Imeds.pl

Bunorfin 2 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Bunorfin 2 mg tabletki podjęzykowe Bunorfin 8 mg tabletki podjęzykowe

Buprenorphinum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Bunorfin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Bunorfin

3.    Jak stosować Bunorfin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Bunorfin

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST BUNORFIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Bunorfin:

•    przeznaczony jest dla pacjentów uzależnionych od opioidów, takich jak heroina lub morfina w ramach

leczenia farmakologicznego, społecznego i psychologicznego.

Leczenie jest zalecane i kontrolowane przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu uzależnienia od narkotyków.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BUNORFIN

Kiedy nie stosować leku Bunorfin

• jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na buprenorfinę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Bunorfin,

•    jeśli pacjent ma poważne problemy z oddychaniem,

•    jeśli pacjent ma znaczne zaburzenia czynności wątroby,

•    u pacjentów z alkoholizmem lub w stanie delirium tremens.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Bunorfin

▲    gdy morfina lub heroina (opioidy) została przyjęta wcześniej niż 6 godzin przed podaniem buprenorfiny, może to wywołać objawy z odstawienia,

▲    gdy metadon został przyjęty wcześniej niż 24 godziny przed podaniem buprenorfiny, może to wywołać objawy z odstawienia (w przypadku stosowania metadonu, wymagane może być dostosowanie dawki przed przyjęciem buprenorfiny, patrz punkt 3),

▲    jeśli pacjent choruje na astmę lub ma problemy z oddychaniem,

▲    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby (w przypadku występowania ostrej niewydolności wątroby nie należy przyjmować buprenorfiny),

▲    gdy pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi,

▲    gdy pacjent ma problemy z oddawaniem moczu (z powodu rozrostu gruczołu krokowego lub zwężenia cewki moczowej),

▲    w przypadku urazów głowy i zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Bunorfin może powodować:

•    uzależnienie,

•    dodatnie wyniki testów antydopingowych,

•    nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi, wywołujący zawroty głowy i osłabienie w przypadku zbyt szybkiej zmiany pozycji z siedzącej lub leżącej,

•    maskowanie innych chorób w których ból jest objawem, w związku z łagodzącym wpływem buprenorfiny na ból.

Stosowanie innych leków

Buprenorfina może wpływać na działanie innych leków i inne leki mogą wpływać na działanie buprenorfiny. Dlatego ważne jest, aby powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu niżej wymionych leków:

•    leki stosowane w leczeniu lęku i niepokoju oraz zaburzeń snu (benzodiazepiny i anksjolityki inne niż benzodiazepiny),

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń skóry głowy (ketokonazol, itrakonazol),

•    leki stosowane w leczeniu niektórych zakażeń (ryfampicyna),

•    leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV (rytonawir, indynawir, nelfinawir),

•    niektóre rodzaje leków stosowanych w leczeniu alergii,

•    niektóre rodzaje leków stosowanych w leczeniu depresji,

•    leki stosowane w leczeniu migreny, uderzeń gorąca i zależności będącej rezultatem nadużywania leków (klonidyna),

•    leki na kaszel (dekstrometorfan, noskapina),

•    leki przeciwbólowe (morfina i pochodne morfiny),

•    leki zawierające alkohol,

•    leki stosowane w leczeniu padaczki (fenobarbital, fenytoina, karbamazepina),

•    leki stosowane w leczeniu psychoz (neuroleptyki),

•    leki stosowane jako środki uspokajające i do łagodzenia drgawek (barbiturany).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku Bunorfin z jedzeniem i piciem

Bunorfin można stosować niezależnie od posiłków.

Alkohol

Nie należy przyjmować leku Bunorfin z napojami alkoholowymi, ponieważ alkohol może nasilić senność, wywołaną przez buprenorfinę.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Nie należy stosować leku Bunorfin w czasie ciąży. Wyjątkowo, gdy lekarz uzna to za konieczne można stosować lek przez pierwsze 3 miesiące ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Bunorfin w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Bunorfin może powodować senność, omdlenia i zawroty głowy dlatego też może wpływać na ograniczenie zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeżeli pacjent ma zawroty głowy lub odczuwa senność, nie powinien prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać maszyn. Objawy te występują zwykle na początku leczenia i gdy zwiększana jest dawka leku.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Bunorfin

Bunorfin zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem, przed przyjęciem tego produktu leczniczego.

Bunorfin należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób stosowania leku Bunorfin

Tabletka podjęzykowa jest tabletką, którą należy włożyć pod język. Należy trzymać tabletkę pod językiem aż do jej rozpuszczenia, zwykle trwa to 5-10 minut. Nie należy połykać, gryźć ani żuć tabletki.

