+ iMeds.pl

Broncho-vaxom dla dzieci 3,5 mgUlotka Broncho-vaxom dla dzieci

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Broncho-Vaxom dla dzieci

3,5 mg, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Substancja czynna: liofilizowany lizat bakteryjny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Broncho-Vaxom dla dzieci i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Broncho-Vaxom dla dzieci

3.    Jak stosować lek Broncho-Vaxom dla dzieci

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Broncho-Vaxom dla dzieci

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Broncho-Vaxom dla dzieci i w jakim celu się go stosuje

Broncho-Vaxom dla dzieci jest lekiem stymuluj ącym układ immunologiczny. Zawiera lizat bakterii najczęściej wywołuj ących zakażenia dróg oddechowych.

Lek pobudza mechanizmy odporności komórkowej i humoralnej przez aktywację makrofagów, zwiększanie liczby krążących limfocytów T oraz zwiększanie stężenia immunoglobulin wydzielanych przez błonę śluzową układu oddechowego.

Wskazania do stosowania leku Broncho-Vaxom dla dzieci są następujące:

-    zapobieganie nawracającym zakażeniom dróg oddechowych,

-    leczenie wspomagające ostrych zakażeń dróg oddechowych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Broncho-Vaxom dla dzieci Kiedy nie stosować leku Broncho-Vaxom dla dzieci

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Broncho-Vaxom dla dzieci należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej na Broncho-Vaxom dla dzieci leczenie należy natychmiast przerwać i poinformować o tym fakcie lekarza.

Dzieci

Ten lek nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 6 miesiąca.

Lek Broncho-Vaxom dla dzieci a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie stwierdzono żadnych interakcji pomiędzy lekiem Broncho-Vaxom dla dzieci a innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Chociaż nie ma danych na temat jakichkolwiek zdarzeń niepożądanych leku w odniesieniu do zarodka lub płodu, to jednak lek Broncho-Vaxom dla dzieci nie powinien być stosowany w trakcie ciąży.

Karmienie piersią

Nie przeprowadzono żadnych badań oceniaj ących stosowanie leku u kobiet karmiących piersią. Dlatego też w okresie karmienia piersią należy zachować ostrożność.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Ten lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Broncho-Vaxom dla dzieci

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy stosować u dzieci, doustnie.

Zawartość saszetki wsypać do szklanki z sokiem owocowym, mlekiem lub wodą i wypić. Zapobieganie nawracającym zakażeniom dróg oddechowych.

Broncho-Vaxom dla dzieci zaleca się stosować przez trzy kolejne miesiące według schematu:

1 dawka (saszetka) na dobę, na czczo przez 10 kolejnych dni w miesiącu przez 3 miesiące.

Leczenie wspomagające ostrych zakażeń dróg oddechowych.

1 dawka (saszetka) na dobę, na czczo do czasu ustąpienia objawów zakażenia, ale przez co najmniej 10 dni. Broncho-Vaxom dla dzieci jest lekiem wspomagającym terapię przeciwbakteryjną. Najkorzystniej jest rozpocząć stosowanie tego leku jednocześnie z rozpoczęciem antybiotykoterapii.

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance z sokiem owocowym, mlekiem lub wodą, a następnie wypić.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Broncho-Vaxom dla dzieci

W przypadku jednorazowego zażycia większej dawki niż zalecana, nie powinny wystąpić żadne objawy niepożądane. Jednak w razie stosowania większej niż zalecana dawki i wystąpienia jakichkolwiek niepokoj ących objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zażycia leku Broncho-Vaxom dla dzieci

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zdarzenia niepożądane obserwowane w trakcie leczenia były następujące:

Często (mogą występować maksymalnie u 1 na 10 pacjentów): kaszel, biegunka, bóle brzucha, wysypka

Niezbyt często (mogą występować maksymalnie u 1 na 100 pacjentów): nudności, wymioty, pokrzywka, gorączka, zmęczenie

Reakcje alergiczne, w tym: wysypka, zaczerwienienie, obrzęk powiek, twarzy, kostek, stóp lub palców, swędzenie, nagła duszność lub trudności w oddychaniu

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Ból głowy, obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, stóp i dłoni

W przypadku utrzymywania się zaburzenia żołądkowo-jelitowego lek należy przerwać stosowanie leku Broncho-Vaxom i zasięgnąć porady lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można również zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Broncho-Vaxom dla dzieci

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i tekturowym pudełku w miejscu oznaczonym „Termin ważności” EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Broncho-Vaxom dla dzieci

20 mg


3,5 mg


42 mikrogramy 1,515 mg


do 20 mg


1 dawka (saszetka) zawiera: liofilizat OM-85

w tym liofilizowane lizaty bakteryjne:

Haemophilus influenzae, Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae i ssp. ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes i sanguinis (viridans), Moraxella (Branhamella/Neisseria) catarrhalis

galusan propylu (E 310) sodu glutaminian (E 621) mannitol

Pozostałe składniki to: skrobia (żelowana), magnezu krzemian, magnezu stearynian, mannitol.

Jak wygląda lek Broncho-Vaxom dla dzieci i co zawiera opakowanie 1 saszetka zawiera 240 mg granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej, w tym 3,5 mg liofilizowanego lizatu bakteryjnego.

Granulki są lekko beżowe

10 lub 30 saszetek w tekturowym pudełku

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca OM PHARMA S.A.

