecić zdiagnozowanie przyczyny zaparć, gdyż stosowanie przewlekłe leków przeczyszczających może doprowadzić do zaburzenia czynności jelit i uzależnienia;

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek gdyż mogą wystąpić u nich zaburzenia elektrolitowe;

-    jeśli pacjent ma kamicę nerkową i kamicę pęcherzyka żółciowego.

-    Leki zawierające aloes powinny być stosowane jedynie wówczas, gdy efekt terapeutyczny nie zostanie osiągnięty przez zmianę diety lub produktów ściągających wodę.

-    U osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, pieluchy powinny być zmieniane częściej, aby uniknąć długotrwałego kontaktu skóry z kałem.

Dzieci i młodzież

Nie stosować u dzieci i młodzieży do 18 lat.

Boldovera a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Nie należy stosować jednocześnie z lekiem Boldovera:

-    warfaryny (lek zapobiegający krzepnięciu krwi);

-    leków moczopędnych, adrenokortykosteroidów i korzenia lukrecji (leków wywołujących hipokaliemię - niedobór potasu - objawiający się osłabieniem, zmęczeniem, zaburzeniami rytmu serca), gdyż to może nasilać zaburzenia elektrolitowe.

-    Hipokaliemia, będąca skutkiem długotrwałego nadużywania środków przeczyszczających nasila działanie glikozydów nasercowych i wchodzi w interakcje z lekami przeciwarytmicznymi, lekami indukującymi występowanie rytmu zatokowego (np. chinidyna) i lekami powodującymi wydłużenie odstępu QT.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych. Dotychczas nie stwierdzono negatywnego wpływu leku na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Boldovera zawiera sacharozę

Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak przyjmować lek Boldovera

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się doustnie.

Zalecana dawka

Dorośli i młodzież od 18 lat:

-    w zaburzeniach trawienia i lekkich skurczowych dolegliwościach żołądkowo-jelitowych:

1 do 2 tabletek dziennie przed posiłkami nie częściej niż 4 razy dziennie.

Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek dziennie.

-    w sporadycznych zaparciach 3 do 5 tabletek raz dziennie przed snem.

Wystarczające jest przyjęcie leku od dwóch do trzech razy w tygodniu.

Maksymalna dawka dobowa

Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek dziennie.

Czas trwania leczenia

Produktu leczniczego nie wolno stosować dłużej niż 7-10 dni. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci i młodzieży do 18 lat.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Boldovera

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Długotrwałe stosowanie dawek wielokrotnie przekraczających przeciętnie stosowane, może wywołać nagły i ostry ból żołądka, ciężką biegunkę powodującą utratę płynów i elektrolitów. Biegunka może powodować hipokaliemię i może prowadzić do chorób serca i astenii mięśniowej, szczególnie gdy stosowane są również glikozydy nasercowe, leki moczopędne, adrenokortykosteroidy lub korzeń lukrecji.

Przewlekłe przedawkowanie antrachinowych leków przeczyszczających może prowadzić do toksycznego zapalenia wątroby.

Pominięcia przyjęcia leku Boldovera

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Leczenie należy kontynuować przestrzegając sposobu dawkowania.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane

-    kurczowe bóle żołądkowo-jelitowe, melanoza okrężnicy (łagodne zaburzenia pigmentacji ściany okrężnicy rozpoznawane podczas kolonoskopii);

-    reakcje nadwrażliwości;

-    zaburzenie równowagi elektrolitowej ;

-    białkomocz, krwiomocz;

-    źółte lub czewono-brązowe (zależne od pH) zabarwienie moczu przez metabolity aloesu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Boldovera

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Oznaczenia na blistrze:

Lot- numer serii;

EXP- termin ważności.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Boldovera

1 tabletka zawiera 15 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Aloe feroxMiller (alona) odpowiadającego 3,150-3,745 mg hydroksyantrachinonów w przeliczeniu na aloinę rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oczyszczona, 10 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Fumariae officinalis L. herbae (ziele dymnicy) DER 4-6:1 rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oczyszczona, 1 mg Boldinum (boldyna).

Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, sacharoza, talk, magnezu stearynian.

Jak wygląda Boldovera i co zawiera opakowanie

Lek ma postać tabletek. Tabletki są okrągłe, dwuwypukłe o barwie szaro-zielonkawej z niewielkimi wtrąceniami.

