Imeds.pl

Buderhin 50 Mcg/Dawkę Donosową

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

BUDERHIN

50 pg/dawkę donosową, aerozol do nosa, zawiesina

Budesonidum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

• Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

• Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Buderhin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Buderhin

3.    Jak stosować Buderhin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Buderhin

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Buderhin i w jakim celu się go stosuje

Buderhin jest lekiem w postaci aerozolu do stosowania do nosa. Lek zawiera substancję czynną budezonid, która należy do grupy leków nazywanych glikokortykosteroidami. Buderhin stosowany miejscowo do nosa zmniejsza objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (zatkanie nosa, obrzęk błony śluzowej nosa, zwiększona ilość wydzieliny), hamuje wczesną (po odpowiednio długim stosowaniu) i późną fazę reakcji alergicznej.

Buderhin ma silne miejscowe działanie przeciwzapalne i jednocześnie niewielkie działanie ogólnoustrojowe, jeśli jest stosowany w zalecanych dawkach i przez krótki okres. Miejscowe stosowanie leku Buderhin pozwala zmniejszyć dawkę lub odstawić leki z grupy glikokortykosteroidów stosowanych doustnie, i tym samym zmniejszyć ogólnoustrojowe objawy niepożądane.

Wskazania do stosowania:

•    alergiczne (sezonowe i całoroczne) zapalenie błony śluzowej nosa,

•    naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Buderhin

Kiedy nie stosować leku Buderhin

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na budezonid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Buderhin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    U dzieci podczas długotrwałego leczenia lekami z grupy tzw. glikokortykosteroidów, do której należy lek Buderhin, zaleca się okresowe pomiary wzrostu. Jeżeli stwierdzono spowolnienie wzrostu, lekarz może rozważyć zmniejszenie dawki leku Buderhin.

•    Stosowanie dawek większych niż zalecane może powodować wystąpienie objawów zahamowania czynności kory nadnerczy (gruczoł produkujący hormony). W takim przypadku lekarz rozważy konieczność podania dodatkowych dawek leków z grupy kortykosteroidów

w okresach nasilonego stresu, a także przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi.

•    Jeśli pacjent przyjmuje doustne leki z grupy glikokortykosteroidów i planuje się je zastąpić lekiem Buderhin aerozol do nosa, leki te należy odstawiać powoli i stopniowo (pod kontrolą lekarza).

•    Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby jest bardziej narażony na wystąpienie objawów zahamowania czynności kory nadnerczy.

•    Jeśli pacjent ma grzybicze i wirusowe zakażenie dróg oddechowych.

•    Jeśli pacjent choruje lub kiedykolwiek chorował na gruźlicę płuc.

•    Pełne działanie leku Buderhin aerozol do nosa osiągane jest dopiero po upływie kilku dni od rozpoczęcia leczenia. Jeśli to możliwe, leczenie sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, należy rozpocząć jeszcze przed narażeniem na czynniki uczulające. Niekiedy konieczne może być dodatkowe leczenie spojówkowych objawów alergicznych (takich jak łzawienie, zaczerwienienie oka).

•    Podczas długotrwałego, ciągłego stosowania leku Buderhin, lekarz powinien regularnie kontrolować stan błony śluzowej nosa, np. co 6 miesięcy.

Inne leki i Buderhin

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Buderhin nie wykazuje interakcji z innymi lekami stosowanymi w leczeniu zapalenia błony śluzowej nosa.

Nie zaleca się stosować jednocześnie z lekiem Buderhin:

• ketokonazolu lub itrakonazolu (leki stosowane w zakażeniach grzybiczych). Jeżeli leczenie ketokonazolem lub itrakonazolem trwa dłużej niż 2 tygodnie, lekarz może zalecić zmniejszenie dawki leku Buderhin;

Buderhin z jedzeniem i piciem

Lek można stosować niezależnie od posiłków.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. O ewentualnym zastosowaniu leku w okresie ciąży powinien zadecydować lekarz.

Buderhin w postaci aerozolu do nosa może być stosowany podczas karmienia piersią. Lek przenika do mleka matki, ale stosowany w dawkach leczniczych nie powinien mieć wpływu na organizm dziecka karmionego piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Buderhin nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Buderhin

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

2 dawki leku do każdego otworu nosowego 2 razy na dobę rano i wieczorem lub 4 dawki do każdego otworu nosowego raz na dobę.

Po uzyskaniu oczekiwanego działania, lekarz może zmniejszyć dawkę podtrzymującą, konieczną do kontroli objawów.

Dzieci powinny stosować Buderhin aerozol do nosa pod kontrolą osoby dorosłej, aby dawka została prawidłowo podana i w ilości zgodnej z przepisaną przez lekarza.

