+ iMeds.pl

Brimogen 2 mg/mlUlotka Brimogen

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Brimogen,

2 mg/ml, krople do oczu, roztwór (Brimonidini tartras)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Brimogen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Brimogen

3.    Jak stosować lek Brimogen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Brimogen

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK BRIMOGEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Brimogen, 2 mg/ml, krople do oczu, roztwór jest lekiem zmniejszającym ciśnienie wewnątrzgałkowe (ciśnienie panujące wewnątrz gałki ocznej) u pacjentów chorujących na jaskrę z otwartym kątem przesączania lub na nadciśnienie wewnątrzgałkowe (z podwyższonym ciśnieniem płynu wewnątrzgałkowego).

Aby obniżyć ciśnienie wewnątrzgałkowe lek Brimogen może być stosowany pojedynczo lub razem z innymi lekami.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BRIMOGEN Kiedy nie stosować leku Brimogen:

-    U pacjenta została stwierdzona alergia (nadwrażliwość) na brymonidyny winian lub na którykolwiek składnik, znajdujący się w leku Brimogen

-    Pacjent jest aktualnie w trakcie terapii lekami z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (inhibitory MAO),

-    Pacjent jest aktualnie leczony określonymi lekami przeciwdepresyjnymi (jak trójcykliczne leki przeciwdepresyjne lub mianseryna).

Jeżeli pacjent stosuje jakiekolwiek leki przeciwdepresyjne, należy o tym poinformować lekarza.

-    Pacjentem jest noworodek lub niemowlę oraz dzieci (od urodzenia do 2 lat).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Brimogen

-    Jeżeli u pacjenta występuje ciężka lub niestabilna i nieleczona choroba serca,

-    Jeżeli pacjent choruje na depresję,

-    Jeżeli pacjent choruje na zaburzenia krążenia mózgowego (niewydolność krążenia mózgowego) lub sercowego (niewydolność serca i krążenia),

-    Jeżeli u pacjenta występują spadki ciśnienia tętniczego, prowadzące do zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, pojawiające się w trakcie siadania i wstawania z pozycji leżącej (niedociśnienie ortostatyczne),

-    Jeżeli u pacjenta rozpoznano zwężenie naczyń krwionośnych, szczególnie tętnic rąk i ramion (choroba Raynauda) lub przewlekłe zapalenie naczyń krwionośnych ze zwężeniem światła naczyń, prowadzącym do powstawania zakrzepów (zakrzepowe zapalenie naczyń krwionośnych).

-    Jeżeli u pacjenta rozpoznano zaburzenia funkcji nerek lub wątroby.

Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta, powinien niezwłocznie zapytać o radę swojego lekarza!

Brymonidyna nie jest zalecana do stosowania u dzieci (od 2-12 lat).

Stosowanie z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Substancje wpływające na ośrodkowy układ nerwowy (OUN): działanie substancji mających wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) (alkohol, barbiturany, opiaty, leki uspokajające lub znieczulające) może być nasilone przez lek Brimogen.

Leki stosowane w zaburzeniach ośrodkowego układu nerwowego (chlorpromazyna, metylfenidat), leki przeciwnadciśnieniowe (rezerpina): wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku pacjentów leczonych lekami, które mogą wpływać na wchłanianie do krwi i metabolizm adrenaliny, noradrenaliny oraz innych tzw. amin biogennych.

Leki przeciwnadciśnieniowe i nasercowe: Po zastosowaniu leku Brimogen, u niektórych pacjentów obserwowano nieznaczny spadek ciśnienia tętniczego krwi. Należy zachować ostrożność, jeżeli lek Brimogen stosowany jest równocześnie z lekami przeciwnadciśnieniowymi i/ lub lekami nasercowymi z grupy glikozydów naparstnicy.

Agoniści i antagoniści receptorów adrenergicznych: Należy zachować szczególną ostrożność, gdy w tym samym czasie jest po raz pierwszy podawany lek działający ogólnoustrojowo lub jeżeli zmieniona została dawka (niezależnie od sposobu podawania), co może prowadzić do interakcji z agonistami receptorów a lub wpływać na ich działanie, jak np. agonistów i antagonistów receptorów adrenergicznych (izoprenaliny lub prazosyny).

