+ iMeds.pl

Breakyl 800 mcgUlotka Breakyl

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

BREAKYL, 200 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe BREAKYL, 400 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe BREAKYL, 600 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe BREAKYL, 800 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe BREAKYL, 1200 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe BREAKYL Start, 200, 400, 600, 800 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe

Fentanylum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Breakyl i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Breakyl

3.    Jak stosować lek Breakyl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Breakyl

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK BREAKYL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Breakyl lamelki podpoliczkowe zawiera substancję czynną, fentanyl, silnie działający lek przeciwbólowy, należący do grupy opioidów. Breakyl wskazany jest w leczeniu przebijającego bólu nowotworowego u dorosłych pacjentów. Ból przebijający to dodatkowy, nagły ból. Może wystąpić pomimo regularnego stosowania opioidowych leków przeciwbólowych.

Breakyl można stosować tylko wtedy, gdy pacjent przyjmuje już i jest przyzwyczajony do regularnej terapii lekami opioidowymi, takimi jak morfina, oksykodon lub fentanyl w postaci przezskórnej przez co najmniej tydzień w leczeniu przewlekłego bólu nowotworowego.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BREAKYL

Kiedy nie stosować leku Breakyl:

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na fentanyl lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (pełna lista substancji pomocniczych, patrz punkt „Inne informacje” na końcu ulotki).

•    jeśli pacjent przyjmuje obecnie lub przyjmował w ciągu ostatnich 2 tygodni inhibitory monoaminooksydazy (MAO) (stosowane w ciężkiej depresji).

•    jeśli pacjent ma poważne zaburzenia oddychania lub ciężkie obturacyjne schorzenie płuc (np. ciężką astmę).

•    jeśli pacjent nie stosuje regularnie przez co najmniej jeden tydzień przepisanego przez lekarza leku opioidowego (np. kodeiny, fentanylu, hydromorfonu, morfiny, oksykodonu, petydyny), do regularnego kontrolowania bólu przewlekłego, zgodnie z planem każdego dnia.

Jeśli opioidowe leki przeciwbólowe nie były stosowane, nie wolno stosować leku Breakyl, ze względu na możliwość zwiększenia ryzyka niebezpiecznego zwolnienia i (lub) spłycenia oddechu, a nawet jego zatrzymania).

•    jeśli u pacjenta występuje krótkotrwały ból inny niż ból przebijający.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych przypadków, przed rozpoczęciem stosowania leku Breakyl należy omówić to z lekarzem, ponieważ powinien on wziąć je pod uwagę podczas przepisywania dawki leku:

•    jeśli stosowanie przez pacjenta leku opioidowego stosowanego w przewlekłym bólu nowotworowym nie jest jeszcze ustabilizowane.

•    jeśli występuje schorzenie wpływające na oddychanie.

•    jeśli występuje uraz głowy lub jeśli lekarz zdiagnozował podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe.

•    jeśli występują problemy z sercem, zwłaszcza niskie tętno lub inne zaburzenia serca.

•    jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi, szczególnie spowodowane małą objętością płynów w krwiobiegu.

•    jeśli występują zaburzenia wątroby lub nerek, ponieważ narządy te wpływają na przemianę leku przez organizm.

•    jeśli występuj e zapalenie śluzówki j amy ustnej.

•    jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwdepresyjne lub przeciwpsychotyczne, patrz punkt „Breakyl a inne leki”.

Więcej informacji, patrz punkt 3.

Dzieci i młodzież

Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku od 0 do 18 lat.

Lek Breakyl zawiera fentanyl w ilości, która może być śmiertelna dla dziecka. Z tego względu Breakyl musi być zawsze przechowywany w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Jeśli pacjent jest sportowcem, powinien mieć świadomość, że lek może dawać pozytywny wynik testów antydopingowych.

Breakyl a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować leku Breakyl podczas równoczesnego przyjmowania inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) (stosowanych w ciężkiej depresji) ani w okresie 2 tygodni po ich odstawieniu.

Zanim rozpocznie się stosowanie leku Breakyl, należy poinformować lekarza lub farmaceutę

o stosowaniu któregokolwiek z poniższych leków:

leki powodujące, że pacjent czuje się zmęczony lub senny, np.:

•    leki nasenne,

•    leki stosowane w leczeniu lęku, nerwowości, depresji,

•    leki stosowane w leczeniu napięcia i sztywności mięśni (leki miorelaksacyjne),

•    leki stosowane w leczeniu alergii (leki przeciwhistaminowe).

Leki mogące zakłócać przetwarzanie leku Breakyl przez organizm (przez izoenzym CYP3A4), ponieważ może to doprowadzić do zwiększenia stężenia fentanylu we krwi. To z kolei może nasilić lub wydłużyć działanie leku Breakyl i spowodować potencjalnie śmiertelne zaburzenia oddychania. Do tych leków należą np.:

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych (takie jak erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna)

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (takie jak ketokonazol, itrakonazol, flukonazol)

•    leki stosowane w zwalczaniu zakażeń wirusowych, np. zakażenia wirusem HIV (takie jak rytonawir, indinawir, nelfinawir, sakwinawir)

•    leki stosowane w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych (takie jak diltiazem, werapamil)

•    leki stosowane w ciężkich nudnościach (takie jak aprepitant, dronabinol)

•    leki stosowane w leczeniu depresji (takie jak fluoksetyna)

•    leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego w żołądku (takie jak cymetydyna).

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych zwiększa się, jeśli pacjent przyjmuje takie leki jak określone leki przeciwdepresyjne lub przeciwpsychotyczne. Lek Breakyl może oddziaływać wzajemnie z tymi lekami i u pacjenta mogą wystąpić zmiany stanu psychicznego (np. pobudzenie, omamy, śpiączka) i inne działania, takie jak temperatura ciała powyżej 38°C, zwiększenie częstości akcji serca, niestabilne ciśnienie krwi i wzmożenie odruchów, sztywność mięśni, brak koordynacji i (lub) objawy żołądkowo-jelitowe (np. nudności, wymioty, biegunka). Lekarz powie pacjentowi, czy lek Breakyl jest dla niego odpowiedni.

Leki mogące nasilać przetwarzanie fentanylu przez organizm (pobudzające izoenzym CYP3A4), a przez to zmniejszające jego skuteczność, takie jak:

•    leki nasenne i uspokajające (takie jak fenobarbital)

•    leki stosowane w zwalczaniu drgawek padaczkowych/napadów padaczki (takie jak karbamazepina, fenytoina, okskarbamazepina)

•    leki stosowane w hamowaniu namnażania wirusów (takie jak efawirenz, newirapina)

•    leki przeciwzapalne i immunosupresyjne (takie jak glikokortykosteroidy)

•    leki stosowane w leczeniu cukrzycy (takie jak pioglitazon)

•    antybiotyki stosowane w leczeniu gruźlicy (takie jak ryfabutyna, ryfampicyna)

•    leki psychostymulujące (takie jak modafinil)

•    leki stosowane w leczeniu depresji (takie jak ziele dziurawca).

Należy poinformować lekarza w przypadku przerwania stosowania tych leków lub zmniejszenia ich dawki podczas stosowania leku Breakyl. Lekarz będzie dokładnie obserwował pacjenta, czy nie występują u niego objawy działania toksycznego opioidów i może odpowiednio dostosować dawkę leku Breakyl.

W przypadku równoczesnego stosowania niektórych rodzajów silnych środków przeciwbólowych nazywanych częściowymi agonistami/antagonistami opioidowymi, np. buprenorfina, nalbufina oraz pentazocyna, u pacjenta mogą wystąpić objawy zespołu odstawienia opioidów (nudności, wymioty, biegunka, niepokój, dreszcze, drżenie oraz potliwość).

Breakyl z jedzeniem, piciem i alkoholem

Należy unikać picia alkoholu, ponieważ może on dodatkowo powodować uspokojenie i zaburzać oddychanie. Nie należy pić soku grejpfrutowego, gdyż może spowolnić przetwarzanie fentanylu przez organizm, a przez to spowodować nasilenie lub wydłużenie działania leku Breakyl i doprowadzić do potencjalnie śmiertelnych zaburzeń oddychania.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Breakyl w czasie ciąży, chyba, że zaleci to lekarz. Nie należy stosować leku Breakyl w czasie porodu, ponieważ fentanyl może spowodować depresję oddechową u noworodka.

Fentanyl może przenikać do mleka matki i powodować działania niepożądane u niemowlęcia karmionego piersią. Nie należy stosować leku Breakyl u kobiet karmiących piersią. Karmienia piersią nie należy rozpoczynać przez co najmniej 5 dni po podaniu ostatniej dawki leku Breakyl.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy poradzić się lekarza, czy po kilku godzinach od zastosowania leku Breakyl można bezpiecznie prowadzić pojazdy i obsługiwać maszyny.

