Imeds.pl

Budfor (160 Mcg + 4,5 Mcg)/Dawkę Inh.

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Budfor, (160 pg + 4,5 pg)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji

Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

• Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości..

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet, jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Budfor i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Budfor

3.    Jak stosować lek Budfor

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Budfor

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK BUDFOR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Produkt Budfor jest lekiem w inhalatorze. Zawiera on dwie różne substancje czynne: budezonid oraz formoterolu fumaran dwuwodny.

•    Budezonid należy do grupy leków nazywanych ‘glikokortykosteroidami’. Lek działa zmniejszając i zapobiegając obrzękowi i stanowi zapalnemu w płucach.

•    Formoterol należy do grupy leków nazywanych długodziałającymi agonistami receptorów p2-adrenergicznych lub lekami rozszerzającymi oskrzela. Jego działanie polega na rozkurczeniu mięśni w drogach oddechowych, co umożliwia łatwiejsze oddychanie.

Lek Budfor jest przepisywany do leczenia astmy oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Astma

Budfor może być przepisywany do leczenia astmy na dwa różne sposoby.

a)    Niektórym pacjentom przepisywane są dwa leki w inhalatorach przeciwko astmie: lek Budfor i osobny lek stosowany doraźnie.

•    Budfor jest stosowany codziennie. Jego stosowanie pomaga zapobiegać występowaniu objawów astmy.

•    Inhalator stosowany doraźnie używany jest w przypadku wystąpienia objawów astmy w celu ułatwienia oddychania.

b)    Niektórym pacjentom lek Budfor jest przepisywany jako jedyny lek w inhalatorze przeciwko astmie.

•    Budfor jest stosowany codziennie. Jego stosowanie pomaga zapobiegać występowaniu objawów astmy.

•    Lek Budfor jest stosowany również, gdy potrzebne są dodatkowe dawki w celu usunięcia objawów astmy i ułatwienia oddychania. Osoby te nie wymagają osobnego inhalatora stosowanego doraźnie.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Budfor może być także stosowany do leczenia objawów nasilonej POChP u osób dorosłych. POChP jest przewlekłą chorobą dróg oddechowych płuc, która często jest spowodowana paleniem papierosów.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BUDFOR

Kiedy nie stosować leku Budfor:

• jeśli pacjent ma alergię (nadwrażliwość) na budezonid, formoterol lub na inny składnik - laktozę (która zawiera małe ilości białek mleka).

Kiedy zachować specjalną ostrożność stosując lek Budfor

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Budfor, należy poinformować lekarza o ewentualnych innych niż astma dolegliwościach:

•    cukrzycy.

•    zakażeniach dróg oddechowych lub płuc.

• nadciśnieniu tętniczym lub innych chorobach serca kiedykolwiek w przeszłości (włączając zaburzenia rytmu serca, bardzo szybkie bicie serca, zwężenie tętnic lub niewydolność serca).

•    zaburzeniach czynności tarczycy lub nadnerczy.

•    zmniejszonym stężeniu potasu we krwi.

•    ciężkich zaburzeniach czynności wątroby.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty oraz preparatach ziołowych.

Szczególnie należy poinformować lekarza lub farmaceutę o ewentualnym przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

•    leki blokujące receptory p-adrenergiczne (takie jak atenolol lub propranol stosowane w leczeniu nadciśnienia), również krople do oczu (takie jak tymolol stosowany w leczeniu jaskry).

•    leki stosowane w zaburzeniach rytmu serca (takie jak chinidyna).

•    leki takie jak digoksyna, często stosowane w leczeniu niewydolności serca.

•    leki moczopędne (takie jak furosemid) także stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

•    leki steroidowe stosowane doustnie (np. prednizolon).

•    pochodne ksantyny (np. teofilina lub aminofilina). Są to leki stosowane w leczeniu astmy.

•    inne leki rozszerzające oskrzela (takie jak salbutamol).

•    trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (takie jak amitryptylina) oraz lek przeciwdepresyjny nefazodon.

•    inhibitory monoaminooksydazy MAO (takie jak fenelzyna).

•    pochodne fenotiazyny (takie jak chlorpromazyna i prochlorperazyna).