Ciąża i karmienie piersią

Nie przeprowadzono dotychczas żadnych badań, określających czy stosowanie leku Brimogen jest bezpieczne w czasie ciąży. Lek Brimogen w czasie ciąży należy stosować ze szczególną ostrożnością i wyłącznie wówczas, jeżeli oczekiwane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Nie wiadomo czy brymonidyna przenika do mleka matki. Dlatego Brimogen nie powinien być stosowany przez matki karmiące piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy zapytać o radę swojego lekarza lub farmaceutę.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Brimogen może powodować zmęczenie i/lub uczucie senności. Może to zaburzać bezpieczeństwo prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Lek Brimogen może powodować nieostre widzenie i/lub inne zaburzenia widzenia. Może to zaburzać bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn, szczególnie o zmierzchu oraz przy słabym oświetleniu.

Należy odczekać aż wyżej wymienione objawy ustąpią zanim przystąpi się do prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn.

Istotne informacje dotyczące niektórych składników leku Brimogen

Lek Brimogen, zawiera jako środek konserwujący benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Benzalkoniowy chlorek może powodować przebarwienia miękkich soczewek kontaktowych. Przed zastosowaniem leku Brimogen należy zdjąć miękkie soczewki kontaktowe. Przed ponownym założeniem soczewek pacjent powinien odczekać przynajmniej 15 minut.

3. JAK STOSOWAĆ LEK BRIMOGEN

Lek Brimogen należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości należy zasięgnąć rady u swojego lekarza lub farmaceuty.

Bardzo ważne jest, aby lek Brimogen stosować przez okres czasu zalecony przez lekarza.

Jeżeli pacjent ma wrażenie, że działanie leku Brimogen jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy poinformować o tym lekarza.

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zazwyczaj stosuje się jedną kroplę do chorego oka/oczu, dwa razy na dobę, co około 12 godzin.

Instrukcje dotyczące stosowania

Brymonidynę należy stosować wyłącznie do oczu. Kropli nie wolno połykać.

Przed zastosowaniem kropli należy zawsze umyć ręce.

Krople należy stosować w następujący sposób:

1.    Odchylić głowę do tyłu i skierować wzrok na sufit.

2. Delikatnie pociągnąć ku dołowi dolną powiekę, aż do utworzenia małej kieszonki.

3. Nacisnąć obróconą zakraplaczem ku dołowi buteleczkę i zakroplić 1 kroplę do oka.

Bezpośrednio po każdorazowym zakropleniu, należy zamknąć powieki i przycisnąć opuszek palca do wewnętrznego kąta zamkniętego oka (w okolicy nosa) przez około 1 minutę. Czynność ta pomaga zmniejszyć wchłanianie brymonidyny do organizmu pacjenta.

Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden lek okulistyczny, należy je stosować z zachowaniem przynajmniej 5-15 minutowego odstępu.

Noworodki i dzieci: Nie wolno stosować kropli do oczu z brymonidyną u noworodków i niemowląt (od urodzenia do ukończenia 2 lat).

Zastosowanie większej dawki leku Brimogen niż zalecana

Brak danych dotyczących przedawkowania leku Brimogen u dorosłych, co wydaje się mało prawdopodobne, gdy lek stosuje się miejscowo w postaci kropli do oczu.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w sytuacji przypadkowego połknięcia bromonidyny jak i w przypadku wystąpienia spadku ciśnienia, wzrostu ciśnienia, utraty przytomności, spadku tętna serca, spadku napięcia mięśniowego, stłumienia oddechu czy obniżenia temperatury ciała.

