+ iMeds.pl

Brufen plus 400 mg + 30 mgUlotka Brufen plus

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Brufen Plus

400 mg + 30 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum + Codeini phosphas hemihydricus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Brufen Plus i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Brufen Plus

3.    Jak stosować lek Brufen Plus

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Brufen Plus

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Brufen Plus i w jakim celu się go stosuje

Lek zawiera ibuprofen i kodeinę, które są substancjami przeciwbólowymi. Działając na organizm w różny sposób, ibuprofen i kodeina łącznie zmniejszają ból i sztywność. Ibuprofen należy do grupy leków nazywanych „niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi” (NLPZ). Kodeina należy do grupy leków nazywanych „opioidowe leki przeciwbólowe”, które działają w celu zmniejszenia odczucia bólu.

Każda tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu i 30 mg kodeiny fosforanu półwodnego.

Lek ten jest stosowany:

-    do zmniejszania bólu o słabym do umiarkowanego nasileniu u dorosłych, jeśli ból nie ustępuje pod wpływem takich środków jak paracetamol lub ibuprofen.

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Brufen Plus

Kiedy nie stosować leku Brufen Plus

-    jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, kodeinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

-    jeśli kiedykolwiek w przeszłości występowały objawy alergii po przyjęciu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego (np. aspiryny) lub innych leków z grupy NLPZ - do objawów zalicza się zaczerwienienie skóry lub wysypkę, obrzęk twarzy lub warg, duszność

-    jeśli pacjent miał (dwukrotnie lub częściej) wrzód żołądka (wrzód trawienny) lub krwawienie z żołądka lub jelit

-    jeśli kiedykolwiek w przeszłości wystąpiło krwawienie lub perforacja (przedziurawienie) żołądka lub jelita po przyjęciu innych leków z grupy NLPZ

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia wątroby lub nerek

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca lub chorobę wieńcową serca

-    jeśli pacjent ma schorzenie zwiększające prawdopodobieństwo krwawienia

-    jeśli występują powtarzające się lub stałe zaparcia

-    jeśli pacjent ma zapalną chorobę jelit lub krwawienie z jelit

-    jeśli pacjent ma trudności w oddychaniu lub dolegliwości ze strony układu oddechowego

-    jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Więcej informacji, patrz „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”

-    jeśli pacjentka karmi piersią. Więcej informacji, patrz „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”

-    jeśli pacjent wie, że bardzo szybko metabolizuje kodeinę do morfiny.

Nie stosować leku Brufen Plus, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Brufen Plus należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

-    ma chorobę o nazwie „toczeń rumieniowaty układowy” (ang. SLE) (choroba tkanki łącznej, w tym stawów i skóry)

-    miał kiedykolwiek problemy z żołądkiem lub jelitami (takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-Crohna)

-    ma problemy z nerkami lub wątrobą

-    ma silne bóle żołądka

-    ma chorobę dróg żółciowych, w tym ostre zapalenie trzustki

-    przebył ostatnio dużą operację chirurgiczną

-    miał w przeszłości reakcje alergiczne na inne leki przyjmowane w innych schorzeniach

-    ma alergiczny nieżyt nosa, polipy nosa (utrata węchu, katar lub niedrożność nosa) lub problemy z oddychaniem

-    jest w podeszłym wieku (65 lat i więcej) - ponieważ zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkich działań niepożądanych; kodeina może powodować splątanie i nadmierne uspokojenie u osób w podeszłym wieku

-    jest odwodniony

-    miał kiedykolwiek astmę

-    przyjmuje leki, które zapobiegają nadmiernej krzepliwości krwi (leki przeciwzakrzepowe)

-    regularnie przyjmuje inne leki przeciwbólowe - szczególnie dotyczy to aktywnych fizycznie pacjentów, ponieważ może prowadzić do utraty soli i odwodnienia

-    ma problemy z uzależnieniami

-    ma niskie ciśnienie krwi

-    ma niedoczynność tarczycy

-    ma skłonność do występowania drgawek

-    miał uraz głowy lub ma uczucie zwiększonego ciśnienia wewnątrz głowy.

Kodeina jest przekształcana w wątrobie do morfiny pod wpływem enzymu. Morfina jest substancją, która działa przeciwbólowo. Niektóre osoby posiadają warianty tego enzymu, co może w różny sposób się u nich ujawniać. U niektórych osób morfina nie jest wytwarzana lub jest wytwarzana w bardzo małych ilościach, co będzie przyczyną niewystarczającego działania przeciwbólowego. U innych osób może dojść do wystąpienia ciężkich działań niepożądanych z powodu wytwarzania morfiny w dużych ilościach. Jeśli wystąpi którekolwiek z następujących działań niepożądanych, należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast zgłosić się do lekarza: powolny lub płytki oddech, splątanie, senność, zwężenie źrenic, nudności lub wymioty, zaparcia, brak apetytu.

Przed zastosowaniem leku Brufen Plus należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji odnosi się do pacjenta.

Ten lek zawiera kodeinę, która może powodować uzależnienie (uzależnienie fizyczne i psychiczne), jeśli lek przyjmowany jest w sposób ciągły dłużej niż 3 dni. Po zaprzestaniu stosowania może wystąpić zespół odstawienny (objawiający się niepokojem psychoruchowym i rozdrażnieniem). Jeśli pacjent odczuwa stałą potrzebę przyjmowania leku, należy bezwzględnie powiedzieć o tym lekarzowi.

Atak serca (zawał mięśnia sercowego) i udar

Przed zastosowaniem leku należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent ma problemy z sercem, miał udar lub sądzi, że prawdopodobne jest wystąpienie tych schorzeń (na przykład, pacjent ma wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę, wysokie stężenie cholesterolu lub pali tytoń).

Stosowanie tego leku może prowadzić do niewielkiego zwiększenia ryzyka wystąpienia ataku serca lub udaru. Takie zwiększenie ryzyka jest bardziej prawdopodobne podczas stosowania dużych dawek i przy długotrwałym leczeniu. Nie stosować większej dawki niż zalecana.

Dzieci i młodzież

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Lek Brufen Plus a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, ponieważ Brufen Plus może wywierać wpływ na działanie niektórych innych leków. Również niektóre inne leki mogą wywierać wpływ na działanie leku Brufen Plus.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z wymienionych leków:

-    kwas acetylosalicylowy (np. aspiryna). Nie stosować tego leku, jeśli pacjent przyjmuje aspirynę w dawce większej niż 75 mg na dobę

-    inne leki z grupy NLPZ, w tym inhibitory COX-2 (takie jak celekoksyb). Nie stosować tego leku, jeśli pacjent przyjmuje inne leki przeciwbólowe z grupy NLPZ (w tym inhibitory COX-2)

-    inne leki zawierające ibuprofen, takie jak leki dostępne bez recepty

-    leki nasercowe - takie jak digoksyna

-    leki na cukrzycę - takie jak glibenklamid

-    leki przeciw zakrzepom krwi - takie jak aspiryna, warfaryna lub tiklopidyna

-    leki immunosupresyjne - takie jak cyklosporyna lub takrolimus

-    leki na nadciśnienie tętnicze - w tym inhibitory ACE (takie jak kaptopryl), leki blokujące receptory beta (takie jak atenolol) lub antagoniści receptora angiotensyny II (takie jak losartan)

-    diuretyki (leki moczopędne)

