+ iMeds.pl

Bufenik 100 mg/5 mlUlotka Bufenik

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ibuprofen Teva

100 mg/5 ml, syrop Ibuprofenum

Dla dzieci od 7 kg (6 miesięcy) do 29 kg (9 lat)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy zażywać lek Ibuprofen Teva ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli u dziecka objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli u dziecka wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane

niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ibuprofen Teva i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Teva

3.    Jak stosować lek Ibuprofen Teva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ibuprofen Teva

6.    Inne informacje

1.    Co to jest lek Ibuprofen Teva i w jakim celu się go stosuje

Ibuprofen Teva jest lekiem zmniejszającym ból i gorączkę (niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) i przeciwbólowy).

Lek Ibuprofen Teva jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu objawowym:

-    bólu o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu

-    gorączki.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Teva

Kiedy nie stosować leku Ibuprofen Teva:

-    jeśli u dziecka występuje uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub jakikolwiek składnik leku Ibuprofen Teva

-    jeżeli dziecko w przeszłości reagowało skurczem oskrzeli, napadami astmy, obrzękiem błony śluzowej nosa, obrzękiem naczynioruchowym lub reakcjami skórnymi po podaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)

-    jeśli występują niesprecyzowane zaburzenia tworzenia krwi

-    jeśli występuje lub występowała czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy (wrzody trawienne) lub krwawienie z przewodu pokarmowego (dwa lub więcej różnych potwierdzonych epizodów owrzodzeń lub krwawienia)

-    jeśli u dziecka występowały wcześniej krwawienia z przewodu pokarmowego lub perforacja w związku z leczeniem NLPZ

-    jeśli występuje krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie

-    jeśli u dziecka występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek lub ciężkie, niekontrolowane lekami dolegliwości serca

-    jeśli u dziecka występuje ciężka niewydolność serca

-    jeśli występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niedostatecznym pobieraniem płynów)

-    podczas ostatnich 3 miesięcy ciąży

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ibuprofen Teva

-    jeśli występują dziedziczne zaburzenia układu krwiotwórczego (porfiria ostra przerywana)

-    jeśli występują niektóre zaburzenia układu odpornościowego (toczeń rumieniowaty układowy i mieszana choroba tkanki łącznej)

-    jeśli występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby

-    jeśli u dziecka występuje odwodnienie (np. z powodu wymiotów lub biegunki)

-    jeśli występuje wysokie ciśnienie krwi lub niewydolność serca

-    jeśli u dziecka występuje nadwrażliwość (np. reakcje skórne na inne leki, astma, katar sienny), polipy w nosie, przewlekły obrzęk błon śluzowych nosa lub przewlekła obturacyjna choroba dróg oddechowych, ponieważ dziecko jest wówczas bardziej narażone na wystąpienie reakcji nadwrażliwości

-    bezpośrednio po poważnym zabiegu chirurgicznym.

Działania niepożądane można zmniejszyć, stosując najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy okres.

Lek należy do grupy leków (NLPZ), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające po odstawieniu leku.

Wpływ na przewód pokarmowy

Należy unikać stosowania leku Ibuprofen Teva jednocześnie z NLPZ w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.

Pacjenci w wieku podeszłym: u pacjentów w wieku podeszłym występuje większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych po zastosowaniu NLPZ zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego i perforacji, które mogą być śmiertelne.

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie i perforacja: krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja, które mogą być śmiertelne, były obserwowane po podaniu wszystkich NLPZ i na każdym etapie podczas leczenia, z objawami lub bez oraz w przypadku występowania ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych w wywiadzie.

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzeń lub perforacji jest większe w przypadku zwiększania dawek NLPZ i u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w przeszłości, szczególnie gdy przebiegała z krwotokami lub perforacją oraz u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci tacy powinni rozpoczynać leczenie od najmniejszych dostępnych dawek. U tych pacjentów należy rozważyć leczenie skojarzone lekami osłonowymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej) jak również u pacjentów, u których konieczne jest jednoczesne stosowanie leków zawierających małe dawki kwasu acetylosalicylowego lub innych leków mogących zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit.

Pacjenci z zaburzeniami żołądka i jelit w wywiadzie, szczególnie pacjenci w podeszłym wieku, powinni informować lekarza o jakichkolwiek nietypowych objawach brzusznych (szczególnie o krwawieniach z przewodu pokarmowego) szczególnie na początku leczenia. Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą powodować zwiększenie ryzyka powstania choroby wrzodowej lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe takie jak kwas acetylosalicylowy.

W przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzeń u pacjentów otrzymujących Ibuprofen Teva należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

NLPZ należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami żołądka i jelit w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Crohna), ponieważ stan pacjentów może ulec pogorszeniu (patrz punkt

4. Możliwe działania niepożądane)

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Stosowanie takich leków jak Ibuprofen Teva może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru. Duże dawki i długotrwałe leczenie mogą zwiększać ryzyko wystąpienia tych objawów. Nie należy stosować większej niż zalecana dawki leku oraz czasu trwania leczenia (3 dni).

Jeśli pacjent ma problemy z sercem, przebyty udar lub uważa że może znajdować się w tej grupie ryzyka (np. ma wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę lub ma zwiększone stężenie cholesterolu lub pali tytoń) powinien skonsultować leczenie z lekarzem lub farmaceutą.

Reakcje skórne

Bardzo rzadko w związku z leczeniem NLPZ obserwowano ciężkie, czasem śmiertelne, reakcje skórne z zaczerwienieniem i występowaniem pęcherzy (złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevens-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka/zespół Lyella; patrz punkt 4.8). Pacjenci bardziej narażeni są na takie reakcje w początkowej fazie leczenia; pojawienie się tych reakcji może nastąpić głównie podczas pierwszych miesięcy leczenia. Przyjmowanie leku Ibuprofen Teva należy przerwać i natychmiast skonsultować się z lekarzem po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian w obrębie błon śluzowych lub jakichkolwiek innych reakcji nadwrażliwości.

W przypadku ospy wietrznej zaleca się unikanie stosowania leku Ibuprofen Teva.

Informacje dodatkowe

Bardzo rzadko obserwowano ciężkie i ostre reakcje nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny). Po wystąpieniu pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości po podaniu leku Ibuprofen Teva należy koniecznie przerwać podawanie leku. W zależności od objawów, wymagana procedura medyczna musi zostać przeprowadzona przez wyszkolony personel.

Podczas leczenia dziecko powinno pić dużo płynów, zwłaszcza w przypadku występowania gorączki, biegunki lub wymiotów.

Istnieje ryzyko pogorszenia czynności nerek u odwodnionych dzieci i młodzieży.

