+ iMeds.pl

Bonefos 400 mg



Ulotka Bonefos

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Bonefos, 400 mg, kapsułki twarde

Dinatrii clodronas

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bonefos i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bonefos

3.    Jak stosować lek Bonefos

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bonefos

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK BONEFOS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Bonefos należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami, które zmniejszają ubytek wapnia z kości. Substancją czynną leku Bonefos jest disodu klodronian bezwodny.

Wskazania do stosowania

Hiperkalcemia w chorobach nowotworowych.

Osteoliza spowodowana chorobą nowotworową (rozpad lub zwyrodnienie tkanki kostnej).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BONEFOS

Kiedy nie stosować leku Bonefos:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na disodu klodronian lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

•    jeśli jednocześnie podaje się inne bisfosfoniany,

•    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 10ml/min.),

•    u dzieci, kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Bonefos:

-    jeśli pacjent ma niewydolność nerek (patrz: „Jak stosować lek Bonefos”),

-    jeśli pacjent ma rozpoznanego raka leczonego według schematu złożonego z podawanych jednocześnie doustnych i dożylnych bisfosfonianów, z uwagi na zgłaszane przypadki osteonekrozy żuchwy (martwicy kości żuchwy spowodowanej zazwyczaj niedostatecznym dopływem krwi do danego regionu kośćca), zwykle związanej z ekstrakcją zęba i (lub) miejscowym zakażeniem (włącznie z zapaleniem kości i szpiku kostnego). Wielu z tych pacjentów otrzymywało również leczenie chemioterapeutyczne (leczenie raka przy pomocy określonych metod lub leków)

i kortykosteroidy (leki o działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym, które są podobne w budowie do kortyzolu - hormonu, który reguluje prawidłową pracę gruczołów nadnerczowych).

Przed wdrożeniem leczenia bisfosfonianami u chorych ze współistniejącymi czynnikami ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, stosowanie kortykosteroidów, nieprawidłowa higiena jamy ustnej) należy rozważyć wykonanie profilaktycznych zabiegów dentystycznych a w trakcie terapii z użyciem bisfosfonianów należy unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych.

Wykonywanie chirurgicznych zabiegów stomatologicznych u pacjentów z martwicą kości żuchwy powstałą w trakcie terapii bisfosfonianami może prowadzić do zaostrzenia tej choroby. Nie wiadomo, czy odstawienie bisfosfonianów zmniejsza ryzyko martwicy kości żuchwy u pacjentów wymagających wykonania zabiegów dentystycznych.

Zgłaszano przypadki atypowego złamania podkrętarzowego i trzonu kości udowej (nietypowego złamania kości udowej) w związku ze stosowaniem innych bisfosfonianów niż lek Bonefos, przede wszystkim u pacjentów leczonych przewlekle z powodu osteoporozy. Dotychczas nie obserwowano tego działania niepożądanego u pacjentów przyjmujących lek Bonefos. W przypadku podejrzenia nietypowego złamania kości udowej lekarz dokładnie rozważy, czy nie należy przerwać leczenia bisfosfonianami.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub pachwiny, ponieważ może to stanowić wczesny objaw potencjalnego złamania kości udowej. Lekarz przeprowadzi wówczas niezbędne badania i wyda odpowiednie zalecenia (patrz również punkt „Możliwe działania niepożądane”).

Podczas stosowania leku Bonefos:

-    pacjent powinien przyjmować odpowiednią ilość płynów. Jest to szczególnie istotne podczas podawania klodronianu dożylnie oraz u pacjentów z hiperkalcemią lub niewydolnością nerek.

-    należy przeprowadzać regularną kontrolę wskaźników czynności wątroby, morfologii krwi oraz stężenia fosforanów we krwi. Stężenie wapnia należy kontrolować nie rzadziej niż w odstępach 4 tygodni.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Niektóre leki mogą zwiększać lub zmniejszać działanie leku Bonefos. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wątpliwości dotyczących stosowania leku Bonefos.

•    Nie wolno stosować leku Bonefos jednocześnie z innymi bisfosfonianami.

•    Bonefos stosowany jednocześnie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, najczęściej z diklofenakiem, może powodować zaburzenia czynności nerek.

•    Należy zachować ostrożność w razie jednoczesnego stosowania klodronianu z antybiotykami aminoglikozydowymi, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia hipokalcemii. Istnieje także możliwość dodatkowego wystąpienia hipomagnezemii.

•    Klodronian przyjmowany jednocześnie z fosforanem estramustyny może zwiększać stężenia estramustyny we krwi.

•    Nie należy zażywać leku Bonefos z lekami zawierającymi kationy dwuwartościowe (np. lekami zmniejszającymi pH soku żołądkowego oraz lekami zawierającymi żelazo).

Stosowanie leku Bonefos u dzieci

Nie wolno stosować leku Bonefos u dzieci, ponieważ nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności leku u dzieci.