Opioidowe leki przeciwbólowe, takie jak fentanyl, mogą upośledzać sprawność psychiczną i (lub) fizyczną, wymaganą do wykonywania zadań potencjalnie niebezpiecznych. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w przypadku wystąpienia senności lub zawrotów głowy, niewyraźnego lub podwójnego widzenia, lub trudności z koncentracją podczas stosowania leku Breakyl.

Breakyl zawiera glikol propylenowy (E 1520), benzoesan sodu (E 211), parahydroksybenzoesan metylu (E 218) i parahydroksybenzoesan propylu (E 216).

Benzoesan sodu działa słabo drażniąco na skórę, oczy i błony śluzowe. Parahydroksybenzoesan metylu oraz parahydroksybenzoesan propylu mogą powodować reakcje uczuleniowe (prawdopodobnie opóźnione). Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.

3. JAK STOSOWAĆ LEK BREAKYL

Lek Breakyl należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie

Jeżeli pacjent rozpoczyna stosowanie leku Breakyl, lekarz ustali wspólnie z pacjentem indywidualną dawkę powodującą ustąpienie bólu przebijającego (dobieranie dawki). Jest to istotne, ponieważ nie można ustalić dawki skutecznej leku Breakyl na podstawie dobowej dawki opioidów stosowanych w leczeniu przewlekłego bólu nowotworowego lub innych leków stosowanych w leczeniu nowotworowego bólu przebijającego.

W procesie dobierania dawki, dawka leku jest stopniowo zwiększana. Jeśli osiągnięta zostanie dawka powodująca odpowiednie ustąpienie bólu po 30 minutach i jeżeli ewentualne działania niepożądane są akceptowane przez pacjenta, jest to dawka skuteczna. Ważne jest, aby ściśle przestrzegać zaleceń lekarza.

Zazwyczaj stosuje się poniższą procedurę w celu dobrania dawki.

Dobieranie dawki

Leczenie należy rozpocząć od dawki początkowej 200 mikrogramów leku Breakyl.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli ból przebijający nie ustąpi po 30 minutach od podania dawki leku Breakyl. Jeśli pacjent dobrze toleruje lek, lekarz zaleci zastosowanie kolejnej większej dawki leku Breakyl podczas następnego wystąpienia bólu przebijającego. Lekarz może stopniowo zwiększać dawkę od 200 do 400, 600 i 800 mikrogramów.

W tym celu Breakyl Start zawiera po jednej lamelce podpoliczkowej o mocy 200, 400,

600 i 800 mikrogramów.

Odpowiednio większe dawki można też uzyskać poprzez stosowanie połączenia lamelek Breakyl 200 mikrogramów równocześnie:

1    lamelka podpoliczkowa Breakyl 200 odpowiada dawce 200 mikrogramów

2    lamelki podpoliczkowe Breakyl 200 odpowiadają dawce 400 mikrogramów

3    lamelki podpoliczkowe Breakyl 200 odpowiadają dawce 600 mikrogramów

4    lamelki podpoliczkowe Breakyl 200 odpowiadają dawce 800 mikrogramów.

W przypadku, gdy dawka Breakyl Start o największej mocy (800 mikrogramów) lub połączenie 4 lamelek podpoliczkowych jednocześnie (800 mikrogramów) są nieskuteczne w usuwaniu bólu, lekarz może przepisać Breakyl 1200 mikrogramów. Jest to największa dostępna moc leku Breakyl.

Jeśli określono dawkę skuteczną, lekarz przepisze tę dawkę do leczenia następnych epizodów bólu przebijającego.

Należy stosować Breakyl tylko raz podczas jednego epizodu bólu przebijającego i odczekać co najmniej 4 godziny przed zastosowaniem kolejnej dawki.

Jeżeli odpowiednie ustąpienie bólu nie nastąpi w ciągu 30 minut od zastosowania dawki leku Breakyl, pacjent może zastosować lek doraźny, jeżeli tak zalecił lekarz.

Częstość stosowania

Nie należy stosować więcej niż 4 dawek leku Breakyl na dobę.

Ponowne dobieranie dawki

Należy natychmiast poinformować lekarza w przypadku występowania bólu przebijającego częściej niż 4 razy na dobę. Lekarz może zwiększyć dawkę leku stosowanego w przewlekłym bólu nowotworowym. Gdy ból ten jest ponownie opanowany, lekarz może dostosować dawkę leku Breakyl. W celu osiągnięcia lepszych wyników należy poinformować lekarza o bólu oraz o działaniu leku Breakyl ma organizm pacjenta, aby w razie potrzeby dobrać dawkę.

Nie należy samodzielnie zmieniać dawki leku Breakyl lub stałej terapii opioidowej . Zmiany dawkowania muszą być zalecone i obserwowane przez lekarza.

Sposób podawania

Lamelki podpoliczkowe Breakyl są zalecane do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej.

Po umieszczeniu lamelki na wewnętrznej stronie policzka, fentanyl wchłania się bezpośrednio przez nabłonek jamy ustnej do krążenia ogólnego.

•    Otworzyć saszetkę leku Breakyl bezpośrednio przed użyciem, zgodnie z zamieszczoną na niej instrukcją;

•    Zwilżyć językiem wewnętrzną stronę policzka bądź przepłukać jamę ustną wodą, aby nawilżyć miejsce, w którym Breakyl zostanie umieszczony;

•    Wziąć suchą dłonią lamelkę Breakyl między palec wskazujący a kciuk, różową stroną zwróconą w kierunku kciuka (Rysunek 1);

•    Umieścić lamelkę podpoliczkową Breakyl wewnątrz jamy ustnej tak, aby różowa strona gładko przylegała do wewnętrznej powierzchni policzka (Rysunek 2);

•    Przycisnąć i przytrzymać w miejscu nałożenia minimum 5 sekund, aż lamelka mocno przylgnie. Powinna być widoczna biała strona (Rysunek 3);

•    Podczas aplikacji więcej niż jednej lamelki Breakyl jednocześnie należy upewnić się, że każda dokładnie przylega do błony śluzowej. Aby uniknąć zachodzenia na siebie lamelek, można je umieścić na śluzówce prawego i lewego policzka.


Po tym czasie lek Breakyl powinien pozostać na swoim miejscu. Po upływie 5 minut można przyjmować płyny.

Lamelka zazwyczaj rozpuszcza się całkowicie w ciągu 15-30 minut po podaniu. W pojedynczych przypadkach całkowite rozpuszczenie leku może nastąpić po czasie dłuższym niż 30 minut, jednak nie wpływa to na wchłanianie fentanylu.

Należy unikać zmiany położenia lamelki podpoliczkowej za pomocą języka lub palca. Nie należy spożywać pokarmów do czasu całkowitego rozpuszczenia leku.

Nie należy żuć lub połykać leku Breakyl. Może to spowodować zmniejszenie działania przeciwbólowego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Breakyl lub podejrzenie przypadkowego zastosowania przez kogoś leku Breakyl

Jeżeli po zastosowaniu leku Breakyl wystąpi nadmierna senność, należy natychmiast usunąć Breakyl lamelki podpoliczkowe bądź ich resztki z ust i wezwać inną osobę do pomocy.

Pacjent lub jego opiekun powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym, szpitalem lub pogotowiem ratunkowym w celu oceny zagrożenia oraz uzyskania porady.

Objawami przedawkowania mogą być:

   nadmierna senność

•    zawroty głowy

•    nudności lub wymioty

•    spowolnienie i (lub) spłycenie oddechu

•    bądź obniżona temperatura ciała, wolne bicie serca, trudności w koordynacji rąk i nóg.

Jeżeli ktoś przypadkowo zastosował lek Breakyl, może doznać takich samych działań niepożądanych, jak opisano powyżej w części dotyczącej przedawkowania.

Objawy te mogą wystąpić na początku leczenia, jeśli dawka leku Breakyl jest zbyt duża lub jeśli pacjent stosuje lek Breakyl w zbyt dużych ilościach. Pacjent wraz z opiekunem powinni omówić z lekarzem, jakie natychmiastowe działania podjąć w takim przypadku.

Uwagi dla opiekunów

W razie spowolnienia i (lub) spłycenia oddechu u pacjenta stosującego Breakyl lub u osoby, która przypadkowo zastosowała Breakyl, dla której nie został on przepisany oraz w przypadku trudności w wybudzeniu, należy natychmiast:

•    jeżeli lamelka lub jej resztki nadal znajdują się w miejscu nałożenia (wewnątrz policzka), jak najszybciej je usunąć

•    wezwać pomoc medyczną

•    w oczekiwaniu na pogotowie:

-    jeśli pacjent śpi pobudzać pacjenta poprzez rozmowę lub delikatne potrząsanie od czasu do czasu.

-    jeśli pacjent ma trudności z oddychaniem, należy prowokować pacjenta do oddechu co 5-10 sekund.

