+ iMeds.pl

Brevoxyl 40 mg/gUlotka Brevoxyl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Brevoxyl, 40 mg/g (4%), krem Benzoylis peroxidům

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Brevoxyl i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Brevoxyl

3.    Jak stosować lek Brevoxyl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Brevoxyl

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Brevoxyl i w jakim celu się go stosuje

Lek Brevoxyl zawiera substancję czynną benzoilu nadtlenek. Benzoilu nadtlenek wykazuje działanie keratolityczne (złuszczające), utleniające oraz działa na bakterie Propionibacterium acnes, będące jedną z przyczyn powstawania trądziku pospolitego. Ponadto benzoilu nadtlenek stabilizuje ilość wydzielanego tłuszczu, przeciwdziała nadmiernemu rogowaceniu i nadmiernemu wydzielaniu łoju towarzyszącemu trądzikowi.

Lek Brevoxyl jest wskazany w leczeniu umiarkowanej postaci trądziku pospolitego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Brevoxyl Kiedy nie stosować leku Brevoxyl

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną (benzoilu nadtlenek) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Brevoxyl należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Unikać kontaktu z oczami, powiekami, ustami, błonami śluzowymi i uszkodzoną skórą. Ostrożnie stosować na szyję i inne wrażliwe miejsca.

Jednoczesne stosowanie innych środków złuszczających lub ścierających, takich jak salicylany lub związki siarki może doprowadzić do nasilenia podrażnień skóry.

Podczas stosowania leku należy unikać promieniowania słonecznego i lamp kwarcowych. Jeśli nie ma możliwości uniknięcia silnego działania promieniowania słonecznego, należy stosować produkty z filtrem przeciwsłonecznym oraz odzież ochronną.

Nadmierne stosowanie leku Brevoxyl nie poprawia jego skuteczności, natomiast może zwiększać ryzyko podrażnienia skóry.

U większości pacjentów podczas kilku pierwszych tygodni leczenia może wystąpić nagłe nasilenie objawów złuszczania i zaczerwienienia skóry. Zwykle nie powoduje to uszkodzeń skóry i najczęściej objawy te ustępują w ciągu jednego do dwóch dni po czasowym przerwaniu leczenia.

Lek może odbarwiać włosy oraz kolorowe i farbowane materiały.

Jeśli pojawi się miejscowe podrażnienie (np. ciężki rumień, silne przesuszenie i swędzenie, silne uczucie pieczenia i (lub) palenia) należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Brevoxyl.

W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości na lek należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Brevoxyl a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Jednoczesne stosowanie innych środków złuszczających lub ścierających, takich jak salicylany lub związki siarki może doprowadzić do nasilenia podrażnień skóry.

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Brevoxyl i miejscowo środków przeciwtrądzikowych, (w szczególności zawierających pochodne witaminy A, takie jak tretynoina, izotretynoina i tazaroten), gdyż może dojść do nasilenia się działania drażniącego, szczególnie podczas stosowania środków złuszczających i ścierających.

Należy unikać jednoczesnego stosowania leków zawierających sulfonamidy, gdyż może to spowodować przejściową zmianę koloru skóry i owłosienia twarzy (żółta i (lub) pomarańczowa) .

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Istnieją tylko ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Brevoxyl u kobiet w okresie ciąży i karmiących piersią.

Nadtlenek benzoilu można stosować miejscowo w okresie ciąży jedynie w przypadku, gdy oczekiwane korzyści z leczenia dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

W ostatnim miesiącu ciąży nie należy stosować leku Brevoxyl.

Nie wiadomo czy nadtlenek benzoilu wydziela się z mlekiem matki. W przypadku stosowania leku Brevoxyl w okresie karmienia piersią, nie należy aplikować go na piersi i okolicę piersi, aby zapobiec przypadkowemu przyjęciu leku przez niemowlę.

Nie ma danych dotyczących wpływu miejscowo stosowanego nadtlenku benzoilu na płodność. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przewiduje się wpływu leku Brevoxyl na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Brevoxyl zawiera alkohol cetylowy, alkohol stearylowy i alginian glikolu propylenowego.

