+ iMeds.pl

Bonogren 25 mgUlotka Bonogren

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

BONOGREN 25 mg tabletki powlekane BONOGREN 100 mg tabletki powlekane BONOGREN 200 mg tabletki powlekane BONOGREN 300 mg tabletki powlekane

Quetiapinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis


treści ulotki:

1.    Co to jest lek Bonogren i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bonogren

3.    Jak stosować lek Bonogren

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bonogren

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK BONOGREN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Bonogren zawiera substancję zwaną kwetiapiną. Należy ona do grupy leków zwanych przeciwpsychotycznymi. Leki te pomagają w leczeniu chorób, które powodują objawy takie jak:

-    Schizofrenia, kiedy pacjent słyszy lub odczuwa nieistniejące głosy i rzeczy, ma zwidy, jest nadmiernie podejrzliwy, zalękniony, zaniepokojony, zagubiony, ma poczucie winy, napięcia lub depresji.

-    Choroba dwubiegunowa, kiedy pacjent może być bardzo pobudzony, podniecony, rozentuzjazmowany, nadmiernie aktywny lub ma ograniczoną zdolność krytycznej oceny, w tym bywa agresywny lub przejawia zachowania destrukcyjne.

-    Choroba dwubiegunowa i ciężkie epizody depresyjne w przebiegu zaburzeń depresyjnych, kiedy pacjent odczuwa silny smutek lub załamanie, ma poczucie winy, brak energii i apetytu lub trudności w zasypianiu.

Lekarz może kontynuować przepisywanie leku Bonogren, nawet gdy pacjent poczuje się lepiej.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BONOGREN Kiedy nie stosować leku Bonogren

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na kwetiapinę lub którykolwiek ze składników tego leku (patrz punkt 6).

-    Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie:

• inhibitory proteazy, takie jak nelfinawir (leki stosowane w leczeniu HIV),

• leki z

grupy azoli (stosowane w zakażeniach grzybiczych),

•    leki przeciwko zakażeniom (takie jak erytromycyna lub klarytromycyna),

•    nefazodon (stosowany w leczeniu depresji).

W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza prowadzącego lub farmaceuty przed zażyciem leku Bonogren.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Bonogren należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zanim zastosuje się lek należy poinformować lekarza jeśli:

-    u pacjenta lub w jego rodzinie występują lub występowały jakiekolwiek problemy z sercem, na przykład takie jak bardzo szybkie bicie serca lub przedłużenie odcinka QT w zapisie EKG (śledzenie pracy serca) lub jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki, które mogą mieć wpływ na rytm pracy serca,

-    pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze,

-    pacjent ma zaburzenia czynności trzustki,

-    pacjent przeszedł udar mózgu, zwłaszcza, gdy jest osobą w podeszłym wieku,

-    pacjent ma zaburzenia czynności wątroby lub jakąkolwiek chorobę wątroby,

-    u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły napady padaczki,

-    pacjent ma cukrzycę lub istnieje ryzyko wystąpienia cukrzycy, jeśli tak, lekarz może sprawdzić poziomu cukru we krwi w trakcie przyjmowania leku Bonogren,

-    pacjent w przeszłości miał niski poziom białych krwinek (co mogło być związane, ale niekoniecznie, z przyjmowaniem innych leków),

-    pacjent jest w podeszłym wieku i zdiagnozowano u niego demencję (otępienie -zaburzenie czynności mózgu). Pacjenci z demencją nie powinni przyjmować leku Bonogren, ponieważ leki z grupy, do której należy kwetiapina mogą zwiększać ryzyko udaru mózgu lub, w niektórych przypadkach, ryzyko zgonu u takich pacjentów,

-    u pacjenta lub w jego rodzinie występowała wcześniej zakrzepica żylna, ponieważ leki z tej grupy mogą zwiększać ryzyko tworzenia się zakrzepów.

Należy poinformować lekarza w razie:

-    jednoczesnego występowania objawów: gorączki, silnego napięcia mięśni, potów lub obniżonego poziomu świadomości (zaburzenie zwane „złośliwym zespołem neuroleptycznym”). Konieczne może być natychmiastowe leczenie,

-    niekontrolowanych ruchów, głównie twarzy i języka,

-    zawrotów głowy lub silnego uczucia senności. Mogą one zwiększyć ryzyko przypadkowego zranienia (upadku) u pacjentów w podeszłym wieku,

-    trudności w jedzeniu,

-    potrzeby ruchu, której często towarzyszy niezdolność do siedzenia lub stania,

-    wystąpienia napadów padaczkowych (drgawki),

-    wystąpienia długotrwałego i bolesnego wzwodu (priapizm).

Wszystkie te objawy mogą wystąpić podczas leczenia lekami z tej grupy terapeutycznej.

Myśli samobójcze i nasilenie depresji

Jeżeli pacjent cierpi na depresję, może czasami mieć myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa. Takie objawy, czy zachowanie, mogą nasilać się na początku stosowania leków przeciwdepresyjnych, ponieważ leki te zaczynają działać zazwyczaj dopiero po upływie około 2 tygodni, czasem później. Myśli te mogą również nasilić się, w przypadku nagłego przerywania leczenia. Objawy te są bardziej prawdopodobne wśród młodych dorosłych. Informacje z badań klinicznych wykazały zwiększone ryzyko wystąpienia myśli samobójczych lub zachowań samobójczych u młodych dorosłych w wieku poniżej 25 lat, chorych na depresję.

Jeśli u pacjenta pojawią się myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

Pomocne może okazać się poinformowanie krewnych lub przyjaciół o depresji oraz poproszenie o przeczytanie tej ulotki. Pacjent może poprosić o informowanie go, gdy zauważą, że depresja lub lęk się nasiliły lub wystąpiły niepokojące zmiany w jego zachowaniu.

U pacjentów przyjmujących kwetiapinę zaobserwowano przyrost masy ciała. Pacjent i jego lekarz powinni regularnie kontrolować wagę pacjenta.

Bonogren a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków wydawanych bez recepty i leków ziołowych, ponieważ mogą one zaburzać działanie innych leków.

Nie należy przyjmować leku Bonogren, jeśli pacjent stosuje:

•    niektóre leki stosowane w leczeniu HIV,

•    leki z grupy azoli (stosowane w zakażeniach grzybiczych),

•    erytromycynę lub klarytromycynę (stosowane w zakażeniach),

•    nefazodon (stosowany w leczeniu depresji).

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent przyjmuje:

-    leki przeciwpadaczkowe (takie jak fenytoina lub karbamazepina),

-    leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi,

-    ryfampicynę (lek stosowany w leczeniu gruźlicy),

-    barbiturany (leczenie bezsenności),

-    tiorydazynę lub lit (inne leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych),

-    leki, które mają wpływ na rytm pracy serca, na przykład leki, które mogą powodować zaburzenia równowagi elektrolitów (zmniejszenie stężenia potasu lub magnezu), takie jak leki moczopędne (odwadniające) lub niektóre antybiotyki (leki stosowane w leczeniu zakażeń).

Zanim pacjent przerwie stosowanie któregokolwiek z leków, powinien skonsultować się z lekarzem.

Bonogren z jedzeniem, piciem i alkoholem

-    Bonogren może być przyjmowany z posiłkiem lub bez.

-    Należy uważać na ilość spożywanego alkoholu podczas przyjmowania leku Bonogren, ponieważ połączone działanie leku i alkoholu może wywoływać senność.

-    Nie zaleca się przyjmowania kwetiapiny z sokiem grejpfrutowym, ponieważ może on wpływać na działanie leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży, stara się zajść w ciążę lub karmi piersią, przed rozpoczęciem stosowania leku Bonogren należy porozmawiać z lekarzem. Nie należy przyjmować leku Bonogren w ciąży, chyba że zostało to omówione z lekarzem prowadzącym. Leku Bonogren nie należy stosować w trakcie karmienia piersią.

U noworodków, których matki przyjmowały Bonogren w ostatnim trymestrze ciąży (ostatnie trzy miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i/lub osłabienie, senność, pobudzenie, zaburzenia oddychania, trudności z przyjmowaniem pokarmu. Jeśli u dziecka pojawi się którykolwiek z tych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Bonogren

czasami może wywoływać senność, dlatego nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać maszyn, dopóki nie będzie wiadomo, jaki wpływ na pacjenta ma zażycie leku.

Hospitalizacja - Jeśli pacjent udaje się do szpitala, należy poinformować personel medyczny o przyjmowaniu leku Bonogren.

Bonogren zawiera laktozę:

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, takich jak laktoza, przed zażyciem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Bonogren 25 mg zawiera Żółcień pomarańczową (E110):

Bonogren 25 mg tabletki, zawiera żółcień pomarańczową (E110), która może powodować reakcje alergiczne.

Wpływ na wyniki przesiewowych testów immunologicznych

Kwetiapina może powodować fałszywie dodatnie wyniki przesiewowych testów immunologicznych w kierunku metadonu lub leków na depresję o nazwie trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD), nawet jeśli pacjent nie przyjmował metadonu lub TCA. Zaleca się potwierdzenie wątpliwego wyniku badania immunologicznego innym bardziej specyficznym testem.

3. JAK STOSOWAĆ LEK BONOGREN

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Lekarz zadecyduje, jaką dawkę początkową powinien przyjmować pacjent. Dawka podtrzymująca (dzienna dawka) zależeć będzie od choroby i potrzeb pacjenta, ale zwykle dawka dzienna wynosi między 150 mg i 800 mg.

•    W zależności od choroby, tabletki należy przyjmować raz dziennie, przed snem lub dwa razy dziennie.

•    Tabletki należy połykać w całości, popijając wodą.

•    Tabletkę można zażywać niezależnie od posiłku.

•    Nie należy pić soku grejpfrutowego podczas przyjmowania leku Bonogren. Może on zmieniać działanie leku.

•    Nie należy przerywać przyjmowania tabletek bez wskazania lekarza, nawet jeśli samopoczucie pacjenta się poprawi.

Tabletki Bonogren występują w 4 różnych mocach i każda z nich posiada inny kolor lub kształt.

•    Pomimo przyjmowania takiej samej dawki, może ona występować w postaci tabletek o różnej mocy. Na przykład, jedna tabletka 200 mg (biała) lub dwie tabletki 100 mg (jasnożółte).

•    Dlatego pacjent od czasu do czas może przyjmować tabletki o innych kolorach niż poprzednio stosowane.

Zaburzenia czynności wątroby

Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby wówczas lekarz może zmienić dawkę leku. Osoby w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku lekarz może zmienić dawkę leku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku Bonogren nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bonogren

W razie zażycia większej dawki leku Bonogren niż zalecana można odczuwać senność, zawroty głowy i niemiarowe bicie serca. W razie przedawkowania należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą tabletki Bonogren.

Pominięcie zażycia leku Bonogren

W razie pominięcia dawki leku Bonogren należy niezwłocznie przyjąć pominiętą tabletkę. Jeżeli zbliża się czas przyjęcia następnej dawki leku należy pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć kolejną o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku Bonogren

W razie nagłego przerwania przyjmowania tabletek mogą wystąpić: bezsenność, mdłości, bóle głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy lub rozdrażnienie. Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki przed zakończeniem leczenia.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi którykolwiek z podanych objawów, należy przerwać stosowanie leku Bonogren i skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala, ponieważ pacjent może potrzebować pilnej pomocy medycznej:

Niezbyt często: (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

•    napady drgawek,

•    reakcje nadwrażliwości, w tym pojawienie się wypukłych grudek, obrzęk skóry i obrzęki wokół ust,

•    niekontrolowane ruchy, głównie mięśni twarzy lub języka (późne dyskinezy).