Ibuprofen, substancja czynna leku Ibuprofen Teva, może przemijająco hamować czynność płytek krwi (agregację trombocytów). Pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia powinni być uważnie monitorowani.

Podczas długotrwałego podawania leku Ibuprofen Teva należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych, czynność nerek oraz morfologię krwi.

W przypadku długotrwałego stosowania leków przeciwbólowych mogą wystąpić bóle głowy, których nie można leczyć większymi dawkami leku.

Na ogół nawykowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza kombinacji kilku substancji przeciwbólowych, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek oraz ryzyka niewydolności nerek (nefropatii analgetycznej).

NLPZ takie jak ibuprofen mogą maskować objawy zakażenia i gorączki

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, a także o lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ibuprofen może wpływać na działanie niektórych leków o działaniu przeciwzakrzepowym (przeciw krzepnięciu) (np. kwas acetylosalicylowy/aspiryna, warfaryna, tyklopidyna), niektórych leków przeciwnadciśnieniowych (inhibitory ACE, np. kaptopryl, leki blokujące receptory beta, antagoniści angiotensyny II), a nawet niektórych innych leków lub też one mogą wpływać na działanie ibuprofenu. Zawsze należy poradzić się lekarza przed zastosowaniem/podaniem ibuprofenu z innymi lekami.

Jednoczesne stosowanie leku Ibuprofen Teva może mieć wpływ na następujące leki.

Nasilenie działania z możliwym zwiększeniem ryzyka działań niepożądanych:

-    Digoksyna (stosowana w leczeniu osłabienia czynności serca i zaburzeń rytmu serca), fenytoina (stosowana w leczeniu padaczki lub bólów pochodzenia nerwowego), lit (stosowany w leczeniu depresji): może wystąpić zwiększenie stężenia substancji czynnych tych leków we krwi.

Zasadniczo, podczas prawidłowego stosowania tych leków (maksymalnie przez okres 3 dni), nie jest konieczne badanie ich stężenia we krwi.

-    Leki przeciwzakrzepowe (takie jak warfaryna): należy monitorować krzepliwość krwi u pacjenta.

-    Metotreksat (lek stosowany w leczeniu raka oraz niektórych rodzajów chorób reumatycznych): nie stosować leku Bufnik w ciągu 24 godzin przed i po podaniu metotreksatu. Może to prowadzić do zwiększenia stężenia metotreksatu we krwi i nasilenia jego działań niepożądanych.

-    Kwas acetylosalicylowy i inne przeciwzapalne leki przeciwbólowe (niesteroidowe leki przeciwzapalne) jak również glikortykosteroidy (leki zawierające kortyzon lub substancje podobne do kortyzonu): zwiększone ryzyko owrzodzeń i krwawienia z przewodu pokarmowego.

-    Leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (leki stosowane w leczeniu depresji): istnieje zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego.

Zmniejszenie działania:

-    Leki moczopędne (diuretyki) oraz leki zmniejszające ciśnienie krwi (leki przeciwnadciśnieniowe). Ponadto, może istnieć zwiększone ryzyko uszkodzenia nerek.

-    Inhibitory ACE (leki stosowane w leczeniu niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego). Ponadto, istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia zaburzenia czynności nerek.

-    Kwas acetylosalicylowy: po jednoczesnym zastosowaniu ibuprofenu działanie przeciwzakrzepowe małych dawek kwasu acetylosalicylowego może być osłabione.

Pozostałe możliwe interakcje:

-    Zydowudyna (stosowana w leczeniu HIV/AIDS): zwiększone ryzyko wysięku do stawów oraz siniaków u pacjentów z wirusem HIV chorych na hemofilię.

-    Cyklosporyna (lek hamujący reakcję odpornościową): istnieją doniesienia o uszkodzeniu nerek.

-    Takrolimus: w przypadku jednoczesnego stosowania obu leków może wystąpić uszkodzenie nerek/objawy przedawkowania.

-    Leki moczopędne oszczędzające potas (niektóre diuretyki): jeśli stosowane w tym samym czasie możliwe jest zwiększenie stężenia potasu.

-    Pochodne sulfonylomocznika (leki przeciwcukrzycowe): pomimo, że w przeciwieństwie do innych NLPZ dotychczas nie opisano interakcji ibuprofenu z pochodnymi sulfonylomocznika zaleca się wykonanie badania stężenia glukozy we krwi jako środek ostrożności po jednoczesnym stosowaniu tych leków.

-    Probenecyd i sulfinpyrazon (stosowane w leczeniu dny): leki te mogą opóźnić wydalanie ibuprofenu.

-    Antybiotyki chinolonowe: może istnieć zwiększone ryzyko drgawek.

-    Worykonazol i flukonazol (leki przeciwgrzybicze) mogą zwiększać ekspozycję na ibuprofen.

Stosowanie leku Ibuprofen Teva z jedzeniem i piciem

Podczas leczenia lekiem Ibuprofen Teva należy unikać spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża

W przypadku zajścia w ciążę podczas przyjmowania leku Ibuprofen Teva należy powiadomić o tym lekarza. Ibuprofen można stosować podczas pierwszych 6 miesięcy ciąży wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań u matki i u dziecka leku Ibuprofen Teva nie wolno stosować w ostatnim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Substancja czynna - ibuprofen oraz produkty jej metabolizmu przenikają do mleka kobiet karmiących piersią jedynie w niewielkich ilościach. Ze względu na fakt, że dotychczas nie poznano negatywnych skutków stosowania ibuprofenu u niemowląt karmionych piersią, zasadniczo nie trzeba przerywać karmienia piersią na czas krótkotrwałego stosowania leku w zalecanej dawce w leczeniu małego do umiarkowanie nasilonego bólu lub gorączki.

Przed zażyciem wszelkich leków należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych takich jak zmęczenie, zawroty głowy i zaburzenia widzenia po zastosowaniu leku Ibuprofen Teva w pojedynczych przypadkach mogą wystąpić zaburzenia zdolności reagowania i aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz obsługiwania maszyn. Dotyczy to zwłaszcza przypadków jednoczesnego spożywania alkoholu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ibuprofen Teva

Lek zawiera glukozę i sacharozę. Jeśli lekarz poinformował, że u dziecka występuje nietolerancja niektórych cukrów, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku.

2,5 ml syropu zawiera 0,5 g sacharozy i 0,23 g glukozy, co odpowiada 0,06 jednostki chlebowej. Należy uwzględnić to u pacjentów z cukrzycą.

