Imeds.pl

Bufomix Easyhaler

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Bufomix Easyhaler, (80 mikrogramów + 4,5 mikrogramów)/dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji

Budesonidum + Formoteroli fumaras dihydricus

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Bufomix Easyhaler i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bufomix Easyhaler

3.    Jak stosować lek Bufomix Easyhaler

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bufomix Easyhaler

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Bufomix Easyhaler i w jakim celu się go stosuje

Lek Bufomix Easyhaler to proszek do inhalacji, który jest stosowany w leczeniu astmy u dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku 6 lat i powyżej. Zawiera dwa różne leki: budezonid i formoterolu fumaran dwuwodny.

•    Budezonid należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami. Działa, redukując i zapobiegając obrzękom i stanowi zapalnemu płuc.

•    Formoterolu fumaran dwuwodny należy do grupy leków nazywanych długo działającymi agonistami receptorów P-adrenergicznych lub lekami rozszerzającymi oskrzela. Działa, zwiotczając mięśnie dróg oddechowych. Ułatwia to pacjentowi oddychanie.

Lek ten jest nieodpowiedni dla pacjentów z ciężką postacią astmy.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bufomix Easyhaler Kiedy nie stosować leku Bufomix Easyhaler:

- jeśli pacjent ma uczulenie na budezonid, formoterol lub pozostały składnik tego leku (wymieniony w punkcie 6), którym jest laktoza (która zawiera niewielkie ilości białek mleka).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bufomix Easyhaler należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, szczególnie jeśli pacjent ma:

•    cukrzycę,

•    zakażenie płuc,

•    wysokie ciśnienie krwi lub problemy z sercem w wywiadzie (w tym nierówny rytm serca, bardzo szybkie tętno, zwężenie tętnic lub niewydolność serca),

•    problemy z tarczycą lub nadnerczami,

•    niskie stężenie potasu we krwi,

•    ciężkie zaburzenia wątroby.

Po zakończeniu inhalacji należy przepłukać usta, aby zapobiec grzybiczego zakażenia jamy ustnej.

Lek Bufomix Easyhaler a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę zwłaszcza o przyjmowaniu któregokolwiek z następujących leków:

•    beta-adrenolityki (np. atenolol lub propranolol, stosowane w związku z wysokim ciśnieniem krwi), w tym krople do oczu (np. tymolol, stosowany z powodu jaskry);

•    leki stosowane z powodu szybkiego lub nierównego rytmu serca (np. chinidyna);

•    leki takie, jak digoksyna, stosowana w leczeniu niewydolności serca;

•    diuretyki, znane także jako leki moczopędne (np. furosemid). Są one stosowane w terapii wysokiego ciśnienia krwi;

•    sterydy przyjmowane doustnie (np. prednizolon);

•    pochodne ksantyny (np. teofilina lub amylofilina). Są one często stosowane w leczeniu astmy;

•    inne leki rozszerzające oskrzela (np. salbutamol);

•    trójpierścieniowe antydepresanty (np. amitryptylina) oraz antydepresant nefazodon;

•    pochodne fenotiazyny (np. chlorpromazyna i prochlorperazyna);

•    leki nazywane inhibitorami proteazy HIV (np. rytonawir), stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV;

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń (np. ketokonazol, itrakonazol, worikonazol, pozakonazol, klarytromycyna i telitromycyna);

•    leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona (np. lewodopa);

•    leki stosowane w chorobach tarczycy (np. lewotyroksyna).

Jeśli u pacjenta występuje którykolwiek z powyższych stanów lub pacjent ma jakieś wątpliwości, przed przyjęciem leku Bufomix Easyhaler należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarza lub farmaceutę należy także poinformować o planowanej operacji lub zabiegu stomatologicznym w znieczuleniu ogólnym.

Ciąża i karmienie piersią

•    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

•    Nie należy stosować leku Bufomix Easyhaler bez konsultacji z lekarzem.