Zazwyczaj stosowana dawka:

•    Dorośli i osoby w podeszłym wieku:

Lekarz zadecyduje jaka dawka początkowa jest odpowiednia dla pacjenta. W zależności od reakcji pacjenta lekarz może zwiększyć dawkę aż do osiągnięcia dawki odpowiedniej. Dawka 16 mg na dzień jest zwykle wystarczająca. Maksymalna dzienna dawka to 24 mg. Lekarz w każdym przypadku indywidualnie decyduje

0    długości leczenia i stopniowym zmniejszaniu dawki. Nie należy zmieniać leczenia w żaden sposób lub go przerywać bez zgody lekarza prowadzącego leczenie.

•    Dzieci i młodzież (w wieku poniżej 18 lat):

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat nie powinni przyjmować leku Bunorfin.

•    Osoby z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby:

W przypadku problemów z nerkami lub wątrobą może być wymagane zmniejszenie dawki. Należy porozmawiać z lekarzem. W przypadku niewydolności wątroby nie należy stosować buprenorfiny.

•    Osoby jedocześnie leczone metadonem

Dawka metadonu musi zostać zmniejszona do maksimum 30 mg na dzień przed rozpoczęciem leczenia lekiem Bunorfin. Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów z odstawienia (pocenie się, uczucie niepokoju, nerwowości).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Bunorfin

W przypadku przedawkowania buprenorfiny, pacjent powinien natychmiast udać się, lub zostać zawieziony do ośrodka doraźnej pomocy lub do szpitala, w celu leczenia.

Objawy przedawkowania to: trudności w oddychaniu, spowolnienie oddechu lub zaburzenia dotyczące serca.

Po niewłaściwym użyciu (przedawkowaniu lub złej drodze podania) można obserwować toksyczne zatrucie

1    w najgorszym razie zatrzymanie oddechu/niewydolność serca i (lub) uszkodzenie wątroby.

Pominięcie zastosowania leku Bunorfin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Bunorfin

Nie należy samodzielnie przerywać leczenia. Należy zapytać lekarza w jaki sposób zakończyć leczenie. Nagłe przerwanie leczenia może wywołać objawy z odstawienia (pocenie się, uczucie niepokoju i nerwowości).

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Bunorfin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy przerwać przyjmowanie leku Bunorfin i natychmiast zgłosić się do lekarza jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego. takie jak:

   obrzęk twarzy, języka lub gardła,

•    trudności w przełykaniu,

•    pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Uzależnienie od leku Bunorfin Bunorfin może powodować uzależnienie.

Częste działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 pacjenta, ale rzadziej niż u 10 pacjentów na 100): Ból głowy, omdlenia, zawroty głowy, zaparcie, nudności, wymioty, bezsenność, senność, uczucie osłabienia, spadek ciśnienia tętniczego krwi przy zmianie pozycji z siedzącej lub leżącej na stojącą, pocenie się.

Przy długotrwałym stosowaniu buprenorfiny, częste działania niepożądane stopniowo ustępują, jednakże zaparcie i pocenie się często pozostają.

Rzadkie działania niepożądane (występujące częściej niż u 1 pacjenta, ale rzadziej niż u 10 pacjentów na 10 000): Omamy, depresja oddechowa, skurcz oskrzeli, uszkodzenie wątroby, zapalenie wątroby, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy, zatrzymanie moczu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BUNORFIN

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Bunorfin po upływie terminu ważności, zamieszczonego na pudełku i na opakowaniu foliowym po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE


Co zawiera lek Bunorfin

•    Substancją czynną leku jest buprenorfina w postaci buprenorfiny chlorowodorku. Każda tabletka podjęzykowa zawiera odpowiednio 2 mg i 8 mg buprenorfiny.

•    Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, mannitol (E421), skrobię kukurydzianą, kwas cytrynowy, sodu cytrynian, powidon K 30, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Bunorfin i co zawiera opakowanie

Bunorfin 2 mg ma postać białej, owalnej, wypukłej obustronnie tabletki podjęzykowej z napisem „2” po jednej stronie.

Bunorfin 8 mg ma postać białej, owalnej, wypukłej obustronnie, tabletki podjęzykowej z napisem “8” po jednej stronie.

Bunorfin pakowany jest w opakowanie foliowe, opakowania zawierają 7 lub 28 tabletek. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Societa di Esercizio S.p.A.,

Strada Statale 67, Fraz. Granatieri 50018 Scandicci (Firenze),

Włochy

Wytwórcy

Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A.

Via Follereau 25

24027 Nembro, Bergamo

Italy

L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Societa di Esercizio S.p.A.,

Strada Statale 67, Fraz. Granatieri 50018 Scandicci (Firenze),

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Molteni Farmaceutici Polska Sp. z o.o., ul. Obrońców Modlina 3, 30-733 Kraków, tel. (012) 653 15 71 lub 72, fax. (012) 653 29 87.

Data ostatniej aktualizacji ulotki: Grudzień 2013

(logo Molteni)

7