Rzadko: (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    jednoczesne występowanie objawów wysokiej gorączki, silnego napięcia mięśni, potów lub obniżonego poziomu świadomości (zaburzenie zwane „złośliwy zespół neuroleptyczny”),

•    zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka),

•    zapalenie wątroby (hepatitis),

•    długotrwała i bolesna erekcja (priapizm),

•    zakrzepy krwi w żyłach, zwłaszcza w nogach (objawy obejmują obrzęk, ból i zaczerwienienie nogi), które to zakrzepy mogą przemieszczać się naczyniami krwionośnymi do płuc, powodując bóle w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Jeśli wystąpią którekolwiek z tych objawów, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem,

Bardzo rzadko: (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    ciężkie reakcje alergiczne (zwane anafilaksją), które mogą powodować trudności z oddychaniem lub prowadzić do wstrząsu,

•    nagły obrzęk skóry, zwykle wokół oczu, warg i gardła (obrzęk naczynioruchowy),

•    ciężkie pęcherze na skórze, jamie ustnej, oczach i narządach płciowych (zespół Stevensa-Johnsona).

Inne możliwe działania niepożądane:

Bardzo często: (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

•    zawroty głowy (mogące prowadzić do upadków), ból głowy, suchość w ustach,

•    senność mogąca prowadzić do upadków (ten objaw może ustąpić podczas kontynuowania terapii)

• objawy

odstawienia (które mogą wystąpić po zakończeniu terapii) obejmujące bezsenność, nudności, ból głowy, biegunkę, wymioty, zawroty głowy, drażliwość. Wskazane jest stopniowe odstawianie leku przez okres co najmniej 1 do 2 tygodni,

•    zwiększenie masy ciała.

Często: (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

•    szybkie bicie serca,

•    uczucie kołatania serca, przyśpieszone lub nierównomierne bicie serca,

•    duszność,

•    nieżyt nosa (zatkany nos),

•    zaparcia lub rozstrój żołądka (niestrawność),

•    uczucie słabości, omdlenia (mogące prowadzić do upadku),

•    obrzęk rąk i nóg,

•    zwiększenie poziomu cukru we krwi,

•    niskie ciśnienie krwi podczas wstawania, może powodować zawroty głowy lub omdlenia (mogące prowadzić do upadku),

•    niewyraźne widzenie,

•    nieprawidłowy ruch mięśni, polegający na trudnościach w rozpoczynaniu ruchu mięśni, drżeniu, niepokoju psychoruchowym lub sztywności mięśni bez bólu,

•    nieprzyjemne sny i koszmary senne,

•    zwiększone uczucie głodu,

•    rozdrażnienie,

•    zaburzenia mowy i języka,

•    myśli samobójcze i pogłębienie depresji,

•    wymioty (głównie u osób w podeszłym wieku),

•    gorączka.

Niezbyt często: (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

•    nieprzyjemne odczucia w nogach (zwane również zespołem niespokojnych nóg),

•    trudności    z połykaniem,

•    zaburzenia seksualne,

•    cukrzyca,

•    zmiany w    zapisie aktywności elektrycznej serca widoczne na EKG

(wydłużenie odstępu QT),

•    wolniejsze niż zwykle tętno, które może wystąpić na początku

leczenia i które może być związane z niskim ciśnieniem krwi i możliwością zasłabnięcia.

Rzadko: (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

•    obrzęk piersi i nieoczekiwana produkcja mleka (mlekotok),

•    zmniejszenie temperatury ciała (hipotermia),

•    zaburzenia miesiączkowania,

•    zapalenie trzustki, które powoduje silny ból w brzuchu i plecach,

•    znaczne zmniejszenie liczby białych krwinek, co zwiększa prawdopodobieństwo występowania zakażeń (agranulocytoza),

•    stan (zwany „zespołem metabolicznym”), w którym mogą być połączone 3 lub więcej następujące schorzenia: zwiększenie otyłości brzusznej, spadek stężenia „dobrego

cholesterolu” (HDL-C), wzrost stężenia rodzaju tłuszczów we krwi zwanych trójglicerydami, wysokie ciśnienie krwi i wzrost cukru we krwi.

•    chodzenie, mówienie jedzenie lub wykonywanie innych czynności przez sen.

Bardzo rzadko: (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

•    nieprawidłowe wydzielanie hormonu regulującego objętość moczu,

•    uszkodzenie włókien mięśniowych i ból mięśni (rabdomioliza),

•    nasilona wysypka, pęcherze lub czerwone plamy na skórze,

•    nasilenie istniejącej cukrzycy,

Częstość nieznana: (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    wysypka z nieregularnymi czerwonymi plamami (rumień wielopostaciowy),

•    ciężka, nagła reakcja alergiczna z objawami takimi jak gorączka i pęcherze na skórze i złuszczania skóry (toksyczna martwica naskórka).

Klasa leków, do których należy Bonogren, może powodować zaburzenia rytmu serca, które mogą być poważne, a w ciężkich przypadkach nawet śmiertelne.

Niektóre działania niepożądane ujawniają się podczas badań laboratoryjnych krwi. Zalicza się do nich zmiany stężenia niektórych tłuszczów (triglicerydów i cholesterolu całkowitego) lub cukru we krwi, zmiany stężenia hormonów tarczycy we krwi, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zmniejszenie liczby niektórych rodzajów krwinek, zmniejszenie ilości czerwonych krwinek, wzrost stężenia kinazy kreatynowej we krwi (substancji w mięśniach), spadek stężenia sodu we krwi i podwyższenie stężenia prolaktyn we krwi. Podwyższenie stężenia prolaktyn może w rzadkich przypadkach prowadzić do:

•    obrzęku piersi i niespodziewanej produkcji mleka zarówno u kobiet jak i mężczyzn.

•    zaniku lub nieregularnej miesiączki u kobiet.

W związku z tym, lekarz może od czasu do czasu zalecić wykonanie badań krwi.

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży

Takie same działania niepożądane, jak u dorosłych, mogą również wystąpić u dzieci i młodzieży.

Następujące działania niepożądane obserwowano tylko u dzieci i młodzieży:

Bardzo często: (występują u więcej niż 1 pacjenta na 10):

•    wzrost ciśnienia krwi.

Następujące działania niepożądane obserwowano częściej u dzieci i młodzieży:

Bardzo często: (występują u więcej niż 1 pacjenta na 10):

•    wzrost poziomu hormonu zwanego prolaktyną, we krwi. Wzrost ten w rzadkich przypadkach może prowadzić do:

o obrzęku piersi i niespodziewanej produkcji mleka zarówno u dziewcząt jak i chłopców. o zaniku lub nieregularnej miesiączki u dziewcząt.

•    zwiększony apetyt,

•    nieprawidłowe ruchy mięśni, w tym trudności w rozpoczęciu zamierzonego ruchu, drżenia, niepokój lub sztywność mięśni bez jednoczesnego uczucia bólu.

Często: (mogą wystąpić u 1 do 10 na    100 pacjentów):

•    osłabienie, omdlenie (mogące powodować upadki),

•    zatkany nos,

•    drażliwość.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią

jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce,

należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BONOGREN

•    Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera lek BONOGREN

Substancją czynną leku jest kwetiapina.

Każda 25 mg tabletka powlekana zawiera 25 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny). Każda 100 mg tabletka powlekana zawiera 100 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny). Każda 200 mg tabletka powlekana zawiera 200 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny). Każda 300 mg tabletka powlekana zawiera 300 mg kwetiapiny (w postaci fumaranu kwetiapiny).

Inne składniki leku:

Rdzeń tabletki:

Hypromeloza 2910 Wapnia wodorofosforan dwuwodny Laktoza jednowodna Skrobia kukurydziana Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A)

Magnezu stearynian Celuloza mikrokrystaliczna Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna Otoczka tabetki:

25 mg:

Żelaza tlenek czerwony (E172) żelaza tlenek żółty (E172)

Hypromeloza 2910 Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400

Żółcień pomarańczowa (E110)

100 mg:

Żelaza tlenek żółty (E172)

Hypromeloza 2910 Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400

200 i 300 mg:

Hydroksypropyloceluloza Hypromeloza 2910 Talk

Tytanu dwutlenek (E171)

Jak wygląda lek BONOGREN i co zawiera opakowanie

Bonogren 25 mg: brzoskwiniowe, okrągłe, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy ok. 5,7 mm.

Bonogren 100 mg: żółte, okrągłe, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane z rowkiem dzielącym z jednej strony, o średnicy ok. 9,1 mm.

Bonogren 200 mg: białe, okrągłe, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane z rowkiem dzielącym z jednej strony, o średnicy ok. 12,1 mm.

Bonogren 300 mg: białe, podłużne, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane z rowkiem dzielącym z jednej strony.

Tabletki 100 mg, 200 mg oraz 300 mg można dzielić na równe dawki.

Opakowania:

Lek Bonogren 25 mg, 100 mg, 200 mg i 300 mg pakowany jest w blistry zawierające 10 tabletek powlekanych.

W opakowaniach znajduje się: 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 i 240 tabletek Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Vipharm S.A.

ul. A. i F. Radziwiłłów 9

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel.: (+4822) 679 5135

fax: (+4822) 678 92 87

e-mail: vipharm@vipharm.com.pl

Wytwórca

Genepharm S.A.

18th klm Marathonos Avenue 153 51 Pallini Attikis Grecja

Ten produkt medyczny został dopuszczony do obrotu Krajach Członkowskich EOG pod następującymi nazwami:

Polska:    Bonogren

Czechy:    Derin potahovane tablety

Rumunia:    Quersus comprimat filmat

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01.10.2014

10

Bonogren

Charakterystyka Bonogren

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKU LECZNICZEGO

BONOGREN 25 mg tabletki powlekane.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda 25 mg tabletka powlekana zawiera 25 mg, kwetiapiny (Quetiapinum) w postaci fumaranu kwetiapiny.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna i żółcień pomarańczowa (E110). Każda tabletka powlekana 25 mg zawiera 7,00 mg laktozy jednowodnej oraz 0,003 mg żółcieni pomarańczowej (E110).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Bonogren 25 mg: brzoskwiniowe, okrągłe, dwustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy 5,7 mm.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt Bonogren jest wskazany w leczeniu:

—    schizofrenii,

-    choroby afektywnej dwubiegunowej:

■    z epizodami maniakalnymi o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego,

■    z epizodami ciężkiej depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej,

■    zapobiegawczo w nawrotach choroby afektywnej dwubiegunowej u pacjentów z epizodami

maniakalnymi lub depresyjnymi odpowiadającymi klinicznie na leczenie kwetiapiną.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dla każdego wskazania istnieje inny schemat dawkowania. Należy zatem upewnić się, że pacjenci otrzymali jasne informacje dotyczące prawidłowego dawkowania w ich stanie chorobowym.

Dawkowanie

Dorośli

Leczenie schizofrenii

W leczeniu schizofrenii produkt Bonogren należy podawać dwa razy na dobę. Całkowita dawka dobowa przez pierwsze cztery dni leczenia wynosi: 50 mg (dzień 1), 100 mg (dzień 2), 200 mg (dzień 3), 300 mg (dzień 4).

Od czwartego dnia dawkę należy zwiększać do dawki skutecznej wynoszącej zazwyczaj od 300 do 450 mg na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji na lek, dawkę można dostosowywać w zakresie od 150 do 750 mg na dobę.

Leczenie

epizodów maniakalnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej

W leczeniu epizodów maniakalnych związanych z chorobą dwubiegunową produkt Bonogren należy podawać dwa razy na dobę. W monoterapii lub w skojarzeniu z lekami normotymicznymi, całkowita dawka dobowa w pierwszych czterech dniach leczenia wynosi: 100 mg (dzień 1), 200 mg (dzień 2), 300 mg (dzień 3), 400 mg (dzień 4). Następnie dawka może być zwiększana maksymalnie o 200 mg na dobę do dawki dobowej wynoszącej 800 mg w szóstym dniu leczenia.

Zależnie od reakcji pacjenta i tolerancji kwetiapiny dawka dobowa w leczeniu podtrzymującym może wynosić od 200 do 800 mg na dobę. Zwykle dawka skuteczna wynosi od 400 do 800 mg na dobę.

