+ iMeds.pl

Budenofalk 3 mgUlotka Budenofalk

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Budenofalk

3 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

Budesonidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Budenofalk w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Budenofalk

3.    Jak stosować lek Budenofalk

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Budenofalk

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Budenofalk i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Budenofalk jest budesonid, który jest glikokortykosteroidem o silnym działaniu przeciwzapalnym. Budenofalk jest lekiem działającym miejscowo, stosowanym w leczeniu chorób zapalnych jelit i wątroby.

Wskazania do stosowania

   Choroba Leśniowskiego-Crohna o łagodnym i umiarkowanym nasileniu obejmująca jelito kręte i (lub) okrężnicę wstępującą.

•    Kolagenowe zapalenie jelita grubego z objawami przewlekłej wodnistej biegunki.

•    Autoimmunologiczne zapalenie wątroby

Uwaga:

Stosowanie leku Budenofalk u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna obejmującą górny odcinek przewodu pokarmowego nie jest celowe. Objawy pozajelitowe choroby dotyczące skóry, oczu i stawów nie reagują na działanie leku Budenofalk, ponieważ działa on miejscowo w jelicie.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Budenofalk Kiedy nie stosować leku Budenofalk:

Nie należy stosować leku Budenofalk w przypadku:

-    nadwrażliwości na budezonid lub inny składnik leku;

-    miejscowych zakażeń bakteryjnych, grzybiczych, wirusowych w obrębie jelita;

-    marskości wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza o przebytych lub występujących aktualnie następujących chorobach:

•    gruźlica, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, osteoporoza, choroba wrzodowa, jaskra, zaćma oraz u pacjentów z wywiadem rodzinnym w kierunku cukrzycy lub jaskry.

•    zakażenia: zahamowanie odpowiedzi immunologicznej i osłabienie czynności układu odpornościowego zwiększa ryzyko wystąpienia zakażenia oraz stopień ciężkości jego przebiegu. Często choroba zakaźna może się objawiać w nietypowy sposób, a ciężkie zakażenia jak posocznica czy gruźlica mogą być długo zamaskowane i dlatego rozpoznanie stawiane jest często już w zaawansowanym stadium choroby.

•    ospa wietrzna lub odra mogą mieć ciężki przebieg, a nawet okazać się śmiertelne u osób stosujących lek Budenofalk. Pacjenci, którzy nie chorowali wcześniej na ospę wietrzną lub odrę powinni unikać kontaktów z osobami chorymi na ospę wietrzną, półpasiec lub odrę, a w razie zachorowania bezzwłocznie zgłosić się do lekarza. Po potwierdzeniu rozpoznania ospy wietrznej lub odry, konieczna jest specjalistyczna opieka i natychmiastowe leczenie.

W trakcie stosowania leku Budenofalk nie należy poddawać się szczepieniom z użyciem żywych szczepionek! Skuteczność innych szczepionek może być zmniejszona. Przed wykonaniem szczepienia należy zasięgnąć opinii lekarza.

W razie planowanego zabiegu chirurgicznego lub narażenia na innego rodzaju stres może być konieczne dodatkowe podanie glikokortykosteroidów działających ogólnoustrojowo, ponieważ lek Budenofalk hamuje prawidłową odpowiedź organizmu człowieka na stres.

Leku Budenofalk nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ stężenie glikokortykosteroidów we krwi może ulec zwiększeniu.

Zamiana steroidów o działaniu ogólnoustrojowym (w całym organizmie człowieka) na miejscowo działający lek Budenofalk może spowodować ponowne wystąpienie objawów choroby ze względu na zmniejszenie stężenia steroidów we krwi.

Podczas leczenia autoimmunologicznego zapalenia wątroby lekiem Budenofalk należy regularnie badać stężenie aminotransferaz (AlAT, AspAT) w surowicy.

W czasie leczenia lekiem Budenofalk nie stosować leków zawierających ketokonazol, klarytromycynę itp. -patrz poniżej - Inne leki i Budenofalk.

Dzieci i młodzież

Ze względu na brak dostatecznych danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku Budenofalk u dzieci, leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Budenofalk

Poniżej wymienione są leki, które wpływają na działanie leku Budenofalk oraz leki, których działanie może ulec zmianie pod wpływem leku Budenofalk.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Glikozydy naparstnicy:

Podczas jednoczesnego stosowania glikozydów naparstnicy i budezonidu, działanie glikozydów naparstnicy może być nasilone przez niedobór potasu.

Leki moczopędne:

Podczas jednoczesnego stosowania leków moczopędnych i budezonidu, wydalanie potasu może być zwiększone.

Leki takie jak: ketokonazol, itrakonazol, rytonawir, troleandomycyna, erytromycyna, klarytromycyna i cyklosporyna mogą nasilać działanie leku Budenofalk.

Karbamazepina oraz ryfampicyna mogą osłabiać działanie budezonidu, dlatego lekarz może zlecić skorygowanie dawki leku.

Jednoczesne stosowanie cymetydyny i budezonidu może powodować nieznaczne zwiększenie stężenia budezonidu w osoczu krwi.

Jednoczesne stosowanie omeprazolu nie wpływa na działanie budezonidu.

Leki takie jak: cholestyramina oraz leki zobojętniające kwas solny mogą osłabiać działanie leku Budenofalk. Dlatego leki te należy przyjmować w odstępie co najmniej dwóch godzin.

U kobiet przyjmujących estrogeny lub doustne środki antykoncepcyjne zgłaszano zwiększenie stężenia i nasilenie działania kortykosteroidów. Nie obserwowano takiej interakcji przy stosowaniu złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych o małej dawce hormonów.

