+ iMeds.pl

Brufen 200 mgUlotka Brufen

ULOTKA DLA PACJENTA: INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Brufen 200 mg tabletki powlekane Brufen 400 mg tabletki powlekane Brufen 600 mg tabletki powlekane

Ibuprofenum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, nie wymienione w ulotce, należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Brufen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Brufen

3.    Jak stosować Brufen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Brufen

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST BRUFEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Brufen należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Brufen obniża gorączkę, zmniejsza ból i ma działanie przeciwzapalne.

Brufen stosuje się w leczeniu bólu o słabym i umiarkowanym nasileniu, w chorobach reumatycznych (reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów) oraz w bolesnym miesiączkowaniu, u dorosłych i młodzieży (12-18 lat).

Brufen tabletki powlekane 200 mg można stosować u dzieci w wieku 6-12 lat w ostrych dolegliwościach bólowych i gorączce związanych z przeziębieniem.

Działanie leku Brufen zazwyczaj odczuwa się w ciągu 30 minut od przyjęcia dawki leku.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BRUFEN

Kiedy nie stosować leku Brufen

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

-    jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży,

-    jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień,

-    u pacjentów z ciężką chorobą wątroby i nerek,

-    u pacjentów z ciężką niewydolnością serca,

-    u pacjenta z czynną chorobą wrzodową żołądka, dwunastnicy, lub jeśli u pacjenta stwierdzono owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy po zastosowaniu leku Brufen lub podobnego leku w przeszłości,

-    jeśli u pacjenta występowały reakcje alergiczne (np. trudności w oddychaniu, niedrożność nosa, wysypka) na kwas acetylosalicylowy lub inne leki przeciwzapalne.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Brufen

-    Zawsze należy stosować możliwie najmniejszą dawkę przez jak najkrótszy okres, aby zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych. Stosowanie dawek większych niż zalecane może się wiązać z takim ryzykiem. Oznacza to również, że należy unikać stosowania jednocześnie kilku leków z grupy NLPZ.

-    Osoby, u których występuj ą lub występowały następuj ące schorzenia lub objawy: toczeń rumieniowaty układowy (choroba tkanki łącznej), zaburzenia czynności nerek lub wątroby, łagodna lub umiarkowana niewydolność serca, astma, choroby zapalne jelit, owrzodzenie żołądka w przeszłości lub zwiększona skłonność do krwawień z innych przyczyn, przed rozpoczęciem stosowania leku Brufen powinny skonsultować się z lekarzem.

-    Jak inne leki przeciwzapalne, Brufen może maskować objawy zakażenia.

-    Ten produkt należy do grupy leków (NLPZ), które mogą zmniejszać płodność u kobiet. Działanie to ustępuje po zaprzestaniu stosowania leku.

-    Pacjenci, u których występowały dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego, zwłaszcza osoby w podeszłym wieku powinny zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów brzusznych, zwłaszcza na początku leczenia.

-    W bardzo rzadkich przypadkach informowano o ciężkich reakcjach skórnych podczas przyjmowania NLPZ. Należy przerwać stosowanie leku Brufen i zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpi wysypka lub zmiany na błonach śluzowych.

-    U pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym i mieszanymi chorobami tkanki łącznej wystąpić może zwiększone ryzyko jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

-    Należy przerwać stosowanie leku Brufen i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następuj ących objawów (obrzęk naczynioruchowy)

•    obrzęk twarzy, języka lub gardła,

• trudności w połykaniu,

•    pokrzywka i trudności w oddychaniu.

-    Leki takie jak Brufen mogą w niewielkim stopniu zwiększać ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu. Takie zwiększenie ryzyka jest bardziej prawdopodobne podczas stosowania dużych dawek oraz długotrwałego leczenia. Nie należy stosować większej dawki lub dłuższego okresu leczenia niż zalecane.

-    Należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjent ma dolegliwości dotyczące serca, jeśli przebył udar mózgu lub uważa, że występuje u niego zwiększone ryzyko tych zaburzeń (na przykład, ma wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę, zwiększone stężenie cholesterolu lub pali papierosy).

-    Nie stosować leku Brufen u kobiet planujących zajście w ciążę. Przed rozpoczęciem terapii należy zasięgnąć porady lekarza.

-    W ospie wietrznej zaleca się unikać stosowanie leku Brufen.

-    Brufen może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek i odporności na zakażenia. Jeśli u pacjenta wystąpi zakażenie, z takimi objawami jak gorączka i poważne pogorszenie stanu ogólnego lub gorączka z objawami miejscowymi, takimi jak ból gardła, owrzodzenie jamy ustnej lub dolegliwości ze strony układu moczowego, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Zostanie wykonane badanie krwi, aby sprawdzić czy nie doszło do zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza). Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Brufen.

Stosowanie leku Brufen z innymi lekami

Nie stosować jednocześnie różnych rodzajów leków przeciwbólowych, o ile nie zaleci tego lekarz.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Brufen może wpływać na działanie pewnych leków lub pewne leki mogą wpływać na działanie leku Brufen. Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu:

-    nowotworów i zaburzeń układu immunologicznego (metotreksat),

-    choroby maniakalno-depresyjnej (lit),

-    nieregularnej pracy serca (digoksyna),

-    dolegliwości bólowych (kwas acetylosalicylowy),

-    zakrzepicy (np. dikumarol, warfaryna, tyklopidyna),

-    depresji (leki nazywane selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny - SSRI),

-    wysokiego ciśnienia tętniczego (np. leki beta-adrenolityczne, leki moczopędne, inhibitory konwertazy angiotensyny, inhibitory angiotensyny II),

-    zapalenia (kortykosteroidy),

-    infekcji grzybiczych (leki przeciwgrzybicze, zwłaszcza worykonazol lub flukonazol),

-    cukrzycy (pochodne sulfonylomocznika),

-    infekcji wirusem ludzkiego upośledzenia odporności (HIV) (zydowudyna).

