+ iMeds.pl

Brodacid (63 mg + 100 mg + 20 mg)/gUlotka Brodacid

ULOTKA DLA PACJENTA

BRODACID

Acidum lacticum + acidum salicylicum (50,4 mg + 100 mg)/g płyn na skórę

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości -lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeżeli objawy choroby są takie same.

-jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek BRODACID i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku BRODACID

3.    Jak stosować lek BRODACID

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Przechowywanie leku BrOdACID

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK BRODACID I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek BRODACID ma postać płynu na skórę, zawiera substancje czynne - kwas salicylowy i kwas mlekowy. Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie.

Kwas mlekowy jest środkiem żrącym, który niszczy zrogowaciałą warstwę skóry. Substancja pomocnicza leku - dimetylosulfotlenek zwiększa przenikanie składników czynnych w głąb tkanki.

Wskazania

Leczenie brodawek zwykłych, około paznokciowych, brodawek stóp i mozaikowych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BRODACID:

Kiedy nie stosować leku BRODACID

- w nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    w leczeniu brodawek płaskich i zmian zlokalizowanych w okolicy oczu, na błonach śluzowych oraz na twarzy,

-    na znamiona owłosione i nieowłosione,

-    na zakażoną lub zmienioną zapalnie skórę,

-    w okresie ciąży i karmienia piersią,

-    u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek BRODACID

Lek jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.

Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpi podrażnienie skóry.

Należy chronić przed lekiem oraz jego oparami oczy, drogi oddechowe i błony śluzowe. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, należy natychmiast je przemyć dużą ilością wody.

Lek należy nakładać wyłącznie na brodawki.

Nie należy stosować leku leczniczego na niezmienioną zdrową skórę, ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego. Jeśli dojdzie do pokrycia lekiem otaczającej brodawkę zdrowej skóry, należy natychmiast przemyć ją wodą.

Przyjmowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ze względu na brak badań dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią, lek nie może być stosowany w okresie ciąży i karmienia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek BRODACID nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

3. JAK STOSOWAĆ LEK BRODACID

Lek BRODACID należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Czystą i suchą powierzchnię brodawki smarować lekiem za pomocą aplikatora. Po odkręceniu zakrętki i wyjęciu aplikatora chwilę odczekać, aż nadmiar płynu spłynie do butelki, a następnie posmarować wyłącznie powierzchnię brodawki, zwracając uwagę, aby płyn nie dostał się na zdrową skórę, błony śluzowe lub do oczu.

Po posmarowaniu brodawki odczekać chwilę, aż płyn zaschnie w postaci białej błonki.

Stosować dwa razy na dobę na czystą i suchą skórę. Smarować wyłącznie powierzchnię brodawki, w zależności od wyniku leczenia przez kilkanaście dni, maksymalnie do 6-8 tygodni.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą, dokładnie dokręcać zakrętkę po każdorazowym użyciu.

Chronić przed wyparowaniem.

Dzieci:

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

U dzieci od 2 do 12 lat można stosować tylko pod kontrolą lekarza.

Przerwanie stosowania leku BRODACID

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku BRODACID

Brak danych o przedawkowaniu leku, w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami i zalecanym sposobem stosowania.

W razie przypadkowego spożycia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek BRODACID może spowodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W obrębie skóry otaczającej może wystąpić pieczenie i nadżerki pozostawiające przemijające przebarwienia.

W przypadku wystąpienia rozległego zaczerwienienia w obrębie otaczającej skóry, lub innych działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BRODACID

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°c.

Lek łatwopalny.

Z uwagi na łatwopalność produktu, przechowywać z dala od ognia i źródeł ciepła.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek BRODACID

Substancjami czynnymi leku BRODACID są kwas mlekowy i kwas salicylowy.

1 g płynu na skórę zawiera 50,4 mg kwasu mlekowego (Acidum lacticum), w postaci roztworu 90% i 100 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum).

Ponadto lek zawiera substancje pomocnicze:

- nitroceluloza (2:1) + octan etylu, dimetylosulfotlenek.

Jak wygląda lek BRODACID i co zawiera opakowanie

Lek ma postać płynu na skórę.