Podczas jednoczesnego stosowania etynyloestradiolu (składnik tabletek antykoncepcyjnych) i budezonidu lekarz może zlecić skorygowanie dawki.

Budenofalk z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie przyjmować leku Budenofalk razem z sokiem grejpfrutowym.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Budenofalk u kobiet w wieku rozrodczym należy wykluczyć ewentualną ciążę, a podczas terapii stosować skuteczne środki antykoncepcyjne. Leku Budenofalk nie należy stosować u kobiet w ciąży, szczególnie w okresie pierwszych trzech miesięcy, chyba że lekarz zleci inaczej.

Ze względu na brak danych o przenikaniu budezonidu do mleka matki, nie zaleca się karmienia piersią podczas terapii lekiem Budenofalk.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie zaobserwowano wpływu leku na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.

Lek Budenofalk zawiera sacharozę i laktozę

Jedna tabletka leku Budenofalk zawiera 300 mg sacharozy i 12 mg laktozy.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dawkowanie:

Choroba Leśniowskiego i Crohna:

Dorośli (w wieku powyżej 18 lat):

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy przyjmować 1 kapsułkę leku Budenofalk (zawierającą 3 mg budezonidu) trzy razy na dobę (rano, w południe i wieczorem).

Kolagenowe zapalenie jelita grubego:

Dorośli (w wieku powyżej 18 lat):

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy przyjmować 3 kapsułki leku Budenofalk (zawierające razem 9 mg budezonidu) raz na dobę rano.

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby:

Dorośli (w wieku powyżej 18 lat)

Leczenie w przypadku ostrego zapalenia:

Jedna kapsułka trzy razy dziennie (rano, w południe i wieczorem), chyba że lekarz zaleci inaczej.

W zależności od wyników badań laboratoryjnych lekarz zdecyduje o długości terapii.

Utrzymanie leczenia:

Jedna kapsułka dwa razy dziennie (rano i wieczorem), chyba że lekarz zaleci inaczej.

W zależności od wyników laboratoryjnych lekarz zdecyduje o długości terapii.

Budenofalk powinien być przepisany razem z azatiopryną, lekiem redukującym immunologiczną odpowiedź organizmu.

Dzieci i młodzież - w wieku poniżej 18 lat (wszystkie wskazania)

Nie podawać leku Budenofalk dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Istnieje jedynie niewielka ilość danych na temat stosowania tego leku u młodzieży w wieku_powyżej 12 lat.

W jaki sposób i kiedy należy przyjmować lek Budenofalk

Kapsułki należy połykać w całości około 30 minut przed posiłkiem i popić dużą ilością płynu (np. szklanką wody).

Czas trwania leczenia:

O czasie leczenia zadecyduje lekarz.

Choroba Leśniowskiego i Crohna i kolagenowe zapalenie jelita grubego:

Czas trwania leczenia nie powinien być dłuższy niż 8 tygodni.

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby:

W zależności od wyników badań krwi oraz biopsji wątroby, lekarz zdecyduje o długości i intensywności leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Budenofalk

Dotychczas nie obserwowano żadnych przypadków przedawkowania budezonidu. W związku z właściwościami substancji czynnej budezonid, przedawkowanie prowadzące do objawów toksycznych jest mało prawdopodobne.

Pominięcie zastosowania leku Budenofalk

Należy kontynuować leczenie bez zmian (następna dawka leku nie musi być modyfikowana).

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Nie należy nagle przerywać stosowania leku Budenofalk. W razie konieczności lekarz może zlecić stopniowe odstawianie leku poprzez zmniejszanie dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niekiedy mogą wystąpić działania niepożądane takie jak podczas podawania glikokortykosteroidów działających ogólnie (zespół Cushinga - zespół objawów chorobowych występujących po długotrwałym podawaniu glikokortykosteroidów; patrz: Zaburzenia metabolizmu i odżywiania). Ich występowanie zależy od stosowanych dawek, czasu trwania leczenia, równoczesnego lub wcześniejszego leczenia innymi glikokortykosteroidami oraz indywidualnej wrażliwości pacjenta.

Poniżej zostały wymienione działania niepożądane, które mogą wystąpić podczas stosowania leku Budenofalk. Występują one rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów:

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

wysypka alergiczna, rozstępy skórne, wybroczyny, wylewy krwawe, trądzik posteroidowy, upośledzone gojenie ran, kontaktowe zapalenie skóry

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

osłabienie mięśni, osteoporoza, aseptyczna martwica kości (kości udowej i głowy kości ramiennej)

Zaburzenia oka: jaskra, zaćma

Zaburzenia psychiczne: depresja, drażliwość, euforia

Zaburzenia żołądka i jelit:

dolegliwości żołądkowe, owrzodzenie dwunastnicy, zapalenie trzustki

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

zespół Cushinga: twarz księżycowata, otyłość brzuszna, upośledzenie tolerancji węglowodanów, cukrzyca, zatrzymanie sodu z tworzeniem obrzęków, utrata potasu, niedoczynność lub zanik kory nadnerczy, opóźnienie wzrostu u dzieci, zaburzenia wydzielania hormonów płciowych (brak miesiączki, nadmierne owłosienie, impotencja)

Zaburzenia naczyniowe:

nadciśnienie tętnicze, zwiększone ryzyko zakrzepicy, zapalenie naczyń (po odstawieniu leku długotrwale stosowanego)

Zaburzenia układu immunologicznego:

zaburzenia odpowiedzi immunologicznej (zwiększone ryzyko zakażeń)

Podczas zamiany glikokortykosteroidów działających ogólnie na miejscowo działający budezonid mogą nasilić się lub ponownie pojawić objawy pozajelitowe choroby Leśniowskiego-Crohna (szczególnie dotyczące skóry i stawów).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Budenofalk

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Trwałość leku Budenofalk wynosi 3 lata.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Budenofalk

-    Substancją czynną leku jest budezonid

1 kapsułka zawiera jako substancję czynną: 3 mg budezonidu.

