+ iMeds.pl

Brimodiol 2 mg/mlUlotka Brimodiol

ULOTKA DLA PACJENTA

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Brimodiol, 2 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Brimonidini tartras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Brimodiol i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Brimodiol

3.    Jak stosować lek Brimodiol

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Brimodiol

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Brimodiol i w jakim celu się go stosuje

Brimodiol jest lekiem zmniejszającym ciśnienie śródgałkowe (ciśnienie w gałce ocznej) u chorych z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem śródgałkowym (wysokie ciśnienie płynu w oku).

Lek Brimodiol jest stosowany jako pojedynczy lek lub w połączeniu z innymi lekami w celu zmniejszenia ciśnienia śródgałkowego.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Brimodiol Kiedy nie stosować leku Brimodiol

-    Jeżeli pacjent ma uczulenie na brymonidyny winian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

-    Jeżeli pacjent przyjmuje lek zaliczany do inhibitorów monoaminooksydazy (inhibitor MAO).

-    Jeżeli pacjent przyjmuje pewne leki przeciwdepresyjne (takie jak trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub mianseryna).

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu innych leków przeciwdepresyjnych.

-    U noworodków i dzieci poniżej 2 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Brimodiol należy zwrócić się do lekarza:

-    jeżeli pacjent ma ciężką lub niestabilną i niepoddającą się leczeniu chorobę serca;

-    j eżeli pacj ent ma depresj ę;

-    jeżeli pacjent ma zaburzenia ukrwienia mózgu (niewydolność naczyń mózgowych) lub serca (choroby serca);

-    jeżeli pacjent ma spadki ciśnienia krwi, powodujące zawroty głowy w przypadku zmiany pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą (hipotonia ortostatyczna);

-    jeżeli pacjent ma skurcze naczyń krwionośnych, dotyczące głównie rąk i przedramion (choroba Reynauda), lub ma przewlekłą chorobę zapalną naczyń z niedrożnością naczyń krwionośnych wynikającą z powstawania zakrzepów (zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń);

- jeżeli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby lub nerek.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wyżej wymienionych zaburzeń należy skonsultować się z lekarzem.

Dzieci i młodzież

Brimodiol nie jest zalecany do stosowania u dzieci (od 2 do 12 lat).

Inne leki i Brimodiol

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, również o tych, które pacjent planuje stosować.

Substancje wywierające wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (OUN): działanie substancji wpływających na czynność ośrodkowego układu nerwowego (OUN) (alkohol, barbiturany, opioidowe leki przeciwbólowe, leki uspokajające lub znieczulające) może być nasilone przez zastosowanie leku Brimodiol.

Leki stosowane w leczeniu chorób układu nerwowego (chlorpromazyna, metylofenidat), leki przeciwnadciśnieniowe (rezerpina): zaleca się ostrożność u pacjentów stosujących leki wpływające na metabolizm i wychwyt z krążenia adrenaliny, noradrenaliny i innych amin biogennych we krwi.

Leki przeciwnadciśnieniowe, leki nasercowe: u niektórych pacjentów po podaniu leku Brimodiol stwierdza się niewielki spadek ciśnienia tętniczego krwi. Należy zachować ostrożność w przypadku jednoczesnego stosowania leku Brimodiol z lekami przeciwnadciśnieniowymi i (lub) nasercowymi z grupy glikozydów nasercowych.

Agoniści i antagoniści receptorów adrenergicznych: Należy zachować ostrożność w przypadku, gdy podawany ogólnie lek jest stosowany jednocześnie po raz pierwszy, lub następuje zmiana dawki (niezależnie od drogi podania), co może powodować wystąpienie interakcji z agonistami receptorów a-adrenergicznych lub wpływać na działanie leków takich jak np.: agoniści lub antagoniści receptorów adrenergicznych (izoprenalina lub prazosyna).

Ciąża i karmienie piersią

Nie przeprowadzono odpowiednich badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Brimodiol w czasie ciąży. W trakcie ciąży lek Brimodiol należy stosować z zachowaniem ostrożności i jedynie w przypadku, gdy spodziewana korzyść dla matki przeważa nad możliwym zagrożeniem dla płodu.