Leczenie epizodów depresyjnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej

Produkt Bonogren należy podawać raz na dobę przed snem. Całkowita dawka dobowa w pierwszych czterech dniach leczenia wynosi 50 mg (dzień 1), 100 mg (dzień 2), 200 mg (dzień 3) i 300 mg (dzień 4). Zalecana dzienna dawka to 300 mg. W badaniach klinicznych nie zaobserwowano dodatkowych korzyści w grupie przyjmującej do 600 mg w porównaniu z grupą przyjmującą 300 mg (patrz punkt 5.1). Jednak u niektórych pacjentów korzystne jest podawanie 600 mg. Dawki większe niż 300 mg powinny być wprowadzane przez lekarza doświadczonego w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej. Badania kliniczne wykazały, że u niektórych pacjentów w razie problemów z tolerancją można rozważyć zmniejszenie dawki do minimum 200 mg. Leczeniu epizodów depresyjnych w chorobie afektywnej dwubiegunowej powinno być rozpoczęte przez lekarza doświadczonego w leczeniu choroby dwubiegunowej.

Zapobieganie nawrotom choroby afektywnej dwubiegunowej

W celu zapobiegania nawrotom epizodów manii, mieszanych lub depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, u pacjentów z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi, którzy odpowiedzieli na leczenie kwetiapiną, należy kontynuować leczenie tą samą dawką. Dawka może być następnie modyfikowana, w zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji pacjenta, w zakresie od 300 do 800 mg, podawana dwa razy na dobę. Ważne, aby w leczeniu podtrzymującym stosować najmniej szą skuteczną dawkę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Podobnie jak inne leki przeciwpsychotyczne i przeciwdepresyjne, kwetiapinę należy stosować ostrożnie u pacjentów z tej grupy wiekowej, szczególnie na początku leczenia. Zależnie od reakcji pacjenta i tolerancji, zwiększanie dawki kwetiapiny należy spowolnić, a dobową dawkę terapeutyczną zmniejszyć w stosunku do dawki stosowanej u młodszych pacjentów. Średni klirens nerkowy kwetiapiny zmniejszał się u pacjentów w podeszłym wieku o 30% do 50% w porównaniu z młodszymi pacjentami.

Skuteczność i bezpieczeństwo nie zostały ocenione u pacjentów w wieku powyżej 65 lat z epizodami depresyjnymi w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek nie ma potrzeby dostosowywania dawki.

Zaburzenia czynności wątroby

Kwetiapina jest w znacznym stopniu metabolizowana w wątrobie. Należy, zatem zachować ostrożność podczas stosowania produktu Bonogren u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby, szczególnie w początkowym okresie podawania leku. U pacjentów ze stwierdzonym zaburzeniem czynności wątroby początkowa dawka powinna wynosić 25 mg/dobę. Dawka może być zwiększana o 25 do 50 mg/dobę aż do uzyskania skutecznej dawki, zależnie od reakcji klinicznej pacjenta i tolerancji leczenia.

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy Bonogren nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia ze względu na brak danych dotyczących stosowania w tej grupie wiekowej. Dostępne dane z kontrolowanych placebo badań klinicznych przedstawiono w punktach 4.4, 4.8, 5.1 oraz 5.2.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Bonogren może być podawany z jedzeniem lub bez.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na kwetiapinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego wymienioną w punkcie 6.1.

Przeciwwskazane jest jednoczesne podawanie inhibitorów cytochromu P450 3A4, takich jak: inhibitory proteazy wirusa HIV, leki przeciwgrzybiczne z grupy azoli, erytromycyna, klarytromycyna i nefazodon. Patrz również punkt 4.5.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ponieważ produkt leczniczy Bonogren posiada kilka wskazań, profil bezpieczeństwa należy rozważyć indywidualnie w odniesieniu do pacjenta, diagnozy i podawanej dawki.

Dzieci i młodzież (10 do 17 lat):

Produkt Bonogren nie jest zalecany dla dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, ze względu na brak danych wspierających zastosowanie w tej grupie wiekowej. W badaniach klinicznych z kwetiapiną wykazano, że oprócz znanego profilu bezpieczeństwa określonego u dorosłych (patrz punkt 4.8), niektóre działania niepożądane u dzieci i młodzieży wystąpiły z większą częstością niż u dorosłych (zwiększenie apetytu, zwiększenie stężenia prolaktyny w surowicy, wymioty, zapalenie błony śluzowej nosa i omdlenia) lub mogą mieć różne konsekwencje dla dzieci i młodzieży (objawy pozapiramidowe). Zidentyfikowano jedno działanie niepożądane, którego nie obserwowano wcześniej w badaniach w grupie dorosłych (wzrost ciśnienia tętniczego krwi). U dzieci i młodzieży zaobserwowano również zmiany w badaniach czynności tarczycy.

Ponadto, brak danych dotyczących wpływu leczenia kwetiapiną na wzrost i dojrzewanie, i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci i młodzieży dłuższego niż 26 tygodnie. Nie jest znany długoterminowy wpływ na rozwój poznawczy i behawioralny.

W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z udziałem dzieci i młodzieży, stosowanie kwetiapiny wiązało się ze zwiększeniem (w porównaniu z placebo) częstości występowania objawów pozapiramidowych (ang. extrapyramidal symptoms, EPS) u chorych na schizofrenię, manię i depresję w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (patrz punkt 4.8).

Samobójstwo/myśli samobójcze lub pogorszenie stanu klinicznego:

Depresja w przebiegu choroby dwubiegunowej jest związana ze zwiększonym ryzykiem myśli samobójczych, samookaleczeń i samobójstw (zdarzenia związane z samobójstwem). Ryzyko to utrzymuje się do czasu uzyskania znaczącej remisji. Ponieważ poprawa może nie nastąpić w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia lub dłużej, pacjenci powinni być w tym czasie ściśle monitorowani. Doświadczenie kliniczne wskazuje, że ryzyko samobójstwa może zwiększyć się we wczesnym etapie powrotu do zdrowia.

Dodatkowo, lekarze powinni rozważyć ryzyko wystąpienia zdarzeń związanych z samobójstwem po nagłym przerwaniu leczenia kwetiapiną, ze względu na znane czynniki ryzyka leczonej choroby. Inne zaburzenia psychiczne, w których zalecana jest kwetiapina mogą być również związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zdarzeń związanych z samobójstwem. Ponadto zaburzenia te mogą współistnieć z epizodami ciężkiej depresji. Te same środki ostrożności co podczas leczenia pacjentów z epizodami ciężkiej depresji należy zachować podczas leczenia pacjentów z innymi zaburzeniami psychicznymi.

Podczas leczenia należy uważnie obserwować pacjentów, u których wystąpiły zdarzenia związane z samobójstwem w wywiadzie lub wykazujących znaczny stopień myśli samobójczych przed rozpoczęciem leczenia, ponieważ narażeni są oni na większe ryzyko wystąpienia myśli samobójczych lub prób

samobójczych. Metaanaliza badań klinicznych, kontrolowanych placebo, przeprowadzonych u dorosłych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi z zastosowaniem leków przeciwdepresyjnych, wykazała zwiększone ryzyko zachowań samobójczych u pacjentów poniżej 25 roku życia w porównaniu z placebo.

Na początku terapii i w przypadku zmiany dawki należy ściśle obserwować pacjentów, w szczególności tych z grupy wysokiego ryzyka. Należy poinformować pacjentów (i ich opiekunów) o konieczności zwrócenia uwagi na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, zachowania lub myśli samobójcze oraz nietypowe zmiany w zachowaniu. W przypadku wystąpienia takich objawów powinni zasięgnąć porady lekarza.

W krótkoterminowych kontrolowanych placebo badaniach klinicznych u pacjentów z epizodami ciężkiej depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia zachowań samobójczych u młodych dorosłych pacjentów (w wieku poniżej 25 lat), którzy byli leczeni kwetiapiną w porównaniu do osób leczonych placebo (odpowiednio 3,0% vs 0%).

Objawy pozapiramidowe:

W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych u dorosłych pacjentów leczonych z powodu ciężkich epizodów depresyjnych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, stosowanie kwetiapiny wiązało się ze zwiększoną częstością występowania objawów pozapiramidowych (ESP) w porównaniu do częstości ich występowania u pacjentów otrzymujących placebo (patrz punkt 4.8 i 5.1).

Stosowanie kwetiapiny związane było z rozwojem akatyzji, stanu charakteryzującego się subiektywnie nieprzyjemnym lub wyczerpującym niepokojem ruchowym oraz potrzebą ruchu, której często towarzyszy niezdolność do siedzenia lub stania. Wystąpienie tego stanu jest najbardziej prawdopodobne w ciągu pierwszych kilku tygodni leczenia. U pacjentów, u których wystąpią takie objawy, szkodliwe może być zwiększenie dawki.

Dyskineza późna:

Dyskinezy późne to zespół potencjalnie nieodwracalnych, niekontrolowanych ruchów mimowolnych, które mogą wystąpić u pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi, w tym kwetiapiną.

W razie wystąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych dyskinezy późnej należy rozważyć zmniejszenie dawki leku lub przerwanie leczenia kwetiapiną (patrz punkt 4.8). Objawy dyskinezy późnej mogą się nasilić, a nawet pojawi się po zakończeniu leczenia (patrz punkt 4.8).

Senność i zawroty głowy:

Leczenie kwetiapiną związane jest z sennością i objawami z nią związanymi, takimi jak uspokojenie polekowe (patrz punkt 4.8). W badaniach klinicznych podczas leczenia pacjentów z depresją dwubiegunową, objawy te pojawiały się zazwyczaj w ciągu 3 pierwszych dni leczenia i miały zazwyczaj łagodne lub umiarkowane nasilenie. Pacjenci z depresją dwubiegunową doświadczający senności o ciężkim nasileniu mogą wymagać częstszych wizyt kontrolnych przez co najmniej 2 tygodnie od wystąpienia objawów senności lub do czasu poprawy; może być konieczne rozważenie przerwania leczenia.

Leczenie kwetiapiną wiązało się z niedociśnieniem ortostatycznym i związanymi z nim zawrotami głowy (patrz punkt 4.8), które, podobnie jak senność, występują zwykle w początkowym okresie zwiększania dawki. Może to zwiększać ryzyko wystąpienia przypadkowego zranienia (upadku), zwłaszcza w populacji osób starszych. Dlatego należy zalecić pacjentom zachowanie ostrożności, dopóki nie zapoznają się w pełni z możliwymi działaniami leku.

Układ sercowo-naczyniowy:

Produkt leczniczy Bonogren należy ostrożnie stosować u pacjentów z rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego, chorobą naczyń krwionośnych mózgu, a także w przypadku innych stanów predysponujących do niskiego ciśnienia tętniczego.

Kwetiapina może powodować ortostatyczne spadki ciśnienia, szczególnie w początkowym okresie zwiększania dawki, co jest częściej obserwowane u osób starszych niż u młodszych pacjentów. Dlatego też należy rozważyć zmniejszenie dawki lub stopniowe jej dostosowanie w razie wystąpienia objawów niedociśnienia. U pacjentów ze współistniejącymi chorobami układu krążenia można rozważyć inny schemat i wolniejsze zwiększanie dawki.

Napady drgawkowe:

W kontrolowanych badaniach klinicznych nie wykazano różnicy w częstości napadów drgawkowych u pacjentów leczonych kwetiapiną lub otrzymujących placebo. Brak danych na temat częstości występowania napadów drgawkowych u pacjentów z padaczką. Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z padaczką w wywiadzie (patrz punkt 4.8).

Złośliwy zespół neuroleptyczny:

Występowanie złośliwego zespołu neuroleptycznego jest związane ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych, w tym również kwetiapiny (patrz punkt 4.8). Objawy kliniczne obejmują hipertermię, zaburzenia stanu psychicznego, sztywność mięśni, zaburzenia czynności układu autonomicznego i zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej.