-    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to:

sacharoza ziarenka (sacharoza + skrobia kukurydziana), laktoza jednowodna, powidon K25,

Eudragit L, Eudragit S, Eudragit RS, Eudragit RL, trójetylu cytrynian, talk, żelatyna, dwutlenek tytanu (E171), erytrozyna (E127), czerwony tlenek żelaza (E172), czarny tlenek żelaza (E172), laurylosiarczan sodu, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Budenofalk i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawierające 10, 50 lub 100 kapsułek dojelitowych pakowanych w blistry (po 10 kapsułek w blistrze).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Dr. Falk Pharma GmbH Leinenweberstrasse 5 79108 Freiburg Niemcy

tel +49 (0) 761 / 1514-0 faks +49(0) 761 / 1514-321

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Ewopharma AG Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 36/16 00 - 116 Warszawa, tel. (22) 620 11 71

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Budenofalk

Charakterystyka Budenofalk

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Budenofalk, 3 mg, kapsułki dojelitowe, twarde

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna kapsułka zawiera 3 mg budezonidu

oraz substancje pomocnicze, w tym: 300 mg sacharozy i 12 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka dojelitowa, twarda Wygląd: kapsułka koloru różowego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Choroba Leśniowskiego i Crohna o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, obejmująca jelito kręte i (lub) okrężnicę wstępującą.

• Kolagenowe zapalenie jelita grubego.

•    Autoimmunologiczne zapalenie wątroby

Uwaga:

Leczenie produktem Budenofalk 3 mg u pacjentów z chorobą Leśniowskiego i Crohna, obejmującą górny odcinek przewodu pokarmowego, jak się wydaje, nie jest celowe.

Objawy pozajelitowe choroby dotyczące skóry, oczu i stawów nie reagują na działanie produktu Budenofalk 3 mg, ponieważ lek działa miejscowo w jelicie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania Dawkowanie:

Choroba Leśniowskiego i Crohna:

Dorośli:

Zalecana dawka to 1 kapsułka (zawierająca 3 mg budezonidu) trzy razy na dobę (rano, w południe i wieczorem), na około pół godziny przed posiłkami.

Kolagenowe zapalenie jelita grubego:

Zalecana dzienna dawka to trzy kapsułki (zawierająca 9 mg budezonidu) raz na dobę rano około pół godziny przed śniadaniem.

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby:

Indukcja remisji (dorośli w wieku >18 lat):

W celu indukcji remisji (tzn. normalizacji podwyższonych parametrów laboratoryjnych) zalecaną dawką jest 1 kapsułka (zawierająca 3 mg budezonidu) 3 razy dziennie (rano, w południe i wieczorem; co odpowiada całkowitej dawce dobowej budezonidu wynoszącej 9 mg).

Utrzymanie remisji (dorośli w wieku > 18 lat):

Po uzyskaniu remisji zalecaną dawką jest 1 kapsułka (zawierająca 3 mg budezonidu) dwa razy dziennie (1 kapsułka rano i 1 kapsułka wieczorem; co odpowiada całkowitej dawce dobowej budezonidu wynoszącej 6 mg).

Jeśli podczas leczenia podtrzymującego wystąpi wzrost stężenia aminotransferaz_ALAT i (lub) ASPAT, dawkę należy zwiększyć do 3 kapsułek dziennie (co odpowiada całkowitej dawce dobowej budezonidu wynoszącej 9 mg), zgodnie z zaleceniami dla indukcji remisji.

U pacjentów tolerujących azatioprynę leczenie budezonidem w celu indukcji i utrzymania remisji powinno być połączone z azatiopryną.

Wszystkie wskazania Dzieci:

Nie należy podawać produktu Budenofalk 3 mg dzieciom w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak wystarczającego doświadczenia i możliwość wystąpienia podwyższonego ryzyka zahamowania czynności kory nadnerczy w tej grupie wiekowej.

Młodzież:

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności produktu Budenofalk 3 mg u dzieci w wieku 12-18 lat. Dostępne dane dotyczące młodzieży (12-18 lat) z chorobą Leśniowskiego i Crohna lub autoimmunologicznego zapalenia wątroby (ang. AIH) są opisane w punktach 4.8 i 5.1, lecz podanie zaleceń dotyczących dawkowania jest niemożliwe.

Sposób podawania:

Kapsułki należy przyjmować przed posiłkami, połykać w całości i popijać dużą ilością płynu (np. szklanką wody).

Pacjenci, którzy mają trudność z połykaniem kapsułek mogą je otwierać i przyjmować granulki oporne na działanie soku żołądkowego z dużą ilością płynu. Nie wpływa to niekorzystnie na skuteczność produktu Budenofalk 3 mg.

Czas trwania terapii:

Choroba Leśniowskiego i Crohna, kolagenowe zapalenie jelita grubego Czas trwania leczenia na ogół wynosi 8 tygodni.

Zwykle pełny efekt działania uzyskuje się po 2 - 4 tygodniach.

