+ iMeds.pl

Briglau pph 2 mg/mlUlotka Briglau pph

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Briglau PPH, 2 mg/ml, krople do oczu, roztwór

(Brimonidini tartras)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Briglau PPH i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Briglau PPH

3.    Jak stosować lek Briglau PPH

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Briglau PPH

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Briglau PPH i w jakim celu się go stosuje

Briglau PPH jest lekiem obniżającym ciśnienie wewnątrzgałkowe (ciśnienie w gałce ocznej).

Lek Briglau PPH jest stosowany sam lub w połączeniu z innymi lekami w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego u chorych z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem wewnątrzgałkowym (wysokie ciśnienie płynu w oku).

Substancją czynną zawartą w leku Briglau PPH jest brymonidyny winian, który zmniejsza ciśnienie w gałce ocznej.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Briglau PPH

Kiedy nie stosować leku Briglau PPH

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na brymonidyny winian lub którykolwiek z pozostałych składników leku Briglau PPH (patrz punkt 6 oraz ostatni podpunkt w punkcie 2).

-    jeśli pacjent przyjmuje lek z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (inhibitor MAO) lub niektóre leki przeciwdepresyjne (takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub mianseryna). Należy zapytać lekarza czy można stosować Briglau PPH, jeśli pacjent stosuje lek przeciwdepresyjny.

-    jeśli pacjentka karmi piersią

-    u noworodków i niemowląt (od urodzenia do 2 lat).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Briglau PPH nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 12 lat. Jeśli lek został przepisany

dziecku poniżej 12 lat, należy porozmawiać z lekarzem przed jego zastosowaniem.

Należy porozmawiać z lekarzem przed zastosowaniem leku, jeśli:

-    pacjent ma depresję, zmniejszoną zdolność myślenia, zaburzenia ukrwienia mózgu, chorobę serca, zaburzenia krążenia w kończynach lub zaburzenia związane z ciśnieniem krwi;

-    u pacjenta występują lub występowały w przeszłości zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

Inne leki i Briglau PPH

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu następujących leków, ponieważ mogą one wpływać na leczenie produktem Briglau PPH:

-    leki przeciwbólowe, uspokajające, opioidy, barbiturany lub regularnie spożywany alkohol,

-    leki znieczulające,

-    leki stosowane w leczeniu chorób serca lub obniżające ciśnienie krwi,

-    leki wpływające na metabolizm takie jak chlorpromazyna, metylfenidat i rezerpina,

-    leki działające na ten sam receptor co Briglau PPH, jak na przykład izoprenalina i prazosyna,

-    inhibitory monoaminooksydazy i inne leki przeciwdepresyjne,

-    leki stosowane w innych schorzeniach, nawet nie związanych z chorobą oka.

Należy również powiedzieć lekarzowi o zmianie dawkowania obecnie stosowanych leków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Należy poinformować lekarza o ciąży lub planowaniu ciąży.

Nie należy stosować leku Briglau PPH w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Briglau PPH może powodować zaburzenia ostrości wzroku lub zaburzenia widzenia, szczególnie w nocy lub w warunkach słabego oświetlenia.

U niektórych pacjentów Briglau PPH może również wywoływać uczucie zmęczenia lub senność.

Jeśli pacjent doświadczy tych objawów, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ich ustąpienia.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Briglau PPH

Briglau PPH zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka oraz przebarwiać miękkie soczewki kontaktowe. Dlatego należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed zakropleniem leku Briglau PPH należy zdjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut od zakroplenia przed ponownym założeniem soczewek.

3. Jak stosować lek Briglau PPH

Lek Briglau PPH należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat

Zwykle stosowana dawka to jedna kropla do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, średnio co 12 godzin.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat

Leku Briglau PPH nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Nie zaleca się stosowania leku Briglau PPH u dzieci w wieku od 2 do 12 lat.

Sposób podawania

Briglau PPH jest przeznaczony jedynie do stosowania w postaci kropli ocznych. Nie należy stosować leku doustnie.

Przed zakropleniem leku zawsze należy umyć ręce. Etykieta wskazuje ile kropli zastosować w każdej dawce. Jeżeli pacjent przyjmuje więcej niż jeden lek oczny, należy te leki podawać w odstępie co najmniej 5 - 15 minut.