Opisano kilka przypadków przedawkowania u noworodków. Objawami przedawkowania były: nadmierna senność, zwiotczenie, obniżenie temperatury ciała i zaburzenia oddychania. Jeżeli zaobserwowane zostaną którekolwiek z powyższych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Jeżeli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie przedawkowania leku należy skontaktować się ze swoim lekarzem lub lekarzem pogotowia ratunkowego. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz udzielający pomocy wiedział, jaka substancja czynna została zażyta.

Pominięcie zastosowania leku Brimogen

Jeżeli pacjent zapomni zastosować krople do oczu Brimogen, powinien zastosować zapomnianą dawkę tak szybko jak sobie o tym przypomni. Jeżeli pominięcie dawki zostanie zauważone dopiero na krótko przed czasem zastosowania kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i zastosować kolejną dawkę w odpowiednio wyznaczonym czasie. Nie należy stosować większej liczby kropli w celu uzupełnienia zapomnianej dawki.

Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie wolno samodzielnie zmieniać zaleconej przez lekarza dawki.

Przerwanie stosowania leku Brimogen

Nie wolno przerywać lub zaprzestać stosowania leku Brimogen bez wcześniejszego uzgodnienia z lekarzem!

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Brimogen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Do najczęściej występujących działań niepożądanych (u 22 % do 25% pacjentów) należą suchość śluzówek jamy ustnej oraz zaczerwienienie i swędzenie oczu. Te działania niepożądane mają najczęściej charakter przejściowy i rzadko są na tyle poważne, aby konieczne było zaprzestanie stosowania leku Brimogen.

W trakcie trwania badań klinicznych reakcje alergiczne dotyczące oczu występowały u 12,7% pacjentów. W większości przypadków pojawiały się po upływie trzech do dziewięciu miesięcy. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych należy przerwać podawanie leku Brimogen.

Analiza działań niepożądanych oparta była o poniższe wskaźniki częstości występowania:

Bardzo częste:    występujące u więcej niż 1 pacjenta na 10

Częste:    występujące u 1 do 10 pacjentów na 100

Niezbyt częste: występujące u 1 do 10 pacjentów na 1000

Rzadkie:    występujące u 1 do 10 pacjentów na 10000

Bardzo rzadkie: występujące u mniej niż 1 pacjenta na 10 000

Nieznane:    nie można określić częstości występowania na podstawie dostępnych

_danych_


W trakcie terapii lekiem Brimogen obserwowano następujące działania niepożądane:

Miejscowe działania niepożądane:

Bardzo częste:

-    Podrażnienie oczu, w tym reakcje alergiczne (zaczerwienienie, ból i pieczenie, świąd, uczucie ciała obcego w oku, pęcherzyki na spojówce), nieostre widzenie.

Częste:

-    Miejscowe podrażnienie (czerwone i opuchnięte powieki, stan zapalny powiek, obrzęk spojówek ze łzawieniem, ból oczu i nieżyt spojówek), nadwrażliwość na światło, powierzchowne urazy lub przebarwienia rogówki, wysuszenie spojówek, pęcherzyki spojówek, zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek.

Bardzo rzadkie:

-    Zapalenie tęczówki, zwężenie źrenic.

Nieznane:

-    Zapalenie oczy, świąd powiek Ogólnoustrojowe działania niepożądane:

Bardzo częste:

-    Bóle głowy, suchość śluzówek jamy ustnej, zmęczenie/nadmierna senność Częste:

-    Objawy ze strony górnych dróg oddechowych, zawroty głowy, dolegliwości bólowe brzucha, osłabienie, zaburzenia smaku.

Niezbyt częste:

-    Kołatanie serca/zaburzenia rytmu serca (zarówno z przyspieszoną i zwolnioną akcją serca), ogólne reakcje alergiczne, depresja, suchość śluzówek jamy nosowej.

Rzadkie:

-    Duszność.

Bardzo rzadkie:

-    Omdlenia, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, bezsenność.

Nieznane:

-    obrzęk twarzy, zaczerwienienie skóry, świąd skóry, wysypka i spadek ciśnienia.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BRIMOGEN

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Brimogen po upływie terminu ważności, który jest umieszczony na kartoniku i na butelce. Termin ważności dotyczy ostatniego dnia danego miesiąca.

