Imeds.pl

Briglau Pph 2 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Briglau PPH, 2 mg/ml, krople do oczu, roztwór

(Brimonidini tartras)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Briglau PPH i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Briglau PPH

3.    Jak stosować lek Briglau PPH

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Briglau PPH

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Briglau PPH i w jakim celu się go stosuje

Briglau PPH jest lekiem obniżającym ciśnienie wewnątrzgałkowe (ciśnienie w gałce ocznej).

Lek Briglau PPH jest stosowany sam lub w połączeniu z innymi lekami w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego u chorych z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem wewnątrzgałkowym (wysokie ciśnienie płynu w oku).

Substancją czynną zawartą w leku Briglau PPH jest brymonidyny winian, który zmniejsza ciśnienie w gałce ocznej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Briglau PPH

Kiedy nie stosować leku Briglau PPH

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na brymonidyny winian lub którykolwiek z pozostałych składników leku Briglau PPH (patrz punkt 6 oraz ostatni podpunkt w punkcie 2).

-    jeśli pacjent przyjmuje lek z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (inhibitor MAO) lub niektóre leki przeciwdepresyjne (takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub mianseryna). Należy zapytać lekarza czy można stosować Briglau PPH, jeśli pacjent stosuje lek przeciwdepresyjny.

-    jeśli pacjentka karmi piersią

-    u noworodków i niemowląt (od urodzenia do 2 lat).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Briglau PPH nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat. Jeśli lek został przepisany

dziecku poniżej 12 lat, należy porozmawiać z lekarzem przed jego zastosowaniem.

Należy porozmawiać z lekarzem przed zastosowaniem leku, jeśli:

-    pacjent ma depresję, zmniejszoną zdolność myślenia, zaburzenia ukrwienia mózgu, chorobę serca, zaburzenia krążenia w kończynach lub zaburzenia związane z ciśnieniem krwi;

-    u pacjenta występują lub występowały w przeszłości zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

Inne leki i Briglau PPH

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących leków, ponieważ mogą one wpływać na leczenie produktem Briglau PPH:

-    leki przeciwbólowe, uspokajające, opioidy, barbiturany lub regularnie spożywany alkohol,

-    leki znieczulające,

-    leki stosowane w leczeniu chorób serca lub obniżające ciśnienie krwi,

-    leki wpływające na metabolizm takie jak chlorpromazyna, metylfenidat i rezerpina,

-    leki działające na ten sam receptor co Briglau PPH, jak na przykład izoprenalina i prazosyna,

-    inhibitory monoaminooksydazy i inne leki przeciwdepresyjne,

-    leki stosowane w innych schorzeniach, nawet nie związanych z chorobą oka.

Należy również powiedzieć lekarzowi o zmianie dawkowania obecnie stosowanych leków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza o ciąży lub planowaniu ciąży.

Nie należy stosować leku Briglau PPH w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Briglau PPH może powodować zaburzenia ostrości wzroku lub zaburzenia widzenia, szczególnie w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia.

U niektórych pacjentów Briglau PPH może również wywoływać uczucie zmęczenia lub senność.

Jeśli pacjent doświadczy tych objawów, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ich ustąpienia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Briglau PPH

Briglau PPH zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka oraz przebarwiać miękkie soczewki kontaktowe. Dlatego należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed zakropleniem leku Briglau PPH należy zdjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut od zakroplenia przed ponownym założeniem soczewek.

3. Jak stosować lek Briglau PPH

Lek Briglau PPH należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zwykle stosowana dawka to jedna kropla do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, średnio co 12 godzin.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Leku Briglau PPH nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Nie zaleca się stosowania leku Briglau PPH u dzieci w wieku od 2 do 12 lat.

Sposób podawania

Briglau PPH jest przeznaczony jedynie do stosowania w postaci kropli ocznych. Nie należy stosować leku doustnie.

Przed zakropleniem leku zawsze należy umyć ręce. Etykieta wskazuje ile kropli zastosować w każdej dawce. Jeżeli pacjent przyjmuje więcej niż jeden lek oczny, należy te leki podawać w odstępie co najmniej 5 - 15 minut.

2.    Dolną powiekę należy delikatnie pociągnąć w dół tworząc małą kieszonkę.

3.    Trzymaną do góry dnem butelkę z lekiem należy ucisnąć i wpuścić krople do oka.

4.    Natychmiast po podaniu każdej kropli roztworu, należy zamknąć oko i ucisnąć opuszkiem palca wewnętrzny kącik oka (blisko nosa) i utrzymać ucisk przez 1 minutę.