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby:

W celu indukcji remisji należy podawać dawkę dobową wynoszącą 9 mg aż do momentu uzyskania remisji. W celu utrzymania remisji należy podawać całkowitą dawkę dobową budezonidu wynoszącą 6 mg. Leczenie mające na celu utrzymanie remisji w autoimmunologicznym zapaleniu wątroby powinno być kontynuowane przez przynajmniej 24 miesiące. Można je zakończyć jedynie wówczas, gdy stale utrzymywana jest remisja biochemiczna, a biopsja wątroby nie wykazuje objawów stanu zapalnego.

Zakończenie terapii:

Nie należy nagle przerywać stosowania produktu Budenofalk 3 mg. Lek należy odstawiać powoli, stopniowo zmniejszając dawkę. W pierwszym tygodniu dawkę należy zmniejszyć

do dwóch kapsułek na dobę (jedna rano, jedna wieczorem). W drugim tygodniu przyjmować tylko jedną kapsułkę rano. W następnym tygodniu przerwać terapię.

4.3    Przeciwwskazania

Produktu Budenofalk nie wolno stosować w następujących okolicznościach:

-    nadwrażliwość na budezonid lub inny składnik produktu;

-    miejscowe zakażenia jelit (bakteryjne, pełzakowe, grzybicze, wirusowe);

-    marskość wątroby z objawami nadciśnienia wrotnego, np. występująca w późnym stadium pierwotnej marskości żółciowej wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Leczenie produktem Budenofalk 3 mg powoduje mniejsze zwiększenie stężenia kortykosteroidów we krwi niż leczenie konwencjonalnymi steroidami doustnymi. Z tego powodu zamiana innego steroidu na Budenofalk może spowodować wystąpienie objawów związanych ze zmniejszeniem stężenia steroidów we krwi. Dokonując zmiany terapii ze steroidów o działaniu ogólnoustrojowym na miejscowo działający budezonid należy pamiętać, że produkt Budenofalk 3 mg nie jest wskazany do leczenia choroby Leśniowskiego i Crohna w obrębie przełyku.

Szczególne środki ostrożności należy zachować u pacjentów z gruźlicą, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, osteoporozą, chorobą wrzodową, jaskrą, zaćmą, obciążonym wywiadem rodzinnym w kierunku cukrzycy lub jaskry.

Zakażenia:

Zahamowanie odpowiedzi zapalnej i osłabienie czynności układu odpornościowego zwiększa ryzyko wystąpienia zakażenia oraz stopień ciężkości jego przebiegu. Często choroba zakaźna może się obj awiać w nietypowy sposób, a ciężkie zakażenia, takie j ak posocznica czy gruźlica mogą być długo zamaskowane i dlatego rozpoznanie stawiane jest często już w zaawansowanym stadium choroby.

Ospa wietrzna stanowi szczególny problem. W normalnych warunkach choroba ta przebiega łagodnie, może okazać się śmiertelna u pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu. Należy poinformować pacjentów, którzy nie chorowali wcześniej na ospę wietrzną, aby unikali kontaktów z osobami chorymi na ospę wietrzną lub półpasiec, a w razie ekspozycji bezzwłocznie zgłosili się do lekarza. Bierną immunizację za pomocą immunoglobuliny przeciw Varicella zoster (VZIG) należy zastosować u nieuodpornionych pacjentów, którzy otrzymują kortykosteroidy działające ogólnie lub otrzymywali je w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Immunoglobulinę należy podać w ciągu 10 dni od czasu ekspozycji na ospę wietrzną. Po potwierdzeniu rozpoznania ospy wietrznej, konieczna jest specjalistyczna opieka i natychmiastowe leczenie.

Powyższe środki ostrożności muszą być przestrzegane również w przypadku wystąpienia odry. Szczepionki:

Żywych szczepionek nie należy stosować u pacjentów z upośledzoną odpornością. Odpowiedź humoralna (wytwarzanie przeciwciał) na inne szczepionki może być zmniejszona.

U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby wydalanie produktu Budenofalk 3 mg oraz innych glukokortykosteroidów może być zmniejszone, a układowa dostępność biologiczna -zwiększona. Nie należy podawać budezonidu tym pacjentom.

Produkt Budenofalk 3 mg może powodować zahamowanie odpowiedzi osi podwzgórze-przysadka-nadnercza na stres. W przypadku planowanego zabiegu chirurgicznego lub narażenia na innego rodzaju stres, zaleca się dodatkowe podanie glukokortykosteroidów działających ogólnie.

Należy unikać jednoczesnego leczenia ketokonazolem lub innymi inhibitorami CYP3A (patrz część 4.5).

U pacjentów z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby należy regularnie badać stężenie aminotransferaz (AlAT, AspAT) w surowicy, aby odpowiednio dostosować dawkę budezonidu. Podczas pierwszego miesiąca leczenia stężenie aminotransferaz należy oceniać co 2 tygodnie, a następnie przynajmniej co 3 miesiące.

Jedna tabletka produktu leczniczego Budenofalk zawiera 300 mg sacharozy. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

Jedna tabletka produktu leczniczego Budenofalk zawiera 12 mg laktozy. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Interakcje farmakodynamiczne:

-    Glikozydy naparstnicy:

Działanie glikozydów naparstnicy może być nasilone przez niedobór potasu.

-    Sulfonamidy o działaniu diuretycznym (saluretyki):

Wydalanie potasu może być zwiększone.

Interakcje farmakokinetyczne:

-    Leki wpływające na cytochrom P-450 3A (CYP3A).

Inhibitory cytochromu P-450 3A, takie jak ketokonazol, rytonawir, troleandomycyna, erytromycyna, klarytromycyna, cyklosporyna, sok grejpfrutowy:

Działanie kortykosteroidu może być nasilone.