-    chinidyna - stosowana w zaburzeniach rytmu serca

-    steroidy - stosowane w stanach zapalnych

-    leki stosowane w depresji, w tym selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), takie jak fluoksetyna lub inhibitory oksydazy monoaminowej (MAO), takie jak iproniazyd, fenelzyna, moklobemid, toloksaton

-    niektóre antybiotyki stosowane w zakażeniach - w tym antybiotyki chinolonowe (takie jak cyprofloksacyna) lub antybiotyki aminoglikozydowe (takie jak gentamycyna)

-    zydowudyna - stosowana w zakażeniu HIV lub AIDS

-    metotreksat - stosowany w leczeniu niektórych nowotworów

-    cholestyramina - stosowana w celu obniżenia stężenia cholesterolu

-    lit - stosowany w niektórych postaciach depresji

-    worykonazol lub flukonazol - stosowane w zakażeniach grzybiczych

-    mifepriston - stosowany w poronieniu farmakologicznym

-    gingko biloba - lek ziołowy często stosowany w demencji (otępieniu). Może zwiększyć krwawienie, jeśli przyjmowany jest z ibuprofenem.

Przed zastosowaniem leku Brufen Plus należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta (lub w przypadku wątpliwości).

Stosowanie leku Brufen Plus z alkoholem

W przypadku picia alkoholu w czasie przyjmowania tego leku, pacjent może odczuwać większą

senność oraz bardziej prawdopodobne może być wystąpienie działań niepożądanych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

-    Tego leku nie powinny stosować pacjentki w ostatnich trzech miesiącach ciąży.

-    Pacjentki w pierwszych 6 miesiącach ciąży powinny powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie przed zastosowaniem tego leku. Ten lek można stosować tylko wtedy, gdy zaleci tak lekarz.

-    Przed zastosowaniem tego leku należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma trudności z zajściem w ciążę. Stosowanie tego leku przez długi okres może utrudnić zajście w ciążę. Sporadyczne stosowanie leku nie powinno jednak wpływać na możliwość zajścia w ciążę. Objaw ten zazwyczaj mija, kiedy pacjentka przestaje stosować lek.

-    Nie należy stosować leku Brufen Plus jeśli pacjentka karmi piersią. Kodeina i morfina przenikają do mleka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ten lek może wywoływać zawroty głowy lub senność. W przypadku wystąpienia tych objawów nie

prowadzić pojazdów ani nie używać narzędzi lub nie obsługiwać maszyn. Nie należy również

wykonywać żadnych innych czynności, które wymagają pełnej sprawności psychofizycznej.

3. Jak stosować lek Brufen Plus

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do krótkotrwałego stosowania. Należy stosować jak najmniejszą dawkę przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów.

Zalecana dawka, to

Dorośli:

-    Zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka co 4 do 6 godzin. Zwykle przyjmowana rano, po południu i wieczorem.

-    Nie stosować więcej niż łącznie 6 tabletek na dobę.

Osoby z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek

Lekarz ustali właściwą dawkę dla pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Będzie to najmniejsza możliwa dawka.

Osoby w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat)

Lekarz ustali właściwą dawkę dla osób w podeszłym wieku. Będzie to najmniejsza możliwa dawka. Przyjmowanie tego leku

Ten lek należy przyjmować z jedzeniem lub bezpośrednio po jedzeniu.

-    Tabletki Brufen Plus należy przyjmować popijając szklanką wody.

-    Tabletki należy połykać w całości bez rozgryzania, przełamywania, rozkruszania ani ssania. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Brufen Plus

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki tego leku należy natychmiast, bezzwłocznie zwrócić się do lekarza lub zgłosić do najbliższego szpitala. Należy ze sobą zabrać opakowanie leku.

Do objawów przedawkowania zalicza się: nudności, bóle brzucha, wymioty (mogą zawierać krew), bóle głowy, dzwonienie w uszach, splątanie i mimowolne ruchy gałek ocznych. Po przyjęciu dużych dawek wystąpić może utrata świadomości, drgawki (głównie u dzieci), uczucie osłabienia lub zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna i trudności w oddychaniu.

Pominięcie przyjęcia leku Brufen Plus

-    W przypadku pominięcia dawki, należy ją przyjąć, gdy tylko sobie o tym przypomnimy. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, nie należy stosować pominiętej dawki.

-    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, choć nie u każdego one wystąpią. Ciężkie działania niepożądane

W przypadku stwierdzenia następujących ciężkich działań niepożądanych należy natychmiast zwrócić się do lekarza - konieczna może być natychmiastowa pomoc medyczna:

-    objawy krwawienia z żołądka lub jelit, takie jak krew w stolcu, oddawanie czarnych, smolistych stolców, wymioty krwią lub fusowate (ciemne drobne cząstki wyglądające jak fusy kawy)

-    obrzęk twarzy, języka lub gardła, mogący powodować duże trudności w połykaniu i oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy), szybkie bicie serca, ciężki spadek ciśnienia krwi lub wstrząs zagrażający życiu

-    ciężkie reakcje skórne przebiegające z wysypką, złuszczaniem i tworzeniem się pęcherzy (które mogą występować również wewnątrz jamy ustnej, nosa i uszu), takie jak zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka i rumień wielopostaciowy.

Należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza w przypadku stwierdzenia któregokolwiek z wymienionych powyżej działań niepożądanych.

Należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek z następujących objawów:

-    niestrawność lub zgaga

-    bóle brzucha (żołądka) lub inne nietypowe objawy żołądkowe.

Należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek z wymienionych powyżej działań niepożądanych.

Inne działania niepożądane

Częste (występujące u do 1 na 10 pacjentów)

-    wysypka

-    zawroty głowy lub uczucie zmęczenia

-    utrata apetytu, biegunka, nudności, wymioty, oddawanie gazów, zaparcia

-    bóle głowy - jeśli występują w czasie stosowania tego leku nie wolno stosować z tego powodu innych leków przeciwbólowych

-    uczucie senności.

Niezbyt częste (występujące u do 1 na 100 pacjentów)

-    uczucie niepokoju

-    uczucie mrowienia

-    trudności w zasypianiu

-    pokrzywka, świąd

-    wrażliwość skóry na światło

-    zaburzenia widzenia, zaburzenia    słuchu

-    zapalenie wątroby, zażółcenie skóry lub białkówek oczu, zaburzenia czynności wątroby

-    zaburzenia czynności nerek, zapalenie nerek, niewydolność nerek

-    kichanie, niedrożność i świąd nosa lub katar (zapalenie błony śluzowej nosa)

-    wrzód żołądka lub jelita, perforacja ściany przewodu pokarmowego

-    zapalenie błony śluzowej żołądka

-    niewielkie siniaki na skórze lub w jamie ustnej, nosie lub uszach

-    trudności w oddychaniu, świszczący oddech lub kaszel, astma lub nasilenie się objawów astmy

-    zmiany morfologii krwi - pierwsze objawy to wysoka temperatura, ból gardła, owrzodzenie jamy ustnej, objawy grypopodobne, uczucie dużego zmęczenia, krwawienia z nosa i skóry.

Rzadko występujące (występujące u do 1 na 1 000 pacjentów)

-    dzwonienie w uszach (szumy uszne)

-    uczucie przygnębienia lub splątania

-    zatrzymanie płynów (obrzęki)

-    zakażenie mózgu o nazwie niebakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

-    uczucie wirowania (zawroty głowy)

-    utrata wzroku

-    uszkodzenie wzroku.