Po otwarciu leku Brimogen można go przechowywać przez maksymalnie 28 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Brimogen

-    Substancją czynną jest brymonidyny winian.

1 ml roztworu zawiera 2 mg brymonidyny winianu, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny.

-    Inne składniki to:

benzalkoniowy chlorek, alkohol poliwinylowy, sodu chlorek, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek 1M (do ustalenia pH), kwas solny 1M (do ustalenia pH), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Brimogen i co zawiera opakowanie

Lek Brimogen jest klarownym roztworem o nieznacznym zabarwieniu zielono-żółtym.

Lek dostępny jest w buteleczkach po 5 ml z zakraplaczem, w opakowaniach po 1, 3 lub 6 sztuk i w buteleczkach po 10 ml z zakraplaczem, w opakowaniach po 1 lub 3 sztuki.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Ltd

Albany Gate Darkes Lane, Potters Bar Hertfordshire EN6 1AG Wielka Brytania

Wytwórca

Pharma Stulln GmbH Werksstraße 3 92551 Stulln Niemcy

Mylan S.A.S.

117 Alle des Parcs 69800 Saint Priest Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Mylan Sp. z o.o.

Al. KEN 95 02-777 Warszawa tel. (22) 546 64 00 fax (22) 664 22 58

Data zatwierdzenia ulotki: styczeń 2012

6/6

Brimogen

Charakterystyka Brimogen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Brimogen, 2 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 2 mg brymonidyny winianu, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny. Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek 0,05 mg/ml

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór

Przejrzysty roztwór o lekko żółto-zielonkawym zabarwieniu.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obniżenie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego (IOP) u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub nadciśnieniem ocznym.

-    W monoterapii u chorych, u których przeciwwskazane jest miejscowe podawanie leków blokujących receptory beta-adrenergiczne.

-    Wspomagaj ąco wraz z innymi leki obniżaj ącymi ciśnienie wewnątrzgałkowe, kiedy docelowego IOP nie można osiągnąć podawaniem pojedynczego produktu leczniczego (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecane dawkowanie u dorosłych (łącznie z osobami w podeszłym wieku)

Zalecana dawka to 1 kropla do chorego oka (oczu) 2 razy na dobę, w odstępie ok. 12 godzin. Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Podobnie jak w przypadku innych kropli do oczu zaleca się po zakropleniu każdej kropli punktowe uciśnięcie woreczka łzowego w wewnętrznym kąciku oka przez ok. minutę, celem zmniejszenia potencjalnego wchłaniania systemowego.

W przypadku stosowania więcej niż jednego leku do oczu, każdy z nich należy podawać z zachowaniem 5-15-minutowej przerwy.

Upośledzenie czynności nerek i wątroby

Stosowanie brymonidyny nie było badane u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie przeprowadzono badań klinicznych leku u młodzieży (12-17 lat).

Brymonidyna nie jest zalecana do stosowania u dzieci poniżej 12 lat, a przeciwwskazana u noworodków i niemowląt poniżej 2 lat (patrz punkt 4.3, 4.4 i 4.9). Wiadomo, że u noworodków mogą występować poważne działania niepożądane. Bezpieczeństwo i skuteczność brymonidyny nie były badane u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

-    nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą

-    noworodki i niemowlęta (patrz punkt 4.8).

-    pacjenci leczeni inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) oraz środkami przeciwdepresyjnymi wpływającymi na przekaźnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe środki przeciwdepresyjne i mianseryna).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Dzieci w wieku 2 lat i starsze, a zwłaszcza w wieku od 2 do 7 lat i (lub) o masie ciała mniejszej lub równej 20 kg powinny być leczone szczególnie ostrożnie i ściśle monitorowane ze względu na często występującą patologiczną senność (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z ciężką lub niestabilną i niekontrolowaną chorobą wieńcową.