Leki pobudzające cytochrom P-450 3A, takie jak karbamazepina i ryfampicyna mogą zmniejszać układową, a także miejscową ekspozycję na budezonid w błonie śluzowej jelita. Dawka budezonidu może wymagać skorygowania.

Substraty CYP3A, takie jak etynyloestradiol, współzawodniczą z budezonidem o przekształcenie metaboliczne. Jeżeli substancja współzawodnicząca ma większe powinowactwo do CYP3A, może to prowadzić do zwiększenia stężenia budezonidu w osoczu krwi. Jeżeli zaś budezonid wiąże się silniej z CYP3A, może dojść do zwiększenia stężeń substancji współzawodniczącej w osoczu krwi. W takich przypadkach może być konieczne skorygowanie dawki budezonidu lub substancji współzawodniczącej.

U kobiet przyjmujących także estrogeny lub doustne środki antykoncepcyjne zgłaszano zwiększenie stężenia i nasilenie działania kortykosteroidów. Nie obserwowano takiej interakcji przy stosowaniu złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych o małej dawce hormonów.

Jednoczesne stosowanie cymetydyny i budezonidu może powodować nieznaczne zwiększenie stężenia budezonidu w osoczu krwi, które jednak nie ma znaczenia klinicznego. Jednoczesne stosowanie omeprazolu nie wpływa na farmakokinetykę budezonidu.

Nie można wykluczyć potencjalnych interakcji z syntetycznymi żywicami wiążącymi steroidy, takimi jak cholestyramina oraz z lekami zobojętniającymi kwas solny. W przypadku jednoczesnego stosowania tych produktów i produktu Budenofalk interakcje te mogą osłabiać działania budezonidu. Dlatego produkty te należy przyjmować w odstępie co najmniej dwóch godzin.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Produkt Budenofalk można stosować w okresie ciąży (szczególnie w okresie pierwszych trzech miesięcy) wyłącznie jeśli dokładna analiza korzyści przeważa nad potencjalnym ryzykiem uszkodzenia płodu. Przed rozpoczęciem terapii lekiem Budenofalk 3 mg u kobiet w wieku rozrodczym należy wykluczyć ewentualną ciążę, a podczas terapii stosować skuteczne środki antykoncepcyjne. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Ze względu na brak danych o przenikaniu budezonidu do mleka matki, nie zaleca się karmienia piersią podczas stosowania produktu Budenofalk 3 mg.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie obserwowano wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Samoistnie zgłaszano następujące działania niepożądane leku Budenofalk 3 mg:

W bardzo rzadkich przypadkach (<1/10 000).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: obrzęk kończyn dolnych, zespół Cushinga;

Zaburzenia układu nerwowego:

rzekomy guz mózgu, niekiedy z obrzękiem tarczy nerwu wzrokowego u młodocianych;

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

rozlany ból mięśni i ich osłabienie, osteoporoza, aseptyczna martwica kości (kości udowej i głowy kości ramiennej)

Niektóre z wyżej wymienionych działań niepożądanych zgłaszano po długotrwałym stosowaniu leku Budenofalk.

W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić działania niepożądane takie, jak podczas podawania glikokortykosteroidów działających ogólnie. Ich występowanie zależy od stosowanych dawek, czasu trwania leczenia, równoczesnego lub wcześniejszego leczenia innymi glikokortykosteroidami oraz indywidualnej wrażliwości pacjenta.

Badania kliniczne wykazują, że podczas stosowania produktu Budenofalk działania niepożądane typowe dla glikokortykosteroidów występują dwukrotnie rzadziej niż podczas doustnego przyjmowania równoważnej dawki prednizolonu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

wysypka alergiczna, rozstępy skórne, wybroczyny, wylewy krwawe, trądzik steroidowy, upośledzone gojenie się ran, kontaktowe zapalenie skóry

Zaburzenia oka: jaskra, zaćma

Zaburzenia psychiczne: depresja, drażliwość, euforia

Zaburzenia żołądka i jelit:

dolegliwości żołądkowe, owrzodzenie dwunastnicy, zapalenie trzustki

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

zespół Cushinga: twarz księżycowata, otyłość brzuszna, upośledzenie tolerancji glukozy, cukrzyca, zatrzymanie sodu z tworzeniem obrzęków, zwiększenie wydalania potasu, niedoczynność i/lub zanik kory nadnerczy, opóźnienie wzrostu u dzieci, zaburzenia wydzielania hormonów płciowych (brak miesiączki, hirsutyzm, zaburzenia wzwodu)

Zaburzenia naczyniowe:

nadciśnienie tętnicze, zwiększone ryzyko zakrzepicy, zapalenie naczyń (po odstawieniu leku długotrwale stosowanego)

Zaburzenia układu immunologicznego:

zaburzenia odpowiedzi immunologicznej (np. zwiększone ryzyko zakażeń)

Działania niepożądane w badaniach klinicznych z udziałem pacjentów pediatrycznych:

Choroba Leśniowskiego i Crohna:

W badaniach klinicznych produktu Budenofalk 3 mg kapsułki z udziałem 82 pacjentów pediatrycznych z chorobą Leśniowskiego i Crohna najczęściej zgłaszano zahamowanie czynności kory nadnerczy i ból głowy. Zgłaszano działania niepożądane typowe dla steroidów o działaniu ogólnoustrojowym oraz inne rzadkie reakcje, w tym zawroty głowy, nudności, wymioty i nadwrażliwość na dźwięki (patrz również punkt 5.1).

