+ iMeds.pl

Brymont 2 mg/mlUlotka Brymont

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Brymont® , krople do oczu 2 mg/ml, roztwór,

Brimonidini tartras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Brymont i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Brymont

3.    Jak stosować lek Brymont

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Brymont

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK BRYMONT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek ma postać kropli do oczu. Każda butelka zawiera 5 ml leku.

Substancj ą czynną w leku Brymont jest winian brimonidyny.

Lek Brymont jest stosowany w celu obniżania ciśnienia w oku, w przebiegu jaskry lub nadciśnienia ocznego (podwyższone ciśnienie w oku).

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BRYMONT

Kiedy nie stosować leku Brymont:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na winian brimonidyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku Brymont (szczegółowe informacje, patrz punkt 6),

- jeśli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy (MAOI), na przykład fenelzynę lub izokarboksazyd, często stosowane w leczeniu depresji,

- jeśli pacjent przyjmuje trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (np. amitryptylinę, imipraminę) lub mianserynę często stosowane w leczeniu depresji,

- jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią,

- jeśli lek ma być stosowany u niemowląt lub dzieci (do 2. roku życia).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Brymont

Przed zastosowaniem leku Brymont, należy poinformować lekarza:

-    o występowaniu obecnie lub w przeszłości depresji, zmniejszonego dopływu krwi do mózgu, chorób serca, zaburzeń ciśnienia tętniczego krwi lub zaburzonego dopływu krwi do kończyn,

-    o występowaniu obecnie lub w przeszłości zaburzeń nereka lub wątroby,

-    o noszeniu miękkich (hydrofilowych) soczewek kontaktowych.

Stosowanie innych leków

Przed zastosowaniem leku Brymont, należy poinformować lekarza lub farmaceutę o występowaniu innych zaburzeń oka. Również w przypadku przyjmowania aktualnie lub niedawno jakichkolwiek innych leków, w szczególności:

-    leków przeciwbólowych (np. paracetamol z kodeiną), uspokajających (tabletek na stres lub ułatwiających zasypianie, np. diazepam, alprazolam), opioidów (np. morfina), barbituranów ( np. fenobarbital) lub regularnego spożywania alkoholu,

-    leków stosowanych w leczeniu depresji (np. fluoksetyna lub paroksetyna), chorób serca (np. digoksyna), lub obniżających ciśnienie tętnicze krwi (np. bendrofluazyd, atenolol, lizynopryl lub rezerpina),

-    prazosyny, leku stosowanego w leczeniu rozrostu gruczołu krokowego,

-    chloropromazyny i metylfenidatu, często stosowanych w leczeniu pewnych chorób układu nerwowego.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty albo o zmianie dawki przyjmowanych leków.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiekolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Należy poinformować lekarza o zaj ściu w ciążę lub planowaniu zaj ścia w ciążę. Lek Brymont można stosować podczas ciąży wyłącznie w przypadku wyraźnego zalecenia lekarza. Nie stosować leku w przypadku karmienia piersią lub zamiaru karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Brymont może u niektórych pacjentów powodować ospałość lub zmęczenie. Może również powodować niewyraźne / zaburzone widzenie. Powyższe działanie może być nasilone w nocy lub przy słabym oświetleniu. Przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn należy odczekać, aż powyższe działania przeminą.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Brymont

Lek Brymont zawiera środek konserwujący, chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka oraz zmianę barwy miękkich soczewek kontaktowych

3    JAK STOSOWAĆ LEK BRYMONT

Lek Brymont należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się lekarzem lub farmaceutą.

Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. W przypadku używania miękkich soczewek kontaktowych, należy wyjąć soczewki przed podaniem leku Brymont, a następnie odczekać 15 minut przed ponownym założeniem soczewek.

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka wynosi jedną kroplę dwa razy na dobę do chorego oka (oczu), w odstępach co około 12 godzin, np. rano i wieczorem.

W przypadku stosowania innych kropli do oczu należy odczekać 5-15 minut przed podaniem innych kropli do oczu.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 17 lat

Leku Brymont nie wolno stosować u dzieci poniżej 2. roku życia.

Lek Brymont nie jest zalecany do stosowania u dzieci (od 2. do 12. roku życia)

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania leku Brymont u młodzieży (12 do 17 lat)

Instrukcje dotyczące stosowania:

Lek Brymont jest przeznaczony wyłącznie do stosowania jako krople do oczu. Nie połykać.