•    inhibitory proteaz HIV (np. rytonawir) stosowane w leczeniu zakażenia HIV.

•    leki stosowane w zakażeniach (takie jak ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, pozakonazol, klarytromycyna i telitromycyna).

•    leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (np. lewodopa).

•    leki stosowane w chorobach tarczycy (np. lewotyroksyna).

Osoba przyjmująca którykolwiek z wymienionych leków lub mająca wątpliwości co do stosowania innych leków powinna skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Budfor.

Należy także poinformować lekarza lub farmaceutę o planowanym poddaniu się znieczuleniu ogólnemu w związku z zabiegiem chirurgicznym lub stomatologicznym.

Ciąża i karmienie piersią

•    Jeśli kobieta jest w ciąży lub planuje ciążę, powinna powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku Budfor; nie należy stosować leku Budfor bez wyraźnego zalecenia lekarza.

•    Jeżeli kobieta leczona lekiem Budfor zajdzie w ciążę, nie powinna przerywać przyjmowania leku Budfor, lecz powinna niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem.

• Kobieta karmiąca piersią powinna porozmawiać ze swoim lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Budfor.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Budfor nie wpływa lub ma nieznaczny wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów, używania narzędzi i obsługiwania maszyn.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Budfor

Budfor zawiera cukier, laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy porozmawiać z lekarzem przed zastosowaniem leku. Ilość laktozy znajdująca się w jednej dawce leku zazwyczaj nie powoduje objawów u pacjentów z nietolerancją laktozy.

Laktoza będąca substancją pomocniczą zawiera małe ilości białek mleka, które mogą wywoływać reakcje alergiczne.

3.    JAK STOSOWAĆ LEK BUDFOR

• Lek Budfor należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

• Ważne jest, aby stosować lek Budfor codziennie, nawet jeśli w danym czasie nie występują u pacjenta objawy astmy czy POChP.

• Jeżeli pacjent stosuje Budfor z powodu astmy, lekarz będzie regularnie sprawdzać nasilenie objawów astmy u pacjenta.

Jeśli pacjent stosuje steroidy w postaci tabletek na astmę lub POChP, wprowadzając lek Budfor lekarz może zmniejszyć liczbę przyjmowanych tabletek doustnych steroidów. Jeśli pacjent stosuje doustne steroidy w postaci tabletek przez dłuższy czas, lekarz może od czasu do czasu zalecić wykonanie badań krwi. Po zmniejszeniu doustnych steroidów pacjent może poczuć się ogólnie gorzej, przy jednoczesnym ułatwieniu oddychania. Mogą wystąpić objawy, takie jak zatkany nos, katar, osłabienie lub bóle mięśni lub stawów, wysypka (wyprysk). Jeśli nasilą się którekolwiek z wymienionych objawów lub wystąpią objawy takie jak ból głowy, zmęczenie, nudności lub wymioty, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Konieczne może być zastosowanie innych leków, jeśli wystąpią objawy alergii lub zapalenia stawów. Jeśli pacjent ma wątpliwości dotyczące dalszego stosowania leku Budfor, powinien skonsultować się z lekarzem.

Lekarz może rozważyć dodanie steroidów w postaci tabletek do zwykle stosowanego u pacjenta leczenia w okresach nasilonego stresu (np. zakażenie w obrębie klatki piersiowej lub przed zabiegiem chirurgicznym).

Ważne informacje dotyczące objawów astmy lub POChP

Jeżeli podczas stosowania leku Budfor pacjent odczuwa nasilenie duszności lub świstów, należy kontynuować stosowanie leku Budfor, lecz jak najszybciej skontaktować się z lekarzem w celu ewentualnego zastosowania dodatkowego leczenia.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeżeli:

•    pacjent odczuwa pogorszenie oddychania lub często budzi się w nocy z powodu napadu astmy.

•    pacjent ma uczucie ucisku w klatce piersiowej rano po wstaniu, lub uczucie ucisku w klatce piersiowej trwa dłużej niż zwykle.

Wymienione objawy mogą oznaczać niedostateczną kontrolę astmy i pacjent może wymagać natychmiastowego zastosowania innego lub dodatkowego leczenia.

