Imeds.pl

Broncho-Vaxom Dla Dzieci 3,5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Broncho-Vaxom dla dzieci

3,5 mg, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej

Substancja czynna: liofilizowany lizat bakteryjny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Broncho-Vaxom dla dzieci i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Broncho-Vaxom dla dzieci

3.    Jak stosować lek Broncho-Vaxom dla dzieci

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Broncho-Vaxom dla dzieci

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Broncho-Vaxom dla dzieci i w jakim celu się go stosuje

Broncho-Vaxom dla dzieci jest lekiem stymuluj ącym układ immunologiczny. Zawiera lizat bakterii najczęściej wywołuj ących zakażenia dróg oddechowych.

Lek pobudza mechanizmy odporności komórkowej i humoralnej przez aktywację makrofagów, zwiększanie liczby krążących limfocytów T oraz zwiększanie stężenia immunoglobulin wydzielanych przez błonę śluzową układu oddechowego.

Wskazania do stosowania leku Broncho-Vaxom dla dzieci są następujące:

-    zapobieganie nawracającym zakażeniom dróg oddechowych,

-    leczenie wspomagające ostrych zakażeń dróg oddechowych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Broncho-Vaxom dla dzieci Kiedy nie stosować leku Broncho-Vaxom dla dzieci

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Broncho-Vaxom dla dzieci należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej na Broncho-Vaxom dla dzieci leczenie należy natychmiast przerwać i poinformować o tym fakcie lekarza.

Dzieci

Ten lek nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 6 miesiąca.

Lek Broncho-Vaxom dla dzieci a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Dotychczas nie stwierdzono żadnych interakcji pomiędzy lekiem Broncho-Vaxom dla dzieci a innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Chociaż nie ma danych na temat jakichkolwiek zdarzeń niepożądanych leku w odniesieniu do zarodka lub płodu, to jednak lek Broncho-Vaxom dla dzieci nie powinien być stosowany w trakcie ciąży.

Karmienie piersią

Nie przeprowadzono żadnych badań oceniaj ących stosowanie leku u kobiet karmiących piersią. Dlatego też w okresie karmienia piersią należy zachować ostrożność.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Ten lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Broncho-Vaxom dla dzieci

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Należy stosować u dzieci, doustnie.

Zawartość saszetki wsypać do szklanki z sokiem owocowym, mlekiem lub wodą i wypić. Zapobieganie nawracającym zakażeniom dróg oddechowych.

Broncho-Vaxom dla dzieci zaleca się stosować przez trzy kolejne miesiące według schematu:

1 dawka (saszetka) na dobę, na czczo przez 10 kolejnych dni w miesiącu przez 3 miesiące.

Leczenie wspomagające ostrych zakażeń dróg oddechowych.

1 dawka (saszetka) na dobę, na czczo do czasu ustąpienia objawów zakażenia, ale przez co najmniej 10 dni. Broncho-Vaxom dla dzieci jest lekiem wspomagającym terapię przeciwbakteryjną. Najkorzystniej jest rozpocząć stosowanie tego leku jednocześnie z rozpoczęciem antybiotykoterapii.

Zawartość saszetki należy rozpuścić w szklance z sokiem owocowym, mlekiem lub wodą, a następnie wypić.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Broncho-Vaxom dla dzieci

W przypadku jednorazowego zażycia większej dawki niż zalecana, nie powinny wystąpić żadne objawy niepożądane. Jednak w razie stosowania większej niż zalecana dawki i wystąpienia jakichkolwiek niepokoj ących objawów, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zażycia leku Broncho-Vaxom dla dzieci

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Kolejną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zdarzenia niepożądane obserwowane w trakcie leczenia były następuj ące:

Często (mogą występować maksymalnie u 1 na 10 pacjentów): kaszel, biegunka, bóle brzucha, wysypka

Niezbyt często (mogą występować maksymalnie u 1 na 100 pacjentów): nudności, wymioty, pokrzywka, gorączka, zmęczenie

Reakcje alergiczne, w tym: wysypka, zaczerwienienie, obrzęk powiek, twarzy, kostek, stóp lub palców, swędzenie, nagła duszność lub trudności w oddychaniu

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Ból głowy, obrzęk twarzy, ust, j ęzyka, gardła, stóp i dłoni

W przypadku utrzymywania się zaburzenia żołądkowo-jelitowego lek należy przerwać stosowanie leku Broncho-Vaxom i zasięgnąć porady lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można również zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181 C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Broncho-Vaxom dla dzieci

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i tekturowym pudełku w miejscu oznaczonym „Termin ważności” EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Broncho-Vaxom dla dzieci

20 mg


3,5 mg


42 mikrogramy 1,515 mg


do 20 mg


1 dawka (saszetka) zawiera: liofilizat OM-85

w tym liofilizowane lizaty bakteryjne:

Haemophilus influenzae, Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae, Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae i ssp. ozaenae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes i sanguinis (viridans), Moraxella (Branhamella/Neisseria) catarrhalis

galusan propylu (E 310) sodu glutaminian (E 621) mannitol

Pozostałe składniki to: skrobia (żelowana), magnezu krzemian, magnezu stearynian, mannitol.

Jak wygląda lek Broncho-Vaxom dla dzieci i co zawiera opakowanie 1 saszetka zawiera 240 mg granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej, w tym 3,5 mg liofilizowanego lizatu bakteryjnego.

Granulki są lekko beżowe

10 lub 30 saszetek w tekturowym pudełku

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca OM PHARMA S A.

R. da Industria, 2 - Quinta Grandę 2610-088 Amadora - Lisboa, Portugalia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do lekarza lub przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

Tel. 22 209 70 00, e-mail: biuro.pl@sandoz.com Data ostatniej aktualizacji ulotki: Luty 2015

4