+ iMeds.pl

Brufen forte 40 mg/mlUlotka Brufen forte

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Brufen Forte, 40 mg/ml, zawiesina doustna

Do stosowania u dzieci o masie ciała od 10 kg (w wieku od 1 roku), u młodzieży i u dorosłych.

Ibuprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Niniejszy lek dostępny jest bez recepty. Mimo to Brufen Forte należy stosować z zachowaniem ostrożności, aby uzyskać jak najlepsze wyniki leczenia.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

•    Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku nasilenia się objawów lub braku poprawy:

- po upływie 3 dni w przypadku leczenia dzieci,

- po upływie 3 dni w przypadku leczenia gorączki i po upływie 4 dni w przypadku leczenia bólu u młodzieży i dorosłych.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Brufen Forte i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Brufen Forte

3.    Jak stosować Brufen Forte

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Brufen Forte

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Brufen Forte i w jakim celu się go stosuje

Brufen Forte to lek łagodzący dolegliwości bólowe i gorączkę (należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, NLPZ).

Brufen Forte jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu objawowym:

•    łagodnych lub umiarkowanie nasilonych dolegliwości bólowych, np. ból zęba, ból głowy,

•    gorączki.

Brufen Forte jest wskazany do stosowania u dzieci o masie ciała od 10 kg (w wieku od 1 roku), u młodzieży i u dorosłych.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Brufen Forte Kiedy nie stosować leku Brufen Forte

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    Jeśli u pacjenta wystąpił kiedykolwiek w przeszłości skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, obrzęk błony śluzowej nosa (nieżyt nosa), obrzęk naczynioruchowy lub reakcje skórne (pokrzywka) w związku z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia krwiotworzenia o niewyjaśnionej przyczynie.

•    Jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego w związku z uprzednio stosowanymi NLPZ.

•    Jeśli u pacjenta stwierdza się czynny wrzód żołądka/dwunastnicy (wrzody trawienne) lub krwawienie z wrzodu trawiennego bądź jeśli u pacjenta stwierdzono nawracające wrzody żołądka/dwunastnicy (wrzody trawienne) lub nawracające krwawienia z wrzodów trawiennych (dwa lub więcej oddzielne epizody stwierdzonego wrzodu trawiennego lub krwawienia z wrzodu trawiennego).

•    Jeśli u pacjenta stwierdza się krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie.

•    W ciężkiej niewydolności wątroby, nerek lub serca.

•    W ciężkim odwodnieniu (spowodowanym wymiotami, biegunką lub przyjmowaniem niewystarczającej ilości płynów).

•    W ostatnich trzech miesiącach ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Występowanie działań niepożądanych można zminimalizować stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do opanowania objawów.

Bezpieczeństwo przewodu pokarmowego

Należy unikać jednoczesnego stosowania leku Brufen Forte i innych NLPZ, w tym tzw. inhibitorów COX-2 (wybiórczych inhibitorów cyklooksygenazy-2).

Pacjenci w podeszłym wieku:

Pacjenci w podeszłym wieku podczas stosowania NLPZ, narażeni są na występowanie działań niepożądanych ze zwiększoną częstością, szczególnie zaś na występowanie krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacji przewodu pokarmowego, które mogą spowodować zgon.

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenia przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego:

Przypadki krwawienia z przewodu pokarmowego, wrzodów przewodu pokarmowego lub perforacji przewodu pokarmowego, które mogą spowodować zgon, opisywano przy stosowaniu wszystkich NLPZ w każdym momencie leczenia, z występowaniem lub bez występowania objawów ostrzegawczych albo wcześniejszych poważnych działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego.

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, wrzodów przewodu pokarmowego lub perforacji przewodu pokarmowego wzrasta wraz ze stosowaną dawką NLPZ i jest większe u pacjentów z wrzodami przewodu pokarmowego w przeszłości, szczególnie jeśli były one powikłane krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 2, podpunkt „Kiedy nie stosować leku Brufen Forte”), a także u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci tacy powinni rozpoczynać leczenie od najmniejszej dostępnej dawki.

U tych pacjentów, a także u pacjentów wymagających dodatkowego stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego bądź innych leków zwiększających ryzyko wystąpienia zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, należy rozważyć jednoczesne stosowanie leków ochronnych (np. mizoprostolu lub inhibitorów pompy protonowej).

Pacjenci, u których w przeszłości wystąpiły działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, szczególnie jeśli są to pacjenci w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy brzuszne (szczególnie krwawienie z przewodu pokarmowego), zwłaszcza na początku leczenia.

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów jednocześnie przyjmujących leki, które mogą zwiększać ryzyko powstawania wrzodów przewodu pokarmowego lub występowania krwawień z przewodu pokarmowego, np. doustnie kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (stosowane w leczeniu różnych zaburzeń, w tym depresji) oraz leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 2, podpunkt „Inne leki i Brufen Forte”).

Jeśli w trakcie leczenia lekiem Brufen Forte wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego lub zostanie stwierdzony wrzód przewodu pokarmowego, wówczas leczenie musi zostać przerwane i należy skonsultować się z lekarzem.

U pacjentów z chorobą przewodu pokarmowego (np. wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, chorobą Leśniowskiego-Crohna) w wywiadzie lekarskim, NLPZ należy stosować z zachowaniem ostrożności, gdyż choroby te mogą ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4).

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Ze stosowaniem takich leków, jak Brufen Forte może wiązać się nieznaczne zwiększenie ryzyka zawału serca (zawału mięśnia sercowego) lub udaru mózgu. Wszelkie ryzyko ulega zwiększeniu w przypadku stosowania dużych dawek i w przypadku stosowania leku przez długi czas. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i zalecanego okresu leczenia (3 dni u dzieci; 3 dni w leczeniu gorączki i 4 dni w leczeniu dolegliwości bólowych u młodzieży i dorosłych).

Pacjenci z chorobą serca, przebytym udarem mózgu oraz pacjenci, którzy przypuszczają, że mogą być na te choroby narażeni (np. pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, podwyższonym stężeniem cholesterolu oraz palący papierosy), powinni omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą.

Reakcje skórne

W związku ze stosowaniem NLPZ bardzo rzadko opisywano przypadki ciężkich reakcji skórnych przebiegających z zaczerwienieniem skóry i powstawaniem pęcherzy, niektóre zakończone zgonem [reakcje te obejmowały złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella); patrz punkt 4]. Pacjenci wydają się być najbardziej narażeni na ryzyko wystąpienia tych reakcji na samym początku cyklu leczenia - w większości przypadków reakcje te pojawiają się w pierwszym miesiącu leczenia. Jeśli tylko pojawią się pierwsze objawy wysypki skórnej, ubytków w błonach śluzowych lub inne objawy reakcji nadwrażliwości, należy zaprzestać stosowania leku Brufen Forte i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

U pacjentów chorych na ospę wietrzną należy unikać stosowania leku Brufen Forte.

Pozostałe informacje:

Brufen Forte należy stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem, w przypadku:

•    wrodzonych zaburzeń krwiotworzenia (ostra porfiria przerywana),

•    niektórych chorób układu odpornościowego (toczeń rumieniowaty układowy lub mieszana choroba tkanki łącznej).

Lekarz powinien szczególnie uważne kontrolować stan pacjenta w przypadku pacjentów:

•    z zaburzoną czynnością nerek,

•    z zaburzoną czynnością wątroby,

•    odwodnionych (istnieje ryzyko upośledzenia czynności nerek u dzieci i młodzieży w stanie odwodnienia),

•    bezpośrednio po dużych zabiegach    operacyjnych,

•    z uczuleniami (takimi jak reakcje skórne    na inne    leki, astma oskrzelowa, katar sienny),

przewlekły obrzęk błony śluzowej nosa lub przewlekłe choroby układu oddechowego typu obturacyjnego - z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości.

