+ iMeds.pl

Brimoteva 2 mg/mlUlotka Brimoteva

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Brimoteva, 2 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Brimonidini tartras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Brimoteva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Brimoteva

3.    Jak stosować lek Brimoteva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Brimoteva

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK BRIMOTEVA I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek ma postać kropli do oczu i jest stosowany w leczeniu jaskry. Zawiera on brymonidynę, która obniża podwyższone ciśnienie w gałce ocznej i należy do grupy leków zwanych agonistami receptorów alfa-2 adrenergicznych. Brymonidyna przepisywana jest jako lek obniżający podwyższone ciśnienie w gałce ocznej, kiedy leki beta-adrenolityczne w postaci kropli do oczu nie mogą być stosowane, lub gdy w celu obniżenia ciśnienia do odpowiedniego poziomu konieczne jest podanie drugiego leku.

Oko zawiera przejrzysty, wodnisty płyn, który odżywia wnętrze oka. Płyn jest stale odprowadzany z oka, a nowy płyn jest wytwarzany w celu zastąpienia poprzedniego. Jeśli płyn nie może być wystarczaj ąco szybko odprowadzony, ciśnienie w gałce ocznej wzrasta i może doprowadzić do uszkodzenia wzroku. Działanie brymonidyny polega na hamowaniu wytwarzania i zwiększaniu ilości odprowadzanego płynu. W konsekwencji, ciśnienie wewnątrz gałki ocznej ulega obniżeniu, a oko jest nadal odżywiane.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BRIMOTEVA Kiedy nie stosować leku Brimoteva

-    w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na brymonidynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

-    u pacjentów w wieku poniżej 2 lat,

-    u pacjentów przyjmuj ących inhibitory oksydazy monoaminowej (MAO) oraz niektóre inne leki przeciwdepresyjne.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Brimoteva

Przed rozpoczęciem stosowania leku, lekarz powinien zostać poinformowany:

-    o aktualnych lub przebytych w przeszłości schorzeniach, z uwzględnieniem:

-    depresji i innych zaburzeń psychicznych

-    problemów z sercem lub układem krążenia

-    niewydolności lub zaburzeń w dopływie krwi do mózgu oraz kończyn

-    chorób nerek lub wątroby

-    o korzystaniu przez pacjenta z soczewek kontaktowych. Kropli nie należy zakraplać do oka podczas noszenia soczewek kontaktowych. Należy odczekać 15 minut po zakropleniu leku przed

ponownym założeniem soczewek. Środek konserwujący zawarty w preparacie, zwany chlorkiem benzalkoniowym, może powodować podrażnienie oka i może zabarwić miękkie soczewki kontaktowe.

Stosowanie leku Brimoteva z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Pacjentki, które są w ciąży lub planują zajść w ciążę powinny poinformować o tym lekarza.

Leku Brimoteva nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że zaleci go lekarz.

Leku nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek ten może powodować u niektórych pacjentów senność, znużenie lub nieostre widzenie. Nie powinno się prowadzić pojazdów lub obsługiwać urządzeń mechanicznych, aż do ustąpienia takich objawów. Jeśli u pacjenta wystąpiły jakieś problemy, powinien powiadomić o tym lekarza.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Brimoteva

Ten lek zawiera 0,05 mg/ml chlorku benzalkoniowego: patrz powyżej „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Brimoteva”.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK BRIMOTEVA

Lek należy zawsze stosować ściśle według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub z farmaceutą.

Stosowanie do oczu:

Zazwyczaj stosowana dawka to jedna kropla leku do oka, dwa razy dziennie w odstępie około 12 godzin. Nie należy zmieniać dawki, ani odstawiać leku bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku stosowania leku jednocześnie z innymi kroplami do oczu, należy odczekać przynajmniej pięć minut pomiędzy zakropleniem brymonidyny i innych kropli.

Sposób podawania leku

Nie wolno używać butelki, jeśli zabezpieczenie na szyjce butelki zostało uszkodzone przed pierwszym użyciem

Przed otwarciem butelki należy umyć ręce.

Odchylić głowę do tyłu i spojrzeć na sufit.

1. Delikatnie odciągnąć dolną powiekę aż do powstania małej kieszonki.

2. Odwrócić butelkę do góry dnem i ścisnąć j ą, tak, aby zapuścić jedną kroplę do chorego oka.

3. Puścić dolną powiekę i zamknąć oko.

4. Trzymając oko zamknięte, naciskać palcem kącik oka (miejsce, gdzie oko styka się z nosem) przez j edną minutę.

Jeśli kropla nie trafi do oka, należy spróbować ponownie.