Opakowanie :

Butelka ze szkła bezbarwnego zawierająca 8 g płynu na skórę z aplikatorem polietylenowym i zakrętką, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: GRUPA INCO S.A.

ul. Wspólna 25 00 519 Warszawa

Wytwórca:    Wydział Produkcji Leków

Ul. Ks. Kurowskiego 93 05 080 Izabelin Os. Hornówek

Magazyn Wyrobu Gotowego Ul. Towarowa 8 05-530 Góra Kalwaria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Wydział Produkcji Leków 05 080 Izabelin tel. 22 722 89 01 fax. 22 722 89 00

Data zatwierdzenia ulotki:

Brodacid

Charakterystyka Brodacid

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

BRODACID (50,4 mg + 100 mg )/g, płyn na skórę

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 g płynu na skórę zawiera 50,4 mg kwasu mlekowego (Acidum lacticum), w postaci roztworu 90% i 100 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum),.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz; punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Płyn na skórę

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Leczenie brodawek zwykłych, około paznokciowych, brodawek stóp i mozaikowych.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Czystą i suchą powierzchnię brodawki smarować produktem leczniczym za pomocą aplikatora. Po odkręceniu zakrętki i wyjęciu aplikatora chwilę odczekać, aż nadmiar płynu spłynie do butelki, a następnie posmarować wyłącznie powierzchnię brodawki, zwracając uwagę, aby płyn nie dostał się na zdrową skórę, błony śluzowe lub do oczu.

Po posmarowaniu brodawki odczekać chwilę, aż płyn zaschnie w postaci białej błonki.

Stosować dwa razy na dobę na czystą i suchą skórę. Smarować wyłącznie powierzchnię brodawki, w zależności od wyniku leczenia przez kilkanaście dni, maksymalnie do 6-8 tygodni.

Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą, dokładnie dokręcać zakrętkę po każdorazowym użyciu.

Chronić przed wyparowaniem.

Dzieci:

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

U dzieci od 2 do 12 lat można stosować tylko pod kontrolą lekarza.

4.3. Przeciwwskazania

Nie stosować produktu leczniczego:

- w nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    w leczeniu brodawek płaskich i zmian zlokalizowanych w okolicy oczu, na błonach śluzowych oraz na twarzy,

-    na znamiona owłosione i nieowłosione,

-    na zakażoną lub zmienioną zapalnie skórę,

-    w okresie ciąży i karmienia piersią,

-    u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy jest przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.

Należy przerwać leczenie, jeśli wystąpi podrażnienie skóry.

Należy chronić przed produktem leczniczym oraz jego oparami oczy, drogi oddechowe i błony śluzowe. W razie przypadkowego kontaktu produktu leczniczego z oczami lub błonami śluzowymi, należy natychmiast je przemyć dużą ilością wody.

Produkt leczniczy należy nakładać wyłącznie na brodawki.

Nie należy stosować produktu leczniczego na niezmienioną zdrową skórę, ani na uszkodzoną skórę, gdyż kwas salicylowy wchłania się przez skórę i mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kwasu salicylowego. Jeśli dojdzie do pokrycia produktem leczniczym otaczającej brodawkę zdrowej skóry, należy natychmiast przemyć ją wodą.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji Brak danych.

4.6.    Ciąża lub laktacja

Ze względu na brak badań pacjentek kobiet w ciąży i karmiących piersią, produkt nie może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

Brodacid nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

4.8.    Działania niepożądane

W przypadku nieprawidłowego stosowania leku, w obrębie skóry otaczającej może wystąpić pieczenie i nadżerki, pozostawiające przemijające przebarwienia.

4.9.    Przedawkowanie leku

Nie zgłoszono przypadku przedawkowania.

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki dermatologiczne przeciw brodawkom.

Kod ATC: kod nie nadany przez WHO

Kwas salicylowy działa keratolitycznie, zmiękcza i rozpulchnia zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego złuszczanie.

Kwas mlekowy jest środkiem żrącym, niszczącym zrogowaciałą warstwę skóry. Substancja pomocnicza produktu leczniczego - dimetylosulfotlenek zwiększa przenikanie składników czynnych w głąb tkanki.

5.2. Własciwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Wykaz substancji pomocniczych:

Dimetylosulfotlenek

Nitroceluloza (2:1 w etanolu) + octan etylu

6.2. Niezgodności farmaceutyczne.

Nie dotyczy.

6.3.    OKRES WAŻNOŚCI

2 lata

6.4.    Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Produkt łatwopalny.

Z uwagi na łatwopalność produktu, przechowywać z dala od ognia i źródeł ciepła.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z bezbarwnego szkła o pojemności 10 ml z aplikatorem polietylenowym i zakrętką, zwierająca 8 g płynu na skórę, umieszczona w tekturowym pudełku.

6.6. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu, należy usunąć w sposób zgodny z przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

GRUPA INCO SA. ul.Wspólna 25, 00 519 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie R/3295

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORAZ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

07.11.1994/29.10.2008r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Brodacid