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby:

Dane bezpieczeństwa z badania klinicznego autoimmunologicznego zapalenia wątroby uzyskane w podgrupie 42 pacjentów pediatrycznych wskazują, że rodzaj zgłoszonych działań niepożądanych i częstość ich występowania nie różniły się od obserwowanych w populacji pacjentów dorosłych (patrz również punkt 5.1).

4.9 Przedawkowanie

W piśmiennictwie brak jest doniesień o przypadkach przedawkowania budezonidu.

W związku z właściwościami produktu Budenofalk 3 mg, przedawkowanie prowadzące do ostrego zatrucia jest mało prawdopodobne.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwzapalne stosowane w chorobach przewodu pokarmowego, Kortykosteroidy do stosowania miejscowego, Budezonid.

Kod ATC: A07EA06.

Dokładny mechanizm działania budezonidu w chorobie Leśniowskiego i Crohna nie jest w pełni poznany. Wyniki farmakologicznych badań klinicznych oraz badań klinicznych z grupą kontrolną wykazują, że budezonid w kapsułkach 3 mg działa głównie miejscowo w jelicie. Budezonid jest glikokortykosteroidem wykazującym silne działanie przeciwzapalne. Stosowany w dawkach wywołujących takie działanie terapeutyczne jak glikokortykosteroidy o działaniu ogólnym, budezonid powoduje znacznie mniejsze zahamowanie osi podwzgórze - przysadka - nadnercza oraz wywiera mniejszy wpływ na wskaźniki stanu zapalnego niż glikokortykosteroidy o działaniu ogólnym. Budenofalk 3 mg kapsułki wykazuje zależny od dawki wpływ na stężenie kortyzolu w surowicy.

W przypadku stosowania zalecanego sposobu dawkowania 3 mg budezonidu 3 razy na dobę, wpływ ten jest znacznie mniejszy w porównaniu do glikokortykosteroidów stosowanych ogólnie w równoważnych dawkach terapeutycznych.

Skuteczność i bezpieczeństwo

Badanie kliniczne z udziałem pacjentów z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby W prospektywnym podwójnie ślepym randomizowanym wieloośrodkowym badaniu klinicznym 207 pacjentów z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby (AIH) bez marskości leczono początkowymi dobowymi dawkami budezonidu wynoszącymi 9 mg (n=102) przez maksymalnie 6 miesięcy lub dobową dawką prednizonu wynoszącą 40 mg (dawka stopniowo zmniejszana do 10 mg/dobę, n=105). Po wystąpieniu remisji biochemicznej dawkę budezonidu zmniejszono do 6 mg/dobę. Podczas badania pacjenci otrzymywali również dawkę azatiopryny wynoszącą 1-2 mg/kg/dobę. Złożonym pierwszorzędowym punktem końcowym była całkowita remisja biochemiczna (tzn. prawidłowe stężenie aminotransferaz ASPAT i ALAT w surowicy) bez wystąpienia określonych działań niepożądanych typowych dla steroidów po 6 miesiącach. Osiągnięto go u 47% pacjentów w grupie budezonidu i 18% pacjentów w grupie prednizonu (p<0,001). Jeśli chodzi o drugorzędowe zmienne skuteczności po 6 miesiącach, całkowita remisja biochemiczna wystąpiła u 60% i 39% pacjentów odpowiednio w grupie budezonidu i prednizonu (p=0,001). U 72% pacjentów w grupie budezonidu i 47% pacjentów w grupie prednizonu nie wystąpiły działania niepożądane typowe dla steroidów (p<0,001). Średni spadek stężenia IgG i y-globuliny oraz spadek liczby pacjentów z podwyższonym stężeniem IgG i y-globuliny nie wskazywały na istnienie różnic między grupami.

Po zakończeniu kontrolowanej podwójnie ślepej fazy badania wszystkim pacjentom zaproponowano udział w otwartej kontynuacji leczenia przez kolejne 6 miesięcy. Do fazy otwartej przystąpiło 176 pacjentów. Otrzymywali oni 6 mg budezonidu dziennie w skojarzeniu z 1-2 mg/kg azatiopryny dziennie. Liczba pacjentów, u których wystąpiła remisja biochemiczna i pacjentów, u których wystąpiła całkowita odpowiedź (nieistotna statystycznie), była wciąż wyższa w grupie początkowo przyjmującej budezonid (odsetek całkowitej odpowiedzi 60% i remisji biochemicznej 68,2% po zakończeniu otwartej fazy) niż w grupie początkowo przyjmującej prednizon (wskaźnik całkowitej odpowiedzi 49% i biochemicznej remisji 50,6% po zakończeniu fazy otwartej).

Populacja pediatryczna

Badanie kliniczne w autoimmunologicznym zapaleniu wątroby

Bezpieczeństwo i skuteczność budezonidu u 46 pacjentów pediatrycznych (11 chłopców i 35 dziewcząt) w wieku od 9 do 18 lat zbadano w podgrupie pacjentów wyżej wymienionego badania klinicznego. W celu indukcji remisji 19 pacjentom pediatrycznym podawano budezonid w dawce dobowej wynoszącej 9 mg, a 27 pacjentów przyjmowało aktywny lek kontrolny (prednizon). Po 6 miesiącach 42 pacjentów pediatrycznych kontynuowało leczenie przez kolejne 6 miesięcy w otwartej fazie leczenia budezonidem.