Bardzo rzadko występujące (występujące u do 1 na 10 000 pacjentów)

-    niewydolność wątroby

-    zapalenie trzustki.

Częstość występowania nieznana (nie wiadomo jak często występują)

-    wydłużony czas krwawienia

-    wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-Crohna

-    uczucie pieczenia w gardle lub jamie ustnej - może wystąpić na krótko po przyjęciu tego leku

-    splątanie

-    trudności w oddawaniu moczu.

Następujące działania niepożądane również obserwowano w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ:

-    nadciśnienie tętnicze lub niewydolność serca

-    pogorszenie owrzodzenia jelita grubego lub choroby Leśniowskiego-Crohna (choroba jelit)

-    niewielkie zwiększenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Jeśli pacjent przyjmuje lek Brufen Plus zgodnie z zaleceniami lekarza, jest mało prawdopodobne uzależnienie od tego leku. Należy jednak bezwzględnie zwrócić się do lekarza, jeśli któraś z wymienionych sytuacji dotyczy pacjenta:

-    odczuwanie potrzeby przyjmowania leku przez dłuższy okres

-    odczuwanie potrzeby przyjmowania większej dawki niż zalecana

-    znaczne pogorszenie samopoczucia, gdy pacjent przestaje stosować lek i poprawa samopoczucia, gdy ponownie zaczyna stosować lek.

5. Jak przechowywać lek Brufen Plus

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po Termin ważności (EXP). Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Brufen Plus

-    Substancjami czynnymi leku są ibuprofen i kodeiny fosforan półwodny. 1 tabletka powlekana

zawiera: ibuprofen 400 mg i kodeiny fosforan półwodny 30 mg.

- Pozostałe składniki to: karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), celuloza mikrokrystaliczna krzemowana (celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna), leucyna, talk. Otoczka tabletki powlekanej zawiera: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%, talk, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, symetykon emulsja i kroskarmeloza sodowa.

Jak wygląda lek Brufen Plus i co zawiera opakowanie

Lek Brufen Plus ma postać tabletek powlekanych. Lek pakowany jest w blistry, umieszczone w tekturowym pudełku.

Każde pudełko zawiera 30 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

Wytwórca

Farmasierra Manufacturing S.L.

Ctra. Irún, Km. 26,200 San Sebastián de los Reyes 28700 Madrid Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Finlandia:    Ardinex 400 mg/30 mg film-coated tablets

Belgia:    Brufen Codeine 400 mg-30 mg Film-coated tablets

Bułgaria:

Estonia:

Grecja:

Włochy:

Łotwa:

Luksemburg:

Polska:

Rumunia:

Brufen Codeine Brufen Plus Brufen Plus BRUFECOD Brufen Plus

Brufen Codeine 400 mg-30 mg Film-coated tablets Brufen Plus Brufen Plus

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 02/2015

8

UR/ZM/0028/15 23.02.2015

Brufen Plus

Charakterystyka Brufen plus

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Brufen Plus, 400 mg + 30 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera:

Substancje czynne: ibuprofen 400 mg i kodeiny fosforan półwodny 30 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana

Opis produktu: biała, podłużna tabletka powlekana, o wymiarach około 17 mm x 8 mm x 6,6 mm.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Brufen Plus jest wskazany w objawowym leczeniu bólu o słabym do umiarkowanego nasileniu u dorosłych, jeśli nieskuteczne jest leczenie innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak paracetamol lub ibuprofen.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Działania niepożądane można zmniejszyć stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów (patrz punkt 4.4).

Dorośli

1 tabletka co 4 do 6 godzin. Dawka dobowa nie może być większa niż 6 tabletek (2 400 mg ibuprofenu + 180 mg kodeiny fosforanu półwodnego).

Osoby w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczne szczególne dostosowanie dawki, o ile nie występuje zaburzenie czynności nerek lub wątroby, zwiększona wrażliwość na ośrodkowe działanie leków opioidowych lub rozrost gruczołu krokowego. W takich przypadkach należy indywidualnie dobierać dawkę.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu Brufen Plus u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z lekkim do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek należy stosować najmniejszą z możliwych dawek oraz monitorować czynność nerek (u pacjentów z ciężkim zaburzeniem nerek patrz punkt 4.3).

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z lekkim do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby należy stosować najmniejszą z możliwych dawek (u pacjentów z ciężkim zaburzeniem wątroby patrz punkt 4.3).

Sposób podawania

Lek ten należy przyjmować podczas posiłków lub z pokarmem w celu uniknięcia dolegliwości żołądkowo-jelitowych. Jeśli pacjent odczuwa dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, przed zażyciem leku powinien skonsultować się z lekarzem.

Tabletki Brufen Plus należy przyjmować popijając szklanką wody. Tabletki Brufen Plus należy połykać w całości i nie rozgryzać, przełamywać, rozkruszać ani ssać, aby uniknąć uczucia dyskomfortu w jamie ustnej i podrażnienia gardła.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen, kodeinę lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Czynny wrzód trawienny, krwotok lub nawracający wrzód trawienny lub krwotok w wywiadzie (dwa lub więcej odrębne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia).

Krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja w wywiadzie w związku z wcześniejszym leczeniem niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).

Produktu Brufen Plus nie należy podawać pacjentom, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych leków z grupy NLPZ wystąpiła astma, pokrzywka lub reakcje alergiczne.

Ciężka astma lub niewydolność oddechowa.

Przewlekłe zaparcia.

Ciężka niewydolność serca.

Ciężka niewydolność wątroby.

Ciężka niewydolność nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego poniżej 30 ml/min).

Choroba zapalna jelit lub krwawienie jelitowe.

Produktu Brufen Plus nie należy podawać pacjentom z zaburzeniami wiążącymi się ze zwiększoną skłonnością do krwawień.

Trzeci trymestr ciąży.

Kobiety karmiące piersią (patrz rozdział 4.6).

Pacjenci o znanym ultraszybkim metabolizmie przez CYP2D6.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Ostrzeżenia ogólne

Należy zachować ostrożność u pacjentów jednocześnie przyjmujących leki, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia owrzodzenia lub krwawienia.

Występowanie działań niepożądanych można zminimalizować stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów (patrz punkt 4.2 oraz ryzyko ze strony układu pokarmowego i układu krążenia poniżej).

Jak inne leki z grupy NLPZ, ibuprofen może maskować objawy przedmiotowe zakażenia.

U pacjentów w podeszłym wieku częściej występują reakcje niepożądane na NLPZ, zwłaszcza krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja, które mogą prowadzić do zgonu.

Kodeina może powodować splątanie i nadmierne uspokojenie u osób w podeszłym wieku. Działanie to można zmniejszyć stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów.

Brufen Plus należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z niedociśnieniem tętniczym, niedoczynnością gruczołu tarczowego, skłonnością do drgawek, zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym lub urazem głowy.

Brufen Plus należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z niewydolnością wątroby, nerek lub serca, ponieważ stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych może powodować zaburzenie czynności nerek. U tych pacjentów należy stosować jak najmniejszą dawkę oraz regularnie kontrolować czynność wątroby i nerek.

Należy unikać jednoczesnego spożywania alkoholu.

