Imeds.pl

Borez 10 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

BOREZ, 5 mg, tabletki powlekane BOREZ, 10 mg, tabletki powlekane

Bisoprololi fumaras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Borez i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Borez

3.    Jak stosować lek Borez

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Borez

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK BOREZ I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Borez należy do grupy leków zwanych antagonistami receptorów beta-adrenergicznych (beta-adrenolityki). Leki te chronią serce przed zbyt intensywną czynnością.

Bisoprololu fumaran może być stosowany w leczeniu:

-    nadciśnienia tętniczego;

-    dławicy piersiowej (uczucie ucisku w klatce piersiowej);

-    niewydolności serca, objawiającej się dusznością podczas wysiłku fizycznego lub zatrzymaniem płynów w organizmie. W takim przypadku lek Borez może być stosowany jako leczenie dodatkowe w połączeniu z innymi lekami przeznaczonymi do leczenia niewydolności serca.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BOREZ Kiedy nie stosować leku Borez

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na bisoprololu fumaran lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Borez;

-    Jeśli u pacjenta stwierdzono wstrząs kardiogenny (ciężkie zaburzenie czynności serca, objawiające się szybkim i słabo wyczuwalnym tętnem, niskim ciśnieniem tętniczym krwi, zimną i spoconą skórą, osłabieniem i omdleniem);

-    jeśli u pacjenta wystąpił kiedykolwiek w przeszłości świszczący oddech lub ciężka astma oskrzelowa, ponieważ lek może zaburzać oddychanie;

-    jeśli u pacjenta występuje wolna czynność serca (mniej niż 60 uderzeń na minutę). W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

-    jeśli u pacjenta występuje bardzo niskie ciśnienie krwi;

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia krążenia (mogące powodować mrowienie, blednięcie lub sinienie palców rąk i stóp);

-    jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia rytmu serca;

-    jeśli u pacjenta ostatnio wystąpiła ostrą niewydolność serca lub istniejąca niewydolność jest niewyrównana i wymaga leczenia szpitalnego;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenie metaboliczne, w którym w organizmie występuje nadmierne nagromadzenie kwasów, zwane kwasicą metaboliczną. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

-    jeśli u pacjenta występuje nieleczony guz nadnerczy (guz chromochłonny).

-    jeśli pacjent stosuje floktafeninę (lek przeciwbólowy) lub sultopryd (stosowany w zaburzeniach psychicznych).

W razie wątpliwości dotyczących powyższych stanów należy zwrócić się do lekarza.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Borez

-    jeśli u pacjenta występuje świszczący oddech lub trudności w oddychaniu (astma oskrzelowa) konieczne może być jednoczesne podawanie leków rozszerzających oskrzela i stosowanie większych dawek agonistów receptorów beta-2 adrenergicznych.

-    jeśli u pacjenta występuje cukrzyca. Tabletki mogą maskować objawy małego stężenia cukru we krwi (np. przyspieszone bicie serca, nieprzyjemne odczucie szybkiego lub silnego bicia serca, nasilone pocenie);

-    jeśli pacjent nie spożywa pokarmów stałych (ścisła głodówka);

- jeśli pacjent jest leczony z powodu reakcji nadwrażliwości (alergicznych). Bisoprolol może zwiększać wrażliwość pacjenta na substancje, na które jest uczulony i nasilać ciężkość reakcji alergicznych. Leczenie adrenaliną może być nieskuteczne i konieczne może być zwiększenie dawki adrenaliny;

- jeśli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia (zaburzenie przewodzenia w sercu);

-    jeśli u pacjenta występuje dławica Prinzmetala. Jest to ból w klatce piersiowej spowodowany skurczem tętnic wieńcowych, zaopatrujących mięsień sercowy w krew;

-    jeśli pacjent ma jakiekolwiek zaburzenia krążenia krwi w kończynach, np. w dłoniach i stopach;

-    jeśli pacjent ma się poddać zabiegowi w znieczuleniu, należy poinformować lekarza, personel w szpitalu lub dentystę o wszystkich przyjmowanych lekach;

-    jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości łuszczyca (przewlekła choroba skóry przebiegająca z wysuszeniem i łuszczeniem skóry);

-    jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny (guz nadnerczy). Przed zastosowaniem bisoprololu pacjent otrzyma odpowiednie leczenie;

-    jeśli u pacjenta występuje choroba tarczycy. Lek Borez tabletki może maskować objawy nadczynności tarczycy (nadmiernej aktywności tarczycy).

Obecnie brak danych na temat leczenia bisoprololem niewydolności serca u pacjentów z następującymi stanami i schorzeniami:

-    cukrzyca leczona insuliną (typu I),

- ciężkie zaburzenia czynności nerek,

- ciężkie zaburzenia czynności wątroby,

-    niektóre choroby serca,

-    zawał serca w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Leczenie niewydolności serca bisoprololem wymaga regularnej kontroli lekarskiej. Jest to bezwzględnie konieczne szczególnie na początku leczenia.