Dlatego, należy poinformować lekarza o wszystkich lekach, które pacjent obecnie stosuje.

Stosowanie leku Brufen z jedzeniem i piciem

Brufen można przyjmować z jedzeniem i piciem. W celu szybszego uśmierzenia bólu, Brufen można przyjmować na czczo.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Brufen w ostatnich trzech miesiącach ciąży. U kobiet planujących zaj ście w ciążę lub będących w ciąży należy unikać stosowania leku Brufen. Przez cały okres ciąży lek można stosować wyłącznie wtedy, kiedy zaleci go lekarz.

Ibuprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Z tego powodu nie zaleca się stosowania ibuprofenu w okresie karmienia piersią. Jeśli w okresie karmienia piersią konieczne jest stosowanie leku Brufen częściej niż tylko w sporadycznych przypadkach, należy poradzić się lekarza.

Stosowanie ibuprofenu może wpływać na płodność. Nie zaleca się stosowania ibuprofenu, gdy kobieta planuje zajść w ciążę lub gdy jest poddawana badaniom z powodu niepłodności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Brufen może u niektórych pacjentów upośledzać czas reakcji. Należy to uwzględnić w sytuacjach, gdy wymagana jest pełna sprawność psychofizyczna, np. podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego.

Za decyzję czy pacjent jest w stanie prowadzić pojazd mechaniczny lub wykonywać inne zadania wymagające zwiększonej koncentracji odpowiada on sam. Jednym z czynników, które mogą obniżać zdolność pacjenta do bezpiecznego wykonywania tych czynności jest stosowanie leków i wynikaj ące z tego ich działanie lecznicze lub działania niepożądane. Opis takich działań znaleźć można w innych punktach tej ulotki. Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ulotce. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza prowadzącego, pielęgniarki lub farmaceuty.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Brufen

Brufen zawiera laktozę jednowodną. Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ BRUFEN

Brufen należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dolegliwości reumatyczne u dorosłych i młodzieży (12-18 lat), dawka zazwyczaj stosowana: jedna tabletka 400 mg 3 razy na dobę lub jedna tabletka 600 mg 3 razy na dobę. Należy zachować odstęp 4-6 godzin między dawkami. Aby uzyskać szybsze ustąpienie sztywności porannej, pierwszą dawkę można przyjąć na czczo.

Maksymalna dawka dobowa: 2 400 mg.

Bolesne miesiączkowanie: jedna tabletka 400 mg 1-3 razy na dobę w zależności od potrzeby.

Należy zachować odstęp 4-6 godzin między dawkami.

Stosowanie należy rozpocząć natychmiast po pojawieniu się dolegliwości bólowych.

Ból, zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych: jedna tabletka 200 mg lub jedna tabletka 400 mg jednorazowo lub 3-4 razy na dobę. Należy zachować odstęp 4-6 godzin między dawkami.

Ostry ból i gorączka związane z przeziębieniem u dzieci w wieku 6-12 lat: jedna tabletka 200 mg 1-3 razy na dobę.

Aby uniknąć uczucia pieczenia w gardle lub ustach tabletki należy połykać w całości popijając co najmniej połową szklanki wody.

Dla osób z ciężką chorobą wątroby i nerek lub w podeszłym wieku, odpowiednią dawkę ustali lekarz. Będzie to najmniejsza możliwa dawka.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Brufen

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub jeśli dzieci spożyją lek przypadkowo, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, szpitala lub zadzwonić na numer alarmowy (112), aby uzyskać informację na temat związanego z tym ryzyka oraz poradę jak postępować.

Mogą wystąpić takie objawy, jak nudności, bóle żołądka, wymioty (mogą być podbarwione krwią), bóle głowy, dzwonienie w uszach, stany splątania i rytmiczne ruchy gałek ocznych. Po przyjęciu dużych dawek obserwowano utratę przytomności, drgawki (głównie u dzieci), osłabienie i zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna oraz problemy z oddychaniem.

Pominięcie zażycia leku Brufen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Brufen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (dotyczy 1 do 10 na 100pacjentów):

-    Bóle głowy, zawroty głowy.

-    Działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego (niestrawność, biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha, wzdęcie z oddawaniem gazów, zaparcie, smoliste stolce, krwawienie z żołądka i jelit, krwawe wymioty).

-    Wysypka.

-    Uczucie zmęczenia.

Niezbyt często (dotyczy 1 do 10 na 1 000pacjentów). Nieżyt nosa, bezsenność, niepokój, zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu. Trudności w oddychaniu, skurcz oskrzeli, astma. Owrzodzenie jamy ustnej. Owrzodzenie żołądka, pęknięcie wrzodu żołądka, zapalenie błony śluzowej żołądka. Zapalenie wątroby. Żółtaczka. Nieprawidłowa czynność wątroby. Pokrzywka, świąd, niewielkie siniaki na skórze i błonach śluzowych, obrzęk naczynioruchowy (objawy, patrz punkt 2. Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Brufen), reakcja nadwrażliwości na światło. Zaburzenia czynności nerek. Zmiany w liczbie krwinek, w tym agranulocytoza. Senność. Uczucie mrowienia.

Rzadko (dotyczy 1 do 10 na 10 000pacjentów). Niebakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, reakcja alergiczna, depresja, stany splątania, zaburzenia widzenia, szumy uszne (dzwonienie w uszach), uszkodzenie wątroby oraz zatrzymanie płynów w organizmie.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów). Zapalenie trzustki, niewydolność wątroby, zmiany na skórze i błonach śluzowych (niekiedy ciężkie), takie jak toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka i (lub) rumień wielopostaciowy.

Częstość nieznana

Zapalenie okrężnicy i choroba Leśniowskiego-Crohna.

Należy pamiętać, że Brufen może wydłużać czas krwawienia.

Podczas stosowania leków przeciwbólowych (NLPZ) stwierdzano zwiększenie ciśnienia tętniczego i niewydolność serca oraz nasilenie się objawów owrzodzenia jelita grubego oraz choroby Leśniowskiego-Crohna (choroba jelit).