Metabolizm przez CYP2D6

Kodeina jest metabolizowana przez izoenzym CYP2D6 do morfiny, która jest aktywnym metabolitem kodeiny. Jeśli u pacjenta występuje niedobór lub całkowity brak tego enzymu, nie uzyska się wystarczającego działania przeciwbólowego. Z danych szacunkowych wynika, że niedobór ten może występować u do 7% populacji kaukaskiej. Jeśli jednak pacjenta cechuje nasilony lub ultraszybki metabolizm, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia niepożądanych działań zatrucia opioidami, nawet po zastosowaniu powszechnie stosowanych dawek. Pacjenci ci szybko przekształcają kodeinę w morfinę, co skutkuje wyższym niż oczekiwane stężeniem morfiny w osoczu.

Do ogólnych objawów zatrucia opioidami zalicza się splątanie, senność, płytki oddech, wąskie źrenice, nudności, wymioty, zaparcia i brak apetytu. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić objawy depresji krążeniowej i oddechowej, która może zagrażać życiu, a nawet w bardzo rzadkich przypadkach powodować zgon.

Z danych szacunkowych wynika, że ultraszybki metabolizm w różnych populacjach występuje z częstościami podanymi poniżej:

Populacja

Dane szacunkowe w %

Afrykańczycy/Etiopczycy

29%

Afroamerykanie

3,4% do 6,5%

Azjaci

1,2% do 2%

Kaukaska

3,6% do 6,5%

Grecy

6,0%

Węgrzy

1,9%

Europa Północna

1%-2%

Płodność u kobiet

Stosownie produktu Brufen Plus może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet planujących zajście w ciążę. Należy rozważyć zakończenie stosowania produktu Brufen Plus, jeśli kobieta ma trudności z zajściem w ciążę lub jest poddawana badaniom w związku z niepłodnością.

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie i perforacja

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie i perforację, które mogą prowadzić do zgonu, notowano w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ w różnym czasie w trakcie leczenia, poprzedzone lub nie objawami ostrzegającymi lub wcześniejszymi ciężkimi zdarzeniami dotyczącymi przewodu pokarmowego w wywiadzie.

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji wzrasta wraz ze zwiększeniem dawki leku z grupy NLPZ u pacjentów z wrzodem trawiennym w wywiadzie, zwłaszcza powikłanym krwawieniem lub perforacją (patrz 4.3) oraz u osób w podeszłym wieku. U tych pacjentów leczenie należy rozpocząć od najmniejszej dostępnej dawki.

U takich pacjentów oraz u pacjentów przyjmujących jednocześnie kwas acetylosalicylowy w małych dawkach, co może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia dla przewodu pokarmowego, należy rozważyć stosowanie w skojarzeniu z lekami osłonowymi (np. mizoprostol lub inhibitory pompy protonowej) (patrz poniżej i punkt 4.5).

Należy unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu i innych leków z grupy NLPZ, w tym selektywnych inhibitorów cykloosygenazy-2 (COX-2), ze względu na zwiększone ryzyko owrzodzenia lub krwawienia (patrz punkt 4.5). Pacjentów z powikłaniami ze strony układu pokarmowego w wywiadzie, zwłaszcza pacjentów w podeszłym wieku, należy poinformować o konieczności zgłaszania wszelkich nietypowych objawów ze strony przewodu pokarmowego (zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego), szczególnie w początkowej fazie leczenia.

Należy zachować ostrożność u pacjentów jednocześnie stosujących leki, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia takie, jak podawane doustnie kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

W przypadku wystąpienia wrzodu żołądka lub jelit lub krwawienia, pacjent musi przerwać stosowanie produktu Brufen Plus.

Należy zachować ostrożność stosując leki z grupy NLPZ u pacjentów z chorobą przewodu pokarmowego w wywiadzie (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego-Crohna), ponieważ może nastąpić nasilenie objawów choroby (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność stosując kodeinę u pacjentów z chorobą dróg żółciowych, w tym ostrym zapaleniem trzustki, ponieważ kodeina może powodować skurcz zwieracza Oddiego i zmniejszenie wydzielania żółci i soku trzustkowego.

Działanie na układ krążenia i naczynia mózgowe

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym oraz (lub) łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca w wywiadzie należy odpowiednio kontrolować i udzielić im właściwych zaleceń, ponieważ informowano o zatrzymaniu płynów w organizmie, nadciśnieniu tętniczym i obrzękach w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, zwłaszcza w dużej dawce (2 400 mg/dobę) i w dłuższym okresie może się wiązać z niewielkim zwiększeniem ryzyka wystąpienia zatorów tętnic (na przykład zawał mięśnia sercowego lub udar). Ogólne badania epidemiologiczne nie wykazują związku między stosowaniem ibuprofenu w małych dawkach (np. < 1 200 mg/dobę) a zwiększeniem ryzyka zawału mięśnia sercowego.

Należy dokładnie rozważyć decyzję o podjęciu leczenia ibuprofenem u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, stwierdzoną chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych oraz (lub) chorobą naczyń mózgu. Dotyczy to również rozpoczęcia długotrwałego leczenia u pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Działanie na układ oddechowy

Należy zachować ostrożność stosując Brufen Plus u pacjentów z astmą ze względu na te składniki produktu. Ibuprofen może wywoływać objawy astmy, zwłaszcza u osób z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy. Jak inne leki opioidowe, kodeina może powodować depresję oddychania. Działanie to może mieć łagodne objawy, ale również może powodować zagrażający życiu skurcz oskrzeli.

Działanie leków opioidowych

Kodeina może powodować uzależnienie. Do fizycznego uzależnienia może dojść w czasie długotrwałego stosowania i wystąpić może również tolerancja krzyżowa innych leków opioidowych. Ze względu na możliwość rozwinięcia się fizycznego uzależnienia od kodeiny, nie zaleca się długotrwałego stosowania.

Zaleca się ostrożność u pacjentów z wcześniejszym uzależnieniem od substancji chemicznych w wywiadzie.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z zespołami uzależnień.

Przewlekłe stosowanie leków opioidowych, w tym kodeiny, może powodować lub nasilać przewlekłe zaparcia. Choć w pewnym stopniu dochodzi do rozwinięcia się tolerancji działania opiatów na oddawanie stolca, pacjenci, którzy przyjmują leki opioidowe w leczeniu stanów przewlekłych cierpią na zaparcia.

Działanie na skórę

W związku ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych bardzo rzadko informowano o ciężkich reakcjach skórnych, niekiedy prowadzących do zgonu, w tym złuszczającym zapaleniu skóry, zespole Stevensa-Johnsona i martwicy toksyczno - rozpływnej naskórka, (patrz punkt 4.8). Wydaje się, że pacjenci są najbardziej narażeni na te reakcje niepożądane w początkowym okresie leczenia. W większości przypadków do reakcji tych dochodzi w pierwszym miesiącu leczenia. Stosowanie produktu Brufen Plus należy przerwać, gdy tylko pojawi się wysypka skórna, zmiany na błonach śluzowych lub inne oznaki nadwrażliwości.

Działanie na nerki

Należy zachować ostrożność rozpoczynając stosowanie ibuprofenu u pacjentów w znacznym stopniu odwodnionych.

