+ iMeds.pl

Boostrix polio 0,5 ml (1 dawka)Ulotka Boostrix polio

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Boostrix Polio, Zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) i poliomyelitis (inaktywowana), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem szczepionki, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek wątpliwości.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest szczepionka Boostrix Polio i w jakim celu się ją stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Boostrix Polio

3.    Jak stosować szczepionkę Boostrix Polio

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać szczepionkę Boostrix Polio

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest szczepionka Boostrix Polio i w jakim celu się ją stosuje

Boostrix Polio jest szczepionką stosowaną do szczepienia przypominającego dzieci w wieku od 4 lat, młodzieży oraz dorosłych w celu zapobiegania czterem chorobom: błonicy, tężcowi, krztuścowi (kokluszowi) i poliomyelitis (polio). Szczepionka powoduje powstawanie w organizmie własnej odporności (przeciwciał) przeciwko wymienionym chorobom.

•    Błonica: Błonica najczęściej atakuje drogi oddechowe i czasami skórę. Zazwyczaj w drogach oddechowych dochodzi do stanu zapalnego i obrzęku, co powoduje poważne trudności

w oddychaniu, a czasami duszenie się. Bakterie błonicy wytwarzają także toksyny (trucizny), które mogą powodować uszkodzenie nerwów, choroby serca, a nawet mogą doprowadzić do zgonu.

•    Tężec: Bakterie tężca dostają się do organizmu człowieka w miejscu przecięcia, zadrapania lub rany skóry. Obrażenia, które stwarzają największe ryzyko zakażenia tężcem, to: oparzenia, złamania, rany głębokie lub rany zanieczyszczone glebą, kurzem, odchodami końskimi, drzazgami drzewnymi. Bakterie te produkują toksyny (trucizny), które mogą wywoływać sztywność mięśni, bolesne skurcze mięśni, drgawki, a nawet zgon. Skurcze mięśni mogą być tak silne, że prowadzą do złamania kości kręgosłupa.

•    Krztusiec (koklusz): Krztusiec jest chorobą o bardzo dużej zakaźności. Choroba atakuje drogi oddechowe, powodując ciężkie napady kaszlu, które mogą utrudniać normalne oddychanie. Kaszel występujący w tej chorobie jest bardzo charakterystyczny - mówi się, że osoby chore na krztusiec „zanoszą się kaszlem”. Kaszel może utrzymywać się przez 1-2 miesiące lub dłużej. Bakterie krztuśca mogą także wywoływać zakażenia uszu, zapalenie oskrzeli, które może trwać bardzo długo, zapalenie płuc, drgawki, uszkodzenie mózgu, a nawet zgon.

•    Poliomyelitis (Polio): Poliomyelitis, czasami po prostu nazywane polio, jest zakażeniem wirusowym, które charakteryzuje się wieloma objawami. Często stanowi ono łagodnie przebiegającą chorobę, ale u niektórych osób może powodować trwałe uszkodzenia, a nawet zgon. W najcięższej postaci tej choroby dochodzi do paraliżu mięśni (mięśnie nie mogą spełniać swoich funkcji), może to być paraliż mięśni oddechowych lub zapewniających możliwość poruszania się o własnych siłach. Kończyny dotknięte tym schorzeniem mogą być zniekształcone i bolesne.

Żaden ze składników szczepionki nie może wywołać błonicy, tężca lub krztuśca i poliomyelitis.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem szczepionki Boostrix Polio Kiedy nie stosować szczepionki Boostrix Polio:

•    jeśli kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna (uczuleniowa) na Boostrix Polio lub którykolwiek składnik tej szczepionki (wymieniony w punkcie 6) jak również neomycynę lub polimyksynę (antybiotyki). Wśród objawów uczulenia należy wymienić: swędzącą wysypkę skórną, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy lub języka.

•    jeśli kiedykolwiek wystąpiła reakcja alergiczna na którąkolwiek szczepionkę przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (kokluszowi) lub poliomyelitis.

•    jeśli doszło do jakichkolwiek zaburzeń układu nerwowego w ciągu 7 dni od uprzedniego podania szczepionki przeciwko krztuścowi (kokluszowi).

•    jeżeli po uprzednich szczepieniach przeciwko błonicy lub tężcowi dochodziło do przejściowego obniżenia liczby płytek krwi (które zwiększa ryzyko wystąpienia krwawienia lub siniaków) lub też występowały zaburzenia mózgu i nerwów.

•    jeśli występuje wysoka gorączka (powyżej 38,0°C). Łagodna infekcja, taka jak np. przeziębienie, nie powinna być przeciwwskazaniem do szczepienia, ale najpierw należy o tym powiedzieć lekarzowi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przyjęciem szczepionki Boostrix Polio należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty

•    jeśli kiedykolwiek przedtem po szczepieniu szczepionką Boostrix Polio lub inną szczepionką przeciwko krztuścowi (kokluszowi), wystąpiły problemy zdrowotne, a w szczególności:

-    Wysoka gorączka (powyżej 40 °C) w ciągu 48 godzin od podania szczepionki

-    Zapaść lub stan podobny do wstrząsu w ciągu 48 godzin od podania szczepionki

-    Nieustający płacz trwający co najmniej trzy godziny w ciągu 48 godzin od podania szczepionki