W badaniach klinicznych brymonidyny 12,7% pacjentów skarżyło się na miejscowe reakcje alergiczne w okolicach oczu (szczegółowe informacje - patrz pkt. 4.8). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych należy przerwać podawanie leku.

Opóźnionie reakcje nadwrażliwości oczu były zgłaszane przy stosowaniu 0,2% roztworu brymonidyny, w niektórych przypadkach miało to związek z podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym.

Brymonidynę należy stosować ostrożnie u chorych z depresją, niewydolnością naczyń mózgowych i/lub wieńcowych, zespołem Raynauda, niedociśnieniem ortostatycznym oraz zarostowym zapaleniem naczyń.

Nie badano działania brymonidyny u pacjentów z upośledzeniem czynności wątroby i/lub nerek. Z tego względu w leczeniu tych grup pacjentów zaleca się szczególną ostrożność.

Środek konserwujący zawarty w produkcie leczniczym Brimogen - benzalkoniowy chlorek, może wywoływać podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu produktu leczniczego z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Należy je zdjąć przed zakropleniem leku i założyć ponownie nie wcześniej niż po upływie 15 minut od zakroplenia. Lek wywołuje zmianę zabarwienia miękkich soczewek kontaktowych.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Przeciwwskazane jest stosowanie brymonidyny u pacjentów przyjmujacych inhibitory monoaminooksydazy (MAO) oraz u pacjentów leczonych środkami przeciwdepresyjnymi wpływającymi na przekaźnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe środki przeciwdepresyjne i mianseryna), (patrz punkt 4.3)

Chociaż w przypadku brymonidyny nie przeprowadzono swoistych badań interakcji, należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia działania addycyjnego lub nasilenia działania przy jej podawaniu razem z lekami hamującymi czynność OUN: alkoholem, barbituranami, opioidami, lekami uspokajaj ącymi i znieczulającymi.

Brak danych dotyczących stężenia katecholamin we krwi po podaniu brymonidyny. Zaleca się jednak zachowanie ostrożności u pacjentów zażywających leki, które mogą wpływać na metabolizm i wychwyt amin katecholowych, np. chlorpromazyny, metylofenidatu, rezerpiny.

U niektórych pacjentów po podaniu brymonidyny obserwowano nieznaczne spadki ciśnienia krwi, bez znaczenia klinicznego. W przypadku stosowania leków obniżających ciśnienie krwi i/lub glikozydów nasercowych równocześnie z brymonidyną, zaleca się ostrożność.

Podobnie ostrożność należy zachować na początku leczenia lub w przypadku zmiany dawki produktu leczniczego działającego ogólnie (bez względu na postać farmaceutyczną), który może wchodzić w interakcję z agonistami receptorów alfa-adrenergicznych lub zmieniać ich aktywność ( jak izoprenalina czy prazosyna).

4.6    Ciąża i laktacja

Bezpieczeństwo stosowania w okresie ciąży u ludzi nie zostało ustalone. W badaniach na zwierzętach brymonidyny winian nie spowodował żadnych efektów teratogennych. U królików brymonidyny winian w stężeniach wyższych niż dawki osiągane podczas leczenia ludzi był przyczyną zwiększonej

2/7

częstości utraty zarodków w okresie przedimplantacyjnym oraz wywoływał pourodzeniowe spowolnienie wzrostu zwierząt. Lek należy stosować w ciąży tylko jeśli korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Nie wiadomo, czy brymonidyna przenika do mleka matki. Substancja jest wydzielana do mleka karmiących samic szczura. Nie należy stosować brymonidyny u kobiet karmiących piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brymonidyna ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Lek może wywoływać zmęczenie i (lub) senność co może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Brymonidyna może powodować zamazane lub nieprawidłowe widzenie co z kolei może niekorzystnie wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn, szczególnie w nocy lub przy słabym oświetleniu. Należy odczekać aż wyżej wymienione objawy ustąpią zanim przystąpi się do prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są: suchość w ustach, przekrwienie spojówek oraz uczucie pieczenia/palenia oczu, występujące u 22-25% pacjentów. Zwykle są to objawy przemijaj ące i nieczęsto na tyle poważne, by wymagały przerwania leczenia.

