+ iMeds.pl

Buprenorphine alkaloid 2 mgUlotka Buprenorphine alkaloid

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA BUPRENORPHINE ALKALOID

0.4 mg, 2 mg i 8 mg tabletki podjęzykowe Buprenorphine

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to są tabletki podjęzykowe Buprenorphine Alkaloid i w jakim celu się je stosuje?

2.    Informacje ważne przed zażyciem tabletek podjęzykowych Buprenorphine Alkaloid

3.    Jak stosować tabletki podjęzykowe Buprenorphine Alkaloid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać tabletki podjęzykowe Buprenorphine Alkaloid

6.    Inne informacje

1. CO TO SĄ TABLETKI PODJĘZYKOWE BUPRENORPHINE ALKALOID I W JAKIM CELU SIĘ STOSUJĄ

Produkt medyczny stosowany w przypadku uzależnienia od narkotyków.

Tabletki podjęzykowe Buprenorphine Alkaloid stosuje się jako część medycznej, socjalnej i psychologicznej terapii pacjentów uzależnionych od opioidowych (narkotycznych) leków. Terapia buprenorfiną jest przewidziana dla stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 15 lat.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM TABLETEK PODJĘZYKOWYCH BUPREN OPHINE ALKALOID

Kiedy nie stosować tabletek podjęzykowych Buprenorphine Alkaloid:

-    alergii na buprenorphinę lub na któryś ze składników tabletek podjęzykowych Buprenophine Alkaloid

-    przy poważnych problemach z oddychaniem

-    przy poważnych problemach z wątrobą lub jeśli lekarz zauważy rozwój takiego problemu w czasie

terapii

-    spożywania alkoholu lub delirium tremens (zawroty głowy i halucynacje)

-    w czasie karmienia piersią

Tabletki podjęzykowe Buprenorphine Alkaloaid nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując tabletki podjęzykowe Buprenorphine Alkaloid

Poinformuj swojego lekarza o przebytych oraz aktualnych chorobach i zjawiskach. Istnieje możliwość zmniejszenia dawki buprenorfiny przez lekarza lub w razie potrzeby zalecenia dodatkowej terapii, w celu kontroli w przypadku:

-    astmy lub poważnych problemów z oddychaniem

-    chorób nerek i wątroby

-    udaru mózgu, chorób mózgu

-    bardzo niskiego ciśnienia krwi

-    u mężczyzn: zaburzenia urologiczne (szczególnie powiązane z przerostem prostaty).

Stosowanie niezgodne ze wskazaniami, szczególnie dożylnie i w wysokich dawkach może być niebezpieczne i fatalne w skutkach.

Niektórzy ludzie umarli w wyniku niewydolności oddechowej (uniemożliwione oddychanie), dlatego że zażyli buprenorfinę niezgodnie z zaleceniami lub zażyli w połączeniu z innym depresantem centralnego układu nerwowego jak alkohol, beznodiazepina (leki stosowane przy leczeniu uczucie niepokoju czy zaburzeń snu) lub w połaczeniu z innymi opioidami.

Przypadki ostrego zaburzenia funkcji wątroby, które są wynikiem zażywania leku niezgodnie z zaleceniam. Problemy mogą sie pojawić w warunkach specjalnych jak infekcje wirusowe (np. antyretrowirusowe nukleozydowe analogi, aspiryna, amiodaron, izoniazyd, walpronian). Jeśli widoczne są takie objawy jak poważne, ciągłe zmęczenie, brak apetytu lub żółknięcie skóry i oczu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w celu zalecenia odpowiedniej terapii.

Lek może powodować:

-    objawy zamykania się w sobie w przypadku zażycia leku w czasie krótszym niż 6 godzin od

ostatniego zażycia narkotyków (morfium, heroina itp.)

-    senność, która może się pogorszyć w przypadku spożywania alkoholu lub leków

przeciwdepresyjnych. W przypadku uczucia senności nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

-    Nagły spadek ciśnienia krwi, która powoduje uczucie niepewności po wstaniu z pozycji siedzącej

lub leżącej.

-    uzależnienie od narkotyków

-    pozytywny wynik w testach antydopingowych (sportowcy powinni być swiadomi)

Stosowanie leku tabletek podjęzykowych Buprenorphine Alkaloid z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Zanim zastosuje się tabletki podjęzykowe Buprenorphine Alkaloid, szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza o przyjmowaniu następujących leków:

-    benzodiazepina i inne leki stosowane w przypadku rozstrojenia czy zaburzeń snu,

-    inne leki o działaniu uspokajającym, zaiwrające antyhistaminę, jeki przciwdepresyjne i klonidyna (terapia przeciw nadciśnieniu tętniczemu, migrenie, menopauzie),

-    silne leki przeciwbólowe (opioidowe leki przeciwbólowe), leki przeciwkaszlowe zawierające opioidowe składniki i metadon,

-    monoaminooksydyzowe inhibitory (typ antydepresantów,

-    leki antypsychotyczne,

-    gestoden (doustny środek antykoncepsyjny),

-    leki na HIV/ AIDS (proteazowe inhibitory) zawierające indynawir, ritonawir i sakwinawir,

-    leki przeciwpadaczkowe (przeciwdrgawkowe) zawirające fenobarital, karmabezapinę i fenytoinę

-    antybiotyki zawierająceryfampicynę, troleandomycynę i ketokonazol (stosowane w terapii infekcji grzybicznych),

-    fenprokumon (lek rozrzedzający krew).