Nie należy nagle przerywać leczenia bisoprololem, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Leczenia nie wolno przerywać nagle u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i dławicą piersiową ze współistniejącą niewydolnością serca. Dawkę należy zmniejszać stopniowo o połowę każdego tygodnia.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli którekolwiek z opisanych ostrzeżeń dotyczy pacjenta lub dotyczy sytuacji występujących w przeszłości.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Niektórych leków nie wolno stosować jednocześnie z bisoprololem, natomiast w przypadku innych wymagane są pewne modyfikacje (np. dostosowanie dawkowania).

Należy poinformować lekarza o stosowaniu któregokolwiek z następujących leków jednocześnie z lekiem Borez:

-    leki stosowane w celu kontrolowania ciśnienia krwi lub w leczeniu zaburzeń związanych z sercem (np. amiodaron, amlodypina, klonidyna, glikozydy naparstnicy, diltiazem, dyzopiramid, felodypina, flekainid, lidokaina, metylodopa, moksonidyna, fenytoina, propafenon, chinidyna, rylmenidyna, werapamil);

-    leki uspokajające i stosowane w leczeniu psychoz (chorób psychicznych), takie jak sultopryd, barbiturany (stosowane również w leczeniu padaczki), pochodne fenotiazyny (stosowane również w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów);

-    leki przeciwdepresyjne, takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i inhibitory MAO-A;

-    leki stosowane do znieczulenia podczas zabiegów chirurgicznych (patrz również „Kiedy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Borez );

-    niektóre leki przeciwbólowe (np. floktafenina, kwas acetylosalicylowy, diklofenak, indometacyna, ibuprofen, naproksen);

-    leki stosowane w leczeniu astmy oskrzelowaj, „zatkanego” nosa lub pewnych chorób oczu, takich jak jaskra (zwiększone ciśnienie w oku) lub w celu rozszerzenia źrenic;

-    niektóre leki stosowane w leczeniu wstrząsu (np. adrenalina, dobutamina, noradrenalina);

-    meflochina, lek stosowany w leczeniu malarii.

Wszystkie powyższe leki, w tym bisoprolol, mogą wpłynąć na ciśnienie krwi i (lub) na czynność serca.

-    insulina lub inne leki przeciwcukrzycowe. Nasileniu może ulec działanie obniżajace stężenia glukozy we krwi. Zamaskowaniu mogą ulec objawy ostrzegawcze małego stężenia cukru we krwi.

Stosowanie leku Borez z jedzeniem i piciem

Lek BOREZ tabletki może być przyjmowany w czasie posiłku lub niezależnie od posiłków. Zalecaną dawkę - całą tabletkę/całe tabletki i (lub) pół tabletki - należy połknąć w całości popijając wystarczającą ilością płynu; nie wolno rozgryzać ani kruszyć tabletek.

Alkohol może nasilać zawroty głowy i uczucie oszołomienia, które mogą występować po zastosowaniu tego leku. Jeśli wystąpią takie działania, należy unikać picia alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Borez może działać szkodliwie na ciążę i (lub) na nienarodzone dziecko. Istnieje zwiększone ryzyko porodu przedwczesnego, poronienia, małego stężenia cukru we krwi dziecka oraz zwolnienia rytmu jego serca. Lek może również wpłynąć na rozwój dziecka. Z tego powodu nie należy przyjmować bisoprololu podczas ciąży.

Nie wiadomo czy bisoprolol przenika do mleka kobiecego. W związku z tym nie jest zalecany w okresie karmienia piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Borez wywiera nieistotny wpływ lub nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK BOREZ

Lek Borez należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lekarz zaleci, ile tabletek przyjmować. Należy przyjmować lek Borez tabletki rano: przed, w trakcie lub po śniadaniu. Zalecaną dawkę (całą tabletkę/całe tabletki i (lub) pół tabletki) - należy połknąć w całości, popijając wystarczającą ilością płynu; nie wolno rozgryzać ani kruszyć tabletek.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to:

Nadciśnienie tętnicze/dławica piersiowa:

Dorośli

Dawka ustalana jest indywidualnie.

Zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg raz na dobę.

Zwyczajna dawka dla dorosłych wynosi 10 mg raz na dobę. W razie potrzeby lekarz może zwiększyć lub zmniejszyć dawkę.

Maksymalna dawka wynosi 20 mg raz na dobę.

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek dawka dobowa nie powinna być większa niż 10 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zazwyczaj nie ma konieczności zmiany dawki. Leczenie rozpoczyna się od najmniejszej możliwej dawki.