Brak informacji dotyczących przenikania brymonidyny do mleka kobiecego. Leku Brimodiol nie należy zatem stosować u kobiet karmiących piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Brimodiol może powodować wystąpienie uczucia zmęczenia i (lub) senność. Może to wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Stosowanie leku Brimodiol może powodować wystąpienie nieostrego i (lub) nieprawidłowego widzenia. Może to wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, szczególnie w ciemności i przy słabych warunkach oświetleniowych.

Lek Brimodiol zawiera chlorek benzalkoniowy

Lek Brimodiol zawiera środek konserwujący benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oka. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Benzalkoniowy chlorek może powodować zmianę zabarwienia miękkich soczewek kontaktowych. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem leku Brimodiol i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem.

3. Jak stosować lek Brimodiol

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jest bardzo ważne, aby stosować lek Brimodiol przez okres zalecony przez lekarza.

Jeżeli pacjent odnosi wrażenie, że działanie leku Brimodiol jest zbyt mocne lub zbyt słabe, należy poinformować o tym lekarza.

Zalecana dawka leku to jedna kropla, dwa razy na dobę do oka lub oczu objętych procesem chorobowym, w odstępie około 12 godzin.

Instrukcja użycia

Brimodiol jest przeznaczony jedynie do stosowania w postaci kropli ocznych. Nie należy stosować leku doustnie.

Przed zakropleniem leku zawsze należy umyć ręce.

Lek należy zakroplić w następujący sposób:

1.    Należy odchylić głowę do tyłu i popatrzeć do góry.

2.    Dolną powiekę należy delikatnie pociągnąć w dół, tworząc małą kieszonkę.

3.    Trzymaną do góry dnem butelkę z lekiem należy ucisnąć aby wpuścić kroplę do oka.

Natychmiast po podaniu każdej kropli należy zamknąć oko, ucisnąć opuszkiem palca wewnętrzny kącik oka (blisko nosa) i utrzymać ucisk przez 1 minutę. Minimalizuje to absorpcję brymonidyny do organizmu.

Jeżeli pacjent przyjmuje więcej niż jeden lek oczny, leki należy podawać w odstępie co najmniej 5 -15 minut.

Noworodki i dzieci: nie wolno stosować brymonidyny w postaci kropli do oczu u noworodków i dzieci poniżej 2 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Brimodiol

Nie opisywano przedawkowania u dorosłych leku Brimodiol, jest ono mało prawdopodobne po stosowaniu leku w postaci kropli do oczu.

Opisano kilka przypadków przedawkowania leku u dzieci. Wystąpiły u nich takie objawy jak: senność, wiotkość, obniżenie temperatury ciała i zaburzenia oddychania. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

U osoby dorosłej, która przypadkowo przyjęła około 10 kropel leku Brimodiol drogą doustną obserwowano umiarkowany spadek ciśnienia tętniczego przez okres kilku godzin po przyjęciu leku. Następnie, po upływie około 8 godzin po przyjęciu, wystąpiło stopniowe podwyższenie ciśnienia krwi.

W przypadku podejrzenia przedawkowania, należy skontaktować się z lekarzem lub lekarzem dyżurnym. Należy przynieść ze sobą opakowanie leku, tak aby lekarz był poinformowany, jaka substancja czynna została przyjęta.

Pominięcie zastosowania leku Brimodiol

W przypadku pominięcia dawki leku Brimodiol, należy zastosować ją jak najszybciej.

Jeżeli jednak pacjent nie przypomni sobie o pominiętej dawce, a zbliża się pora zastosowania następnej dawki leku, należy pominąć opuszczoną dawkę i kontynuować leczenie o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy zwrócić się z pytaniem do lekarza lub farmaceuty.

Nie zmieniać samemu przepisanej dawki.

Przerwanie stosowania leku Brimodiol

Nie należy przerywać lub kończyć leczenia lekiem Brimodiol bez uprzedniej konsultacji z lekarzem!

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi (u 22 do 25% pacjentów) są uczucie suchości w ustach, zaczerwienienie oczu oraz pieczenie i swędzenie spojówek. Wymienione efekty uboczne są zwykle przejściowe i rzadko osiągają nasilenie wymagające przerwania leczenia z zastosowaniem leku Brimodiol.

W badaniach klinicznych stwierdzono reakcje alergiczne oczu u 12,7% chorych. Występowały one najczęściej po okresie od trzech do dziewięciu miesięcy. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać leczenie z zastosowaniem leku Brimodiol.