W badaniach klinicznych u 12,7% pacjentów obserwowano objawy alergicznych reakcji ocznych wymagających odstawienia leku u 11,5% leczonych. Objawy zwykle pojawiały się po 3 do 9 miesięcy od rozpoczęcia terapii.

W każdym przedziale częstości objawów zostały one wymienione w kolejności zmniejszającej się

ciężkości. Do klasyfikacji występowania działań niepożądanych użyto następującej terminologii:

bardzo częste (^1/10);

częste    (^    1/100 do <1/10);

niezbyt częste    (-    1/1000 do <1/100);

rzadkie    (>    1/10000 do <1/1000);

bardzo rzadkie    (<1/10000);

nieznane    (nie można określić częstości ich występowania na podstawie

dostępnych danych).

Zaburzenia serca

niezbyt częste:    - palpitacje/arytmie

(w tym bradykardia i tachykardia)

-    bóle głowy

-    senność

-    zawroty głowy

-    zaburzenia smaku

-    omdlenia


Zaburzenia układu nerwowego bardzo częste:

częste:

bardzo rzadkie:

Zaburzenia oka

bardzo częste:    - podrażnienie oczu (przekrwienie, pieczenie i kłucie, świąd, uczucie

ciała obcego w oku, przerost grudek chłonnych spojówek),

-    niewyraźne widzenie

-    alergiczne zapalenie powiek, alergiczne zapalenie powiek i spojówek, alergiczne zapalenie spojówek, oczne reakcje alergiczne oraz grudkowe zapalenie spojówek

częste:    - miejscowe podrażnienie (przekrwienie i obrzęk powiek, zapalenie

powiek, obrzęk i patologiczna wydzielina ze spojówek, ból oka i łzawienie).

-    światłowstręt

-    nadżerka i przebarwienia rogówki

-    suchość oka

-    zblednięcie spojówki

-    zaburzenia widzenia

-    zapalenie spojówek

bardzo rzadkie:    - zapalenie tęczówki

-    zwężenie źrenicy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia częste:    - objawy ze strony górnych dróg oddechowych

niezbyt częste:    - suchość w nosie

rzadkie:    - zaburzenia oddychania

Zaburzenia żołądka i jelit

bardzo częste: - suchość w ustach

częste:    - objawy ze strony żołądka i jelit

Zaburzenia naczyniowe bardzo rzadkie: - nadciśnienie - niedociśnienie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania bardzo częste: - zmęczenie częste:    - astenia

Zaburzenia układu immunologicznego niezbyt częste: - układowe reakcje alergiczne

Zaburzenia psychiczne

niezbyt częste:    - depresja

bardzo rzadkie:    - bezsenność

Poniższe działania niepożądane zostały zaobserwowane po wprowadzeniu leku na rynek, podczas praktyki klinicznej. Ponieważ poniższe objawy były zgłaszane dobrowolnie i dotyczą populacji o nieznanym rozmiarze, nie da się określić częstości ich występowania.

Nieznane:

Zaburzenia oczu

-    zapalenie tęczówki i ciałka rzęskowego (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka)

-    świąd powiek

Zaburzenia skóry i tkanek podskórnych

-    reakcje skórne w tym rumień, obrzęk twarzy, świąd, wysypka i rozszerzenie naczyń

U noworodków i niemowląt otrzymujących brymonidynę jako część terapii jaskry wrodzonej, obserwowano objawy przedawkowania - takie jak utrata przytomności, letarg, senność, niedociśnienie, hipotonia, bradykardia, spadek temperatury ciała, sinica, bladość, depresja oddechowa i bezdech (patrz punkt 4.3).