•    W przypadku zaj ścia w ciążę w trakcie terapii lekiem Bufomix Easyhaler nie należy przerywać jego stosowania i należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Bufomix Easyhaler nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Bufomix Easyhaler zawiera laktozę, rodzaj cukru. Jeżeli wcześniej u pacjenta stwierdzono nietolerancję pewnych cukrów, powinien on przed zastosowaniem tego leku skontaktować się z lekarzem. Ilość laktozy zawarta w leku nie powoduje zazwyczaj problemów u osób z nietolerancją laktozy.

Substancja pomocnicza, laktoza, zawiera niewielkie ilości białek mleka, które mogą wywołać reakcję alergiczną.

3. Jak stosować lek Bufomix Easyhaler

•    Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

•    Jest ważne, aby lek Bufomix Easyhaler przyjmować codziennie, nawet jeśli w danym momencie nie występują objawy astmy.

•    Lekarz powinien regularnie monitorować objawy astmy.

Jeśli pacjent przyjmował doustne steroidy w związku z astmą, lekarz może ograniczyć liczbę przyjmowanych tabletek po rozpoczęciu stosowania leku Bufomix Easyhaler. Jeśli pacjent przyjmował doustne steroidy przez długi czas, lekarz może od czasu do czasu zlecać badania krwi. W trakcie ograniczania liczby tabletek doustnych steroidów pacjent może cierpieć z powodu złego samopoczucia ogólnego pomimo złagodzenia objawów ze strony klatki piersiowej. Mogą wystąpić takie objawy, jak zatkanie lub wodnista wydzielina z nosa, osłabienie lub ból stawów lub mięśni oraz wysypka (egzema). Jeśli którykolwiek z tych objawów niepokoi pacjenta lub wystąpią takie objawy, jak ból głowy, zmęczenie, nudności lub wymioty, należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. W razie wystąpienia objawów alergicznych lub objawów ze strony stawów konieczne może być zastosowanie innego leku. W razie wątpliwości dotyczących dalszego leczenia lekiem Bufomix Easyhaler należy zasięgnąć porady lekarza.

W okresach stresu dla organizmu (np. w przypadku zakażenia klatki piersiowej lub przed operacją) lekarz może zdecydować o dodaniu steroidu w tabletkach do zazwyczaj stosowanych leków.

Ważne informacje dotyczące objawów astmy

W razie wystąpienia duszności lub sapki w trakcie stosowania leku Bufomix Easyhaler należy kontynuować jego stosowanie, jednakże niezwłocznie należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ konieczne może być stosowanie dodatkowych leków.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli:

•    problemy z oddychaniem nasilają się lub pacjent często wybudza się w nocy z powodu objawów astmy;

•    pacjent odczuwa ucisk w klatce piersiowej w godzinach porannych lub ucisk ten utrzymuje się dłużej niż zazwyczaj.

Objawy takie mogą oznaczać, że astma jest niewłaściwie kontrolowana i konieczna może być natychmiastowa zmiana terapii lub wdrożenie dodatkowych leków.

ASTMA

Lek Bufomix Easyhaler można przepisywać w związku z astmą na dwa sposoby. Dawka leku Bufomix Easyhaler i czas podania zależy od zaleceń lekarza.

a)    Jeśli pacjentowi przepisano lek Bufomix Easyhaler i odrębny inhalator z lekiem doraźnym, łagodzącym objawy, należy przeczytać punkt „A) Stosowanie leku Bufomix Easyhaler systematycznie jako leczenie podtrzymujące z odrębnym, stosowanym doraźnie, szybko działającym lekiem rozszerzającym oskrzela”.

b)    Jeśli pacjentowi przepisano lek Bufomix Easyhaler jako jedyny inhalator, należy przeczytać punkt „B) Stosowanie leku Bufomix Easyhaler systematycznie jako leczenie podtrzymujące oraz doraźne po wystąpieniu objawów.”.

A) Stosowanie leku Bufomix Easyhaler systematycznie jako leczenie podtrzymujące z odrębnym, stosowanym doraźnie, szybko działającym lekiem rozszerzającym oskrzela. Lek Bufomix Easyhaler należy stosować codziennie. Pomoże to zapobiec wystąpieniu objawów astmy.