Częstość wystąpienia działań niepożądanych opisano w następujących kategoriach:

Bardzo często

występują częściej niż u 1 osoby na 10

Często

występują u 1 do 10 osób na 100

Niezbyt często

występują u 1 do 10 osób na 1000

Rzadko

występują u 1 do 10 osób na 10 000

Bardzo rzadko

występują rzadziej niż u 1 osoby na 10 000

Częstość nieznana

częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Następujące działania niepożądane były obserwowane w trakcie leczenia z

zastosowaniem leku Brimodiol:

Miejscowe działania niepożądane:

Bardzo często:

-    Podrażnienie oka, włącznie z reakcjami alergicznymi (zaczerwienienie, ból i uczucie pieczenia, świąd, uczucie ciała obcego w oku, pęcherzyki spojówkowe), nieostre widzenie.

Często:

-    Miejscowe podrażnienie (zaczerwienienie i obrzęk powiek, zapalenie powiek, obrzęk i obecność wydzieliny spojówek, ból oka i łzawienie), nadwrażliwość na światło, powierzchowne uszkodzenia lub przebarwienia rogówki, suchość oczu, zblednięcie spojówek, zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek.

Bardzo rzadko:

-    Zapalenie tęczówki, zwężenie źrenic.

Częstość nieznana:

-    Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka), świąd powiek;

-    Reakcje skórne obejmujące rumień, obrzęk twarzy, świąd, wysypkę i rozszerzenie naczyń krwionośnych.

Ogólnoustrojowe działania niepożądane:

Bardzo często:

-    Ból głowy, suchość w ustach, uczucie zmęczenia lub senności.

Często:

-    Objawy w obrębie górnych dróg oddechowych, zawroty głowy, bóle żołądkowo-jelitowe, osłabienie, zaburzenia smaku.

Niezbyt często:

-    Kołatanie serca / nieregularne bicie serca (w tym wolna i szybka akcja serca), uogólnione reakcje alergiczne, depresja, suchość błony śluzowej nosa.

Rzadko:

-    Duszność.

Bardzo rzadko:

-    Omdlenia, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, bezsenność.

5. Jak przechowywać lek Brimodiol

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Brimodiol po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Lek Brimodiol po pierwszym otwarciu może być przechowywany przez 4 tygodnie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Brimodiol

-    Substancją czynną leku jest brymonidyny winian.

1 ml roztworu zawiera 2 mg brymonidyny winianu, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny.

Jedna kropla produktu (ok. 35 mikrolitrów) zawiera 70 mikrogramów brymonidyny winianu.

-    Pozostałe składniki to:

benzalkoniowy chlorek, alkohol poliwinylowy, sodu chlorek, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, woda do wstrzykiwań produkcyjna, sodu wodorotlenek 1 M i kwas solny 1 M (w celu dostosowania pH).

Jak wygląda lek Brimodiol i co zawiera opakowanie

Brimodiol to klarowny roztwór koloru jasnozielonożółtego.

Krople do oczu są dostępne w 5 ml butelce barwy białej z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE), z kroplomierzem z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i białą zakrętką z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), w tekturowym pudełku. Opakowania po 1, 3 lub 6 butelek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.


Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

SUN-FARM Sp. z o.o.

Człekówka 75 05-340 Kołbiel

Wytwórca:

Sanitas AB Veiverią 134B 46352 Kaunas Litwa

Pharma Stulln GmbH Werksstraße 3 92551 Stulln Niemcy

SUN-FARM Sp. z o.o.

Człekówka 75 05-340 Kołbie

l

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Brimodiol

Charakterystyka Brimodiol

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Brimodiol, 2 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 2 mg brymonidyny winianu (Brimonidini tartras), co odpowiada 1,3 mg brymonidyny.

Jedna kropla produktu (około 35 mikrolitrów) zawiera 70 mikrogramów brymonidyny winianu. Substancja pomocnicza: chlorek benzalkoniowy 0,05 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Klarowny roztwór koloru jasnozielonożółtego.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obniżenie podwyższonego ciśnienia środgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym.

-    W monoterapii u pacjentów, u których miejscowe stosowanie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne jest przeciwwskazane.