W razie ich wystąpienia należy przerwać leczenie produktem leczniczym Bonogren i zastosować odpowiednie leczenie.

Ciężka neutropenia:

W badaniach klinicznych z kwetiapiną niezbyt często zgłaszano wystąpienie ciężkiej neutropenii (zawartość krwinek białych obojętnochłonnych we krwi <0,5 x 109/l). Większość przypadków ciężkiej neutropenii wystąpiła w ciągu kilku miesięcy od rozpoczęcia terapii kwetiapiną, ale nie ustalono oczywistego związku z dawką leku. Po wprowadzeniu do obrotu produktów leczniczych zawierających kwetiapinę, leukopenia i (lub) neutropenia prowadziła do zakończenia leczenia kwetiapiną. Do możliwych czynników ryzyka związanych z neutropenią należą: uprzednie zmniejszenie liczby krwinek białych (WBC) oraz neutropenia polekowa w wywiadzie. U pacjentów, u których liczba krwinek białych obojętnochłonnych wynosi <1,0 x 109/l, leczenie kwetiapiną należy przerwać. Pacjentów należy obserwować pod kątem podmiotowym i przedmiotowym objawów zakażenia i liczby krwinek białych obojętnochłonnych (dopóki nie przekroczą 1,5 x 109/l) (patrz punkt 5.1).

Interakcje:

Patrz także punkt 4.5.

W razie zastosowania produktu leczniczego Bonogren jednocześnie z lekami silnie indukującymi enzymy wątrobowe, np. karbamazepiną bądź fenytoiną, może się wyraźnie zmniejszyć stężenie kwetiapiny w osoczu, co może wpływać na skuteczność terapii kwetiapiną. U pacjentów otrzymujących leki pobudzające działanie enzymów wątrobowych leczenie kwetiapiną można rozpocząć wyłącznie jeśli lekarz stwierdzi, że korzyść z przyjmowania kwetiapiny przewyższa ryzyko wycofania tych leków. Istotne jest, by wszelkie zmiany dotyczące leków indukujących enzymy wątrobowe następowały stopniowo oraz by w razie potrzeby zastąpiono te leki lekami nieindukującymi enzymy wątrobowe (np. walproinian sodu).

Masa ciała:

U pacjentów leczonych kwetiapiną obserwowano przyrost masy ciała. Przyrost masy ciała należy monitorować i odpowiednio leczyć zgodnie z wytycznymi dotyczącymi leczenia przeciwpsychotycznego (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Hiperglikemia:

Podczas leczenia kwetiapiną rzadko zgłaszano przypadki hiperglikemii i/lub rozwój lub zaostrzenie objawów cukrzycy sporadycznie związane z kwasicą ketonową lub śpiączką, w tym kilka przypadków śmiertelnych

(patrz punkt 4.8). W niektórych przypadkach odnotowano, wcześniejszy wzrost masy ciała, który może być czynnikiem predysponującym. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi leczenia przeciwpsychotycznego zalecane jest odpowiednie monitorowanie stanu klinicznego. Należy obserwować pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi, w tym kwetiapiną, pod kątem objawów i symptomów hiperglikemii (takich jak nadmierne pragnienie, wielomocz, nadmierny apetyt i osłabienie), i zaleca się regularne kontrolowanie stężenia glukozy u pacjentów z cukrzycą lub z czynnikami ryzyka cukrzycy ze względu na możliwość pogorszenia parametrów. Należy regularnie monitorowa masę ciała pacjenta.

Lipidy:

W badaniach klinicznych z kwetiapiną występowało zwiększenie stężenia trójglicerydów, LDL oraz całkowitego cholesterolu i zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL we krwi (patrz punkt 4.8). W razie wystąpienia zmian stężenia lipidów, należy postępować zgodnie z przyjętą praktyką kliniczną.

Ryzyko zmian metabolicznych:

Ze względu na obserwowane w badaniach klinicznych zmiany masy ciała, stężenia glukozy we krwi (patrz hiperglikemia) i stężenia lipidów, możliwe jest pogorszenie profilu ryzyka zmian metabolicznych u poszczególnych pacjentów (w tym u tych z prawidłowymi wartościami początkowymi), co należy odpowiednio leczyć (patrz punkt 4.8).

Wydłużenie odstępu QT:

W baniach klinicznych oraz podczas leczenia kwetiapiną zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego, nie wykazano trwałego zwiększenia odstępu QT związanego ze stosowaniem kwetiapiny. Jednak po wprowadzeniu kwetiapiny do obrotu, odnotowano wydłużenie odstępu QT po dawkach terapeutycznych (patrz punkt 4.8) i po przedawkowaniu (patrz punkt 4.9). Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, należy zachować ostrożność, przepisując kwetiapinę pacjentom z chorobą sercowonaczyniową lub wydłużonymi odstępami QT w wywiadzie rodzinnym. Należy również zachować ostrożność w przypadku przepisywania kwetiapiny albo z lekami, które powodują zwiększenie odstępów QT, albo równocześnie z lekami neuroleptycznymi, szczególnie u osób w podeszłym wieku, u pacjentów z wrodzonym zespołem wydłużonego odstępu QT, zastoinową niewydolnością serca, hipertrofią serca, hipokaliemią bądź hipomagnezemią (patrz punkt 4.5).

Wycofanie leku:

Po nagłym zaprzestaniu podawania kwetiapiny opisywano ostre objawy wycofania leku, takie jak bezsenność, nudności, ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i drażliwość. Zaleca się stopniowe wycofywanie leku przez okres przynajmniej jednego lub dwóch tygodni (patrz punkt 4.8).

Pacjenci w podeszłym wieku z psychozą powiązaną z demencją:

Produkt leczniczy Bonogren jest niewskazany dla osób leczonych z powodu psychozy powiązanej z demencją.

W randomizowanych badaniach klinicznych kontrolowanych placebo przeprowadzonych na populacji pacjentów cierpiących na demencję, przyjmujących nietypowe leki przeciwpsychotyczne stwierdzono trzykrotnie zwiększone ryzyko działań niepożądanych naczyniowomózgowych. Mechanizm tego zwiększenia ryzyka jest nieznany. Nie można wykluczyć zwiększonego ryzyka u pacjentów przyjmujących inne leki przeciwpsychotyczne lub w innych populacjach pacjentów. U pacjentów zagrożonych udarem produkt leczniczy Bonogren należy stosować z zachowaniem ostrożności.

Metaanaliza nietypowych leków przeciwpsychotycznych wykazała u pacjentów w podeszłym wieku, cierpiących na psychozy powiązane z demencją, zwiększone ryzyko śmierci, w porównaniu do pacjentów przyjmujących placebo. Jednakże dwa 10-tygodniowe badania kontrolowane placebo na tej samej populacji pacjentów (n = 710), średnia wieku: 83 lata (zakres: 5699 lat), wykazały częstość zgonów u pacjentów leczonych kwetiapiną 5,5% w stosunku do 3,2% w grupie kontrolowanej placebo. Pacjenci objęci tymi badaniami zmarli z różnych innych powodów, zgodnie z przewidywanymi dla tej populacji. Dane te nie wskazują związku przyczynowoskutkowego między leczeniem kwetiapiną a zgonami pacjentów cierpiących na demencję.

Wpływ na wątrobę:

W przypadku pojawienia się żółtaczki należy przerwać stosowanie kwetiapiny.

Zaburzenia przełykania:

W związku ze stosowaniem kwetiapiny odnotowano zaburzenia przełykania (patrz punkt 4.8) i przypadki zachłyśnięcia. Kwetiapinę należy stosować ostrożnie u pacjentów z ryzykiem zachłystowego zapalenia płuc.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa:

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych zgłaszano incydenty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism, VTE). U pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi często występują nabyte czynniki ryzyka zakrzepicy z zatorami w układzie żylnym, z tego względu przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia produktem leczniczym Bonogren należy rozpoznać wszystkie możliwe czynniki ryzyka VTE oraz podjąć odpowiednie działania prewencyjne.

Zapalenie trzustki:

W badaniach klinicznych i postmarketingowych raportowano o wystąpieniu zapalenia trzustki, jednak związek przyczynowo-skutkowy nie został ustalony. Wśród raportów marketingowych, kiedy nie u wszystkich przypadków potwierdzono następstwo czynników ryzyka, u wielu pacjentów obserwowano czynniki, o których wiadomo, że są związane z zapaleniem trzustki, takie jak zwiększone stężenie trójglicerydów (patrz punkt 4.4 Lipidy), kamienie żółciowe i spożycie alkoholu.

Informacje dodatkowe:

Dane na temat stosowania kwetiapiny w połączeniu z solą sodową kwasu walproinowego lub litem w leczeniu umiarkowanych do ciężkich objawów manii są ograniczone; niemniej jednak, terapia połączona była dobrze tolerowana (patrz punkt 4.8 oraz 5.1). Dane wykazywały działanie addytywne w trzecim tygodniu.

Laktoza:

Tabletki produktu leczniczego Bonogren zawierają laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadkimi problemami nietolerancji galaktozy, niedoborem laktozy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy nie powinni zażywać tego leku.

Żółcień pomarańczowa (E110):

Bonogren 25 mg tabletki, zawiera żółcień pomarańczową (E 110), która może powodować reakcje uczuleniowe.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Kwetiapina oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy, należy zatem zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Bonogren w połączeniu z innymi produktami leczniczymi, które również oddziałują na ośrodkowy układ nerwowy oraz z alkoholem.

Głównym izoenzymem układu enzymatycznego cytochromu P450 biorącym udział w metabolizmie kwetiapiny jest CYP 3A4. W badaniu interakcji przeprowadzonym na zdrowych ochotnikach, równoczesne podawanie kwetiapiny (w dawce 25 mg) z ketokonazolem, inhibitorem CYP3A4, spowodowało 5 do 8krotnego zwiększenie ekspozycji układowej (stężenia kwetiapiny w osoczu, mierzonej jako AUC). Dlatego jednoczesne podawanie kwetiapiny z inhibitorami CYP3A4 jest przeciwwskazane. Nie zaleca się spożywania soku grejpfrutowego podczas stosowania kwetiapiny.

Jednak w badaniach klinicznych z zastosowaniem dawek wielokrotnych, prowadzonych w celu ustalenia farmakokinetyki kwetiapiny podawanej przed leczeniem i podczas leczenia karbamazepiną (lekiem pobudzającym enzymy wątrobowe), jednoczesne podanie karbamazepiny znacząco zwiększało klirens

kwetiapiny. Powodowało to zmniejszenie ekspozycji układowej na kwetiapinę (mierzonej jako AUC) do średnio 13% ekspozycji występującej po podaniu samej kwetiapiny; u niektórych pacjentów obserwowano jeszcze silniejszy efekt. W wyniku tej interakcji może być mniejsze stężenie kwetiapiny w osoczu, co może mieć wpływ na skuteczność terapii kwetiapiną.

Jednoczesne stosowanie kwetiapiny z fenytoiną (innym lekiem indukującym enzymy mikrosomalne), także powoduje znaczące zwiększenie klirensu kwetiapiny o ok. 450%. U pacjentów otrzymujących leki pobudzające enzymy wątrobowe, rozpoczęcie leczenia kwetiapiną może nastąpić wyłącznie wtedy, kiedy lekarz stwierdzi, że korzyść z przyjmowania kwetiapiny przewyższa ryzyko wycofania leków pobudzających enzymy wątrobowe. Ważne, by wszelkie zmiany w związku z lekami pobudzającymi enzymy wątrobowe następowały stopniowo oraz by w razie potrzeby zastąpiono te leki lekami niepobudzającymi enzymów (np. walproinianem sodu) (patrz również punkt 4.4).

Po jednoczesnym zastosowaniu kwetiapiny z przeciwdepresyjnym lekiem imipraminą (inhibitorem CYP 2D6) lub fluoksetyną (inhibitorem CYP 3A4 i CYP 2D6) parametry farmakokinetyczne kwetiapiny nie zmieniają się istotnie.