Ze względu na zawartość substancji pomocniczych alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego, lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ze względu na zawartość substancji pomocniczej alginianu glikolu propylenowego, lek może powodować podrażnienia skóry.

3. Jak stosować lek Brevoxyl

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę.

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, lek stosuje się jak opisano poniżej:

Dorośli i młodzież

Lek Brevoxyl należy nanosić cienką warstwą na całą zmienioną chorobowo skórę raz lub dwa razy na dobę. Przed zastosowaniem umyć skórę mydłem i wodą i dokładnie wysuszyć.

Poprawa zwykle występuje po 4-6 tygodniach leczenia. Może jednak być konieczne dłuższe stosowanie tego produktu leczniczego.

Stosowanie u dzieci

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku Brevoxyl u dzieci nie zostały określone, ponieważ trądzik pospolity występuje rzadko w tej grupie wiekowej.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Brevoxyl

Po przypadkowym spożyciu leku należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Brevoxyl

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Brevoxyl

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość występowania działań niepożądanych:

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    złuszczanie skóry

-    rumień w miejscu zastosowania

Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    suchość, świąd i miejscowe podrażnienie skóry

Rzadko (nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):

-    uczucie pieczenia

- przebarwienie skóry, reakcje skórne w miej scu podania, takie jak podrażnienie lub ból

-    reakcje alergiczne, w tym nadwrażliwość w miejscu podania i anafilaksja (nagła, ogólnoustrojowa reakcja alergiczna)

-    wysypka w miejscu zastosowania

U niektórych osób może również okresowo wystąpić: obrzęk twarzy, stan zapalny, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.

U niektórych osób podczas stosowania leku Brevoxyl mogą wystąpić inne działania niepożądane. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek Brevoxyl

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: „EXP”. Skrót „Lot” oznacza numer serii produktu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Brevoxyl

-    Substancją czynną leku jest benzoilu nadtlenek. 1 g kremu zawiera 40 mg benzoilu nadtlenku.

-    Pozostałe składniki to: alkohol cetylowy, mieszanina alkoholu stearylowego i makrogolu eteru cetostearylowego, symetykon emulsja, glikolu propylenowego alginian, dimetyloizosorbid, substancja zapachowa X-23304, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Brevoxyl i co zawiera opakowanie

Brevoxyl to krem w kolorze białym do białawego.

Opakowanie:

Tuba zawierająca 5 g, 15 g, 30 g, 40 g lub 50 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd Finisklin Business Park, Sligo Irlandia

Wytwórca:

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd Finisklin Business Park, Sligo Irlandia

Glaxo Operation UK Ltd

(trading as Glaxo Wellcome Operations)

Harmire Road

Barnard Castle

Durham

DL12 8DT

Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lokalnego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GSK Services Sp. z o. o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa tel. (22) 576-90-00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Brevoxyl

Charakterystyka Brevoxyl

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Brevoxyl, 40 mg/g (4%), krem

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g kremu zawiera 40 mg benzoilu nadtlenku (Benzoylis peroxidům). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krem

Krem w kolorze białym do białawego.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy jest wskazany w leczeniu umiarkowanej postaci trądziku pospolitego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Brevoxyl jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę. Dorośli i młodzież

Należy nanosić cienką warstwę kremu na całą zmienioną chorobowo powierzchnię skóry raz lub dwa razy na dobę. Przed zastosowaniem produktu leczniczego należy umyć skórę mydłem i wodą i dokładnie wysuszyć.

Dzieci

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania produktu leczniczego Brevoxyl u dzieci nie zostały określone, ponieważ trądzik pospolity występuje rzadko w tej grupie wiekowej.

Na początku częstość stosowania tego produktu może być zróżnicowana w zależności od rodzaju skóry pacjenta i ryzyka pojawienia się działań niepożądanych.

Poprawa zwykle występuje po 4-6 tygodniach leczenia. Może jednak być konieczne dłuższe stosowanie tego produktu leczniczego.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Unikać kontaktu z oczami, ustami, błonami śluzowymi i uszkodzoną skórą. Ostrożnie stosować na szyję i inne wrażliwe miejsca.