2.    Dolną powiekę należy delikatnie pociągnąć w dół tworząc małą kieszonkę.

3.    Trzymaną do góry dnem butelkę z lekiem należy ucisnąć i wpuścić krople do oka.

4.    Natychmiast po podaniu każdej kropli roztworu, należy zamknąć oko i ucisnąć opuszkiem palca wewnętrzny kącik oka (blisko nosa) i utrzymać ucisk przez 1 minutę.

Należy unikać dotykania końcówką zakraplacza oka lub czegokolwiek innego. Należy nałożyć i docisnąć zakrętkę po użyciu. W przypadku noszenia miękkich soczewek kontaktowych, przed zastosowaniem leku należy zdjąć soczewki i odczekać 15 minut przed ponownym ich założeniem po zakropleniu oka (oczu). Środek konserwujący zawarty w kroplach przebarwia miękkie soczewki kontaktowe.

Zastosowanie dawki leku Briglau PPH większej niż zalecana Dorośli

Jest mało prawdopodobne, aby lek wywołał jakiekolwiek zaburzenia, w przypadku zakroplenia zbyt dużej ilości kropli do oka (oczu). Należy zastosować następną dawkę o zwykłej porze.

Dzieci

Opisano kilka przypadków przedawkowania leku u dzieci otrzymujących brymonidyny winian w postaci kropli do oczu jako element terapii jaskry. Wystąpiły u nich takie objawy jak: senność, wiotkość, obniżenie temperatury ciała i zaburzenia oddychania. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Dorośli i dzieci

W razie przypadkowego połknięcia leku przez kogokolwiek, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Briglau PPH

W przypadku pominięcia dawki, należy ją zaaplikować tak szybko jak to możliwe. Jeżeli jednak zbliża się pora zastosowania następnej dawki leku, należy pominąć opuszczoną dawkę i kontynuować leczenie o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Briglau PPH

Aby lek był skuteczny, powinien być stosowany codziennie. Nie należy przerywać lub kończyć leczenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Briglau PPH może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane mogą wystąpić z określoną częstością, zdefiniowaną w następujący sposób:

Bardzo często

występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów

Często

występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów

Niezbyt często

występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów

Rzadko

występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10000 pacjentów

Bardzo rzadko

występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów, w tym w pojedynczych przypadkach

Po leku Briglau PPH mogą wystąpić następujące działania niepożądane ze strony oka:

Bardzo częste: Reakcje alergiczne w oku, pęcherzyki lub białe plamki na spojówkach, zamglone widzenie, zaczerwienienie oczu, uczucie pieczenia, kłucia, obecności ciała obcego w oku lub świąd.

Częste: Zmiany na powierzchni oka, zapalenie powiek, zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia, obrzęk powiek lub spojówek, nadwrażliwość na światło, podrażnienie, zaczerwienienie, ból, uczucie suchości oczu, powierzchowne uszkodzenia lub przebarwienia na powierzchni oka, łzawienie lub zblednięcie spojówek.

Bardzo rzadkie:    Zapalenie tęczówki oka, zwężenie źrenic.

Niektóre z tych objawów niepożądanych mogą wynikać z uczulenia na jakikolwiek składnik leku.

Mogą wystąpić również następujące objawy niepożądane w innych częściach ciała:

Bardzo częste:    Ból głowy, suchość w ustach i uczucie zmęczenia i (lub) senność.

Częste:    Zawroty głowy, objawy podobne do przeziębienia, bóle żołądka i (lub) jelit,

zaburzenia smaku i osłabienie.

Niezbyt częste: Depresja, kołatanie serca lub nieregularne bicie serca, suchość nosa, uogólnione reakcje alergiczne.

Rzadkie:    Duszność.

Bardzo rzadkie:    Bezsenność, omdlenia, wysokie lub niskie ciśnienie krwi.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Briglau PPH

-    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

-    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

-    Nie należy stosować kropli jeśli pierścień zabezpieczający jest uszkodzony przed pierwszym użyciem.

-    Nie stosować leku Briglau PPH po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i pudełku po „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

-    Butelkę należy wyrzucić po upływie 28 dni od dnia jej pierwszego otwarcia, nawet jeśli roztwór jeszcze pozostał.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać

farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Briglau PPH

-    Substancją czynną jest brymonidyny winian. Jeden ml roztworu zawiera 2 mg brymonidyny winianu, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny.

