Imeds.pl

Brufen 200 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Brufen 200 mg tabletki powlekane Brufen 400 mg tabletki powlekane Brufen 600 mg tabletki powlekane

Ibuprofenum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, nie wymienione w ulotce, należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Brufen i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Brufen

3.    Jak stosować Brufen

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Brufen

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST BRUFEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Brufen należy do grupy leków zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Brufen obniża gorączkę, zmniejsza ból i ma działanie przeciwzapalne.

Brufen stosuje się w leczeniu bólu o słabym i umiarkowanym nasileniu, w chorobach reumatycznych (reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów) oraz w bolesnym miesiączkowaniu, u dorosłych i młodzieży (12-18 lat).

Brufen tabletki powlekane 200 mg można stosować u dzieci w wieku 6-12 lat w ostrych dolegliwościach bólowych i gorączce związanych z przeziębieniem.

Działanie leku Brufen zazwyczaj odczuwa się w ciągu 30 minut od przyjęcia dawki leku.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BRUFEN

Kiedy nie stosować leku Brufen

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników leku,

-    jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży,

-    jeśli u pacjenta występuje zwiększona skłonność do krwawień,

-    u pacjentów z ciężką chorobą wątroby i nerek,

-    u pacjentów z ciężką niewydolnością serca,

-    u pacjenta z czynną chorobą wrzodową żołądka, dwunastnicy, lub jeśli u pacjenta stwierdzono owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy po zastosowaniu leku Brufen lub podobnego leku w przeszłości,

-    jeśli u pacjenta występowały reakcje alergiczne (np. trudności w oddychaniu, niedrożność nosa, wysypka) na kwas acetylosalicylowy lub inne leki przeciwzapalne.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Brufen

-    Zawsze należy stosować możliwie najmniejszą dawkę przez jak najkrótszy okres, aby zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych. Stosowanie dawek większych niż zalecane może się wiązać z takim ryzykiem. Oznacza to również, że należy unikać stosowania jednocześnie kilku leków z grupy NLPZ.

-    Osoby, u których występuj ą lub występowały następuj ące schorzenia lub objawy: toczeń rumieniowaty układowy (choroba tkanki łącznej), zaburzenia czynności nerek lub wątroby, łagodna lub umiarkowana niewydolność serca, astma, choroby zapalne jelit, owrzodzenie żołądka w przeszłości lub zwiększona skłonność do krwawień z innych przyczyn, przed rozpoczęciem stosowania leku Brufen powinny skonsultować się z lekarzem.

-    Jak inne leki przeciwzapalne, Brufen może maskować objawy zakażenia.

-    Ten produkt należy do grupy leków (NLPZ), które mogą zmniejszać płodność u kobiet. Działanie to ustępuje po zaprzestaniu stosowania leku.

-    Pacjenci, u których występowały dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego, zwłaszcza osoby w podeszłym wieku powinny zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów brzusznych, zwłaszcza na początku leczenia.

-    W bardzo rzadkich przypadkach informowano o ciężkich reakcjach skórnych podczas przyjmowania NLPZ. Należy przerwać stosowanie leku Brufen i zgłosić się do lekarza, jeśli wystąpi wysypka lub zmiany na błonach śluzowych.

-    U pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym i mieszanymi chorobami tkanki łącznej wystąpić może zwiększone ryzyko jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

-    Należy przerwać stosowanie leku Brufen i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z następuj ących objawów (obrzęk naczynioruchowy)

•    obrzęk twarzy, języka lub gardła,

• trudności w połykaniu,

•    pokrzywka i trudności w oddychaniu.

-    Leki takie jak Brufen mogą w niewielkim stopniu zwiększać ryzyko wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu. Takie zwiększenie ryzyka jest bardziej prawdopodobne podczas stosowania dużych dawek oraz długotrwałego leczenia. Nie należy stosować większej dawki lub dłuższego okresu leczenia niż zalecane.