-    jeśli pacjent przestanie oddychać, należy prowadzić reanimację pacjenta metodą „usta-usta” aż do przyjazdu pogotowia (pomocy lekarskiej).

Przerwanie stosowania leku Breakyl

Stosowanie leku Breakyl należy przerwać, gdy nie występuje już ból przebijający. Należy jednak w dalszym ciągu przyjmować dotychczasowe opioidowe leki łagodzące ból w celu leczenia utrzymującego się bólu nowotworowego zgodnie z zaleceniem lekarza. Po przerwaniu stosowania leku Breakyl mogą wystąpić objawy odstawienia podobne do potencjalnych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem leku Breakyl. W przypadku wystąpienia objawów odstawienia lub obaw dotyczących łagodzenia bólu należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz oceni, czy konieczne jest podanie leków w celu ograniczenia lub wyeliminowania objawów odstawienia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, lek Breakyl może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najpoważniejsze działania niepożądane to spłycenie oddechu, niskie ciśnienie krwi i wstrząs.

Jeśli wystąpi nadmierna senność lub spowolniony i (lub) spłycony oddech, pacjent lub jego opiekun powinni natychmiast powiadomić lekarza i wezwać pomoc medyczną. Jeżeli lamelka lub jej resztki nadal znajdują się w miejscu nałożenia na policzku, należy je natychmiast usunąć.

Najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi były nudności, senność oraz zawroty głowy.

Ponieważ podczas stosowania leku Breakyl jednocześnie stosowana jest regularna terapia innymi opioidami w leczeniu bólu przewlekłego, takimi jak morfina, oksykodon lub fentanyl w postaci przezskórnej, działania niepożądane opioidów mogą narastać po podaniu innych leków.

Z tego względu niemożliwe jest jednoznaczne oddzielenie działań niepożądanych leku Breakyl od działań innych opioidów.

Działania niepożądane przynajmniej prawdopodobnie związane z leczeniem są następujące:

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

-    nadmierne zmęczenie/senność, zawroty głowy, ból głowy, uspokojenie

-    zaburzenia widzenia (np. niewyraźne lub podwójne widzenie)

-    nudności, zaparcia, wymioty, suchość w ustach

-    swędzenie

-    zmęczenie

-    stan splątania.

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

-    wzrost ciśnienia tętniczego

-    zaburzenia smaku, apatia, zaburzenia pamięci, zaburzenia myślenia

-    spowolnienie lub spłycenie oddechu, przekrwienie zatok

-    biegunka, zapalenie śluzówki jamy ustnej, krwawnienie z dziąseł, niestrawność, owrzodzenie ust, ból jamy ustnej, ból przy przełykaniu

-    nietrzymanie moczu

-    nadmierne pocenie się, skłonność do siniaków

-    drżenie mięśni, osłabienie mięśni, bóle stawów, bóle mięśniowe, bóle kończyn, bóle szczęki

-    zmniejszenie apetytu

-    przypadkowe urazy (np. upadki)

-    uderzenia gorąca/uczucie gorąca

-    osłabienie, dreszcze, gorączka, pragnienie

-    lęk lub zdenerwowanie, omamy, urojenia, nietypowe sny, bezsenność, niepokój.

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów):

-    odruchy mięśniowe, drgawki, nietypowe odczucia, takie jak mrowienie, drętwienie, przeczulica, także okołoustna, zaburzenia koordynacji ruchowej

-    ciężkie zaburzenia oddychania

-    ból brzucha, wiatry, wzdęcia

-    zaburzenia oddawania moczu

-    wysypka skórna

-    rozszerzenie naczyń krwionośnych

-    ogólne złe samopoczucie

-    obrzęki rąk lub nóg

-    nietypowe myślenie, zobojętnienie, depresja, zmienność nastroju, euforia.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-zespół odstawienia (może występować wraz z następującymi działaniami niepożądanymi: nudności, wymioty, biegunka, niepokój, dreszcze, drżenie i potliwość)

Istnieje ryzyko nadużywania lub uzależnienia od leku Breakyl. Ryzyko to wzrasta w przypadku uzależnienia lub nadużywania obecnie lub w przeszłości innych leków, narkotyków lub alkoholu. Uzależnienie występuje jednak rzadko w przypadku stosowania opioidów do celów leczniczych.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. 22 49 21 301, faks 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BREAKYL

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ilość fentanylu zawarta w leku Breakyl może być śmiertelna dla dziecka lub osoby, która nie stosuje regularnej terapii opioidowej. Lek powinien być przechowywany w bezpiecznym, zamkniętym miejscu.

Nie stosować leku Breakyl po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i każdej saszetce po skrócie EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.

Nie przechowywać w lodówce.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie stosować leku Breakyl, jeśli zauważy się oznaki uszkodzenia saszetki foliowej. Nie należy stosować lamelki podpoliczkowej, jeśli została ona uszkodzona lub rozcięta podczas otwierania.

Leku Breakyl nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.

W przypadku odstawienia leku Breakyl lub posiadania nadmiarowych saszetek należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko oraz umożliwi uniknięcie zastosowania niezużytego leku przez dzieci i (lub) osoby, którym nie został przepisany.

Co zawiera lek Breakyl

- Substancją czynną leku jest fentanyl w postaci fentanylu cytrynianu.

Breakyl, 200 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe

Jedna lamelka podpoliczkowa zawiera 200 mikrogramów fentanylu (w postaci fentanylu cytrynianu), Breakyl, 400 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe

Jedna lamelka podpoliczkowa zawiera 400 mikrogramów fentanylu (w postaci fentanylu cytrynianu), Breakyl, 600 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe

Jedna lamelka podpoliczkowa zawiera 600 mikrogramów fentanylu (w postaci fentanylu cytrynianu), Breakyl, 800 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe

Jedna lamelka podpoliczkowa zawiera 800 mikrogramów fentanylu (w postaci fentanylu cytrynianu) lub

Breakyl, 1200 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe

Jedna lamelka podpoliczkowa zawiera 1200 mikrogramów fentanylu (w postaci fentanylu cytrynianu).

- Ponadto lek zawiera:

Warstwa aktywna:

Glikol propylenowy (E1520)

Sodu benzoesan (E 211)

Metylu parahydroksybenzoesan (E 218) Propylu parahydroksybenzoesan (E 216) Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Kwas cytrynowy bezwodny all-rac-a-Tokoferylu octan Sodu fosforan jednozasadowy bezwodny Sodu wodorotlenek

Sodu fosforan trójzasadowy bezwodny Polikarbofil

Hydroksypropyloceluloza Hydroksyetyloceluloza Karmeloza sodowa

Warstwa zewnętrzna:

Sodu benzoesan (E 211)

Metylu parahydroksybenzoesan (E 218) Propylu parahydroksybenzoesan (E 216) Kwas cytrynowy bezwodny all-rac-a-Tokoferylu octan Hydroksypropyloceluloza Hydroksyetyloceluloza Tytanu dwutlenek (E 171)

Sacharyna sodowa Olejek miętowy

Jak wygląda lek Breakyl i co zawiera opakowanie

Breakyl to rozpuszczalna w wodzie, prostokątna, płaska, elastyczna lamelka podpoliczkowa z jedną stroną różową, a drugą białą, zaprojektowana tak, aby dostarczać fentanyl bezpośrednio do krwiobiegu. Strona różowa zawiera substancję czynną, fentanyl. Strona biała minimalizuje uwalniane fentanylu do śliny w celu uniknięcia połknięcia substancji czynnej.

Poniższe matryce przedstawiają wielkości dostępnych dawek:

mikrogramów    mikrogramów    mikrogramów    mikrogramów    mikrogramów

Każda lamelka podpoliczkowa jest zapakowana oddzielnie w szczelną saszetkę, odpowiednio zabezpieczającą lek przed dziećmi.

Lek Breakyl dostępny jest w następujących opakowaniach:

Breakyl 200 mikrogramów: pudełko tekturowe zawierające 4, 10 lub 28 saszetek z jedną lamelką podpoliczkową każda.

Breakyl 400 mikrogramów: pudełko tekturowe zawierające 4, 10 lub 28 saszetek z jedną lamelką podpoliczkową każda.

Breakyl 600 mikrogramów: pudełko tekturowe zawierające 4, 10 lub 28 saszetek z jedną lamelką podpoliczkową każda.

Breakyl 800 mikrogramów: pudełko tekturowe zawierające 4, 10 lub 28 saszetek z jedną lamelką podpoliczkową każda.

Breakyl 1200 mikrogramów: pudełko tekturowe zawierające 4, 10 lub 28 saszetek z jedną lamelką podpoliczkową każda.