Stosowanie leku Bonefos u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. W badaniach klinicznych nie odnotowano szczególnych działań niepożądanych u chorych w wieku powyżej 65 lat.

Stosowanie leku Bonefos z jedzeniem i piciem

Lek Bonefos należy przyjmować tylko na czczo, popijając zwykłą przegotowaną wodą. Przez godzinę po przyjęciu leku nie należy nic jeść ani pić (oprócz wody), jak również przyjmować leków doustnych ponieważ może to wpłynąć na wchłanianie leku Bonefos.

Nie należy przyjmować leku z mlekiem i posiłkami zawierającymi wapń lub inne kationy dwuwartościowe, gdyż zaburzają one wchłanianie klodronianu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Bonefos u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono wpływu klodronianu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ważne informacje o niektórych składnikach leku Bonefos

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK BONEFOS

Bonefos należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Klodronian jest wydalany głównie przez nerki, dlatego w czasie leczenia klodronianem należy zapewnić właściwą podaż płynów.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Bonefos, to 1600 mg/dobę.

Kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką zwykłej przegotowanej wody

W przypadku stosowania dawek większych, niż 1600 mg/dobę należy: jednorazową dawkę dobową oraz pierwszą dawkę (w przypadku dawki podzielonej) przyjąć rano na czczo, popijając szklanką zwykłej przegotowanej wody. Nie należy jeść ani pić (oprócz zwykłej przegotowanej wody), jak również przyjmować innych leków doustnych przez godzinę po zażyciu leku Bonefos.

W przypadku stosowania leku w dawkach podzielonych - dwa razy na dobę, pierwszą dawkę należy przyjąć według zaleceń podanych powyżej. Drugą dawkę należy przyjąć pomiędzy posiłkami, co najmniej dwie godziny po posiłku i godzinę przed jedzeniem, piciem (oprócz zwykłej przegotowanej wody) oraz zażywaniem innych leków doustnych.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania leku w tej grupie pacjentów.

Dorośli pacjenci z prawidłową czynnością nerek

Hiperkalcemia w chorobie nowotworowej

Zaleca się podawanie klodronianu we wlewie dożylnym. Jeżeli jednak stosuje się leczenie doustne, dawka początkowa wynosi 2400 do 3200 mg/dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi na leczenie dawkę można stopniowo zmniejszać; po normalizacji stężenia wapnia - do 1600 mg/dobę.

Osteoliza spowodowana chorobą nowotworową

W leczeniu doustnym nasilonej resorpcji kostnej bez hiperkalcemii, dawkowanie ustala się indywidualnie. Zalecana dawka początkowa wynosi 1600 mg/dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć, ale nie należy podawać dawki większej niż 3200 mg/dobę.

Zmniejszenie częstości występowania przerzutów do kości w pierwotnym raku piersi Zalecana dawka wynosi 1600 mg/dobę.

Pacjenci z niewydolnością nerek

W tej grupie pacjentów lek Bonefos należy stosować szczególnie ostrożnie, ponieważ klodronian jest wydalany głównie przez nerki.

Nie należy stosować długotrwale dawki większej niż 1600 mg/dobę.

Zalecane jest następujące zmniejszenie dawkowania:

-    lekka niewydolność nerek (klirens kreatyniny 50-80 ml/min: 1600 mg/dobę): nie zaleca się zmniejszania dawki,

-    umiarkowana niewydolność nerek (klirens kreatyniny 30-50 ml/min): 1200 mg/dobę,

-ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min): 800 mg/dobę

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bonefos

Hipokalcemia może wystąpić po 2 lub 3 dniach od przedawkowania.

Należy zastosować leczenie objawowe. Zapewnić odpowiednie nawodnienie pacjenta oraz kontrolować czynność nerek, watroby i stężenie wapnia w surowicy.

Pominięcie dawki leku Bonefos:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć dawkę następną o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Bonefos:

Nie należy przerywać leczenia lekiem Bonefos bez konsultacji z lekarzem. Jeżeli chce się przerwać leczenie lekiem Bonefos, najpierw należy to omówić z lekarzem.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Bonefos jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Bonefos może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z wymienionych objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Najczęstszą reakcją niepożądaną jest biegunka, zwykle o niewielkim nasileniu, występująca zazwyczaj podczas stosowania dużych dawek leku.

Wymienione poniżej działania niepożądane mogą wystąpić zarówno podczas podawania leku Bonefos w postaci tabletek, kapsułek twardych i koncentratu chociaż częstość występowania tych reakcji może być różna.

Działania niepożądane występujące często: mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 100 pacjentów. Działania niepożądane występujące rzadko: mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 10 000 pacjentów.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: małe stężenie wapnia we krwi (bez żadnych objawów).