Aby zapobiec zakażeniom, nie należy dotykać końcówką butelki oka lub czegokolwiek innego. Zaraz po użyciu należy z powrotem założyć nakrętkę i zakręcić butelkę

Dzieci w wieku poniżej 12 lat i niemowlęta

Brymonidyna nie jest zalecana do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 12 lat i jest przeciwwskazana u dzieci i niemowląt w wieku poniżej 2 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Brimoteva

Dorośli

W przypadku użycia większej niż zalecana dawki leku nie jest prawdopodobne, aby spowodował on jakiekolwiek szkody. Następną dawkę należy zakroplić o zwykłej porze. W razie wątpliwości lub obaw należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku połknięcia leku należy skontaktować się z lekarzem.

Niemowlęta

Odnotowano kilka przypadków przedawkowania brymonidyny u niemowląt (w wieku do 4 tygodni). Objawy przedawkowania to senność, wiotkość, niska temperatura ciała i trudności w oddychaniu.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Brimoteva

W przypadku pominięcia dawki leku, należy zakroplić jedną kroplę leku do chorego oka najszybciej jak to możliwe po przypomnieniu sobie o tym fakcie, a następnie powrócić do normalnego schematu dawkowania. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Brimoteva

Aby brymonidyna była skuteczna należy stosować ją codziennie.

Nie należy przerywać stosowania leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak wszystkie leki, lek Brimoteva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste (występujące u więcej niż jednej na 10 osób):

   Podrażnienie oka i reakcje alergiczne, zaczerwienienie, pieczenie, kłucie lub swędzenie oka, uczucie obecności ciała obcego w oku, białe plamki pod powieką, nieostre widzenie

•    Ból głowy, senność

•    Suchość w ustach

•    Znużenie

Częste (występujące u mniej niż jednej na 10 osób, ale więcej niż jednej na 100 osób):

•    Podrażnienie w okolicy oczu, obrzęk, zaczerwienienie lub stan zapalny powiek lub okolicy powiek, wydzielina z oka, ból oka, łzawienie, wrażliwość na światło, niewielkie ubytki w powierzchni oka, suchość oka, zblednięcie spojówek, zaburzenia widzenia.

•    Zawroty głowy, zaburzenia smaku

•    Objawy zbliżone do objawów przeziębienia

•    Problemy z układem trawiennym

•    Osłabienie

Niezbyt częste (występujące u mniej niż jednej na 100 osób, ale więcej niż jednej na 1000 osób):

•    Ogólne reakcje alergiczne

•    Depresja

•    Kołatanie i zaburzenia rytmu serca

   Suchość w nosie

Rzadkie (występujące u mniej niż jednej na 1000 osób, ale więcej niż jednej na 10 000 osób):

   Duszność

Bardzo rzadkie (występujące u mniej niż jednej na 10 000 osób):

   Zapalenie oka lub zwężenie źrenic.

•    Bezsenność

•    Omdlenia

•    Podwyższone lub obniżone ciśnienie krwi

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BRIMOTEVA

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pojemniku i na kartoniku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25oC.

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Po 28 dniach od otwarcia leku należy wyrzucić buteleczkę nawet jeśli pozostał w niej roztwór.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Brimoteva

•    Substancją czynną leku jest brymonidyny winian. Jeden mililitr roztworu zawiera 2,0 mg brymonidyny winianu, co odpowiada 1,3 mg brymonidyny.

•    Inne składniki leku to benzalkoniowy chlorek 50%, alkohol poliwinylowy, sodu cytrynian, kwas cytrynowy jednowodny, sodu chlorek, woda do wstrzykiwań oraz sodu wodorotlenek lub kwas solny do uzyskania odpowiedniego pH.

Jak wygląda lek Brimoteva i co zawiera opakowanie

Krople do oczu, roztwór

Klarowny roztwór o nieznacznym zabarwieniu zielonkawo-żółtym w butelce z tworzywa sztucznego o obj ętości 5 ml z nakrętką.

Wielkości opakowań: 1, 3 i 6 butelek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

Wytwórca

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, č.p.305, 747 70 Opava-Komárov, Republika Czeska Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552, 2003 RN Haarlem, Holandia TEVA Santé SA, Rue Bellocier, 89107 Sens, Francja

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company, Táncsics Mihály út 82, H-2100 Gödöllö, Węgry

TEVA UK Ltd., Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, Wielka Brytania

Data zatwierdzenia ulotki: styczeń 2013r.