Stosowanie tabletek podjęzykowych Buprenorphine Alkaloid z jedzeniem i piciem:

Nie wolno pić alkoholu podczas terapii buprenorfrną. Alkohol nasila działanie uspokajające buprenorfiny, które jest ryzykowe w przypadku prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania maszyn.

Ciąża i karmienie piersią:

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku nie powinno się stosować w okresie ciąży, jeśli lekarz nie zaleci zażywania leku Leku nie powinno się stosować w okresie laktacji.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

Buprenorfina może powodować uczucie zmęczenia i nieobecności, szczególnie w połączeniu z alkoholem lub antydepresantami. W przypadku uczucia senności nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn. Nie obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych ani nie posługiwać się narzędziami.

Ważne informacje na temat niektórych składników tabletkek podjęzykowych Buprenorphine Alkaloid

Tabletki podjęzykowe Buprenorphine Alkaloid zawiera laktozę. Jeśli lekarz poinformował pacjenta o nietolerancji organizmu pacjenta na niektóre cukry, należy zasięgnąć porady lekarza przed rozpoczęciem stosowania leku.

3. JAK STOSOWAĆ TABLETKI PODJĘZYKOWE BUPRENORPHINE ALKALOID Sposób dawkowania

Tabletki podjęzykowe Buprenorphine Alkaloid należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Tabletki należy stosować podjęzykowo. Oznacza to, że tabletkę należy umieścić pod językiem i poczekać do jej rozpuszczenia tj. 5 do 10 minut. Jest to jedyny sposób przyjmowania leku. Leku nie należy żuć i połykać, ponieważ traci swoje działanie.

Dawkowanie Dawka zwykła:

Dorośli i młodzież powyżej 15 lat: dawka początkowa to od 0.8 do 4 mg przyjmowana raz dziennie.

Pacjenci, u których nie minął objaw zamykania się w sobie: jedna dawka tabletek podjęzykowych Buprenorphine Alkaloid zażyta wcześniej niż 6 godzin od ostatniego zażycia opioidów (narkotyków) lub gdy pojawią się pierwsze symptomy głodu.

Pacjenci przyjmujący metadon: przed rozpoczęciem terapii lekarz powiniem zmniejszyć dawkę metadonu na maks. 30 mg na dzień. Buprenorfina może powodować objawy wycofania u pacjentów uzależnionych od metadonu.

W czasie terapii lekarz może zwiększyć dawkę do maksymalnej dziennej dawki 24 mg, w zależności od rezultatów leczenia. Po określonym czasie pomyślnej terapii lekarz może stopniowo zmniejszać dawkę. W zależności od stanu pacjenta można kontynuować zmniejszanie dawki pod nadzorem medycznym do momentu całkowitego odstawienia.

W przypadku zażycia większej dawki tabletek podjęzykowych Buprenorphine Alkaloid niż zalecana

Natychmiast należy wezwać pogotowie ratunkowe lub iść do szpitala w celu rozpoczęcia odpowiedniej terapii. Nalezy natychmiast poprosić o radę lekarza lub farmaceutę.

W przypadku pominięcia dawki dziennej tabletek podjęzykowych Buprenorphine Alkaloid

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu rekompensacji zapomnianej dawki. Należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku zaprzestania zażywania tabletek podjęzykowych Buprenorphine Alkaloid

Nagłe zaprzestanie terapii może spowodować objawy wycofania.

W razie dodatkowych pytań związanych ze stosowaniem leku należy konsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Buprenorphine Alkaloid może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo ogólne działania niepożądane (pojawiają się u więcej niż 1 pacjenta na 10):

-    bezsenność

-    ogólne uczucie zmęczenia

-    objawy wycofania

Specyficzne działanie niepożądane (mogą pojawić się od 1 na 10 pacjentów do 1 na 100 pacjentów):

-    bóle głowy

-    omdlenia

-    zawroty głowy

-    niepokój

-    zdenerwowanie

-    zaparcia

-    nudności

-    wymioty

-    zaburzenia łzawienia

-    katar

-    wycofanie

-    spadek ciśnienia tętniczego przy zmianie pozycji z siedzącej lub leżącej na stojącą

-    potliwość

Rzadkie działania niepożądane (mogą pojawić się od 1 na 100 pacjentów do1 na 1 000 pacjentów):

-    halucynacje

-    depresja oddechowa (cieżkie trudności z oddychaniem)

-    problemy wątroby bez lub z żółtaczką

-    martwica wątroby (śmierć komórek wątroby)

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą pojawić się od 1 na 1000 pacjentów doi na 10 000 pacjentów):

zaobserwowana została nadwrażliwość (alergiczna). Objawy to wysypka skórna, swędzenie, W przypadku nasilania się reakcji alergicznej (problemy z oddychaniem, oddychanie astmatyczne, opuchnięcie oczu, ust, gardła, języka) należy zwrócić się o pomoc medyczną.