Rzadko: małe stężenie wapnia we krwi (z objawami), zwiększone stężenie hormonu przytarczyc (hormonu małych gruczołów znajdujących się przy gruczole tarczowym) we krwi związane ze zmniejszonym stężeniem wapnia we krwi, zwiększone stężenie fosfatazy alkalicznej (u pacjentów z nowotworem w stadium przerzutów, może również wynikać z przerzutów do wątroby i kości).

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: biegunka, nudności, wymioty (zwykle łagodne).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często: zwiększenie aktywności aminotransferaz (grupy enzymów wątroby) zwykle w zakresie wartości prawidłowych.

Rzadko: zwiększenie aktywności aminotransferaz dwukrotnie powyżej normy bez współistniejących zaburzeń czynności wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko: reakcja nadwrażliwości przebiegająca jako reakcja skórna.

Spontaniczne doniesienia po wprowadzeniu leku do obrotu Zaburzenia wzroku

U pacjentów przyjmujących lek Bonefos zgłaszano przypadki zapalenia błony naczyniowej oka (obrzęku i podrażnienia błony naczyniowej, środkowej warstwy gałki ocznej). Inne opisywane zaburzenia oka (wzroku) związane z leczeniem bisfosfonianami to: zapalenie spojówek (obrzęk lub zakażenie spojówki - błony wyściełającej powieki), nadtwardówki (obrzęk i podrażnienie nadtwardówki - cienkiej warstwy tkanek pokrywającej twardówkę, stanowiącej zewnętrzną, białą warstwę gałki ocznej) oraz twardówki (obrzęk i podrażnienie twardówki). Zapalenie spojówek opisywano wyłącznie u pacjentów przyjmujących jednocześnie lek Bonefos z innym bisfosfonianem. Dotychczas nie opisano przypadku zapalenia spojówek u pacjentów przyjmujących lek Bonefos jako jedyny bisfosfonian. Dotychczas nie opisano również przypadków zapalenia nadtwardówki lub twardówki u pacjentów przyjmujących lek Bonefos.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia (odnoszące się do przestrzeni klatki piersiowej między płucami)

Zaburzenie parametrów oddechowych u pacjentów z astmą aspirynową. Reakcje nadwrażliwości przebiegające jako zaburzenia oddychania.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zaburzenie czynności nerek (zwiększone stężenie kreatyniny w osoczu i białkomocz), ciężkie uszkodzenie nerek, szczególnie po bardzo szybkich infuzjach dożylnych dużych dawek leku Bonefos. Zgłaszano pojedyncze przypadki niewydolności nerek, rzadko prowadzące do zgonu, zwłaszcza podczas jednoczesnego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, najczęściej diklofenaku.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Zgłaszano pojedyncze przypadki martwicy kości żuchwy, głównie u pacjentów wcześniej leczonych aminobisfosfonianami, takimi jak zoledronian i pamidronian.

Od kilku dni do kilku tygodni po rozpoczęciu leczenia lekiem Bonefos zgłaszano silne bóle kości, stawów i (lub) mięśni. Zgłoszenia te nie były częste.

W związku ze stosowaniem innych bisfosfonianów niż lek Bonefos zgłaszano przypadki atypowego złamania podkrętażowego i trzonu kości udowej (nietypowego złamania kości udowej), przede wszystkim u pacjentów leczonych przewlekle z powodu osteoporozy. Dotychczas nie obserwowano tego działania niepożądanego u pacjentów przyjmujących lek Bonefos. Poprzeczne lub krótkie, skośne złamania mogą wystąpić w dowolnej części kości udowej. Mogą powstać wskutek nieznacznego urazu lub niezależnie od niego. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać ból w okolicy uda lub pachwiny sugerujący złamanie przeciążeniowe w badaniu rentgenowskim i (lub) innych badaniach obrazowych. Objawy te mogą poprzedzać wystąpienie pełnoobjawowego złamania kości udowej (od kilku tygodni do kilku miesięcy). Złamania występują często jednocześnie w obu kościach udowych. W związku z tym w przypadku uprzedniego złamania trzonu kości udowej (złamania o przebiegu wzdłuż kości) w trakcie leczenia bisfosfonianami lekarz zbada obie kości udowe. Opisywano przypadki trudnego gojenia się takich złamań.

W przypadku podejrzenia nietypowego złamania kości udowej lekarz dokładnie rozważy, czy należy przerwać leczenie bisfosfonianami.

Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może to wskazywać na prawdopodobieństwo złamania kości udowej. Lekarz przeprowadzi wówczas niezbędne badania i wyda odpowiednie zalecenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BONEFOS

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Bonefos po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Bonefos

•    Substancją czynną leku jest disodu klodronian bezwodny (Dinatrii clodronas). Każda kapsułka twarda zawiera 400 mg disodu klodronianu bezwodnego w postaci klodronianu disodowego czterowodnego.