Breakyl Start: 4 saszetki zawierające po jednej lamelce podpoliczkowej 200, 400, 600 lub 800 mikrogramów każda, w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

MEDA Pharmaceuticals Sp. z o.o. ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa

tel.: 22-697-71-00, faks: 22-697-71-01 e-mail: meda@meda.pl

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Norwegia: Buquel/ Buquel Start

Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy: Breakyl/ Breakyl Start

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

11

Breakyl

Charakterystyka Breakyl

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

BREAKYL, 200 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe

BREAKYL, 400 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe

BREAKYL, 600 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe

BREAKYL, 800 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe

BREAKYL, 1200 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe

BREAKYL Start, 200, 400, 600, 800 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Breakyl 200 mikrogramów lamelki podpoliczkowe

Jedna lamelka podpoliczkowa zawiera: 200 mikrogramów fentanylu (w postaci fentanylu cytrynianu), Breakyl 400 mikrogramów lamelki podpoliczkowe

Jedna lamelka podpoliczkowa zawiera: 400 mikrogramów fentanylu (w postaci fentanylu cytrynianu), Breakyl 600 mikrogramów lamelki podpoliczkowe

Jedna lamelka podpoliczkowa zawiera: 600 mikrogramów fentanylu (w postaci fentanylu cytrynianu), Breakyl 800 mikrogramów lamelki podpoliczkowe

Jedna lamelka podpoliczkowa zawiera: 800 mikrogramów fentanylu (w postaci fentanylu cytrynianu), Breakyl 1200 mikrogramów lamelki podpoliczkowe

Jedna lamelka podpoliczkowa zawiera: 1200 mikrogramów fentanylu (w postaci fentanylu cytrynianu).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Breakyl, dawka (mikrogram) Substancje pomocnicze

200

400

600

800

1200

glikol propylenowy (E 1520) (mg)

0,17

0,35

0,52

0,70

1,04

sodu benzoesan (E 211) (mg)

0,11

0,23

0,34

0,46

0,69

metylu parahydroksybenzoesan (E 218) (mg)

0,12

0,24

0,36

0,48

0,71

propylu parahydroksybenzoesan (E 216) (mg)

0,03

0,06

0,09

0,12

0,18

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Lamelka podpoliczkowa

Breakyl to rozpuszczalna w wodzie, prostokątna, płaska, elastyczna lamelka podpoliczkowa z jedną stroną różową, a drugą białą, zaprojektowana tak, aby dostarczać fentanyl bezpośrednio do krwiobiegu. Strona różowa zawiera substancję czynną, fentanyl. Strona biała minimalizuje uwalnianie fentanylu do śliny w celu uniknięcia połknięcia substancji czynnej.

Następujące szablony przedstawiają wielkości dostępnych mocy Breakyl:

mikrogramów    mikrogramów    mikrogramów    mikrogramów    mikrogramów

0,78 cm2    1,56 cm2    2,34 cm2    3,11 cm2    4,67 cm2

(W wersji elektronicznej wymiary prawdopodobnie nieprawidłowe.)

Każda lamelka podpoliczkowa jest oddzielnie zapakowana w saszetkę zabezpieczającą przed dostępem dzieci.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Breakyl jest wskazany w leczeniu bólu przebijającego (ang. breakthrough pain - BTP) u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, u których stosowana jest już terapia podtrzymująca opioidami w przewlekłym bólu nowotworowym.

Ból przebijający jest przemijającym zaostrzeniem bólu, które występuje na tle bólu przewlekłego poza tym opanowanego.

Pacjenci stosujący terapię podtrzymującą opioidami to ci, którzy przyjmują co najmniej 60 mg morfiny doustnie na dobę, co najmniej 25 mikrogramów fentanylu przezskórnie na godzinę, co najmniej 30 mg oksykodonu na dobę, co najmniej 8 mg hydromorfonu doustnie na dobę lub równoważną dawkę przeciwbólową innego opioidu przez tydzień lub dłużej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie należy rozpoczynać i podtrzymywać zgodnie z zaleceniami lekarza doświadczonego w stosowaniu terapii opioidami u pacjentów z chorobą nowotworową. W celu zminimalizowania ryzyka działań niepożądanych związanych ze stosowaniem opioidów oraz ustalenia skutecznej dawki, niezbędne jest ścisłe obserwowanie pacjentów w trakcie procesu dobierania dawki przez fachowych pracowników opieki medycznej.

Ponieważ skutecznej dawki produktu leczniczego Breakyl w przypadku nowotworowego bólu przebijającego nie można ustalić na podstawie dobowej dawki podtrzymującej opioidów lub innego produktu leczniczego stosowanego w leczeniu nowotworowego bólu przebijającego, musi być ustalana poprzez dobieranie dawki.

Dobieranie dawki

Zanim pacjenci rozpoczną dobieranie dawki produktu leczniczego Breakyl, wymagane jest opanowanie bólu przewlekłego poprzez zastosowanie podtrzymującej terapii opioidowej.

W przypadku pacjentów, u których występują więcej niż cztery epizody bólu przebijającego na dobę, przed rozpoczęciem procesu dobierania dawki produktu leczniczego Breakyl należy rozważyć zwiększenie dawki podtrzymującej leku opioidowego.

Dobieranie dawki u pacjentów, u których zmienia się leczenie z terapii innymi produktami leczniczymi zawierającymi fentanyl

Ze względu na różne profile absorpcji, zmiana terapii nie może być dokonana w stosunku 1:1.

Jeśli zmiana leczenia następuje z terapii innym doustnym produktem leczniczym zawierającym

cytrynian fentanylu, wymagane jest niezależne dobranie dawki produktu leczniczego Breakyl, ponieważ biodostępność produktów leczniczych różni się znacząco (patrz schemat w punkcie 5.2).

Dawka początkowa:

Dawka początkowa produktu leczniczego Breakyl powinna wynosić 200 mikrogramów, a w razie potrzeby można ją zwiększać w zakresie dostępnych mocy produktu leczniczego (200, 400, 600, 800, 1200 mikrogramów). Proces dobierania dawki powinien być dokładnie monitorowany do czasu, aż osiągnie się dawkę zapewniającą odpowiedni efekt przeciwbólowy przy akceptowalnych działaniach niepożądanych po przyjęciu pojedynczej dawki w epizodzie bólu przebijającego.

Taka dawka określana jest jako dawka skuteczna. Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami Breakyl powinien wynosić co najmniej 4 godziny.

W celu dobierania dawki dostępne są dwa warianty produktu leczniczego Breakyl:

Breakyl Start, zawierający po jednej lamelce podpoliczkowej o mocy 200, 400, 600

i 800 mikrogramów

oraz

Breakyl 200 mikrogramów, lamelki podpoliczkowe.

Podczas stosowania produktu leczniczego Breakyl 200 mikrogramów, większe dawki można osiągnąć przez stosowanie połączenia lamelek o mocy 200 mikrogramów równocześnie:

1    lamelka podpoliczkowa Breakyl 200 odpowiada dawce 200 mikrogramów

2    lamelki podpoliczkowe Breakyl 200 odpowiadają dawce 400 mikrogramów

3    lamelki podpoliczkowe Breakyl 200 odpowiadają dawce 600 mikrogramów

4    lamelki podpoliczkowe Breakyl 200 odpowiadają dawce 800 mikrogramów.

W przypadku, gdy dawka Breakyl Start o największej mocy (800 mikrogramów) lub połączenie 4 lamelek podpoliczkowych Breakyl 200 mikrogramów równocześnie (800 mikrogramów) jest niewystarczające w usuwaniu bólu, może być wskazane zastosowanie produktu leczniczego Breakyl 1200 mikrogramów. Jest to największa dostępna moc produktu leczniczego Breakyl.

Jeśli po podaniu określonej dawki nastąpi odpowiednie ustąpienie bólu, kolejne epizody bólu przebijającego należy leczyć, stosując ustaloną dawkę produktu leczniczego Breakyl.

Jeżeli odpowiednie ustąpienie bólu nie nastąpi w ciągu 30 minut od zastosowania określonej dawki produktu leczniczego Breakyl, a pacjent dobrze ją toleruje, należy podczas kolejnego epizodu bólu przebijającego zastosować następną większą dawkę produktu leczniczego Breakyl.

Jeżeli odpowiednie ustąpienie bólu nie nastąpi w ciągu 30 minut od zastosowania dawki produktu leczniczego o najwyższej dostępnej mocy (1200 mikrogramów), pacjent powinien przedyskutować z lekarzem prowadzącym możliwości leczenia. Podczas dobierania dawki możliwe jest łączne stosowanie lamelek podpoliczkowych w małych dawkach w celu uzyskania kolejno większych dawek. Nie oceniono łącznego stosowania dawek przekraczających 1200 mikrogramów w badaniach z grupą kontrolną.