3. Jak stosować lek Ibuprofen Teva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Ibuprofen Teva to:

Masa ciała (wiek)

Pojedyncza dawka

Maksymalna dawka dobowa

7-9 kg

(niemowlęta: 6-12 miesięcy)

2,5 ml

(odpowiada 50 mg ibuprofenu)

10 ml

(odpowiada 200 mg ibuprofenu)

10-15 kg (dzieci: 1-3 lata)

5 ml

(odpowiada 100 mg ibuprofenu)

15 ml

(odpowiada 300 mg ibuprofenu)

16-19 kg (dzieci: 3-6 lat)

7,5 ml

(odpowiada 150 mg ibuprofenu)

22,5 ml

(odpowiada 450 mg ibuprofenu)

20-29 kg

10 ml

30 ml (odpowiada 600 mg

(dzieci: 6-9 lat)

(odpowiada 200 mg ibuprofenu)

ibuprofenu)

Dawka ibuprofenu określana jest na podstwie masy ciała (mc.) oraz wieku. Zwykle stosowana dawka wynosi od 7 do 10 mg/kg mc. w dawce pojedynczej, aż do maksymalnej całkowitej dawki dobowej wynoszącej 30 mg/kg mc.

Należy zachować co najmniej 6-godzinną przerwę pomiędzy dawkami. Nie należy przekraczać zalecanej maksymalnej dawki dobowej.

Produktu nie zaleca się do stosowania u dzieci o masie ciała poniżej 7 kg (6 miesięcy życia).

W przypadku wrażenia, że działanie leku Ibuprofen Teva jest za mocne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania

Do stosowania doustnego.

W celu ułatwienia dokładnego dawkowania, do opakowania dołączono strzykawkę doustną z nadrukowaną skalą.

Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1.    Przed użyciem wstrząsnąć butelkę!

2.    Otworzyć butelkę. Aby otworzyć butelkę, zakrętkę należy przycisnąć, jednocześnie obracając w kierunku zgodnym ze strzałką.

3. Umieścić strzykawkę w szyjce butelki.

4. Aby napełnić strzykawkę należy odwrócić butelkę do góry dnem. Przytrzymując strzykawkę, delikatnie odciągnąć tłok do dołu, w celu napełnienia strzykawki syropem do odpowiedniego poziomu.

5. Obrócić butelkę do dołu dnem i delikatnie obrócić strzykawkę w celu wyjęcia jej z szyjki butelki.

6. Aby podać lek dziecku, końcówkę strzykawki należy umieścić w ustach dziecka. Powoli naciskać tłok strzykawki, aby wycisnąć syrop. Należy robić to powoli, w celu umożliwienia dziecku połknięcia syropu.

Po użyciu należy dokładnie zakręcić zakrętkę, tak aby zabezpieczyć butelkę przed dostępem dzieci.

Po użyciu należy rozłożyć strzykawkę (tj. wyjąć tłok strzykawki z cylindra). Opłukać dokładnie strzykawkę ciepłą wodą, a następnie osuszyć, aby była gotowa do podania następnej dawki.

Pacjenci z wrażliwymi żołądkami powinni przyjmować lek Ibuprofen Teva podczas posiłków.

Czas trwania leczenia

Do krótkotrwałego stosowania.

Jeśli u dzieci stosowanie leku wymagane jest przez okres dłuższy niż 3 dni lub objawy ulegają pogorszeniu, należy skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibuprofen Teva

W przypadku znacznego przekroczenia zalecanej dawki, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

Objawy po ostrym przedawkowaniu ibuprofenu na ogół ograniczają się do bólu brzucha, nudności oraz wymiotów. Ciężkie zatrucie może prowadzić do zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, takich jak uczucie pustki w głowie, oczopląs, zaburzenia widzenia, szumy uszne oraz rzadko spadku ciśnienia krwi, kwasicy metabolicznej, ostrej niewydolności nerek i utraty świadomości.

Pominięcie zastosowania leku Ibuprofen Teva

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek Ibuprofen Teva może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższy wykaz działań niepożądanych obejmuje wszystkie znane działania niepożądane związane ze stosowaniem ibuprofenu, w tym działania występujące u pacjentów z chorobami reumatycznymi przyjmującymi duże dawki w leczeniu długotrwałym. Dane dotyczące częstości występowania, oprócz doniesień o bardzo rzadko występujących działaniach niepożądanych, są oparte na krótkotrwałym stosowaniu maksymalnych doustnych dawek dobowych ibuprofenu w wysokości 1200 mg lub 1800 mg w przypadku czopków.

W ocenie działań niepożądanych zastosowano następującą skalę częstości występowania:

bardzo często

u więcej niż 1 na 10 pacjentów

często

u 1 do 10 na 100 pacjentów

niezbyt często

u 1 do 10 na 1 000 pacjentów

rzadko

u 1 do 10 na 10 000 pacjentów

bardzo rzadko

u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

częstość nieznana

nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych

Możliwe działania niepożądane

Występowanie poniższych działań niepożądanych jest przeważnie zależne od dawki i ma zróżnicowane nasilenie u różnych osób.

Najczęściej obserwowane zdarzenia niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego.

Mogą wystąpić owrzodzenia żołądka i (lub) dwunastnicy (wrzody trawienne), perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, czasem prowadzące do zgonu, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Teva).

Po podaniu leku zgłaszano występowanie nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparć, niestrawności, bólu brzucha, smolistych stolców, krwawych wymiotów, wrzodziejącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej (stan zapalny błony śluzowej jamy ustnej z owrzodzeniami), nasilenia zapalenia okrężnicy i choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Teva).

Z mniejszą częstotliwością obserwowano występowanie zapalenia błony śluzowej żołądka.

Stosowanie takich leków jak Ibuprofen Teva może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

Często:

-    dolegliwości żołądkowo-jelitowe takie jak zgaga, ból brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia z oddawaniem gazów, biegunka, zaparcie i niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego, które mogą powodować niedokrwistość w wyjątkowych sytuacjach.

Niezbyt często:

-    ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie

-    reakcje nadwrażliwości z wysypką skórną i świądem, jak również napady astmy (możliwe ze spadkiem ciśnienia krwi)

-    zaburzenia widzenia

-    owrzodzenia przewodu pokarmowego, w niektórych przypadkach z krwawieniem i perforacją

-    wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, nasilenie zapalenia błony śluzowej jelita grubego i nasilenie choroby Crohna, zapalenie błony śluzowej żołądka.

Rzadko:

-    szumy uszne lub brzęczenie w uszach (dzwonienie)

-    uszkodzenie tkanki nerek (martwica brodawek nerkowych), szczególnie w leczeniu długotrwałym,

-    podwyższone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Bardzo rzadko:

-    skąpomocz oraz gromadzenie wody w organizmie (obrzęk) zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek. Powyższe objawy mogą świadczyć o chorobie nerek, obejmującej czasami niewydolność nerek;

-    zespół nerczycowy (gromadzenie płynu w organizmie (obrzęk) i wyraźne wydalanie białka z moczem), śródmiąższowe zapalenie nerek z towarzyszeniem ostrej niewydolności nerek;.