•    Inne składniki leku to:

laktoza jednowodna, talk,

wapnia stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

kapsułka:

żelatyna,

tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172)

Jak wygląda lek Bonefos i co zawiera opakowanie

Kapsułka twarda żelatynowa w kolorze jasnożółtym z napisem „BONEFOS”.

Opakowanie zawiera 100 kapsułek twardych w pojemniku z HDPE zamkniętym nakrętką z LDPE w tekturowym pudełku lub 10 blistrów PVC/Al po 10 kapsułek twardych w blistrze.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:    Wytwórca:

Bayer Pharma AG    Bayer Oy

D-13342 Berlin    Pansiontie 47

Niemcy    20210 Turku

Finlandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warszawa, Polska tel. (0-22) 572-35-00

Data zatwierdzenia ulotki:

7

Bonefos

Charakterystyka Bonefos

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Bonefos, 400 mg, kapsułki twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 kapsułka twarda zawiera 400 mg disodu klodronianu bezwodnego (Dinatrii clodronas) w postaci klodronianu disodowego czterowodnego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka twarda.

Utwardzana kapsułka żelatynowa w kolorze jasnożółtym z napisem „BONEFOS”; wymiar 1.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Hiperkalcemia w chorobach nowotworowych.

Osteoliza spowodowana chorobą nowotworową.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Klodronian jest wydalany głównie przez nerki, dlatego podczas leczenia klodronianem należy zapewnić właściwą podaż płynów.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma specjalnych zaleceń odnośnie dawkowania produktu leczniczego w tej grupie pacjentów.

W badaniach klinicznych brali udział pacjenci w wieku powyżej 65 lat i nie odnotowano u nich zwiększonej częstości występowania działań niepożądanych lub ich nasilenia.

• Sposób podawania

Kapsułki należy połykać w całości.

Zalecana dawka jednorazowa wynosi 1600 mg/dobę. W przypadku stosowania większej dawki dobowej, część dawki przekraczającą 1600 mg należy przyjąć oddzielnie jako drugą dawkę, tak jak podano poniżej.

Jednorazową dawkę dobową lub pierwszą dawkę (w przypadku dawki podzielonej) należy przyjąć rano na czczo, popijając szklanką wody. Nie należy jeść ani pić (oprócz zwykłej wody), jak również przyjmować innych leków doustnych przez godzinę po przyjęciu produktu leczniczego.

W przypadku stosowania produktu leczniczego w dawkach podzielonych - dwa razy na dobę, pierwszą dawkę należy przyjąć według zaleceń podanych powyżej. Drugą dawkę należy przyjąć pomiędzy posiłkami, co najmniej dwie godziny po posiłku i godzinę przed jedzeniem, piciem (oprócz zwykłej wody) oraz zażywaniem innych leków doustnych.

Nie należy przyjmować klodronianu z mlekiem, posiłkami i lekami zawierającymi wapń lub inne kationy dwuwartościowe, gdyż zaburzają one wchłanianie klodronanu.

•    Dorośli pacjenci z prawidłową czynnością nerek Hiperkalcemia w chorobie nowotworowej

Zaleca się podawanie klodronianu w infuzji dożylnej. Jeżeli jednak stosuje się leczenie doustne, dawka początkowa wynosi 2400 do 3200 mg/dobę. W zależności od indywidualnej odpowiedzi na leczenie dawkę można stopniowo zmniejszać; po normalizacji stężenia wapnia - do 1600 mg/dobę.

Osteoliza spowodowana chorobą nowotworową

W leczeniu doustnym zwiększonej resorpcji kostnej bez hiperkalcemii, dawkowanie ustala się indywidualnie. Zalecana dawka początkowa wynosi 1600 mg/dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć, ale nie należy podawać dawki większej niż 3200 mg/dobę.

•    Pacjenci z niewydolnością nerek

W tej grupie pacjentów produkt leczniczy Bonefos należy stosować szczególnie ostrożnie, ponieważ klodronian jest wydalany głównie przez nerki.

Nie należy stosować długotrwale dawki większej niż 1600 mg/dobę.

Zalecane jest następujące zmniejszenie dawkowania:

Niewydolność nerek

Klirens kreatyniny w ml/min

Dawka

Lekka

50-80

1600 mg/dobę (nie zaleca się zmniej szania dawki)

Umiarkowana

30-50

1200 mg/dobę

Ciężka*

<30

800 mg/dobę

* Nie są dostępne dane farmako

kinetyczne dotyczące stosowania klodronianu w postaci doustnej

u pacjentów z niewydolnością nerek i klirensem kreatyniny wynoszącym poniżej 10 ml/min. Należy unikać podawania leku u tych pacjentów, z wyjątkiem krótkotrwałego stosowania tego produktu wyłącznie w przypadku czynnościowej niewydolności nerek spowodowanej zwiększonym stężeniem wapnia w osoczu.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na disodu klodronian bezwodny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne podawanie innych bisfosfonianów.

Ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min.).

Nie należy stosować u dzieci, kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podczas stosowania klodronianu należy przyjmować odpowiednią ilość płynów. Jest to szczególnie istotne jeśli klodronian jest stosowany dożylnie oraz u pacjentów z hiperkalcemią lub niewydolnością nerek.

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia należy monitorować czynność nerek na podstawie stężenia kreatyniny, wapnia i fosforanów w osoczu.

W badaniach klinicznych obserwowano bezobjawowe, odwracalne zwiększenie aktywności aminotransferaz, któremu nie towarzyszyły zmiany wyników innych badań czynności wątroby. Zaleca się monitorowanie aktywności aminotransferaz (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność, stosując klodronian u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz punkt 4.2).

Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Wśród pacjentów z rozpoznanym rakiem, leczonych według schematu złożonego z podawanych jednocześnie doustnych i dożylnych bisfosfonianów zgłaszano przypadki martwicy kości żuchwy, zwykle związanej z ekstrakcją zęba lub miejscowym zakażeniem (włącznie z zapaleniem kości i szpiku kostnego). Wielu z tych pacjentów otrzymywało również leczenie chemioterapeutyczne i kortykosteroidy.

Przed wdrożeniem leczenia bisfosfonianami u chorych ze współistniejącymi czynnikami ryzyka (np. rak, chemioterapia, radioterapia, stosowanie kortykosteroidów, nieprawidłowa higiena jamy ustnej) należy rozważyć wykonanie profilaktycznych zabiegów dentystycznych, a w trakcie terapii z użyciem bisfosfonianów należy unikać inwazyj nych zabiegów stomatologicznych.

Wykonywanie chirurgicznych zabiegów stomatologicznych u pacjentów z martwicą kości żuchwy powstałą w trakcie terapii bisfosfonianami może prowadzić do zaostrzenia tej jednostki chorobowej. Nie wiadomo, czy odstawienie bisfosfonianów zmniejszy ryzyko martwicy kości żuchwy u pacjentów wymagających wykonania zabiegów dentystycznych.

Po przeprowadzeniu oceny klinicznej lekarz ustali plan działania dla każdego pacjenta indywidualnie, w oparciu o ocenę stosunku korzyści do ryzyka.

Podczas leczenia produktem leczniczym Bonefos należy przeprowadzać regularna kontrolę wskaźników czynności wątroby, morfologii krwi oraz stężenia fosforanów we krwi. Stężenie wapnia należy kontrolować nie rzadziej niż w odstępach 4 tygodni.

Nietypowe złamania kości udowej

Zgłaszano przypadki nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej u osób stosujących bisfosfoniany, głównie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie skośne złamania mogą pojawić się w dowolnym miejscu wzdłuż całej kości udowej - od miej sca zlokalizowanego tuż pod krętarzem mniej szym aż do okolicy nadkłykciowej. Do tego typu złamań dochodzi po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub ból w pachwinie. W badaniach obrazowych często na kilka tygodni lub miesięcy przed całkowitym złamaniem kości udowej widoczne są cechy złamań z przeciążenia. Złamania często występują obustronnie, dlatego u leczonych bisfosfonianami pacjentów, u których stwierdzono złamanie trzonu kości udowej, należy zbadać kość udową w drugiej kończynie. Zgłaszano również słabe gojenie się tych złamań. Na podstawie indywidualnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów, u których podejrzewa się nietypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć odstawienie bisfosfonianów do czasu przeprowadzenia oceny.

Należy zalecić pacjentom, żeby zgłaszali pojawienie się jakiegokolwiek bólu w obrębie uda, biodra lub pachwiny występującego w trakcie leczenia bisfosfonianami, a każdy pacjent zgłaszający się z takimi objawami powinien być zbadany pod względem obecności niecałkowitego złamania kości udowej.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego z innymi bisfosfonianami jest przeciwwskazane.

Istnieją dane dotyczące występowania zaburzeń czynności nerek, podczas jednoczesnego stosowania klodronianu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), najczęściej z diklofenakiem. Stosowanie klodronianu jednocześnie z aminoglikozydami wymaga zachowania ostrożności z uwagi na zwiększone ryzyko hipokalcemii. W pojedynczych przypadkach odnotowano ciężką hipokalcemię. Należy zwrócić uwagę na możliwość dodatkowego wystąpienia hipomagnezemii.

Stosowanie klodronianu jednocześnie z fosforanem estramustyny prowadziło do zwiększenia stężenia fosforanu estramustyny w osoczu maksymalnie o 80%.

Nie należy zażywać kapsułek lub tabletek klodronianu z pokarmami lub lekami zawierającymi kationy dwuwartościowe (np. lekami zmniejszającymi pH soku żołądkowego oraz lekami zawierającymi żelazo).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

W badaniach na modelu zwierzęcym klodronian nie powodował uszkodzeń płodu, ale stosowany w dużych dawkach powodował zmniejszenie płodności u mężczyzn.