Dorośli (w wieku powyżej 18 lat)

•    Typowa dawka leku to 1 lub 2 inhalacje, dwa razy na dobę.

•    Lekarz może zwiększyć dawkę do 4 inhalacji, dwa razy na dobę.

•    Jeśli objawy są dobrze kontrolowane, lekarz może zalecić stosowanie leku raz na dobę.

Młodzież (w wieku od 12 do 17 lat)

•    Typowa dawka leku to 1 lub 2 inhalacje, dwa razy na dobę.

•    Jeśli objawy są dobrze kontrolowane, lekarz może zalecić stosowanie leku raz na dobę.

Dzieci (w wieku od 6 do 11 lat)

•    Typowa dawka leku to 2 inhalacje, dwa razy na dobę.

Nie zaleca się stosowania leku Bufomix Easyhaler u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Lekarz (lub pielęgniarka) pomoże pacjentowi postępować z objawami astmy. Zmodyfikują oni dawkę leku do najmniejszej dawki pozwalającej kontrolować objawy astmy. Jednakże należy nie zmieniać dawki leku bez konsultacji z lekarzem (lub pielęgniarką).

Należy używać odrębnego inhalatora z lekiem doraźnym, łagodzącym objawy astmy, kiedy takie wystąpią. Inhalator z lekiem łagodzącym objawy należy zawsze przechowywać pod ręką na wypadek ich wystąpienia. Leku Bufomix Easyhaler nie należy stosować w leczeniu objawów astmy - należy używać inhalatora z lekiem łagodzącym objawy.

B) Stosowanie leku Bufomix Easyhaler systematycznie jako leczenie podtrzymujące oraz doraźne po wystąpieniu objawów.

Leku Bufomix Easyhaler należy używać w ten sposób wyłącznie, jeśli tak zalecił lekarz i jeśli pacjent ma ponad 18 lat.

Lek Bufomix Easyhaler należy stosować codziennie. Pomoże to zapobiec wystąpieniu objawów astmy. Można stosować:

•    1    inhalację rano i 1 inhalację    wieczorem

lub

•    2    inhalacje rano,

lub

•    2    inhalacje wieczorem.

Leku Bufomix Easyhaler należy także używać doraźnie jako inhalatora z lekiem łagodzącym objawy astmy, jeśli wystąpią.

•    W razie wystąpienia objawów astmy należy zastosować 1 inhalację i poczekać kilka minut.

•    Jeśli nie nastąpi poprawa, należy zastosować kolejną inhalację.

•    Nie należy stosować więcej niż 6 inhalacji jednocześnie.

Lek Bufomix Easyhaler należy zawsze przechowywać pod ręką, aby można go było użyć w razie potrzeby.

Zazwyczaj nie jest potrzebna dawka dobowa większa niż 8 inhalacji. Jednakże lekarz może zalecić stosowanie 12 inhalacji na dobę przez krótki czas.

Jeśli pacjent regularnie musi stosować co najmniej 8 inhalacji na dobę, należy skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką. Konieczna może być zmiana leku.

Nie należy stosować więcej niż 12 inhalacji w ciągu 24 godzin.

Jeśli objawy astmy wystąpią w trakcie wysiłku fizycznego, lek Bufomix Easyhaler należy zastosować w sposób opisany w niniejszej ulotce. Jednakże leku Bufomix Easyhaler nie należy stosować w celu zapobieżenia wystąpieniu objawów astmy.

Rys. 1


opakowani^ ochronne


Przygotowanie nowego leku Bufomix Easyhaler

Lek Bufomix Easyhaler jest łatwy w obsłudze. Należy najpierw dokładnie przeczytać instrukcje: można w nich znaleźć informacje dotyczące właściwego sposobu postępowania oraz informujące, czego należy unikać.