-    zaburzenie czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie podczas leczenia długotrwałego, niewydolność wątroby, zapalenie wątroby;

-    zaburzenia układu krwiotwórczego (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza);

-    ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka z zaczerwienieniem oraz powstawaniem pęcherzy (w tym zespół Stevens-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie sie naskórka/zespół Lyella), łysienie;

-    w pojedynczych przypadkach mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne, z powikłaniami tkanek miękkich podczas zakażenia ospą wietrzną;

-    objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowych, takie jak silny ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, sztywność karku oraz zaburzenia świadomości. Pacjenci z niektórymi zaburzeniami układu odpornościowego w wywiadzie (toczeń rumieniowaty oraz choroby mieszane tkanki łącznej) wydają się być w grupie podwyższonego ryzyka;

-    opisywano pogorszenia stanów zapalnych związanych z infekcją (np. rozwój martwiczego zapalenia powięzi) towarzyszące stosowaniu niektórych leków przeciwzapalnych (niesteroidowych leków przeciwzapalnych, do których należy lek Ibuprofen Teva);

-    ciężkie reakcje nadwrażliwości;

-    reakcje psychotyczne, depresje;

-    zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, zawał;

-    wysokie ciśnienie krwi;

-    stany zapalne przełyku, stany zapalne trzustki, powstawanie stanów zapalnych przełyku.

Środki zaradcze:

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów, należy przerwać stosowanie leku Ibuprofen Teva i niezwłocznie skontaktować sie z lekarzem:

-    wysypka skórna i świąd

-    napad astmy

-    cieżkie reakcje nadwrażliwości. Mogą sie objawiać obrzękiem twarzy, jezyka lub gardła, ze zwężeniem dróg oddechowych, zadyszką, szybkim tętnem oraz spadkiem ciśnienia krwi, który może obejmować zagrażający życiu wstrząs

-    zaburzenia układu krwiotwórczego. Pierwszymi objawami mogą być: gorączka, ból gardła, powierzchniowe zmiany w jamie ustnej, objawy grypopodobne, skrajne wyczerpanie, krwawienie z nosa i podskórne. Należy unikać samodzielnego stosowania leków łagodzących ból lub gorączkę.

-    nasilenie stanów zapalnych związanych z zakażeniem: w razie wystąpienia lub nasilenia się objawów zakażenia podczas stosowania leku Ibuprofen Teva

-    zaburzenia widzenia

-    ciężki ból w nadbrzuszu, wymioty z krwią, krew w stolcu lub ciemne zabarwienie stolca

-    skąpomocz oraz gromadzenie wody w organizmie (obrzęk).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi,farmaceucie> lub pielęgniarce.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ibuprofen Teva

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Ibuprofen Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym i butelce.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Okres ważności po pierwszym otwarciu leku wynosi 1 rok.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje Co zawiera lek Ibuprofen Teva

-    Substancją czynną leku jest ibuprofen.

1 ml syropu zawiera 20 mg ibuprofenu.

2,5 ml syropu zawiera 50 mg ibuprofenu.

-    Pozostałe składniki leku to: guma ksantan, polisorbat 80, potasu sorbinian (Ph. Eur.), kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa, sacharoza, glukoza bezwodna, aromat truskawkowy, aromat śmietankowy, woda oczyszczona.

Szczegółowe informacje dotyczące glukozy i sacharozy (cukry) znajdują się w części „Ważne informacje o niektórych składnikach leku Ibuprofen Teva”.

Jak wygląda lek Ibuprofen Teva i co zawiera opakowanie

Ibuprofen Teva to mętny syrop o zabarwieniu białym do lekko żółtego, dostępny w opakowaniach zawierających 100 ml syropu z dołączoną strzykawką doustną o pojemności 5 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 35 00-113 Warszawa

Wytwórca:

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Strasse 3 89143 Blaubeuren Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:    Ibuprofen-ratiopharm 2 % Sirup für Kinder

Belgia:    Ibuprofen Teva 2% siroop

Luksemburg:    IBU-ratiopharm Fiebersaft für Kinder 2    %

Niemcy:    IBU-ratiopharm Fiebersaft für Kinder 2    %

Polska:    Ibuprofen Teva

Data zatwierdzenia ulotki: listopad 2014

11

Bufenik

Charakterystyka Bufenik

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ibuprofen Teva 100 mg/5 ml, syrop

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml syropu zawiera 20 mg ibuprofenu.

2.5    ml syropu zawiera 50 mg ibuprofenu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza i glukoza.

1 ml syropu zawiera 0,2 g sacharozy i 0,09 g glukozy.

2.5    ml syropu zawiera 0,5 g sacharozy i 0,23 g glukozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop

Biały do lekko żółtego, mętny syrop.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie objawowe:

•    bólu o łagodnym do umiarkowanego nasilenia,

•    gorączki.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Tylko do krótkotrwałego stosowania.

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Schemat dawkowania jest wyszczególnione w poniższej tabeli. Dawka ibuprofenu określana jest na podstwie masy ciała (mc.) oraz wieku. Zwykle stosowana dawka wynosi od 7 do 10 mg/kg mc. w dawce pojedynczej, aż do maksymalnej całkowitej dawki dobowej wynoszącej 30 mg/kg mc. Częstość podawania zależy od objawów oraz maksymalnej całkowitej dawki dobowej. Należy zachować co najmniej 6-godzinną przerwę pomiędzy dawkami. Nie należy przekraczać zalecanej maksymalnej dawki dobowej.

Masa ciała (wiek)

Pojedyncza dawka

Maksymalna dawka dobowa

7-9 kg

2,5 ml

(odpowiada 50 mg ibuprofenu)

10 ml

odpowiada 200 mg

(niemowlęta w wieku 6-12 miesięcy)

ibuprofenu)

10-15 kg

(niemowlęta/dzieci w wieku 1-3 lat)

5 ml

(odpowiada 100 mg ibuprofenu)

15 ml

(odpowiada 300 mg ibuprofenu)

16-19 kg

(dzieci w wieku3-6 lat)

7,5 ml

(odpowiada 150 mg ibuprofenu)

22,5 ml

(odpowiada 450 mg ibuprofenu)

20-29 kg

(dzieci w wieku 6-9 lat)

10 ml

(odpowiada 200 mg ibuprofenu)

30 ml (odpowiada 600 mg ibuprofenu)

Jeśli stosowanie produktu leczniczego wymagane jest przez okres dłuższy niż 3 dni lub objawy ulegają pogorszeniu, należy skonsultować się z lekarzem.