U pacjentów z ospą wietrzną sporadycznie występowały ciężkie zakażenia skóry.

Stosowanie leków, takich jak Brufen może w niewielkim stopniu zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru mózgu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy natychmiast powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ BRUFEN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować leku Brufen po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Brufen

Jedna tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu Jedna tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu Jedna tabletka zawiera 600 mg ibuprofenu

-    Substancją czynną leku jest ibuprofen.

-    Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, hypromeloza

6 mPa.s, hypromeloza 5 mPa.s, talk, barwnik (tytanu dwutlenek E 171).

Jak wygląda Brufen i co zawiera opakowanie

Brufen to białe owalne tabletki powlekane.

Brufen 200 mg: 30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek) w pudełku tekturowym.

Brufen 400 mg: 30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek) w pudełku tekturowym.

Brufen 600 mg: 30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek) w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

Wytwórca

Abbott GmbH & Co. KG Knollstrasse

D-67061 Ludwigshafen, Niemcy

FAMAR    thoussas Ave.

153 44 Anthousa Attiki, Grecja.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dawka

Kraj_

Nazwa leku

200 mg

Estonia

Brufen

Grecja

Brufen ®

Łotwa

Brufen 200 mg apvalkotas tabletes

Litwa

Brufen 200mg plevele dengtos tabletes

Malta

Brufen Tablets 200m

Polska

Brufen®

Portugalia

Brufen 200 mg comprimidos resestidos por pelicula

Słowenia

Brufen 200 mg filmsko obložene tablete

Szwecja

Brufen

Szwajcaria

Ibuprofenum

Dawka

Kraj

Nazwa leku

Wielka Brytania

Brufen Tablets 200m

Austria

Brufen ® 400mg - Flimtabletten

Belgia

Brufen 400

Cypr

Brufen®

Republika Czeska

Brufen 400

Dania

Brufen

Estonia

Brufen

Francja

Brufen 400 mg, comprime pellicule

Grecja

Brufen®

Irlandia

Brufen Tablets 400 mg.

Włochy

BRUFENÒ 400 mg Compresse rivestite

Łotwa

Brufen 400 mg apvalkotas tabletes

400 mg

Litwa

Brufen 400mg plévele dengtos tabletes

Luksemburg

BRUFEN 400

Malta

Brufen Tablets 400mg

Polska

Brufen®

Portugalia

Brufen 400 mg comprimidos resestidos por pelicula

Rumunia

Brufen 400 mg, comprimate filmate

Republika

Słowacji

BRUFEN 400

Słowenia

Brufen 400 mg filmsko oblozene tablete

Hiszpania

Neobrufen 400 mg comprimidos

Szwecja

Brufen

Szwajcaria

Ibuprofenum

Wielka Brytania

Brufen Tablets 400mg

Austria

Brufen ® 600mg - Flimtabletten

Belgia

BRUFEN FORTE 600

Cypr

Brufen®

Dania

Brufen

Francja

Brufen 600 mg, comprime pellicule

Grecja

Brufen®

Irlandia

Brufen 600mg Tablets

Włochy

BRUFENÒ 600 mg Granulato per sospensione orale

600 mg

Luksemburg

BRUFEN FORTE 600

Malta

Brufen 600mg Tablets

Polska

Brufen®

Portugalia

Brufen 600 mg comprimidos resestidos por pelicula

Słowenia

Brufen 600 mg filmsko oblozene tablete

Hiszpania

Neobrufen 600 mg comprimidos

Szwecja

Brufen

Szwajcaria

Ibuprofenum

Wielka Brytania

Brufen 600mg Tablets

Data zatwierdzenia ulotki: 12/2011

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, tel.: 22 319 12 00.

7

Brufen

Charakterystyka Brufen

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Brufen 200 mg tabletki powlekane

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu (Ibuprofenum). Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna 13 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana biała, owalna tabletka

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów. Bolesne miesiączkowanie, bez przyczyn organicznych. Ból o słabym i umiarkowanym nasileniu.

Dzieci w wieku 6-12 lat (> 20 kg mc.): ostry ból i gorączka związane z przeziębieniem. U dzieci należy stosować wyłącznie tabletki 200 mg.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie należy rozpocząć od podania najmniejszej skutecznej dawki, którą można następnie modyfikować w zależności od reakcji na leczenie i ewentualnych działań niepożądanych. W leczeniu długotrwałym należy ustalić małą dawkę podtrzymuj ącą.

Działania niepożądane można ograniczyć stosuj ąc najmniejszą skuteczną dawkę, przez najkrótszy okres konieczny do farmakologicznego łagodzenia objawów (patrz punkt 4.4).

Dorośli i młodzież (12 lat i więcej)

Choroby reumatyczne

Jedna tabletka 400 mg trzy razy na dobę lub jedna tabletka 600 mg trzy razy na dobę. Odstęp między dawkami powinien wynosić co najmniej 4-6 godzin. Aby uzyskać szybsze ustąpienie sztywności porannej, pierwszą dawkę można przyj ąć na czczo. Dawkę należy zmniejszyć w przypadku niewydolności nerek. Maksymalna dawka dobowa wynosi 2 400 mg.

Bolesne miesiączkowanie

Jedna tabletka 400 mg jeden do trzech razy na dobę, w zależności od potrzeby. Odstęp między dawkami powinien wynosić co najmniej 4-6 godzin. Leczenie należy rozpocząć natychmiast po wystąpieniu dolegliwości bólowych związanych z miesiączką.

Ból o słabym i umiarkowanym nasileniu

Jedna tabletka 200 mg lub jedna tabletka 400 mg w pojedynczej dawce lub trzy do czterech razy na dobę. Odstęp między dawkami powinien wynosić co najmniej 4-6 godzin. Nie wykazano

dodatkowego działania przeciwbólowego po zastosowaniu pojedynczych dawek większych niż 400 mg.

Dzieci w wieku 6-12 lat (>20 kg mc.)