Po jednoczesnym zastosowaniu kwetiapiny z przeciwpsychotycznymi lekami: rysperydonem lub haloperydolem, parametry farmakokinetyczne kwetiapiny nie zmieniają się istotnie. Jednoczesne podawanie kwetiapiny i tiorydazyny powodowało zwiększenie klirensu kwetiapiny o ok. 70%.

Parametry farmakokinetyczne kwetiapiny nie zmieniają się w przypadku jednoczesnego zastosowania cymetydyny.

Parametry farmakokinetyczne litu nie zmieniają się po jednoczesnym zastosowaniu z kwetiapiną.

W 6-tygodniowym, randomizowanym badaniu porównującym stosowanie litu i kwetiapiny oraz placebo i kwetiapiny u dorosłych pacjentów z ostrymi epizodami maniakalnymi, obserwowano wyższą częstotliwość występowania zdarzeń pozapiramidowych (w szczególności drżenia), senności i przyrostu masy ciała w grupie otrzymującej lit jako leczenie uzupełniające w porównaniu do grupy otrzymującej jako terapię uzupełniającą placebo (patrz punkt 5.1).

Parametry farmakokinetyczne walproinianu sodu i kwetiapiny nie zmieniają się w stopniu istotnym klinicznie po jednoczesnym ich zastosowaniu. W retrospektywnym badaniu u dzieci i młodzieży otrzymujących walproinian, kwetiapinę lub oba leki, większą częstość występowania leukopenii i neutropenii odnotowano w grupie przyjmującej skojarzone leczenie w porównaniu do grupy monoterapeutycznej.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z produktami leczniczymi powszechnie stosowanymi w chorobach układu naczyniowo-sercowego.

Zalecana jest jednak ostrożność w razie jednoczesnego stosowania kwetiapiny z produktami leczniczymi powodującymi zaburzenia równowagi elektrolitycznej lub zwiększającymi odstęp QT.

Istnieją doniesienia o wystąpieniu fałszywie dodatnich wyników testów immunologicznych dla enzymu metadonu i trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych u pacjentów, którzy przyjmowali kwetiapinę. Zaleca się potwierdzenie wątpliwego wyniku badania immunologicznego z zastosowaniem odpowiedniej techniki chromatograficznej.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania kwetiapiny u kobiet w okresie ciąży nie zostały potwierdzone. Do chwili obecnej w badaniach prowadzonych na zwierzętach nie odnotowano szkodliwości leku, choć nie badano jeszcze wpływu kwetiapiny na rozwój narządu wzroku u płodu. Dlatego produkt można stosować w okresie ciąży tylko wówczas, gdy korzyści dla matki są większe

niż ryzyko dla płodu. Obserwowano objawy odstawienia u noworodków, których matki podczas ciąży przyjmowały kwetiapinę.

Karmienie piersią

Nie opublikowano raportów o wydzielaniu kwetiapiny do mleka kobiecego i nadal brak jednoznacznej opinii co do stopnia przenikania kwetiapiny do mleka kobiecego. Kobietom karmiącym piersią należy zatem doradzać, żeby unikały karmienia piersią podczas stosowania produktu leczniczego Bonogren.

Płodność

Jeżeli matka stosowała leki przeciwpsychotyczne (w tym Bonogren) w trzecim trymestrze ciąży noworodek jest narażony na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych pozapiramidowych i/lub odstawiennych, które po porodzie mogą się różnić nasileniem i czasem trwania. Istnieją doniesienia o występowaniu pobudzenia, nadciśnienia, niedociśnienia, drżenia, senności, zaburzeń oddychania i trudności z przyjmowaniem pokarmu. Dlatego też, noworodki należy obserwować.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Ze względu na wpływ kwetiapiny na ośrodkowy układ nerwowy, nie zaleca się wykonywania czynności wymagających zwiększonej uwagi, ponieważ kwetiapina może powodować senność. Dlatego pacjentom odradza się prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, dopóki nie zostanie ustalona indywidualna podatność na dekoncentrujące działanie leku.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane podczas stosowania kwetiapiny to: senność, zawroty głowy, suchość błony śluzowej jamy ustnej, umiarkowana astenia, zaparcia, tachykardia, niedociśnienie ortostatyczne i niestrawność.

Tak jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, w trakcie leczenia produktem leczniczym Bonogren mogą wystąpić: zwiększenie masy ciała, omdlenia, złośliwy zespół neuroleptyczny, leukopenia, neutropenia, obrzęki obwodowe.

Poniższa tabela przedstawia częstość działań niepożądanych występujących podczas leczenia kwetiapiną, zgodnie z zaleceniami Rady Międzynarodowych Towarzystw Medycznych CIOMS (CIOMS III Grupa Robocza;1995).

Częstość występowania działań niepożądanych jest określona w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100, rzadko (>1/10 000 do <1/1000) oraz bardzo rzadko (<1/10 000) i nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często:    Zmniejszenie stężenia hemoglobiny23

Często:

Leukopenia1, 29, zmniejszenie liczby neutrofili, wzrost stężenia eozynofili28

Niezbyt często:

Trombocytopenia, niedokrwistość, zmniejszenie liczby płytek krwi14

Rzadko:

Agranulocytoza27

Częstość nieznana:

Neutropenia1

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:    Nadwrażliwość (w tym reakcje alergiczne skóry)

Bardzo rzadko:    Reakcja anafilaktyczna6

Zaburzenia endokrynologiczne

Często:    Hiperprolaktynemia16, Zmniejszenie stężenia całkowitej T425,

Niezbyt często: Bardzo rzadko:

zmniejszenie stężenia wolnej T425, zmniejszenie stężenia całkowitej T325, zwiększenie stężenia TSH25

Zmniejszenie stężenia całkowitej T325, niedoczynność tarczycy22 Nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego

Zaburzenia metabolizmu

i odżywiania

Bardzo często:

Zwiększenie stężenia trójglicerydów w surowicy11,31, zwiększenie stężenia cholesterolu całkowitego we krwi (głównie cholesterolu LDL)12,31, zmniejszenie stężenia cholesterolu HDL18,31, wzrost masy ciała931

Często:

Zwiększenie apetytu, zwiększenie stężenia glukozy we krwi świadczące o hiperglikemii7,31

Niezbyt często: Rzadko:

Hiponatremia20, cukrzyca1,5,6 Zespół metaboliczny30

Zaburzenia psychiatryczne:

Często:    Złe sny i koszmary senne, myśli i zachowania samobójcze21

Rzadko:

Somnambulizm i związane z nim reakcje, takie jak rozmowy senne i związane ze snem zaburzenia odżywiania

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:    Zawroty głowy4,17, senność2,17, ból głowy

Często:

Niezbyt często:

Omdlenia4,17, objawy pozapiramidowe1,22, zaburzenia mowy Padaczka1, zespół niespokojnych nóg, dyskineza późna1,6

Zaburzenia serca

Często:

Niezbyt często:

Tachykardia4, kołatanie serca24 Wydłużenie odstępu QT1,13,19, bradykardia33

Zaburzenia wzrokowe

Często:

Niewyraźne widzenie

10

1.    Patrz punkt 4.4

2.    Może wystąpić senność, zazwyczaj w ciągu dwóch pierwszych tygodni leczenia i zasadniczo

ustępuje wraz z kontynuacją leczenia produktem leczniczym Bonogren.

3.    U niektórych pacjentów przyjmujących kwetiapinę zaobserwowano bezobjawowy wzrost

aktywności aminotranferaz (ALT, AST) (przesunięcie od wartości normy do > 3 x górna granica normy w dowolnym momencie) w surowicy oraz aktywności enzymu gamma-GT. Te wzrosty były zazwyczaj odwracalne w dalszym etapie leczenia kwetiapiną.

4.    Jak w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych blokujących receptory alfa

adrenergiczne, kwetiapina może często indukować niedociśnienie ortostatyczne, związane z zawrotami głowy, tachykardią oraz, u niektórych pacjentów, z omdleniami, szczególnie w początkowej fazie dostosowywania dawki (patrz punkt 4.4).

5.    W bardzo rzadkich przypadkach odnotowano zaostrzenie objawów uprzednio stwierdzonej

cukrzycy.

6.    Obliczenie częstości niniejszych działań niepożądanych zostało dokonane jedynie w oparciu

o dane po wprowadzeniu produktu do obrotu.

7.    Przynajmniej raz stężenie glukozy na czczo >126 mg/dl (>7,0 mmol/l) lub stężenie glukozy nie

na czczo >200 mg/dl (>11,1 mmol/l).

8.    Wzrost częstości zaburzeń przełykania związany ze stosowaniem kwetiapiny w porównaniu

do placebo obserwowano jedynie w badaniach klinicznych depresji dwubiegunowej.

9.    W oparciu o >7% wzrost masy ciała w stosunku do wartości wyjściowej. Występuje głównie

w pierwszych tygodniach leczenia u dorosłych pacjentów.

10.    Najczęściej występującymi objawami odstawienia stwierdzanymi w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z zastosowaniem kwetiapiny w monoterapii były: bezsenność, nudności, ból głowy, biegunka, wymioty, zawroty głowy i rozdrażnienie. Częstość tych reakcji znacząco się zmniejszyła po 1 tygodniu od zakończenia terapii.

11.    Przynajmniej raz trójglicerydy 200 mg/dl (>2,258 mmol/l) u pacjentów >18 lat) lub >150 mg/dl (> 1,694 mmol/l) u pacjentów <18 lat.

12.    Przynajmniej raz cholesterol >240 mg/dl (>6,2064 mmol/l) u pacjentów >18 lat lub >200 mg/ dl (>5,172 mmol/l) u pacjentów <18 lat. Bardzo często stwierdzano wzrost stężenia cholesterolu LDL o >30 mg/dl (>0,769 mmol/l). Średnia zmiana wśród pacjentów, u których obserwowano wzrost, wynosiła 41,7 mg/dl (1,07 mmol/l).

13.    Patrz poniższy tekst

14.    Przynajmniej raz płytki krwi <100 x 109/l,

15.    Zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi zgłaszane w badaniach klinicznych, niezwiązane ze złośliwym zespołem neuroleptycznym.

16.    Stężenie prolaktyny (pacjenci >18 lat): >20 pg/l (>869,56 pmol/l) mężczyźni; >30 pg/l (>1304,34 pmol/l) kobiety, w dowolnym momencie.

17.    Może prowadzić do upadków.

18.    Cholesterol HDL: <40 mg/dl (1,025 mmol/l) mężczyźni, <50 mg/dl (1,282 mmol/l) kobiety w dowolnym momencie.

19.    Częstość występowania u pacjentów z przesunięciem odstępu QT z <450 ms do >450 ms,

ze wzrostem > 30 msek. W badaniach kontrolowanych placebo z użyciem kwetiapiny, średnie zmiany i częstość występowania u pacjentów z przesunięciem odstępu QT do poziomu wartości istotnej klinicznie jest podobny w grupie stosującej kwetiapinę i placebo.

20.    Przynajmniej raz przesunięcie od > 132 mmol/l do <132 mmol/l.

21.    Przypadki myśli samobójczych i zachowań samobójczych zgłaszane były podczas terapii kwetiapiną o opóźnionym uwalnianiu lub we wczesnym etapie po zakończeniu leczenia (patrz punkt 4.4 i 5.1).

22.    Patrz punkt 5.1.

23.    Wystąpienie przynajmniej jeden raz u 11% pacjentów przyjmujących kwetiapinę zmniejszenia stężenia hemoglobiny do < 13 g/dl (8,07 mmol/l) u mężczyzn, < 12 g/dl (7,45 mmol/l) u kobiet we wszystkich badaniach klinicznych, w tym w badaniach otwartych. U tych pacjentów, średnie zmniejszenie maksymalnego stężenia hemoglobiny w każdej chwili wynosiło -1,50 g/dl.