Produktu nie zaleca się do stosowania u dzieci o masie poniżej 7 kg (6 miesięcy życia).

Szczególne grupy pacjentów Niewydolność nerek:

Pacjenci z lekkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek nie wymagają zmniejszenia dawki leku (pacjenci z ciężką niewydolnością nerek, patrz punkt 4.3)

Niewydolność wątroby (patrz punkt 5.2):

Pacjenci z lekkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby nie wymagają zmniejszenia dawki leku (pacjenci z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, patrz punkt 4.3).

Sposób podawania:

Do stosowania doustnego.

Przed użyciem należy wstrząsnąć butelkę.

W celu ułatwienia dokładanego dawkowania do opakowania dołaczono strzykawkę doustną.

Zaleca się aby pacjenci z wrażliwą błoną śluzową żołądka przyjmowali ibuprofen podczas posiłków.

4.3 Przeciwwskazania

Produkt leczniczy Ibuprofen Teva jest przeciwwskazany w następujących przypadkach:

•    nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

•    potwierdzone reakcje skurczu oskrzeli, astmy, nieżytu nosa, obrzęku naczynioruchowego lub pokrzywki po wcześniejszym przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ),

•    niesprecyzowane zaburzenia hematopoezy,

•    ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek lub ciężkie i niekontrolowane zaburzenia serca,

•    ostatni trymestr ciąży (patrz punkt 4.6),

•    krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacji w wywiadzie jako wynik wcześniejszej terapii NLPZ,

•    czynna lub nawracająca choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienie (dwa lub więcej różnych potwierdzonych epizodów owrzodzeń lub krwawienia),

•    ciężka niewydolność serca (patrz punkt 4.4.),

•    ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niedostatecznym uzupełnianiem płynów),

•    krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz wpływ na przewód pokarmowy i układ krążenia poniżej).

Wpływ na przewód pokarmowy

Należy unikać stosowania ibuprofenu w skojarzeniu z NLPZ w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.

Pacjenci w wieku podeszłym: u pacjentów w wieku podeszłym występuje większe prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych po zastosowaniu NLPZ zwłaszcza krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja, które mogą być śmiertelne (patrz punkt 4.8).

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie i perforacja: krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja, które mogą być śmiertelne, były obserwowane po wszystkich NLPZ i na każdym etapie podczas leczenia, z objawami lub bez oraz w przypadku występowania ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych w wywiadzie.

Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego jest większe w przypadku zwiększania dawek NLPZ i u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, szczególnie gdy przebiegała z krwotokami lub perforacją (patrz punkt 4.3) oraz u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci tacy powinni rozpoczynać leczenie od najmniejszych dostępnych dawek. U tych pacjentów należy rozważyć leczenie skojarzone lekami osłonowymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej) jak również u pacjentów, u których konieczne jest jednoczesne stosowanie leków zawierających małe dawki kwasu acetylosalicylowego lub innych leków mogących zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń żołądka i jelit (patrz poniżej i punkt 4.5).

Pacjenci z zaburzeniami żołądka i jelit w wywiadzie, szczególnie pacjenci w podeszłym wieku, powinni informować lekarza o jakichkolwiek nietypowych objawach brzusznych (szczególnie o krwawieniach z przewodu pokarmowego) szczególnie na początku leczenia. Należy zachować ostrożność u pacjentów otrzymujących jednocześnie leki, które mogą powodować zwiększenie ryzyka powstania owrzodzenia lub krwawienia, takie jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki przeciwpłytkowe takie jak kwas acetylosalicylowy (patrz punkt 4.5).

W przypadku wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzeń u pacjentów otrzymujących ibuprofen należy przerwać leczenie.

NLPZ powinny być podawane z ostrożnością u pacjentów z chorobami żołądka i jelit w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie okrężnicy, choroba Cohna) ze względu na możliwość zaostrzenia ogólnego stanu (patrz punkt 4.8)

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Przed rozpoczęciem leczenia należy zachować ostrożność (konsultacja z lekarzem lub farmaceutą) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie i (lub) niewydolnością serca lub zatrzymaniem płynów. Nadciśnienie i obrzęki były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie w dużych dawkach (2400 mg na dobę) przez długi okres może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał lub udar). Ogólnie, dane epidemiologiczne nie wskazują, że stosowanie małych dawek ibuprofenu (np. < 1200 mg na dobę) jest związane ze zwiększonym ryzykiem zawału.

Reakcje skórne

Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, w tym złuszczające zapalenie skóry zespół Stevens-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka były obserwowane bardzo rzadko w zawiązku z leczeniem NLPZ (patrz punkt 4.8). Pacjenci bardziej narażeni są na takie reakcje w początkowej fazie leczenia i pojawienie się tych reakcji może nastąpić głównie podczas pierwszych miesięcy leczenia. Przyjmowanie ibuprofenu należy przerwać po pierwszych objawach wysypki skórnej, zmian w obrębie błon śluzowych lub jakichkolwiek innych reakcji nadwrażliwości.

W wyjątkowych sytuacjach ospa wietrzna może być przyczyną poważnych komplikacji infekcji skórny i tkanek miękkich. Nie można wykluczyć udziału NLPZ w nasileniu tych infekcji. Należy zatem unikać stosowania ibuprofenu w przypadku ospy wietrznej.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów:

   z toczniem rumieniowatym układowym (SLE) oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (patrz punkt 4.8),

•    z wrodzonymi zaburzeniami metabolizmu porfiryny (np. porfiria ostra przerywana),

•    z zaburzeniami czynności nerek (u pacjentów z występującą wcześniej chorobą nerek może wystąpić ostre pogorszenie czynności nerek),

•    z odwodnieniem,

•    z zaburzeniami czynności wątroby,

•    bezpośrednio po operacji,

•    z katarem siennym, polipami w nosie, przewlekłym obrzękiem błony śluzowej nosa lub przewlekłymi obturacyjnymi chorobami układu oddechowego, ponieważ istnieje u nich zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Może się to objawiać jako napad astmy (tzw. astma aspirynowa), obrzęk Quinckego lub pokrzywka.

•    z alergiami na inne leki, ponieważ zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości istnieje w związku ze stosowaniem produktu leczniczego Ibuprofen Teva, 100 mg/5 ml, syrop.

Informacje dodatkowe:

Jeśli lekarz uzna, że długotrwałe podawanie ibuprofenu jest konieczne, należy regularnie kontrolować czynność wątroby, nerek oraz morfologię krwi.

Podczas leczenia należy zapewnić odpowiednią ilość przyjmowanych płynów w celu uniknięcia odwodnienia oraz prawdopodobnego związanego z tym zwiększonego działania toksycznego ibuprofenu na nerki.