Jeżeli podczas epizodu bólu przebijającego nie uzyska się ustąpienia bólu w ciągu 30 minut od zastosowania dawki produktu leczniczego Breakyl, pacjent może zastosować lek doraźny, jeżeli lekarz zalecił taki sposób postępowania. Jednak nie powinno się stosować doraźnie opioidów, jeśli po zastosowaniu produktu leczniczego Breakyl odnotowano jakiekolwiek niemożliwe do przyjęcia działania niepożądane lub objawy toksyczności opioidów.

Breakyl jest dostępny w pięciu mocach; 200, 400, 600, 800 i 1200 mikrogramów


Start ^ Dawka początkowa to 200 mikrogramów

4

Dobierać dawkę wzrastająco, stosując następną większą dawkę produktu leczniczego Breakyl aż osiągnie się dawkę, która zapewni pacjentowi odpowiedni efekt przeciwbólowy _przy akceptowalnych działaniach niepożądanych_

4

Tak

Jeżeli zostanie osiągnięte odpowiednie ustąpienie bólu, należy leczyć następne epizody bólu przebijającego ustaloną dawką produktu leczniczego.


Nie

Jeżeli odpowiednie ustąpienie bólu nie nastąpi w ciągu 30 minut po podaniu, a pacjent toleruje lek, do leczenia następnego epizodu bólu przebijającego należy użyć następną większą dawkę produktu leczniczego Breakyl.


Odstęp pomiędzy dawkami produktu leczniczego Breakyl powinien wynosić przynajmniej 4 godziny. Jeżeli podczas epizodu bólu przebijającego w ciągu 30 minut nie uzyska się odpowiedniego ustąpienia bólu, pacjent może zastosować lek doraźny, zgodnie z zaleceniami lekarza.

Leczenie podtrzymujące

Po ustaleniu dawki skutecznej stosowanie produktu leczniczego Breakyl powinno ograniczać się do czterech lub mniejszej liczby epizodów bólu przebijającego na dobę, a odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić przynajmniej 4 godziny. Breakyl powinien być stosowany tylko raz podczas jednego epizodu bólu.

Ponowne dobieranie dawki

U niektórych pacjentów może być wymagane ponowne dobieranie dawkowania albo produktu leczniczego Breakyl, albo podtrzymującego (całodobowego) opioidowego leku przeciwbólowego w celu dalszego zapewnienia odpowiedniego usuwania bólu przebijającego. Należy rozważyć zwiększenie dawki całodobowego opioidu stosowanego w bólu przewlekłym u pacjentów, u których występują więcej niż cztery epizody bólu przebijającego na dobę przez okres dłuższy niż cztery kolejne dni. W razie zwiększenia dawki długo działającego opioidu, dawka produktu leczniczego Breakyl może wymagać zrewidowania. Niezbędne jest monitorowanie przez lekarza każdego ponownego dobierania dawki każdego leku przeciwbólowego.

Przerwanie leczenia

Leczenie produktem Breakyl należy natychmiast przerwać, jeżeli u pacjenta nie występują już epizody bólu przebijającego. Leczenie utrzymującego się bólu innego pochodzenia należy kontynuować zgodnie z zaleceniami. Jeżeli konieczne jest przerwanie leczenia wszystkimi opioidami, pacjent musi być ściśle kontrolowany przez lekarza w celu zarządzania ryzykiem wystąpienia nagłych objawów efektu odstawienia.

Sposób podawania Pacjent powinien:

•    otworzyć opakowanie produktu leczniczego Breakyl, saszetkę, bezpośrednio przed użyciem, zgodnie z instrukcją zamieszczoną na saszetce

•    zwilżyć językiem wewnętrzną stronę policzka lub przepłukać jamę ustną wodą w celu zwilżenia powierzchni, na której umieszczony zostanie produkt leczniczy Breakyl

•    wziąć suchą dłonią lamelkę Breakyl pomiędzy palec wskazujący a kciuk, różową stroną zwróconą w kierunku kciuka

•    umieścić lamelkę podpoliczkową Breakyl wewnątrz jamy ustnej tak, aby różowa strona gładko przylegała do wewnętrznej powierzchni policzka

•    przycisnąć i przytrzymać w miejscu nałożenia przez minimum 5 sekund, aż produkt leczniczy mocno przylgnie; powinna być widoczna biała strona.

(Komentarz: dodatkowy punkt odnoszący się wyłącznie do lamelekpodpoliczkowych Breakyl 200 mikrogramów:)

   podczas aplikacji więcej niż jednej lamelki Breakyl jednocześnie, pacjent powinien upewnić się, że każda lamelka dokładnie przylega do błony śluzowej. Aby uniknąć zachodzenia na siebie lamelek, można je umieścić na śluzówce prawego i lewego policzka.

Po tym czasie lamelka podpoliczkowa Breakyl powinna pozostać na swoim miejscu. Po upływie 5 minut można przyjmować płyny.

Lamelka podpoliczkowa Breakyl zazwyczaj rozpuszcza się całkowicie w ciągu 15-30 minut po podaniu. W pojedynczych przypadkach całkowite rozpuszczenie produktu leczniczego może zajść po czasie dłuższym niż 30 minut, jednak nie wpływa to na wchłanianie fentanylu. Pacjent powinien zostać poinstruowany, że nie należy zmieniać położenia produktu leczniczego za pomocą języka lub palca(-ów) oraz że nie należy spożywać pokarmów do czasu rozpuszczenia produktu leczniczego.

Żucie i połknięcie lamelki podpoliczkowej Breakyl może skutkować mniejszym maksymalnym stężeniem i biodostępnością fentanylu niż wtedy, gdy stosowana jest zgodnie z zaleceniami (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Breakyl u dzieci w wieku od 0 do 18 lat. Nie ma dostępnych danych.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Wykazano, że pacjenci w podeszłym wieku są bardziej wrażliwi na działanie fentanylu po podaniu dożylnym w porównaniu do populacji młodszych pacjentów. Wydalanie fentanylu u pacjentów w podeszłym wieku przebiega wolniej, a okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji jest dłuższy, co może prowadzić do kumulacji substancji czynnej w organizmie i zwiększonego ryzyka działań niepożądanych. Z tego względu proces dobierania dawki produktu leczniczego powinien być przeprowadzony ze szczególną ostrożnością. Jednak w badaniach klinicznych nie wykazano różnicy średniej dobranej dawki produktu leczniczego Breakyl u pacjentów w wieku 65 lat i starszych w porównaniu z pacjentami poniżej 65 lat.

Stosowanie u szczególnych grup pacjentów

Należy zachować szczególną ostrożność podczas dobierania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.

Należy dokładnie monitorować pacjentów z zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej pierwszego stopnia i rozważyć dobranie dawki. Nie zbadano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Breakyl u pacjentów z zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej cięższym niż pierwszego stopnia.

Nie należy stosować lamelki podpoliczkowej, jeśli saszetka była uszkodzona przed otwarciem.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na fentanyl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Równoczesne stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) lub stosowanie w ciągu 2 tygodni po przerwaniu leczenia inhibitorami MAO (patrz punkt 4.5).

Ciężka depresja oddechowa lub ciężkie obturacyjne schorzenia płuc.

Stosowanie u pacjentów nie stosujących leczenia podtrzymującego opioidami (patrz punkt 4.1), ze względu na zwiększone ryzyko depresji oddechowej.

Leczenie ostrego bólu innego niż ból przebijający.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy poinstruować pacjentów i ich opiekunów, że produkt leczniczy Breakyl zawiera substancję czynną w ilości, która może być śmiertelna dla dziecka i dlatego powinien być stale przechowywany w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci oraz osób nie będących pacjentami.

W celu zminimalizowania ryzyka działań niepożądanych związanych ze stosowaniem opioidów oraz określenia dawki skutecznej, niezbędne jest ścisłe monitorowanie pacjentów przez lekarza podczas procesu doboru dawki.

Ważne jest, aby przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Breakyl ustabilizowane zostało leczenie długo działającymi opioidami, stosowanymi w leczeniu bólu przewlekłego.

Depresja oddechowa

Istnieje ryzyko klinicznie znaczącej depresji oddechowej, związanej ze stosowaniem fentanylu. Należy zachować szczególną ostrożność w procesie dobierania dawki u pacjentów z niezbyt ciężką przewlekłą obturacyjną chorobą płuc lub innymi schorzeniami predysponującymi do depresji oddechowej, ponieważ nawet dawki lecznicze produktu leczniczego Breakyl mogą osłabiać odruch oddechowy, aż do niewydolności oddechowej.

Zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe

Produkt leczniczy Breakyl należy stosować bardzo ostrożnie u pacjentów szczególnie wrażliwych na wewnątrzczaszkowe efekty zatrzymania CO2, takie jak te, które powodują podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe lub zaburzenia świadomości. Opioidy mogą zaciemniać stan kliniczny pacjenta z urazem głowy i powinny być stosowane jedynie w przypadku, gdy istnieją ku temu podstawy kliniczne.