Nadtlenek benzoilu może zwiększać wrażliwość na promieniowanie słoneczne. Podczas stosowania produktu leczniczego Brevoxyl, nie należy używać lamp kwarcowych, należy unikać lub ograniczać

długotrwałą ekspozycję na promieniowanie słoneczne. Jeżeli nie ma możliwości uniknięcia silnego promieniowania słonecznego, należy zalecić pacjentom stosowanie produktów z filtrem przeciwsłonecznym oraz noszenie odzieży chroniącej przed promieniowaniem słonecznym.

Jednoczesne stosowanie innych środków keratolitycznych, takich jak salicylany lub związki siarki może doprowadzić do nasilenia podrażnień skóry.

U większości pacjentów, podczas kilku pierwszych tygodni leczenia może wystąpić nagłe nasilenie objawów złuszczania i zaczerwienienia skóry. Zwykle nie powoduje to uszkodzeń skóry i zwykle objawy te ustępują w ciągu jednego do dwóch dni po czasowym przerwaniu leczenia.

Należy uprzedzić pacjentów, że nadmierne stosowanie produktu Brevoxyl nie poprawia skuteczności, a może zwiększać ryzyko podrażnienia skóry.

Ze względu na zawartość substancji pomocniczych: alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego, produkt leczniczy może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ze względu na zawartość substancji pomocniczej alginianu glikolu propylenowego, produkt leczniczy może powodować podrażnienie skóry.

Produkt leczniczy może odbarwiać włosy oraz kolorowe i farbowane materiały.

Przy jednoczesnym miejscowym stosowaniu innych środków przeciwtrądzikowych, należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość nasilenia się drażniącego działania. Działanie to może okazać się ciężkie, szczególnie podczas stosowania środków złuszczających lub ścierających.

Jeżeli pojawi się miejscowe podrażnienie (np. ciężki rumień, silne przesuszenie i swędzenie, silne uczucie pieczenia i (lub) palenia) należy przerwać stosowanie nadtlenku benzoilu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy unikać jednoczesnego stosowania nadtlenku benzoilu z tretynoiną, izotretynoiną i tazarotenem, ponieważ może to zmniejszyć ich skuteczność i nasilić podrażnienie. Jeżeli leczenie skojarzone jest konieczne, produkty powinny być stosowane o różnych porach dnia (np. jedne rano i inne wieczorem).

Jednoczesne stosowanie innych środków keratolitycznych, takich jak salicylany lub związki siarki może doprowadzić do nasilenia podrażnień skóry (patrz punkt 4.4).

Miejscowe jednoczesne stosowanie nadtlenku benzoilu i produktów zawierających sulfonamidy może spowodować przejściową zmianę koloru skóry i owłosienia twarzy (żółta i (lub) pomarańczowa).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Istnieją tylko ograniczone dane dotyczące stosowania nadtlenku benzoilu u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Nie należy się spodziewać wpływu na ciążę ze względu na bardzo ograniczoną ogólnoustrojową ekspozycję na nadtlenek benzoilu.

Nadtlenek benzoilu można stosować miejscowo w okresie ciąży jedynie w przypadku, gdy oczekiwane korzyści z leczenia dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

W ostatnim miesiącu ciąży nie należy stosować produktu Brevoxyl.

Karmienie piersią

Przezskórne wchłanianie nadtlenku benzoilu jest bardzo ograniczone, jednak nie wiadomo czy nadtlenek benzoilu wydziela się z mlekiem matki po miejscowym zastosowaniu.

Nadtlenek benzoilu można stosować miejscowo podczas karmienia piersią jedynie w przypadku, gdy oczekiwane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla dziecka.

Jeżeli nadtlenek benzoilu jest stosowany podczas karmienia piersią, nie należy go aplikować na piersi i okolice piersi, aby zapobiec przypadkowemu przyjęciu produktu przez niemowlę.

Płodność

Nie ma danych dotyczących wpływu miejscowo stosowanego nadtlenku benzoilu na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Na podstawie profilu działań niepożądanych nie przewiduje się wpływu produktu leczniczego Brevoxyl na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane opisano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA i częstością występowania. Częstość występowania działań niepożądanych uporządkowano w następujący sposób: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Dane z badań klinicznych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często: złuszczanie skóry, rumień w miejscu zastosowania.