5

Brimoteva

Charakterystyka Brimoteva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Brimoteva, 2 mg/ml, krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kropla roztworu zawiera 2,0 mg brymonidyny winianu, do odpowiada 1,3 mg brymonidyny.

Substancje pomocnicze:

Zawiera chlorek benzalkoniowy 0,05 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3, POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Przejrzysty, zielono-żółty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obniżenie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą otwartego kąta lub nadciśnieniem ocznym.

•    W monoterapii u pacjentów, u których przeciwwskazane jest miejscowe zastosowanie leków blokujących receptory (3-adrenergiczne.

•    Jako lek wspomagający leczenie, wraz z innymi lekami obniżającymi ciśnienie śródgałkowe, jeśli odpowiednie ciśnienie śródgałkowe nie zostało osiągnięte podczas leczenia jednym lekiem (patrz punkt 5.1)

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecane dawkowanie u młodzieży i pacjentów dorosłych (w tym pacjentów w podeszłym wieku) Zalecana dawka to jedna kropla do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, co 12 godzin. Nie ma potrzeby zmiany dawkowania w przypadku stosowania leku przez pacjentów w podeszłym wieku. Podobnie jak w przypadku innych kropli do oczu, w celu ograniczenia możliwości wchłaniania ogólnego leku zaleca się uciśnięcie woreczka łzowego w kącie przyśrodkowym oka (okluzja punktowa) przez 1 minutę. Czynność tą należy wykonać natychmiast po podaniu każdej kropli.

W przypadku stosowania więcej niż jednego rodzaju kropli do oczu działających miejscowo, leki powinny być wkraplane w odstępach 5-15 minutowych.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania brymonidyny u pacjentów ze schorzeniami wątroby lub nerek (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u dzieci

Nie prowadzono badań klinicznych dotyczących stosowania leku u młodzieży (12 do 17 lat). Brymonidyna nie jest zalecana do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat i jest przeciwwskazana u noworodków i niemowląt (w wieku poniżej 2 lat) (patrz punkty 4.3, 4.4 i 4.9). Wiadomo, że u noworodków mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność brymonidyny u dzieci nie zostały ustalone.

nadwrażliwość na substancję czynną lub pozostałe składniki leku noworodki i niemowlęta (patrz punkt 4.8).

pacjenci otrzymujący inhibitory oksydazy monoaminowej (MAO) oraz pacjenci leczeni lekami przeciwdepresyjnymi, które wpływają na przewodnictwo noradrenergiczne (np. trój pierścieniowe leki przeciwdepresyjne i mianseiyna).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W przypadku dzieci w wieku 2 i więcej lat, szczególnie w przedziale wiekowym od 2-7 lat i (lub) ważących < 20 kg, należy zachować ostrożność i zapewnić ścisłą obserwację ze względu na częste występowanie senności (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leku u pacjentów z ciężką lub niestabilną i niekontrolowaną chorobą układu krążenia.

U niektórych pacjentów (12,7%) poddanych badaniom klinicznym wystąpiła reakcja alergiczna ze strony oczu na brymonidynę (szczegółowe informacje patrz punkt 4.8). W przypadku zaobserwowania reakcji alergicznej, należy zaprzestać stosowania brymonidyny.

Należy zachować ostrożność przy stosowaniu brymonidyny u pacjentów z depresją, zaburzeniami krążenia mózgowego lub wieńcowego, zespołem Raynauda, hipotonią ortostatyczną lub zapaleniem zakrzepowo-zarostowym naczyń krwionośnych.

Brak doświadczenia dotyczącego stosowania brymonidyny u pacjentów ze schorzeniami wątroby lub nerek; podczas stosowania leku u tego typu pacjentów należy zachować ostrożność.

Zawarty w preparacie środek konserwujący - chlorek benzalkoniowy, może być przyczyną podrażnienia oczu. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Przed użyciem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem. Substancja ta zmienia zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Pomimo że nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji brymonidyny z innymi lekami, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia działania addycyjnego lub nasilenia działania leków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego (alkohol, barbiturany, opiaty, leki uspokajające, leki znieczulające).