Ostry ból i gorączka związane z przeziębieniem

Jedna tabletka 200 mg jeden do trzech razy na dobę. Odstęp między dawkami powinien wynosić co najmniej 4-6 godzin.

Pacjenci w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku występuje zwiększone ryzyko poważnych następstw reakcji niepożądanych. Jeśli podanie leku z grupy NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych) uważa się za konieczne, należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy okres. W czasie stosowania leków z grupy NLPZ pacjent powinien być poddawany regularnej obserwacji w kierunku krwawienia z przewodu pokarmowego. W przypadku zaburzenia czynności nerek lub wątroby należy indywidualnie ustalać dawkowanie.

Zaburzenia czynności nerek

Należy zachować ostrożność ustalając dawkowanie ibuprofenu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Dawkowanie należy ustalać indywidualnie. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę i monitorować czynność nerek (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Należy zachować ostrożność ustalaj ąc dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Dawkowanie należy ustalać indywidualnie i stosować najmniejszą skuteczną dawkę (patrz punkty 4.3, 4.4 i 5.2).

Produkt Brufen tabletki należy popić szklanką wody. Produkt Brufen tabletki należy połykać w całości. Aby uniknąć podrażnienia w ustach i gardle nie rozgryzać, łamać, zgniatać lub ssać

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancj ę czynną lub na którąkolwiek substancj ę pomocniczą.

Czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, lub nawracające owrzodzenie lub krwawienie z przewodu pokarmowego w wywiadzie (dwa lub więcej ewidentne epizody rozpoznanego owrzodzenia lub krwawienia).

Ciężka niewydolność wątroby.

Ciężka niewydolność serca.

Ciężka niewydolność nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej poniżej 30 ml/min).

Stany patologiczne związane ze zwiększeniem skłonności do krwawień. Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja związane z uprzednim stosowaniem NLPZ.

Trzeci trymestr ciąży.

Ze względu na krzyżowe reakcje nadwrażliwości nie należy podawać produktu Brufen pacjentom, u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innego leku z grupy NLPZ wystąpiły objawy astmy, nieżytu nosa lub pokrzywki.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ostrzeżenia ogólne

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.2 oraz działanie na przewód pokarmowy i układ krążenia, poniżej).

Jak w przypadku innych NLPZ, ibuprofen może maskować objawy zakażenia.

Istnieją dowody, że leki, które hamują cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to ustępuje po zakończeniu leczenia.

Produkt Brufen zawiera laktozę jednowodną i dlatego nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Działanie na układ krążenia

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) łagodną lub umiarkowaną niewydolnością serca w wywiadzie należy odpowiednio obserwować i wydawać właściwe zalecenia, ponieważ w związku z leczeniem NLPZ zgłaszano zatrzymanie płynów w organizmie i obrzęki.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużej dawce (2 400 mg na dobę) i przez długi okres może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu). Generalnie, badania epidemiologiczne nie wskazują, że przyjmowanie małej dawki ibuprofenu (np. < 1 200 mg na dobę) jest związane ze zwiększeniem ryzyka zawału serca.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych i (lub) chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni ibuprofenem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem i (lub) niewydolnością serca w wywiadzie, ponieważ stosowanie leków z grupy NLPZ powodowało zatrzymanie płynów w organizmie i obrzęki.

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie i perforacja

Występuje istotny związek między wielkością dawki, a ciężkim krwawieniem z przewodu pokarmowego. Należy unikać równoczesnego stosowania ibuprofenu i innych NLPZ, w tym selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy-2 (COX-2).

Ryzyko działań niepożądanych podczas leczenia NLPZ, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacji, które mogą spowodować zgon, jest większe u pacjentów w podeszłym wieku.

Zagrażające zgonem krwawienie, owrzodzenie i perforację przewodu pokarmowego stwierdzano w związku ze stosowaniem wszystkich leków z grupy NLPZ. Występowały one w różnym czasie podczas leczenia, z objawami ostrzegawczymi lub bez tych objawów, lub z wcześniejszymi epizodami ciężkich działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego.

Ryzyko krwawienia, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego zwiększa się, gdy stosuje się większe dawki NLPZ u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie, zwłaszcza powikłanym krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u osób w podeszłym wieku. W przypadku występowania takich czynników ryzyka, pacjenci powinni rozpoczynać leczenie od stosowania możliwie najmniejszej dawki.

U tych pacjentów, a także u pacjentów przyjmujących regularnie kwas acetylosalicylowy w małych dawkach lub inne leki, które mogą zwiększać ryzyko działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego (patrz poniżej i punkt 4.5) należy rozważyć stosowanie leków działających osłonowo na błonę śluzową (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej).

Pacjentów, u których wystąpiły w wywiadzie działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, zwłaszcza osoby w podeszłym wieku, należy poinformować, aby miały na uwadze możliwość wystąpienia nietypowych objawów brzusznych (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego) szczególnie w początkowym okresie leczenia i zgłosiły się do lekarza, jeśli takie objawy wystąpią.

Należy zachować ostrożność u pacjentów przyjmuj ących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takie jak stosowane doustnie kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki hamujące agregację płytek krwi, takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

Leczenie ibuprofenem należy przerwać, jeśli u pacjenta wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego lub jego owrzodzenie.

Należy zachować ostrożność podaj ąc NLPZ pacjentom z chorobą przewodu pokarmowego w wywiadzie, np. z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Crohna, ponieważ objawy mogą ulec nasileniu (patrz punkt 4.8).

Działanie na nerki

Należy zachować ostrożność u pacjentów odwodnionych.