Istnieje ryzyko pogorszenia czynności nerek u odwodnionych dzieci i młodzieży.

Ibuprofen może przejściowo hamować czynność płytek krwi (agregację trombocytów krwi). Pacjenci z zaburzeniami krzepnięcia powinni być uważnie monitorowani.

W przypadku długotrwałego, niewłaściwego stosowania leków przeciwbólowych w dużych dawkach mogą wystąpić bóle głowy, których nie można leczyć większymi dawkami leku.

Na ogół nałogowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza kombinacji kilku substancji przeciwbólowych, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek oraz ryzyka niewydolności nerek (nefropatii analgetycznej).

Rzadko obserwowano ciężkie i ostre reakcje nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny). Po wystąpieniu pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości po przyjęciu ibuprofenu należy koniecznie przerwać leczenie. Zabiegi medyczne odpowiednio do rodzaju objawów muszą być przeprowadzone przez wyszkolony personel.

Jednoczesne spożywanie alkoholu podczas stosowania NLPZ zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem substancji czynnej, zwłaszcza dotyczących układu pokarmowego lub ośrodkowego układu nerwowego.

NLPZ mogą maskować objawy infekcji i gorączki.

Substancje pomocnicze:

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami nietolerancji fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu.

2.5    ml syropu zawiera 0,5 g sacharozy i 0,23 g glukozy, co odpowiada około 0,06 jednostki chlebowej. Należy to uwzględnić u pacjentów z cukrzycą.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania ibuprofenu z następującymi lekami:

•    Inne NLPZ, w tym salicylany: zwiększone ryzyko owrzodzeń żołądka i jelit oraz krwotoków. Należy zatem unikać jednoczesnego stosowania ibuprofenu z innymi NLPZ (patrz punkt 4.4)

•    Małe dawki kwasu acetylosalicylowego: Z danych doświadczalnych wynika, że ibuprofen podawany jednocześnie z małą dawką kwasu acetylosalicylowego może zmniejszać działanie kwasu acetylosalicylowego polegającego na hamowaniu agregacji płytek krwi. Jednakże ograniczone dane, oraz niepewność co do możliwości ekstrapolacji danych uzyskanych ex vivo do warunków klinicznych świadczą o tym, że nie można wyciągać żadnych konkretnych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu, a ewentualne kliniczne istotne działania ibuprofenu nie wydają się prawdopodobne podczas sporadycznego stosowania tego produktu (patrz punkt 5.1).

•    Leki moczopędne, inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), leki blokujące receptory beta-adrenergiczne i antagoniści receptora angiotensyny II: NLPZ mogą zmniejszać wpływ leków moczopędnych i innych leków o działaniu przeciwnadciśnieniowym. U niektórych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (np. u pacjentów odwodnionych lub pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek) jednoczesne podawanie inhibitora ACE, leków blokujących receptory beta-adrenergiczne lub antagonistów receptora angiotensyny II oraz leków hamujących cyklooksygenazę może spowodować dalsze pogorszenie czynności nerek, w tym ewentualną ostrą niewydolność nerek, która jest zazwyczaj odwracalna. Z tego względu, wspomniane połączenie leków należy stosować ostrożnie, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjentów należy odpowiednio nawodnić oraz rozważyć badanie czynności nerek po włączeniu leczenia równoległego oraz okresowo w późniejszym czasie. Ryzyko działań niepożądanych dotyczące nerek, takich jak hiperkaliemia, może być zwiększone.

Jednoczesne podawanie ibuprofenu i leków moczopędnych oszczędzających potas może prowadzić do hiperkaliemii

•    Leki przeciwzakrzepowe: NLPZ mogą wzmacniać działanie leków przeciwzakrzepowych , takich jak warfaryna (patrz punkt 4.4),

•    Leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI): zwiększają ryzyko wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4).

•    Kortykosteroidy: zwiększają ryzyko wystąpienia owrzodzeń i krwawień z przewodu pokarmowego (patrz punkt 4.4),

•    Digoksyna, fenytoina, lit: Stosowanie ibuprofenu jednocześnie z digoksyną, fenytoiną lub litem może zwiększyć stężenie tych leków w surowicy. Zasadniczo, podczas prawidłowego stosowania produktu leczniczego Ibuprofen Teva przez okres maksymalnie 3 dni u dzieci i młodzieży i 4 dni u dorosłych nie jest konieczne sprawdzanie stężenia litu, digoksyny i fenytoiny w surowicy,

•    Metotreksat: Podawanie ibuprofenu w ciągu 24 godzin przed lub po podaniu metotreksatu może prowadzić do podwyższenia stężenia metotreksatu i zwiększenia jego działania toksycznego,,

•    Zydowudyna: Istnieją dane dotyczące zwiększonego ryzyka wylewu krwi do stawów oraz krwiaków u pacjentów z hemofilią zarażonych wirusem HIV przyjmujących jednocześnie zydowudynę i ibuprofen,

•    Cyklosporyna: Istnieją ograniczone dane o możliwych interakcjach obejmujących zwiększone ryzyko działania toksycznego na nerki,

•    Pochodne sufonylomocznika: W badaniach klinicznych wykazano występowanie interakcji pomiędzy niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi a lekami przeciwcukrzycowymi (pochodnymi sulfonylomocznika). Wprawdzie dotychczas nie opisano interakcji pomiędzy

ibuprofenem a pochodnymi sulfonylomocznika, to przy równoległym stosowaniu tych leków zaleca się sprawdzenie stężenia glukozy we krwi jako środek ostrożności,

•    Takrolimus: w przypadku skojarzonego podawania obu substancji czynnych, ryzyko działania toksycznego na nerki jest zwiększone,

•    Probenecyd i sufinpyrazon: Produkty lecznicze zawierające probenecyd lub sulfinpyrazon mogą opóźniać wydalanie ibuprofenu,

•    Antybiotyki chinolonowe: Dane z badań na zwierzętach wskazują, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko drgawek związanych z antybiotykami chinolonowymi. U pacjentów stosujących NLPZ i chinolony istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek,

•    W badaniu z worykonazolem i flukonazolem (inhibitory CYP2C9) wykazano wzrost ekspozycji na ibuprofen S (+) o około 80-100%. Należy rozważyć obniżenie dawki ibuprofenu w przypadku jednoczesnego stosowania silnych inhibitorów CYP2C9, zwłaszcza jeśli stosowane są duże dawki ibuprofenu jednocześnie z woryknazolem lub flukonazolem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Hamowanie syntezy prostaglandyn może mieć niekorzystny wpływ na ciążę i (lub) rozwój zarodka lub płodu. Dane z badań epidemiologicznych wywołują obawy odnośnie zwiększonego ryzyka poronienia oraz wad wrodzonych serca i wytrzewienia po podaniu inhibitora syntezy prostaglandyn we wczesnej ciąży. Uważa się, że ryzyko to zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia. W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Ibuprofenu nie należy przyjmować w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba, że jest to bezwzględnie koniczne. W przypadku stosowania ibuprofenu przez kobietę planującą ciążę lub będącą w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży, należy stosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas.