Bardzo rzadko opisywano przypadki ciężkich ostrych reakcji nadwrażliwości (np. wstrząsu anafilaktycznego). Jeśli tylko pojawią się pierwsze objawy ciężkich reakcji nadwrażliwości po przyjęciu leku Brufen Forte, leczenie musi zostać przerwane. W zależności od objawów wszelkie konieczne leczenie musi zostać podjęte przez specjalistów.

Ibuprofen - substancja czynna leku Brufen Forte - może powodować przemijające zahamowanie czynności płytek krwi (agregację płytek krwi). Dlatego też pacjenci z zaburzeniami układu krzepnięcia powinni być uważnie monitorowani.

Podczas długotrwałego stosowania leku Brufen Forte konieczne jest regularne kontrolowanie

aktywności enzymów wątrobowych, parametrów czynnościowych nerek oraz morfologii krwi obwodowej.

Podczas przyjmowania leku Brufen Forte pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub dentystą i poinformować go o tym zanim podda się jakiemukolwiek zabiegowi chirurgicznemu.

Jeśli pacjent przyjmuje już inne leki przeciwbólowe, leki przeciwgorączkowe lub antybiotyki, może zacząć stosować lek Brufen Forte, tylko wtedy gdy zaleci to lekarz prowadzący.

Jeśli pacjent choruje na jakiekolwiek poważne schorzenie i (lub) przyjmuje regularnie jakiekolwiek leki, przed zastosowaniem leku Brufen Forte powinien skonsultować się z lekarzem prowadzącym.

Długotrwałe stosowanie każdego leku przeciwbólowego z powodu bólu głowy może nasilić ten objaw. Jeśli sytuacja ta wystąpi lub jeśli zajdzie jej podejrzenie, pacjent powinien zwrócić się do lekarza po poradę i przerwać leczenie. Jeśli u pacjenta występują często lub codziennie bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciwbólowych, należy podejrzewać polekowe bóle głowy.

Nawykowe stosowanie leków przeciwbólowych, szczególnie kilku leków przeciwbólowych jednocześnie, może ogólnie prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek i wiązać się z ryzykiem rozwoju niewydolności nerek (nefropatii analgetycznej).

NLPZ, takie jak ibuprofen, mogą maskować objawy zakażenia i gorączkę.

Dzieci

Leku Brufen Forte nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 1 roku lub o masie ciała poniżej 10 kg.

Lek Brufen Forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych obecnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Czego należy unikać podczas stosowania tego leku?

Niektóre leki przeciwzakrzepowe (obniżające zdolność krwi do krzepnięcia) (np. kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna), niektóre leki na nadciśnienie tętnicze (inhibitory konwertazy angiotensyny (ang. angiotensin-converting-enzyme inhibitor - ACE), np. kaptopryl, beta-blokery, antagoniści receptora angiotensyny II) oraz niektóre inne leki mogą wpływać na działanie ibuprofenu, a ibuprofen może wpływać na ich działanie. Dlatego też pacjent powinien zawsze poradzić się lekarza przed zastosowaniem ibuprofenu z innymi lekami.

Stosowanie leku Brufen Forte jednocześnie z digoksyną (lekiem stosowanym w celu zwiększenia kurczliwości mięśnia serca), fenytoiną (lek przeciwpadaczkowy) lub solami litu (stosowanymi w leczeniu niektórych chorób psychicznych) może prowadzić do zwiększenia stężenia tych leków we krwi. Jeśli lek jest stosowany prawidłowo (maksymalnie przez 4 dni) zazwyczaj nie jest konieczne oznaczanie stężeń litu, digoksyny i fenytoiny w surowicy.

Brufen Forte może osłabiać działanie leków moczopędnych (diuretyków) i leków na nadciśnienie tętnicze (leków hipotensyjnych); może też istnieć zwiększone zagrożenie dla nerek.

Brufen Forte może osłabiać działanie inhibitorów ACE (leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego). Co więcej, jednoczesne stosowanie tych leków wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Jednoczesne stosowanie leku Brufen Forte z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (rodzaj leków moczopędnych) może powodować podwyższenie stężenia potasu we krwi.

Ryzyko rozwoju wrzodów przewodu pokarmowego lub wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego jest zwiększone, kiedy Brufen Forte stosowany jest jednocześnie z glikokortykosteroidami oraz innymi lekami przeciwzapalnymi i przeciwbólowymi należącymi do NLPZ.

Inhibitory agregacji płytek krwi i niektóre leki przeciwdepresyjne [wybiórcze inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. selective serotonin re-uptake inhibitor - SSRI)] mogą zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego.

Zastosowanie leku Brufen Forte w okresie 24 godzin przed lub po podaniu metotreksatu może powodować zwiększenie stężenia metotreksatu we krwi i zwiększenie działań niepożądanych tego leku.

W przypadku cyklosporyny (leku stosowanego w celu zapobiegania odrzucaniu przeszczepów oraz w leczeniu chorób reumatycznych) istnieje większe prawdopodobieństwo uszkodzenia nerek, jeśli jednocześnie z nią stosowane są niektóre niesteroidowe leki przeciwzapalne. W przypadku jednoczesnego stosowania cyklosporyny i ibuprofenu nie można wykluczyć możliwości wystąpienia tego efektu.

Stosowanie leków zawierających probenecyd lub sulfinpirazon (leki stosowane w leczeniu dny moczanowej) może opóźniać eliminację ibuprofenu z organizmu. Może to powodować gromadzenie się ibuprofenu w organizmie i nasilenie jego działań niepożądanych.

NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna. Podczas jednoczesnego stosowania tych leków zaleca się kontrolowanie parametrów układu krzepnięcia krwi.

W badaniach klinicznych wykazano interakcje między NLPZ, a lekami z grupy pochodnych sulfonylomocznika (stosowanymi w celu obniżenia stężenia cukru we krwi). Choć dotychczas nie opisano interakcji między ibuprofenem, a pochodnymi sulfonylomocznika, to w przypadku jednoczesnego ich stosowania zaleca się kontrolowanie stężenia cukru we krwi.

Takrolimus: podczas jednoczesnego stosowania takrolimusu i ibuprofenu istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek.

Zydowudyna: w przypadku jednoczesnego przyjmowania zydowudyny i ibuprofenu osoby zakażone HIV i jednocześnie chore na hemofilię narażone są na zwiększone ryzyko wylewów krwi do stawów i powstawanie krwiaków.

Antybiotyki z grupy chinolonów: kiedy leki te stosowane są jednocześnie z ibuprofenem, może zwiększyć się ryzyko drgawek.

Inhibitory CYP2C9: jednoczesne stosowanie ibuprofenu i inhibitorów CYP2C9 może zwiększać narażenie organizmu na ibuprofen (substrat CYP2C9). W badaniu z zastosowaniem worykonazolu i flukonazolu (inhibitorów CYP2C9) stwierdzono zwiększenie ekspozycji na S(+)ibuprofen o około 80 - 100%. W przypadku jednoczesnego podawania silnych inhibitorów CYP2C9 należy rozważyć obniżenie dawki ibuprofenu, szczególnie jeśli duże dawki ibuprofenu są podawane jednocześnie z worykonazolem lub flukonazolem.

Jeśli pacjent stosuje którekolwiek z wymienionych wyżej leków, wówczas przed zastosowaniem leku Brufen Forte powinien skonsultować się z lekarzem.