Brak danych dotyczących wpływu klodronianu na reprodukcję u ludzi. Informacje dotyczące stosowania klodronianu w czasie ciąży i karmienia piersią zawarto w punktach 4.6.2 oraz 4.6.3.

Ciąża

Mimo że w badaniach na modelach zwierzęcych wykazano, że klodronian przenika przez barierę łożyskową, nadal nie wiadomo, czy produkt leczniczy przenika do krążenia płodowego u ludzi. Nie wiadomo również, czy klodronian może powodować uszkodzenie płodu i czy wpływa na płodność u ludzi. Istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania klodronianu w okresie ciąży. Produkt Bonefos nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznej metody antykoncepcji.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy klodronian przenika do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla dziecka karmionego piersią. Podczas leczenia produktem leczniczym Bonefos należy przerwać karmienie piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie stwierdzono wpływu klodronianu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym jest biegunka, zwykle o niewielkim nasileniu, występująca zazwyczaj po zastosowaniu dużych dawek produktu leczniczego.

W randomizowanym badaniu klinicznym, kontrolowanym placebo, dotyczącym zapobiegania występowaniu przerzutów nowotworowych do układu kostnego u osób z pierwotnie operacyjnym rakiem sutka, 1079 pacjentów oceniono pod względem bezpieczeństwa - jedynym zdarzeniem niepożądanym, które występowało istotnie częściej w grupie przyjmującej klodronian w dawce 1600 mg/dobę przez 2 lata niż w grupie otrzymującej placebo, była biegunka o niezbyt ciężkim przebiegu. W innym randomizowanym badaniu z grupą kontrolną placebo, w którym 5592 pacjentów w wieku 75 lat i więcej przyjmowało klodronian w dawce 800 mg/dobę przez 3 lata, jako leczenie zapobiegające występowaniu złamań w wyniku osteoporozy, jedynymi objawami występującymi częściej w grupie klodronianu niż w grupie placebo były: biegunka, nudności i wymioty.

Wymienione działania niepożądane mogą występować zarówno podczas podania doustnego jak i dożylnego - różnice mogą dotyczyć częstości występowania tych reakcji.

Układ/narząd

Często

>1/100 do <1/10

Rzadko

>1/10 000 do <1/1000

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bezobjawowa

hipokalcemia

Objawowa hipokalcemia Zwiększone stężenie hormonu przytarczyc we krwi związane ze zmniej szonym stężeniem wapnia we krwi.

Zwiększone stężenie fosfatazy alkalicznej w krwi*.

Zaburzenia żołądka

Biegunka**

i jelit

Nudności**

Wymioty**

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności aminotransferaz -zwykle w zakresie wartości prawidłowych.

Zwiększenie aktywności aminotransferaz dwukrotnie powyżej normy bez współistniejących zaburzeń czynności wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne!

Reakcja nadwrażliwości przebiegająca jako reakcja skórna.

**

u pacjentów z chorobą przerzutową, może również wynikać z przerzutów do wątroby i kości. zwykle łagodne

Do opisania każdego działania i jego objawów oraz towarzyszących chorób użyto odpowiedniej nomenklatury, zgodnie ze słownikiem terminologii medycznej MedDRA (ang.Medical Dictionary for Regulatory Activities).

Działania niepożądane, które opisano po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

• Zaburzenia oka

Podczas stosowania produktu Bonefos po jego wprowadzeniu do obrotu opisywano przypadki zapalenia błony naczyniowej oka. Podczas stosowania innych bisfosfonianów opisywano następujące reakcje: zapalenie spojówek, nadtwardówki i twardówki. Zapalenie spojówek podczas stosowania produktu Bonefos opisano u jednego pacjenta, który jednocześnie przyjmował inny bisfosfonian. Dotychczas nie opisano przypadków zapalenia nadtwardówki lub twardówki w trakcie stosowania produktu Bonefos (działanie niepożądane leków z grupy bisfosfonianów).

• Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Zaburzenie parametrów oddechowych u pacjentów z astmą aspirynową. Reakcje nadwrażliwości przebiegające jako zaburzenia oddychania.

• Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Zaburzenie czynności nerek (zwiększone stężenie kreatyniny w osoczu i białkomocz), ciężkie uszkodzenie nerek, szczególnie po bardzo szybkich infuzjach dożylnych dużych dawek klodronianu (patrz punkt 4.2). Zgłaszano pojedyncze przypadki niewydolności nerek, rzadko prowadzące do zgonu, zwłaszcza podczas jednoczesnego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, najczęściej diklofenaku.

• Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Zgłaszano pojedyncze przypadki martwicy kości żuchwy, głównie u pacjentów wcześniej leczonych aminobisfosfonianami, takimi jak zoledronian i pamidronian (patrz również punkt 4.4).