24. Doniesieni

a te często występowały w zdiagnozowanej tachykardii, zawrotach głowy, niedociśnieniu ortostatycznym i/lub w chorobach serca/układu oddechowego.

25.    W oparciu o zmianę fizjologicznej wartości początkowej do potencjalnie istotnych klinicznie wartości w dowolnym momencie we wszystkich badaniach. Zmiany całkowitej T4, wolnej T4, całkowitej T3 i wolnej T3 są zdefiniowane jako <0,8 x dolna granica normy (pmol/l) i zmiana stężenia TSH wynosi >5 mlU/l w dowolnym momencie.

26.    W oparciu o zwiększoną częstość wymiotów u pacjentów w podeszłym wieku (> 65 lat).

27.    Zmiany wartości stężenia neutrofili o wartość > 1,5 x 109 komórek/l na początku badania do <0,5 x 109 komórek/l w dowolnym momencie w trakcie leczenia.

28.    Na podstawie zmiany fizjologicznej wartości początkowej do potencjalnie istotnych klinicznie wartości w dowolnym momencie po rozpoczęciu badania we wszystkich badaniach. Zmiany wartości stężenia eozynofili są zdefiniowane jako > 1x 109 komórek/l w dowolnym momencie.

29.    Na podstawie zmiany fizjologicznej wartości początkowej do potencjalnie istotnych klinicznie wartości w dowolnym momencie po rozpoczęciu badania we wszystkich badaniach. Zmiany wartości stężenia leukocytów są zdefiniowane jako < 3x109 komórek/l w dowolnym momencie.

30.    Na podstawie doniesień dotyczących działań niepożądanych zespołu metabolicznego ze wszystkich badań klinicznych z kwetiapiną.

31.    U niektórych pacjentów w badaniach klinicznych obserwowano pogorszenie więcej niż jednego z czynników metabolicznych: masy ciała, stężenia glukozy i lipidów (patrz punkt 4.4).

32.    Patrz punkt 4.6

33.    Może występować przy rozpoczęciu lub na początku leczenia i wiązać się z obniżeniem ciśnienia i/lub omdleniami. Częstotliwość ustalono na podstawie raportów zdarzeń niepożądanych dotyczących bradykardii i związanych z nią zdarzeń obserwowanych we wszystkich badaniach klinicznych z kwetiapiną.

Podczas stosowania leków neuroleptycznych zgłaszano przypadki wydłużonego odcinka QTc, niemiarowości komorowej, nagłej niespodziewanej śmierci, zatrzymania akcji serca, „torsades de pointes” uznawane za działania wspólne dla tej grupy leków (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież (10 do 17 lat)

Te same działania niepożądane opisane powyżej dla dorosłych dotyczą dzieci i młodzieży. Poniższa tabela zawiera podsumowanie działań niepożądanych, które występują częściej u chorych dzieci i młodzieży (w wieku 10-17 lat) niż w dorosłej populacji, jak i działania niepożądane, których nie stwierdzono w dorosłej populacji.

Częstość występowania działań niepożądanych jest określona w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100, rzadko (>1/10 000 do <1/1000) oraz bardzo rzadko (<1/10 000) i nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często:    Zwiększenie apetytu

Badania diagnostyczne

Bardzo często:    Zwiększenie stężenia prolaktyny1, zwiększenie ciśnienia krwi2

Zaburzenia układu nerwowego Często:    Omdlenia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:    Zapalenie błony śluzowej nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:    Wymioty

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:    Drażliwość3

w przypadkach

ustalonego przedawkowania w monoterapii kwetiapiną zgłaszano następujące działania niepożądane: wydłużenie odstępu QT, drgawki, stan padaczkowy, rabdomiolizę, depresję oddechową, zatrzymanie moczu, splątanie, delirium i/lub niepokój.

Pacjenci z uprzednio stwierdzoną ciężką chorobą serca i naczyń są szczególnie zagrożeni w razie przedawkowania (patrz punkt 4.4 Układ sercowo-naczyniowy).

Postępowanie w przypadku przedawkowania

Nie istnieje swoista odtrutka dla kwetiapiny. W razie ciężkiego zatrucia, należy uwzględnić możliwość zażycia kilku leków. Pacjent powinien być leczony w oddziale intensywnej terapii. Zaleca się uzyskać i utrzymać drożność dróg oddechowych, zapewnić odpowiednie natlenowanie i wentylację, monitorowanie i podtrzymywanie czynności układu sercowonaczyniowego. Chociaż nie badano zapobiegania wchłaniania po przedawkowaniu, w ciężkich zatruciach może być wskazane płukanie żołądka wykonane w ciągu jednej godziny od spożycia, jeśli jest to możliwe. Należy rozważyć podanie węgla aktywowanego.

W przypadku przedawkowania kwetiapiny, oporne niedociśnienie tętnicze należy leczyć środkami takimi, jak dożylnie płyny i/lub środki sympatykomimetyczne. Należy unikać adrenaliny i dopaminy, ponieważ beta-stymulacja może nasilić niedociśnienie w przypadku wywołania blokady receptorów alfa adrenergicznych przez kwetiapinę.

Pacjent powinien pozostawać pod wnikliwą kontrolą lekarską aż do powrotu do zdrowia.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpsychotyczne, diazepiny, oksazepiny, tiazepiny i oksepiny. Kod ATC: N05A H04

Mechanizm działania:

Kwetiapina jest atypowym lekiem przeciwpsychotycznym. Kwetiapina oraz aktywny metabolit osocza ludzkiego, norkwetiapina, wchodzą w interakcje z wieloma receptorami neuroprzekażników w mózgu. Kwetiapina i jej aktywny metabolit norkwetiapina wykazują powinowactwo do receptora serotoninowego (5HT2) oraz do receptorów dopaminowych (Di i D2). Połączenie antagonizmu receptorowego z większą selektywnością w kierunku receptorów serotoninowych 5HT2 niż receptorów dopaminowych D2, jest uznawane za przyczynę właściwości przeciwpsychotycznych i małej zdolności kwetiapiny do wywoływania niepożądanych objawów pozapiramidowych (EPS) w porównaniu do typowych leków przeciwpsychotycznych. Ponadto norkwetiapina wykazuje duże powinowactwo do przekażnika noradrenalinowego (NET). Kwetiapina i norkwetiapina wykazują również duże powinowactwo do receptorów histaminowych i a i-adrenergicznych oraz mniejsze powinowactwo do receptorów a2-adrenergicznych i serotoninowych 5HTiA. Powinowactwo do receptorów muskarynowych lub benzodiazepinowych jest nieznaczne.

Efekty farmakodynamiczne:

Kwetiapina jest aktywna w testach aktywności przeciwpsychotycznej, takich jak odruch unikania. Blokuje również działanie agonistów dopaminowych, mierzone na podstawie zachowania lub elektrofizjologicznie, oraz podnosi zawartość metabolitów dopaminowych, neurochemiczny wskażnik blokady receptora D2.

Z badań nieklinicznych, w których oceniano ryzyko wywołania objawów pozapiramidowych wynika, że kwetiapina wykazuje inne działanie niż typowe leki przeciwpsychotyczne i ma nietypowy profil. Długotrwałe przyjmowanie kwetiapiny nie powoduje nadwrażliwości receptora dopaminowego D2. Kwetiapina wykazuje jedynie słabe działanie kataleptyczne w dawkach skutecznie blokujących receptor dopaminowy D2. Po długotrwałym podawaniu kwetiapina wykazuje selektywność wobec układu limbicznego - wywołuje blok depolaryzacyjny neuronów mezolimbicznych A10, lecz nie nigrostriatalnych A9, zawierających dopaminę. W następstwie doraźnego lub długotrwałego podawania, kwetiapina w minimalnym stopniu wywołuje objawy dystonii u małp z rodzaju Cebus uwrażliwionych na haloperydol lub nieprzyjmujących wcześniej żadnych leków (patrz punkt 4.8).

Nie jest znany stopień, w jakim metabolit norkwetiapina przyczynia się do aktywności farmakologicznej kwetiapiny u ludzi.

Skuteczność kliniczna:

Schizofrenia

Wyniki trzech kontrolowanych placebo badań klinicznych u pacjentów ze schizofrenią, w tym wyniki jednego badania, w którym stosowano zakres dawek kwetiapiny od 75 do 750 mg/dobę, nie wykazały różnic między grupami leczonymi kwetiapiną i placebo pod względem częstości występowania objawów pozapiramidowych lub jednoczesnego stosowania leków przeciwcholinergicznych.

W zaślepionych badaniach klinicznych nie wykazano długoterminowej skuteczność kwetiapiny w zapobieganiu nawrotów schizofrenii. W otwartych badaniach u pacjentów ze schizofrenią, kwetiapina była skuteczna w podtrzymywaniu poprawy klinicznej podczas kontynuacji leczenia u pacjentów, u których obserwowano odpowiedź na leczenie początkowe, co sugeruje pewną długoterminową skuteczność.

Choroba afektywna dwubiegunowa

Wyniki czterech kontrolowanych placebo badań, w których oceniano dawki kwetiapiny do 800 mg/dobę w leczeniu manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej (w dwóch badaniach stosowano kwetiapinę w monoterapii, a w dwóch w terapii skojarzonej z solami litu lub walproinianem sodu) nie wykazały różnic między grupami leczonymi kwetiapiną i placebo pod względem częstości występowania objawów pozapiramidowych lub jednoczesnego stosowania leków przeciwcholinergicznych.

W badaniach klinicznych wykazano skuteczność kwetiapiny w leczeniu zarówno pozytywnych jak i negatywnych objawów schizofrenii. W jednym badaniu kwetiapiny w porównaniu z chloropromazyną i dwóch badaniach kwetiapiny w porównaniu z haloperidolem, kwetiapina wykazała podobną krótkoterminową skuteczność.

W badaniach klinicznych wykazano skuteczność kwetiapiny w monoterapii lub w terapii skojarzonej w zmniejszaniu objawów manii u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową. Mediana dawki stosowanej w ostatnim tygodniu u chorych reagujących na leczenie kwetiapiną wynosiła około 600 mg/dobę i u około 85% z nich wartość ta mieściła się w zakresie od 400 do 800 mg na dobę.

W czterech badaniach klinicznych u pacjentów z epizodami depresji w przebiegu choroby dwubiegunowej typu I i II, z lub bez szybkich zmian faz, 51% pacjentów leczonych kwetiapiną wykazywało w 8 tygodniu co najmniej 50% poprawy całkowitego wyniku w skali MADRS w porównaniu do 37% u pacjentów leczonych placebo. Obserwowano znaczące działanie antydepresyjne w 8 dniu (tydzień 1). W porównaniu z placebo, obserwowano mniej epizodów manii wynikających z leczenia. W długoterminowym leczeniu utrzymywano działanie antydepresyjne u pacjentów leczonych kwetiapiną (średni czas trwania leczenia 30 tygodni). Kwetiapina o 49% zmniejszała ryzyko nawrotu zmienionego nastroju (maniakalnego, depresyjnego). Kwetiapina wykazała większą skuteczność od placebo w leczeniu objawów lękowych związanych z depresją w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej w odniesieniu do średniej wartości początkowej w 8 tygodniu w całkowitym wyniku skali HAM-A.

Podczas jednego badania długookresowego (leczenie trwające do 2 lat, średnia ekspozycja na kwetiapinę wynosiła 191 dni) oceniającego zapobieganie nawrotom u pacjentów z epizodami manii, depresji lub zaburzeń mieszanych kwetiapina okazała się skuteczniejsza niż placebo w odniesieniu do wydłużenia czasu do nawrotu zmienionego nastroju (maniakalnego, depresyjnego lub mieszanego) u pacjentów z chorobą afektywną typu I. Liczba pacjentów z epizodem zmiany nastroju wynosiła 91 (22,5%) w grupie otrzymującej kwetiapinę, 208 (51,5%) w grupie otrzymującej placebo i 95 (26,1%) w grupie leczonej litem. U pacjentów wykazujących odpowiedź na leczenie kwetiapiną, porównując kontynuację leczenia kwetiapiną z przestawieniem na lit, stwierdzono, że zmiana na lit nie wiązała się z wydłużeniem

czasu do wystąpienia epizodu zmiany nastroju.