-    Drgawki lub napady drgawek z towarzyszącą gorączką lub bez w ciągu 3 dni od podania szczepionki

•    jeśli dziecko choruje na niezdiagnozowaną lub postępującą chorobę mózgu albo na niepoddającą się leczeniu padaczkę. Szczepionka powinna być podana po opanowaniu choroby

•    jeśli występują krwawienia lub łatwo dochodzi do powstawania siniaków

•    jeśli występują skłonności do drgawek związanych z gorączką, lub takie przypadki miały miej sce w rodzinie

•    jeśli, z różnych przyczyn, występują długotrwałe zaburzenia odporności (w tym zakażenie wirusem HIV). W takich przypadkach szczepionka Boostrix Polio może zostać podana, ale zaszczepieni pacjenci mogą nie uzyskać tak dobrej ochrony przeciw zakażeniom jak osoby z prawidłowym działaniem układu odpornościowego.

Po lub nawet przed podaniem każdej szczepionki w postaci wstrzyknięcia może dojść do omdlenia (szczególnie u nastolatków). W związku z tym należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeżeli u pacjenta kiedyś wystąpiło omdlenie podczas podawania zastrzyku.

Tak jak w przypadku każdej szczepionki, może nie dojść do wytworzenia ochronnej odpowiedzi immunologicznej u wszystkich zaszczepionych osób.

Inne leki i szczepionka Boostrix Polio

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować oraz o otrzymanych ostatnio szczepionkach.

Szczepionka Boostrix Polio może nie zadziałać właściwie, jeśli zostanie zastosowana w tym samym czasie co leki zmniejszające zdolność układu immunologicznego (odpornościowego) do zwalczania infekcji.

Ciąża i karmienie piersią

Stosowanie szczepionki Boostrix Polio nie jest zalecane w ciąży.

Nie wiadomo, czy Boostrix Polio przechodzi do mleka. Lekarz przedyskutuje z pacjentką ewentualne ryzyko oraz korzyści przy zastosowaniu szczepionki Boostrix Polio w okresie karmienia piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tej szczepionki należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Jest mało prowdopodobne, aby szczepionka Boostrix Polio miała wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Boostrix Polio zawiera neomycynę i polimyksynę

Szczepionka Boostrix Polio zawiera neomycynę i polimyksynę (antybiotyki). Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli wcześniej występowały reakcje alergiczne (uczuleniowe) na te substancje.

3.    Jak stosować szczepionkę Boostrix Polio

•    Szczepionka Boostrix Polio będzie podana jako wstrzyknięcie domięśniowe.

•    W żadnym wypadku szczepionki nie można podać donaczyniowo.

•    Pacjent otrzyma pojedynczą dawkę szczepionki.

•    Lekarz upewni się, czy wcześniej u pacjenta został wykonany cykl szczepienia przeciwko tężcowi.

•    Szczepionka Boostrix Polio może zostać zastosowana w przypadku, gdy istnieje podejrzenie zakażenia tężcem z powodu zranienia. Lekarz podejmie także dodatkowe działania takie jak opatrzenie rany i/lub podanie antytoksyny przeciwtężcowej w celu zmniej szenia ryzyka wystąpienia choroby.

•    Lekarz poinformuje, jeśli konieczne będzie podanie powtórnej dawki szczepionki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ta szczepionka może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek w postaci wstrzyknięć, istnieje bardzo małe ryzyko (do 1 na 10 000 dawek szczepionki) wystąpienia reakcji alergicznych (anafilaktycznych i anafilaktoidalnych). Stan taki można rozpoznać na podstawie następujących objawów:

•    Wysypka, która może być swędząca lub pęcherzowa,

•    Obrzęk okolicy oczu i twarzy,

•    Trudności w oddychaniu i połykaniu,

•    Nagły spadek ciśnienia krwi i utrata przytomności.

Reakcje takie występują zazwyczaj przed opuszczeniem gabinetu lekarskiego. Jednakże, w każdym takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Częstość występowania wymienionych poniżej możliwych działań niepożądanych została zdefiniowana następująco:

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż 1 na 10 dawek szczepionki)

Często (mogą wystąpić do 1 na 10 dawek szczepionki)

Niezbyt często (mogą wystąpić do 1 na 100 dawek szczepionki)

Rzadko (mogą wystąpić do 1 na 1 000 dawek szczepionki)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić do 1 na 10 000 dawek szczepionki)

Działania niepożądane, które występowały w badaniach klinicznych u dzieci w wieku 4 do 8 lat obejmują:

Bardzo często:

•    Ból, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu podania

•    Senność

Często:

•    Gorączka wyższa niż 37,5 °C (w tym gorączka wyższa niż 39 °C)

•    Krwawienie, świąd i twardy guzek w miejscu podania

•    Rozległy obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę

•    Utrata apetytu

•    Rozdrażnienie

•    Ból głowy

Niezbyt często:

•    Biegunka, nudności, wymioty

•    Ból brzucha

•    Obrzęk węzłów chłonnych szyjnych, pachowych lub pachwinowych (limfadenopatia)

•    Problemy ze spaniem

•    Apatia

•    Suchość gardła

•    Zmęczenie

Działania niepożądane, które występowały w badaniach klinicznych u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 10 lat obejmują:

Bardzo często:

•    Ból, zaczerwienienie i obrzęk w miejscu podania

•    Zmęczenie

•    Ból głowy

Często:

•    Gorączka równa lub wyższa niż 37,5 °C

•    Krwiak, świąd, twardy guzek, uczucie ciepła, zdrętwienie w miejscu podania

•    Ból brzucha, nudności, wymioty

Niezbyt często:

•    Gorączka powyżej 39 °C

•    Rozległy obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę

•    Dreszcze

•    Ból

•    Zawroty głowy

•    Ból stawów i ból mięśni

•    Swiąd

•    Opryszczka wargowa

•    Obrzęk węzłów chłonnych szyjnych, pachowych lub pachwinowych (limfadenopatia)

•    Zmniej szenie apetytu

•    Mrowienie lub zdrętwienie dłoni lub stóp (parestezja)

•    Senność

•    Astma

Następujące działania niepożądane wystąpiły podczas rutynowego stosowania szczepionki Boostrix Polio i nie są specyficzne dla żadnej grupy wiekowej:

•    Omdlenia lub okresy utraty przytomności lub braku świadomości

•    Drgawki (z gorączką lub bez)

Dodatkowo zgłaszano następujące działania niepożądane podczas badań klinicznych innej szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowej) o zmniejszonej zawartości antygenów GlaxoSmithKline Biologicals (Boostrix):

Działania niepożądane, które występowały w badaniach klinicznych u dzieci w wieku 4 do 8 lat: Niezbyt często:

•    Zapalenie górnych dróg oddechowych

•    Zaburzenia uwagi

•    Wydzielina i świąd oczu, ropienie powiek (zapalenie spojówek)

•    Wysypka

•    Ból

Działania niepożądane, które występowały w badaniach klinicznych u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 10 lat:

Bardzo często :

•    Ogólne złe samopoczucie

Często

•    Twardy guzek lub ropień w miej scu podania Niezbyt często:

•    Zapalenie górnych dróg oddechowych

•    Ból gardła i trudności w przełykaniu (zapalenie gardła)

•    Omdlenie

•    Kaszel

•    Biegunka

•    Wzmożone pocenie się

•    Wysypka

•    Sztywność stawów, sztywność stawowo-mięśniowa

•    Objawy grypowe, takie jak gorączka, ból gardła, katar, kaszel i dreszcze

Następujące działania niepożądane wystąpiły podczas rutynowego stosowania szczepionki Boostrix i nie są specyficzne dla żadnej grupy wiekowej:

•    Obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła, który może powodować trudności z przełykaniem lub oddychaniem (obrzęk naczyniowo-ruchowy)

•    Pęcherze (pokrzywka)

•    Nietypowe osłabienie (astenia)

Po podaniu szczepionek przeciwko tężcowi bardzo rzadko (do 1 na 10 000 dawek szczepionki) zgłaszano przemijające zapalenie nerwów, powodujące ból, osłabienie i porażenie kończyn, często obejmujące także klatkę piersiową i twarz (syndrom Guillain-Barre).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać szczepionkę Boostrix Polio

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tej szczepionki po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu kartonowym oraz na etykiecie ampułkostrzykawki po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Nie zamrażać. Zamrożenie niszczy szczepionkę.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera szczepionka Boostrix Polio

- Substancjami czynnymi szczepionki są:

Toksoid błoniczy1    nie mniej niż 2 jednostki międzynarodowe (j .m.) (2,5 Lf)

Toksoid tężcowy1 nie mniej niż 20 jednostek międzynarodowych (j .m.) (5 Lf) Antygeny Bordetella pertussis

Toksoid krztuścowy1    8 mikrogramów

Hemaglutynina włókienkowa1    8 mikrogramów

Pertaktyna1    2,5 mikrograma

Inaktywowany poliowirus

typ 1 (szczep Mahoney)2    40 jednostek antygenu D

typ 2 (szczep MEF-1)2    8 jednostek antygenu D

typ 3 (szczep Saukett)


32 jednostki antygenu D


0,3 miligrama Al 0,2 miligrama Al3


3+


1adsorbowane na wodorotlenku glinu, uwodnionym (Al(OH)3)

1    na fosforanie glinu (AlPO4)

2    namnażany w hodowli komórkowej VERO

Wodorotlenek glinu i fosforan glinu pełnią w tej szczepionce rolę adiuwantów. Adiuwanty to substancje wchodzące w skład niektórych szczepionek, mające za zadanie przyspieszenie, wzmocnienie i/lub przedłużenie ochronnego działania szczepionki.

Inne składniki szczepionki Boostrix Polio to: Medium 199 (jako stabilizator, zawierający aminokwasy, sole mineralne, witaminy i inne substancje), chlorek sodu, woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda szczepionka Boostrix Polio i co zawiera opakowanie

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce.

Boostrix Polio jest białym, lekko mlecznym płynem w ampułkostrzykawce (0,5 ml).