Pacjenci przyjmujący Bonefos zgłaszali silne bóle kości, stawów i (lub) mięśni. Zgłoszenia te nie były częste a w badaniach randomizowanych, kontrolowanych placebo bez widocznych znacznych różnic między pacjentami, którym podawano placebo a pacjentami leczonymi klodronianem. Różnorodne objawy ujawniały się od kilku dni do kilku tygodni po rozpoczęciu leczenia klodronianem.

W okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano następujące działania (rzadko): nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej (działanie niepożądane leków należących do grupy bisfosfonianów).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Hipokalcemia może wystąpić po 2 lub 3 dniach od przedawkowania.

•    Objawy

Zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy i niewydolność nerek po dożylnym podaniu dużych dawek klodronianu. Odnotowano jeden przypadek całkowitej niewydolności nerek i uszkodzenia wątroby po przypadkowym spożyciu 20,000 mg (50x400 mg) klodronianu.

•    Leczenie

Należy zastosować leczenie objawowe. Zapewnić odpowiednie nawodnienie pacjenta oraz kontrolować czynność nerek, watroby i stężenie wapnia w surowicy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki stosowane w chorobach układu kostnego; leki wpływające na strukturę i mineralizację kości; bisfosfoniany; kwas klodronowy Kod ATC: M05B A02

Chemicznie klodronian jest bisfosfonianem, analogiem naturalnych pirofosforanów. Bisfosfoniany wykazują duże powinowactwo do tkanek zmineralizowanych, takich jak kości. W warunkach in vitro hamują precypitację fosforanu wapnia, blokują jego przekształcenie do hydroksyapatytów, opóźniają agregację kryształków apatytów i ich rozpuszczanie.

Główny mechanizm działania klodronianu polega na hamowaniu resorpcji kości poprzez wpływ na osteoklasty. Klodronian hamuje resorpcję kości o różnej etiologii. U młodych szczurów po stosowaniu dużych dawek, hamowanie resorpcji powoduje poszerzenie przy nasadzie kości długich.

U samic szczurów, którym usunięto jajniki, hamowanie resorpcji kości występuje już po tak małych dawkach jak 3 mg/kg mc. podawane podskórnie raz na tydzień. W dawkach farmakologicznych klodronian zapobiega zmniejszeniu wytrzymałości kości. Skuteczność klodronianu wykazano w badaniach nieklinicznych na różnych eksperymentalnych modelach osteoporozy, włączając model z niedoborem estrogenów. Stwierdzono, iż klodronian hamuje resorpcję kostną zależnie od dawki, bez niekorzystnego wpływu na mineralizację oraz inne parametry jakościowe przemiany kostnej. Hamuje również resorpcję kości w doświadczalnych przypadkach osteodystrofii nerkowej. Działanie hamujące resorpcję kości u człowieka zostało potwierdzone badaniami histologicznymi, kinetycznymi oraz biochemicznymi. Jednakże dokładny jego mechanizm nie został dotychczas całkowicie poznany. Klodronian zmniej sza aktywność osteoklastów, zmniej sza stężenie wapnia we krwi oraz wydalanie wapnia i hydroksyproliny w moczu. W przypadku raka piersi, klodronian hamuje utratę masy kostnej w szyjce kości udowej i w odcinku lędźwiowym kręgosłupa u kobiet w okresie przed-i pomenopauzalnym. Podawanie samego klodronianu w dawkach hamujących resorpcję kostną nie wpływa na prawidłową mineralizację kości. U pacjentów z rakiem piersi i szpiczakiem mnogim zmniejsza ryzyko złamania kości. W pierwotnym raku piersi, klodronian zmniejsza częstość występowania przerzutów do kości. W badaniach klinicznych u tych pacjentów, oceniających wpływ klodronianu na zmniejszenie częstości występowania przerzutów do kości stwierdzono, iż zmniejsza on również liczbę zgonów.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Podobnie jak inne bisfosfoniany, klodronian wchłania się z przewodu pokarmowego w niewielkich ilościach - około 2%. Klodronian wchłania się szybko; po podaniu dawki pojedynczej maksymalne stężenie we krwi występuje po 30 minutach. W związku z dużym powinowactwem klodronianu do wapnia i innych kationów dwuwartościowych wchłanianie zmniejsza się, gdy klodronian przyjmowany jest jednocześnie z pokarmem lub lekami zawierającymi kationy dwuwartościowe.

W badaniu, w którym za punkt odniesienia traktowano przyjęcie klodronianu 2 godziny przed śniadaniem, przyjęcie produktu leczniczego 1 godzinę lub 30 minut przed śniadaniem zmniejszało biodostępność klodronianu, ale różnica nie była znamienna statystycznie (względna biodostępność odpowiednio 91% i 69%). Ponadto, istnieją indywidualne różnice absorpcji klodronianu z przewodu pokarmowego. Pomimo dużych różnic we wchłanianiu klodronianu, całkowita ekspozycja organizmu na klodronian w czasie długotrwałego leczenia pozostaje stała.