Opakowanie leku to: blistry z folii Al/PVC zawierające 15, 24 lub 30 tabletek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95 - 200 Pabianice tel. (42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Boldovera

Charakterystyka Boldovera

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Boldovera, 3,150-3,745 mg hydroksyantrachinonów w przeliczeniu na aloinę+10 mg+1 mg, tabletka

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera 15 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Aloe feroxMiller (alona) odpowiadającego 3,150-3,745 mg hydroksyantrachinonów w przeliczeniu na aloinę, rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oczyszczona, 10 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Fumariae officinalis L. herbae (ziele dymnicy) DER 4-6:1 rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda oczyszczona, 1 mg Boldinum (boldyna).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sacharoza - 110,15 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych - patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Tabletki okrągłe, dwuwypukłe o barwie szaro-zielonkawej z niewielkimi wtrąceniami.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

Produkt leczniczy stosowany tradycyjnie, jego skuteczność w wymienionych wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

4.1    Wskazania do stosowania

Tradycyjnie w zaburzeniach trawienia spowodowanych zaburzeniami wydzielania żółci (wzdęcia, uczucie pełności, odbijania), w lekkich skurczowych dolegliwościach żołądkowo-jelitowych. Tradycyjnie w celu regulacji częstości wypróżnień (w sporadycznych zaparciach związanych ze zmianą diety, miejsca pobytu).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Podanie doustne.

Dorośli i młodzież od 18 lat:

-    w zaburzeniach trawienia i lekkich skurczowych dolegliwościach żołądkowo-jelitowych:

1 do 2 tabletek dziennie przed posiłkami nie częściej niż 4 razy dziennie;

Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek dziennie.

-    W sporadycznych zaparciach 3 do 5 tabletek raz dziennie przed snem.

Wystarczające jest przyjęcie leku od dwóch do trzech razy w tygodniu.

Maksymalna dawka dobowa

Nie należy przyjmować więcej niż 8 tabletek dziennie.

Czas trwania leczenia

Produktu leczniczego nie wolno stosować dłużej niż 7-10 dni. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy

Niedrożność dróg żółciowych

Niewydolność wątroby, żółtaczka

Ostre stany zapalne dróg żółciowych, nerek i jelit

Menstruacja

Ciąża

Laktacja

Ból brzucha niewiadomego pochodzenia Silne odwodnienie z niedoborem elektrolitów Dzieci i młodzież do 18 lat

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U pacjentów przyjmujących glikozydy nasercowe, leki antyarytmiczne, leki powodujące wydłużenie odstępu QT, diuretyki, adrenokortykosteroidy lub korzeń lukrecji produkt leczniczy należy stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Podobnie jak inne leki przeczyszczające, Boldovera nie powinna być stosowana u pacjentów, u których występuje zbita masa kałowa oraz niezdiagnozowane, ostre lub uporczywe dolegliwości żołądkowo -jelitowe, np. ból brzucha, nudności i wymioty, ponieważ objawy te mogą być oznaką potencjalnej lub istniejącej niedrożności jelit chyba, że produkt leczniczy jest zalecony przez lekarza. Należy unikać przewlekłego stosowania leków przeczyszczających, natomiast jeśli istnieje konieczność ich codziennego stosowania, należy zdiagnozować przyczynę zaparć. Stosowanie przewlekłe leków przeczyszczających może prowadzić do zaburzenia czynności jelit i uzależnienia. Produkty lecznicze zawierające aloes powinny być stosowane jedynie wówczas, gdy efekt terapeutyczny nie zostanie osiągnięty przez zmianę diety lub preparatów ściągających wodę.

U osób z brakiem kontroli czynności fizjologicznych, pieluchy powinny być zmieniane częściej, aby uniknąć długotrwałego kontaktu skóry z kałem.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni być świadomi ryzyka wystąpienia zaburzeń elektrolitowych .

U pacjentów z kamicą nerkową i kamicą pęcherzyka żółciowego stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych

Produkt leczniczy zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy- galaktozy lub niedoborem sacharazy -izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Stosowanie produktów zawierających wyciąg z liści boldo razem z warfaryną może powodować zwiększenie efektu antykoagulacyjnego warfaryny i skutkować zwiększeniem ryzyka krwawień.

W przeglądzie piśmiennictwa znaleziono przypadek opisujący interakcję tabletek zawierających wyciąg z aloesu z selwofluranem, która doprowadziła do masywnego krwawienia u kobiety poddającej się zabiegowi operacyjnemu w znieczuleniu ogólnym, a która wcześniej stosowała tabletki ziołowe z aloesem.