Odsetek pacjentów, u których wystąpiła całkowita odpowiedź (zdefiniowana jako odpowiedź biochemiczna, tzn. normalizacja stężenia aminotransferaz wątrobowych (ASPAT, ALAT) oraz brak działań niepożądanych typowych dla steroidów) u pacjentów w wieku < 18 lat, był znacznie niższy niż u pacjentów dorosłych. Nie zaobserwowano istotnej różnicy między grupami. Po kontynuacji leczenia budezonidem przez dalsze 6 miesięcy odsetek pacjentów pediatrycznych, u których wystąpiła całkowita odpowiedź, był wciąż nieco niższy niż u pacjentów dorosłych, lecz różnica między grupami wiekowymi była znacznie mniejsza. Między grupą, która początkowo przyjmowała prednizon, a grupą, która początkowo przyjmowała budezonid, nie stwierdzono istotnej różnicy w liczbie pacjentów, u których wystąpiła całkowita odpowiedź.

Badanie kliniczne w chorobie Leśniowskiego i Crohna

Dwa randomizowane kontrolowane badania produktu Budenofalk 3 mg kapsułki obejmowały pacjentów w wieku od 8 do 19 lat z chorobą Leśniowskiego i Crohna o nasileniu łagodnym lub umiarkowanym (PCDAI [pediatryczny wskaźnik aktywności choroby Leśniowskiego i Crohna] 12,5-40) ze zmianami zapalnymi w obrębie jelita krętego, kątnicy lub izolowanego odcinka okrężnicy.

W pierwszym badaniu 33 pacjentów leczono dawką dobową budezonidu wynoszącą 9 mg (3 mg TID) przez 8 tygodni, a następnie 6 mg budezonidu na dobę w 9. tygodniu i 3 mg budezonidu na dobę w 10. tygodniu lub prednizonem (dawka 40 mg/dobę przez 2 tygodnie, stopniowo zmniejszana do zera o 5 mg/tydzień). Remisję (PCDAI < 10) osiągnięto u 9/19 (47,3%) pacjentów w grupie budezonidu (zarówno w 4. jak i 12. tygodniu) oraz u 8/14 (57,1 % w 4. tygodniu) i 7/14 (50% w 12. tygodniu) pacjentów w grupie prednizonu.

W drugim badaniu z udziałem 70 dzieci z chorobą Leśniowskiego i Crohna porównywano dwa schematy dawkowania budezonidu. Pacjentom z 1 grupy podawano dobową dawkę budezonidu wynoszącą 9 mg (3 mg TID) przez 7 tygodni, a następnie 6 mg budezonidu (3 mg BID) na dobę przez dodatkowe 3 tygodnie. Pacjentom z 2 grupy podawano dobową dawkę budezonidu wynoszącą 12 mg (3 mg TID i 3 mg OD) przez 4 tygodnie, a następnie odpowiednio 9 mg budezonidu na dobę (3 mg TID) i 6 mg budezonidu na dobę (3 mg BID) przez każdy z 3 tygodni. Pierwszorzędowym punktem końcowym był średni spadek PCDAI w 7. tygodniu. W obu grupach terapeutycznych zaobserwowano odpowiedni spadek w PCDAI. Spadek był bardziej wyraźny w 2 grupie, lecz różnica między grupami nie była statystycznie istotna (n.s.). Drugorzędowe punkty końcowe skuteczności: poprawę (zdefiniowaną jako spadek PCDAI>10 punktów) zaobserwowano u 51,4% pacjentów z 1 grupy i 74,3% pacjentów z 2 grupy (n.s.); remisję (PCDAI<12.5) stwierdzono u 42,9% pacjentów z 1 grupy i 65,7% pacjentów z 2 grupy (n.s.).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie:

Budenofalk 3 mg w twardych kapsułkach zawiera granulki odporne na działanie soku żołądkowego, dzięki czemu uzyskuje się okres latencji wynoszący od 2 do 3 godzin. U zdrowych ochotników oraz u pacjentów z chorobą Leśniowskiego i Crohna, średnie maksymalne stężenie budezonidu w osoczu, wynoszące 1-2 ng/ml uzyskiwano po około 5 godzinach po podaniu jednej kapsułki produktu Budenofalk doustnie w dawce 3 mg przed posiłkiem. Wynika z tego, że maksymalne uwalnianie leku zachodzi w końcowym odcinku jelita cienkiego oraz w kątnicy, a więc w miejscu, w którym najczęściej lokalizują się zmiany charakterystyczne dla choroby Leśniowskiego i Crohna.

Uwalnienie budezonidu z produktu Budenofalk 3 mg u pacjentów z ileostomią jest porównywalne do stwierdzanego u osób zdrowych albo u pacjentów z chorobą Leśniowskiego i Crohna. Około 30-40% uwolnionego budezonidu znaleziono w worku ileostomijnym.

Wskazuje to na przechodzenie do okrężnicy dużej ilości budezonidu z produktu Budenofalk 3 mg.

Jednoczesne przyjmowanie pokarmu może opóźniać pasaż jelitowy o około 2-3 godziny. Okres latencji wynosi w takich przypadkach około 4-6 godzin, ale nie ma to wpływu na szybkość wchłaniania.

Dystrybucja:

Budezonid ma dużą objętość dystrybucji (około 3 l/kg). Z białkami osocza wiąże się w około 85-90%.

Metabolizm:

Budezonid podlega w znacznym stopniu przemianom metabolicznym w wątrobie (około 90%) do metabolitów o małej aktywności glikokortykosteroidowej. Aktywność glikokortykosteroidowa głównych metabolitów: 6-beta-hydroksybudezonidu oraz 16-alfa-hydroksyprednizolonu stanowi mniej niż 1% aktywności budezonidu.