Nie badano wpływu preparatu na stężenie amin katecholowych we krwi po podaniu brymonidyny. Zaleca się zachowanie ostrożności przy stosowaniu preparatu u pacjentów przyjmujących leki wpływające na metabolizm oraz wychwyt amin z krążenia np. chlorpromazyna, metylfenidat, rezerpina.

U niektórych pacjentów po podaniu brymonidyny odnotowano klinicznie nieistotny spadek ciśnienia krwi. Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku stosowania leków przeciwnadciśnieniowych i (lub) glikozydów nasercowych równocześnie z brymonidyną.

Zaleca się zachowanie ostrożności na początku leczenia lub przy zmianie dawki leków działających ogólnie (niezależnie od postaci farmaceutycznej), mogących wchodzić w interakcje z agonistami receptorów a-adrenergicznych lub zmieniać ich aktywność, np. agoniści lub antagoniści receptorów adrenergicznych (izoprenalina, prazosyna).

4.6    Ciąża i laktacja

Brak danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały teratogennego działania brymonidyny. W badaniach na królikach wykazano zwiększone prawdopodobieństwo poronienia przedimplantacyjnego oraz zahamowanie wzrostu po urodzeniu, przy wyższym niż stosowane u ludzi stężeniu leku w osoczu. Brymonidyną może być podawana w ciąży jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Brak danych na temat przenikania brymonidyny do mleka kobiecego. Substancja przenika do mleka karmiących szczurów. Nie należy stosować brymonidyny u kobiet karmiących piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brymonidyna ma nieznaczny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń. Lek może powodować znużenie i (lub) senność, która może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w mchu. Brymonidyna może powodować nieostre i (lub) zaburzone widzenie, co może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń, szczególnie w nocy lub przy słabym oświetleniu. Pacjent powinien powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i (lub) obsługiwania urządzeń do czasu ustąpienia takich objawów.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane to suchość w ustach, przekrwienie spojówek oraz uczucie pieczenia i kłucia, które obserwowano u 22 do 25% pacjentów. Objawy te są zazwyczaj przemijające, a ich nasilenie nie wymaga zwykle przerwania stosowania leku.

Objawy ocznej reakcji alergicznej wystąpiły u 12,7% pacjentów (co było przyczyną przerwania leczenia u 11,5% pacjentów) biorących udział w badaniach klinicznych. Alergia ta występowała u większości pacjentów pomiędzy 3 a 9 miesiącem leczenia.

Działania niepożądane występujące częściej niż w odosobnionych przypadkach zostały przedstawione w poniższej tabeli według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania definiowana jest w następujących kategoriach: bardzo często (>1 na 10), często (>1 na 100, ale <1 na 10), niezbyt często (>1 na 1000, ale < 1/100), rzadko (>1 na 10 000, ale <1 na 1000), bardzo rzadko (<1 na 10 000) oraz częstość nie znana (niemożliwa do ustalenia w oparciu o dostępne dane).

Klasy Akacja układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia serca

Kołatanie/ arytmie serca (w tym bradykardia i tachykardia)

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy, senność

Zawroty głowy, zaburzenia smaku

Omdlenia

Zaburzenia oczu

Podrażnienie oka,

w tym reakcje

alergiczne

(przekrwienie,

pieczenie, kłucie,

swędzenie,

uczucie

obecności obcego ciała, grudki spojówkowe); nieostre widzenie.

Podrażnienie miejscowe (obrzęk i przekrwienie powiek, zapalenie powiek, obrzęk spojówek, obecność wydzieliny w worku spojówkowym, ból i łzawienie),

światłowstręt, nadżerka i przebarwienie rogówki, suchość oka, zblednięcie spojówek, zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek.

Zapalenie tęczówki (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka), zwężenie źrenic

Zaburzenia dróg oddechowych i klatki piersiowej

Objawy ze strony górnych dróg oddechowych

Suchość w nosie

Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Suchość w ustach

Objawy ze strony układu pokarmowego

Zaburzenia układu krążenia

Nadciśnienie, niedociśnienie tętnicze krwi

Zaburzenia ogólne i stany w

Znużenie

Astenia

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

miejscu podania

Zaburzenia

układu

odpornościowego

Ogólna reakcja alergiczna

Zaburzenia

psychiczne

Depresja

Bezsenność

W przypadkach stosowania biymonidyny w leczeniu jaskry wrodzonej, zgłaszano objawy przedawkowania brymonidyny takie jak utrata przytomności, niedociśnienie, hipotonia, bradykardia, hipotermia, sinienie skóry oraz bezdech u noworodków i niemowląt otrzymujących brymonidynę (patrz punkt 4.3).