ROZPAKOWYWANIE INHALATORA Należy wyjąć inhalator z opakowania. Jest on dostarczany w laminowanym worku, aby ochronić proszek przed wilgocią. Inhalator należy wyjąć z worka wyłącznie w momencie uzyskania gotowości do jego użycia.

Należy upewnić się, że obecne są wszystkie części (rys. 1):

•    inhalator z osłonką ustnika,

•    opakowanie ochronne (opcjonalnie).

Jeśli pacjent nie używa opakowania ochronnego, należy przejść do punktu ,Przyjmowanie dawki leku z inhalatora Bufomix Easyhaler”.


Rys. 3b


Umieszczanie inhalatora w opakowaniu ochronnym:

Otworzyć opakowanie ochronne (rys. 2). Upewnić się, że osłonka osłania ustnik inhalatora (zapobiega to uruchomieniu inhalatora przez przypadek). Włożyć inhalator do opakowania ochronnego, co pozwoli zwiększyć trwałość produktu. Jeśli pacjent nie zamierza użyć inhalatora niezwłocznie, należy zamknąć opakowanie ochronne.

PRZYJMOWANIE DAWKI LEKU Z INHALATORA BUFOMIX EASYHALER Jeśli pacjent używa opakowania ochronnego, należy j e otworzyć.

Zdjąć osłonkę.

Rys. 3a


A. Wstrząsnąć

•    Należy energicznie wstrząsnąć inhalatorem Easyhaler, poruszając nim w górę i w dół od trzech do pięciu razy (rys. 3a lub 3b).

Ma to na celu upewnienie się, że proszek przepływa prawidłowo i inhalator podaje właściwą dawkę.

Należy upewnić się, aby:

•    potrząsnąć w górę i w dół;

•    nie kliknąć(uwolnić dawki leku) w trakcie

potrząsania.

Uwolnić dawkę leku

Przytrzymać inhalator pionowo, chwytając go palcem i    Rys. 4a

kciukiem (rys. 4a lub 4b).

Nacisnąć inhalator Easyhaler jeden raz aż do usłyszenia charakterystycznego dźwięku (klikniecia) a następnie zwolnić nacisk na inhalator do ponownego usłyszenia tego dźwięku. Wykonanie tej czynności spowoduje wprowadzenie proszku do kanału inhalacyjnego we wewnętrzu ustnika.

Należy upewnić się, aby:

•    osłonka ustnika została zdjęta z inhalatora, ponieważ uniemożliwi uwolnienie dawki leku;

•    uwolnić dawkę leku można tylko raz tuż przed przyjęciem leku. Jeśli pacjent ma wrażenie, że uwolnił więcej niż jedną dawkę leku należy zapoznać się z punktem Problemy ze stosowaniem inhalatora;

•    w trakcie uwalniania dawki leku i inhalacji trzymać inhalator pionowo.


B.


Rys. 4b1C. Inhalacja


Rys. 6a    Rys. 6b
W pozycji siedzącej lub stojącej:

•    zrobić wydech;

•    umieścić ustnik w ustach pomiędzy zębami i zacisnąć usta wokół ustnika;

•    wykonać mocny i głęboki wdech (rys. 5a lub 5b);

•    wyjąć inhalator z ust, następnie oddychać jak zwykle, z dala od inhalatora.

Należy upewnić się, aby:

•    cały ustnik znajdował się w ustach, aby proszek nie osiadł na zębach;

•    szczelnie zacisnąć usta na ustniku;

•    nie wydychać powietrza do inhalatora, gdyż może to spowodować blokadę inhalatora! Po wykonaniu wdechu do inhalatora należy zapoznać się z punktem Problemy ze stosowaniem inhalatora.

Problemy ze stosowaniem inhalatora

•    Nie należy się spieszyć. Jest ważne, aby oddychać normalnie. Należy wykonać kilka prób przed lustrem.

•    W razie przypadkowego uwolnienia dawki leku poprzez naciśnięcie lub wielokrotnego naciśnięcia inhalatora, lub wykonania wydechu do inhalatora, należy wytrząsnąć proszek z ustnika na zewnątrz stukając ustnikiem o stół lub dłoń w celu usunięcia proszku (rys. 6a lub 6b). Zapewni to przyjęcie prawidłowej dawki w następnej próbie. Następnie należy rozpocząć ponownie od czynności A, B i C.