Astma

Budfor może być stosowany do leczenia astmy na dwa różne sposoby. Wielkość i częstość stosowania dawek leku Budfor zależy od przepisanego sposobu stosowania leku.

a)    Jeżeli lekarz przepisał stosowanie leku Budfor oraz dodatkowego osobnego inhalatora do stosowania doraźnie, należy przeczytać zalecenia w sekcji poniżej oznaczonej symbolem ‘a) Stosowanie leku Budfor i dodatkowego inhalatora używanego doraźnie’.

b)    Jeżeli lekarz przepisał stosowanie leku Budfor jako jedynego leku wziewnego, należy przeczytać zalecenia oznaczone symbolem ‘b) Stosowanie leku Budfor jako jedynego leku do inhalacji’.

a) Stosowanie leku Budfor i dodatkowego inhalatora używanego doraźnie

Stosować lek Budfor codziennie. Stosowanie leku Budfor pomaga zapobiegać występowaniu

objawów astmy.

Dorośli (osoby w wieku od 18 lat)

•    Dawka leku wynosi 1 lub 2 inhalacje dwa razy na dobę.

•    Lekarz może zwiększyć dawkę do 4 inhalacji dwa razy na dobę.

•    W przypadku dobrej kontroli objawów, lekarz może zalecić przyjmowanie leku raz na dobę. Młodzież (od 12 do 17 lat)

•    Zwykle stosowana dawka leku to 1 lub 2 inhalacje dwa razy na dobę.

•    W przypadku dobrej kontroli objawów, lekarz może zalecić przyjmowanie leku raz na dobę.

Dla dzieci w wieku 6 do 11 lat dostępna jest postać leku Budfor w mniejszej dawce.

Lek Budfor nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Podczas leczenia lekarz będzie pomagać pacjentowi we właściwym leczeniu astmy. Dawka leku zostanie ustalona na poziomie najmniejszej skutecznej dawki, która zapewnia opanowanie objawów. Nie należy zmieniać dawki leku Budfor bez konsultacji z lekarzem

W przypadku wystąpienia objawów astmy należy zastosować dodatkowy inhalator do stosowania doraźnego. Pacjent powinien zawsze mieć przy sobie dodatkowy inhalator do stosowania doraźnego. Nie należy stosować leku Budfor do zwalczania objawów astmy - służy do tego dodatkowy inhalator.

b) Stosowanie leku Budfor jako jedynego wziewnego leku przeciwko astmie

Lek Budfor należy stosować w ten sposób wyłącznie, jeżeli tak zalecił lekarz i tylko u osób w wieku powyżej 18. lat.

Stosować lek Budfor codziennie. Stosowanie leku Budfor zapobiega występowaniu objawów astmy. Lek można przyjmować w następujący sposób:

•    1 inhalacja rano oraz 1 inhalacja wieczorem lub

•    2 inhalacje rano

lub

•    2 inhalacje wieczorem.

Lekarz może zwiększyć dawkę do 2 inhalacji 2 razy na dobę.

Należy stosować lek Budfor również jako „inhalator doraźny” w celu leczenia objawów astmy.

• W przypadku wystąpienia objawów astmy należy przyjąć 1 inhalację i odczekać kilka minut.

•    Jeżeli pacjent nie poczuje się lepiej, powinien przyjąć jeszcze jedną inhalację.

•    Nie należy jednorazowo przyjmować więcej niż 6 inhalacji.

Należy zawsze mieć przy sobie inhalator Budfor, i stosować go w razie potrzeby.

Całkowita dawka dobowa większa niż 8 inhalacji na dobę nie jest zwykle potrzebna. Lekarz może jednak zalecić stosowanie do 12 inhalacji na dobę przez określony czas.

Jeżeli pacjent regularnie wymaga stosowania 8 lub więcej inhalacji na dobę, należy skontaktować się z lekarzem. Może być konieczna zmiana leczenia.

Nie należy stosować więcej niż 12 inhalacji na dobę.

W przypadku wystąpienia objawów astmy podczas wykonywania wysiłku fizycznego, należy zastosować lek Budfor w sposób opisany powyżej. Nie należy jednak stosować leku Budfor przed wysiłkiem fizycznym w celu zapobiegania wystąpieniu objawów astmy.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

•    Lek może być stosowany jedynie u osób dorosłych (powyżej 18 roku życia).