Choroby serca

Fentanyl może powodować bradykardię. U pacjentów z uprzednimi lub zdiagnozowanymi wcześniej bradyarytmiami fentanyl powinien być stosowany z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z hipowolemią i niedociśnieniem.

Zaburzenia czynności wątroby lub nerek

Produkt leczniczy Breakyl powinien być również ostrożnie stosowany u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Nie zbadano wpływu zaburzeń czynności wątroby lub nerek na właściwości farmakokinetyczne produktu leczniczego. Wykazano jednak, że po podaniu dożylnym u pacjentów z chorobą wątroby i nerek klirens fentanylu uległ zmianie z powodu zmian w klirensie metabolicznym i białkach osocza. Po podaniu produktu leczniczego Breakyl zaburzona czynność wątroby lub nerek może zarówno zwiększyć biodostępność fentanylu, jak i zmniejszyć jego klirens układowy, co prowadzić może do nasilenia i wydłużenia działania opioidów. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność w procesie dobierania dawki u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką chorobą wątroby lub nerek.

Zespół serotoninowy

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania produktu Breakyl z lekami wpływającymi na serotoninergiczne układy neuroprzekaźnikowe.

Potencjalnie zagrażający życiu zespół serotoninowy może wystąpić podczas jednoczesnego stosowania z lekami serotoninergicznymi, takimi jak selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI), i z lekami, które zaburzają metabolizm serotoniny (w tym inhibitorami monoaminooksydazy [IMAO]).

Może to wystąpić przy zalecanych dawkach.

Zespół serotoninowy może obejmować zmiany stanu psychicznego (np. pobudzenie, omamy, śpiączkę), niestabilność układu autonomicznego (np. tachykardię, wahania ciśnienia tętniczego, hipertermię), zaburzenia nerwowo-mięśniowe (np. hiperrefleksję, zaburzenia koordynacji, sztywność), i (lub) objawy żołądkowo-jelitowe (np. nudności, wymioty, biegunkę).

W razie podejrzenia zespołu serotoninowego należy przerwać leczenie produktem Breakyl.

Tolerancja, uzależnienie

Po wielokrotnych podaniach opioidów, takich jak fentanyl, może wystąpić tolerancja oraz psychiczne i (lub) fizyczne uzależnienie. Jednak uzależnienie jatrogenne występuje rzadko po leczniczym stosowaniu opioidów.

Należy poinformować sportowców, że leczenie fentanylem może prowadzić do pozytywnych wyników w teście na doping.

Breakyl zawiera sodu benzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan oraz glikol propylenowy. Sodu benzoesan może powodować łagodne podrażnienia skóry, oczu i błon śluzowych. Metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan mogą wywoływać reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego). Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.

Należy dokładnie monitorować pacjentów z zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej pierwszego stopnia i można rozważyć dobieranie dawki. Nie zbadano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Breakyl u pacjentów z zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej cięższym niż pierwszego stopnia (patrz punkt 4.2 i 5.2).

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie należy stosować produktu leczniczego Breakyl u pacjentów przyjmujących obecnie lub w ciągu ostatnich 14 dni inhibitory monoaminooksydazy (MAO), ponieważ zgłaszano ciężkie i nieprzewidywalne nasilenie działania opioidów przeciwbólowych przez inhibitory MAO podane jednocześnie z opioidami (patrz punkt 4.3).

Leki serotoninergiczne

Jednoczesne podawanie fentanylu z lekiem serotoninergicznym, takim jak selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) lub inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI) lub inhibitor monoaminooksydazy (IMAO) (patrz punkt 4.3), może zwiększać ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, który potencjalnie zagraża życiu.

Fentanyl jest metabolizowany przez izoenzym CYP3A4 w wątrobie i błonie śluzowej jelit (patrz punkt 5.2). Inhibitory CYP3A4, takie jak:

•    antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna)

•    azole przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, itrakonazol, flukonazol)

•    niektóre inhibitory proteazy (np. rytonawir, indinawir, nelfinawir, sakwinawir)

•    blokery kanału wapniowego (np. diltiazem lub werapamil)

•    leki przeciwwymiotne (np. aprepitant lub dronabinol)

•    leki przeciwdepresyjne (np. fluoksetyna)

•    leki stosowane w nadkwaśności (np. cymetydyna)

mogą zwiększać biodostępność połkniętego fentanylu oraz zmniejszać jego klirens układowy, co z kolei może nasilać i wydłużać działanie opioidów oraz spowodować potencjalnie śmiertelną depresję oddechową. Podobne efekty mogą występować po spożyciu soku grejpfrutowego, który również jest inhibitorem CYP3A4. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas stosowania fentanylu równocześnie z inhibitorami CYP3A4. Pacjenci otrzymujący produkt leczniczy Breakyl, którzy jednocześnie rozpoczynają leczenie inhibitorami CYP3A4 lub zwiększają ich dawkę, powinni być przez dłuższy czas dokładnie monitorowani, czy nie występują u nich objawy toksyczności opioidowej.

Równoczesne stosowanie produktu leczniczego Breakyl z silnymi induktorami CYP3A4, jak np.:

•    barbiturany i inne leki uspokajające (np. fenobarbital)

•    leki przeciwpadaczkowe (np. karbamazepina, fenytoina, okskarbamazepina)

•    niektóre leki przeciwwirusowe (np. efawirenz, newirapina)

•    leki przeciwzapalne lub immunosupresyjne (np. glikokortykosteroidy)

•    leki przeciwcukrzycowe (np. pioglitazon)

•    antybiotyki stosowane w leczeniu gruźlicy (np. ryfabutyna, ryfampicyna)

•    substancje psychotropowe (np. modafinil)

•    leki przeciwdepresyjne (np. ziele dziurawca)

może powodować zmniejszenie stężenia fentanylu w osoczu, co może prowadzić do zmniejszenia skuteczności produktu leczniczego Breakyl. Należy monitorować pacjentów przyjmujących produkt leczniczy Breakyl, którzy przerywają leczenie induktorami CYP3A4 lub zmniejszają ich dawkę, czy nie występują u nich objawy jego nasilonej aktywności lub toksyczności, a dawka produktu leczniczego Breakyl powinna być odpowiednio dobrana.

Równoczesne stosowanie innych środków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, w tym innych opioidów, środków sedatywnych lub nasennych, leków stosowanych w znieczuleniu ogólnym, pochodnych fenotiazyny, trankwilizerów, leków zwiotczających mięśnie szkieletowe, leków przeciwhistaminowych o działaniu uspokajającym i alkoholu, może powodować addytywne efekty depresyjne.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania częściowych agonistów/antagonistów receptorów opioidowych (np. buprenorfiny, nalbufiny, pentazocyny). Mają one duże powinowactwo do receptorów opioidowych i stosunkowo małą naturalną aktywność, w związku z czym częściowo osłabiają przeciwbólowe działanie fentanylu i mogą wywoływać objawy odstawienia u pacjentów uzależnionych od opioidów.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania fentanylu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Nie należy stosować fentanylu w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

W następstwie długotrwałego leczenia fentanyl może spowodować wystąpienie objawów z odstawienia u noworodków. Nie zaleca się stosowania fentanylu podczas porodu (w tym cesarskiego cięcia), ponieważ przenika przez łożysko i może spowodować depresję oddechową u płodu.

Jeśli podawany jest produkt leczniczy Breakyl , antidotum dla dziecka powinno być łatwo dostępne.

Karmienie piersią

Fentanyl przenika do mleka matki i może mieć działanie uspokajające oraz spowodować depresję oddechową u dziecka karmionego piersią. Fentanyl nie powinien być stosowany przez kobiety karmiące piersią i nie należy wznawiać karmienia piersią przez co najmniej 5 dni po ostatnim podaniu fentanylu.

Płodność

Brak dostępnych danych o wpływie na płodność u ludzi. W badaniach na zwierzętach płodność samców i samic była upośledzona przy zastosowaniu dawek o działaniu uspokajającym (patrz punkt 5.3).

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Opioidowe leki przeciwbólowe mogą jednak upośledzać sprawność psychiczną i (lub) fizyczną, wymaganą do wykonywania zadań potencjalnie niebezpiecznych (np. prowadzenia pojazdów czy obsługiwania maszyn). Pacjenci powinni być pouczeni, by nie prowadzić pojazdów lub nie obsługiwać maszyn, jeśli podczas stosowania produktu leczniczego Breakyl będą odczuwać senność, zawroty głowy, niewyraźne lub podwójne widzenie.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Produkt leczniczy Breakyl może powodować typowe dla opioidów działania niepożądane.