Przed przyjęciem drugiej inhalacji:

•    należy rozpocząć ponownie od czynności A, B i C (należy pamiętać o ponownym wstrząśnięciu inhalatora).

Po użyciu inhalatora:

•    założyć osłonkę na ustnik. Jeśli pacjent stosuje opakowanie ochronne, należy je zamknąć;

•    po podaniu porannej i (lub) wieczornej dawki należy przepłukać usta wodą i wypluć wodę.

Jak w przypadku wszystkich inhalatorów, opiekunowie powinni upewnić się, że dzieci, którym przepisano lek Bufomix Easyhaler, stosują prawidłowe, opisane powyżej, techniki inhalacji.

Czyszczenie inhalatora Easyhaler

Ustnik inhalatora Easyhaler należy czyścić co najmniej raz w tygodniu suchą szmatką. Nie używać wody. Proszek w inhalatorze Easyhaler nie powinien stykać się z wilgocią.

Jeśli pacjent używa opakowania ochronnego, należy j e zdjąć, aby przetrzeć inhalator Easyhaler. W trakcie ponownego umieszczania inhalatora w opakowaniu ochronnym należy nałożyć osłonkę na ustnik, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.

Nowy inhalator Easyhaler

licznik

dawekInhalator jest wyposażony w licznik dawek, który wskazuje liczbę pozostałych dawek (rys. 7a lub 7b). Licznik obraca się co pięć uruchomień. Gdy licznik dawek zmieni kolor na czerwony oznacza, że pozostało 20 dawek.

Jeśli pacjent nie ma jeszcze nowego inhalatora Easyhaler, powinien skontaktować się z lekarzem, aby uzyskać nową receptę. Kiedy licznik wskaże 0, należy wymienić inhalator Easyhaler, nawet jeśli w okienku z tyłu inhalatora widoczny jest proszek.

•    Stary inhalator Easyhaler należy wyjąć z opakowania ochronnego (jeśli pacjent je używa).

•    Opakowanie ochronne należy zachować, a stary inhalator należy wyrzucić (zob. pkt 5 Jak przechowywać lek Bufomix Easyhaler).

   Wyjąć nowy inhalator z worka. Umieścić nowy inhalator z nałożoną osłonką w opakowaniu ochronnym (jeśli pacjent używa).

Można teraz używać nowego inhalatora tak, jak zazwyczaj. Dalsze informacje można znaleźć w pkt. 3.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bufomix Easyhaler

Jest ważne, aby przyjmować dawkę według wskazówek lekarza lub farmaceuty. Nie należy podawać dawki większej niż zalecona bez konsultacji z lekarzem.

Najczęstszymi objawami, jakie mogą wystąpić po zastosowaniu większej niż zalecana dawki leku Bufomix Easyhaler, to drżenie, ból głowy lub szybka akcja serca.

Pominięcie zastosowania leku Bufomix Easyhaler

•    W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć ją jak najszybciej. Jednakże jeśli zbliża się pora kolejnej dawki, dawkę pominiętą należy opuścić.

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia niżej wymienionych należy przerwać stosowanie leku Bufomix Easyhaler

i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

•    obrzęk twarzy, szczególnie wokół ust (języka i (lub) gardła i (lub) trudności w przełykaniu) lub dreszcze wraz z trudnościami w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy) i (lub) nagłe omdlenie. Może to oznaczać, że u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna. Zdarza się to rzadko i dotyczy mniej niż 1 na 1 000 osób;

•    nagła ostra sapka lub duszności bezpośrednio po zastosowaniu inhalatora. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie inhalatora Bufomix Easyhaler i użyć leku doraźnego, łagodzącego objawy. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, ponieważ konieczna może być zmiana leku. Zdarza się to bardzo rzadko i dotyczy mniej niż 1 na 10 000 osób.