•    Zwykle stosowana dawka to 2 inhalacje dwa razy na dobę.

Pacjentom chorym na POChP, lekarz prowadzący może również przepisać inne leki rozszerzające oskrzela, na przykład leki przeciwcholinergiczne (takie jak bromek tiotropiowy oraz bromek ipratropiowy).

Przygotowanie inhalatora Budfor do pierwszego użycia

Przed pierwszym użyciem nowego inhalatora Budfor, należy przygotować go do użycia według instrukcji poniżej.

•    Odkręcić i zdjąć nakrętkę inhalatora. Podczas odkręcania można usłyszeć charakterystyczny turkoczący dźwięk.

•    Inhalator Budfor należy trzymać pionowo, czerwonym pokrętłem do dołu.

• Przekręcić czerwone pokrętło w jedną stronę do oporu, następnie powrócić do pierwotnego położenia (kierunek, od którego rozpoczyna się przekręcanie pokrętła nie ma znaczenia). Będzie słychać charakterystyczny dźwięk (klik).

•    Powyższą czynność należy powtórzyć.

•    Inhalator Budfor jest teraz gotowy do użycia.

Używanie inhalatora

W celu wykonania inhalacji należy postępować za każdym razem zgodnie z poniższymi poleceniami.

1.    Odkręcić i zdjąć nakrętkę inhalatora. Podczas odkręcania można usłyszeć charakterystyczny turkoczący dźwięk.

2.    Inhalator Budfor należy trzymać pionowo, czerwonym pokrętłem do dołu.

3. Podczas ładowania leku nie należy trzymać inhalatora Budfor za ustnik. W celu załadowania dawki leku należy przekręcić czerwone pokrętło do oporu w jednym kierunku.

Następnie należy powrócić do pierwotnego położenia (kierunek, od którego rozpoczyna się przekręcanie pokrętła nie ma znaczenia). Będzie słychać charakterystyczny dźwięk (klik). Inhalator Budfor jest teraz naładowany i gotowy do użycia. Należy ładować dawkę leku tylko bezpośrednio przed zastosowaniem.

4. Należy trzymać inhalator Budfor z daleka od ust. Wykonać łagodny wydech (nie wymagający wysiłku). Nie wolno wykonywać wydechu przez ustnik inhalatora Budfor.

5.    Umieścić ustnik inhalatora między zębami. Zamknąć usta i wykonać maksymalnie głęboki i maksymalnie natężony wdech. Nie należy żuć lub nagryzać ustnika.

6.    Wyjąć ustnik inhalatora Budfor z ust. Wykonać spokojny wydech. Ilość leku zawarta w jednej dawce inhalacyjnej jest bardzo mała, dlatego smak leku może nie być odczuwalny. Jednakże, jeżeli pacjent postępuje zgodnie z instrukcjami, może mieć pewność, że dawka leku została przyjęta i lek znajduje się w płucach.

7.    W celu zastosowania drugiej inhalacji, należy powtórzyć czynności opisane w punktach od 2 do 6.

8.    Umieścić nakrętkę na inhalatorze i szczelnie zamknąć.

9. Wypłukać usta wodą po przyjęciu porannej i (lub) wieczornej dawki leku. Nie połykać wody.

Nie należy zdejmować lub przekręcać ustnika. Jest on połączony z inhalatorem Budfor i nie może być zdejmowany. Nie należy używać inhalatora Budfor, który uległ uszkodzeniu lub jeżeli ustnik nie jest przytwierdzony do inhalatora.

Czyszczenie inhalatora Budfor

Należy przecierać zewnętrzną powierzchnię ustnika suchą ściereczką raz na tydzień. Nie należy stosować wody lub innych płynów.

Kiedy rozpocząć stosowanie nowego inhalatora Budfor

PI

•    Okienko licznika dawek wskazuje ile dawek (inhalacji) pozostało w inhalatorze Budfor. Pełen inhalator może zawierać 60 lub 120 dawek leku.

•    Licznik dawek zmienia się co 10 inhalacji, dlatego nie można zauważyć zmiany wskaźnika po podaniu pojedynczej dawki leku.