W trwającym trzy miesiące badaniu fazy trzeciej z udziałem dzieci w wieku od 2 do 7 lat z jaskrą nieskutecznie kontrolowaną przy użyciu leków beta-adrenol¡tycznych, zaobserwowano wysoki wskaźnik występowania senności (55%) w przypadku zastosowania brymonidyny w leczeniu wspomagającym. U 8% dzieci objaw ten miał charakter ciężki, a u 13% konieczne było przerwanie leczenia. Występowanie senności zmniejszało się z rosnącym wiekiem i było najniższe w grupie siedmiolatków (25%), jednakże zaobserwowano również związek z masą ciała. Senność występowała częściej u dzieci ważących < 20 kg (63%) w porównaniu z dziećmi ważącymi powyżej 20 kg (25%) (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie miejscowe:

Brak doświadczeń dotyczących mało prawdopodobnych przypadków przedawkowania leku podawanego do worka spojówkowego u osób dorosłych. Jednakże, objawy przedawkowania brymonidyny (takie jak utrata przytomności, niedociśnienie tętnicze, hipotonia, bradykardia, hipotermia, sinienie skóry i bezdech) zgłaszano w przypadku noworodków i niemowląt otrzymujących brymonidynę w leczeniu jaskry wrodzonej.

Ogólne przedawkowanie leku wskutek przypadkowego spożycia:

Odnotowano dwa przypadki działań niepożądanych wskutek przypadkowego spożycia 9-10 kropli brymonidyny przez osoby dorosłe. U pacjentów wystąpiło obniżenie ciśnienia krwi, po którym, w jednym przypadku, zaobserwowano nadciśnienie z odbicia około 8 godzin po spożyciu leku. W obu przypadkach pacjenci powrócili w pełni do zdrowia w ciągu 24 godzin. U trzeciego pacjenta, który również spożył nieustaloną ilość brymonidyny, nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych. Zgłoszono oraz publikowano opisy ciężkich działań niepożądanych po nieumyślnym spożyciu brymonidyny przez dzieci. U pacjentów wystąpiły objawy depresji ośrodkowego układu nerwowego, czasowej śpiączki lub zaburzeń świadomości, hipotonii, bradykardii, hipotermii i bezdechu.

Konieczne było skierowanie dzieci na intensywną terapię, z uwzględnieniem intubacji w przypadkach gdy występowały wskazania. Wszyscy pacjenci powrócili w pełni do zdrowia, zazwyczaj w ciągu 6 do 24 godzin.

Opisywano objawy doustnego przedawkowania innych alfa-2 agonistów, takie jak niedociśnienie tętnicze, osłabienie, wymioty, letarg, senność, bradykardia, arytmie, zwężenie źrenic, bezdech, hipotonia, hipotermia, zahamowanie oddechu i napady drgawkowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Sympatykomimetyki stosowane w leczeniu jaskry KodATC: S01EA05.

Brymonidyna jest agonistą receptora 012-adrenergicznego wykazującym 1000-krotnie większą selektywność działania na receptory a2-adrenergiczne, niż w stosunku do receptorów ap adrenergicznych.

Dzięki selektywności nie rozszerza źrenicy i nie powoduje skurczu naczyń włosowatych.

Miejscowe podanie brymonidyny obniża ciśnienie śródgałkowe u ludzi, wywierając nieznaczny wpływ na czynność układu krążenia i układu oddechowego.

Istnieje ograniczona liczba danych wykazujących brak działań niepożądanych podczas stosowania leku u pacjentów z astmą oskrzelową.

Brymonidyna charakteryzuje się szybkim początkiem działania, maksymalne działanie hipotensyjne występuje po 2 godzinach od podania. W dwóch jednorocznych badaniach wykazano, że brymonidyna obniża ciśnienie śródgałkowe średnio o około 4-6 mmHg.

Badania fluorofotometryczne prowadzone na zwierzętach i u ludzi wskazują, iż winian brymonidyny wykazuje dwa mechanizmy działania. Uważa się, że brymonidyna obniża ciśnienie śródgałkowe poprzez zmniejszenie wytwarzania cieczy wodnistej oraz zwiększenie jej odpływu drogą naczyniówkowo-twardówkową.