Należy unikać dotykania końcówką zakraplacza oka lub czegokolwiek innego. Należy nałożyć i docisnąć zakrętkę po użyciu. W przypadku noszenia miękkich soczewek kontaktowych, przed zastosowaniem leku należy zdjąć soczewki i odczekać 15 minut przed ponownym ich założeniem po zakropleniu oka (oczu). Środek konserwujący zawarty w kroplach przebarwia miękkie soczewki kontaktowe.

Zastosowanie dawki leku Briglau PPH większej niż zalecana Dorośli

Jest mało prawdopodobne, aby lek wywołał jakiekolwiek zaburzenia, w przypadku zakroplenia zbyt dużej ilości kropli do oka (oczu). Należy zastosować następną dawkę o zwykłej porze.

Dzieci

Opisano kilka przypadków przedawkowania leku u dzieci otrzymujących brymonidyny winian w postaci kropli do oczu jako element terapii jaskry. Wystąpiły u nich takie objawy jak: senność, wiotkość, obniżenie temperatury ciała i zaburzenia oddychania. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Dorośli i dzieci

W razie przypadkowego połknięcia leku przez kogokolwiek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Briglau PPH

W przypadku pominięcia dawki, należy ją zaaplikować tak szybko jak to możliwe. Jeżeli jednak zbliża się pora zastosowania następnej dawki leku, należy pominąć opuszczoną dawkę i kontynuować leczenie o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Briglau PPH

Aby lek był skuteczny, powinien być stosowany codziennie. Nie należy przerywać lub kończyć leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Briglau PPH może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą wystąpić z określoną częstością, zdefiniowaną w następujący sposób:

Bardzo często

występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często

występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów

Niezbyt często

występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów

Rzadko

występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10000 pacjentów

Bardzo rzadko

występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów, w tym w pojedynczych przypadkach

Po leku Briglau PPH mogą wystąpić następujące działania niepożądane ze strony oka:

Bardzo częste: Reakcje alergiczne w oku, pęcherzyki lub białe plamki na spojówkach, zamglone widzenie, zaczerwienienie oczu, uczucie pieczenia, kłucia, obecności ciała obcego w oku lub świąd.

Częste: Zmiany na powierzchni oka, zapalenie powiek, zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia, obrzęk powiek lub spojówek, nadwrażliwość na światło, podrażnienie, zaczerwienienie, ból, uczucie suchości oczu, powierzchowne uszkodzenia lub przebarwienia na powierzchni oka, łzawienie lub zblednięcie spojówek.

Bardzo rzadkie:    Zapalenie tęczówki oka, zwężenie źrenic.

Niektóre z tych objawów niepożądanych mogą wynikać z uczulenia na jakikolwiek składnik leku.

Mogą wystąpić również następujące objawy niepożądane w innych częściach ciała:

Bardzo częste:    Ból głowy, suchość w ustach i uczucie zmęczenia i (lub) senność.

Częste:    Zawroty głowy, objawy podobne do przeziębienia, bóle żołądka i (lub) jelit,

zaburzenia smaku i osłabienie.

Niezbyt częste: Depresja, kołatanie serca lub nieregularne bicie serca, suchość nosa, uogólnione reakcje alergiczne.

Rzadkie:    Duszność.

Bardzo rzadkie:    Bezsenność, omdlenia, wysokie lub niskie ciśnienie krwi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Briglau PPH

-    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

-    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

-    Nie należy stosować kropli jeśli pierścień zabezpieczający jest uszkodzony przed pierwszym użyciem.

-    Nie stosować leku Briglau PPH po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

-    Butelkę należy wyrzucić po upływie 28 dni od dnia jej pierwszego otwarcia, nawet jeśli roztwór jeszcze pozostał.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Briglau PPH

-    Substancją czynną jest brymonidyny winian. Jeden ml roztworu zawiera 2 mg brymonidyny winianu, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny.

-    Pozostałe składniki leku to: benzalkoniowy chlorek (jako substancja konserwująca), alkohol poliwinylowy, sodu chlorek, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, kwas solny lub sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Dalsze ważne informacje dotyczące benzalkoniowego chlorku - patrz ostatni podpunkt w punkcie 2.

Jak wygląda lek Briglau PPH i co zawiera opakowanie

Briglau PPH to przejrzysty, lekko żółtawy roztwór kropli do oczu w plastikowej butelce.

Butelka zawiera 5 ml kropli do oczu.

Briglau PPH dostępny jest w opakowaniu zawierającym 1 butelkę.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 022 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2012 r.

Ulotka dla pacjenta zgodna z:

zatwierdzeniem notyfikacji typu IA (zmiana nr AT/H/0476/001/IA/003).

5