-    Należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjent ma dolegliwości dotyczące serca, jeśli przebył udar mózgu lub uważa, że występuje u niego zwiększone ryzyko tych zaburzeń (na przykład, ma wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę, zwiększone stężenie cholesterolu lub pali papierosy).

-    Nie stosować leku Brufen u kobiet planujących zajście w ciążę. Przed rozpoczęciem terapii należy zasięgnąć porady lekarza.

-    W ospie wietrznej zaleca się unikać stosowanie leku Brufen.

-    Brufen może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek i odporności na zakażenia. Jeśli u pacjenta wystąpi zakażenie, z takimi objawami jak gorączka i poważne pogorszenie stanu ogólnego lub gorączka z objawami miejscowymi, takimi jak ból gardła, owrzodzenie jamy ustnej lub dolegliwości ze strony układu moczowego, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Zostanie wykonane badanie krwi, aby sprawdzić czy nie doszło do zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza). Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Brufen.

Stosowanie leku Brufen z innymi lekami

Nie stosować jednocześnie różnych rodzajów leków przeciwbólowych, o ile nie zaleci tego lekarz.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Brufen może wpływać na działanie pewnych leków lub pewne leki mogą wpływać na działanie leku Brufen. Dotyczy to leków stosowanych w leczeniu:

-    nowotworów i zaburzeń układu immunologicznego (metotreksat),

-    choroby maniakalno-depresyjnej (lit),

-    nieregularnej pracy serca (digoksyna),

-    dolegliwości bólowych (kwas acetylosalicylowy),

-    zakrzepicy (np. dikumarol, warfaryna, tyklopidyna),

-    depresji (leki nazywane selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny - SSRI),

-    wysokiego ciśnienia tętniczego (np. leki beta-adrenolityczne, leki moczopędne, inhibitory konwertazy angiotensyny, inhibitory angiotensyny II),

-    zapalenia (kortykosteroidy),

-    infekcji grzybiczych (leki przeciwgrzybicze, zwłaszcza worykonazol lub flukonazol),

-    cukrzycy (pochodne sulfonylomocznika),

-    infekcji wirusem ludzkiego upośledzenia odporności (HIV) (zydowudyna).

Dlatego, należy poinformować lekarza o wszystkich lekach, które pacjent obecnie stosuje.

Stosowanie leku Brufen z jedzeniem i piciem

Brufen można przyjmować z jedzeniem i piciem. W celu szybszego uśmierzenia bólu, Brufen można przyjmować na czczo.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Brufen w ostatnich trzech miesiącach ciąży. U kobiet planujących zaj ście w ciążę lub będących w ciąży należy unikać stosowania leku Brufen. Przez cały okres ciąży lek można stosować wyłącznie wtedy, kiedy zaleci go lekarz.

Ibuprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Z tego powodu nie zaleca się stosowania ibuprofenu w okresie karmienia piersią. Jeśli w okresie karmienia piersią konieczne jest stosowanie leku Brufen częściej niż tylko w sporadycznych przypadkach, należy poradzić się lekarza.

Stosowanie ibuprofenu może wpływać na płodność. Nie zaleca się stosowania ibuprofenu, gdy kobieta planuje zajść w ciążę lub gdy jest poddawana badaniom z powodu niepłodności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Brufen może u niektórych pacjentów upośledzać czas reakcji. Należy to uwzględnić w sytuacjach, gdy wymagana jest pełna sprawność psychofizyczna, np. podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego.

Za decyzję czy pacjent jest w stanie prowadzić pojazd mechaniczny lub wykonywać inne zadania wymagające zwiększonej koncentracji odpowiada on sam. Jednym z czynników, które mogą obniżać zdolność pacjenta do bezpiecznego wykonywania tych czynności jest stosowanie leków i wynikaj ące z tego ich działanie lecznicze lub działania niepożądane. Opis takich działań znaleźć można w innych punktach tej ulotki. Należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w ulotce. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do lekarza prowadzącego, pielęgniarki lub farmaceuty.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Brufen

Brufen zawiera laktozę jednowodną. Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ BRUFEN

Brufen należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dolegliwości reumatyczne u dorosłych i młodzieży (12-18 lat), dawka zazwyczaj stosowana: jedna tabletka 400 mg 3 razy na dobę lub jedna tabletka 600 mg 3 razy na dobę. Należy zachować odstęp 4-6 godzin między dawkami. Aby uzyskać szybsze ustąpienie sztywności porannej, pierwszą dawkę można przyjąć na czczo.