Przed zakropleniem do oczu należy umyć ręce. Zakroplić jedną kroplę leku Brymont do chorego oka w następuj ący sposób:

1.    Odchylić głowę do tyłu i patrzeć do góry.

2.    Delikatnie odciągnąć dolną powiekę, tworząc małą kieszonkę.

3.    Ścisnąć odwrócony do góry dnem pojemnik, zakraplając jedną kroplę do oka.

4. Zamykając chore oko, przycisnąć palec w kąciku oka (od strony nosa) i przytrzymać przez 1 minutę.

5.    Zamknąć szczelnie pojemnik natychmiast po użyciu.

Należy unikać dotykania końcówką kroplomierza do oka lub jakichkolwiek części ciała lub przedmiotów. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Brymont:

Jest mało prawdopodobne, aby zakroplenie większej niż zalecana ilości kropli leku Brymont do oka (oczu), było szkodliwe. Następną dawkę należy zastosować zgodnie ze schematem dawkowania. W przypadku połknięcia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ może to spowodować niskie ciśnienie tętnicze, wysokie ciśnienie tętnicze, osłabienie świadomości, powolną akcj ę serca, osłabione napięcie mięśni, trudności z oddychaniem i niską temperaturę ciała, które mogą wymagać hospitalizacji.

Pominięcie zastosowania leku Brymont:

W przypadku pominięcia dawki, należy jak najszybciej zastosować lek. Jednakże, jeśli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki leku, należy kontynuować stosowanie leku według schematu dawkowania. Dawka nie powinna być większa niż jedna kropla 2 razy na dobę do chorego oka (oczu).

Przerwanie stosowania leku Brymont:

Nie należy przerywać stosowania leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Brymont może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Brymont i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących objawów (ogólna reakcja alergiczna):

•    obrzęk twarzy, języka lub gardla

•    trudności z przełykaniem

•    wysypka lub trudności z oddychaniem

Bardow częste działania niepożądane (więcej niż 1 przypadek na 10 pacjentów):

•Reakcja alergiczna ze strony oka, pęcherzyki lub białe plamki na przedniej części oka, niewyrażne widzenie, zaczerwienienie oka, uczucie palenia, kłucia, uczucie obecności ciała obcego w oku lub świąd

•Ból głowy, suchość w ustach, uczucie zmęczenia i senność

Częste działania niepożądanie (więcej niż 1 przypadek na 100 pacjentów i mniej niż 1 na 10 pacjentów):

•    Zmiany na powierzchni oka, zaczerwienienie, obrzęk, ból lub nadmierna wrażliwość oka lub powieki, zaburzone widzenie, zlepione powieki, wrażliwość na światło, podrażnienie, suchość oczu, łzawienie, zbielenie przedniej części oka.

• Zawroty głowy, objawy przypominaj ące przeziębienie, zaburzenia żolądka i jelit, zaburzenia smaku lub ogólne osłabienie

Niezbyt częste działania niepożądane (więcej niż 1 przypadek na 1000 pacjentów i mniej niż 1 na 100 pacjentów) :

Depresja, palpitacje serca, zmiany częstości akcji serca, suchość w nosie i ogólna reakcja alergiczna

Rzadkie działania niepożądane (więcej niż 1 na 10.000 pacjentów i mniej niż 1 na 1000 pacjentów): •Duszność

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mniej niż 1 przypadek na 10.000 pacjentów):

•Stan zapalny wewnątrz oka lub zmniejszenie wielkości źrenicy

•Bezsenność, omdlenia i wysokie lub niskie ciśnienie krwi

Niektóre z powyższych działań mogą być spowodowane alergią na jeden ze składników leku Brymont.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BRYMONT

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku, jeśli plomba na butelce jest uszkodzona przed pierwszym użyciem.

Nie stosować leku Brymont po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki i opakowaniu kartonowym. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Nie należy stosować jednej butelki przez dłużej niż 28 dni po pierwszym otwarciu, nawet jeśli butelka nie jest pusta.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony ochrony przed światłem.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Brymont

-    Substancją czynną leku Brymont jest brimonidyny winian 2,0 mg/ml, co odpowiada brimonidynie 1,3 mg/ml.

-    Ponadto lek zawiera alkohol poliwinylowy, sodu cytrynian dwuwodny, kwas cytrynowy jednowodny, sodu chlorek, benzalkoniowy chlorek (środek konserwujący), kwas solny 1N lub sodu wodorotlenek 1N (do ustalenia pH), wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Brymont i co zawiera opakowanie

Lek Brymont to przejrzysty zielonkawo-żółty lub jasno zielonkawo-żółty roztwór w plastykowej butelce zawierającej 5 ml roztworu.