•    Pojawienie się czerwonego znacznika na skraju okienka licznika dawek oznacza, że w inhalatorze pozostało około 20 dawek leku. Podczas podawania ostatnich 10 dawek leku tło okienka licznika dawek jest czerwone. Gdy cyfra 0 na czerwonym tle znajdzie się w środkowej części okienka licznika, oznacza to, że w należy rozpocząć nowe opakowanie leku Budfor.

Uwaga

•    Po opróżnieniu inhalatora pokrętło będzie się nadal kręciło i wydawało charakterystyczny dźwięk (klik).

•    Dźwięk słyszalny podczas potrząsania inhalatora Budfor jest wydawany przez środek pochłaniający wilgoć a nie przez lek. Dlatego nie można ocenić zawartości inhalatora Budfor na podstawie dźwięku wydawanego przez inhalator podczas potrząsania nim.

•    Jeżeli przez pomyłkę załadowana zostanie więcej niż jedna dawka leku, pacjent nadal otrzyma tylko jedną dawkę leku. Natomiast w liczniku dawek odnotowane zostaną wszystkie załadowane dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Budfor

Ważne jest, aby pacjent przyjmował dawki opisane w ulotce lub zalecone przez lekarza.

Nie należy zwiększać zalecanej dawki bez uzyskania zgody lekarza.

Najczęściej spotykanymi objawami, które mogą wystąpić po przyjęciu większej niż zalecana dawki leku Budfor, są: drżenia mięśniowe, bóle głowy i przyspieszenie akcji serca.

Pominięcie zastosowania leku Budfor

•    W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją natychmiast po przypomnieniu sobie o niej. Jeżeli jednak zbliża się czas przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę i przyjąć lek o zwykłej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Budfor może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Budfor i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u

pacjenta wystąpią następujące objawy:

• obrzęk twarzy, zwłaszcza wokół ust (obrzęk języka i (lub) gardła i (lub) utrudnienie połykania), pokrzywka występująca jednocześnie z trudnościami w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy) i (lub) nagle występujące uczucie osłabienia (zasłabnięcie). Może to wskazywać na wystąpienie reakcji uczuleniowej. Występuje ona rzadko, rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów

• Nagłe nasilenie świstów oskrzelowych i duszności występujące natychmiast po zastosowaniu leku. Jeśli wystąpi któryś z objawów należy natychmiast przerwać stosowanie inhalatora Budfor i zastosować inhalator doraźny. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, ponieważ zmiana leczenia może być konieczna. Objawy takie występują bardzo rzadko, rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000.

Inne możliwe działania niepożądane:

Występujące często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    Uczucie kołatania serca (uczucie odczuwania bicia serca), drżenia mięśniowe lub trzęsienie się. Jeżeli wystąpią takie objawy, są one zazwyczaj łagodne i zwykle ustępują w czasie dalszego stosowania leku Budfor.

•    Zakażenia grzybicze jamy ustnej i gardła. Ryzyko wystąpienia jest mniejsze, jeśli pacjent po zastosowaniu leku Budfor płucze usta wodą.

•    Łagodne podrażnienie gardła, kaszel, chrypka.

•    Ból głowy.

Działania niepożądane występujące niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    Pobudzenie, nerwowość, niepokój.

•    Zaburzenia snu.

•    Zawroty głowy.

•    Nudności (mdłości).

•    Przyspieszone bicie serca.

•    Siniaki na skórze.

•    Skurcze mięśniowe.

Działania niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

•    Wysypka, świąd skóry.

• Skurcz oskrzeli (skurcz mięśni w oskrzelach objawiający się świstami). Jeśli świsty wystąpią bezpośrednio po zastosowaniu leku należy przerwać stosowanie leku Budfor i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

•    Zmniejszenie stężenia potasu we krwi.

•    Nierówne bicie (niemiarowa akcja) serca.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    Depresja.

•    Zmiany zachowania, szczególnie u dzieci.

•    Ból i uczucie ucisku w klatce piersiowej (objawy dławicy piersiowej).

•    Zwiększone stężenie glukozy we krwi.

•    Zaburzenia smaku, takie jak nieprzyjemny smak w ustach.

•    Zmiany ciśnienia tętniczego krwi.