Jak w przypadku innych NLPZ, długotrwałe stosowanie ibuprofenu powodowało martwicę brodawek nerkowych i inne patologiczne zmiany w nerce. Działanie toksyczne na nerki obserwowano również u pacjentów, u których prostaglandyny nerkowe odgrywaj ą rolę kompensacyjną w utrzymaniu prawidłowej perfuzji nerek. U tych pacjentów, podawanie NLPZ może spowodować zależne od dawki zmniejszenie wytwarzania prostaglandyn oraz, wtórnie, zmniejszenie miejscowego przepływu krwi w nerkach, co może doprowadzić do niewydolności nerek. Najbardziej zagrożeni są pacjenci z zaburzeniami czynności nerek, niewydolnością serca, zaburzeniami czynności wątroby, w podeszłym wieku oraz przyjmuj ący leki moczopędne lub inhibitory konwertazy angiotensyny. Objawy zazwyczaj ustępuj ą po odstawieniu leku z grupy NLPZ.

Należy zachować ostrożność i prowadzić dokładną obserwację pacjentów z zaburzeniami żołądka i jelit, toczniem rumieniowatym układowym, zaburzeniami hematologicznymi lub krzepnięcia oraz astmą, ponieważ objawy mogą ulec nasileniu w wyniku działania NLPZ.

Skutki hematologiczne

Ibuprofen może hamować agregacj ę płytek krwi, co powoduje wydłużenie czasu krwawienia. Zaburzenia układu oddechowego

U pacjentów z astmą oskrzelową lub chorobą alergiczną, czynną lub w wywiadzie, wystąpić może skurcz oskrzeli.

Zaburzenia dermatologiczne

Podczas stosowania NLPZ bardzo rzadko obserwowano ciężkie reakcje skórne, niektóre powodujące zgon, takie jak złuszczaj ące zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz punkt 4.8). Ryzyko wystąpienia takich reakcji jest największe na początku leczenia, większość przypadków obserwowano w pierwszym miesiącu stosowania produktu. Leczenie ibuprofenem należy przerwać, gdy wystąpią pierwsze objawy wysypki skórnej i uszkodzenia błon śluzowych lub inne objawy nadwrażliwości.

Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych obserwowano w rzadkich przypadkach u pacjentów leczonych ibuprofenem. Chociaż jest ono bardziej prawdopodobne w pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym i pokrewnymi chorobami tkanki łącznej, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych notowano u pacjentów bez podstawowej przewlekłej choroby.

W wyjątkowych przypadkach poważne powikłania dotyczące skóry i tkanek miękkich mogą być spowodowane ospą wietrzną.

Obecnie nie można wykluczyć, że NLPZ mogą przyczyniać się do pogorszenia przebiegu tych zakażeń. Z tego względu wskazane jest unikanie stosowania produktu Brufen w przypadku ospy wietrznej.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Należy unikać stosowania wymienionych poniżej leków w skojarzeniu z produktem Brufen.

Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K. NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna. Badania wykazały, że ibuprofen zwiększa oddziaływanie warfaryny na czas krwawienia. NLPZ i leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K są metabolizowane przy udziale tego samego enzymu - CYP2C9.

Leki działające na płytki krwi. NLPZ nie należy stosować z lekami działającymi na płytki krwi, takimi jak tyklopidyna, ze względu na addytywne hamowanie czynności płytek krwi (patrz poniżej).

Metotreksat. NLPZ hamuj ą wydzielanie metotreksatu w kanalikach nerkowych, co może spowodować interakcj ę metaboliczną i zmniejszenie klirensu metotreksatu. Z tego powodu należy unikać zalecania NLPZ pacjentom, którzy leczeni są metotreksatem w dużych dawkach (patrz poniżej).

Kwas acetylosalicylowy. Należy unikać jednoczesnego stosowania kwasu acetylosalicylowego i innych NLPZ ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia.

Dane doświadczalne wskazują, że ibuprofen może hamować działanie małej dawki kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, gdy oba leki podawane są jednocześnie. Jednak z uwagi na to, że dane te są ograniczone oraz z uwagi na wątpliwości związane z ekstrapolacją danych otrzymanych ex vivo na sytuacj ę kliniczną nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków odnośnie regularnego stosowania ibuprofenu. Natomiast jeśli ibuprofen stosowany jest sporadycznie wystąpienie istotnego pod względem klinicznym działania nie jest prawdopodobne (patrz punkt 5.1).

Glikozydy nasercowe. NLPZ mogą nasilać niewydolność serca, zmniejszać filtrację kłębuszkową oraz zwiększać stężenie glikozydów nasercowych (np. digoksyny) w osoczu.

Mifepryston. Teoretycznie możliwe jest zmniejszenie skuteczności tego produktu leczniczego w wyniku hamowania syntezy prostaglandyn przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w tym kwas acetylosalicylowy. Ograniczone dowody wskazuj ą, że jednoczesne zastosowanie leku z grupy NLPZ w dniu podania prostaglandyny nie ma wpływu na działanie mifeprystonu lub prostaglandyny na rozwarcie szyjki macicy lub skurcze macicy i nie zmniejsza skuteczności klinicznej farmakologicznego wywoływania poronienia.

Pochodne sulfonylomocznika. Notowano rzadkie przypadki hipoglikemii u pacjentów stosujących pochodne sulfonylomocznika i ibuprofen.

Zydowudyna. U zakażonych HIV chorych na hemofilię, którzy leczeni są równocześnie zydowudyną i ibuprofenem istniej ą dowody na zwiększenie ryzyka krwawień do jamy stawowej i krwiaków.

Podczas stosowania następujących leków z produktem Brufen może być konieczna modyfikacja dawkowania

NLPZ mogą zmniejszać działanie leków moczopędnych i innych leków hipotensyjnych.

NLPZ mogą zmniejszać wydalanie aminoglikozydów. Dzieci: należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania ibuprofenu i aminoglikozydów.

Lit. Ibuprofen zmniejsza klirens nerkowy litu i w wyniku tego stężenie litu w surowicy może ulec zwiększeniu. Należy unikać stosowania tych leków w skojarzeniu, jeśli nie jest możliwe częste oznaczanie stężenia litu w surowicy i zmniejszenie dawki litu.