Często w trakcie stosowania produktu leczniczego działania te ustępują lub zmniejsza się ich intensywność, ponieważ dla każdego pacjenta dobiera się najbardziej odpowiednią dawkę. Najpoważniejsze działania niepożądane związane ze stosowaniem opioidów, w tym produktu leczniczego Breakyl, to depresja oddechowa (potencjalnie prowadząca do zatrzymania oddechu), depresja krążeniowa, niedociśnienie i wstrząs. Należy ściśle monitorować pacjentów pod kątem ich wystąpienia.

Ponieważ badania kliniczne produktu leczniczego Breakyl miały na celu dokonanie oceny bezpieczeństwa i skuteczności w leczeniu bólu przebijającego w chorobie nowotworowej, do leczenia bólu przewlekłego wszyscy pacjenci stosowali równocześnie leki opioidowe, takie jak morfina o przedłużonym uwalnianiu, oksykodon o przedłużonym uwalnianiu lub fentanyl w postaci transdermalnej. Z tego względu nie jest możliwe definitywne oddzielenie efektów działania samego produktu leczniczego Breakyl.

Dane dotyczące działań niepożądanych z jednej strony przedstawiono na podstawie aktualnego doświadczenia ze stosowania produktu leczniczego Breakyl w leczeniu bólu przebijającego z równocześnie stosowanymi opioidami w leczeniu bólu przewlekłego. Z drugiej strony, wymienione poniżej bardzo rzadko występujące działania niepożądane, mimo iż były uprzednio związane z fentanylem, do tej pory nie były obserwowane w badaniach klinicznych produktu leczniczego Breakyl. Nie podejmowano prób, mających na celu skorygowanie równocześnie stosowanych terapii innymi opioidami, czasu trwania leczenia produktem leczniczym Breakyl, czy też objawów choroby nowotworowej.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były nudności, senność oraz zawroty głowy.

Tabelaryczna lista działań niepożądanych

Ocena działań niepożądanych opiera się na następujących częstościach występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Działania niepożądane uważane za co najmniej możliwie związane z leczeniem są następujące:

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Często

Niezbyt często

Bardzo rzadko, lub częstość nieznana#

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

anoreksja

Zaburzenia

psychiczne

stan splątania

lęk, omamy, urojenia, nietypowe sny, nerwowość, bezsenność, niepokój

zaburzenia myślenia, depersonalizacja, depresja, zmienność nastroju, euforia

Zaburzenia układu nerwowego

senność, zawroty głowy, ból głowy, uspokojenie

zaburzenia smaku, letarg, amnezja, zaburzenia zdolności poznawczych

drgawki kloniczne, parestezje (w tym przeczulica/parestezja okołoustna), zaburzenia chodu/brak koordynacji ruchów, drgawki

Zaburzenia oka

zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie, podwójne widzenie)

Zaburzenia

naczyniowe

uderzenia gorąca

rozszerzenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

depresja oddechowa, przekrwienie zatok

duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

nudności, zaparcia, wymioty, suchość w jamie ustnej

biegunka, zapalenie jamy ustnej, krwawienie z dziąseł, niestrawność, owrzodzenie ust, ból jamy ustnej, ból przy przełykaniu

ból brzucha, wzdęcia, powiększenie brzucha

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

świąd

nadmierne pocenie się, skłonność do siniaków

wysypka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

drżenie mięśni, ból stawów, osłabienie mięśni, ból mięśniowo-szkieletowy, ból kończyn, ból szczęki

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

nietrzymanie moczu

zatrzymanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

zmęczenie

osłabienie, dreszcze, gorączka, pragnienie

złe samopoczucie, obrzęki obowodowe, zespół odstawienia*

Badania

diagnostyczne

podwyższone ciśnienie krwi

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

przypadkowe urazy (np. upadki)

# częstość nieznana: tylko zespół odstawienia*

*objawy odstawienia opiatów takie jak nudności, wymioty, biegunka, niepokój, dreszcze, drżenie oraz potliwość zaobserwowano po podaniu fentanylu przez błonę śluzową

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. 22 49 21 301, faks 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Należy spodziewać się, że objawy przedawkowania lub toksyczności produktu leczniczego Breakyl są podobne do objawów przedawkowania fentanylu podawanego dożylnie i innych opioidów oraz że stanowią one rozszerzenie działania farmakologicznego produktu leczniczego, a najpoważniejszym i najbardziej znaczącym z nich jest depresja oddechowa. Inne możliwe objawy to: głębokie uspokojenie, śpiączka, bradykardia, niedociśnienie tętnicze, hipotermia, zmniejszenie napięcia mięśniowego, ataksja, drgawki i zwężenie źrenic.

Leczenie

W leczeniu depresji oddechowej należy natychmiast zastosować środki zaradcze. Polegają one na usunięciu jakiejkolwiek lamelki podpoliczkowej Breakyl, jeśli wciąż znajduje się ona w jamie ustnej, fizycznej i werbalnej stymulacji pacjenta, ocenie stanu świadomości, i stanu wentylacji i krążenia. Jeśli wymaga tego sytuacja kliniczna, należy zapewnić drożność dróg oddechowych pacjenta (jeśli konieczne założyć rurkę ustno-gardłową lub dotchawiczą), podawać tlen oraz w razie konieczności wspomagać lub kontrolować oddychanie.

Należy uzyskać dostęp żylny i można zastosować nalokson lub inny produkt leczniczy będący antagonistą opioidów zgodnie ze wskazaniami klinicznymi. Czas trwania depresji oddechowej po przedawkowaniu może być dłuższy niż efekt działania antagonisty opioidów (np. okres półtrwania naloksonu wynosi od 30 do 81 minut) i konieczne może być powtórne podanie lub ciągły wlew naloksonu lub innego antagonisty. Odwrócenie działania narkotycznego produktu może spowodować nawrót ostrego bólu oraz wyrzut amin katecholowych. U pacjentów stosujących leczenie podtrzymujące opioidami, zastosowanie naloksonu lub innych antagonistów opioidów jest związane z ryzykiem rozwoju ostrego zespołu odstawienia.

Należy utrzymywać odpowiednią temperaturę ciała oraz ilość dostarczanych płynów.

W przypadku wystąpienia ciężkiego lub przewlekłego niedociśnienia tętniczego, należy wziąć pod uwagę ryzyko hipowolemii, która wymaga zapewnienia odpowiedniego pozajelitowego podawania płynów.

Jeśli wystąpi sztywność mięśni, należy zastosować dodatkowo w ostateczności środek hamujący przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbólowe; opioidy, pochodne fenylopiperydyny kod ATC: N02AB03

Fentanyl, czysty agonista opioidowy, działa głównie w wyniku interakcji z receptorami opioidowymi typu p, umiejscowionymi w mózgu, rdzeniu kręgowym i mięśniach gładkich. Działanie terapeutyczne wykazuje głównie w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Z punktu widzenia klinicznego najkorzystniejszym efektem farmakologicznym, wynikającym z interakcji fentanylu z receptorem p, jest działanie analgetyczne.

U pacjentów z przewlekłym bólem nowotworowym, otrzymujących stałą dawkę opioidów stosowanych regularnie w celu kontroli bólu przewlekłego, produkt leczniczy Breakyl znacznie zmniejsza intensywność bólu, określoną jako suma różnic natężenia bólu (ang. sum of pain intensity differences - SPID) w czasie 15, 30, 45, 60 minut po podaniu produktu leczniczego w porównaniu z placebo.

Przeciwbólowe działanie fentanylu związane jest ze stężeniem substancji czynnej we krwi, jeżeli uwzględni się opóźnienie związane z przejściem do lub poza OUN (okres półtrwania tego procesu wynosi 3-5 minut). U pacjentów, którzy nie przyjmowali dotąd opioidów, efekt przeciwbólowy następuje przy stężeniu fentanylu we krwi wynoszącym od 1 do 2 ng/ml, natomiast stężenie substancji we krwi wynoszące 10-20 ng/ml wywołałoby znieczulenie stosowane przy operacji oraz głęboką depresję oddechową.

Do listy wtórnych działań farmakologicznych należy dodać zwężenie źrenicy oka, wzrost napięcia mięśniowego oraz obniżenie kurczliwości mięśni gładkich przewodu pokarmowego, co powoduje wydłużenie czasu przejścia pokarmu przez przewód pokarmowy i w efekcie może być odpowiedzialne za wywoływanie zaparć przez opioidy.

Chociaż opioidy zwykle zwiększają napięcie mięśni gładkich dróg moczowych, efekt ogólny może być zmienny. W pewnych przypadkach mogą powodować nagłe parcie na mocz, natomiast w innych -trudności w oddawaniu moczu.