-    W leczeniu skojarzonym z innymi lekami obniżającymi ciśnienie śródgałkowe, jeżeli redukcja ciśnienia nie jest osiągnięta po zastosowaniu pojedynczego leku (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecane dawkowanie u dorosłych (w tym u pacjentów w podeszłym wieku)

Zaleca się stosować jedną kroplę produktu Brimodiol do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, w odstępach około 12 godzin. Pacjenci w podeszłym wieku nie wymagają zmiany dawkowania.

Podobnie jak w przypadku innych rodzajów kropli do oczu, aby zmniejszyć możliwość wchłonięcia brymonidyny do krążenia ogólnego, zaleca się uciśnięcie worka spojówkowego w przyśrodkowej części szpary powiekowej (ucisk punktowy) przez jedną minutę. Ucisk powinien nastąpić natychmiast po wkropleniu każdej kropli.

W przypadku stosowania więcej niż jednego leku do oczu, zaleca się zachowanie co najmniej 5-15 minut przerwy między ich podaniem.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby

Nie prowadzono badań dotyczących stosowania brymonidyny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat).

Nie zaleca się stosowania brymonidyny u dzieci poniżej 12 lat oraz stosowanie jest przeciwwskazane u noworodków i dzieci poniżej 2 lat (patrz punkt 4.3, punkt 4.4 i punkt 4.9).

Odnotowano występowanie ciężkich działań niepożądanych u noworodków. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania brymonidyny u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    U noworodków i dzieci poniżej 2 lat (patrz punkt 4.8).

-    U pacjentów leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) oraz lekami przeciwdepresyjnymi wpływającymi na przewodnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i mianseryna).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

U dzieci w wieku 2 lat lub starszych, szczególnie w wieku od 2 do 7 lat i (lub) z masą ciała poniżej 20 kg, produkt należy stosować ostrożnie i ściśle monitorować stan pacjenta z uwagi na często obserwowaną patologiczną senność (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność stosując produkt u pacjentów z nasiloną lub niestabilną i niepoddającą się leczeniu chorobą układu sercowo-naczyniowego.

U niektórych pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych (12,7%) odnotowano przypadki reakcji nadwrażliwości w obrębie oczu po podaniu brymonidyny (szczegółowe dane, patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, należy przerwać leczenie brymonidyną.

Po podaniu brimonidyny zgłaszano opóźnione reakcje nadwrażliwości dotyczące oczu, przy czym niektóre ze zgłoszeń określono jako powiązane ze wzrostem ciśnienia wewnątrz oka.

Brymonidynę należy stosować ostrożnie u pacjentów z depresją, niewydolnością krążenia mózgowego lub wieńcowego, zespołem Raynauda, niedociśnieniem ortostatycznym lub zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń.

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania brymonidyny u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, dlatego zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku stosowania brymonidyny w tych grupach pacjentów.

Środek konserwujący będący składnikiem produktu Brimodiol, benzalkoniowy chlorek, może wywoływać podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu produktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem. Substancja ta może zmieniać zabarwienie soczewek kontaktowych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Brimodiol jest przeciwwskazany u pacjentów leczonych inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) oraz lekami przeciwdepresyjnymi wpływającymi na przewodnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i mianseryna); (patrz punkt 4.3).

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji brymonidyny z innymi produktami leczniczymi. Należy jednak uwzględnić możliwość działania addycyjnego lub nasilania działania gdy produkt jest stosowany z lekami hamującymi czynność OUN (alkohol, barbiturany, opioidy, leki uspokajające, anestetyki).

Brak danych dotyczących wpływu brymonidyny na poziom amin katecholowych we krwi. Niemniej jednak należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmujących produkty mogące wpływać na metabolizm lub wychwyt z krążenia amin np. chlorpromazyna, metylofenidat, rezerpina.

Po podaniu brymonidyny, u niektórych pacjentów obserwowano obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, które jednak nie miało znaczenia klinicznego. Należy zachować ostrożność, stosując brymonidynę równolegle z lekami przeciwnadciśnieniowymi i (lub) glikozydami nasercowymi.