W trzecim trymestrze ciąży wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn mogą powodować u płodu:

•    zaburzenia serca i płuc (z przedwczesnym zamknięciem przewodu tętniczego oraz nadciśnieniem płucnym),

•    zaburzenia czynności nerek, które mogą postępować do niewydolności nerek z małowodziem; u matki oraz noworodka pod koniec ciąży,

•    możliwe wydłużenie czasu krwawienia, działanie hamujące agregację płytek krwi, które może wystąpić nawet po podaniu bardzo małych dawek,

•    hamowanie skurczów macicy prowadzące do opóźnionego i wydłużonego porodu.

W związku z powyższymi działaniami, ibuprofen jest przeciwwskazany w trzecim trymestrze ciąży. Karmienie piersią

Minimalne ilości ibuprofenu oraz metabolitów są wydzielane do mleka karmiącej piersią kobiety. Ponieważ działania niepożądane u niemowląt nie są znane, na ogół przerywanie karmienia piersią w przypadku krótkotrwałego stosowania zalecanych dawek w leczeniu bólu lub gorączki nie jest konieczne.

Płodność

Stosowanie ibuprofenu może zaburzać płodność u kobiet i nie jest zalecane u kobiet planujących zajść w ciążę. U kobiet mających trudności z zajściem w ciążę lub poddających się badaniu niepłodności należy rozważyć odstawienie ibuprofenu.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ze względu na możliwość wystąpienia działań niepożądanych takich jak zmęczenie, zawroty głowy i zaburzenia widzenia podczas stosowania produktu leczniczego Ibuprofen Teva, w pojedynczych przypadkach może wystąpić zaburzenie zdolności reagowania i aktywnego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz obsługiwania maszyn. Dotyczy to tym bardziej przypadków jednoczesnego spożywania alkoholu.

4.8 Działania niepożądane

Poniższy wykaz działań niepożądanych obejmuje wszystkie znane działanie niepożądane zawiązane z podawaniem ibuprofenu, w tym działania niepożądane występujące u pacjentów z chorobami reumatycznymi, przyjmujących duże dawki w leczeniu długotrwałym. Dane dotyczące częstości występowania oprócz doniesień o bardzo rzadko występujących działaniach niepożądanych są oparte na krótkotrwałym stosowaniu maksymalnych doustnych dawek dobowych ibuprofenu w wysokości 1200 mg lub 1800 mg w postaci czopków.

W ocenie działań niepożądanych zastosowano następującą skalę częstości występowania:

Bardzo często (>1/10)

Często (>1/100, <1/10)

Niezbyt często (>1/1000, <1/100)

Rzadko (>1/10 000, <1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Występowanie poniższych działań niepożądanych jest przeważnie zależne od dawki i ma zróżnicowane nasilenie u różnych osób.

Najczęściej obserwowane zdarzenia niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego. Mogą wystąpić owrzodzenia przewodu pokarmowego, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, czasem prowadzące do zgonu, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Po podaniu produktu zgłaszano występowanie nudności, wymiotów, biegunki, wzdęć, zaparć, niestrawności, bólu brzucha, smolistych stolców, krwawych wymiotów, wrzodziejącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, nasilenia zapalenia okrężnicy czy choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4). Rzadziej obserwowano występowanie zapalenia błony śluzowej żołądka.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca.

Dane pochodzące z badań klinicznych oraz dane epidemiologiczne wskazują na to, że stosowanie ibuprofenu, szczególnie w dużej dawce (2400 mg/dobę), oraz leczenie długofalowe mogą wiązać się z niewielkim zwiększeniem ryzyka występowania zdarzeń zakrzepowych w naczyniach tętniczych (np. zawał mięśnia sercowego lub udar) (patrz punkt 4.4).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Bardzo rzadko:

Bardzo rzadko opisywano nasilenie stanów zapalnych związanych z zakażeniem (np. wystąpienie martwiczego zapalenia powięzi) występujące jednocześnie ze stosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Możliwe, że ma to związek z mechanizmem działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

W przypadku wystąpienia lub nasilenia się objawów zakażenia podczas stosowania produktu Ibuprofen Teva pacjentom zaleca się niezwłoczne zgłoszenie się do lekarza. Należy zbadać, czy istnieją wskazania do leczenia przeciwzakaźnego/antybiotykoterapii.

W pojedynczych przypadkach podczas leczenia ibuprofenem, u pacjentów z uprzednio występującymi zaburzeniami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy i mieszana choroba tkanki łącznej) obserwowano objawy aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, jak np. silne bóle głowy, nudności, wymioty, gorączka, sztywność karku czy dezorientacja.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko:

-    zaburzenia hematopoezy (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza). Pierwszymi objawami mogą być: gorączka, ból gardła, nadżerki błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, ciężkie wyczerpanie, krwawienie z nosa lub skóry. W takich przypadkach pacjentowi należy zalecić natychmiastowe odstawienie produktu, unikanie stosowania bez zalecenia lekarza leków przeciwbólowych lub przeciwgorączkowych oraz zgłoszenie się do lekarza.

Podczas długotrwałej terapii należy regularnie sprawdzać morfologię krwi.

Zaburzenia układu odporności Niezbyt często:

-    reakcje nadwrażliwości z wysypką i świądem, jak również napady astmy (z prawdopodobieństwem wystąpienia spadku ciśnienia krwi).

Pacjent powinien być poinstruowany, aby w takim przypadku natychmiast poinformować lekarza i zaprzestać stosowania ibuprofenu.

Bardzo rzadko:

-    ciężkie reakcje nadwrażliwości. Mogą one charakteryzować się obrzękiem twarzy, języka i krtani z zaciśnięciem dróg oddechowych, dusznością, tachykardią i niedociśnieniem tętniczym, co może prowadzić do zagrażającego życiu wstrząsu.

Wystąpienie któregokolwiek z tych objawów, do którego może także dojść przy pierwszym podaniu leku, wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

Zaburzenia psychiczne Bardzo rzadko:

-    reakcje psychotyczne, depresja

Zaburzenia układu nerwowego Niezbyt często:

-    ból głowy, zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość lub zmęczenie.

Zaburzenia oka Niezbyt często:

-    zaburzenia widzenia. W przypadku ich wystąpienia należy zalecić pacjentowi, aby natychmiast poinformował lekarza i odstawił ibuprofen.