Podczas trzymiesięcznego badania trzeciej fazy z udziałem dzieci w wieku 2-7 lat, cierpiących na jaskrę niedostatecznie kontrolowaną beta-blokerami, obserwowano wysoką (55%) częstość występowania patologicznej senności podczas podawania brymonidyny jako leku uzupełniającego. U 8% dzieci objawy były nasilone, a u 13% z tej grupy konieczne było odstawienie leku. Częstość senności malała wraz ze wzrostem wieku leczonych, i była najniższa (25%) wśród siedmiolatków.

Większe znaczenie odgrywała tu jednak masa dziecka. Senność występowała częściej u tych dzieci, które ważyły więcej niż lub 20 kg (63%) w porównaniu z tymi, które ważyły więcej niż l20 kg (25%) (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie w przypadku stosowania miejscowego (dorośli)

W przypadku stosowania miejscowego zgłoszone przypadki pokrywaja się z wymienionymi powyżej w punkcie działania niepożądane.

Przedawkowanie w wyniku przypadkowego połknięcia (dorośli)

Jest bardzo mało danych na temat przypadkowego połknięcia bromonidyny przez dorosłych pacjentów. Do tej pory zgłoszony był jeden przypadek spadku ciśnienia. Po epizodzie spadku ciśnienia odnotowano nadciśnienie z odbicia.

Leczenie przedawkowania w wyniku połknięcia leku obejmuje terapię wspomagaj ącą i objawową; powinna byc utrzymana drożność dróg oddechowych pacjenta.

Doustne przedawkowanie innych agonistów receptorów alfa-2 może być przyczyną spadku ciśnienia, astenii, wymiotów, letargu, sedacji, bradykardii, arytmii, zwężenia źrenic, bezdechu, hipotonii, spadku temperatury ciała, depresji oddechowej i drgawek.

Dzieci

Istniej ą opublikowane doniesienia o poważnych działaniach niepożądanych po niezamierzonym połknięciu brymonidyny przez dzieci. Obserwowane w tej grupie objawy obejmowały hamowanie OUN, zazwyczaj przejściową śpiączkę lub obniżenie świadomości, hipotonię, bradykardię, hipotermię i bezdech, i wymagały przyjęcia dzieci na oddział intensywnej terapii, a niekiedy także intubacji. Wszyscy pacjenci wrócili do pełni zdrowia, zwykle w ciągu 6-24 godzin.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: sympatykomimetyki stosowane w leczeniu jaskry Kod ATC: S01E A 05.

Brymonidyna jest selektywnym agonistą receptorów adrenergicznych alfa-2, działającym na nie 1000 razy silniej niż receptory adrenergiczne alfa-1. Dzięki selektywności nie rozszerza źrenic i nie powoduje skurczu naczyń włosowatych związanego z ksenograftami siatkówki oka. Miejscowe podanie brymonidyny winianu obniża u ludzi ciśnienie śródgałkowe przy minimalnym oddziaływaniu na układ sercowo-naczyniowy i oddechowy.

Istniej ą jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania leku u pacjentów z astmą oskrzelową, wynika z nich, że lek nie powoduje w tej grupie działań niepożądanych.

Brymonidyna to lek o szybkim początku działania, a maksymalny efekt hipotensyjny występuje po 2 h od momentu podania. W dwóch rocznych badaniach substancja ta obniżała ciśnienie wewnątrzgałkowe średnio o 4-6 mmHg.

Badania fluorofotometryczne prowadzone na zwierzętach i u ludzi sugerują, że brymonidyny winian ma podwójny mechanizm działania. Obniża ciśnienie śródgałkowe przez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej oraz poprawę jej odpływu drogą naczyniówkowo-twardówkową.

Z badań klinicznych wynika, że brymonidyna jest skuteczna w połączeniu z beta-blokerami. Krótkoterminowe badania wskazują, że lek ma klinicznie istotny efekt addycyjny w połączeniu z trawoprostem (6 tygodni) i latanoprostem (3 miesiące).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

a)    Charakterystyka ogólna

Po miejscowym podawaniu 0,2% roztworu dwa razy na dobę przez 10 dni stężenie leku w osoczu było niewielkie (średnie Cmax - 0,06 ng/ml kumulacja we krwi była niewielka po wielokrotnym podaniu (2 razy na dobę przez 10 dni). W stanie stacjonarnym, pole pod krzywą „stężenie-czas” do 12 godzin (AUC 0-12h) wynosiło 0,31 ng-hr/ml, podczas gdy po pierwszej dawce - 0,23 ng-hr/ml. U ludzi po podaniu miejscowym średni pozorny okres półtrwania w krążeniu ogólnym wynosi około 3 godzin. Brymonindyna po podaniu miejscowym wiąże się z białkami osocza w około 29%.