Jak w przypadku innych NLPZ, długotrwałe stosowanie ibuprofenu powodowało martwicę brodawek nerkowych i inne patologiczne zmiany w nerkach. Toksyczne działanie na nerki obserwowano również u pacjentów, u których prostaglandyny nerkowe odgrywają rolę kompensacyjną w utrzymywaniu prawidłowej perfuzji nerek. U tych pacjentów podawanie leku z grupy NLPZ może powodować zależne od dawki zmniejszenie produkcji prostaglandyn oraz wtórnie przepływu krwi przez nerki, co może skutkować niewydolnością nerek. Największe ryzyko tych reakcji występuje u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, niewydolnością serca, zaburzeniami czynności wątroby, przyjmujących leki moczopędne i inhibitory konwertazy angiotensyny [ACE] oraz u osób w podeszłym wieku. Po zaprzestaniu stosowania leku z grupy NLPZ zazwyczaj następuje powrót do stanu przed leczeniem.

Działanie na krew

Ibuprofen jak inne NLPZ może hamować agregację płytek krwi i wykazano, że wydłuża czas krwawienia u zdrowych osób.

Należy zachować ostrożność stosując Brufen Plus u pacjentów otrzymujących leczenie przeciwzakrzepowe. Przez pierwszych kilka dni leczenia skojarzonego należy codziennie oznaczać czas protrombinowy.

Jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych obserwowano, jako rzadko występujący objaw u pacjentów przyjmujących ibuprofen. Choć wystąpienie jest bardziej prawdopodobne u pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym i zbliżonymi autoimmunologicznymi chorobami tkanki łącznej, odnotowano je również u pacjentów bez podstawowej choroby przewlekłej.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy zachować ostrożność u pacjentów leczonych którymkolwiek z następujących leków, ponieważ u niektórych pacjentów informowano o interakcjach.

Leki moczopędne, ß-adrenolityczne, inhibitory konwertazy angiotensyny TACE! i antagoniści angiotensyny II: Leki z grupy NLPZ mogą osłabiać hipotensyjne działanie leków moczopędnych, leków ß-adrenolitycznych i innych leków przeciwnadciśnieniowych. Leki moczopędne mogą zwiększać ryzyko nefrotoksyczności NLPZ. U niektórych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (np. odwodnionych lub u osób w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek) podawanie w skojarzeniu inhibitora ACE, leku ß-adrenolitycznego lub antagonisty angiotensyny II oraz leków hamujących aktywność cyklooksygenazy może spowodować dalsze pogorszenie czynności nerek, w tym ostrą niewydolność nerek, która jest zazwyczaj przemijająca. Z tego względu jednoczesne leczenie NLPZ i inhibitorami ACE, lekami ß-adrenolitycznymi lubantagonistami angiotensyny II należy stosować z zachowaniem ostrożności, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci powinni być odpowiednio nawodnieni i należy rozważyć wykonanie badań kontrolnych czynności nerek po rozpoczęciu leczenia skojarzonego, a następnie okresowo je powtarzać.

Produktów zawierających ibuprofen nie należy stosować jednocześnie z innymi produktami leczniczymi zwiększającymi ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego.

Leki przeciwkrzepliwe: Leki z grupy NLPZ mogą nasilać działanie leków przeciwkrzepliwych, np. warfaryny (patrz punkt 4.4).

Leki przeciwpłytkowe: Leków z grupy NLPZ nie należy stosować z lekami przeciwpłytkowymi, takimi jak tyklopidyna ze względu na addytywne hamowanie czynności płytek krwi. Zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI): Zarówno leki z grupy SSRI, jak i NLPZ mogą zwiększać ryzyko krwawienia, np. z przewodu pokarmowego. To ryzyko zwiększa się jeszcze bardziej podczas leczenia skojarzonego. Mechanizm może być związany ze zmniejszeniem wychwytu serotoniny w płytkach krwi (patrz punkt 4.4).

Metotreksat: Leki z grupy NLPZ, w tym ibuprofen, mogą hamować wydzielanie kanalikowe metotreksatu i zmniejszać klirens metotreksatu.

Aminoglikozydy: Leki z grupy NLPZ mogą zmniejszać eliminację aminoglikozydów.

Glikozydy nasercowe: Leki z grupy NLPZ mogą nasilać niewydolność serca, zmniejszać przesączanie kłębuszkowe i zwiększać stężenie glikozydów nasercowych w osoczu.

Digoksyna: Ibuprofen opóźnia klirens nerkowy digoksyny, co prowadzi do zwiększenia stężenia digoksyny w surowicy.

Lit: Ibuprofen zmniejsza klirens nerkowy litu, co prowadzi do zwiększenia stężenia litu w osoczu. Cyklosporyna i takrolimus: Nefrotoksyczność może się zwiększyć, ponieważ ibuprofen powoduje zaburzenia krążenia nerkowego.

Kortvkosteroidv: Zwiększone ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego w przypadku jednoczesnego stosowania z lekiem z grupy NLPZ (patrz punkt 4.4).

Kolestryramina: Jednoczesne podawanie ibuprofenu i kolestryraminy może zmniejszyć wchłanianie ibuprofenu z przewodu pokarmowego. Znaczenie kliniczne nie jest znane.

Wyciąg z miłorząbu dwuklapowego (gingko biloba): Stosowanie jednocześnie z ibuprofenem może zwiększyć ryzyko krwawienia związane z przyjmowaniem leku z grupy NLPZ.

Mifepryston: Teoretycznie możliwe jest zmniejszenie skuteczności tego produktu leczniczego za względu na przeciwprostaglandynowe właściwości leków z grupy NLPZ. Ograniczone dowody wskazują, że jednoczesne podanie leku z grupy NLPZ w dniu podania prostaglandyny nie wywiera niepożądanego wpływu na działanie mifeprystonu lub prostaglandyny na rozwarcie szyjki macicy lub kurczliwość macicy oraz nie zmniejsza klinicznej skuteczności farmakologicznie wywołanego zakończenia ciąży.

Inhibitory MAO: Agoniści receptorów opioidowych mogą nasilać działanie inhibitorów MAO. Zwiększone ryzyko działania hamującego na ośrodkowy układ nerwowy i układ oddechowy.

Inhibitory CYP2D6: Inhibitory CYP2D6 (np. chinidyna) zmniejszają tworzenie morfiny z kodeiny. Działanie przeciwbólowe kodeiny może zostać znacznie zmniejszone.

Antybiotyki chinolonowe: Dane z badań na zwierzętach wskazują, że leki z grupy NLPZ mogą zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek w związku ze stosowaniem antybiotyków chinolonowych. U pacjentów stosujących leki z grupy NLPZ i chinolony istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek.

Pochodne sulfonylomocznika: Leki z grupy NLPZ mogą nasilać działanie pochodnych sulfonylomocznika. Znane są rzadko występujące doniesienia o hipoglikemii u przyjmujących pochodne sulfonylomocznika pacjentów, którzy otrzymali ibuprofen.

Zydowudyna: Zwiększenie ryzyka toksycznego działania na krew, gdy lek z grupy NLPZ podaje się z zydowudyną. Istnieją dowody na zwiększenie ryzyka wylewów krwi do stawów i krwiaków u zakażonych HIV chorych na hemofilię leczonych jednocześnie zydowudyną i ibuprofenem.