Inne możliwe działania niepożądane:

Często (występują u 1 na 10 pacjentów)

•    kołatanie serca (uczucie mocnego bicia serca), drżenie. Jeśli wystąpią, działania takie są zwykle łagodne i zazwyczaj ustępują w miarę kontynuacji terapii lekiem Bufomix Easyhaler;

•    pleśniawka (grzybicze zakażenie jamy ustnej). Jest to mniej prawdopodobne, jeśli pacjent płucze usta wodą po zastosowaniu leku Bufomix Easyhaler;

•    łagodny ból gardła, kaszel, chrypka;

ból głowy.

Niezbyt często (występują u 1 na 100 pacjentów)

•    niepokój, nerwowość lub pobudzenie;

•    zaburzenia snu;

•    zawroty głowy;

•    nudności;

•    szybkie bicie serca;

•    zasinienie skóry;

•    skurcze mięśni.

Rzadko (występują u 1 na 1 000 pacjentów)

•    wysypka, świąd;

•    skurcz oskrzeli (zaciśnięcie mięśni dróg oddechowych, które powoduje sapkę). Jeśli sapka pojawi się nagle po zastosowaniu leku Bufomix Easyhaler, należy przerwać jego stosowanie i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza;

•    małe stężenie potasu we krwi;

•    nierówne bicie serca.

Bardzo rzadko (występują u 1 na 10 000 pacjentów)

•    depresja;

•    zmiany zachowania, szczególnie u dzieci;

•    ból lub ucisk w klatce piersiowej (dusznica bolesna);

•    zwiększenie stężenia cukru (glukozy) we krwi;

•    zaburzenia smaku, np. nieprzyjemny posmak w ustach;

•    zmiany ciśnienia krwi.

Wziewne kortykosteroidy mogą wpływać na prawidłowe wytwarzanie hormonów steroidowych w organizmie, szczególnie jeśli pacjent poddawany jest długotrwałemu leczeniu w dużych dawkach. Do działań tych należą:

•    zmiany gęstości mineralnej kości (ścieńczenie kości);

•    zaćma (zmętnienie soczewki oka);

•    jaskra (podwyższone ciśnienie w gałce ocznej);

•    spowolnienie tempa wzrostu u dzieci i młodzieży;

•    wpływ na nadnercza (niewielkie gruczoły w pobliżu nerek).

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych działań niepożądanych jest znacznie mniejsze przy stosowaniu drogą wziewną niż doustną.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49 21 301, fax: 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Bufomix Easyhaler

• Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym, worku i etykiecie po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

•    Po otwarciu laminowanego worka nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C, chronić przed wilgocią. Zaleca się przechowywanie inhalatora Easyhaler w opakowaniu ochronnym.

•    W razie zawilgocenia inhalatora Bufomix Easyhaler konieczna jest jego wymiana na nowy.

•    Inhalator Bufomix Easyhaler należy wymienić po upływie 4 miesięcy od otwarcia laminowanego worka. Datę otwarcia worka należy zapisać tutaj.

• Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Bufomix Easyhaler

-    Substancjami czynnymi leku są budezonid i formoterolu fumaran dwuwodny. Każda dawka podawana drogą wziewną zawiera 80 mikrogramów budezonidu i 4,5 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego.

-    Pozostały składnik to laktoza jednowodna (która zawiera białka mleka).

Jak wygląda lek Bufomix Easyhaler i co zawiera opakowanie

Bufomix Easyhaler to inhalator wypełniony lekiem. Proszek do inhalacji ma barwę białą do żółtawej. Każdy inhalator zawiera 60 lub 120 dawek i ma biały korpus z czerwoną częścią górną.

Bufomix Easyhaler dostępny jest w opakowaniach:

1 inhalator po 60 dawek, z opakowaniem ochronnym,

1 inhalator po 120 dawek, z opakowaniem ochronnym.

Podmiot odpowiedzialny

Orion Corporation Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Wytwórca

Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1 FI-02200 Espoo Finlandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

9