Często: suchość, świąd i miejscowe podrażnienie skóry.

Rzadko: uczucie pieczenia.

Dane po wprowadzeniu produktu do obrotu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania.

Rzadko: przebarwienie skóry, reakcje skórne w miejscu podania, takie jak podrażnienie lub ból. Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje alergiczne, w tym nadwrażliwość w miejscu podania i anafilaksja.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Rzadko: wysypka w miejscu podania.

U niektórych pacjentów może również okresowo wystąpić: obrzęk twarzy, stan zapalny, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9    Przedawkowanie Objawy

Miejscowo stosowany nadtlenek benzoilu nie jest na ogół wchłaniany w ilości wystarczającej do spowodowania działań ogólnoustrojowych.

Nadmierne stosowanie może powodować silne podrażnienia. W takim przypadku należy przerwać stosowanie i czekać, aż skóra odzyska stan pierwotny.

Leczenie

Zimne okłady mogą złagodzić podrażnienie z powodu nadmiernego stosowania.

Przypadkowe spożycie nadtlenku benzoilu do miejscowego stosowania powinno być leczone objawowo i wymaga kontaktu z ośrodkiem leczenia zatruć.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwtrądzikowe do stosowania miejscowego, kod ATC: D10AE01.

Benzoilu nadtlenek wykazuje działanie keratolityczne, utleniające oraz działa na bakterie Propionibacterium acnes, będące jedną z przyczyn powstawania trądziku pospolitego. Ponadto nadtlenek benzoilu stabilizuje ilość wydzielanego tłuszczu, przeciwdziała nadmiernemu rogowaceniu naskórka oraz nadmiernemu wydzielaniu łoju towarzyszącemu trądzikowi.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu miejscowym benzoilu nadtlenek wchłania się przez skórę do organizmu w zmiennych ilościach.

Badania z radioizotopami wykazały, że benzoilu nadtlenek wchłania się przez skórę do organizmu tylko po przemianie w kwas benzoesowy. Kwas benzoesowy po wchłonięciu do organizmu przechodzi głównie w kwas hipurowy, który jest wydalany przez nerki.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności benzoilu nadtlenku na zwierzętach wykazały, że po podaniu miejscowym jest on nietoksyczny. Kwas benzoesowy, do którego benzoilu nadtlenek jest przekształcany przed absorpcją, posiada szerokie granice bezpieczeństwa. Kwas benzoesowy jest zatwierdzonym dodatkiem do żywności.

Benzoilu nadtlenek jest związkiem uwalniającym wolne rodniki tlenowe. Tlen uwolniony podczas przemiany do kwasu benzoesowego, może być odpowiedzialny za działanie kancerogenne nadtlenku benzoilu obserwowane na skórze myszy. Benzoilu nadtlenek zastosowany w dużych dawkach (ponad 20 razy większych od dawek zwykle stosowanych u ludzi) u myszy, może powodować wzrost guza indukowanego dwumetyloantracenem (DMBA). DMBA jest silnym kancerogenem, na który pacjenci nie powinni być narażeni. Możliwość potwierdzenia wyników tych badań u ludzi jest ograniczona. Badania na myszach również wykazały, że benzoilu nadtlenek nie powoduje wzrostu nowotworu indukowanego przez promieniowanie ultrafioletowe.

Nie przeprowadzono badań dotyczących toksycznego działania na reprodukcję. Nie ma danych wskazujących, że miejscowe stosowanie produktu leczniczego Brevoxyl może powodować zaburzenia u płodu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol cetylowy

Mieszanina alkoholu stearylowego i makrogolu eteru cetostearylowego

Symetykon emulsja

Glikolu propylenowego alginian

Dimetyloizosorbid

Substancja zapachowa X-23304

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

18 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tuba aluminiowa lakierowana, aluminiowa laminowana lub plastikowa laminowana z nakrętką polietylenową lub polipropylenową zawierająca 5 g, 15 g, 30 g, 40 g lub 50 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Stiefel Laboratories (Ireland) Ltd Finisklin Business Park, Sligo Irlandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9181

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18.01.2002 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 29.07.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Brevoxyl