Lek Brymont jest dostępny w tekturowych pudełkach po 1 lub 2 butelki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Blumont Pharma Ltd.

23 Moortown Close Grantham NG31 9GG Wielka Brytania

Wytwórca:

Farmigea S.p.A Via G B. Oliva, 6/8 56121 Pisa, Włochy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Finlandia............................................................Brymont


Polska...............................................................Brymont

Wielka Brytania................................................... Brymont

Włochy............................................................ Glaubrim

Data zatwierdzenia ulotki: 2012.08.21

Blumont Pharma Ltd. 1.3.1 06 PIL Polish (9000488 February 2013) Page 5/5

Brymont

Charakterystyka Brymont

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Brymont 2 mg/ml krople do oczu, roztwór

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml roztworu zawiera 2,0 mg winianu brimonidyny, co odpowiada 1,3 mg brimonidyny. Substancja pomocnicza: chlorek benzalkoniowy 0,05 mg/ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Krople do oczu, roztwór.

Przejrzysty, zielonkawo-żółty lub lekko zielonkawo-żółty roztwór.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Obniżanie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub z nadciśnieniem ocznym.

-    W monoterapii u pacjentów, u których miejscowe stosowanie beta-adrenolityków jest przeciwwskazane.

-    W leczeniu wspomagaj ącym z innymi lekami obniżaj ącymi ciśnienie śródgałkowe, w przypadku nieuzyskania docelowego ciśnienia śródgałkowego przy pomocy jednego leku (patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Zalecane dawkowanie u dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku)

Zalecana dawka wynosi jedną kroplę produktu leczniczego Brymont do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, w odstępach co około 12 godzin. Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Podobnie jak w przypadku innych kropli do oczu, w celu uniknięcia możliwej absorpcji ogólnoustrojowej, zaleca się uciśnięcie woreczka łzowego w kącie szpary powiekowej (ucisk punktowy) przez jedną minutę, natychmiast po zakropleniu każdej kropli.

W przypadku stosowania więcej niż jednego leku okulistycznego, należy zachować 5 do 15 minut przerwy pomiędzy podaniem każdego z leków.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek i wątroby

Produkt leczniczy Brymont powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem młodzieży (12 do 17 lat).

Produkt leczniczy Brymont nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat i jest przeciwwskazany u noworodków i niemowląt (patrz punkty 4.3, 4.4 i 4.9). Stwierdzono, że u noworodków

mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane. Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego Brymont u dzieci.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

-    Noworodki i niemowlęta (patrz punkt 4.8).

-    Pacjenci przyjmujący inhibitor monoaminooksydazy (MAO) oraz pacjenci przyjmujący leki przeciwdepresyjne wpływające na przekaźnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz mianseryna).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas leczenia dzieci w wieku od 2 lat, szczególnie w wieku 2-7 lat i/lub o masie ciała < 20 kg oraz dokładnie monitorować ze względu na dużą częstość występowania senności (patrz punkt 4.8).

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężką lub niestabilną i niewyrównaną chorobą układu krążenia. W badaniach klinicznych u niektórych pacjentów (12,7%) przyjmujących produkt leczniczy Brymont występowały reakcje typu alergicznego ze strony oczu (szczegółowe dane, patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy odstawić produkt leczniczy Brymont.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Brymont u pacjentów z depresją, zaburzeniami krążenia mózgowego lub wieńcowego, zespołem Raynauda, niedociśnieniem ortostatycznym lub zapaleniem zakrzepowo-zarostowym naczyń krwionośnych.

Ponieważ nie badano stosowania produktu leczniczego Brymont u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, należy zachować ostrożność podczas stosowania leku w tych grupach pacjentów.

Środek konserwujący znajdujący się w produkcie leczniczym Brymont, chlorek benzalkoniowy, może powodować podrażnienie oka. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed podaniem leku należy wyjąć soczewki kontaktowe i odczekać 15 minut przed ich ponownym założeniem. Produkt leczniczy może powodować zmiany barwy miękkich soczewek kontaktowych.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Mimo że nie przeprowadzono badań specyficznych interakcji lekowych z produktem leczniczym Brymont, należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia działania addycyjnego lub nasilenia działania z lekami hamuj ącymi czynność ośrodkowego układu nerwowego (alkohol, barbiturany, opioidy, leki uspokajaj ące i znieczulające).