Brufen Forte z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas stosowania leku Brufen Forte należy unikać picia alkoholu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża

Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku Brufen Forte, powinna o tym poinformować lekarza. Nie należy przyjmować tego leku w ostatnich 3 miesiącach ciąży. Należy unikać stosowania tego leku w pierwszych 6 miesiącach ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Karmienie _ piersią

Jedynie niewielkie ilości ibuprofenu i produktów jego rozkładu przenikają do mleka kobiecego. Ponieważ do chwili obecnej nie stwierdzono żadnych szkodliwych działań u niemowląt, przerywanie karmienia piersią zwykle nie jest konieczne w przypadku krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w zalecanych dawkach.

Płodność

Brufen Forte należy do grupy leków NLPZ, które mogą upośledzać płodność kobiet. Działanie to jest odwracalne po zaprzestaniu przyjmowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas stosowania leku Brufen Forte mogą pojawić się takie działania niepożądane, jak zmęczenie czy zawroty głowy. Dlatego też, u niektórych osób może dochodzić do upośledzenia zdolności reakcji, zdolności do aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym i zdolności do obsługiwania maszyn. Szczególnie dotyczy to interakcji z alkoholem. Pacjent może stracić wówczas zdolność do szybkiego i odpowiedniego reagowania na niespodziewane lub nagłe sytuacje. W tym przypadku nie należy prowadzić samochodu, ani jakiegokolwiek pojazdu, nie należy obsługiwać maszyn ani wykonywać jakichkolwiek niebezpiecznych zadań.

Brufen Forte zawiera sód i maltitol ciekły.

Ten lek zawiera 1,74 mmol (czyli 39,90 mg) sodu w największej dawce jednorazowej wynoszącej 7,5 ml. Należy to uwzględnić jeśli pacjent kontroluje zawartość sodu w diecie.

Lek zawiera maltitol ciekły. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować Brufen Forte

Lek Brufen Forte należy zawsze stosować zgodnie z informacjami w ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zalecane dawki leku Brufen Forte 40 mg/ml są następujące:

Masa ciała (wiek)

Dawka jednorazowa

Całkowita dawka dobowa

10 - 15 kg

(dzieci od 1 roku do 3 lat)

100 mg ibuprofenu (co odpowiada 2,5 ml zawiesiny)

300 mg ibuprofenu (co odpowiada 7,5 ml zawiesiny)

16 - 19 kg

(dzieci od 4 do 5 lat)

150 mg ibuprofenu (co odpowiada 3,75 ml zawiesiny)

450 mg ibuprofenu (co odpowiada 11,25 ml zawiesiny)

20 - 29 kg

(dzieci od 6 do 9 lat)

200 mg ibuprofenu (co odpowiada 5 ml zawiesiny)

600 mg ibuprofenu (co odpowiada 15 ml zawiesiny)

30 - 39 kg

(dzieci od 10 do 11 lat)

200 mg ibuprofenu (co odpowiada 5 ml zawiesiny)

800 mg ibuprofenu (co odpowiada 20 ml zawiesiny)

> 40 kg

(młodzież od 12 lat i dorośli )

200 - 400 mg ibuprofenu (co odpowiada 5 - 10 ml zawiesiny)

1200 mg ibuprofenu (co odpowiada 30 ml zawiesiny)

U dzieci i młodzieży dawkowanie leku Brufen Forte zależy od masy ciała (mc.), przy czym z reguły dawka jednorazowa wynosi 7 do 10 mg/kg mc., a maksymalna dawka dobowa - 30 mg/kg mc. Odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 6 godzin.

Nie przekraczać zalecanej dawki.

Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 1 roku lub o masie ciała poniżej 10 kg.

Podanie doustne.

Do opakowania dołączona jest strzykawka o pojemności 5 ml (posiadająca podziałkę co 0,25 ml). Przed użyciem butelkę należy energicznie wstrząsnąć.

Zawiesinę doustną można przyjmować niezależnie od posiłków. Osobom z wrażliwym żołądkiem zaleca się przyjmowanie leku Brufen Forte podczas posiłków.

Jeśli pacjent ma wrażenie, że Brufen Forte wykazuje zbyt silne lub za słabe działanie, wówczas powinien powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Czas trwania leczenia

Lek przeznaczony jest wyłącznie do krótkotrwałego stosowania.

Jeśli u dzieci w wieku 1-12 lat i u młodzieży w wieku 12-18 lat objawy nasilą się lub stosowanie leku będzie konieczne dłużej niż 3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli u dorosłych objawy nasilą się lub będzie istniała konieczność podawania leku dłużej niż przez 3 dni w przypadku gorączki lub przez 4 dni w przypadku leczenia bólu, należy skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Brufen Forte

Należy przerwać stosowanie ibuprofenu i zgłosić się do lekarza, jeśli pojawią się objawy przedawkowania, takie jak ból głowy, zawroty głowy, uczucie zbliżającego się omdlenia, utrata przytomności (u dzieci również drgawki), ból brzucha, nudności i wymioty, krwawienie z przewodu pokarmowego, zaburzenia czynności wątroby lub nerek, spadek ciśnienia tętniczego, zmniejszona częstość oddechów (depresja oddechowa) lub sinica (sine zabarwienie ust lub skóry).

Pominięcie zastosowania leku Brufen Forte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Brufen Forte

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wymienione poniżej działania niepożądane stanowią wszystkie działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania ibuprofenu, w tym działania niepożądane zgłaszane podczas długotrwałego stosowania ibuprofenu w dużych dawkach przez pacjentów z chorobami reumatycznymi.

Działania niepożądane częstsze niż bardzo rzadkie to działania niepożądane występujące podczas krótkotrwałego stosowania w dawkach dobowych nieprzekraczających dawki maksymalnej wynoszącej 1200 mg ibuprofenu (= 30 ml leku Brufen Forte zawiesina doustna, maksymalna dawka dobowa dla dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat) w przypadku leków doustnych oraz maksymalnej dawki wynoszącej 1800 mg w przypadku czopków.

Występowanie wymienionych poniżej działań niepożądanych w większości przypadków zależy od podanej dawki i charakteryzuje się dużą zmiennością międzyosobniczą.

Najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego.

Mogą wystąpić wrzody żołądka/dwunastnicy (wrzody trawienne), perforacja przewodu pokarmowego lub krwawienie z przewodu pokarmowego, które niekiedy prowadzą do zgonu, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 2, podpunkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Po podaniu ibuprofenu opisywano przypadki nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparcia, niestrawności, bólu brzucha, smolistych stolców, krwistych wymiotów, wrzodziejącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 2, podpunkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

Rzadziej opisywano przypadki zapalenia błony śluzowej żołądka.

Stosowanie takich leków, jak Brufen Forte może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu.

W związku z leczeniem NLPZ opisywano przypadki obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób)

-    Objawy ze strony przewodu pokarmowego, np. zgaga, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcie i niewielka utrata krwi z przewodu pokarmowego, która może w wyjątkowych tylko przypadkach doprowadzić do niedokrwistości

-    Zawroty głowy

-    Zmęczenie

-    Niestrawność

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób)

-    Wrzody żołądka lub jelit, niekiedy z krwawieniem i perforacją. Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z powstawaniem owrzodzeń, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka.

Jeśli u pacjenta pojawi się silny ból w nadbrzuszu, krwawe wymioty, krew w stolcu lub smolisty stolec, wówczas należy przerwać stosowanie leku Brufen Forte i natychmiast powiadomić o tym lekarza.

-    Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, np. ból głowy, uczucie mrowienia.

-    Zaburzenia widzenia. W tym przypadku należy powiadomić o tym lekarza i zaprzestać stosowania leku Brufen Forte.

-    Reakcje nadwrażliwości z wysypkami skórnymi i swędzeniem, a także napady astmy oskrzelowej (z możliwym spadkiem ciśnienia tętniczego). W tym przypadku należy natychmiast skonsultować się z lekarzem i zaprzestać stosowania/ przyjmowania leku Brufen Forte.