W dwóch badaniach klinicznych dotyczących przeciwdziałania nawrotom zmienionego nastroju stosowano kwetiapinę w połączeniu z lekami stabilizującymi nastrój (normotymikami). U pacjentów z nastrojem maniakalnym, depresyjnym lub mieszanym, połączenie kwetiapiny i normotymiku wykazało większą skuteczność w porównaniu ze stosowaniem samego normotymiku pod względem wydłużenia czasu do nawrotu zmienionego nastroju (maniakalnego, depresyjnego lub mieszanego). Ryzyka nawrotu zmniejszyło się o 70%. Kwetiapinę podawano w dawce od 400 mg do 800 mg na dobę, w leczeniu skojarzonym z solami litu lub kwasem walproinowym.

W 6-tygodniowym, randomizowanym badaniu porównującym stosowanie litu i kwetiapiny z placebo i kwetiapiny u dorosłych pacjentów z ostrą manią, różnica w średniej poprawie w całkowitej skali YoungMania Rating Scale -YMRS między grupą otrzymującą uzupełniająco lit i grupą otrzymującą uzupełniająco placebo wynosiła 2,8 punktów i procentowa różnica chorych odpowiadających na leczenie (zdefiniowana jako przynajmniej 50% poprawy całkowitego wyniku w skali YMRS) wynosiła 11% (79% w grupie otrzymującej uzupełniająco lit w porównaniu do 68% w grupie otrzymującej uzupełniająco placebo).

Bezpieczeństwo stosowania

W krótkoterminowych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych w leczeniu schizofrenii i manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, łączna częstość występowania objawów pozapiramidowych była zbliżona do placebo (schizofrenia: 7,8% dla kwetiapiny i 8,0% w grupie placebo; mania w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej: 11,2% dla kwetiapiny i 11,4% dla placebo). Wyższą częstość występowania objawów pozapiramidowych obserwowano u pacjentów leczonych kwetiapiną w porównaniu do pacjentów leczonych placebo w krótkoterminowych badaniach klinicznych kontrolowanych placebo MDD i depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. W krótkoterminowych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych w leczeniu depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej łączna częstość występowania objawów pozapiramidowych wynosiła 8,9% dla kwetiapiny w porównaniu do 3,8% w grupie placebo.

W krótkoterminowych kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z zastosowaniem monoterapii w leczeniu ciężkich zaburzeń depresyjnych, łączna częstość występowania objawów pozapiramidowych wynosiła 5,4% dla kwetiapiny i 3,2% dla placebo. W krótkoterminowym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym z zastosowaniem monoterapii, u pacjentów w podeszłym wieku z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi, łączna częstość występowania objawów pozapiramidowych wynosiła 9,0% dla kwetiapiny i 2,3% dla placebo. Zarówno w depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej jak i MDD, częstość występowania poszczególnych działań niepożądanych (np. akatyzji, zaburzeń pozapiramidowych, drżeń, dyskinez, dystonii, niepokoju, mimowolnych skurczy mięśni, pobudzenia psychoruchowego i sztywności mięśni) nie przekraczały 4% niezależnie od leczonej grupy.

W krótkoterminowych (trwających od 3 do 8 tygodni) kontrolowanych placebo badaniach z zastosowaniem stałej dawki kwetiapiny (50 mg/dobę do 800 mg/dobę), średni wzrost masy ciała u pacjentów leczonych kwetiapiną wynosił od 0,8 kg dla dawki dobowej 50 mg, do 1,4 kg dla dawki dobowej 600 mg (z niższym wzrostem masy ciała dla dawki dobowej wynoszącej 800 mg), w porównaniu do 0,2 kg dla pacjentów, którym podawano placebo. Odsetek pacjentów leczonych kwetiapiną, u których nastąpił wzrost masy ciała > 7% wahał się od 5,3% dla dawki dobowej 50 mg do 15,5% dla dawki dobowej 400 mg (z niższym wzrostem masy ciała dla dawki dobowej wynoszącej 600 i 800 mg), w porównaniu do 3,7% u pacjentów otrzymujących placebo.

6-Tygodniowe, randomizowane badanie porównujące lit i kwetiapinę z placebo i kwetiapinę u dorosłych pacjentów z ostrą manią wskazało, że połączenie kwetiapiny z litem prowadzi do większej liczby działań niepożądanych (63% względem 48% dla kwetiapiny w skojarzeniu z placebo). Wyniki dotyczące bezpieczeństwa wykazały większą częstość występowania objawów pozapiramidowych zgłoszonych u 16,8% pacjentów otrzymujących uzupełniająco lit i 6,6% pacjentów otrzymujących uzupełniająco placebo, z których większość dotyczyła drżenia, zgłaszanego u 15,6% pacjentów w grupie otrzymującej uzupełniająco lit i u 4,9% pacjentów w grupie przyjmującej uzupełniająco placebo. Częstość występowania senności była większa w grupie przyjmującej kwetiapinę i lit jako leczenie uzupełniające (12,7%) w porównaniu z grupą przyjmującą kwetiapinę i placebo jako leczenie uzupełniające (5,5%). Ponadto, na koniec terapii u wyższego procentu leczonych pacjentów w grupie przyjmującej uzupełniająco lit (8,0%) odnotowano przyrost masy ciała (> 7%), w porównaniu do grupy przyjmującej uzupełniająco placebo (4,7%).

Przeprowadzono długoterminowe badania kliniczne dotyczące przeciwdziałaniu nawrotom, z okresem otwartej próby (w zakresie od 4 do 36 tygodni), podczas których pacjenci byli leczeni kwetiapiną, następnie randomizowano okres odstawienia, podczas którego pacjenci zostali losowo przydzieleni do grup stosujących kwetiapinę lub placebo. U pacjentów randomizowanych do otrzymywania kwetiapiny, średni wzrost masy ciała w okresie otwartej próby wynosił 2,56 kg, i do 48 tygodnia okresu randomizowanego, średni wzrost masy ciała wynosił 3,22 kg, w porównaniu z wyjściową wartością okresu otwartej próby. U pacjentów randomizowanych do grupy otrzymującej placebo, średni wzrost masy ciała w okresie otwartej próby wynosił 2,39 kg, i od 48 tygodnia okresu randomizowanego średni wzrost masy ciała wynosił 0,89 kg, w porównaniu z wyjściową wartością okresu otwartej próby.

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo u osób w podeszłym wieku z psychozą związaną z demencją, częstość mózgowonaczyniowych działań niepożądanych na sto pacjentolat nie była większa u pacjentów leczonych kwetiapiną niż u pacjentów przyjmujących placebo.

We wszystkich krótkoterminowych badaniach klinicznych kontrolowanych placebo z zastosowaniem kwetiapiny w monoterapii u pacjentów z wyjściową liczbą neutrofilów >1,5 x 109/l, częstość wystąpienia przynajmniej raz zmiany wartości liczby neutrofilów <1,5 x 109/l wynosiła 1,9% u pacjentów otrzymujących kwetiapinę i 1,5% u pacjentów otrzymujących placebo. Częstość występowania zmian do wartości > 0,5 - <1,0 x 109/l była taka sama (0,2%) u pacjentów leczonych kwetiapiną, jak u pacjentów otrzymujących placebo. We wszystkich badaniach klinicznych (kontrolowanych placebo, otwartych, z aktywnym komparatorem) u pacjentów z wyjściową liczbą neutrofilów >1,5 x 109/l częstość wystąpienia przynajmniej jeden raz zmiany wartości liczby neutrofilów do wartości <1,5 x 109/l wynosiła 2,9% i zmiana do wartości <0,5 x 109/l wynosiła 0,21% u pacjentów leczonych kwetiapiną.

W krótkoterminowych kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z zastosowaniem stałej dawki, leczenie kwetiapiny było związane z zależnym od dawki zmniejszeniem stężenia hormonów tarczycy. W krótkoterminowych kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, częstość występowania potencjalnie istotnych klinicznie zmian stężenia hormonów tarczycy wynosiła: całkowity T4: 3,4% dla kwetiapiny w porównaniu z 0,6 % w grupie placebo; wolny T4: 0,7% dla kwetiapiny w porównaniu z 0,1% w grupie placebo; całkowity T3: 0,54% dla kwetiapiny w porównaniu z 0.0% w grupie placebo i wolny T3: 0,2 % dla kwetiapiny w porównaniu z 0,0% w grupie placebo. Częstość występowania zmian w stężeniu TSH wynosiła 3,2% dla kwetiapiny w porównaniu z 2,7% w grupie placebo.

W krótkoterminowych kontrolowanych placebo badaniach w monoterapii, częstość występowania wzajemnych, potencjalnie istotnych klinicznie zmian w stężeniach T3 i TSH wynosiła 0,0% zarówno dla kwetiapiny jak i placebo i 0,1% dla kwetiapiny w porównaniu z 0,0% w grupie placebo dla zmian stężeń T4 i TSH. Powyższe zmiany stężenia hormonów tarczycy nie są na ogół związane z klinicznymi objawami niedoczynności tarczycy. Zmniejszenie stężenia całkowitego i wolnego T4 było największe w ciągu pierwszych sześciu tygodni leczenia kwetiapiną, bez dalszego zmniejszania w trakcie dalszego leczenia. W prawie wszystkich przypadkach przerwanie leczenia kwetiapiną było związane z odwróceniem wpływu na całkowity i wolny T4, niezależnie od czasu trwania leczenia. U ośmiu pacjentów, u których mierzono TBG, stężenia TBG pozostawały bez zmian.

Zaćma/zmętnienie soczewek

W badaniu klinicznym u pacjentów ze schizofrenią lub zaburzeniami schizoafektywnymi, które oceniało wpływ kwetiapiny na powstawanie zaćmy (200-800 mg/dobę) w porównaniu z risperidonem (2-8 mg), odsetek pacjentów ze zwiększonym stopniem zmętnienia soczewek nie był większy w przypadku kwetiapiny (4%), w porównaniu z risperidonem (10%), u pacjentów, którzy przyjmowali kwetiapinę przez co najmniej 21 miesięcy.

Dzieci i młodzież (10 do 17 lat)

Skutecznoś

i bezpieczeństwo kwetiapiny oceniano w 3-tygodniowym kontrolowanym placebo badaniu dotyczącym leczenia manii (n = 284 pacjentów z USA, w wieku 10-17 lat). U około 45% pacjentów dodatkowo zdiagnozowano ADHD. Ponadto przeprowadzono 6-tygodniowe kontrolowane placebo badanie leczenia schizofrenii (n = 222 pacjentów w wieku 13-17 lat). Z obu badań wykluczono pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na kwetiapinę. Leczenie kwetiapiną rozpoczynano od dawki 50 mg/dobę, w drugim dniu dawkę zwiększono do 100 mg/dobę, następnie dawkę zwiększano do dawki docelowej (mania 400-600 mg/dobę; schizofrenia 400-800 mg/dobę) zwiększając ją o 100 mg/dobę dwa lub trzy razy na dobę.

Podczas badania dotyczącego manii różnica średniej zmiany LS (algorytm najmniejszych kwadratów) w stosunku do wartości wyjściowych w całkowitej skali YoungMania Rating Scale -YMRS (grupa aktywna minus placebo) wynosiła -5,21 dla kwetiapiny w dawce 400 mg na dobę oraz -6,56 dla kwetiapiny w dawce 600 mg na dobę. Wskaźnik pacjentów reagujących na leczenie (poprawa wyniku w skali YMRS o >50%) wynosił 64% dla kwetiapiny w dawce 400 mg na dobę, 58% dla kwetiapiny w dawce 600 mg na dobę, natomiast 37% dla grupy otrzymującej placebo.