-    Pozostałe składniki leku to: benzalkoniowy chlorek (jako substancja konserwująca), alkohol poliwinylowy, sodu chlorek, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, kwas solny lub sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

Dalsze ważne informacje dotyczące benzalkoniowego chlorku - patrz ostatni podpunkt w punkcie 2.

Jak wygląda lek Briglau PPH i co zawiera opakowanie

Briglau PPH to przejrzysty, lekko żółtawy roztwór kropli do oczu w plastikowej butelce.

Butelka zawiera 5 ml kropli do oczu.

Briglau PPH dostępny jest w opakowaniu zawierającym 1 butelkę.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa tel. 022 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2012 r.

Ulotka dla pacjenta zgodna z:

zatwierdzeniem notyfikacji typu IA (zmiana nr AT/H/0476/001/IA/003).

5

Briglau PPH

Charakterystyka Briglau pph

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Briglau PPH, 2 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden ml roztworu zawiera 2 mg brymonidyny winianu, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny. Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek 0,05 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Biała lub prawie biała zawiesina.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obniżenie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego (CŚG) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym.

-    W monoterapii u pacjentów, u których miejscowe stosowanie P-adrenolityków jest przeciwwskazane.

-    W leczeniu skojarzonym z innymi lekami obniżającymi CŚG, jeżeli zmniejszenie ciśnienia z użyciem tych leków jest niewystarczające (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecane dawkowanie u dorosłych (w tym osoby w podeszłym wieku)

Zaleca się stosować jedną kroplę brymonidyny do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, w odstępach około 12 godzin. U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności zmiany dawkowania.

Podobnie jak w przypadku innych rodzajów kropli do oczu, aby zmniejszyć możliwość wchłonięcia brymonidyny do krążenia systemowego, bezpośrednio po zakropieniu leku zaleca się uciśnięcie przez jedną minutę woreczka łzowego w okolicy kąta przyśrodkowego oka (uciśnięcie punktu łzowego). Taki schemat postępowania powinien być niezwłocznie wykonany przy podaniu każdej kropli.

W przypadku stosowania więcej niż jednego leku do oczu zaleca się zachowanie co najmniej 5-15 minut przerwy między ich podaniem.

Stosowanie w niewydolności nerek i wątroby

Nie prowadzono badań dotyczących stosowania brymonidyny u chorych z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem nastolatków (w wieku od 12 do 17 lat).

Nie zaleca się stosowania brymonidyny u dzieci poniżej 12 lat oraz stosowanie jest przeciwwskazane u noworodków i niemowląt (poniżej 2 lat) (patrz punkt 4.3, punkt 4.4 i punkt 4.9). Odnotowano występowanie ciężkich działań niepożądanych u noworodków.

Nie ustalano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania brymonidyny u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

-    U noworodków i niemowląt (patrz punkt 4.8)

-    U pacjentów leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), oraz lekami przeciwdepresyjnymi wpływającymi na przewodnictwo noradrenergiczne

(np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i mianseryna).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U dzieci w wieku 2 lat lub starszych, szczególnie między 2. a 7. rokiem życia i (lub) z masą ciała mniejszą niż 20 kg, produkt należy stosować ostrożnie i ściśle monitorować stan pacjenta z uwagi na często obserwowaną patologiczną senność (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność stosując produkt u chorych z nasiloną, niestabilną i niepoddającą się leczeniu chorobą układu sercowo-naczyniowego.

U niektórych chorych uczestniczących w badaniach klinicznych (12,7%) odnotowano przypadki ocznych reakcji nadwrażliwości po podaniu brymonidyny (szczegółowe dane, patrz punkt 4.8).

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, należy przerwać stosowanie produktu Briglau PPH.

Brymonidynę należy stosować ostrożnie u chorych z depresją, niewydolnością krążenia mózgowego i wieńcowego, zespołem Raynauda, niedociśnieniem ortostatycznym lub zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń.

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu u chorych z niewydolnością wątroby i (lub) nerek, dlatego zaleca się ostrożność w przypadku stosowania brymonidyny w tych grupach chorych.

Środek konserwujący będący składnikiem produktu Briglau PPH, benzalkoniowy chlorek, może wywoływać podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu produktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropieniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem. Substancja zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji brymonidyny z innymi lekami. Należy jednak mieć na uwadze możliwość nasilania przez brymonidynę depresyjnego działania leków na OUN (alkohol, barbiturany, opioidy, leki uspokajające, anestetyki).