Brymonidyna, tak in vitro jak i in vivo wiąże się odwracalnie z melaniną obecną w tkankach oka. Po dwóch tygodniach zakraplania do oczu jej stężenie w tęczówce, ciele rzęskowym i naczyniówce/siatkówce było 3-17 razy wyższe niż po jednorazowym podaniu. W nieobecności melaniny nie dochodzi do akumulacji.

Znaczenie wiązania z melaniną u ludzi pozostaje niewyjaśnione. Podczas biomikroskopowego badania oczu pacjentów leczonych brymonidyną przez okres do jednego roku nie wykryto jednak znaczących klinicznie miejscowych działań niepożądanych, podobnie jak nie stwierdzono znaczącej toksyczności miejscowej w rocznym badaniu na małpach, którym aplikowano brymonidyny winian w dawce około czterokrotnie wyższej niż te zalecane w leczeniu ludzi.

Po podaniu doustnym brymonidyna jest u ludzi dobrze wchłaniana i szybko wydalana. Większa część dawki (ok. 75%) jest wydalana w postaci metabolitów w moczu w ciągu 5 dni; w moczu nie wykrywa się niezmienionego leku. Wyniki badań in vitro z użyciem ludzkiej i zwierzęcej wątroby wskazują, że metabolizm jest w dużym stopniu zależny od oksydazy aldehydowej i cytochromu P450. Stąd wydalanie z organizmu wydaje się być związane głównie z metabolizmem w wątrobie.

Profil kinetyczny:

Po jednorazowym, miejscowym podaniu 0,08%, 0,2% i 0,5% roztworu nie obserwowano dużych odchyleń od zasady proporcjonalności dawki dla Cmax i AUC w osoczu.

b)    Charakterystyka u pacjentów Charakterystyka u pacjentów w podeszłym wieku:

Po podaniu pojedynczej dawki Cmax, AUC i pozorny okres półtrwania brymonidyny są podobne u osób starszych (w wieku 65 lat lub powyżej) i u młodych dorosłych, co wskazuje, że systemowe wchłanianie i eliminacja nie zależą od wieku.

Na podstawie danych z trzymiesięcznego badania klinicznego, w którym uczestniczyli także pacjenci w podeszłym wieku można powiedzieć, że ogólnoustrojowe narażenie na brymonidynę jest bardzo małe.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne nie wykazują specjalnego niebezpieczeństwa dla ludzi w oparciu o konwencjonalne badania farmakologiczne bezpieczeństwa, toksyczności po wielokrotnym podawaniu, genotoksyczności, rakotwórczości i toksyczności reprodukcyjnej.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Benzalkoniowy chlorek Alkohol poliwinylowy Sodu chlorek Sodu cytrynian Kwas cytrynowy jednowodny Woda oczyszczona

Sodu wodorotlenek 1 M (dla ustalenia pH) Kwas solny 1 M (dla ustalenia pH)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

4    lata

Po pierwszym otwarciu: 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

5    ml lub 10 ml roztworu w butelkach wykonanych z białego polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) z przezroczystym kroplomierzem z tego samego materiału, o pojemności ok. 35 mikrolitrów i białą zakrętką z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE).

Wielkość opakowań:    1 x 5 ml, 3 x 5 ml, 6 x 5 ml, 1 x 10 ml, 3 x 10 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Ltd

Albany Gate Darkes Lane, Potters Bar Hertfordshire EN6 1AG Wielka Brytania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16356

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

18.01.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7/7

Brimogen