Stosowanie u dzieci

Dotychczas nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku BOREZ u dzieci.

Niewydolność serca (zmniejszona siła skurczu serca):

Dorośli

Przed rozpoczęciem stosowania leku Borez pacjent będzie już przyjmować inhibitor ACE (lek, który rozszerza naczynia krwionośne, obniżając w ten sposób ciśnienie krwi), lek moczopędny (lek, który zwiększa wydalanie moczu, obniżając w ten sposób ciśnienie krwi) lub glikozyd naparstnicy (lek nasercowy i przeciwnadciśnieniowy).

Lekarz będzie stopniowo zwiększać dawkę, aż do osiągnięcia efektu terapeutycznego:

1,25 mg raz na dobę przez tydzień: w przypadku dobrej tolerancji dawka zostanie zwiększona do

2.5    mg raz na dobę przez kolejny tydzień: w przypadku dobrej tolerancji dawka zostanie zwiększona do 3,75 mg raz na dobę przez kolejny tydzień: w przypadku dobrej tolerancji dawka zostanie zwiększona do 5 mg raz na dobę przez kolejne 4 tygodnie: w przypadku dobrej tolerancji dawka zostanie zwiększona do

7.5    mg raz na dobę przez kolejne 4 tygodnie: w przypadku dobrej tolerancji dawka zostanie zwiększona do

10 mg raz na dobę w leczeniu podtrzymującym.

Maksymalna dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

Dostępne są podzielne tabletki Borez 2,5 mg do stosowania w fazie początkowego zwiększania dawki (1,25 do 3,75 mg/dobę).

Lekarz ustali najbardziej odpowiednią dawkę dla pacjenta, biorąc pod uwagę, m.in. wszelkie możliwe działania niepożądane.

Po podaniu pierwszej dawki 1,25 mg lekarz skontroluje u pacjenta ciśnienie krwi, częstość pracy serca i obecność jakichkolwiek zaburzeń czynności serca.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek dawka leku będzie zwiększana z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zasadniczo nie ma konieczności zmiany dawki.

Stosowanie u dzieci

Dotychczas nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku BOREZ u dzieci.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Borez jest zbyt mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzielenie tabletki

Należy położyć tabletkę na twardej, płaskiej powierzchni, linią podziału do góry. Nacisnąć kciukiem na środek tabletki. Tabletka pęknięcie na połowy.

Czas trwania leczenia

Leczenie lekiem Borez jest zazwyczaj leczeniem długotrwałym.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Borez

W razie przypadkowego zażycia za dużej liczby tabletek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Należy zabrać ze sobą pozostałe tabletki lub tę ulotkę, aby personel medyczny wiedział dokładnie, jaki lek został zażyty. Objawy przedawkowania mogą obejmować zawroty głowy, uczucie oszołomienia, uczucie zmęczenia, duszność i (lub) świszczący oddech. Może również wystąpić zwolnienie rytmu serca, obniżenie ciśnienia krwi, ostra niewydolność serca i małe stężenie glukozy we krwi (które może objawiać się jako uczucie głodu, nasilonego pocenia i kołatania serca).

Pominięcie przyjęcia leku Borez

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć zwykłą dawkę niezwłocznie po przypomnieniu sobie o zapomnianej dawce, a następnie przejść do zwykłego schematu dawkowania kolejnego dnia.

Przerwanie stosowania leku Borez

Leczenia lekiem Borez nie wolno przerywać w sposób nagły. Nagłe przerwanie leczenia może spowodować pogorszenie stanu zdrowia pacjenta. Podczas przerywania leczenia dawkę leku trzeba zmniejszać stopniowo przez kilka tygodni, zgodnie z zaleceniem lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Borez może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane podzielono na podstawie następujących grup częstości:

Bardzo często:

występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów

Często:

występujące u 1 do 10 na 100 pacjentów

Niezbyt często:

występujące u 1 do 10 na 1000 pacjentów

Rzadko:

występujące u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

Bardzo rzadko:

występujące rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów

Częstość nieznana:

nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Bardzo często występujące działania niepożądane (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    wolne bicie serca. To działanie niepożądane występuje niezbyt często podczas leczenia nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej.

Często występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    uczucie wyczerpania; to działanie niepożądane występuje niezbyt często podczas leczenia nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej.

-    zawroty głowy, męczliwość, bóle głowy (szczególnie na początku leczenia u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i dławicą piersiową; te działania niepożądane są zwykle łagodne i często ustępują w ciągu 1-2 miesięcy);

-    uczucie zimna lub drętwienia w kończynach i końcowych częściach ciała (palce rąk i nóg, uszy i nos); częstsze występowanie kurczowego bólu nóg podczas chodzenia;

-    nasilenie istniejącej niewydolności serca. To działanie niepożądane występuje niezbyt często podczas leczenia nadciśnienia tętniczego lub dławicy piersiowej.