Brak danych dotyczących wpływu brymonidyny na poziom amin katecholowych we krwi. Niemniej jednak należy zachować ostrożność u chorych przyjmujących produkty mogące wpływać na metabolizm lub wychwyt amin np. chlorpromazyna, metylofenidat, rezerpina.

Po podaniu brymonidyny u niektórych chorych obserwowano obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, które jednak nie miało znaczenia klinicznego. Należy zachować ostrożność, stosując brymonidynę równolegle z lekami przeciwnadciśnieniowymi i (lub) glikozydami naparstnicy.

Należy zachować ostrożność rozpoczynając podawanie (lub zmieniając dawkowanie) produktu stosowanego ogólnie (niezależnie od postaci farmaceutycznej), który może wywoływać interakcje z preparatami a-adrenergicznymi lub wpływać na ich działanie, tj. leki agonistyczne lub antagonistyczne dla receptorów adrenergicznych np. (izoprenalina, prazozyna).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu w ciąży u ludzi. W badaniach na zwierzętach brymonidyna nie wykazywała działania teratogennego. W stężeniach w osoczu większych niż obserwowane u ludzi, brymonidyna powodowała u królików zwiększenie odsetka strat przedimplantacyjnych i zahamowanie wzrostu potomstwa po urodzeniu. W ciąży brymonidynę można stosować wyłącznie, jeżeli korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Nie wiadomo czy produkt wydzielany jest z mlekiem kobiet. Brymonidyna przenika natomiast do mleka samic szczurów. Nie należy stosować brymonidyny w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brymonidyna może wywoływać uczucie zmęczenia i (lub) senność, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Brymonidyna może prowadzić także do zaburzeń ostrości wzroku i (lub) zaburzeń widzenia, które mogą zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, szczególnie w nocy lub w ograniczonych warunkach oświetleniowych.

Pacjent powinien poczekać zanim te objawy ustąpią, przed prowadzeniem pojazdu lub obsługą maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane, występujące u 22 do 25% chorych, obejmują suchość jamy ustnej, przekrwienie gałki ocznej, oraz uczucie pieczenia lub kłucia oczu. Działania te są zwykle przemijające i nie powodują konieczności przerwania leczenia.

Objawy reakcji alergicznych ze strony oczu występowały u 12,7% osób uczestniczących w badaniach klinicznych (będąc przyczyną przerwania uczestnictwa w badaniu u 11,5% pacjentów). Reakcje te w większości przypadków występowały między 3. i 9. miesiącem leczenia.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Częstość występowania działań niepożądanych uszeregowana jest na podstawie następującej klasyfikacji:

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (> 1 /10 000 do < 1 /1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia serca

Niezbyt często:    zaburzenia rytmu serca i arytmie (w tym bradykardia i tachykardia)

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:    ból głowy, senność

Często:    zawroty głowy, zaburzenia    smaku

Bardzo rzadko:    omdlenie

Zaburzenia oka

Bardzo często:    podrażnienie gałek ocznych, włączając reakcje alergiczne (przekrwienie,

pieczenie i kłucie, świąd, uczucie ciała obcego, pęcherzyki spojówkowe), zamglone widzenie

Często:    miejscowe podrażnienie (obrzęk i przekrwienie powiek, zapalenie brzegów

powiek z obecnością wydzieliny w worku spojówkowym, ból oka i łzawienie), światłowstręt, uszkodzenia i przebarwienia nabłonka rogówki, suchość oczu, zblednięcie spojówek, zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek Bardzo rzadko:    zapalenie tęczówki (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka),

zwężenie źrenicy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często:    objawy z górnych dróg oddechowych

Niezbyt często:    suchość błony śluzowej nosa

Rzadko:    duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:    suchość w ustach

Często:    objawy żołądkowo-jelitowe

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko:    nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często:    zmęczenie

Często:    osłabienie (astenia)

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:    uogólnione odczyny alergiczne

Zaburzenia psychiczne Niezbyt często:    depresja

Bardzo rzadko:    bezsenność

U noworodków i niemowląt, u których elementem terapii wrodzonej jaskry było stosowanie brymonidyny, obserwowano objawy jej przedawkowania, takie jak: utrata przytomności, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, wiotkość, bradykardia, hipotermia, sinica i bezdechy (patrz punkt 4.3).