•    Dystrybucja i wydalanie

Klodronian wiąże się z białkami osocza w niewielkim stopniu, średnia objętość dystrybucji wynosi 20-50 l. Eliminacja klodronianu z krwi odbywa się w dwóch fazach: faza dystrybucji z okresem półtrwania wynoszącym około 2 godzin oraz faza eliminacji, która jest bardzo wolna, ponieważ klodronian silnie wiąże się z kośćmi. Klodronian wydalany jest głównie przez nerki. Po kilku dniach od podania 80% klodronianu wydala się w moczu. Produkt leczniczy związany z kośćmi (około 20% wchłoniętej dawki), wydalany jest znacznie wolniej; klirens nerkowy wynosi około 75% klirensu osocza krwi.

•    Charakterystyka poszczególnych grup pacjentów

Ponieważ klodronian docelowo oddziałuje na układ kostny, nie występuje jednoznaczna współzależność między stężeniem klodronianu w osoczu lub we krwi, a właściwościami leczniczymi lub występowaniem działań niepożądanych. Z wyjątkiem niewydolności nerek, która wpływa na zmniejszenie nerkowego klirensu klodronianu, żaden znany czynnik, jak np. wiek, metabolizm klodronianu lub stan patologiczny, nie wpływa na właściwości farmakokinetyczne produktu leczniczego.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

•    Toksyczność ostra

W badaniach prowadzonych na myszach i szczurach, po jednorazowym podaniu klodronianu, oznaczono następujące wielkości LD50:

Podanie doustne

Podanie dożylne

>3600 mg/kg mc. (mysz) 2200 mg/kg mc. (szczur)

160 mg/kg mc. (mysz) 120 mg/kg mc. (szczur)

U myszy i szczurów, kliniczne objawy zatrucia ostrego to zaburzenie aktywności motorycznej, wystąpienie drgawek, utrata świadomości i bezdech. U świnki morskiej dawka 240 mg/kg mc. podana dożylnie jest toksyczna po dwóch lub trzech infuzjach.

• Tolerancja ogólna

Badanie oceniające toksyczność po podaniu wielokrotnym (toksyczność przewlekła), trwające od 2 tygodni do 12 miesięcy prowadzono na szczurach i świnkach morskich. W każdym z tych badań zanotowano kilka przypadków zgonów. U szczurów, podanie dożylne dawki 140 do 160 mg/kg mc./dobę powodowało śmierć zwierząt w ciągu 1 do 7 dni. U świnek morskich, podanie dożylne dawki 80 mg/kg mc./dobę powodowało po 7 do 13 dniach, wystąpienie wymiotów i ogólne osłabienie, a następnie śmierć zwierząt. Po podaniu doustnym dawki 100 do

480 mg/kg mc./dobę u szczurów i dawki 800 mg/kg mc./dobę u świnek morskich nie zanotowano

śmierci zwierząt w wyniku podawania produktu leczniczego.

W badaniach dotyczących toksyczności obserwowano wpływ klodronianu na następujące organy: (zaobserwowane zmiany podano w nawiasach): kości (nadmierna mineralizacja związana z farmakologicznym działaniem klodronianu), przewód pokarmowy (podrażnienie), krew (limfopenia, wpływ na hemostazę), nerki (poszerzenie cewek nerkowych, białkomocz), wątroba (zwiększenie aktywności aminotransferaz we krwi).

•    Wpływ na reprodukcję

W badaniach prowadzonych na zwierzętach, klodronian nie powodował uszkodzenia płodów, ale duże dawki powodowały zmniejszenie reprodukcji samców. Po miesiącu od podskórnego podania klodronianu, w szkielecie nowonarodzonych szczurów obserwowano zmiany przypominające osteopetrozę, związane z farmakologicznym działaniem klodronianu.

•    Genotoksyczność i działanie rakotwórcze

Nie wykazano właściwości genotoksycznych klodronianu. W badaniach na myszach i szczurach nie wykazano działania rakotwórczego produktu leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

laktoza jednowodna talk

wapnia stearynian krzemionka koloidalna bezwodna

Kapsułka:

żelatyna

tytanu dwutlenek (E171) żelaza tlenek żółty (E172) żelaza tlenek czerwony (E172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie są znane.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie należy stosować produktu leczniczego po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/Al - 10 blistrów po 10 kapsułek twardych w blistrze, w tekturowym opakowaniu. Biały pojemnik z HDPE, zamknięty nakrętką z LDPE - 100 kapsułek twardych w opakowaniu jednostkowym.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu leczniczego

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

2601/Z

R/0298

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

30.09.1992 r. /10.07.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Bonefos