Szczepionka Boostrix Polio dostępna jest w opakowaniach po 1 lub 10 sztuk, z igłami lub bez igieł.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. rue de l’Institut 89 1330 Rixensart, Belgia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Boostrix Polio: Belgie/Belgique/Belgien, Etnrapna, Česká republika, Danmark, Deutschland,

EkkáSa, España, Ísland, Latvija, Lietuva, Luxembourg/Luxemburg, Magyarország, Nederland, Norge,

Österreich, Polska, Portugal, Slovenija, Slovenská republika, Suomi/Finland, Sverige

Boostrix Tetra: France

IPV-Boostrix: Ireland, Malta

Polio Boostrix: Italia

Boostrix IPV: Romania, United Kingdom

Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2012

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej: Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Przed wstrzyknięciem, ampułkostrzykawką należy mocno wstrząsnąć w celu uzyskania jednorodnej mętnej, białej zawiesiny.

Zawiesinę należy ocenić wzrokowo pod kątem występowania jakichkolwiek obcych cząstek i (lub) zmiany wyglądu fizycznego szczepionki. W przypadku ich stwierdzenia, szczepionkę należy zniszczyć.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Boostrix Polio

Charakterystyka Boostrix polio

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Boostrix Polio, zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) i poliomyelitis (inaktywowana), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 dawka (0,5 ml) zawiera:

Toksoid błoniczy1    nie mniej niż 2 jednostki międzynarodowe (j .m.) (2,5 Lf)

Toksoid tężcowy1    nie mniej niż 20 jednostek międzynarodowych (j .m.) (5 Lf)

Antygeny Bordetella pertussis

Toksoid krztuścowy1    8 mikrogramów

Hemaglutynina włókienkowa1    8 mikrogramów

Pertaktyna1    2,5 mikrograma

Inaktywowany poliowirus

typ 1 (szczep Mahoney)2    40 jednostek antygenu    D

typ 2 (szczep MEF-1)2    8 jednostek antygenu    D

typ 3 (szczep Saukett)2    32 jednostki antygenu    D

0,3 miligrama Al3+ 0,2 miligrama Al3+


'adsorbowane na wodorotlenku glinu, uwodnionym (Al(OH)3) oraz na fosforanie glinu (AlPO4)

2 namnażany w hodowli komórkowej VERO

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce Boostrix Polio ma postać białej, mętnej zawiesiny.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Szczepionka Boostrix Polio jest wskazana do szczepienia przypominającego (tzw. booster) przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis osób w wieku od lat 4 (patrz punkt 4.2).

Szczepionka Boostrix Polio nie jest wskazana do szczepienia podstawowego. Szczepionkę Boostrix Polio należy podawać zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie

Zaleca się podanie pojedynczej dawki (0,5 ml) szczepionki.

Boostrix Polio można stosować u osób w wieku od lat 4.

Boostrix Polio należy podawać zgodnie z oficjalnymi zaleceniami i (lub) lokalną praktyką odnośnie stosowania szczepionek zawierających niską (dla dorosłych) dawkę antygenu błoniczego, tężcowego i antygenów krztuścowych w połączeniu z antygenami poliomyelitis.

U osób w wieku > 40 lat, które nie otrzymały szczepienia żadną szczepionką zawierającą składnik błoniczy lub tężcowy w ciągu ostatnich 20 lat (w tym osoby, które nigdy nie były szczepione i osoby,

0    których nie wiadomo czy zostały zaszczepione), podanie jednej dawki szczepionki Boostrix Polio indukuje odpowiedź immunologiczną przeciw krztuścowi i w większości przypadków chroni przed zachorowaniem na tężec i błonicę.

Podanie dwóch kolejnych dawek szczepionki zawierającej składnik błoniczy i tężcowy po 1 miesiącu i 6 miesiącach od podania pierwszej dawki zwiększy odpowiedź immunologiczną przeciw błonicy i tężcowi (patrz punkt 5.1).

Boostrix Polio można podawać w ramach postępowania z ranami niosącymi ryzyko zachorowania na tężec u osób, które otrzymały wcześniej cykl szczepienia podstawowego toksoidem tężcowym i u których istnieje wskazanie do szczepienia przypominającego przeciwko błonicy, krztuścowi

1    poliomyelitis. Równolegle należy podać immunoglobulinę przeciwtężcową, zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Powtórne szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis wykonywać należy w oficjalnie zalecanych odstępach czasowych.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Boostrix Polio u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Sposób podawania

Szczepionka Boostrix Polio powinna być podawana głęboko domięśniowo, najlepiej w okolice mięśnia naramiennego. (patrz punkt 4.4)

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 lub na neomycynę lub polimyksynę.

Nadwrażliwość po wcześniejszym podaniu szczepionek przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi lub polio.

Szczepionka Boostrix Polio jest przeciwwskazana u osób ze stwierdzoną encefalopatią o nieznanej etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni po podaniu szczepionki zawierającej antygeny krztuśca. U tych osób należy zrezygnować ze szczepienia przeciw krzuścowi i kontynuować cykl szczepień szczepionkami przeciw błonicy, tężcowi i polio.

Szczepionka Boostrix Polio nie powinna być stosowana u osób ze stwierdzoną przejściową trombocytopenią lub powikłaniami neurologicznymi (informacje dotyczące drgawek i epizodów hipotoniczno-hiporeaktywnych, patrz pkt 4.4) po wcześniejszych szczepieniach przeciwko błonicy i (lub) tężcowi.