Wziewne glikokortykosteroidy mogą wpływać na wytwarzanie hormonów steroidowych w organizmie, szczególnie, jeśli są stosowane długotrwale w dużych dawkach. Objawy obejmują:

-    zmiany gęstości mineralnej kości (rozrzedzenie kości)

-    zaćmę (zmętnienie soczewki w oku)

-    jaskrę (podwyższenie ciśnienia w oku)

-    spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży

-    działanie na nadnercza (małe gruczoły położone w pobliżu nerek).

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów jest znacznie mniejsze, jeśli pacjent stosuje glikokortykosteroidy wziewnie niż jeśli zażywa tabletki.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BUDFOR

•    Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować inhalatora po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartonowym pudełku oraz na etykiecie inhalatora po oznaczeniu EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca

•    Nie przechowywać leku w temperaturze powyżej 30°C.

•    Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w celu ochrony przed wilgocią.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Budfor 160 mikrogramów + 4,5 mikrograma

Substancjami czynnymi leku są budezonid i fumaran formoterolu dwuwodny. Jedna dawka inhalacyjna leku Budfor zawiera 160 mikrogramów budezonidu i 4,5 mikrograma dwuwodnego fumaranu formoterolu.

Innym składnikiem leku jest laktoza jednowodna (która zawiera białka mleka).

Jak wygląda lek Budfor i co zawiera opakowanie

Budfor to inhalator zawierający zalecony lek. Proszek do inhalacji jest koloru białego. Każdy inhalator Budfor zawiera 60 albo 120 dawek leku. Inhalator ma biały korpus oraz czerwone pokrętło. Na pokrętle znajduje się kod w języku Braille’a umożliwiający identyfikację.

Budfor 160 pg + 4,5 pg/dawkę inhalacyjną jest dostępny w opakowaniach zawierających 1, 2, 3, 10 lub 18 inhalatorów z 60 (lub 120) dawkami.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

AstraZeneca AB 151 85 Sódertalje Szwecja

Wytwórca

AstraZeneca AB Kyambergagatan 12 151 85 Sódertalje Szwecja

N.V AstraZeneca S.A.

Shaessestraat 15 B-9070 Destelbergen Belgia

Corden Pharma GmbH Otto-Hahn-Strasse 68-723 Plankstadt Niemcy

AstraZeneca GmbH Tinsdaler Weg 183 D-22880 Wedel Niemcy

AstraZeneca UK Limited Silk Road Business Park Macclesfield,

Cheshire SK 10 2NA Wielka Brytania

AstraZeneca Farmaceutica Spain La Relva s/n

36400 Porrino, Pontevedra Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Kraj

Nazwa własna i moc

Austria

Budfor 160 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Belgia

Budfor 160 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Bułgaria

Budfor 160 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Cypr

Budfor 160 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Republika Czeska

Budfor 200 micrograms/6 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Dania

Budfor 160 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Estonia

BUDFOR 160/4,5 MIKROGRAMMI/ANNUSES

Finlandia

Budfor 160 mikrogrammaa/4,5 mikrogrammaa/inhalaatio, inhalaatiojauhe

Francja

Budfor 200 micrograms/6 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Niemcy

Budfor 160 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Grecja

Budfor 160 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Węgry

Budfor 160 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation

powder

Islandia

Budfor 160 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Irlandia

Budfor 200 micrograms/6 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Włochy

Budfor 160 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Łotwa

Budfor 160 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Litwa

Budfor 160 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Luksemburg

Budfor 160 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Malta

Budfor 200 micrograms/6 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Holandia

Budfor 200 micrograms/6 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Polska

Budfor 160 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Norwegia

Budfor 160 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Portugalia

Budfor 160 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Rumunia

Budfor 160 micrograme/4.5 micrograme pulbere de inhalat

Słowacja

Budfor 200 micrograms/6 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Słowenia

Budfor 160 mikrogramov/4,5 mikrograma na odmerek prasek za inhaliranje

Hiszpania

Budfor 160 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Szwecja

Budfor 160 micrograms/4.5 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Wielka Brytania

Budfor 200 micrograms/6 micrograms/inhalation, Inhalation powder

Data zatwierdzenia ulotki: listopad 2011 r.

10