Brak dostępnych danych dotyczących stężenia krążących katecholamin po podaniu produktu leczniczego Brymont. Jednakże zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów przyjmujących leki, które mogą wpływać na metabolizm i wychwyt krążących amin, np. trójpierścieniowe środki antydepresyjne, inhibitory monoaminooksydazy, chlorpromazynę, metylofenidat, rezerpinę.

Po podaniu produktu leczniczego Brymont, u niektórych pacjentów obserwowano klinicznie nieznaczące obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Zaleca się ostrożność w przypadku skojarzonego stosowania leków przeciwnadciśnieniowych i/lub glikozydów nasercowych z produktem leczniczym Brymont.

Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku rozpoczynania (lub zmiany dawki) leku układowego podawanego w skojarzeniu (bez względu na postać farmaceutyczną), który może powodować interakcje z agonistami a-adrenergicznymi lub zakłócać ich działanie, tj. agonistów lub antagonistów receptora adrenergicznego (np. izoprenaliny, prazosyny).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku podczas ciąży u ludzi. W badaniach na zwierzętach winian brimonidyny nie powodował żadnych działań teratogennych. U królików winian brimonidyny w stężeniu osoczowym większym, niż obserwowane podczas leczenia u ludzi, powodował podwyższone ryzyko utraty wczesnej ciąży oraz pourodzeniowe opóźnienie wzrostu. Produkt leczniczy Brymont może być stosowany podczas ciąży tylko w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Nie wiadomo, czy brimonidyna jest wydzielana w mleku matki. Lek jest wydzielany w mleku u szczurów. Produktu leczniczego Brymont nie należy podawać kobietom karmiącym piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Brymont może powodować zmęczenie i/lub ospałość, które mogą upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Produkt leczniczy Brymont może powodować niewyraźnie i (lub) nieprawidłowe widzenie, które mogą upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, szczególnie w nocy lub przy ograniczonym oświetleniu. Przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy odczekać, aż powyższe objawy ustąpią.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi leku są suchość błon śluzowych jamy ustnej, przekrwienie spojówek oraz uczucie pieczenia/kłucia, występujące u 22 do 25% pacjentów. Działania niepożądane są na ogół przemijaj ące i rzadko o ciężkości wymagaj ącej odstawienia leku.

W badaniach klinicznych objawy reakcji alergicznych ze strony oczu występowały u 12,7% pacjentów (powodując odstawienie leku przez 11,5% pacjentów); u większości pacjentów powyższe działania niepożądane występowały pomiędzy 3 i 9 miesiącem leczenia.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się znaczeniem. Klasyfikacja częstości występowania działań niepożądanych jest prowadzona według następującej skali: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (<1/10.000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10.000), nie znane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: układowe reakcje alergiczne

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: depresja Bardzo rzadko: bezsenność

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: ból głowy, ospałość Często: zawroty głowy, zaburzenia smaku Bardzo rzadko: omdlenia

Zaburzenia oka

Bardzo często:

-    podrażnienie oka, w tym reakcje alergiczne (przekrwienie, uczucie palenia i kłucia, świąd, uczucie obecności ciała obcego w oku, pęcherzykowe zapalenie spojówek)

-    niewyraźne widzenie Często:

- miejscowe podrażnienie (przekrwienie i obrzęk powieki, zapalenie powieki, obrzęk i wydzielina ze spojówki, ból i łzawienie oka)

-    światłowstręt

-    nadżerka rogówki, powierzchniowe punkcikowate zapalenie rogówki

-    suchość oka

-    zbielenie spojówek

-    zaburzenia widzenia

-    zapalenie spojówki Bardzo rzadko:

-    zapalenie tęczówki (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka)

-    zwężenie źrenicy

Zaburzenia serca

Niezbyt często: kołatanie, arytmia (w tym rzadkoskurcz i częstoskurcz)

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko: nadciśnienie, niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: objawy ze strony górnych dróg oddechowych Niezbyt często: suchość błony śluzowej nosa Rzadko: duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: suchość w jamie ustnej Często: objawy ze strony żołądka i jelit

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: zmęczenie Często: astenia

W przypadku stosowania brimonidyny jako części leczenia wrodzonej jaskry, u noworodków i niemowląt przyjmuj ących brimonidynę obserwowano objawy przedawkowania leku, takie jak utrata przytomności, niedociśnienie, hipotonia, rzadkoskurcz, hipotermia, sinica oraz bezdech (patrz punkt 4.3).