Należy zachować ostrożność rozpoczynając podawanie lub zmieniając dawkowanie produktu stosowanego ogólnie (niezależnie od postaci farmaceutycznej), który może wchodzić w interakcje z a-adrenergicznymi agonistami lub wpływać na ich działanie, tj. agoniści lub antagoniści receptorów adrenergicznych np. (izoprenalina, prazosyna).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu w ciąży u ludzi. W badaniach na zwierzętach brymonidyny winian nie wykazywał działania teratogennego. W stężeniach w osoczu przekraczających obserwowane u ludzi, brymonidyny winian powodował u królików zwiększenie odsetka strat przedimplantacyjnych i zahamowanie wzrostu potomstwa po urodzeniu. Brimodiol można stosować w ciąży wyłącznie, jeżeli korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Nie wiadomo, czy brymonidyna przenika do mleka kobiet. Brymonidyna przenika natomiast do mleka samic szczurów. Nie należy stosować produktu Brimodiol w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brimodiol może wywoływać uczucie zmęczenia i (lub) senność, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Brymonidyna może prowadzić także do zaburzeń ostrości wzroku i (lub) zaburzeń widzenia, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, szczególnie w nocy lub w ograniczonych warunkach oświetleniowych.

4.8    Działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane, występujące u 22 do 25% pacjentów, obejmują suchość jamy ustnej, przekrwienie gałki ocznej oraz uczucie pieczenia/kłucia oczu. Działania te mają zwykle charakter przemijający i nie wymagają przerwania leczenia.

Objawy reakcji alergicznych dotyczących oczu występowały u 12,7% osób uczestniczących w badaniach klinicznych (będąc przyczyną przerwania uczestnictwa w badaniu u 11,5% pacjentów). Reakcje te w większości przypadków występowały między 3. a 9. miesiącem leczenia.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Częstość występowania działań niepożądanych uszeregowana jest na podstawie następującej klasyfikacji:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (>1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (>1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) Zaburzenia serca

Niezbyt często:    - kołatanie serca/arytmia (w tym bradykardia i tachykardia)


Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często:    - ból głowy;

- senność.


Często:


zawroty głowy; zaburzenia smaku.


Bardzo rzadko:


omdlenie.


Zaburzenia oka

Bardzo często:


Często:


Bardzo rzadko:


podrażnienie gałek ocznych, włączając reakcje alergiczne (przekrwienie, pieczenie i kłucie, świąd, uczucie ciała obcego, pęcherzyki spojówkowe); zamglone widzenie.

miej scowe podrażnienie (obrzęk i przekrwienie powiek, zapalenie brzegów powiek, obrzęk spojówek z obecnością wydzieliny w worku spojówkowym, ból oka i łzawienie); światłowstręt;

uszkodzenia i przebarwienia nabłonka rogówki;

suchość oczu;

zblednięcie spojówek;

zaburzenia widzenia;

zapalenie spojówek.

zapalenie tęczówki (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka); zwężenie źrenicy.


Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:    - objawy dotyczące górnych dróg oddechowych;

Niezbyt często:    - suchość błony śluzowej nosa;

Rzadko:    - duszność.


Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:    - suchość błony śluzowej jamy ustnej;

Często:    - objawy żołądkowo-jelitowe.


Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko:    - nadciśnienie tętnicze;

- niedoci śnienie tętnicze.


Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:    - zmęczenie;

Często:    - osłabienie (astenia).


Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:    - uogólnione reakcje alergiczne.


Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często:    - depresja;


Bardzo rzadko:

bezsenność;


Poniżej wymienione działania niepożądane pochodzą ze spontanicznych zgłoszeń populacji o nieznanej wielkości, dlatego też częstość ich występowania została określona jako nieznana.

Częstość nieznana:

Zaburzenia oka

-    zapalenie tęczówki i ciałka rzęskowego (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka);

-    świąd powiek.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje skórne obejmujące rumień, obrzęk twarzy, świąd, wysypkę i rozszerzenie naczyń krwionośnych.

U noworodków i niemowląt, u których elementem terapii wrodzonej jaskry było stosowanie brymonidyny, obserwowano objawy jej przedawkowania, takie jak: utrata świadomości, letarg, senność, spadek ciśnienia tętniczego, obniżenie napięcia mięśni, bradykardia, hipotermia, sinica, bladość, zahamowanie oddechu i bezdech (patrz punkt 4.3).