-    Różnorodne wysypki skórne, pokrzywki, plamica, świąd skóry

-    Nieżyt nosa

-    Niepokój

-    Bezsenność

-    Duszność, skurcz oskrzeli, astma

-    Reakcje nadwrażliwości na światło

-    Problemy ze słyszeniem

-    Senność

-    Pobudzenie, drażliwość

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób)

-    Uszkodzenie tkanki nerkowej (martwica brodawek nerkowych), szczególnie przy długotrwałym stosowaniu omawianego leku, zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

-    Dzwonienie w uszach (szum uszny)

-    Depresja, stany splątania

-    Zawroty głowy

-    Utrata wzroku (zapalenie lub uszkodzenie nerwu wzrokowego)

-    Obrzęki

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 osób)

-    Kołatanie serca (palpitacje), niewydolność serca, zawał serca (zawał mięśnia sercowego).

-    Zapalenie błony śluzowej przełyku, zapalenie trzustki, zwężenia jelita cienkiego i grubego przypominające błony.

-    Zmniejszenie ilości moczu wytwarzanego przez nerki i nagromadzenie się płynów w organizmie (obrzęki), szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub zaburzoną czynnością nerek. Zespół nerczycowy [nagromadzenie się płynów w organizmie (obrzęki) i wydalanie znacznej ilości białka z moczem], zapalenie nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), któremu może towarzyszyć ostra niewydolność nerek.

Jeśli pojawią się lub nasilą wymienione wyżej objawy, wówczas pacjent musi przerwać stosowanie leku Brufen Forte i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

-    Reakcje psychotyczne.

-    Zaburzenie czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby.

-    Zaburzenia krwiotworzenia (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, neutropenia, pancytopenia, agranulocytoza).

Wczesne objawy mogą obejmować: gorączkę, ból gardła, powierzchowne ranki w jamie ustnej, objawy grypopodobne, nasilone zmęczenie, krwawienia z nosa i wylewy podskórne. Jeśli pojawią się którekolwiek z wymienionych objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie leku i zgłosić się do lekarza. Nie wolno wówczas samodzielnie przyjmować jakichkolwiek leków przeciwbólowych czy przeciwgorączkowych.

-    Ciężkie reakcje skórne przebiegające z wysypką, zaczerwienieniem i tworzeniem się pęcherzy [np. zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella)], wypadanie włosów (łysienie).

W wyjątkowych przypadkach w trakcie zakażenia ospą wietrzną może dochodzić do ciężkich zakażeń skóry i powikłań dotyczących tkanki podskórnej (patrz punkt 2, podpunkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

-    Opisywano przypadki nasilenia procesu zapalnego związanego z zakażeniem (np. rozwój martwiczego zapalenia powięzi) w związku czasowym ze stosowaniem niektórych leków przeciwzapalnych (niesteroidowych leków przeciwzapalnych, do których należy Brufen Forte). Jeśli podczas stosowania leku Brufen Forte pojawią się lub nasilą objawy zakażenia (np. zaczerwienienie, obrzęk, nadmierne ucieplenie, dolegliwości bólowe, gorączka), wówczas pacjent powinien bezzwłocznie zwrócić się do lekarza po poradę.

-    Wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze).

-    Objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, np. nasilony ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, sztywność karku i ograniczenie świadomości. Pacjenci z niektórymi chorobami układu immunologicznego (toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej) wydają się być narażeni na zwiększone ryzyko.

-    Ciężkie uogólnione reakcje nadwrażliwości. Objawy mogą obejmować: obrzęk twarzy, języka i krtani połączony ze zwężeniem dróg oddechowych, dusznością, przyspieszoną akcją serca, spadkiem ciśnienia tętniczego do poziomu zagrażającego życiu wstrząsu.

Jeśli u pacjenta pojawią się którekolwiek z wymienionych wyżej objawów, a mogą one pojawić się nawet przy pierwszym zastosowaniu leku, wówczas pacjent będzie wymagał natychmiastowej pomocy lekarskiej.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

-    Podrażnienie gardła, dyskomfort w obrębie jamy ustnej.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do: Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Brufen Forte

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i butelce. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Po otwarciu lek zachowuje trwałość w temperaturze pokojowej przez 6 miesięcy.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Brufen Forte

Substancją czynną leku jest ibuprofen.

1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu.

Pozostałe składniki to:

Sodu benzoesan (E 211), kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, sacharyna sodowa, sodu chlorek, hypromeloza 15cP, guma ksantan, maltitol ciekły, glicerol (E 422), taumatyna (E 957), aromat truskawkowy [substancje identyczne z naturalnymi aromatami, naturalne aromaty, maltodekstryna, cytrynian trietylu, glikol propylenowy i alkohol benzylowy], woda oczyszczona.

Jak wygląda Brufen Forte i co zawiera opakowanie

Brufen Forte, zawiesina doustna ma postać lepkiej zawiesiny o barwie od białej do kremowej.

Lek Brufen Forte, 40 mg/ml, zawiesina doustna jest dostępny w butelkach plastikowych o pojemności 30 ml, 100 ml, 150 ml i 200 ml z zamknięciem uniemożliwiającym otwarcie przez dzieci.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Dla dokładnego odmierzenia dawki leku do opakowania dołączono strzykawkę wykonaną z polipropylenu posiadającą podziałkę co 0,25 ml do 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

Wytwórca:

Farmasierra Manufacturing, S.L.

Ctra. de Irún, km 26,200

28700 San Sebastián de los Reyes - Madryt

Hiszpania

W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego: BGP Products Poland Sp. z o.o., ul. Postępu 21 B, 02-676 Warszawa, tel: 22 319 12 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Niemcy

Belgia

Bułgaria

Estonia

Węgry

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Brufen 40 mg/ml Suspension zum Einnehmen

Brufen 40 mg/ml suspension buvable

BRUFEN FORTE 40 mg/ml oral suspension

Brufen 40 mg/ml suukaudne suspensioon

Brufen cukormentes 40 mg/ml belsoleges szuszpenzió

Abfen 40 mg/ml geriamoji suspensja

Brufen 40 mg/ml suspension buvable

Brufedol 40 mg/ml suspensija iekškigai lietošanai

Brufen Forte, 40 mg/ml, zawiesina doustna

Brufen Sem Aędcar, 40 mg/ml, suspensao oral

ABFEN 200 mg/5 ml, Suspensie orala

Brufen Forte sirup bez cukru, 200 mg/5 ml, perorálna suspenzia Brufen z okusom jagode 40 mg/ml peroralna suspenzija

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05/2015

11

DE/H/2597/002/II/10G_07.05.2015

Brufen Forte

Charakterystyka Brufen forte

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Brufen Forte, 40 mg/ml, zawiesina doustna

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu (Ibuprofenum).

Substancje pomocnicze: maltitol ciekły 0,5 mg/ml i sód w ilości 5,32 mg w 1 ml zawiesiny doustnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zawiesina doustna.

Lepka zawiesina o barwie od białej do kremowej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Brufen Forte jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu objawowym:

•    łagodnych lub umiarkowanie nasilonych dolegliwości bólowych, np. ból zęba, ból głowy,

•    gorączki.

Brufen Forte jest wskazany do stosowania u dzieci o masie ciała od 10 kg (w wieku od 1 roku), u młodzieży i u dorosłych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Szczegółowe informacje dotyczące dawkowania podano w tabeli poniżej. U dzieci i młodzieży dawkowanie produktu leczniczego Brufen Forte uzależnione jest od masy ciała (mc.), przy czym z reguły dawka jednorazowa wynosi 7 do 10 mg/kg mc., a maksymalna dawka dobowa - 30 mg/kg mc. Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien być ustalany zależnie od objawów klinicznych z uwzględnieniem maksymalnej dawki dobowej. Nie powinien on być krótszy niż 6 godzin. Nie należy przekraczać zalecanej dawki maksymalnej.