W badaniu fazy III z okresem obserwacji 3 miesięcy, z udziałem dzieci w wieku 2-7 lat z jaskrą, która była niewystarczająco wyrównana za pomocą beta-adrenolityków, opisywano wysoką częstość występowania ospałości (55%) w związku ze stosowaniem brimonidyny w leczeniu wspomagającym. U 8% dzieci działanie to było ciężkie i prowadziło do odstawienia leku u 13% dzieci. Częstość występowania ospałości malała wraz z wiekiem i była najniższa w grupie dzieci w wieku 7 lat (25%), ale była bardziej związana z masą ciała, występując częściej u dzieci o masie ciała <20 kg (63%) w porównaniu z dziećmi o masie ciała >20 kg (25%) (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie do oka (oczu):

Przedawkowanie leku podawanego do oka (oczu) jest mało prawdopodobne. Nie opisywano przypadków przedawkowania u dorosłych. Jednakże objawy przedawkowania brimonidyny (w tym utratę przytomności, niedociśnienie, hipotonię, rzadkoskurcz, hipotermię, sinicę oraz bezdech) opisywano u noworodków i niemowląt przyjmuj ących brimonidynę w leczeniu wrodzonej jaskry.

Przedawkowanie układowe z powodu nieumyślnego spożycia:

Zgłoszono dwa przypadki działań niepożądanych po nieumyślnym spożyciu 9-10 kropel brimonidyny u osób dorosłych. U pacjentów wystąpił epizod niedociśnienia, po którym w jednym przypadku nastąpiło nadciśnienie „z odbicia” po około 8 godzinach po przedawkowaniu. U obu pacjentów opisywano pełny powrót do zdrowia w ciągu 24 godzin. Nie obserwowano działań niepożądanych u trzeciego pacjenta, po doustnym przyj ęciu nieznanej dawki brimonidyny.

Doniesienia o ciężkich działaniach niepożądanych po nieumyślnym spożyciu brimonidyny przez dzieci zostały opublikowane lub zgłoszone do firmy Allergan. U pacjentów występowały objawy hamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego, zazwyczaj chwilowa śpiączka lub częściowa utrata przytomności, hipotonia, rzadkoskurcz, hipotermia oraz bezdech, które wymagały przyj ęcia na oddział intensywnej terapii oraz intubacji, w razie konieczności. U wszystkich pacjentów nastąpiła pełna poprawa, na ogół w ciągu 6-24 godzin.

Po doustnym przedawkowaniu innych agonistów receptorów alfa-2-adrenergicznych opisywano objawy, takie jak niedociśnienie, astenia, wymioty, letarg, sedacja, rzadkoskurcz, arytmia, zwężenie źrenicy, bezdech, hipotonia, hipotermia, depresja oddechowa oraz napad padaczkowy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w jaskrze, kod ATC: S01EA 05.

Brimonidyna jest agonistą receptora alfa-2-adrenergicznego, który jest 1000-krotnie bardziej selektywny w stosunku do receptora alfa-2-adrenergicznego niż alfa-1-adrenergicznego. Powyższa selektywność powoduje brak rozszerzenia źrenicy oraz zwężenia mikronaczyń związanych z heteroprzeszczepami siatkówki u ludzi.

Miejscowe podanie winianu brimonidyny obniża ciśnienie śródgałkowe u ludzi wykazując minimalne oddziaływanie na układ krążenia i parametry czynności płuc.

Ograniczone dane u pacjentów z astmą oskrzelową nie wskazują na żadne działania niepożądane.

Brimonidyna wykazuje szybki początek działania, a maksymalne działanie obniżające ciśnienie śródgałkowe obserwowano w ciągu dwóch godzin po podaniu leku. W dwóch badaniach trwających 1 rok, brimonidyna obniżała ciśnienie śródgałkowego średnio o około 4-6 mm Hg.

Badania fluorofotometryczne na zwierzętach i u ludzi wskazuj ą na podwójny mechanizm działania winianu brimonidyny. Uważa się, że brimonidyna może obniżać ciśnienie śródgałkowe poprzez zmniej szanie tworzenia się cieczy wodnistej oka i nasilenie odpływu z błony naczyniowej i twardówki.