W trzymiesięcznym badaniu trzeciej fazy z udziałem dzieci w wieku od 2 do 7 lat, z jaskrą niedostatecznie kontrolowaną za pomocą beta-adrenolityków, stwierdzono, że stosowaniu brymonidyny jako leczenia uzupełniającego towarzyszyła wysoka częstość występowania senności (55%). U 8% dzieci objaw ten był ciężki, a u 13% pacjentów leczenie przerwano. Częstość występowania senności zmniejszała się wraz z wiekiem, najmniejsza była w grupie siedmiolatków (25%). Jednak większy wpływ na jej występowanie miała masa ciała. Objaw ten stwierdzano częściej u dzieci z masą ciała < 20 kg (63%) w porównaniu do pacjentów ważących > 20 kg (25%) (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie po podaniu produktu do oka:

U dorosłych nie opisywano przypadków przedawkowania produktu podczas stosowania miejscowego do oczu. Jednak objawy przedawkowania brymonidyny (utrata świadomości, spadek ciśnienia tętniczego, obniżone napięcie mięśni, bradykardia, hipotermia, sinica i bezdechy) obserwowano u noworodków i niemowląt, u których stanowiła ona część leczenia jaskry wrodzonej.

Przedawkowanie po podaniu ogólnoustrojowym w wyniku przypadkowego spożycia:

Opisano dwa przypadki wystąpienia objawów niepożądanych po nieumyślnym przyjęciu 9-10 kropli brymonidyny przez osoby dorosłe. U pacjentów stwierdzono spadek ciśnienia tętniczego, ponadto u jednego z nich 8 godzin po przyjęciu produktu wystąpił epizod reaktywnego nadciśnienia. U obu pacjentów objawy w pełni ustąpiły po 24 godzinach. Nie obserwowano żadnych objawów niepożądanych u trzeciego pacjenta, który przyjął doustnie nieznaną ilość brymonidyny.

Postępowanie w przypadku doustnego przedawkowania obejmuje terapię wspomagającą i objawową; należy utrzymywać czynność dróg oddechowych pacjenta.

U dzieci także opisywano lub zgłaszano przypadki występowania ciężkich działań niepożądanych po przypadkowym spożyciu brymonidyny. U pacjentów występowały objawy depresji ośrodkowego układu nerwowego, zwykle przemijająca śpiączka lub ograniczenie stanu świadomości, letarg, senność, obniżenie napięcia mięśni, bradykardia, hipotermia, bladość, zahamowanie oddychania i bezdech, co było powodem przyjęcia do oddziału intensywnej terapii, a w przypadku wskazań także intubacji. U wszystkich dzieci zwykle w ciągu 6-24 godzin obserwowano pełen powrót do zdrowia.

Doustne przedawkowanie innych leków alfa-2-adrenergicznych prowadziło do wystąpienia objawów

takich jak niedociśnienie, osłabienie, wymioty, letarg, uspokojenie, bradykardia, zaburzenia rytmu serca, zwężenie źrenicy, bezdech, obniżone napięcie mięśni, hipotermia, depresja oddychania i drgawki.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Sympatykomimetyki stosowane w leczeniu jaskry Kod ATC: S 01 EA 05

Brymonidyna jest agonistą receptora a2-adrenergicznego, którego powinowactwo do receptorów a2-adrenergicznych jest 1000 razy większe niż do receptorów ai-adrenergicznych. Dzięki temu brymonidyna nie powoduje rozszerzenia źrenic ani skurczu naczyń włosowatych po przeszczepieniach ksenogenicznych siatkówki ludzkiej.

U ludzi, brymonidyny winian po podaniu do worka spojówkowego zmniejsza ciśnienie śródgałkowe, w minimalnym stopniu wpływając na czynność układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego.

Dane dotyczące stosowania produktu u pacjentów z astmą oskrzelową są ograniczone; wynika z nich, że działania niepożądane nie są w tej grupie pacjentów nasilone.

Brymonidyna wykazuje szybki początek działania, a maksymalne działanie hipotensyjne brymonidyny występuje 2 godziny po podaniu. W trwających rok badaniach klinicznych brymonidyna obniżyła wartości ciśnienia śródgałkowego o około 4-6 mmHg.

W badaniach fluorofotometrycznych u zwierząt i ludzi stwierdzono, że brymonidyny winian wykazuje podwójny mechanizm działania. Przypuszczalnie brymonidyna obniża ciśnienie śródgałkowe przez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej i zwiększenie odpływu naczyniówkowo-twardówkowego.