W trzymiesięcznym badaniu trzeciej fazy z udziałem dzieci w wieku od 2. do 7. lat, u których pomimo podawania leków blokujących receptory beta kontrola jaskry nie była pełna, stwierdzono, że stosowaniu brymonidyny jako leczenia uzupełniającego towarzyszyła duża częstość występowania senności (55%). U 8% dzieci nasilenie tego objawu było znaczne, a u 13% pacjentów leczenie przerwano. Częstość występowania senności zmniejszała się wraz z wiekiem, najmniejsza była w grupie siedmiolatków (25%). Jednak większy wpływ na jej występowanie niż wiek miała masa ciała. Objaw ten stwierdzano częściej u dzieci z masą ciała <20 kg (63%) niż u dzieci ważących >20 kg (25%) (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie po podaniu produktu do worka spojówkowego:

U dorosłych nie opisywano przypadków przedawkowania produktu podczas stosowania miejscowego do oczu. Jednak objawy przedawkowania brymonidyny (utrata świadomości, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, hipotonia, bradykardia, hipotermia, sinica i bezdechy) obserwowano u noworodków i niemowląt, u których stanowiła ona część terapii w jaskrze wrodzonej.

Przedawkowanie po podaniu ogólnoustrojowym w wyniku przypadkowego spożycia:

Opisano dwa przypadki wystąpienia objawów niepożądanych po nieumyślnym zażyciu 9-10 kropli brymonidyny przez osoby dorosłe. U pacjentów stwierdzono spadek ciśnienia tętniczego, ponadto u jednego z nich 8 godzin po zażyciu produktu wystąpił epizod reaktywnego nadciśnienia. U obu pacjentów objawy w pełni ustąpiły po 24 godzinach. Nie obserwowano żadnych objawów niepożądanych u trzeciego pacjenta, który zażył doustnie nieznaną ilość brymonidyny.

U dzieci także opisywano i zgłaszano przypadki występowania ciężkich działań niepożądanych po przypadkowym spożyciu brymonidyny. U pacjentów występowały objawy depresji ośrodkowego układu nerwowego, zwykle przemijająca śpiączka lub ograniczenie stanu świadomości, hipotonia, bradykardia, hipotermia i bezdechy, co było powodem przyjęcia do oddziału intensywnej terapii, a w przypadku wskazań także intubacji. U wszystkich dzieci zwykle w ciągu 6-24 godzin obserwowano pełen powrót do zdrowia.

Doustne przedawkowanie innych leków a2-adrenergicznych prowadziło do wystąpienia niedociśnienia, osłabienia, wymiotów, letargu, nadmiernego uspokojenia, bradykardii, zaburzeń rytmu serca, zwężenia źrenicy, bezdechu, hipotonii, hipotermii, depresji oddychania i drgawek.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: sympatykomimetyki stosowane w leczeniu jaskry, Kod ATC: S01EA05

Brymonidyna jest agonistą receptora a2-adrenergicznego. Powinowactwo leku do receptorów a1-adrenergicznych jest 1000 razy mniejsze w porównaniu z powinowactwem do receptorów a2-adrenergicznych.

Dzięki temu brymonidyna nie powoduje rozszerzenia źrenic ani skurczu naczyń włosowatych po heteroprzeszczepieniach siatkówki ludzkiej.

U ludzi brymonidyny winian po podaniu do worka spojówkowego zmniejsza ciśnienie śródgałkowe (CŚG), w minimalnym stopniu wpływając na czynność układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego.

Ograniczone dane dotyczące stosowania produktu u osób chorych na astmę oskrzelową nie wykazały występowania działań niepożądanych.

Brymonidyna wykazuje szybki początek działania, a maksymalne działanie hipotensyjne brymonidyny występuje 2 godziny po podaniu. W trwających rok badaniach klinicznych, brymonidyna obniżyła wartości CŚG o około 4-6 mmHg.

W badaniach fluorofotometrycznych u zwierząt i ludzi stwierdzono, że winian brymonidyny wykazuje podwójny mechanizm działania. Przypuszczalnie brymonidyna obniża CŚG przez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej i zwiększenie odpływu naczyniówkowo-twardówkowego.