Inhibitory izoenzymu CYP2C9: Jednoczesne podawanie ibuprofenu i inhibitorów izoenzymu CYP2C9 może zwiększyć ekspozycję na ibuprofen (substrat CYP2C9). W badaniu zastosowania z worykonazolem i flukonazolem (inhibitory CYP2C9) wykazano zwiększenie ekspozycji na S(+) ibuprofen o około 80 do 100%. Należy rozważyć zmniejszenie dawki ibuprofenu w przypadku jednoczesnego stosowania silnych inhibitorów izoenzymu CYP2C9, szczególnie wtedy, gdy ibuprofen w dużych dawkach podaje się jednocześnie z worykonazolem lub flukonazolem.

Leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy: Kodeina może nasilać hamujące działanie na ośrodkowy układ nerwowy innych leków opioidowych, leków przeciwhistaminowych, przeciwlękowych, uspokajających, nasennych, przeciwpsychotycznych i neuroleptycznych, w tym alkoholu.

Leki antycholinergiczne: Leki antycholinergiczne lub inne leki o działaniu antycholinergicznym stosowane jednocześnie z opioidowymi lekami przeciwbólowymi, w tym kodeiną, mogą powodować zwiększenie ryzyka zatrzymania moczu oraz (lub) ciężkiego zaparcia, które może prowadzić do porażennej niedrożności jelit.

Alkohol: Może nasilać depresyjne działanie kodeiny.

Inhibitory COX-2 i inne leki z grupy NLPZ: Należy unikać jednoczesnego stosowania z innymi lekami z grupy NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami cykloosygenazy-2, ze względu n możliwość działania addytywnego.

Kwas acetylosalicylowy: Jak w przypadku innych produktów zawierających NLPZ, ogólnie nie zaleca się jednoczesnego podawania ibuprofenu i kwasu acetylosalicylowego ze względu na możliwość nasilenia działań niepożądanych.

Dane doświadczalne sugerują, że podawany jednocześnie ibuprofen może zmniejszać działanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi. Jednak dane te są ograniczone i istnieją również wątpliwości dotyczące odniesienia danych uzyskanych ex vivo do sytuacji klinicznych. Dlatego nie można sformułować konkretnych wniosków odnośnie regularnego stosowania ibuprofenu ani nie uważa się, że sporadyczne przyjmowanie ibuprofenu może mieć istotne skutki kliniczne (patrz punkt 5.1).

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie zaleca się stosowania ibuprofenu w okresie ciąży, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa tego leku (patrz punkt 4.3).

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży oraz (lub) rozwój zarodka i płodu. Dane uzyskane w badaniach epidemiologicznych wskazują na zwiększone ryzyko poronienia oraz wad rozwojowych serca i wrodzonego rozszczepienia powłok brzusznych w następstwie stosowania inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnym okresie ciąży. Bezwzględne ryzyko wystąpienia wad rozwojowych układu sercowo-naczyniowego zwiększyło się z poniżej 1% do około 1,5%. Uważa się, że ryzyko to zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia.

W badaniach na zwierzętach wykazano, że podawanie inhibitora syntezy prostaglandyn powodowało zwiększenie strat zarodków w fazie przed i po implantacji oraz obumieranie zarodków i płodów. Ponadto, informowano o zwiększonej częstości występowania rozmaitych wad wrodzonych, w tym układu sercowo-naczyniowego, u zwierząt, którym podawano inhibitor syntezy prostaglandyn w okresie rozwoju narządów.

Produktu Brufen Plus nie należy stosować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży o ile nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli Brufen Plus stosowany jest przez kobiety planujące zajście w ciążę lub podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży, produkt należy podawać w możliwie najmniejszej dawce przez możliwie najkrótszy okres.

Stosowanie inhibitora syntezy prostaglandyn podczas trzeciego trymestru ciąży może narazić: płód na

-    toksyczne działanie na serce i płuca (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego i nadciśnieniem płucnym)

-    zaburzenia czynności nerek, które prowadzą do niewydolności nerek z małowodziem.

matkę i noworodka, w późnym okresie ciąży, na:

-    wydłużenie czasu krwawienia, działanie hamujące agregację płytek krwi, nawet gdy produkt stosowany jest w bardzo małych dawkach

-    zahamowanie skurczów macicy powodujące opóźnienie lub wydłużenie porodu.

Kodeina może wydłużać czas porodu. Kodeina w dużych dawkach podawana wkrótce przed porodem może spowodować depresję oddechową u noworodka. Nie zaleca się stosowania podczas porodu, jeśli jest przedwczesny. Przeciwbólowe leki opioidowe przechodzą przez barierę łożyska. Kodeina może wywołać u noworodka zespół odstawienny, jeśli zawierające kodeinę leki podawano w dniach poprzedzających poród. Zaleca się zatem dokładne monitorowanie noworodka, którego matka przyjmowała leki opioidowe podczas porodu (kategoria C FDA) (w razie wystąpienia ciężkiej depresji oddechowej konieczne może być podanie naloksonu).

W związku z tym stosowanie produktu Brufen Plus jest przeciwwskazane w ostatnim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Zarówno ibuprofen, jak i kodeina przenikają do mleka matki. Kodeina nie powinna być stosowana w czasie karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

W dawkach terapeutycznych kodeina i jej aktywne metabolity mogą być obecne w mleku kobiecym w bardzo małych dawkach, co nie powinno niekorzystnie wpływać na karmione piersią niemowlę. Jednakże jeśli matkę cechował bardzo szybki metabolizm przy udziale izoenzymu CYP2D6, wyższe stężenia morfiny mogą być obecne w mleku i, w bardzo rzadkich przypadkach, mogą powodować u niemowlęcia objawy zatrucia opioidami, które może powodować zgon

Płodność

Stosowanie ibuprofenu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet planujących zajście w ciążę. Należy rozważyć zakończenie stosowania ibuprofenu, jeśli kobieta ma trudności z zajściem w ciążę lub jest poddawana badaniom w związku z niepłodnością.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenie pojazdów i obsługiwania maszyn

Po przyjęciu leków z grupy NLPZ wystąpić mogą takie działanie niepożądane, jak zawroty głowy, senność, uczucie zmęczenia i zaburzenia widzenia. Kodeina może wywołać nadmierne uspokojenie ze zmianą czasu reakcji. W przypadku wystąpienia tych objawów pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej obserwowane zdarzenia niepożądane to zaburzenia żołądka i jelit. Wystąpić mogą wrzody trawienne, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, niekiedy prowadzące do zgonu, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4). Po podaniu informowano o nudnościach, wymiotach, biegunce, wzdęciach z oddawaniem gazów, zaparciach, niestrawności, bólach brzucha, smolistych stolcach, krwawych wymiotach, wrzodziejącym zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej oraz nasileniu objawów zapalenia okrężnicy i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej informowano o zapaleniu błony śluzowej żołądka.

Nadwrażliwość: Informowano o reakcjach nadwrażliwości po leczeniu NLPZ. Mogą to być (a) nieswoiste reakcje alergiczne i anafilaksja lub (b) reakcje ze strony układu oddechowego takie, jak astma, nasilenie astmy, skurcz oskrzeli lub duszność lub (c) różnorodne zaburzenia skórne, w tym wysypki różnego typu, świąd, pokrzywka, plamica, obrzęk naczynioruchowy oraz, o wiele rzadziej, dermatozy złuszczające i pęcherzowe (w tym zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka i rumień wielopostaciowy).