Jeśli u dzieci w wieku od 1 roku życia i młodzieży konieczne będzie podawanie tego produktu dłużej niż przez 3 dni lub jeśli nasilą się objawy, należy skonsultować się z lekarzem.

Jeśli u dorosłych będzie konieczne podawanie produktu leczniczego dłużej niż przez 3 dni w przypadku gorączki lub dłużej niż 4 dni w celu leczenia bólu, lub jeśli nasilą się występujące objawy, należy skonsultować się z lekarzem.

Do opakowania dołączono strzykawkę przeznaczoną do doustnego podawania produktu leczniczego Brufen Forte. Strzykawka posiada podziałkę co 0,25 ml do 5 ml.

5 ml zawiesiny doustnej odpowiada dawce 200 mg ibuprofenu.

Przed użyciem butelkę należy energicznie wstrząsnąć.

Brufen Forte 40 mg/ml:

Masa ciała (wiek)

Dawka j ednorazowa

Całkowita dawka dobowa

10 - 15 kg

(niemowlęta/dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat)

100 mg ibuprofenu

300 mg ibuprofenu

16 - 19 kg

(dzieci od 4 do 5 lat)

150 mg ibuprofenu

450 mg ibuprofenu

20 - 29 kg

(dzieci od 6 do 9 lat)

200 mg ibuprofenu

600 mg ibuprofenu

30 - 39 kg

(dzieci od 10 do 11 lat)

200 mg ibuprofenu

800 mg ibuprofenu

> 40 kg

(młodzież od 12 lat i dorośli)

200 - 400 mg ibuprofenu

1200 mg ibuprofenu

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagane dostosowanie dawkowania. Z powodu możliwego profilu działań niepożądanych (patrz punkt 4.4) pacjenci w podeszłym wieku powinni być szczególnie uważnie monitorowani.

Zaburzenie czynności nerek

Nie jest wymagane zmniejszenie dawki u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek (pacjenci z ciężką niewydolnością nerek, patrz punkt 4.3).

Zaburzenie czynności wątroby (patrz punkt 5.2)

Nie jest wymagane zmniejszenie dawki u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby (pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby, patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego Brufen Forte nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 1 roku lub o masie ciała poniżej 10 kg.

Sposób podawania

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania doustnego.

Przed użyciem butelkę należy energicznie wstrząsnąć.

Zawiesinę doustną można przyjmować niezależnie od posiłków. Osobom z wrażliwym żołądkiem zaleca się przyjmowanie produktu leczniczego Brufen Forte podczas posiłków.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Skurcz oskrzeli, astma oskrzelowa, nieżyt nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka w związku z przyjęciem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w wywiadzie.

Zaburzenia hemopoezy o niewyjaśnionej etiologii.

Czynny lub w wywiadzie wrzód trawienny / krwawienie z wrzodu trawiennego lub nawracający wrzód trawienny / krwawienie z wrzodu trawiennego (dwa lub więcej oddzielne epizody stwierdzonego wrzodu trawiennego lub krwawienia z wrzodu trawiennego).

Krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacja przewodu pokarmowego związane z leczeniem NLPZ w wywiadzie.

Krwawienie z naczyń mózgowych lub inne aktywne krwawienie.

Ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca.

Ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub przyjmowaniem niewystarczającej ilości płynów).

Ostatnie trzy miesiące ciąży.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Występowanie działań niepożądanych można zminimalizować poprzez stosowanie najniższej skutecznej dawki przez najkrótszy okres konieczny do opanowania objawów (patrz zagrożenia dotyczące przewodu pokarmowego i układu krążenia poniżej).

Bezpieczeństwo przewodu pokarmowego

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu leczniczego Brufen Forte zawiesina doustna i NLPZ, w tym selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy-2.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku działania niepożądane występują ze zwiększoną częstością podczas stosowania NLPZ, szczególnie krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacja przewodu pokarmowego, które mogą spowodować zgon (patrz punkt 4.2).

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenia przewodu pokarmowego i perforacja przewodu pokarmowego

Przypadki krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia przewodu pokarmowego lub perforacji przewodu pokarmowego, które mogą spowodować zgon, opisywano przy stosowaniu wszystkich NLPZ w dowolnym momencie leczenia, z występowaniem lub bez występowania objawów ostrzegawczych lub w wywiadzie wcześniejszych ciężkich zdarzeń dotyczących przewodu pokarmowego.

U pacjentów z wrzodem w wywiadzie, szczególnie jeśli był on powikłany krwawieniem lub perforacją (patrz punkt 4.3), a także u pacjentów w podeszłym wieku, ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia przewodu pokarmowego lub perforacji przewodu pokarmowego wzrasta wraz ze stosowaną dawką NLPZ. Tacy pacjenci powinni rozpoczynać leczenie od najmniejszej dostępnej dawki.

Należy rozważyć leczenie skojarzone z lekami ochronnymi (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej) u tych pacjentów, a także u pacjentów wymagających stosowania małych dawek kwasu acetylosalicylowego bądź innych leków zwiększających ryzyko wystąpienia zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego (patrz poniżej oraz punkt 4.5).

Pacjenci, z działaniami toksycznymi w obrębie przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie jeśli są to pacjenci w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy ze strony jamy brzusznej (szczególnie krwawienie z przewodu pokarmowego), zwłaszcza na początku leczenia.

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów jednocześnie przyjmujących leki, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzeń przewodu pokarmowego lub występowania krwawień z przewodu pokarmowego, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny oraz leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

Jeśli u pacjentów stosujących produkt leczniczy Brufen Forte występuje krwawienie z przewodu pokarmowego lub owrzodzenie, lek ten należy odstawić.

U pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego (np. wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, chorobą Leśniowskiego-Crohna) w wywiadzie, NLPZ należy stosować ostrożnie, gdyż choroby te mogą ulec zaostrzeniu (patrz punkt 4.8 - działania niepożądane).

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) niewydolnością serca w wywiadzie, należy zachować ostrożność przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego (pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą), ponieważ w związku z leczeniem NLPZ opisywano przypadki zatrzymania płynów w organizmie, nadciśnienia tętniczego i obrzęków.

Badania kliniczne i dane epidemiologiczne wskazują że stosowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) i długotrwale, może wiązać się niewielkim wzrostem ryzyka zdarzeń zakrzepowych dotyczących naczyń tętniczych (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu). Ogólnie, badania epidemiologiczne nie wskazują aby stosowanie małych dawek ibuprofenu (np. < 1200 mg na dobę) wiązało się ze zwiększonym ryzykiem zawału serca.

Reakcje skórne

W związku ze stosowaniem NLPZ bardzo rzadko opisywano przypadki ciężkich reakcji skórnych, niektóre zakończone zgonem; w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona oraz toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz punkt 4.8). Pacjenci wydają się być najbardziej narażeni na ryzyko wystąpienia tych reakcji na samym początku cyklu leczenia - w większości przypadków reakcje te pojawiają się w pierwszym miesiącu leczenia. Brufen Forte należy odstawić, kiedy tylko pojawi się wysypka skórna, zmiany w obrębie błon śluzowych bądź jakiekolwiek inne objawy nadwrażliwości.

Wyjątkowo, przyczyną ciężkich zakaźnych powikłań dotyczących skóry i tkanek miękkich może być ospa wietrzna. Dotychczas, nie można wykluczyć udziału NLPZ w zaostrzaniu tych zakażeń. Dlatego zaleca się unikania stosowania produktu leczniczego Brufen Forte w przypadku ospy wietrznej.