Wszyscy agoniści opioidów wykazujący powinowactwo do receptora p, w tym fentanyl, wywołują zależną od dawki depresję oddechową. Ryzyko wystąpienia depresji oddechowej jest mniejsze u pacjentów stosujących przewlekłą terapię opioidową, u których rozwinęła się tolerancja na depresję oddechową i inne działania opioidów.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Ogólne wprowadzenie

Fentanyl charakteryzuje się wysoką lipofilnością i może być bardzo szybko wchłaniany przez śluzówkę jamy ustnej, a wolniej z przewodu pokarmowego. Fentanyl ulega efektowi pierwszego przejścia przez wątrobę i metabolizmowi w jelitach, a metabolity nie wpływają na jego działanie terapeutyczne.

Wchłanianie

Badania farmakokinetyczne wykazały, iż produkt leczniczy Breakyl szybko wchłaniał się po podaniu na śluzówkę policzka, a bezwzględna biodostępność wynosiła 71%. Badania bezwzględnej biodostępności wykazały również podobną farmakokinetykę u dorosłych zdrowych ochotników obu płci (podgrupy 6 mężczyzn i 6 kobiet).

Profil wchłaniania fentanylu z produktu leczniczego Breakyl stanowi połączenie początkowego, szybkiego wchłaniania ze śluzówki policzka oraz bardziej wydłużonego w czasie wchłaniania połkniętego fentanylu z przewodu pokarmowego. Bazując na badaniach bezwzględnej biodostępności, około 51% całkowitej dawki produktu leczniczego Breakyl jest szybko wchłaniane przez błony śluzowe policzka i staje się dostępne układowo. Pozostałe 49% całkowitej dawki produktu leczniczego zostaje połknięte wraz ze śliną, a następnie jest powoli wchłaniane z przewodu pokarmowego. Około 1/3 połkniętej ilości (20% dawki całkowitej) pomija pierwsze przejście przez wątrobę i jelita i staje się dostępne układowo. W ten sposób całkowita biodostępność wynosząca 71% podzielona jest pomiędzy szybkie wchłanianie przesz śluzówkę, a wolniejsze z przewodu pokarmowego. Żucie lub połknięcie dawki produktu leczniczego Breakyl może spowodować obniżenie maksymalnego stężenia i biodostępności fentanylu w porównaniu do sytuacji, gdy produkt leczniczy stosowany jest w zalecany sposób.

Wykazano proporcjonalność dawki w zakresie dostępnych mocy produktu leczniczego Breakyl (od 200 do 1200 mikrogramów). Po zastosowaniu pojedynczej dawki produktu leczniczego Breakyl (o mocy od 200 do 1200 mikrogramów), średnia wartość Cmax zwykle waha się od 0,38 do 2,19 ng/ml (w zależności od dawki), natomiast Tmax wynosi od 45 do 240 minut (mediana: 60 minut). Podanie produktu leczniczego Breakyl pacjentom w miejscu czynnego zapalenia błony śluzowej (pierwszego stopnia) u pacjentów z nowotworem związane było z obniżeniem wartości Cmax i AUCq-„. Należy dokładnie monitorować pacjentów z zapaleniem błony śluzowej pierwszego stopnia i można rozważyć dobranie dawki. Nie zbadano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Breakyl u pacjentów z zapaleniem błony śluzowej cięższym niż pierwszego stopnia.

Średnie stężenie fentanylu w surowicy w zależności od czasu (po 24 i po 1 godzinie)


po podaniu pojedynczej dawki 800 mikrogramów produktu leczniczego Breakyl (XXX) lub 800 mikrogramów komparatora (fentanyl do podawania na błonę śluzową jamy ustnej) u zdrowych, dorosłych ochotników

Dystrybucja

Fentanyl charakteryzuje się wysoką lipofilnością. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że po wchłonięciu fentanyl jest szybko rozprowadzany do mózgu, serca, płuc, nerek i śledziony, po czym następuje jego wolniejsza redystrybucja do mięśni i tkanki tłuszczowej. Stopień wiązania fentanylu z białkami osocza krwi wynosi 80%-85%. Głównym białkiem wiążącym jest alfa-1-kwaśna glikoproteina, jednak w wiązaniu w pewnym stopniu biorą udział albumina i lipoproteiny. Wolna frakcja fentanylu zwiększa się w miarę nasilenia kwasicy. Średnia objętość dystrybucji w stanie stacjonarnym (Vss) wynosi 4 l/kg.

Metabolizm

Fentanyl jest metabolizowany przez izoformę CYP3A4 cytochromu P450 do norfentanylu w wątrobie i błonie śluzowej jelit. W badaniach na zwierzętach norfentanyl nie wykazywał aktywności farmakologicznej. Fentanyl jest głównie eliminowany (ponad 90%) przez biotransformację do N-dealkilowanych i hydroksylowanych nieaktywnych metabolitów.

Eliminacja

Mniej niż 7% dawki wydalane jest z moczem w postaci niezmienionej i tylko około 1% wydalane jest z kałem w postaci niezmienionej. Metabolity fentanylu wydalane są głównie z moczem, podczas gdy wydalanie z kałem jest mniej istotne. Całkowity klirens osoczowy fentanylu wynosi 0,5 l/ godz./kg (zakres od 0,3 do 0,7 l/godz./kg). Klinicznie istotny okres półtrwania fentanylu po podaniu produktu leczniczego Breakyl wynosi około 7 godzin, natomiast okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynosi około 14 godzin.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

Badania toksycznego wpływu na rozwój zarodka i płodu przeprowadzone na szczurach i królikach nie wykazały wad rozwojowych spowodowanych przez fentanyl oraz zmian rozwojowych podczas stosowania w okresie organogenezy. W badaniach płodności i wczesnego rozwoju zarodkowego u szczurów przy dużych dawkach (300 mikrogramów/kg na dobę, podskórnie) obserwowano efekt zależny od samców i jest on zgodny z działaniem sedatywnym fentanylu w badaniach na zwierzętach. W badaniach rozwoju pre- i postnatalnego u szczurów przeżywalność noworodków była znacząco mniejsza przy dawkach wywołujących ciężką toksyczność u matki. Dalsze wyniki badania wpływu dawek toksycznych na matkę w pokoleniu F1 wykazały, że potomstwo cechowało się opóźnionym rozwojem fizycznym, funkcjami czuciowymi, odruchami i zachowaniem. Te efekty mogły być albo pośrednim skutkiem spowodowanym zmienioną opieką ze strony matki i (lub) zmniejszonej laktacji, albo bezpośrednim działaniem fentanylu na potomstwo.

Badania rakotwórczości (26-tygodniowy skórny alternatywny test biologiczny u myszy transgenicznych Tg.AC, dwuletnie badania rakotwórczości po podaniu podskórnym na szczurach) nie wykazały działania onkogennego. Ocena preparatów histologicznych mózgu z badania rakotwórczości u szczurów wykazała zmiany w mózgu u zwierząt, którym podawano duże dawki cytrynianu fentanylu. Znaczenie tych obserwacji dla ludzi jest nieznane.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Warstwa aktywna:

Glikol propylenowy (E 1520)

Sodu benzoesan (E 211)

Metylu parahydroksybenzoesan (E 218)

Propylu parahydroksybenzoesan (E 216)

Żelaza tlenek czerwony (E 172)

Kwas cytrynowy bezwodny all-rac-a-Tokoferylu octan Sodu fosforan jednozasadowy bezwodny Sodu wodorotlenek

Sodu fosforan trójzasadowy bezwodny Polikarbofil

Hydroksypropyloceluloza Hydroksyetyloceluloza Karmeloza sodowa

Warstwa zewnętrzna:

Sodu benzoesan (E 211)

Metylu parahydroksybenzoesan (E 218)

Propylu parahydroksybenzoesan (E 216)

Kwas cytrynowy bezwodny all-rac-a-Tokoferylu octan Hydroksypropyloceluloza Hydroksyetyloceluloza Tytanu dwutlenek (E 171)

Sacharyna sodowa Olejek miętowy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30oC.

Nie przechowywać w lodówce.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Każda lamelka podpoliczkowa jest oddzielnie zapakowana w saszetkę, wykonaną z poliakrylonitrylu/aluminium/polietylenotereftalanu (PET)/papieru, odpowiednio zabezpieczającą produkt leczniczy przed dziećmi.

Breakyl 200, 400, 600, 800 i 1200 mikrogramów:

Pudełko tekturowe zawierające 4, 10 lub 28 saszetek z jedną lamelką podpoliczkową każda.

Breakyl Start:

4 saszetki zawierające po jednej lamelce podpoliczkowej każda o mocy 200, 400, 600 i 800 mikrogramów, w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MEDA Pharma GmbH & Co. KG Benzstrasse 1 61352 Bad Homburg Niemcy

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

18253; 18254; 18255; 18256; 18257; 18297

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 03.06.2011 r.; 03.06.2011 r.; 03.06.2011 r.; 03.06.2011 r.; 03.06.2011 r.; 06.06.2011 r.

Data przedłużenia pozwolenia: 18.02.2015 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

19.03.2015 r.

16

Breakyl