Inhibitory konwertazy angiotensyny i antagoniści angiotensyny II

Istnieje zwiększone ryzyko ostrej niewydolności nerek, zazwyczaj odwracalnej, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (np. pacjenci odwodnieni i (lub) w podeszłym wieku), gdy inhibitory konwertazy angiotensyny lub leki z grupy antagonistów angiotensyny II podaje się jednocześnie z NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2. Należy zatem, zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania tych leków u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, zwłaszcza w podeszłym wieku. Pacjenci powinni być właściwie nawodnieni. Ponadto, po rozpoczęciu skojarzonego leczenia należy rozważyć badanie czynności nerek w regularnych odstępach czasu (patrz punkt 4.4).

Leki beta-adrenolityczne. NLPZ zmniejszają działanie hipotensyjne leków beta-adrenolitycznych.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)

Stosowanie zarówno leków z grupy SSRI, jak i NLPZ związane jest ze zwiększonym ryzykiem krwawienia, np. z przewodu pokarmowego. To ryzyko zwiększa się podczas leczenia skojarzonego. Mechanizm działania być może jest związany ze zmniejszeniem wychwytu serotoniny w płytkach krwi (patrz punkt 4.4).

Cyklosporyna. Uważa się, że jednoczesne stosowanie NLPZ i cyklosporyny może zwiększać ryzyko działania nefrotoksycznego w wyniku zmniejszenia syntezy prostacykliny w nerkach. Z tego względu, w przypadku leczenia skojarzonego, należy dokładnie monitorować czynność nerek.

Kaptopryl. Badania wskazują, że ibuprofen zmniejsza działanie kaptoprylu na wydalanie sodu.

Kolestyramina. Jednoczesne stosowanie ibuprofenu i kolestyraminy opóźnia i zmniejsza (o 25%) wchłanianie ibuprofenu. Leki te należy podawać w odstępie co najmniej 2 godzin.

Tiazydy, leki tiazydopodobne i diuretyki pętlowe. NLPZ mogą przeciwdziałać moczopędnemu działaniu furosemidu i bumetanidu, zapewne przez hamowanie syntezy prostaglandyn. Mogą również przeciwdziałać obniżaj ącemu ciśnienie tętnicze działaniu tiazydów.

Takrolimus. Uważa się, że jednoczesne podawanie NLPZ z takrolimusem może zwiększać ryzyko działania nefrotoksycznego spowodowane zmniejszeniem syntezy prostacykliny w nerce. Z tego względu, w przypadku leczenia skojarzonego, należy dokładnie monitorować czynność nerek.

Metotreksat. Możliwość interakcji z NLPZ należy uwzględnić również w przypadku stosowania metotreksatu w małych dawkach, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. W przypadku stosowania leczenia skojarzonego należy zawsze monitorować czynność nerek. Należy zachować ostrożność, gdy NLPZ i metotreksat podaje się w skojarzeniu w ciągu 24 godzin, ponieważ może się zwiększyć stężenie metotreksatu w osoczu i jego toksyczność (patrz powyżej).

Kortykosteroidy. Stosowanie w skojarzeniu zwiększa ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego.

Leki działające na płytki krwi. Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz powyżej).

Inhibitory CYP2C9. Równoczesne podawanie ibuprofenu i inhibitorów izoenzymu CYP2C9 może zwiększyć ekspozycję na ibuprofen (substrat CYP2C9). W badaniu, w którym zastosowano worykonazol i flukonazol (inhibitory izoenzymu CYP2C9) wykazano zwiększenie ekspozycji na S(+)-ibuprofen o około 80 do 100%. Należy rozważyć zmniejszenie dawki ibuprofenu podczas równoczesnego stosowania silnie działających inhibitorów izoenzymu CYP2C9, zwłaszcza wtedy, gdy ibuprofen w dużych dawkach podaje się z worykonazolem lub flukonazolem.

Badania interakcji wykonano wyłącznie u dorosłych.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane uzyskane w badaniach epidemiologicznych wskazuj ą na zwiększone ryzyko poronienia oraz wad rozwojowych serca i wrodzonego rozszczepienia powłok brzusznych w następstwie stosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży. Bezwzględne ryzyko wystąpienia wad rozwojowych układu sercowo-naczyniowego zwiększyło się z poniżej 1% do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko to zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia. W badaniach na zwierzętach wykazano, że podawanie inhibitora syntezy prostaglandyn powodowało zwiększenie strat zarodków w fazie przed i po implantacji oraz obumieranie zarodków i płodów. Ponadto, informowano o zwiększonej częstości występowania rozmaitych wad wrodzonych, w tym układu sercowo-naczyniowego, u zwierząt, którym podawano inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie rozwoju narządów. W pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie należy podawać produktu Brufen jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli produkt Brufen stosuje kobieta, która planuje zaj ść w ciążę lub jest w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży, dawka powinna być możliwie najmniejsza, a czas stosowania jak najkrótszy.

Stosowanie wszystkich inhibitorów syntezy prostaglandyn w trzecim trymestrze ciąży może narazić płód na:

-    toksyczne działanie na serce i płuca (przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego i nadciśnienie płucne),

-    zaburzenia czynności nerek, które mogą prowadzić do niewydolności nerek z małowodziem.

U matki i noworodka w końcowym okresie ciąży wystąpić może:

-    wydłużenie czasu krwawienia,

-    zahamowanie skurczów macicy powodujące opóźnienie lub wydłużenie porodu.

Z tych powodów stosowanie produktu Brufen jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Ibuprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią, ale w przypadku stosowania dawek leczniczych krótkotrwale ryzyko działania na dziecko nie jest prawdopodobne. Jeśli jednak zalecane jest dłuższe leczenie, należy rozważyć przerwanie karmienia piersią.

Płodność

Stosowanie ibuprofenu może zmniejszyć płodność i nie jest zalecane u kobiet, które planuj ą zaj ść w ciążę. Zaleca się rozważenie odstawienia ibuprofenu u kobiet, które mają trudności w zajściu w ciążę lub są poddawane badaniom z powodu niepłodności.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Stosowanie ibuprofenu może wpłynąć u niektórych pacjentów na czas reakcji. Należy to uwzględnić w sytuacjach, gdy wymagana jest pełna sprawność psychofizyczna, np. podczas prowadzenia samochodu.