Pozostałe informacje

Brufen Forte należy stosować tylko po starannym rozważeniu stosunku zagrożeń do korzyści u pacjentów z:

-    wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu porfiryn (np. u pacjentów z ostrą porfirią przerywaną),

-    toczniem układowym rumieniowatym (ang. systemic lupus erythematosus - SLE) i mieszaną chorobą tkanki łącznej - ze względu na zwiększone ryzyko aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (patrz punkt 4.8).

Konieczne jest szczególnie uważne monitorowanie stanu pacjenta w następujących przypadkach:

-    u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (ponieważ u pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą nerek może dojść do ostrego pogorszenia wydolności nerek),

-    u pacjentów odwodnionych (istnieje ryzyko upośledzenia czynności nerek u dzieci i młodzieży w stanie odwodnienia),

-    u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby,

-    bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych,

-    u pacjentów z katarem siennym, polipami nosa, przewlekłym obrzękiem błony śluzowej nosa lub przewlekłymi chorobami układu oddechowego typu obturacyjnego, ponieważ występuje u nich zwiększone ryzyko rozwoju reakcji alergicznych; reakcje te mogą objawiać się napadami astmy oskrzelowej (tzw. astma indukowana lekami przeciwbólowymi), obrzękiem Quinckego lub pokrzywką,

-    u pacjentów reagujących alergią na inne substancje, ponieważ również u nich występuje zwiększone ryzyko rozwoju reakcji nadwrażliwości podczas stosowania produktu Brufen Forte.

Bardzo rzadko opisywano przypadki ciężkich, ostrych reakcji nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny). Jeśli po przyjęciu produktu leczniczego Brufen Forte pojawią się pierwsze objawy reakcji nadwrażliwości, stosowanie leku należy natychmiast przerwać. W zależności od objawów wszelkie konieczne działania kliniczne muszą zostać wdrożone przez specjalistów.

Ibuprofen - substancja czynna produktu leczniczego Brufen Forte - może powodować przemijające zahamowanie czynności płytek krwi (agregację płytek krwi). Pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia powinni być w związku z tym uważnie monitorowani.

Podczas długotrwałego stosowania produktu leczniczego Brufen Forte konieczne jest regularne monitorowanie aktywności enzymów wątrobowych, parametrów czynnościowych nerek oraz morfologii krwi obwodowej.

Konieczne jest zachowanie ostrożności u pacjentów przyjmujących już inne leki przeciwbólowe lub przeciwgorączkowe bądź też antybiotyki.

Długotrwałe stosowanie każdego rodzaju leku przeciwbólowego z powodu bólu głowy może nasilić ból. Jeśli sytuacja ta wystąpi lub jeśli zajdzie jej podejrzenie, pacjent powinien zwrócić się do lekarza po poradę i przerwać leczenie. Polekowe bóle głowy powinno się podejrzewać u pacjentów, u których często lub codziennie występują bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciwbólowych.

Nawykowe stosowanie leków przeciwbólowych, szczególnie kilku leków przeciwbólowych jednocześnie, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek i wiązać się z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatii analgetycznej).

W przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu mogą ulec nasileniu działania niepożądane stosowanych NLPZ, szczególnie działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego.

NLPZ mogą maskować objawy zakażenia i gorączkę.

Ten produkt leczniczy zawiera maltitol ciekły. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Ten produkt leczniczy zawiera do 1,74 mmol (czyli 39,90 mg) sodu na dawkę. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy zachować ostrożność, stosując ibuprofen (podobnie jak inne NLPZ) jednocześnie z następującymi substancjami czynnymi:

Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i kwas acetylosalicylowy

Jednoczesne stosowanie dwóch lub większej liczby NLPZ może prowadzić do zwiększonego ryzyka wrzodów przewodu pokarmowego lub krwawienia z przewodu pokarmowego z powodu działania synergicznego tych leków. Dlatego też, należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z innymi NLPZ (patrz punkt 4.4).

Kwas acetylosalicylowy w małych dawkach

Z danych doświadczalnych wynika, że ibuprofen może hamować wpływ małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, kiedy te dwa leki stosowane są jednocześnie. Dane te są jednak ograniczone oraz istnieją wątpliwości dotyczące ekstrapolacji wyników ex vivo do sytuacji klinicznych. Dlatego nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków odnośnie regularnego stosowania ibuprofenu, ani nie uważa się że sporadyczne stosowanie ibuprofenu może mieć istotne skutki kliniczne (patrz punkt 5.1).

Digoksyna, fenytoina, sole litu

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Brufen Forte z digoksyną, fenytoiną lub solami litu może prowadzić do zwiększenia stężenia tych substancji w surowicy. Podczas prawidłowego stosowania (maksymalnie przez 4 dni) nie jest z reguły konieczne oznaczanie stężenia w surowicy litu, digoksyny i fenytoiny.

Leki moczopędne, inhibitory konwertazy agniotensyny (ACE), beta-adrenolityki i antagoniści receptora angiotensyny II

NLPZ mogą osłabiać wpływ leków moczopędnych oraz innych leków hipotensyjnych. U części pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (np. u pacjentów odwodnionych lub pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniem czynności nerek) jednoczesne stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ang. angiotensin-converting enzyme - ACE), beta-adrenolityków czy antagonistów receptora angiotensyny II, a także leków hamujących cyklooksygenazę, może prowadzić do dalszego pogorszenia czynności nerek z ostrą niewydolnością nerek włącznie, która zwykle jest jednak przemijająca. Dlatego też, wymienione skojarzenia należy stosować z zachowaniem ostrożności, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni, a po rozpoczęciu leczenia skojarzonego należy rozważyć regularne monitorowanie parametrów czynnościowych nerek.

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Brufen Forte z lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas może prowadzić do hiperkaliemii.

Kortykosteroidy

Zwiększone ryzyko owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI)

Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Leki przeciwzakrzepowe

NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych, takich jak warfaryna (patrz punkt 4.4). Metotreksat

Zastosowanie produktu leczniczego Brufen Forte, zawiesina doustna w okresie 24 godzin przed lub po podaniu metotreksatu może prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu i zwiększenia jego toksyczności.

Pochodne sulfonylomocznika

W badaniach klinicznych wykazano interakcje między niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi i lekami hipoglikemizującymi (pochodnymi sulfonylomocznika). Choć dotychczas nie opisano interakcji między ibuprofenem i pochodnymi sulfonylomocznika, to w przypadku jednoczesnego ich stosowania zaleca się prewencyjnie oznaczanie stężenia glukozy we krwi.

Zydowudyna

Jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Brufen Forte, zawiesina doustna z zydowudyną może zwiększać ryzyko wysięków do stawów i powstawania siniaków u HIV-dodatnich pacjentów z hemofilią.

Cyklosporyna

W przypadku jednoczesnego stosowania cyklosporyny i niektórych NLPZ występuje ryzyko zwiększenia nefrotoksycznego działania cyklosporyny. Możliwości wystąpienia takiego działania w przypadku skojarzonego stosowania cyklosporyny i ibuprofenu nie można wykluczyć.

Takrolimus

Ryzyko nefrotoksyczności wzrasta, jeśli takrolimus jest podawany jednocześnie z produktem leczniczym Brufen Forte, zawiesina doustna.

Probenecyd i sulfinpirazon

Produkty lecznicze zawierające probenecyd lub sulfinpirazon mogą opóźniać wydalanie ibuprofenu. Antybiotyki z grupy chinolonów

Z danych uzyskanych w badaniach na zwierzętach wynika, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko drgawek związanych ze stosowaniem antybiotyków z grupy chinolonów. Pacjenci przyjmujący NLPZ i chinolony mogą być narażeni na zwiększone ryzyko drgawek.