Hipokaliemia, będąca skutkiem długotrwałego nadużywania środków przeczyszczających nasila działanie glikozydów nasercowych i wchodzi w interakcje z lekami przeciwarytmicznymi, lekami indukującymi występowanie rytmu zatokowego (np. chinidyna) i produktami leczniczymi powodującymi wydłużenie odstępu QT. Jednoczesne stosowanie z innymi lekami wywołującymi hipokaliemię (np. leki moczopędne, adrenokortykosteroidy i korzeń lukrecji) może nasilać zaburzenia elektrolitowe.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży i karmiących piersią w związku z czym nie zaleca się podawania produktu leczniczego w tym czasie.

Nie ustalono wpływu produktu leczniczego na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brak danych dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, wymieniono poniżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA.

Zaburzenia układu immunologicznego: reakcje nadwrażliwości.

Zaburzenia żołądka i jelit:

kurczowe bóle żołądkowo-jelitowe, melanoza okrężnicy.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

zaburzenie równowagi elektrolitowej co może spowodować białkomocz i krwiomocz.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

białkomocz, krwiomocz, źółte lub czewono-brązowe (zależne od pH) zabarwienie moczu przez metabolity aleosu.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urp.gov.pl

4.9    Przedawkowanie

Objawami przedawkowania są nagły i ostry ból żołądka, ciężka biegunka powodująca utratę płynów i elektrolitów. Biegunka może powodować hipokaliemię i może prowadzić do chorób serca i astenii mięśniowej, szczególnie gdy stosowane są również glikozydy nasercowe, leki moczopędne, adrenokortykosteroidy lub korzeń lukrecji.

Należy wdrożyć leczenie zapobiegające, uwzględniające uzupełnienie płynów oraz monitorowanie poziomu elektrolitów, zwłaszcza potasu. Jest to szczególnie ważne u osób w podeszłym wieku.

Przewlekłe przedawkowanie antrachinowych leków przeczyszczających może prowadzić do toksycznego zapalenia wątroby.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE 5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Brak badań farmakodynamicznych dla kompozycji.

Wyciąg z liści boldo wykazuje działanie pobudzające wydzielanie żółci (związane z obecnością flawonoidów) oraz działanie żółciopędne (związane z obecnością alkaloidu boldyny), jak również powoduje zwiększenie produkcji moczu. Wykryto również, że boldyna zmniejsza napięcie mięśniówki gładkiej jelit, co powoduje spowolnienie perystaltyki oraz działanie rozkurczające w przypadku pojawienia się spastycznych kurczów jelita.

Przeczyszczające działanie aloesu jest związane głównie z zawartymi w nim glikozydami 1,8-dihydroksyantracenowymi - aloiną i aloinozydami. Po doustnym podaniu nie ulegają one wchłonięciu w górnym odcinku przewodu pokarmowego i są hydrolizowane w okrężnicy przez florę jelitową, a następnie ulegają redukcji do aktywnych metabolitów (głównym aktywnym metabolitem jest aloe-emodyna-9-antron).

Mechanizm działania związków zawartych w aloesie jest dwojaki:

-    Po pierwsze obserwuje się zwiększoną ruchliwość jelita grubego czego skutkiem jest przyspieszony transport mas kałowych przez jelito grube.

-    Po drugie wpływa na proces sekrecji poprzez dwa współistniejące mechanizmy, tj. hamowanie wchłaniania wody i elektrolitów (Na, Cl) w komórkach nabłonkowych okrężnicy i zwiększenia przepuszczalności komórkowej przez śluzówkę jelita grubego i stymulację wydzielania wody i elektrolitów do światła jelita grubego, co w rezultacie doprowadza do zwiększenia zawartości wody i elektrolitów w świetle jelita grubego. Wypróżnienie następuje się po upływie 6 - 12 godzin od podania doustnego produktu leczniczego.

Ziele dymnicy jest stosowane w schorzeniach przebiegających z dyskomfortem spowodowanym skurczem w obrębie pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych oraz przewodu pokarmowego.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia ziemniaczana

Sacharoza

Talk

Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Al/PVC w tekturowym pudełku.

15 szt. (1 blister po 15 szt.)

24 szt. (1 blister po 24 szt.)

30 szt. (1 blister po 30 szt.)

30 szt. (2 blistry po 15 szt.) 30 szt. (3 blistry po 10 szt.)

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95 - 200 Pabianice tel. (42) 22-53-100 aflofarm@aflofarm .pl

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 4904

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14.04.2000 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Boldovera