Tak jak w przypadku innych szczepionek, podanie szczepionki Boostrix Polio powinno zostać odroczone u osób będących w okresie ostrych i ciężkich chorób przebiegających z gorączką. Łagodna infekcja nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Szczepienie powinno być poprzedzone przeprowadzeniem dokładnego wywiadu lekarskiego (ze szczególnym uwzględnieniem poprzednich szczepień i działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane).

Jeśli którykolwiek z niżej wymienionych objawów pojawił się w zależności czasowej ze szczepieniem szczepionką zawierającą komponentę krztuścową, należy dokładnie rozważyć decyzję o podaniu następnej dawki szczepionki, zawierającej składnik krztuścowy:

-    Gorączka > 40,0°C w ciągu 48 godzin po podaniu szczepionki, niewywołana przez jakikolwiek, możliwy do zidentyfikowania czynnik.

-    Zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hipotoniczno-hiporeaktywny) w ciągu 48 godzin po szczepieniu.

-    Przewlekły, nieustanny płacz trwający > 3 godzin, pojawiający się w ciągu 48 godzin po szczepieniu.

-    Drgawki przebiegające z gorączką lub bez, występujące w ciągu 3 dni po szczepieniu.

W pewnych okolicznościach, takich jak wysokie narażenie na zachorowanie na krztusiec, potencjalne korzyści mogą przeważyć ryzyko.

Tak jak w przypadku każdego szczepienia, należy dokładnie rozważyć potencjalne ryzyko i korzyść z podania szczepionki Boostrix Polio lub odroczenia tego szczepienia u dzieci z obecnie rozpoznanym lub postępującym ciężkim zaburzeniem neurologicznym.

Tak jak w przypadku innych szczepionek podawanych w iniekcjach, należy zapewnić pacjentom możliwość odpowiedniego natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu reakcji anafilaktycznej.

Szczepionka Boostrix Polio powinna być ostrożnie stosowana u osób z trombocytopenią (patrz punkt 4.3) lub zaburzeniami krzepnięcia, ponieważ po podaniu domięśniowym może u nich wystąpić krwawienie. Po podaniu szczepionki należy zastosować zdecydowany ucisk w miejscu wstrzyknięcia (bez rozcierania) przez co najmniej 2 minuty.

Boostrix Polio w żadnym przypadku nie powinien być podawany donaczyniowo.

Drgawki w wywiadzie lub w wywiadzie rodzinnym oraz działanie niepożądane po szczepieniu DTP w wywiadzie rodzinnym nie stanowią przeciwwskazania.

Zakażenie wirusem zespołu nabytego niedoboru odporności (HIV) nie stanowi przeciwwskazania. Jednakże u pacjentów z zaburzeniami odporności może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.

Utrata przytomności (omdlenie) może wystąpić po podaniu lub nawet przed podaniem szczepionki, szczególnie u nastolatków, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. Mogą temu towarzyszyć objawy neurologiczne, takie jak przemijające zaburzenia widzenia, parestezje oraz toniczno-kloniczne ruchy kończyn podczas odzyskiwania przytomności. Ważne jest zachowanie odpowiednich procedur, aby uniknąć urazów podczas omdleń.

Tak jak w przypadku każdej szczepionki, może nie dojść do wytworzenia ochronnej odpowiedzi immunologicznej u wszystkich zaszczepionych osób.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Stosowanie z innymi szczepionkami lub immunoglobulinami

Szczepionka Boostrix Polio może być podawana jednocześnie ze szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. Nie powoduje to żadnego klinicznie istotnego zaburzenia odpowiedzi immunologicznej na którykolwiek z antygenów zawartych w szczepionkach.

Nie przeprowadzono badań dotyczących jednoczesnego stosowania szczepionki Boostrix Polio z innymi szczepionkami lub immunoglobulinami.

Jest mało prawdopodobne, aby w takim przypadku doszło do zakłóceń w wytwarzaniu odpowiedzi immunologicznej.

W razie konieczności, zgodnie z przyjętymi zasadami, szczepionkę Boostrix Polio podawać można równocześnie z innymi szczepionkami lub immunoglobulinami, dokonując wstrzyknięć w inne miej sca ciała.

Stosowanie z lekami immunosupresyjnymi

Tak jak w przypadku innych szczepionek, u pacjentów otrzymujących leki immunosupresyjne może nie pojawić się prawidłowa odpowiedź immunologiczna.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację Płodność

Brak danych dotyczących wpływu na płodność.

Ciąża

Wpływ szczepionki Boostrix Polio na rozwój zarodka i płodu nie został zbadany. Po zastosowaniu szczepionek zawierających toksoid błoniczy lub tężcowy lub inaktywowany poliowirus u kobiet w ciąży, nie obserwowano działania teratogennego.

Stosowanie szczepionki Boostrix Polio nie jest zalecane w ciąży.

Karmienie piersią

Skutek zastosowania szczepionki Boostrix Polio w okresie karmienia piersią nie był oceniany. Jednak ze względu na to, że Boostrix Polio zawiera toksoidy oraz antygeny inaktywowane nie należy spodziewać się by stanowił on zagrożenie dla dziecka karmionego piersią. W razie wskazań do podania szczepionki kobiecie karmiącej piersią, lekarz powinien rozważyć, czy wynikające z tego korzyści dla matki przeważają nad możliwym ryzykiem dla dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Jest mało prawdopodobne, aby szczepienie wpływało na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa przedstawiony poniżej jest oparty o dane z badań klinicznych, w których szczepionka Boostrix była podawana 908 dzieciom (w wieku od 4 do 8 lat) i 955 dorosłym, młodzieży i dzieciom (w wieku od 10 do 93 lat).