Inhibitory CYP2C9

Jednoczesne stosowanie ibuprofenu i inhibitorów CYP2C9 może zwiększać ekspozycję organizmu na ibuprofen (substrat CYP2C9). W badaniu z zastosowaniem worykonazolu i flukonazolu (inhibitory CYP2C9) stwierdzono zwiększenie ekspozycji na S(+)ibuprofen o około 80 do 100%. W przypadku jednoczesnego podawania silnych inhibitorów CYP2C9 należy rozważyć zmniejszenie dawki ibuprofenu, szczególnie jeśli ibuprofen w dużych dawkach jest podawany jednocześnie z worykonazolem lub flukonazolem.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na ciążę i (lub) rozwój zarodka i płodu.

Dane uzyskane w badaniach epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronienia oraz wad rozwojowych serca i wrodzonego rozszczepienia powłok brzusznych w natępstwie stosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży. Bezwzględne ryzyko wystąpienia wad rozwojowych układu sercowo-naczyniowego zwiększyło się z poniżej 1% do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko to zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia.

W badaniach na zwierzętach wykazano, że podawanie inhibitora syntezy prostaglandyn powodowało zwiększenie strat zarodków w fazie przed i po implantacji oraz obumieranie zarodków i płodów. Ponadto, informowano o zwiększonej częstości występowania różnych wad rozwojowych, w tym układu sercowo-naczyniowego, u zwierząt, którym podawano inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie rozwoju narządów. W pierwszym i drugim trymestrze ciąży nie należy podawać produktu Brufen Forte jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli Brufen Forte stosuje kobieta, która planuje zajść w ciążę lub jest w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży, dawka powinna być możliwie najmniejsza, a czas stosowania jak najkrótszy.

W trzecim trymestrze ciąży, w przypadku stosowania dowolnego inhibitora syntezy prostaglandyn może dochodzić do ekspozycji:

■    płodu na:

-    działania toksyczne w obrębie układu krążenia i płuc (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym);

-    zaburzenie czynności nerek, które może przejść w niewydolność nerek z małowodziem;

■    matki pod koniec ciąży i noworodka na:

-    ewentualne wydłużenie czasu krwawienia, przy czym działanie antyagregacyjne może wystąpić nawet przy bardzo niskich dawkach;

-    zahamowanie skurczów macicy prowadzących do opóźnienia lub wydłużenia porodu.

W związku z powyższym stosowanie produktu leczniczego Brufen Forte jest przeciwwskazane w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3).

Karmienie piersią

Ibuprofen i jego metabolity przenikają do mleka kobiecego w niewielkich stężeniach. Ponieważ do chwili obecnej nie stwierdzono żadnych szkodliwych działań u niemowląt, przerywanie karmienia piersią zwykle nie jest konieczne w przypadku krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w zalecanych dawkach (patrz punkt 4.2).

Płodność

Istnieją pewne dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę / syntezę prostaglandyn mogą upośledzać płodność kobiet poprzez wpływanie na jajeczkowanie. Działanie to jest odwracalne po odstawieniu leku.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Brufen Forte ma niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas stosowania produktu leczniczego Brufen Forte mogą wystąpić takie działania niepożądane, jak zmęczenie czy zawroty głowy. Dlatego u niektórych osób dojść może do upośledzenia zdolności reakcji, zdolności do czynnego uczestnictwa w ruchu drogowym i zdolności do obsługiwania maszyn. Szczególnie dotyczy to interakcji z alkoholem.

4.8    Działania niepożądane

Wymienione poniżej działania niepożądane stanowią wszystkie działania niepożądane zgłaszane podczas stosowania ibuprofenu, w tym działania niepożądane zgłaszane podczas długotrwałego stosowania ibuprofenu w dużych dawkach przez pacjentów z chorobami reumatycznymi. Działania niepożądane częstsze niż bardzo rzadkie, to działania niepożądane występujące podczas krótkotrwałego stosowania w dawkach dobowych nieprzekraczających dawki maksymalnej 1200 mg ibuprofenu (= 30 ml produktu leczniczego Brufen Forte, zawiesina doustna, maksymalna dawka dobowa dla dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat) w przypadku preparatów doustnych oraz maksymalnej dawki wynoszącej 1800 mg w przypadku czopków.

Ocenę działań niepożądanych oparto na następującej klasyfikacji częstości ich występowania:

Bardzo często:    (> 1/10)

Często:

Niezbyt często: Rzadko:


(od > 1/100 do < 1/10)

(od > 1/1000 do < 1/100) (od > 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko:    (< 1/10000)

Częstość nieznana: (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Występowanie wymienionych poniżej działań niepożądanych w większości zależy od podanej dawki i charakteryzuje się dużą zmiennością międzyosobniczą.

Najczęściej obserwowane działania niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego. Mogą wystąpić wrzody trawienne, perforacja przewodu pokarmowego lub krwawienie z przewodu pokarmowego, które niekiedy prowadzą do zgonu, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu ibuprofenu opisywano przypadki nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparcia, dyspepsji, bólu brzucha, smolistych stolców, krwistych wymiotów, wrzodziejącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenia wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej opisywano przypadki zapalenia błony śluzowej żołądka.

W związku ze stosowaniem NLPZ opisywano przypadki obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Badania kliniczne i dane epidemiologiczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu (szczególnie w dużych dawkach - 2400 mg na dobę) i długotrwale, może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka zdarzeń zakrzepowych dotyczących naczyń tętniczych (np. zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu) (patrz punkt 4.4).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt

często

Nieżyt błony śluzowej nosa

Bardzo

rzadko

Aseptyczne zapalenie opon mózgowych. Objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, takie jak ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, sztywność karku i ograniczenie świadomości. U pacjentów z niektórymi chorobami układu immunologicznego (toczniem rumieniowatym układowym lub mieszaną chorobą tkanki łącznej) występuje zwiększone ryzyko.

Opisano związek czasowy pomiędzy stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych ogólnie, a zaostrzeniem procesu zapalnego związanego z zakażeniem (np. rozwój martwiczego zapalenia powięzi). Jest to najprawdopodobniej związane z mechanizmem działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Jeśli podczas stosowania produktu leczniczego Brufen Forte pojawią się lub nasilą objawy zakażenia, zaleca się, aby pacjent natychmiast skonsultował się z lekarzem. Należy w tym wypadku ustalić, czy istnieją wskazania do stosowania leków przeciwzakaźnych/antybiotyków.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo

rzadko

Pancytopenia, małopłytkowość, leukopenia, trombocytopenia, neutropenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna i niedokrwistość hemolityczna.

Wczesne objawy to: gorączka, ból gardła, powierzchowne ranki w jamie ustnej, objawy grypopodobne, nasilone zmęczenie, niewyjaśnione krwawienia i wylewy podskórne. W takich przypadkach, pacjent powinien natychmiast przerwać stosowanie tego leku, unikać samodzielnego leczenia się lekami przeciwbólowymi i przeciwgorączkowymi i skonsultować się z lekarzem.

Podczas długotrwałego leczenia należy regularnie oznaczać morfologię krwi obwodowej.

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt

często

Reakcje nadwrażliwości z wysypkami skórnymi i świądem, a także napady astmy oskrzelowej (z możliwym spadkiem ciśnienia tętniczego). Należy poinformować pacjenta o konieczności natychmiastowego poinformowania lekarza i zaprzestania stosowania produktu leczniczego Brufen Forte w tym przypadku.

Bardzo

rzadko

Ciężkie uogólnione reakcje nadwrażliwości. Objawy mogą obejmować: obrzęk twarzy, języka i krtani połączony ze zwężeniem dróg oddechowych, dusznością, przyspieszoną akcją serca, spadkiem ciśnienia tętniczego (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs).

Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, a może się to zdarzyć nawet po pierwszym zażyciu leku,

konieczna jest natychmiastowa pomoc lekarska.

Zaburzenia

psychiczne

Niezbyt

często

Bezsenność, niepokój

Rzadko

Depresja, stany splątania

Bardzo

rzadko

Reakcje psychotyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Zawroty głowy

Niezbyt

często

Ból głowy, parestezja, senność, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość

Rzadko

Zapalenie nerwu wzrokowego

Zaburzenia oka

Niezbyt

często

Zaburzenia widzenia. Należy pouczyć pacjenta, aby w razie ich wystąpienia poinformował o tym lekarza i przerwał stosowanie ibuprofenu.

Rzadko

Toksyczna neuropatia nerwu wzrokowego

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt

często

Zaburzenia słuchu

Rzadko

Szumy uszne, zawroty głowy

Zaburzenia serca

Bardzo

rzadko

Niewydolność serca, zawał serca (patrz również punkt 4.4), kołatanie serca

Zaburzenia

naczyniowe

Bardzo

rzadko

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt

często

Astma, skurcz oskrzeli, duszność

Nieznana

Podrażnienie gardła

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Zgaga, niewielka utrata krwi z przewodu pokarmowego, która może w wyjątkowych przypadkach doprowadzić do niedokrwistości. Niestrawność, biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha, wzdęcia, zaparcie.

Niezbyt

często

Zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzody żołądka lub jelit, niekiedy z krwawieniem i perforacją, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna.

Bardzo

rzadko

Zapalenie błony śluzowej przełyku, powstawanie zwężeń światła jelita przypominających membrany, zapalenie trzustki.

Nieznana

Dyskomfort w jamie ustnej. Stosowanie produktu leczniczego Brufen Forte musi zostać przerwane, jeśli u pacjenta pojawi się znaczny ból w nadbrzuszu, krwawe wymioty, krwawe stolce lub smoliste stolce.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo

rzadko

Zaburzenie czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania, niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt

często

Wysypka, pokrzywki, świąd skóry, plamica, reakcje nadwrażliwości na światło.

Bardzo

rzadko

Reakcje skórne przebiegające z tworzeniem się pęcherzy, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella) oraz rumień wielopostaciowy i łysienie.

W wyjątkowych przypadkach w trakcie zakażenia ospą wietrzną może dojść do ciężkich zakażeń skóry i powikłań dotyczących tkanek miękkich.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko

Uszkodzenie tkanki nerkowej (martwica brodawek nerkowych), szczególnie podczas długotrwałego

leczenia, podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Bardzo

rzadko

Obniżona diureza i obrzęki, szczególnie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Zmęczenie

Rzadko

Obrzęk

Jeśli wystąpią lub nasilą się wymienione objawy, należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Brufen Forte.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Mogą wystąpić zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego, takie jak ból głowy, zawroty głowy, uczucie zbliżającego się omdlenia, utrata przytomności (u dzieci również drgawki miokloniczne), a także ból brzucha, nudności i wymioty. Może też wystąpić krwawienie z przewodu pokarmowego, niewydolność nerek i niewydolność wątroby oraz niedociśnienie, depresja oddechowa i sinica.

Postępowanie

Nie ma swoistej odtrutki dla ibuprofenu.

W przypadku zatrucia ibuprofenem sposób leczenia zależy od zakresu, stopnia nasilenia i objawów klinicznych, zgodnie ze standardami obowiązującymi na oddziale intensywnej opieki medycznej.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; pochodne kwasu propionowego.

Kod ATC: M01AE01

Ibuprofen to niesteroidowy lek przeciwzapalny, który wykazuje skuteczność przez hamowanie syntezy prostaglandyn w typowych zwierzęcych modelach eksperymentalnych zapalenia. U ludzi ibuprofen zmniejsza indukowane przez odczyn zapalny ból, obrzęki i gorączkę. Ponadto, ibuprofen przemijająco hamuje agregację płytek krwi indukowaną przez ADP (ang. adenozynodifosforan -ADP) i kolagen.

Z danych doświadczalnych wynika, że ibuprofen może hamować wpływ małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, kiedy te dwa leki stosowane są jednocześnie. W jednym badaniu, w którym dawkę pojedynczą ibuprofenu wynoszącą 400 mg przyjmowano w okresie

11

8 godzin przed lub 30 minut po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego w postaci o natychmiastowym uwalnianiu (w dawce 81 mg), stwierdzono osłabienie wpływu kwasu acetylosalicylowego na powstawanie tromboksanu oraz na agregację płytek krwi. Ze względu jednak na ograniczenia tych danych oraz niepewność co do zasadności ekstrapolowania danych uzyskanych ex vivo na warunki kliniczne nie jest możliwe wyciągnięcie jednoznacznych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu, w związku z czym nie uważa się za prawdopodobne występowanie jakichkolwiek klinicznie istotnych efektów działania w przypadku sporadycznego stosowania ibuprofenu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym ibuprofen jest częściowo wchłaniany w żołądku, a następnie całkowicie wchłaniany w jelicie cienkim. W wyniku przemian metabolicznych w wątrobie (hydroksylacja, karboksylacja) powstają nieczynne farmakologicznie metabolity, które ulegają całkowitemu wydaleniu, głównie przez nerki (90%), ale też z żółcią. Okres półtrwania eliminacji u zdrowych osobników oraz pacjentów z chorobami wątroby i nerek wynosi 1,8 - 3,5 godziny. Stopień wiązania z białkami osocza wynosi około 99%. Maksymalne stężenie w osoczu po podaniu doustnym postaci farmaceutycznej o natychmiastowym uwalnianiu osiągane jest w ciągu 1 - 2 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności podostrej i przewlekłej ibuprofenu na zwierzętach wykazały powstawanie głównie zmian i owrzodzeń w przewodzie pokarmowym.

W badaniach in vitro i in vivo nie stwierdzono żadnych istotnych klinicznie dowodów na działanie mutagenne ibuprofenu. W badaniach na szczurach i myszach nie stwierdzono żadnych dowodów rakotwórczego działania ibuprofenu.

Ibuprofen hamował jajeczkowanie u królików i zaburzał implantację zarodków u różnych gatunków zwierząt (króliki, szczury, myszy). Badania doświadczalne na szczurach i królikach wykazały, że ibuprofen przenika przez łożysko. Po podaniu dawek toksycznych dla samic szczura stwierdzono u potomstwa zwiększoną częstość występowania wad rozwojowych (ubytek przegrody międzykomorowej ).

Ocena ryzyka dla środowiska

Substancja czynna, którą jest ibuprofen, stwarza zagrożenie środowiskowe dla ryb.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sodu benzoesan (E 211)

Kwas cytrynowy bezwodny Sodu cytrynian Sacharyna sodowa Sodu chlorek Hypromeloza 15 cP Guma ksantan Maltitol ciekły Glicerol (E 422)

Taumatyna (E 957)

Aromat truskawkowy [substancje identyczne z naturalnymi aromatami, naturalne aromaty,

maltodekstryna, cytrynian trietylu, glikol propylenowy i alkohol benzylowy]

Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres ważności 3 lata

Po otwarciu: 6 miesięcy

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z PET koloru oranżowego o pojemności 30 ml, 100 ml, 150 ml i 200 ml z zakrętką z HDPE zabezpieczającą przed dostępem dzieci z łącznikiem z LDPE do strzykawki, umieszczona wraz z doustną strzykawką o pojemności 5 ml (cylinder z PP, tłok z HDPE) w tekturowym pudełku. Strzykawka posiada podziałkę co 0,25 ml do 5 ml.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

20927

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 01.02.2013 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05/2015

13

DE/H/2597/002/II/10G 07.05.2015

Brufen Forte