Maksymalna dawka dobowa: 2 400 mg.

Bolesne miesiączkowanie: jedna tabletka 400 mg 1-3 razy na dobę w zależności od potrzeby.

Należy zachować odstęp 4-6 godzin między dawkami.

Stosowanie należy rozpocząć natychmiast po pojawieniu się dolegliwości bólowych.

Ból, zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych: jedna tabletka 200 mg lub jedna tabletka 400 mg jednorazowo lub 3-4 razy na dobę. Należy zachować odstęp 4-6 godzin między dawkami.

Ostry ból i gorączka związane z przeziębieniem u dzieci w wieku 6-12 lat: jedna tabletka 200 mg 1-3 razy na dobę.

Aby uniknąć uczucia pieczenia w gardle lub ustach tabletki należy połykać w całości popijając co najmniej połową szklanki wody.

Dla osób z ciężką chorobą wątroby i nerek lub w podeszłym wieku, odpowiednią dawkę ustali lekarz. Będzie to najmniejsza możliwa dawka.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Brufen

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub jeśli dzieci spożyją lek przypadkowo, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, szpitala lub zadzwonić na numer alarmowy (112), aby uzyskać informację na temat związanego z tym ryzyka oraz poradę jak postępować.

Mogą wystąpić takie objawy, jak nudności, bóle żołądka, wymioty (mogą być podbarwione krwią), bóle głowy, dzwonienie w uszach, stany splątania i rytmiczne ruchy gałek ocznych. Po przyj ęciu dużych dawek obserwowano utratę przytomności, drgawki (głównie u dzieci), osłabienie i zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna oraz problemy z oddychaniem.

Pominięcie zażycia leku Brufen

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Brufen może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (dotyczy 1 do 10 na 100pacjentów):

-    Bóle głowy, zawroty głowy.

-    Działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego (niestrawność, biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha, wzdęcie z oddawaniem gazów, zaparcie, smoliste stolce, krwawienie z żołądka i jelit, krwawe wymioty).

-    Wysypka.

-    Uczucie zmęczenia.

Niezbyt często (dotyczy 1 do 10 na 1 000pacjentów). Nieżyt nosa, bezsenność, niepokój, zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu. Trudności w oddychaniu, skurcz oskrzeli, astma. Owrzodzenie jamy ustnej. Owrzodzenie żołądka, pęknięcie wrzodu żołądka, zapalenie błony śluzowej żołądka. Zapalenie wątroby. Żółtaczka. Nieprawidłowa czynność wątroby. Pokrzywka, świąd, niewielkie siniaki na skórze i błonach śluzowych, obrzęk naczynioruchowy (objawy, patrz punkt 2. Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Brufen), reakcja nadwrażliwości na światło. Zaburzenia czynności nerek. Zmiany w liczbie krwinek, w tym agranulocytoza. Senność. Uczucie mrowienia.

Rzadko (dotyczy 1 do 10 na 10 000pacjentów). Niebakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, reakcja alergiczna, depresja, stany splątania, zaburzenia widzenia, szumy uszne (dzwonienie w uszach), uszkodzenie wątroby oraz zatrzymanie płynów w organizmie.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów). Zapalenie trzustki, niewydolność wątroby, zmiany na skórze i błonach śluzowych (niekiedy ciężkie), takie jak toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka i (lub) rumień wielopostaciowy.

Częstość nieznana

Zapalenie okrężnicy i choroba Leśniowskiego-Crohna.

Należy pamiętać, że Brufen może wydłużać czas krwawienia.