Podczas badania dotyczącego schizofrenii różnica średniej zmiany LS w stosunku do wartości wyjściowych dla całkowitego wyniku w skali PANSS (grupa aktywna minus placebo) wynosiła -8,16 dla kwetiapiny w dawce 400 mg na dobę i -9,29 dla kwetiapiny w dawce 800 mg na dobę. Stosowanie niskich dawek kwetiapiny (400 mg/dobę), jak również dawek wysokich (800 mg/dobę), nie okazało się skuteczniejsze niż placebo w odniesieniu do pacjentów, u których uzyskano zmniejszenie o >30% całkowitego wyniku w skali PANSS w stosunku do wartości wyjściowych. Wyższe dawki dawały mniejszy wskaźnik odpowiedzi zarówno w przypadku manii, jak i schizofrenii.

W trzecim krótkoterminowym kontrolowanym placebo badaniu z zastosowaniem kwetiapiny w monoterapii u dzieci i młodzieży (w wieku 10-17 lat) z depresją w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, skuteczność nie została udowodniona.

Brak danych na temat utrzymania się efektu lub zapobiegania nawrotom choroby w tej grupie wiekowej.

Bezpieczeństwo stosowania

W opisanych powyżej krótkoterminowych badaniach pediatrycznych z kwetiapiną, wskaźniki EPS w grupie aktywnej względem placebo wynosiły 12,9% w porównaniu z 5,3% w badaniu dotyczącym schizofrenii, 3,6% względem 1,1% w badaniu dotyczącym manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, i 1,1% w porównaniu z 0% w depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Wskaźniki przyrostu masy ciała o > 7% od wyjściowej masy ciała w grupie aktywnej względem placebo wynosiły 17% w porównaniu z 2,5% w badaniach dotyczących schizofrenii i mani w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, i 12,5% w porównaniu z 6% w badaniu dotyczacym depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Wskaźniki zdarzeń związanych z samobójstwem w grupie aktywnej względem placebo wynosiły 1,4% w porównaniu z 1,3% w badaniu dotyczącym schizofrenii, 1,0% względem 0% w badaniu dotyczącym manii w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, i 1,1% w porównaniu z 0% w depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej. Podczas długiego okresu obserwacji po zakończeniu leczenia w badaniu dotyczącym depresji w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, zaobserwowano dwa dodatkowe zdarzenia związane z samobójstwem; w chwili zdarzenia jeden z pacjentów przyjmował kwetiapinę.

Bezpieczeństwo długoterminowe

Trwające 26 tygodni, otwarte przedłużenie badań krótkookresowych (n = 380 pacjentów), z zastosowaniem kwetiapiny w dawkach od 400 mg do 800 mg na dobę, dostarczyło dodatkowych danych na temat bezpieczeństwa. U dzieci i młodzieży zgłaszano wzrost ciśnienia krwi, natomiast zwiększenie apetytu, objawy pozapiramidowe oraz podwyższenie stężenia prolaktyny w surowicy obserwowano z większą częstością u dzieci i młodzieży niż u dorosłych pacjentów (patrz punkty 4.4

i 4.8).

W odniesieniu do wzrostu masy ciała, po uwzględnieniu korekty względem prawidłowego wzrostu w dłuższym okresie jako miarę zmiany istotnej klinicznie uznano zwiększenie o co najmniej 0,5 odchylenia standardowego w stosunku do wartości wyjściowych wskaźnika masy ciała (BMI).

U 18,3% pacjentów leczonych kwetiapiną przez co najmniej 26 tygodni powyższe kryterium zostało spełnione.

2. Właściwości farmakokinetyczne

Kwetiapina po podaniu doustnym jest dobrze wchłaniana i w dużym stopniu metabolizowana. Przyjmowanie z pokarmem nie ma znaczącego wpływu na biodostępność kwetiapiny. Kwetiapina wiąże się w około 83% z białkami osocza. Ustabilizowane maksymalne stężenie molowe aktywnego metabolitu norkwetiapiny wynosi 35% tej wartości zaobserwowanej dla kwetiapiny. Średnie okresy półtrwania w fazie eliminacji kwetiapiny i norkwetiapiny wynoszą odpowiednio 7 i 12 godzin.

W badaniach klinicznych wykazano, że kwetiapina jest skuteczna, gdy jest podawana dwa razy dziennie. Dane te dodatkowo potwierdzają badania pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), które zidentyfikowały, że receptory 5HT2 i D2 są blokowane przez okres do 12 godzin po podaniu kwetiapiny.

Farmakokinetyka kwetiapiny i norkwetiapiny jest liniowa dla wszystkich zatwierdzonych dawek i nie różni się u mężczyzn i kobiet.

Średni klirens kwetiapiny u osób w podeszłym wieku jest mniejszy o 30 do 50% w porównaniu z osobami dorosłymi w wieku od 18 do 65 lat.

Średni klirens kwetiapiny w osoczu był zmniejszony o około 25% u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min/1,73 m2), jednak poszczególne wartości klirensu mieściły się w prawidłowym zakresie. Średnie molowe frakcje wolnej dawki kwetiapiny oraz aktywnego metabolitu kwetiapiny, norkwetiapiny, są wydalane w moczu w ilości mniejszej niż 5%.

Kwetiapina jest w znacznym stopniu metabolizowana. Po podaniu znakowanej radioaktywnie kwetiapiny w postaci niezmienionej wydalane jest z moczem i kałem mniej niż 5% podanej substancji. Około 73% radioaktywności wykrywane jest w moczu, a 21% w kale. Średni klirens kwetiapiny zmniejsza się o ok. 25% u osób ze stwierdzoną niewydolnością wątroby (stabilna marskość alkoholowa). Skoro kwetiapina jest w dużym stopniu metabolizowana przez wątrobę, u osób z uszkodzoną wątrobą można spodziewać się zwiększonego stężenia w osoczu. U takich pacjentów może być konieczne dopasowanie dawki (patrz punkt 4.2).

Badania in vitro wykazały, że głównym izoenzymem biorącym udział w metabolizmie kwetiapiny z układu enzymatycznego cytochromu P450 jest izoenzym CYP 3A4. Norkwetiapina jest tworzona i eliminowana głównie przez CYP3A4.

W badaniu z zastosowaniem dawek wielokrotnych u zdrowych pacjentów w celu oceny farmakokinetyki kwetiapiny podawanej przed i podczas leczenia ketokonazolem, jednoczesne podawanie ketokonazolu powodowało wzrost średniej wartości Cmax i AUC kwetiapiny odpowiednio o 235% i 522%, z odpowiednim spadkiem średniego klirensu o 84%. Średni okres półtrwania kwetiapiny wzrósł z 2,6 do 6,8 godziny, a średni tmax pozostał niezmieniony.

Ustalono, że kwetiapina i kilka jej metabolitów (włączając norkwetiapinę) są słabymi inhibitorami aktywności ludzkiego cytochromu P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 i 3A4 in vitro. Inhibicję CYP in vitro obserwuje się tylko w stężeniach co najmniej 5 do 50 razy większych niż obserwowane u ludzi w zakresie dawek od 300 do 800 mg na dobę. W związku z tymi wynikami badań in vitro, jest mało prawdopodobne, aby jednoczesne stosowanie kwetiapiny z innymi lekami powodowało klinicznie istotne zahamowanie metabolizmu innego leku za pośrednictwem cytochromu P450. Z badań na

19

zwierzętach

wynika, że kwetiapina może indukować enzymy cytochromu P450. W badaniu interakcji u pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi nie stwierdzono jednak zwiększenia aktywności cytochromu P 450 po podaniu kwetiapiny.

Dzieci i młodzież (10 do 17 lat)

Próbki do badań farmakokinetycznych pobrano od 9 dzieci w wieku 10-12 lat i 12 nastolatków, przyjmujących kwetiapinę w ilości 400 mg dwa razy na dobę, u których stężenie kwetiapiny we krwi osiągnęło stan stacjonarny. W stanie stacjonarnym znormalizowane względem dawki stężenia związku macierzystego, kwetiapiny, w osoczu u dzieci i młodzieży (w wieku 10-17 lat) były na ogół podobne do wartości mierzonych u dorosłych, choć Cmax u dzieci było w górnym zakresie wartości dla dorosłych. W porównaniu do dorosłych, AUC i Cmax dla aktywnego metabolitu - norkwetiapiny - były wyższe w porównaniu do dorosłych o, odpowiednio, około 62% i 49% u dzieci (10-12 lat) i 28% i 14% u młodzieży (13-17 lat).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach in vitro i in vivo nie stwierdzono oznak genotoksyczności. W badaniach laboratoryjnych u zwierząt po klinicznie znaczącej ekspozycji obserwowano następujące zmiany, które jak dotąd nie zostały potwierdzone w długoterminowych badaniach klinicznych:

•    u szczurów stwierdzano złogi pigmentu w tarczycy;

•    u makaków jawaj skich występowała hipertrofia komórek pęcherzykowych gruczołu tarczowego, zmniejszenie stężenia T3 w osoczu, zmniejszona zawartość hemoglobiny oraz zmniejszenie liczby krwinek białych i czerwonych;

•    u psów zmętnienie soczewki oraz zaćmę.

Biorąc pod uwagę niniejsze wyniki, należy rozważyć, czy korzyść z przyjmowania kwetiapiny przewyższa ryzyko związane z bezpieczeństwem terapii dla pacjenta.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Hypromeloza 2910

Wapnia wodorofosforan dwuwodny

Laktoza jednowodna

Skrobia kukurydziana

Karboksymetyloskrobia sodowa (Typ A)

Magnezu stearynian

Celuloza mikrokrystalicznapH 102

Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka tabletki Bonogren 25 mg:

Żelaza tlenek czerwony (E172)

Żelaza tlenek żółty (E172)

Hypromeloza 2910 Tytanu dwutlenek (E171)

Makrogol 400

Żółcień pomarańczowa (E110)

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 30 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/aluminium Opakowania:

10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 i 240 tabletek (w blistrach po 10 tabletek) Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania Brak specjalnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Vipharm S.A.

ul. A. i F. Radziwiłłów 9

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel.: (+4822) 679 5135

fax: (+4822) 678 92 87

e-mail: vipharm@vipharm.com.pl

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15759

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.07.2009/ 01.07.2014

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

01.10.2014

21

1

   Stężenie prolaktyny (pacjenci <18 lat): >20 ąg/l (>869,56 pmol/l) mężczyźni;>26 ąg/l (>1130,428 pmol/l) kobiety, w dowolnym momencie. Mniej niż u 1% pacjentów nastąpił wzrost prolaktyny do poziomu >100 g/l.

2

   Na podstawie zmian powyżej istotnych klinicznie wartości progowych (kryteria zaczerpnięte z Narodowego Instytutu Zdrowia) lub wzrostu powyżej 20 mmHg dla ciśnienia skurczowego lub >10 mmHg dla rozkurczowego ciśnienia krwi w dowolnym czasie w dwóch (3-6 tygodni) badaniach kontrolowanych placebo u dzieci i młodzieży.

3

   Uwaga: częstość jest zgodna z obserwowaną u dorosłych, ale drażliwość może być związana z różnymi implikacjami klinicznymi u dzieci i młodzieży niż do osób dorosłych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Na ogół objawy przedmiotowe i podmiotowe wynikały z zaostrzenia znanych skutków farmakologicznych substancji czynnej, takich jak: senność i uspokojenie polekowe, tachykardia i obniżone ciśnienie.

W badaniach klinicznych zgłoszono zgon po ostrym przedawkowaniu 13,6 g, a w badaniach obserwacyjnych po zażyciu dawki zaledwie 6 g kwetiapiny. Jednakże zgłoszono także przypadki przeżycia po ostrym przedawkowaniu kwetiapiny w dawce 30 g. W badaniach obserwacyjnych odnotowano przedawkowanie samej kwetiapiny powodujące śmierć lub śpiączkę. Ponadto

Bonogren