Zaburzenia ucha i błędnika Rzadko:

-    szumy uszne

Zaburzenia serca Bardzo rzadko:

-    kołatanie serca, niewydolność serca, zawał mięśnia sercowego.

Zaburzenia naczyniowe Bardzo rzadko:

-    nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia żołądka i jelit Często:

-    dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego, jak np. zgaga, bóle brzucha, nudności, wymioty, wzdęcia, biegunka, zaparcia i nieznaczna utrata krwi z przewodu pokarmowego, która w wyjątkowych przypadkach może prowadzić do niedokrwistości.

Niezbyt często:

-    owrzodzenie przewodu pokarmowego, potencjalnie z krwawieniem i perforacją ściany.

Wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, nasilenie zapalenia okrężnicy czy choroby Leśniowskiego-Crohna (patrz punkt 4.4), nieżyt żołądka.

Bardzo rzadko:

-    zapalenie przełyku, zapalenie trzustki, powstawanie przeponopodobnych zwężeń w świetle jelit.

Należy pouczyć pacjenta o konieczności odstawienia ibuprofenu i niezwłocznej konsultacji z lekarzem w przypadku silnego bólu w nadbrzuszu, wymiotów krwawych, krwi w stolcu lub ciemnego stolca.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Bardzo rzadko:

-    zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, szczególnie po długotrwałym leczeniu, niewydolność wątroby, ostre zapalenia wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo rzadko:

-    zmiany pęcherzowe skóry, w tym zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie sie naskórka (zespół Lyella), łysienie.

-    w pojedynczych przypadkach, podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry z powikłaniami ze strony tkanek miękkich (patrz także „Zakażenia i zarażenia pasożytnicze").

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Rzadko

-    uszkodzenie tkanki nerek (martwica brodawek nerkowych), szczególnie w leczeniu długotrwałym, zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

Bardzo rzadko

-    skąpomocz i obrzęk, zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lub niewydolnością nerek. Powyższe objawy mogą świadczyć o chorobie nerek, obejmującej czasami niewydolność nerek. W

przypadku utrzymywania się lub pogorszenia powyższych objawów, należy pouczyć pacjenta o odstawieniu ibuprofenu i niezwłocznej konsultacji z lekarzem.

-    zespół nerczycowy, śródmiąższowe zapalenie nerek z towarzyszeniem ostrej niewydolności nerek. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy przedawkowania

Objawy przedawkowania mogą obejmować ból brzucha, nudności i wymioty. Ponadto, mogą wystąpić zaburzenia dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, takie jak ból głowy, zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, oczopląs, zaburzenia widzenia, szumy uszne oraz rzadko spadek ciśnienia krwi, kwasica metaboliczna, ostra niewydolność nerek i utrata świadomości.

Leczenie w przypadku przedawkowania

Brak specyficznej odtrutki. Leczenie powinno być objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; pochodne kwasu propionowego

Kod ATC: M01AE01

Ibuprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym, lekiem przeciwbólowym, który w standardowych zwierzęcych modelach stanów zapalnych skutecznie hamował syntezę prostaglandyn. U ludzi ibuprofen zmniejsza ból, obrzęk oraz gorączkę. Ponadto, ibuprofen hamuje agregację płytek wywoływaną przez ADP i kolagen.

Skuteczność kliniczną ibuprofenu wykazano w leczeniu bólu o umiarkowanym i łagodnym nasileniu, takim jak ból zęba, ból głowy i gorączka.

Z danych doświadczalnych wynika, że ibuprofen może hamować działanie kwasu acetylosalicylowego w małych dawkach na agregację płytek krwi, podczas jednoczesnego stosowania tych leków. W jednym badaniu, po podaniu ibuprofenu w pojedynczej dawce 400 mg w okresie 8 godzin przed lub 30 minut po podaniu kwasu acetylosalicylowego w postaci o natychmiastowym uwalnianiu (w dawce 81 mg), wystąpiło zmniejszenie działania kwasu acetylosalicylowego na tworzenie tromboksanu czy agregację płytek krwi. Jednakże ograniczenia dotyczące tych danych oraz niepewność co do możliwości ekstrapolacji danych uzyskanych ex vivo do warunków klinicznych świadczą o tym, że nie można wyciągać żadnych konkretnych wniosków dotyczących regularnego stosowania ibuprofenu, a ewentualne kliniczne istotne działania ibuprofenu nie wydają się prawdopodobne po sporadycznym stosowaniu tego produktu.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu doustnym, ibuprofen jest częściowo wchłaniany z żołądka, a następnie całkowicie wchłaniany w jelicie cienkim. Po podaniu doodbytniczym, ibuprofen jest szybko i niemal całkowicie wchłaniany. Stężenia w osoczu są porównywalne do tych, które uzyskuje się po podaniu doustnym.Po podaniu doustnym, maksymalne stężenie w osoczu następuje po 1-2 godzinach. Ibuprofen silnie wiąże się z białkami osocza (w 99%).

Po przejściu przez wątrobę (hydroksylacja, karboksylacja) farmakologicznie nieaktywne metabolity są całkowicie usuwane, głównie przez nerki (90%) oraz z żółcią. Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi około 2 godzin.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach na zwierzętach, subchroniczne i chroniczne działanie toksyczne ibuprofenu objawiało się głównie zmianami i owrzodzeniami w przewodzie pokarmowym. Badania in-vitro i in-vivo nie przyniosły żadnych klinicznie znaczących dowodów na mutagenność ibuprofenu. Badania na szczurach i myszach nie przyniosły żadnych dowodów na rakotwórcze działanie ibuprofenu.

Ibuprofen hamował owulację u samic królika i prowadził do zaburzeń zagnieżdżenia jajnikowego u różnych gatunków zwierząt (królików, szczurów i myszy). Badania doświadczalne wykazały, że ibuprofen przenika przez barierę łożyska. Po podaniu dawek toksycznych dla matki w badaniach na zwierzętach, obserwowano zwiększoną częstość występowania wad rozwojowych (np. ubytki przegrody międzykomorowej).

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza

Glukoza bezwodna Guma kasantan Polisorbat 80

Kwas cytrynowy jednowodny Potasu sorbinian Sacharyna sodowa Aromat truskawkowy Aromat śmietankowy Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Okres ważności w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu:

3 lata

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania:

1 rok

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka ze szkła oranżowego z zamknięciem zabezpieczającym przed dostępem dzieci z załączoną strzykawką doustną o pojemności 5 ml w tekturowym pudełku.

Syrop 100 ml Syrop 200 ml

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 35 00-113 Warszawa

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15465

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

24.04.2009

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2014.11.21

12

Bufenik