4.8 Działania niepożądane

Działania niepożądane są związane głównie z farmakologicznym działaniem ibuprofenu na syntezę prostaglandyn. Najczęstsze działania niepożądane to niestrawność i biegunka, które jak się szacuje, występują u około 10-30% leczonych pacjentów.

Wszystkie działania niepożądane o co najmniej możliwym związku ze stosowaniem ibuprofenu przedstawiono według klasyfikacji układów i narządów MedDRA oraz częstości występowania. Stosuje się następujące kategorie częstości występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Reakcja niepożądana

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

Nieżyt nosa

Rzadko

Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często

Leukopenia, trombocytopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna i niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Bezsenność, niepokój

Rzadko

Depresja, stany splątania

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Bóle głowy, zawroty głowy

Niezbyt często

Parestezje, senność

Rzadko

Zapalenie nerwu wzrokowego

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Zaburzenia widzenia

Rzadko

Toksyczna neuropatia nerwu wzrokowego

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Pogorszenie słuchu

Rzadko

Szumy uszne, zawroty głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Astma, skurcz oskrzeli, duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Niestrawność, biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha, wzdęcie z oddawaniem gazów, zaparcia, smoliste stolce, krwawe wymioty, krwotok z przewodu pokarmowego

Niezbyt często

Zapalenie błony śluzowej żołądka, owrzodzenie dwunastnicy, owrzodzenie żołądka, owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, perforacja w obrębie przewodu pokarmowego

Bardzo rzadko

Zapalenie trzustki

Nieznana

Zapalenie okrężnicy i choroba Leśniowskiego-Crohna

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zapalenie wątroby, żółtaczka, nieprawidłowa czynność wątroby

Rzadko

Uszkodzenie wątroby

Bardzo rzadko

Niewydolność wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki

Często

Wysypka

podskórnej

Niezbyt często

Pokrzywka, świąd, plamica, obrzęk naczynioruchowy, reakcja nadwrażliwości na światło

Bardzo rzadko

Pęcherzowe choroby skóry, w tym zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka i rumień wielopostaciowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy i niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i stany w

Często

Uczucie zmęczenia

miejscu podania

Rzadko

Obrzęk

Dane z badań klinicznych i epidemiologicznych wskazują, że stosowanie niektórych NLPZ (zwłaszcza w dużych dawkach i w leczeniu długotrwałym) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. serca lub udar, patrz punkt 4.4).

Owrzodzenie przewodu pokarmowego, perforacja lub krwawienie mogą niekiedy powodować zgon, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Ibuprofen może powodować wydłużenie czasu krwawienia spowodowanego odwracalnym hamowaniem agregacji płytek krwi.

W większości odnotowanych przypadków aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych występowała jakaś podstawowa choroba autoimmunologiczna (zwłaszcza toczeń rumieniowaty układowy i pokrewne choroby tkanki łącznej).

Stosowanie NLPZ powodowało obrzęki, nadciśnienie i niewydolność serca oraz pogorszenie u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy i chorobą Leśniowskiego-Crohna.

W wyjątkowych przypadkach, wystąpić mogą poważne zakażenia skóry i tkanek miękkich jako powikłanie w ospie wietrznej.

4.9 Przedawkowanie

Toksyczność

Istnieje ryzyko wystąpienia objawów po zastosowaniu dawek > 80-100 mg/kg mc. Przyjęcie dawek >200 mg/kg mc. stwarza ryzyko ciężkich objawów, chociaż różnice międzyosobnicze są duże. Dawka 560 mg/kg mc. u 15-miesięcznego dziecka spowodowała ciężkie zatrucie, a 3,2 g ibuprofenu u 6-letniego dziecka zatrucie o małym do umiarkowanego nasileniu. 2,8 - 4 g ibuprofenu u 1,5-rocznego dziecka oraz 6 g u 6-letniego dziecka spowodowało ciężkie zatrucie. U dorosłego, 8 g spowodowało umiarkowane zatrucie, a >20 g bardzo ciężkie zatrucie. 8 g ibuprofenu u pacjenta w wieku 16 lat miało wpływ na czynność nerek, a 12 g w połączeniu z alkoholem u nastolatka spowodowało ostrą martwicę kanalików nerkowych.

Objawy

Występują przede wszystkim objawy dotyczące przewodu pokarmowego, np. nudności, bóle brzucha, wymioty (mogą być podbarwione krwią) oraz bóle głowy, szumy uszne, dezorientacja i oczopląs. Po przyjęciu dużych dawek - utrata świadomości, drgawki (głównie u dzieci). Bradykardia, zmniejszenie ciśnienia tętniczego. Kwasica metaboliczna, hipernatremia, objawy dotyczące nerek, krwiomocz. Możliwe objawy dotyczące wątroby. W sporadycznych przypadkach notowano hipotermię i ostry zespół ostrej niewydolności oddechowej.

Leczenie

Jeśli są podstawy do zastosowania, płukanie żołądka, węgiel aktywowany. W razie wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych, leki zobojętniające sok żołądkowy. W razie wystąpienia niedociśnienia - płyny dożylnie oraz w razie potrzeby - leki inotropowe. Należy zapewnić odpowiednią diurezę. Wyrównanie zaburzeń kwasowo-zasadowych i elektrolitowych. Inne leczenie objawowe.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, pochodne kwasu propionowego. Kod ATC: M01AE01.

Brufen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Zawiera ibuprofen, pochodną kwasu propionowego - kwas p-izobutylo-hydrotropowy. Ibuprofen ma działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Działanie przeciwzapalne jest porównywalne z działaniem kwasu acetylosalicylowego i indometacyny. Działanie farmakologiczne ibuprofenu jest prawdopodobnie związane z jego zdolnością do hamowania syntezy prostaglandyn. Ibuprofen wydłuża czas krwawienia odwracalnie hamując agregację płytek krwi.