Badania kliniczne wykazują iż brymonidyna jest skuteczna w skojarzeniu z miejscowo stosowanymi beta-adrenolitykami. Krótkoterminowe badania wykazały również klinicznie istotne działanie addycyjne w skojarzeniu z trawoprostem (6 tygodni) i latanoprostem (3 miesiące).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

a)    Charakterystyka ogólna

Po podaniu do oka 0,2% roztworu dwa razy dziennie przez 10 dni stężenie leku w osoczu było niskie (średnie Cmax wynosiło 0,06 ng/ml). Stwierdzono nieznaczną akumulację leku we krwi po wielokrotnych (2 razy dziennie przez 10 dni) wkropleniach. Pole pod krzywą zależności stężenia osoczowego od czasu po 12 godzinach w stanie stacjonarnym (AUCo-^h) wynosiło 0,31 ng-godz/ml w porównaniu do 0,23 ng*godz/ml po podaniu pierwszej dawki. Średni okres półtrwania w krążeniu ogólnym u ludzi wynosił około 3 godziny po podaniu miejscowym.

Stopień wiązania brymonidyny z białkami osocza u ludzi wynosi około 29% po podaniu miejscowym. Brymonidyna wiąże się odwracalnie z melaninątkanek oka, in vitro i in vivo. Po dwóch tygodniach podawania leku do oka stężenie brymonidyny w tęczówce, ciałku rzęskowym, naczyniówce i siatkówce było 3-17 razy większe, niż w przypadku podania pojedynczej dawki. Akumulacja leku nie zachodzi bez udziału melaniny.

Znaczenie wiązania melaniny u ludzi jest niewyjaśnione. W badaniach biomikroskopowych oczu pacjentów leczonych brymonidyną przez okres do jednego roku nie stwierdzono jednak istotnych działań niepożądanych ze strony oczu. Nie wykazano także znaczącej toksyczności dla oczu podczas jednorocznego badania oceniającego bezpieczeństwo stosowania, przeprowadzonego u małp otrzymujących czterokrotność zalecanej dawki brymonidyny.

Po podaniu doustnym u ludzi, brymonidyna jest dobrze wchłaniana i szybko eliminowana.

Większa część leku (około 75% dawki) jest wydalana z moczem w postaci metabolitów w ciągu 5 dni, nie stwierdzono obecności w moczu leku w postaci niezmienionej. Badania in vitro przeprowadzone na zwierzęcej i ludzkiej wątrobie wykazały, iż lek metabolizowany jest głównie przez oksydazę aldehydową oraz cytochrom P450. Wydaje się, że eliminacja leku z organizmu odbywa się głównie na drodze metabolizmu wątrobowego.

Profil kinetyczny:

Osoczowe wartości stężenia Cmax oraz AUC zmieniają się proporcjonalnie do pojedynczej miejscowo zastosowanej dawki 0,08%, 0,2%, 0,5%, nie wykazując istotnego odchylenia.

b)    Charakterystyka u pacjentów Charakterystyka u pacjentów w podeszłym wieku:

Wartości Cmax, AUC oraz średni okres półtrwania są podobne u osób w podeszłym wieku (dotyczy pacjentów w wieku 65 lat i więcej) po podaniu pojedynczej dawki w porównaniu z młodymi dorosłymi, co wskazuje, iż wiek pacjenta nie wpływa na wchłanianie ogólnou strój owe oraz wydalanie leku.

W oparciu o wyniki 3-miesięcznych badań klinicznych, obejmujących również pacjentów w podeszłym wieku, stwierdzono bardzo małą ekspozycję na ogólnoustrojowe działanie brymonidyny.

Dane przedkliniczne na podstawie konwencjonalnych badań bezpieczeństwa farmakologicznego, toksyczności dawek wielokrotnych, genotoksyczności, działania rakotwórczego oraz potencjalnego działania toksycznego na procesy rozrodcze nie wykazują żadnego szczególnego zagrożenia dla ludzi.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol poliwinylowy Sodu cytrynian

Kwas cytrynowy, jednowodny Sodu chlorek

Benzalkoniowy chlorek, roztwór 50%

Woda do wstrzykiwań

Kwas solny lub sodu wodorotlenek do uzyskania odpowiedniego pH

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Przed otwarciem: 2 lata Po pierwszym otwarciu: 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelki wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) z kroplomierzami wykonanymi z LDPE, i z zakrętką z HDPE w tekturowym pudełku. Rodzaje opakowań: 1 x 5 ml, 3 x 5 ml i 6 x 5 ml.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

7

Brimoteva