R. da Industria, 2 - Quinta Grandę 2610-088 Amadora - Lisboa, Portugalia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lekarza lub przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

Tel. 22 209 70 00, e-mail: biuro.pl@sandoz.com Data ostatniej aktualizacji ulotki: Luty 2015

4

Broncho-Vaxom dla dzieci

Charakterystyka Broncho-vaxom dla dzieci

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Broncho-Vaxom dla dzieci, 3,5 mg, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

20 mg


3,5 mg

42 mikrogramy 1,515 mg do 20 mg


1 dawka (saszetka) zawiera: liofilizat OM-85

w tym liofilizowane lizaty bakterii:

Haemophilus influenzae, Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae i ssp. ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes i sanguinis (viridans), Moraxella (Branhamella/Neisseria) catarrhalis

galusan propylu (E 310) sodu glutaminian (E 621) mannitol

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Granulat do sporządzania zawiesiny doustnej Lekko beżowe granulki

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Zapobieganie nawracającym zakażeniom dróg oddechowych.

-    Leczenie wspomagające ostrych zakażeń dróg oddechowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Należy stosować u dzieci, doustnie.

Zapobieganie nawracającym zakażeniom dróg oddechowych.

Broncho-Vaxom dla dzieci zaleca się stosować przez trzy kolejne miesiące według schematu:

1 saszetka na dobę, na czczo przez 10 kolejnych dni w miesiącu przez 3 miesiące.

Leczenie wspomagające ostrych zakażeń dróg oddechowych.

1 saszetka na dobę, na czczo do czasu ustąpienia objawów zakażenia, ale przez co najmniej 10 dni. Broncho-Vaxom dla dzieci jest produktem wspomagaj ącym terapię przeciwbakteryjną.

Najkorzystniej jest rozpocząć stosowanie produktu Broncho-Vaxom dla dzieci jednocześnie z rozpoczęciem antybiotykoterapii.

Zawartość saszetki wsypać do szklanki z sokiem owocowym, mlekiem lub wodą i wypić.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt leczniczy Broncho-Vaxom dla dzieci może powodować reakcje nadwrażliwości.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych lub objawów przedmiotowych nietolerancji podawanie tego produktu należy natychmiast przerwać.

Dzieci i młodzież

Na podstawie dostępnej wiedzy nie zaleca się podawania tego produktu dzieciom w wieku poniżej 6 miesięcy.

4.5    Interakcja z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie stwierdzono żadnych interakcji pomiędzy produktem Broncho-Vaxom dla dzieci, a innymi lekami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma danych lub istniej ą tylko ograniczone dane dotyczące stosowania leku Broncho-Vaxom dla dzieci u kobiet w ciąży.

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wskazują na żaden bezpośredni ani pośredni toksyczny wpływ na rozród.

Jako środek ostrożności należy unikać stosowania produktu leczniczego Broncho-Vaxom dla dzieci przez kobiety w ciąży.

Karmienie piersią

Do tej pory nie przeprowadzono żadnych specjalnych badań ani nie zgłoszono żadnych danych na ten temat.

W okresie karmienia piersią produkt należy stosować ostrożnie.

Płodność

W badaniach przeprowadzonych na zwierzętach produkt Broncho-Vaxom dla dzieci nie miał żadnego wpływu na wskaźnik płodności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt Broncho-Vaxom dla dzieci nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania zdarzeń niepożądanych zdefiniowano zgodnie z poniższym kryterium:

Bardzo czę sto:    >1/10

Często:    >1/100 do <1/10

Niezbyt często:    >1/1 000 do <1/100

>1/10 000 do <1/1 000 <1/10 000

Rzadko: Bardzo rzadko: Nieznana:


częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zaburzenia układu immunologicznego

niezbyt często: nadwrażliwość (wysypka rumieniowa, wysypka uogólniona, rumień, obrzęk, obrzęk powiek, twarzy, obrzęk obwodowy, opuchlizna, opuchlizna twarzy, świąd, uogólniony świąd, duszność).

Zaburzenia układu nerwowego nieznana: ból głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia często: kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit często: biegunka, bóle brzucha niezbyt często: nudności, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

często: wysypka

niezbyt często: pokrzywka

częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania niezbyt często: gorączka, zmęczenie

W przypadku utrzymywania się zaburzenia żołądkowo-jelitowego, produkt należy odstawić. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181 C 02- 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Ze względu na charakter produktu Broncho-Vaxom dla dzieci oraz wyniki badania toksyczności na zwierzętach, przedawkowanie tego produktu wydaje się być mało prawdopodobne.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki układu oddechowego

Kod ATC: R07AX

Broncho-Vaxom dla dzieci zawiera lizat bakterii powodujących najczęściej zakażenia dróg oddechowych.

W badaniach prowadzonych na zwierzętach wykazano, że substancja czynna tego produktu powoduje zwiększenie odporności wobec doświadczalnie wywołanych zakażeń, stymulację makrofagów i limfocytów B, a także zwiększenie wydzielania immunoglobulin przez komórki błon śluzowych dróg oddechowych.

U ludzi, w badaniach klinicznych, wykazano zwiększenie liczebności krążących limfocytów T, wzrost stężenia IgA w ślinie, nasilenie swoistej odpowiedzi na mitogeny poliklonalne i w reakcji mieszanych limfocytów.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Obecnie nie ma modelu eksperymentalnego. Badania nie były wykonywane.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikaj ące z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniaj ą żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Skrobia (żelowana)

Magnezu krzemian Magnezu stearynian Mannitol

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Jedna saszetka, wykonana z papieru i folii aluminiowej i polietylenowej, zawiera 240 mg granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej, w tym 3,5 mg lizatu bakteryjnego.

10 lub 30 saszetek w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania produktu i przygotowania produktu do

stosowania

Nie ma szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

OM PHARMA SA.

R. da Industria, 2 - Quinta Grandę 2610-088 Amadora - Lisboa, Portugalia

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

17048

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

29.06.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Broncho-Vaxom dla dzieci