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi po podaniu szczepionki Boostrix Polio w obydwu grupach były działania niepożądane w miejscu podania (ból, zaczerwienienie, obrzęk), które zaobserwowano u 31,3 - 82,3% zaszczepionych osób. Początek tych objawów zwykle miał miejsce w ciągu 48 godzin od podania szczepionki i wszystkie ustąpiły bez następstw.

Zgłaszane działania niepożądane są wymienione według następujących częstości:

Częstość występowania podano jako:

Bardzo często: (>1/10)

Często: (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często: (> 1/1 000 do <1/100)

Rzadko: (>1/10 000 do <1/1 000)

Bardzo rzadko: (<1/10 000)

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione

zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Badania kliniczne:

-    Dzieci w wieku 4-8 lat (N=908)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często: utrata apetytu

Zaburzenia psychiczne Często: drażliwość

Niezbyt często: zaburzenia snu, apatia

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często: senność Często: ból głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niebyt często: suchość gardła

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: biegunka, wymioty, ból brzucha, nudności Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Bardzo często: reakcje w miejscu wstrzyknięcia (takie jak zaczerwienienie i (lub) obrzęk), ból w miej scu wstrzyknięcia

Często: gorączka (> 37,5°C, w tym >39°C), rozległy obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę (czasem obejmujący sąsiedni staw), reakcje w miejscu wstrzyknięcia (takie jak krwawienie, świąd, stwardnienie)

Niezbyt często: zmęczenie

-    Osoby w wieku 10-93 lat (N = 955)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Niezbyt często: opryszczka wargowa

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: uogólnione powiększenie węzłów chłonnych

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często: utrata apetytu

Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często: ból głowy

Niezbyt często: parestezja, senność, zawroty głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niebyt często: astma

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe (takie jak wymioty, ból brzucha, nudności)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: świąd

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Bardzo często: reakcje w miejscu wstrzyknięcia (takie jak zaczerwienienie i (lub) obrzęk), zmęczenie, ból w miejscu wstrzyknięcia

Często: gorączka (> 37,5°C), reakcje w miejscu wstrzyknięcia (takie jak krwiak, świąd, stwardnienie, ocieplenie i zdrętwienie)

Niezbyt często: rozległy obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę (czasem obejmujący także sąsiadujący staw), gorączka (> 39,0°C), dreszcze, ból

Dodatkowo zgłaszano następujące działania niepożądane podczas badań klinicznych innej szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowej) o zmniejszonej zawartości antygenów GlaxoSmithKline Biologicals (Boostrix), w których szczepionka Boostrix była podawana 839 dzieciom (w wieku od 4 do 8 lat) oraz 1931 dorosłym, młodzieży i dzieciom (w wieku od 10 do 76 lat):

-    Dzieci w wieku od 4 do 8 lat (N=839)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: zapalenie górnych dróg oddechowych

Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często: zaburzenia uwagi

Zaburzenia oka

Niezbyt często: zapalenie spojówek

Zaburzenia żołądka i jelit Często: zaburzenia żołądka i jelit

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Niezbyt często: ból

-    Osoby w wieku 10 - 76 lat (N = 1931)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie gardła

Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często: omdlenie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często: kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit Niezbyt często: biegunka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: wzmożona potliwość, wysypka

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania Bardzo często: złe samopoczucie

Często: reakcje w miejscu podania (takie jak naciek w miejscu podania i jałowy ropień w miejscu podania)

Niezbyt często: choroba grypopodobna

Monitorowanie działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu:

Ze względu na to, że działania te były zgłaszane spontanicznie, nie jest możliwe wiarygodne określenie ich częstości.

Podczas monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu odnotowano następujące działania niepożądane po podaniu szczepionki Boostrix Polio:

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne, w tym anafilaktyczne i anafilaktoidalne

Zaburzenia układu nerwowego

Epizod hipotensyjno-hiporeaktywny, drgawki (z gorączką lub bez)

Dodatkowo zgłaszano następujące działania niepożądane podczas monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu innej szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowej) o zmniejszonej zawartości antygenów-GlaxoSmithKline Biologicals (Boostrix):

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Astenia

Dane wskazują, że u osób, które otrzymały w dzieciństwie szczepienie szczepionką DTP, dawka przypominająca może powodować większe nasilenie reakcji miejscowych.

Po podaniu szczepionek zawierających toksoid tężcowy, w bardzo rzadkich przypadkach odnotowano występowanie działań niepożądanych ze strony ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, takich jak porażenie wstępujące lub nawet porażenie oddychania (np. zespół Guillain-Barré).

4.9 Przedawkowanie

Zgłaszano przypadki przedawkowania po wprowadzeniu do obrotu. Działania niepożądane występujące po przedawkowaniu, tam gdzie były raportowane, były zbliżone do raportowanych po podaniu prawidłowej ilości szczepionki.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: skojarzona szczepionka bakteryjno-wirusowa, kod ATC J07CA02

Odpowiedź immunologiczną na szczepionkę Boostrix Polio oceniano w badaniach klinicznych przeprowadzonych z udziałem osób w różnym wieku i różną konfiguracją wcześniejszych szczepień (patrz punkt 4.8).