Stosowanie u dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Instrukcja stosowania leku

Przed użyciem leku Buderhin aerozol do nosa po raz pierwszy, należy wstrząsnąć pojemnikiem, skierować końcówkę dozownika w powietrze i kilka razy (5 do 10 razy) nacisnąć pompkę, aż do uzyskania jednolitej „mgiełki”.

Jeśli od ostatniego użycia leku upłynęły 24 godziny, pompka musi być ładowana ponownie. W tym przypadku wystarczy nacisnąć pompkę jeden raz.

Jeśli lek nie był stosowany przez 2 dni lub dłużej, pompkę należy ładować tak samo, jak przy stosowaniu leku po raz pierwszy.

Podczas stosowania leku, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

1.    Oczyścić drogi nosowe.

2.    Wstrząsnąć pojemnikiem przed każdym użyciem.

3.    Zdjąć nasadkę ochronną przez pociągnięcie jej do góry.


4. Stosując lek po raz pierwszy, należy nacisnąć 5 do 10 razy do dołu podstawę końcówki donosowej trzymając pojemnik pionowo w celu otrzymania właściwego strumienia aerozolu. Czynności te należy powtarzać za każdym razem, gdy lek nie był stosowany przez 2 dni lub dłużej.


5. Przycisnąć jeden z otworów nosowych palcem, włożyć końcówkę donosową do otworu nosowego, trzymając pionowo pojemnik.

W czasie lekkiego wdechu przez nos (przy zamkniętych ustach) nacisnąć mocno podstawę końcówki donosowej. Uwolni się jedna dawka leku.


6. Następnie należy wykonać wydech przez usta. Te same czynności powtórzyć podając lek do drugiego otworu nosowego.


7. Po użyciu należy przetrzeć do sucha końcówkę donosową i nałożyć nasadkę ochronną.


Należy unikać kontaktu leku Buderhin z oczami. W przypadku kontaktu leku z oczami, należy natychmiast przemyć je wodą.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Buderhin

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ważne jest przyjmowanie dawki leku zgodnie z zaleceniem lekarza. Nie należy przyjmować większej ilości leku niż zalecona przez lekarza. Stosowanie dawek mniejszych lub większych niż zalecone, może spowodować nasilenie się objawów choroby.

Pominięcie zastosowania leku Buderhin

W przypadku pominięcia dawki leku, należy lek zastosować tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę. Następną dawkę zastosować w zwykłym czasie.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast przerwać podawanie leku i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów:

•    obrzęk twarzy lub gardła mogący utrudniać oddychanie i przełykanie, zawroty głowy. Te objawy wskazują, że wystąpiła reakcja alergiczna. Występuje ona niezbyt często lub bardzo rzadko.

Ponadto mogą wystąpić następujące objawy niepożądane:

Często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

•    wydzielina krwotoczna z nosa,

•    krwawienia z nosa,

•    podrażnienie błony śluzowej nosa.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

•    natychmiastowe i późne reakcje alergiczne,

•    wysypka (swędzące, czerwone grudki na skórze),

•    pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze),

•    zapalenie skóry, świąd.

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

•    objawy ogólnoustrojowego działania kortykosteroidów, w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy i spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż 1 na 10 000 osób):

•    owrzodzenia błony śluzowej nosa,

•    perforacja (pęknięcie ściany) przegrody nosowej.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

•    zaćma (mętnienie soczewki oka),

•    jaskra (zwiększenie ciśnienia w oku).

W przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek leku Buderhin, rzadko mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane charakterystyczne dla tej grupy leków. Są to: zespół Cushinga (charakterystyczna sylwetka, nagromadzenie tkanki tłuszczowej na tułowiu, w okolicach nadobojczykowych, na karku i twarzy), cechy cushingoidalne (przypominające zespół Cushinga), zahamowanie czynności kory nadnerczy, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zaćma, jaskra, zaburzenia psychiczne lub zmiany zachowania, w tym nadmierna aktywność psychoruchowa, zaburzenia snu, lęk, depresja lub agresja (szczególnie u dzieci).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać Buderhin

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować leku, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Buderhin

•    Substancją czynną leku jest budezonid.

Jedna dawka leku zawiera 50 mikrogramów budezonidu.

•    Pozostałe składniki to: disodu edetynian, alkohol benzylowy, mikrokrystaliczna celuloza z dodatkiem karboksymetylocelulozy sodowej, glukoza jednowodna, polisorbat 80, kwas solny 0,1 mol/l, woda oczyszczona.

Jak wygląda Buderhin i co zawiera opakowanie

Lek ma postać aerozolu do nosa, jest zawiesiną o barwie białej lub prawie białej.

Opakowanie zawiera 10 ml leku (200 dawek).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

tel. (61) 8601-200

fax (61) 8675-717

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

- logo GSK -

1.0/25.03.2013/core03.13 6