Zdarzenia niepożądane wskazujące na przynajmniej możliwy związek przyczynowy ze stosowaniem ibuprofenu uszeregowano wg. klasyfikacji układów i narządów i częstości występowania zgodnie z terminologią MedDRA: bardzo często ( >1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (> 1/ 1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do < 1000), bardzo rzadko (<1/10 000) oraz nieznane (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych).

Działanie ibuprofenu

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Reakcje niepożądane

Zakażenia i zarażenia

Niezbyt często

Nieżyt nosa

Rzadko

Jałowe zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często

Leukopenia, trombocytopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna i niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Bezsenność, niepokój

Rzadko

Depresja, stan splątania

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Bóle głowy, zawroty głowy nieukładowe

Niezbyt często

Parestezje, senność

Rzadko

Zapalenie nerwu wzrokowego

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Zaburzenia widzenia

Rzadko

Toksyczna neuropatia wzrokowa

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Zaburzenia słuchu

Rzadko

Szumy uszne, zawroty głowy układowe

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Astma, skurcz oskrzeli, duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Niestrawność, biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha, wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia, smoliste stolce, krwawe wymioty, krwotok z przewodu pokarmowego

Niezbyt często

Zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzód dwunastnicy, wrzód żołądka, owrzodzenie jamy ustnej, perforacja przewodu pokarmowego

Bardzo rzadko

Zapalenie trzustki

Nieznana

Zapalenie okrężnicy i choroba Leśniowskiego-Crohna

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zapalenie wątroby, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby

Rzadko

Uszkodzenie wątroby

Bardzo rzadko

Niewydolność wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wysypka

Niezbyt często

Pokrzywka, świąd, plamica, obrzęk naczynioruchowy, reakcja nadwrażliwości na światło

Bardzo rzadko

Dermatozy pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona , martwica toksyczno-rozpływna naskórka i rumień wielopostaciowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy i niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i stany w

Często

Uczucie zmęczenia

miejscu podania

Rzadko

Obrzęki

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych leków z grupy NLPZ (szczególnie długotrwałe stosowanie dużych dawek) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar, patrz punkt 4.4).

Owrzodzenie, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego mogą niekiedy prowadzić do zgonu, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Ibuprofen może powodować wydłużenie czasu krwawienia w wyniku przemijającego zahamowania agregacji płytek krwi.

W większości przypadków odnotowanego jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stwierdzono podstawową chorobę autoimmunologiczną (szczególnie toczeń rumieniowaty układowy i zbliżone choroby tkanki łącznej).

W związku z leczeniem NLPZ informowano o obrzękach, nadciśnieniu tętniczym i niewydolności serca oraz zaostrzeniu przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna.

Działanie leków opioidowych

Kodeina może wywierać działanie charakterystyczne dla leków opioidowych. Wystąpienie i nasilenie tych objawów zależy od podanej dawki, czasu trwania leczenia oraz indywidualnej wrażliwości. Do działań tych zalicza się:

Zaburzenia układu oddechowego, klatki_piersiowej i śródpiersia Skurcz oskrzeli, depresja oddychania

Zaburzenia _ psychiczne Splątanie

Zaburzenia układu nerwowego

Często: zawroty głowy, nadmierne uspokojenie i senność o różnym nasileniu i czasie trwania, astenia

Zaburzenia żołądka i _jelit Często: zaparcia, nudności i wymioty

Zaburzenia układu immunologicznego Wysypka, pokrzywka, reakcje alergiczne

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Zatrzymanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Może się rozwinąć tolerancja i uzależnienie, szczególnie w związku z długotrwałym przyjmowaniem dużych ilości kodeiny. Ryzyko uzależnienia od kodeiny jest niewielkie w porównaniu do morfiny, ale tym niemniej należy brać pod uwagę taką możliwość.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

Ibuprofen

Toksyczność

W przypadku przyjęcia dawek poniżej 100 mg/kg masy ciała. na ogół nie obserwowano objawów przedmiotowych i podmiotowych zatrucia u dzieci i dorosłych. W niektórych przypadkach może być jednak konieczne leczenie podtrzymujące. U dzieci objawy przedmiotowe i podmiotowe zatrucia obserwowano po przyjęciu dawki 400 g/kg masy ciała lub większej.

Objawy

U większości pacjentów, którzy przyjęli dużą ilość ibuprofenu objawy występują w ciągu 4 do 6 godzin.

Do najczęściej obserwowanych objawów przedawkowania ibuprofenu zalicza się nudności, wymioty, bóle brzucha, letarg i senność. Do działań na ośrodkowy układ nerwowy zalicza się bóle głowy, szumy uszne, zawroty głowy, drgawki i utratę świadomości. W rzadkich przypadkach obserwowano oczopląs, kwasicę metaboliczną, hypotermię, działanie na nerki, krwawienie z przewodu pokarmowego, śpiączkę, bezdech, depresyjne działanie na ośrodkowy układ nerwowy i układ oddechowy. Informowano o działaniu toksycznym na układ krążenia, w tym niedociśnieniu tętniczym, bradykardii i tachykardii. W przypadkach znacznego przedawkowania wystąpić może niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby.

Kodeina

Do objawów obserwowanych w związku z ostrym przedawkowaniem kodeiny zalicza się euforię, niepokój, senność o różnym nasileniu i czasie trwania, bóle głowy, drgawki, zmiany ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca, tachykardię, wysypkę, zwężenie źrenic, suchość w jamie ustnej, zaburzenie żołądka i jelit, nudności, wymioty, świąd, ataksję i obrzęk skóry. Informowano również o niewydolności oddechowej i zgonach.

Leczenie

W leczeniu przedawkowania produktu Brufen Plus, tabletki stosuje się ogólne zasady postępowania w zatruciu lekami z podaniem węgla aktywowanego. W razie potrzeby należy wyrównać zaburzenia równowagi elektrolitowej w surowicy. Nie ma swoistego antidotum na przedawkowanie ibuprofenu. W przedawkowaniu kodeiny, można podać pozajelitowo nalokson w związku z zabiegiem resuscytacji, jeśli wystąpiło ciężkie działanie depresyjne na układ oddechowy i (lub) układ krążenia.

W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji należy się skontaktować z miejscowym ośrodkiem leczenia ostrych zatruć.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczne, kod ATC: kodeina w połączeniach z innymi lekami (z wyjątkiem psycholeptyków), N02AA59

Ibuprofen jest pochodną kwasu propionowego o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Sądzi się, że działa obwodowo hamując syntezę prostaglandyn i wpływając na chemiczne neuroprzekaźniki bólu.

Dane doświadczalne sugerują, że jednocześnie podawany ibuprofen może hamować wpływ małych dawek kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek. W jednym badaniu zaobserwowano zmniejszony wpływ kwasu acetylosalicylowego na tworzenie się tromboksanu lub agregację płytek krwi po zażyciu ibuprofenu w pojedynczej dawce 400 mg w ciągu 8 godzin przed lub 30 minut po podaniu kwasu acetylosalicylowego w postaci o natychmiastowym uwalnianiu (81 mg). Jednak dane te są ograniczone i istnieją również wątpliwości dotyczące odniesienia danych uzyskanych ex vivo do sytuacji klinicznych. Dlatego nie można sformułować konkretnych wniosków odnośnie regularnego stosowania ibuprofenu ani nie uważa się, że sporadyczne przyjmowanie ibuprofenu może mieć istotne skutki kliniczne.