Badania kliniczne wskazują, że brimonidyna jest skuteczna w skojarzeniu z miejscowymi beta-adrenolitykami. Badania o krótszym czasie trwania również wskazują, że brimonidyna wywiera klinicznie znaczące działanie addycyjne w skojarzeniu z trawoprostem (6 tygodni) i latanoprostem (3 miesiące).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

a) Ogólna charakterystyka

Po podawaniu do oka (oczu) roztworu 0,2% dwa razy na dobę, przez 10 dni, stężenia leku w osoczu były małe (średnie Cmax = 0,06 ng/ml). Po wkropleniu wielokrotnym (2 razy na dobę przez 10 dni) obserwowano niewielką akumulację leku we krwi. Pole powierzchni pod krzywą stężenia w osoczu w zależności od czasu w okresie 12 godzin, w stanie nasycenia (AUC0_i2godz.) wynosiło 0,31 ng-godz./ml, w porównaniu do 0,23 ng-godz./ml po pierwszej dawce. Średni pozorny półokres trwania w krążeniu układowym u ludzi po podaniu miejscowym wynosił około 3 godziny.

Wiązanie brimonidyny z białkami osocza po podaniu miejscowym u ludzi wynosi około 29%.

Brimonidyna wiąże się odwracalnie z melaniną w tkankach oka, in vitro oraz in vivo. Po 2 tygodniach zakraplania do oka, stężenia brimonidyny w tęczówce, ciele rzęskowym oraz naczyniówce i siatkówce oka były 3- do 17-krotnie większe niż stężenia po podaniu pojedynczej dawki. W przypadku braku melaniny nie dochodzi do akumulacji leku.

Znaczenie wiązania z melaniną u ludzi jest niejasne. Jednakże w badaniu biomikroskopowym oczu u pacjentów przyjmuj ących brimonidynę przez okres do jednego roku nie obserwowano znaczących działań niepożądanych ze strony oka. Nie stwierdzono również istotnego działania toksycznego oka podczas trwaj ącego 1 rok badania bezpieczeństwa stosowania u małp, którym podawano dawkę winianu brimonidyny około czterokrotnie większą niż dawka zalecana.

Po podaniu doustnym u ludzi, brimonidyna jest dobrze wchłaniana i szybko eliminowana. Większa część dawki (około 75%) była wydalana w postaci metabolitów z moczem w ciągu pięciu dni. Nie stwierdzono obecności leku w postaci niezmienionej w moczu. Badania in vitro, na zwierzęcej i ludzkiej wątrobie, wskazują, że metabolizm przebiega w znacznym stopniu za pośrednictwem oksydazy aldehydowej i cytochromu P450. Tym samym, eliminacja ogólnoustrojowa przebiega, jak się wydaje, głównie za pośrednictwem metabolizmu w wątrobie.

Właściwości farmakokinetyczne:

Po jednokrotnym podaniu miejscowym leku o stężeniu 0,08%, 0,2% oraz 0,5% nie obserwowano znaczącego odchylenia Cmax w osoczu oraz AUC od proporcjonalności względem dawki.

b) Charakterystyka u pacjentów Charakterystyka u pacjentów w podeszłym wieku:

Cmax, AUC oraz pozorny okres półtrwania brimonidyny są zbliżone u osób w podeszłym wieku (65 lat lub powyżej) po podaniu jednokrotnym w porównaniu z młodymi dorosłymi, co wskazuje na to, że układowe wchłanianie i eliminacja nie zależą od wieku.

Dane z 3-miesięcznego badania klinicznego, obejmującego pacjentów w podeszłym wieku, wskazują, że układowa ekspozycja na brimonidynę była bardzo mała.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniaj ą żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Alkohol poliwinylowy Sodu cytrynian, dwuwodny Kwas cytrynowy, jednowodny Sodu chlorek Benzalkoniowy chlorek Kwas solny 1N do ustalenia pH Sodu wodorotlenek do ustalenia pH Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Przed otwarciem: 3 lata.

Po otwarciu: należy zużyć w ciągu 28 dni.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać butelkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Biała butelka z LDPE z białym kroplomierzem z LDPE oraz niebieską zakrętką z HDPE lub biała butelka z LDPE z przejrzystym kroplomierzem (LDPE) i białą zakretką (HDPE).zawierająca 5 ml przejrzystego zielonkawo-żółtego lub jasno zielonkawo-żółtego roztworu.

Butelki zawierające 5 ml w opakowaniach po 1 lub 2 sztuki.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

Blumont Pharma Ltd, 23 Moortown Close, Grantham,

Lincs NG31 9GG Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 18235

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /

DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

2011.06.02

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2013.02.21

Blumont Pharma Ltd. 1.3.1-08 SPC Polish (9000488 variation to Blumont contact details February 2013) Page 8/8

Brymont