-    istotne zmniejszenie ciśnienia tętniczego (niedociśnienie tętnicze), szczególnie u pacjentów z niewydolnością serca;

-    nudności, wymioty;

-    biegunka;

-    zaparcie.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    uczucie wyczerpania. To działanie niepożądane występuje często w leczeniu niewydolności serca.

-    zawroty głowy, szczególnie podczas nagłego wstawania (hipotonia ortostatyczna);

-    zaburzenia snu;

-    depresja;

-    wolne bicie serca. To działanie niepożądane występuje bardzo często w leczeniu niewydolności serca.

-    nieregularne bicie serca;

-    nasilenie istniejącej niewydolności serca; to działanie niepożądane występuje często w leczeniu niewydolności serca.

-    trudności w oddychaniu mogą wystąpić u pacjentów z astmą oskrzelową lub zaburzeniami oddychania w przeszłości;

-    osłabienie i kurcze mięśni.

Rzadko występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

-    koszmary senne;

-    omamy;

-    omdlenie;

-    zaburzenia słuchu;

-    zapalenie błony śluzowej nosa z katarem i podrażnieniem;

-    reakcje alergiczne (świąd, zaczerwienienie, wysypka);

-    suchość oczu na skutek zmniejszonego wydzielania łez (należy zachować ostrożność, jeśli stosuje się soczewki kontaktowe);

-    zapalenie wątroby, które może powodować ból brzucha, utratę apetytu i czasami żółtaczkę z zażółceniem białkówek oczu i skóry oraz ciemną barwą moczu;

-    zmniejszenie sprawności seksualnej (zaburzenia potencji);

-    zwiększenie stężenia lipidów we krwi (triglicerydów) i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    nasilenie łuszczycy lub wywołanie podobnej suchej, łuszczącej się wysypki;

-    łysienie;

-    świąd lub zaczerwienienie oczu (zapalenie spojówek).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BOREZ

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Borez po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu blistrowym i pudełku po określeniu: EXP. Dwie pierwsze cyfry oznaczają miesiąc, a cztery ostatnie cyfry oznaczają rok terminu ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Borez

Substancją czynną leku jest bisoprololu fumaran.

Borez 5 mg tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu, co odpowiada 4,24 mg bisoprololu.

Borez 10 mg tabletki powlekane:

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu, co odpowiada 8,49 mg bisoprololu. Ponadto lek zawiera:

celulozę mikrokrystaliczną, wapnia wodorofosforan bezwodny, sodu laurylosiarczan, krospowidon, krzemionkę koloidalną bezwodną i glicerolu dibehenian w rdzeniu tabletki oraz hypromelozę, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400 i żelaza tlenek żółty (E172) w otoczce tabletki.

Jak wygląda lek Borez i co zawiera opakowanie

Lek Borez 5 mg tabletki powlekane to żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie. Linia podziału służy do podziału tabletki na dwie równe części.

Tabletki dostępne są w opakowaniach blistrowych podzielnych na pojedyncze dawki z perforowanego PVC/TE/PVDC/Aluminium. Każde opakowanie blistrowe zawiera 10 tabletek. Zadrukowane pudełko tekturowe zawiera 30 tabletek (3 blistry w opakowaniu) i ulotkę dla pacjenta.

Lek Borez 10 mg tabletki powlekane to brunatno-żółte, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z linią podziału po jednej stronie.

Tabletki dostępne są w opakowaniach blistrowych podzielnych na pojedyncze dawki z perforowanego PVC/TE/PVDC/Aluminium. Każde opakowanie blistrowe zawiera 10 tabletek. Zadrukowane pudełko tekturowe zawiera 30 tabletek (3 blistry w opakowaniu) i ulotkę dla pacjenta.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca ALKALOID-INT d.o.o.,

Slandrova ulica 4,

1231 Ljubljana-Crnuce,

Słowenia

tel.: +386-1- 300 - 42 90 faks: +386-1- 300 - 42 91 e-mail: info@alkaloid.si

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Bulgaria

Tyrez 5 mg;10 mg film-coated tablets / ^HUMnpaHH TadneTKH

Republica Ceha

Tyrez 5 mg;10 mg potahovane tablety

Ungaria

Dorez 5 mg;10 mg filmtabletta

Polonia

Borez 5 mg;10 mg tabletki powlekane

Republica Slovacia

Tyrez 5 mg;10 mg film-obalene tablety

Slovenia

Borez 5 mg;10 mg filmsko oblozene tablete

Romania

Borez 5 mg;10 mg comprimate filmate

Data zatwierdzenia ulotki:

03/2012 8/8