Kodeina jest słabym lekiem przeciwbólowym o działaniu ośrodkowym. Kodeina działa poprzez receptory opioidowe, chociaż wykazuje niskie powinowactwo do tych receptorów, a jej działanie przeciwbólowe spowodowane jest przekształceniem w morfinę. Kodeina uwalnia histaminę o wiele silniej niż morfina.

Kodeina, szczególnie w połączeniu z innymi lekami przeciwbólowymi, takimi jak paracetamol, wykazała skuteczność w ostrym bólu nocyceptywnym.

Różny mechanizm działania ibuprofenu i kodeiny pozwala na zwiększenie działania przeciwbólowego w czasie równoczesnego zastosowania.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Ibuprofen jest związkiem racemicznym i aktywnym enancjomerem jest S(+) ibuprofen.

Wchłanianie

Ibuprofen szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, a biodostępność wynosi 80-90%. Osiąga maksymalne stężenie w surowicy 2 godziny (mediana wartości) po przyjęciu produktu Brufen Plus po posiłku o dużej zawartości tłuszczu.

Kodeina i jej sole wchłaniają się z przewodu pokarmowego i informowano również o wchłanianiu z odbytnicy. Po podaniu doustnym produktu Brufen Plus po posiłku o dużej zawartości tłuszczu maksymalne stężenie w osoczu jest osiągane w ciągu około 1,75 godz. (mediana wartości).

Porównawcze kliniczne badania interakcji i biodostępności produktu Brufen Plus wykazują, że biodostępność produktu złożonego zawierającego ibuprofen i kodeinę jest taka sama jak przyjmowanych osobno substancji czynnych wchodzących w jego skład. Badania te wykazują, że właściwości farmakokinetyczne i biodostępność połączenia tych dwóch substancji nie zmieniają właściwości farmakokinetycznych i biodostępności każdej z substancji czynnych.

Dystrybucja

Ibuprofen w znacznym stopniu wiąże się z białkami osocza (99%). Ibuprofen ma niewielką objętość dystrybucji, która wynosi około 0,12-0,2 l/kg mc. u dorosłych.

Kodeina wiąże się z białkami osocza w niewielkim stopniu (7 do 25%). Objętość dystrybucji wynosi średnio 2,6 l/kg mc., co wskazuje na znaczny stopień przenikania do tkanek. Kodeina przechodzi przez barierę krew-mózg. Stężenia w osoczu nie korelują ze stężeniami w mózgu lub działaniem przeciwbólowym.

Biotransformacja

Ibuprofen jest szybko metabolizowany w wątrobie przy udziale cytochromu CYP450, preferencyjnie izoenzymu CYP2C9, do dwóch głównych nieczynnych metabolitów, 2-hydroksyibuprofenu i 3-karboksyibuprofenu. Po przyjęciu doustnym ibuprofenu, nieco mniej niż 90% doustnej dawki ibuprofenu jest wydalane z moczem jako metabolity powstałe w wyniku przemian oksydacyjnych i ich postaci sprzężone z kwasem glukuronowym. Bardzo niewielka ilość ibuprofenu wydalana jest z moczem w postaci niezmienionej.

Kodeina jest metabolizowana w wątrobie i najważniejszym szlakiem jest N-glukuronidacja. O-demetylacja do morfiny zachodzi za pośrednictwem izoenzymu CYP2D6, a N-demetylacja do norkodeiny - za pośrednictwem izoenzymu CYP3A4. Do innych metabolitów zalicza się normorfinę i hydrokodon.

Eliminacja

Wydalanie ibuprofenu przez nerki jest szybkie i całkowite. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 2 godzin. Wydalanie ibuprofenu jest praktycznie całkowicie zakończone po 24 godzinach od przyjęcia ostatniej dawki.

Kodeina i jej metabolity są wydalane nieomal wyłącznie przez nerki, głównie w postaci sprzężonej z kwasem glukoronowym. Informowano, że okres półtrwania w osoczu wynosi 3 do 4 godzin po podaniu doustnym lub domięśniowym.

Specjalne populacje

Osoby w podeszłym wieku

Jeśli nie występują zaburzenia czynności nerek, różnice w profilu farmakokinetycznym i wydalaniu z moczem między pacjentami młodymi a starszymi są niewielkie i pozbawione znaczenia klinicznego.

Nie wydaje się, aby skuteczność kliniczna kodeiny ulegała zmianie z wiekiem. Osoby w podeszłym wieku są jednak bardziej podatne na wystąpienie pewnych działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Inne specjalne populacje

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z niewielkim zaburzeniem czynności nerek obserwowano zwiększenie stężeń niezwiązanego (S)-ibuprofenu, większe wartości AUC dla (S)-ibuprofenu oraz zwiększenie stosunku wartości AUC enancjomerów (S/R) w porównaniu do zdrowych osób z grup kontrolnych.

U dializowanych pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek, średnia wolna frakcja ibuprofenu wynosiła około 3% w porównaniu do około 1% u zdrowych ochotników. Ciężkie zaburzenia czynności nerek mogą doprowadzić do kumulacji metabolitów ibuprofenu. Znaczenie tego działania nie jest znane. Metabolity można usuwać drogą hemodializy (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4).

Okres półtrwania kodeiny zwiększył się do około 13 godzin u dializowanych pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek w porównaniu do około 4 godzin u zdrowych ochotników, bez wpływu na właściwości farmakodynamiczne. Ciężkie zaburzenia czynności nerek mogą doprowadzić do kumulacji kodeiny i jej metabolitów. Metabolity będące glukuronianami można usunąć drogą hemodializy.

Zaburzenia czynności wątroby

Alkoholowa choroba wątroby z niewielkim do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby nie spowodowała znacznych zmian w parametrach farmakokinetycznych.

U pacjentów z marskością wątroby i umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby (6-10 punktów w skali Childa-Pugha) leczonych racemicznym ibuprofenem obserwowano średnio dwukrotne wydłużenie okresu półtrwania oraz istotnie niższy stosunek wartości AUC enancjomerów (S/R) w porównaniu do zdrowych ochotników, co sugeruje zaburzenie metabolicznego przekształacania (R) ibuprofenu do czynnego enancjomeru (S) ibuprofenu (patrz punkty 4.2, 4.3 i 4.4).

Brak dostępnych badań dotyczących stosowania kodeiny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i dlatego właściwości farmakokinetyczne w tej populacji nie są znane. U pacjentów z marskością wątroby czynność enzymów oksydacyjnych może być zmniejszona i dlatego można przypuszczać, że kodeina nie będzie bardzo skuteczna u tych pacjentów.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nieklinicznych obserwowano tylko wpływ narażenia w zakresie dawek maksymalnych dla ludzi, wskazujący niewielkie odniesienie do zastosowania klinicznego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Brufen Plus zawiera następujące substancje pomocnicze:

-    Rdzeń: karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), celuloza mikrokrystaliczna krzemowana (celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna), leucyna, talk.

-    Otoczka: kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), dyspersja 30%, talk, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, symetykon emulsja i kroskarmeloza sodowa.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Brufen Plus jest pakowany w blistry z folii Aluminium/PVC/PVDC w tekturowym pudełku. Każde pudełko zawiera 30 tabletek powlekanych.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

BGP Products Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 21B 02-676 Warszawa

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

21803

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 17.04.2014 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

02/2015

16

UR/ZM/0028/15 23.02.2015

Brufen Plus