Po upływie jednego miesiąca od szczepienia, obserwowano następującą odpowiedź immunologiczną:

Antygen

Odpowiedź

Osoby w wieku 10-93 lat

(% szczepionych) N = 690

Osoby w wieku 4-8 lat

(%szczepionych) N = 779

Błonica

> 0,1 j.m./ml

83,5 - 100%

100%

> 0,016 j.m./ml*

87,7%- 100%

Nie dotyczy

Tężec

> 0,1 j.m./ml

99,6 - 100%

99,9%

Krztusiec

Toksoid krztuścowy

Odpowiedź na szczepionkę **

94,2 - 97,1%

97,8%

Hemaglutynina włókienkowa

Odpowiedź na szczepionkę

96,9 - 97,2%

90,1%

Pertaktyna

Odpowiedź na szczepionkę

96,6 - 99,3%

96,5%

Inaktywowany poliowirus Typ 1

Seroprotekcja > 8

99,6 - 100%

100%

Typ 2

Seroprotekcja > 8

99,6 - 100%

100%

Typ 3

Seroprotekcja > 8

99,1 - 100%

100%

* Odsetek badanych z mianem przeciwciał oznaczającym uzyskanie ochrony przed zachorowaniem (> 0,1 j.m./ml w oznaczaniu metodą ELISA lub > 0,016 j.m./ml w oznaczaniu metodą neutralizacji in-vitro Vero-cell).

**Zdefiniowana jako poziom przeciwciał > 5 EL.U/ml u osób, które były seronegatywne przed szczepieniem przypominającym lub jako co najmniej dwukrotny wzrost miana przeciwciał u osób, które przed szczepieniem przypominającym były seropozytywne.

W badaniach klinicznych wskaźniki seroprotekcji i odpowiedzi na szczepionkę w stosunku do wszystkich antygenów po szczepieniu przypominającym Boostrix Polio były podobne jak w przypadku innych licencjonowanych szczepionek ocenionych w badaniach kontrolowanych.

Podobnie jak w przypadku innych szczepionek Td typu „dla dorosłych”, Boostrix Polio wywołuje wyższe wskaźniki seroprotekcji i miana przeciwciał przeciwbłoniczych i przeciwtężcowych u dzieci i młodzieży w porównaniu z dorosłymi.

Po 5 latach od pierwszego podania szczepionki Boostrix Polio dzieciom w wieku 4 do 8 lat zaobserwowano następujące współczynniki seroprotekcji/seropozytywności u osób szczepionych zgodnie z protokołem (ATP1):

Antygen

Odpowiedź(2)

Dzieci w wieku od 4 do 8 lat (% zaszczepionych) (N=337)

Błonica

> 0,1 j.m./ml

89,4%

> 0,016 j.m./ml (3)

98,2%

Tężec

> 0,1 j.m./ml

98,5%

Krztusiec

Toksoid krztuścowy

40,9%

Hemaglutynina

> 5 EL.U/ml

99,7%

włókienkowa

Pertaktyna

97,1%

Inaktywowany

poliowirus

Typ 1

> 8 ED50

98,8%

Typ 2

99,7%

Typ 3_

97,1%

(1)    ATP: Zgodnie z protokołem - obejmuje wszystkie zakwalifikowane osoby, które otrzymały jedną dawkę przypominającą szczepionki Boostrix Polio, dla których dane dotyczące immunogenności były dostępne dla przynajmniej jednego antygenu w określonym czasie.

(2)    Odpowiedź: po piciu latach - stężenie przeciwciał przeciw błonicy i tężcowi >0.1 j.m./ml było określane jako seroprotekcja, stężenie przeciwciał przeciw krztuścowi > 5 EL.U/ml było określane jako seropozytywność, a miano przeciwciał >1:8 przeciwko wirusom polio typu 1,2 i 3 było określane jako dodatnie

(3)    Odsetek osób ze stężeniami przeciwciał określanymi jako ochronne (> 0.1 j.m./ml w oznaczaniu metodą ELISA lub > 0.016 j.m./ml w oznaczaniu metodą neutralizacji in-vitro Vero-cell).

N = najmniejsza liczba osób dla których dane dla poszczególnych antygenów były dostępne

Po 3 do 3,5 roku, 5 i 10 latach od pierwszego podania szczepionki Boostrix (składowej dTpa szczepionki Boostrix Polio) stwierdzono następujące współczynniki seroprotekcji/seropozytywności u osób szczepionych zgodnie z protokołem (ATP1):

Antygen

Odpowiedź

(2)

Dorośli i młodzież w wieku od lat 10 (% zaszczepionych)

Utrzymywanie się ochrony po 3-3,5 latach

Utrzymywanie się

ochrony po 5 latach

Utrzymywanie się ochrony po 10 latach

Dorośli(3)

Młodzież(3)

Dorośli(3)

Młodzież (3)

Dorośli(3)

Młodzież (3)

(N=261)

(N=250)

(N=74)

(N=309)

(N=232)

(N=158)