Podczas stosowania leków przeciwbólowych (NLPZ) stwierdzano zwiększenie ciśnienia tętniczego i niewydolność serca oraz nasilenie się objawów owrzodzenia jelita grubego oraz choroby Leśniowskiego-Crohna (choroba jelit).

U pacjentów z ospą wietrzną sporadycznie występowały ciężkie zakażenia skóry.

Stosowanie leków, takich jak Brufen może w niewielkim stopniu zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru mózgu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy natychmiast powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ BRUFEN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować leku Brufen po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub pudełku tekturowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera Brufen

Jedna tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu Jedna tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu Jedna tabletka zawiera 600 mg ibuprofenu

-    Substancją czynną leku jest ibuprofen.

-    Inne składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, magnezu stearynian, hypromeloza

6 mPa.s, hypromeloza 5 mPa.s, talk, barwnik (tytanu dwutlenek E 171).

Jak wygląda Brufen i co zawiera opakowanie

Brufen to białe owalne tabletki powlekane.

Brufen 200 mg: 30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek) w pudełku tekturowym.

Brufen 400 mg: 30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek) w pudełku tekturowym.

Brufen 600 mg: 30 tabletek (3 blistry po 10 tabletek) w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

Wytwórca

Abbott GmbH & Co. KG Knollstrasse

D-67061 Ludwigshafen, Niemcy

FAMAR    thoussas Ave.

153 44 Anthousa Attiki, Grecja.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dawka

Kraj_

Nazwa leku

200 mg

Estonia

Brufen

Grecja

Brufen ®

Łotwa

Brufen 200 mg apvalkotas tabletes

Litwa

Brufen 200mg plevele dengtos tabletes

Malta

Brufen Tablets 200m

Polska

Brufen®

Portugalia

Brufen 200 mg comprimidos resestidos por pelicula

Słowenia

Brufen 200 mg filmsko oblozene tablete

Szwecja

Brufen

Szwajcaria

Ibuprofenum

Dawka

Kraj

Nazwa leku

Wielka Brytania

Brufen Tablets 200m

Austria

Brufen ® 400mg - Flimtabletten

Belgia

Brufen 400

Cypr

Brufen®

Republika Czeska

Brufen 400

Dania

Brufen

Estonia

Brufen

Francja

Brufen 400 mg, comprime pellicule

Grecja

Brufen®

Irlandia

Brufen Tablets 400 mg.

Włochy

BRUFENO 400 mg Compresse rivestite

Łotwa

Brufen 400 mg apvalkotas tabletes

400 mg

Litwa

Brufen 400mg plevele dengtos tabletes

Luksemburg

BRUFEN 400

Malta

Brufen Tablets 400mg

Polska

Brufen®

Portugalia

Brufen 400 mg comprimidos resestidos por pelicula

Rumunia

Brufen 400 mg, comprimate filmate

Republika

Słowacji

BRUFEN 400

Słowenia

Brufen 400 mg filmsko oblozene tablete

Hiszpania

Neobrufen 400 mg comprimidos

Szwecja

Brufen

Szwajcaria

Ibuprofenum

Wielka Brytania

Brufen Tablets 400mg

Austria

Brufen ® 600mg - Flimtabletten

Belgia

BRUFEN FORTE 600

Cypr

Brufen®

Dania

Brufen

Francja

Brufen 600 mg, comprime pellicule

Grecja

Brufen®

Irlandia

Brufen 600mg Tablets

Włochy

BRUFENO 600 mg Granulato per sospensione orale

600 mg

Luksemburg

BRUFEN FORTE 600

Malta

Brufen 600mg Tablets

Polska

Brufen®

Portugalia

Brufen 600 mg comprimidos resestidos por pelicula

Słowenia

Brufen 600 mg filmsko oblozene tablete

Hiszpania

Neobrufen 600 mg comprimidos

Szwecja

Brufen

Szwajcaria

Ibuprofenum

Wielka Brytania

Brufen 600mg Tablets

Data zatwierdzenia ulotki: 12/2011

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, tel.: 22 319 12 00.

7