Dane doświadczalne wskazują, że ibuprofen może hamować wpływ kwasu acetylosalicylowego w małych dawkach na agregację płytek krwi, gdy obydwa leki podawane są równocześnie. W badaniu, w którym pojedynczą dawkę ibuprofenu 400 mg podano w ciągu 8 godzin przed przyjęciem dawki kwasu acetylosalicylowego o niemodyfikowanym uwalnianiu (81 mg) lub w ciągu 30 minut po jego przyj ęciu, stwierdzono zmniejszenie wpływu kwasu acetylosalicylowego na tworzenie tromboksanu lub agregację płytek krwi. Jednak z uwagi na to, że dane te są ograniczone oraz z uwagi na wątpliwości związane z ekstrapolacją danych otrzymanych ex vivo na sytuację kliniczną nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków odnośnie regularnego stosowania ibuprofenu. Natomiast jeśli ibuprofen stosowany jest sporadycznie wystąpienie istotnego pod względem klinicznym działania nie jest prawdopodobne.

Ibuprofen hamuje syntezę prostaglandyn w nerkach. U pacjentów z prawidłową czynnością nerek działanie to nie ma szczególnego znaczenia. U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, niewyrównanymi zaburzeniami czynności serca lub wątroby oraz zaburzeniami wiążącymi się ze zmianami obj ętości osocza, zahamowanie syntezy prostaglandyn może prowadzić do ostrej niewydolności nerek, zatrzymania płynów w organizmie i niewydolności serca (patrz punkt 4.3).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Ibuprofen jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego. Biodostępność wynosi 80-90%. Maksymalne stężenie ibuprofenu w osoczu obserwuje się jedną do dwóch godzin po zażyciu. Jeśli produkt przyjmowany jest z jedzeniem, maksymalne stężenia w surowicy są mniejsze i obserwuje się je później niż wtedy, gdy produkt stosowany jest na czczo. Pokarm nie wpływa w istotny sposób na całkowitą biodostępność.

Dystrybucja

Ibuprofen silnie wiąże się z białkami osocza (99%). Objętość dystrybucji ibuprofenu jest mała i u dorosłych wynosi 0,12-0,2 l/kg mc.

Metabolizm

Ibuprofen jest szybko metabolizowany w wątrobie, z udziałem cytochromu P450, przede wszystkim izoenzymu CYP2C9, do dwóch nieaktywnych metabolitów - 2-hydroksyibuprofenu i 3-karboksyibuprofenu. Po podaniu doustnym, nieco mniej niż 90% dawki doustnej wykrywane jest w moczu w postaci utlenionych metabolitów i ich połączeń z kwasem glukuronowym. Bardzo małe ilości ibuprofenu wydalane są z moczem w niezmienionej postaci.

Wydalanie

Wydalanie przez nerki jest szybkie i całkowite. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 2 godzin. Całkowite wydalenie następuje w ciągu 24 godzin po zażyciu ostatniej dawki.

Szczególne populacje

Pacjenci w podeszłym wieku

Pod warunkiem, że nie ma niewydolności nerek, istnieje tylko niewielka, klinicznie nieistotna różnica w profilu farmakokinetycznym i wydalaniu z moczem między osobami młodymi i w podeszłym wieku.

Dzieci

Wydaje się, że u dzieci w wieku 1 roku i starszych narażenie układowe na ibuprofen po podaniu dawek leczniczych ustalonych w zależności od masy ciała (5 mg/kg mc. do 10 mg/kg mc.) jest podobne jak u dorosłych. U dzieci w wieku od 3 miesięcy do 2,5 lat objętość dystrybucji (l/kg mc.) i klirens (l/kg mc/h) ibuprofenu były wyższe niż u dzieci powyżej 2,5 rż. do 12 rż.

Zaburzenie czynności nerek

U pacjentów z łagodnym zaburzeniem czynności nerek obserwowano zwiększenie stężenia niezwiązanego (S)-ibuprofenu oraz większe wartości AUC dla (S)-ibuprofenu oraz zwiększenie ilorazu wartości AUC enancjomerów (S/R) w porównaniu do zdrowych osób z grup kontrolnych.

U dializowanych pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek frakcja niezwiązanego ibuprofenu wynosiła średnio około 3% w porównaniu do około 1% u zdrowych ochotników. Ciężkie zaburzenia czynności nerek mogą powodować kumulacj ę metabolitów ibuprofenu. Znaczenie tego działania nie jest znane. Metabolity można usuwać drogą hemodializy (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4).

Zaburzenie czynności wątroby

Alkoholowa choroba wątroby z zaburzeniem czynności wątroby o małym lub umiarkowanym nasileniu nie powodowała znacznej zmiany parametrów farmakokinetycznych.

U pacjentów z marskością z zaburzeniami czynności wątroby o małym nasileniu (6-10 punktów w klasyfikacji Child-Pugh) leczonych racemicznym ibuprofenem obserwowano średnio dwukrotne wydłużenie okresu półtrwania, a iloraz wartości AUC enancjomerów (S/R) był istotnie niższy w porównaniu do zdrowych osób z grupy kontrolnej, co wskazuje na zmniejszenie metabolicznego przekształcania (R)-ibuprofenu do aktywnego (S)-enancjomeru (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych nieklinicznych mających znaczenie dla oceny bezpieczeństwa, poza informacjami już uwzględnionymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki Celuloza mikrokrystaliczna Kroskarmeloza sodowa Laktoza j ednowodna Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu laurylosiarczan Magnezu stearynian

Otoczka

Hypromeloza 6 mPa.s Hypromeloza 5 mPa.s

Talk

Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2 Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek). Blister PVC/Aluminium lub PVC/PVDC/Aluminium 100 tabletek w butelce HDPE z zakrętką polipropylenową.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

16780

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

09.06.2010

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

12/2011

12

Brufen