Błonica

> 0.1 j.m./ml

71,2%

91,6%

84,1%

86,8%

64,6%

82,4%

> 0.016

97,4%

100%

94,4%

99,2%

89,9%

98,6%

j.m./ml (4)

Tężec

> 0.1 j.m./ml

94,8%

100%

96,2%

100%

95,0%

97,3%

Krztusiec

> 5 EL.U/ml

Toksoid

90,6%

81,6%

89,5%

76,8%

85,6%

61,3%

krztuścowy

Hemaglutynina

100%

100%

100%

100%

99,4%

100%

włokienkowa

94,8%

99,2%

95,0%

98,1%

95,0%

96,0%

Pertaktyna

(1) ATP: Zgodnie z protokołem - obejmuje wszystkie zakwalifikowane osoby, które otrzymały jedną dawkę przypominajacą szczepionki Boostrix, dla których dane dotyczące immunogenności były dostępne dla przynajmniej jednego antygenu w określonym czasie.

(2) Odpowiedź: W określonym czasie stężenia przeciwciał przeciw błonicy i tężcowi > 0.1 j.m./ml było określane jako seroprotekcja a stężenie przeciwciał przeciw krztuścowi > 5 EL.U/ml było określane jako seropozytywność

(3) Pojęcia osoba dorosła i młodzież dotyczą wieku, w którym osoba otrzymała pierwsze szczepienie szczepionką Boostrix.

(4)    Odsetek osób ze stężeniami przeciwciał określanymi jako ochronne (> 0.1 j.m./ml w oznaczaniu metodzie ELISA lub > 0.016 j.m./ml w oznaczaniu metodą neutralizacji in-vitro Vero-cell).

N = najmniej sza liczba osób dla których dane dla poszczególnych antygenów były dostępne

Oceniono immunogenność szczepionki Boostrix Polio podanej 5 lat po pierwszej dawce przypominającej szczepionki Boostrix Polio podanej w wieku 4 do 8 lat. Miesiąc po zaszczepieniu, >99% osób było seropozytywnych w stosunku do krztuśca oraz miało ochronne poziomy przeciwciał przeciw błonicy, tężcowi i wszystkim trzem typom wirusa polio.

Oceniono również immunogenność szczepionki Boostrix (składowa dTpa szczepionki Boostrix Polio) podanej 10 lat po pierwszej dawce przypominającej szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowej) o zmniejszonej zawartości antygenów. Miesiąc po szczepieniu >99% osób zaszczepionych miało ochronne poziomy przeciwciał przeciw błonicy i tężcowi oraz było seropozytywnych w stosunku do krztuśca.

Po podaniu jednej dawki szczepionki Boostrix Polio 140 osobom dorosłym w wieku > 40 lat, które nie otrzymały żadnej szczepionki zawierającej składnik błoniczy lub tężcowy w ciągu ostatnich 20 lat, ponad 96,4% osób dorosłych było seropozytywnych w stosunku wszystkich trzech antygenów krztuśca oraz 77,7% i 95,7% miało ochronne poziomy przeciwciał przeciw odpowiednio błonicy i tężcowi.

Antygeny krztuścowe występujące w szczepionce Boostrix Polio są również zawarte w skojarzonej, pediatrycznej szczepionce z acelularną składową krztuśca (InfanrixTM), której skuteczność w szczepieniu pierwotnym wykazano w środowiskowym badaniu narażenia dotyczącym kontaktów domowych. Miana przeciwciał przeciwko wszystkim trzem składnikom krztuścowym po podaniu szczepionki Boostrix Polio są co najmniej równe lub wyższe od obserwowanych we wspomnianym wyżej badaniu. Na podstawie tego porównania stwierdza się, że Boostrix Polio daje ochronę przeciwko krztuścowi, jednak jej stopień i czas trwania nie zostały określone.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ocena właściwości farmakokinetycznych nie jest wymagana dla szczepionek.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań dotyczących bezpieczeństwa i toksyczności nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Medium 199 (jako stabilizator, zawierający aminokwasy, sole mineralne, witaminy i inne substancje)

Sodu chlorek

Woda do wstrzykiwań

Adiuwanty patrz punkt 2.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4 Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w lodówce (2°C - 8°C).

Po wyjęciu z lodówki szczepionka zachowuje stabilność przez 8 godzin w temperaturze +21°C.

Nie zamrażać.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

0,5 ml zawiesiny w ampułkostrzykawce (ze szkła typu I) z zatyczką tłoka z gumy butylowej z igłą lub bez igły w opakowaniach po 1 lub 10 ampułkostrzykawek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowywania produktu leczniczego do stosowania

Przed podaniem szczepionka powinna osiągnąć temperaturę pokojową. Ampułkostrzykawką należy wstrząsnąć w celu uzyskania jednorodnej mętnej, białej zawiesiny. Przed podaniem zawiesina powinna zostać oceniona wzrokowo pod kątem występowania jakichkolwiek obcych cząstek i (lub) zmiany wyglądu fizycznego. W razie ich stwierdzenia szczepionkę należy zniszczyć.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.


PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GlaxoSmithKline Biologicals S.A. rue de l’Institut 89 1330 Rixensart, Belgia

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14241

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

12.12.2007 / 17.08.2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

15.11.2012

Boostrix Polio