Badania kliniczne wskazują, że brymonidyna może być skutecznie kojarzona z lekami P-adrenolitycznymi stosowanymi miejscowo. Krótkookresowe badania kliniczne sugerują także, że brymonidyna wykazuje istotne klinicznie działanie addytywne z trawoprostem (6 tygodni) i latanoprostem (3 miesiące).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

a)    Charakterystyka ogólna

Po 10 dniach podawania do worka spojówkowego roztworu 0,2% dwa razy na dobę, obserwowano małe stężenia brymonidyny w osoczu (Cmax wynosił średnio 0,06 ng/ml). Po wielokrotnym podaniu produktu (2 razy na dobę przez 10 dni) odnotowano niewielkiego stopnia kumulację produktu we krwi. Pole powierzchni pod krzywą stężenie-czas, w ciągu 12 godzin (AUC0-12h) wynosiło w warunkach stacjonarnych 0,31 ngh/ml, w porównaniu do 0,23 ngh/ml po dawce pojedynczej.

Pozorny okres półtrwania w krążeniu systemowym po miejscowym podaniu produktu wynosił średnio około 3 godziny.

Około 29% produktu podanego miejscowo związane jest w krążeniu systemowym z białkami osocza.

In vitro i in vivo brymonidyna wiąże się odwracalnie z melaniną w tkankach oka. Po 2 tygodniach miejscowego stosowania produktu, stężenia brymonidyny w tęczówce, ciałku rzęskowym i naczyniówce-siatkówce były 3 do 17 razy wyższe niż po podaniu dawki pojedynczej.

Nie stwierdzono kumulacji produktu w przypadku braku melaniny.

Znaczenie wiązania się z melaniną u ludzi nie zostało wyjaśnione. Nie stwierdzono jednak niekorzystnych działań niepożądanych ze strony narządu wzroku w badaniach biomikroskopowych oczu chorych leczonych brymonidyną przez okres do 1 roku. Objawów toksycznego wpływu na narząd wzroku nie stwierdzono także w badaniach na małpach, którym przez okres roku podawano dawkę winianu brymonidyny przekraczającą czterokrotnie dawki zalecane u ludzi.

Po podaniu doustnym u ludzi, brymonidyna ulega szybkiemu wchłanianiu z przewodu pokarmowego, a następnie szybkiej eliminacji z organizmu. Większość dawki (około 75%) wydalona została w ciągu 5 dni z moczem w postaci metabolitów. Nie stwierdzono obecności niezmienionego produktu w moczu. Badania in vitro z użyciem tkanki wątrobowej zwierząt i ludzi wskazują, że przemiany metaboliczne brymonidyny zachodzą głównie przy udziale oksydazy aldehydowej i cytochromu P450. Z tego względu główną drogą eliminacji produktu z krążenia systemowego jest metabolizm wątrobowy.

Profil kinetyczny:

Nie stwierdzono dużych odstępstw od proporcjonalnej zależności między dawką brymonidyny i wartościami Cmax i AUC w osoczu po jednorazowym podaniu leku w stężeniu 0,08%, 0,2% i 0,5%.

b) Profil farmakokinetyczny w grupach chorych

Profil farmakokinetyczny u osób w podeszłym wieku:

Cmax, AUC i czas półtrwania brymonidyny po jednorazowym podaniu leku przyjmują podobne wartości u osób w podeszłym wieku (65 lat lub więcej) i u młodych dorosłych. Obserwacje te wskazują na brak zależności między wiekiem i penetracją leku do krążenia systemowego oraz jego eliminacją.

Trwające 3 miesiące badania kliniczne z udziałem chorych w podeszłym wieku wykazały bardzo niewielką penetrację leku do krążenia systemowego.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Wyniki badań przedklinicznych dotyczące bezpieczeństwa farmakologicznego, toksyczności powtarzanych dawek, toksyczności w stosunku do materiału genetycznego, potencjału rakotwórczego, toksyczności dla układu rozrodczego nie wskazują na istnienie szczególnych zagrożeń dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek Alkohol poliwinylowy Sodu chlorek Sodu cytrynian Kwas cytrynowy jednowodny

Kwas solny (do ustalenia pH) lub Sodu wodorotlenek (do ustalenia pH)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Przed pierwszym otwarciem: 2 lata Po pierwszym otwarciu: zużyć w ciągu 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki barwy białej z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) z kroplomierzem z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i białą zakrętką z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE).

Butelka zawiera 5 ml roztworu.

Wielkości opakowań: 1 x 5 ml.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Polska

8.    NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIA DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Briglau PPH