Badania kliniczne wskazują, że brymonidyna może być skutecznie kojarzona z beta-blokerami stosowanymi miejscowo. Krótkookresowe badania kliniczne sugerują także, że brymonidyna wykazuje istotne klinicznie działanie addytywne w połączeniu z trawoprostem (6 tygodni) i latanoprostem (3 miesiące).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

a) Charakterystyka ogólna

Po 10 dniach podawania do worka spojówkowego roztworu 0,2% dwa razy na dobę, obserwowano małe stężenia brymonidyny w osoczu (Cmax wynosił średnio 0,06 ng/ml). Po wielokrotnym podaniu produktu (2 razy na dobę przez 10 dni) odnotowano niewielkiego stopnia kumulacj ę produktu we krwi. Pole powierzchni pod krzywą stężenia, w ciągu 12 godzin (AUC0-12h) wynosiło w warunkach stacjonarnych 0,31 ng-h/ml, w porównaniu do 0,23 ng-h/ml po dawce pojedynczej. Średni okres półtrwania w krążeniu ogólnym po miejscowym podaniu produktu wynosił średnio około 3 godziny.

Po miej scowym podaniu około 29% brymonidyny wiąże się z białkami osocza.

In vitro i in vivo brymonidyna wiąże się odwracalnie z melaniną w tkankach oka. Po 2 tygodniach miejscowego stosowania produktu, stężenia brymonidyny w tęczówce, ciałku rzęskowym oraz naczyniówce i siatkówce były 3 do 17 razy wyższe niż po podaniu dawki pojedynczej. Nie stwierdzono kumulacji produktu w przypadku braku melaniny.

Znaczenie wiązania się z melaniną u ludzi nie zostało wyjaśnione. Nie stwierdzono jednak niekorzystnych działań niepożądanych ze strony narządu wzroku w badaniach biomikroskopowych oczu pacjentów leczonych brymonidyną przez okres do 1 roku. Objawów toksycznego wpływu na narząd wzroku nie stwierdzono także w badaniach na małpach, którym przez okres roku podawano dawkę brymonidyny winianu przekraczającą czterokrotnie dawki zalecane u ludzi.

Po podaniu doustnym u ludzi, brymonidyna ulega szybkiemu wchłanianiu z przewodu pokarmowego, a następnie szybkiej eliminacji z organizmu. Większa część dawki (około 75%) jest wydalona w ciągu 5 dni z moczem w postaci metabolitów. Nie stwierdzono obecności niezmienionego leku w moczu. Badania in vitro z użyciem tkanki wątrobowej zwierząt i ludzi wskazują, że przemiany metaboliczne brymonidyny zachodzą głównie przy udziale oksydazy aldehydowej i cytochromu P450. Z tego względu główną drogą eliminacji leku z krążenia ogólnego jest metabolizm wątrobowy.

Profil kinetyczny:

Nie stwierdzono dużych odstępstw od proporcjonalnej zależności między dawką brymonidyny i wartościami Cmax i AUC w osoczu po jednorazowym podaniu leku w stężeniu 0,08 %, 0,2 % i 0,5 %.

b) Profil farmakokinetyczny w grupach pacjentów

Profil farmakokinetyczny u pacjentów w podeszłym wieku:

Cmax, AUC i okres półtrwania brymonidyny po jednorazowym podaniu leku przyjmują podobne wartości u osób w podeszłym wieku (65 lat lub więcej) i u młodych dorosłych. Obserwacje te wskazują na brak zależności między wiekiem i penetracją leku do krążenia ogólnego oraz jego eliminacją.

Trwające 3 miesiące badania kliniczne z udziałem pacjentów w podeszłym wieku wykazały bardzo niewielką penetrację leku do krążenia ogólnego.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, uwzględniające wyniki konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności i działania karcynogennego, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek

Alkohol poliwinylowy

Sodu chlorek

Sodu cytrynian

Kwas cytrynowy jednowodny

Woda do wstrzykiwań produkcyjna

Kwas solny 1 M (w celu dostosowania pH)

Sodu wodorotlenek 1 M (w celu dostosowania pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

4 lata

Po pierwszym otwarciu: 4 tygodnie

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

5 ml roztworu w butelkach barwy białej z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) z przezroczystą końcówką kroplomierza z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i białą zakrętką z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań: 1 x 5 ml, 3 x 5 ml, 6 x 5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

SUN-FARM Sp. z o.o.

Człekówka 75 05-340 Kołbiel

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Brimodiol