Wydalanie:

Średni okres półtrwania wynosi około 3 do 4 godzin. Biodostępność po podaniu doustnym u zdrowych ochotników oraz u pacjentów z chorobą Leśniowskiego i Crohna będących na czczo wynosi około 9-13%. Klirens budezonidu wynosi około 10-15 l/min.

Szczególne grupy pacjentów (pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby):

W zależności od rodzaju i nasilenia choroby wątroby, może wystąpić zmniejszenie metabolizmu budezonidu z udziałem CYP3A u tych pacjentów. Jak wykazano w przypadku pacjentów z autoimmunologicznym zapaleniem wątroby, układowa dostępność biologiczna budezonidu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby może być zwiększona. Kiedy tylko nastąpi poprawa czynności wątroby, metabolizm budezonidu także się normalizuje. Dostępność układowa budezonidu jest znamiennie większa u pacjentów z pierwotną marskością żółciową w późnym stadium (stadium IV), w porównaniu do pacjentów z wczesnymi stadiami choroby (stadium I/II). Odpowiednio pola pod krzywą przedstawiającą przebieg stężenia leku w osoczu krwi w czasie, były średnio trzy razy większe po podawaniu dawek powtarzanych 3 mg budezonidu trzy razy na dobę.

Pacjenci pediatryczni:

Właściwości farmakokinetyczne budezonidu zbadano u 12 pacjentów pediatrycznych z chorobą Leśniowskiego i Crohna (wiek: 5-15 lat). Po wielokrotnym podaniu dawki budezonidu (3 x 3 mg budezonidu przez 1 tydzień) średnie AUC budezonidu podczas przerwy w dawkowaniu wynosiło około 7 ng h/ml, a Cmax około 2 ng/ml. Dyspozycja doustnego budezonidu (3 mg, pojedyncza dawka) u pacjentów pediatrycznych była podobna do obserwowanej u dorosłych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność po podaniu wielokrotnym

U szczurów po wielokrotnym podaniu budezonidu doustnie (w dawce porównywalnej z zalecaną u ludzi) obserwowano zmniejszenie liczby leukocytów (zwłaszcza limfocytów) oraz zanik grasicy. Stwierdzano cechy zahamowania czynności kory nadnerczy w następstwie jej zaniku. W gruczołach sutkowych obserwowano zwiększoną proliferację przewodów mlecznych i zwiększenie aktywności wydzielniczej. Podczas długotrwałego podawania (104 tygodnie) u samic szczurów stwierdzano zmniejszenie hematokrytu, zmniejszenie stężenia hemoglobiny i zmniejszenie liczby erytrocytów. Jednocześnie obserwowano tendencję do zwiększenia liczby neutrofili oraz zmniejszenia liczby limfocytów, eozynofili i normocytów. Znaczne zmniejszenie liczby limfocytów (działanie immunosupresyjne) stwierdzano jedynie u samców szczurów, u których również wykazano nieznacznie zwiększoną aktywność fosfatazy zasadowej.

U psów obserwowano: zmniejszenie hematokrytu, zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej i aminotransferazy alaninowej, zanik kory nadnerczy i układu limfatycznego, zwiększoną zawartość tłuszczu w mięśniu sercowym oraz zwiększoną zawartość glikogenu w wątrobie i jej powiększenie

Działanie mutagenne

W wielu badaniach prowadzonych in vitro i in vivo budezonid nie wykazał żadnego działania mutagennego.

Działanie kancerogenne

W samców szczurów, którym podawano budezonid przez okres do 104 tygodni, obserwowano nieznacznie większą częstość występowania nacieków z eozynofili w wątrobie, w porównaniu z grupą zwierząt kontrolnych. W grupie badanej znacznie zwiększona była częstość występowania pierwotnych nowotworów wątroby (dawka 0,025 i 0,04 mg/kg na dobę), gwiaździaków (samce szczurów, dawka 0,05 mg/kg na dobę) i guzów sutka (samice szczurów, dawka 0,05 mg/kg na dobę). Rozwój guzów w wątrobie był prawdopodobnie związany z działaniem anabolicznym i zwiększeniem obciążenia metabolicznego wątroby. Wyniki badań wskazują, że prawdopodobny mechanizm tego działania związany jest z receptorami dla glikokortykosteroidów.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Budezonid powoduje zaburzenia płodności u szczurów, zwiększa ryzyko wczesnego poronienia i przedłuża czas trwania ciąży. U szczurów i królików obserwowano zależne od dawki działanie embriotoksyczne (nieprawidłowości narządów wewnętrznych i w układzie kostnym).

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza ziarenka (sacharoza + skrobia kukurydziana), laktoza jednowodna, powidon K25, Eudragit L, Eudragit S, Eudragit RS, Eudragit RL, trójetylu cytrynian, talk, żelatyna, dwutlenek tytanu (E171), erytrozyna (E127), czerwony tlenek żelaza (E172), czarny tlenek żelaza (E172), laurylosiarczan sodu, woda oczyszczona.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas    przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej    25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania Blister z aluminium/PVC/PVDC.

Opakowania po 10,50 i 100 twardych dojelitowych kapsułek.

Każdy blister zawiera 10 kapsułek.

W opakowaniu zewnętrznym wykonanym z kartonu znajduje się: 1, 5 lub 10 blistrów (łącznie 10, 50 lub 100 kapsułek).

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Dr. Falk Pharma GmbH Leinenweberstrasse 5 79108 Freiburg Niemcy

tel +49 (0) 761 / 1514-0 faks +49(0) 761 / 1514-321

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 9439

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.07.2002 / 28.05.2007 / 31.10.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Budenofalk