W przypadku poważnego nasilenia się działań niepożądanych bądź wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poprosić o pomoc lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ TABLETKI PODJĘZYKOWE BUPRENORPHINE ALKALOID

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie należy stosować tabletek podjęzykowych Buprenorphine Alkaloid po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu. Termin ważności trwa to ostatniego dnia miesiąca oznaczonego na opakowaniu.

Tabletki podjęzykowe Buprenorphine Alkaloid 0,4 mg: Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Tabletki podjęzykowe Buprenorphine Alkaloid 2 mg i 8 mg: nie ma specjalnych ograniczeń odnośnie temperaturowych warunków przechowywania.

Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu dla ochrony przed światłem i wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

6. INFORMACJE DODATKOWE

Co zawierają tableti podjęzykowe Buprenorphine Alkaloid:

-    Substancjami czynnymi leku są buprenorfina (jako buprenorphine hydrochloride). Każda tabletka zawiera 0.4 mg, 2 mg lub 8 mg buprenorfiny.

-    Inne składniki to: laktoza jednowodna, mannitol, skrobia kukurydziana, kwas cytrynowy, cytrynian sodu, povidone K30, stearynian magnezu, talk, odwodniona, koloidalna krzemionka

Jak wyglądają tabletki podjęzykowe Buprenorphine Alkaloid i co zawiera opakowanie

Buprenorphine Alkaloid 0.4 mg tabletki podjęzykowe - białe, okrągłe tabletki podjęzykowe, ze znakiem „>” z jednej strony.

Buprenorphine Alkaloid 2 mg tabletki podjęzykowe - białe, okrągłe tabletki podjęzykowe, ze znakiem „2” z jednej strony i ze znakiem „>” z drugiej strony.

Buprenorphine Alkaloid 8 mg tabletki podjęzykowe - białe, okrągłe tabletki podjęzykowe, ze znakiem „8” z jednej strony i ze znakiem „>” z drugiej strony.

Lek jest dostępny w blistrach, w opakowaniu od 7, 28 lub 70 tabletek.

Ilość tabletek w opakowaniu nie musi być zaznaczona.

Podmiot odpowiedzialny:

ALKALOID-INT d.o.o.

Slandrova ulica 4

1231 Ljubljana - Crnuce

Słowenia

Wytwórca:

ETHYPHARM

Chemin de la Poudrière - 76120 Grand-Quevilly Francja

i

ETHYPHARM

Z.I de Saint-Arnoult, 28170 Châteauneuf-en-Thymerais Francja

i

ALKALOID-INT d.o.o.

Slandrova ulica 4, 1231 Ljubljana - Crnuce Słowenia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Bułgaria

Czechy

Niemcy

Grecja

Węgry

Włochy

Polska

Słowacja

Słowenia

Rumunia

Anglia


Buprenorphin Ethypharm 0.4 mg/2 mg/8 mg, Sublingualtabletten Buprenorphine Alkaloid 0.4 mg/2 mg/8 mg, cyônHHraanHH TaôaeTKH Buprenorphine Alkaloid 0.4 mg/2 mg/8 mg, sublingvâlni tablety Buprenorphin Ethypharm 0.4 mg/2 mg/8 mg Sublingualtabletten Buprenal Viogen 0.4 mg/2 mg/8 mg, unoyA^oora SroKia Buprenorphine Alkaloid 0.4 mg/2 mg/8 mg, nyelvalatti tabletta Buprenorfina Ethypharm 0.4 mg/2 mg/8 mg, compressa sublinguali Buprenorphine Alkaloid 0.4 mg/2 mg/8 mg, tabletki podjęzykowe Buprenorfin Alkaloid 0.4 mg/2 mg/8 mg, sublingvâlne tablety Buprenorfin Alkaloid-INT 0.4 mg/2 mg/8 mg podjezicna tableta Buprenorfina Alkaloid 0.4 mg/2 mg/8 mg, comprimate sublinguale Buprenorphine 0.4 mg/2 mg/8 mg, sublingual tablets

Data zatwierdzenia ulotki: 03/2013.

Buprenorphine Alkaloid

Charakterystyka Buprenorphine alkaloid

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Buprenorphine Alkaloid 2 mg, tabletki podjęzykowe

2 SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 2 mg buprenorfmy (w postaci chlorowodorku buprenorfrny). Substancja pomocnicza: każda tabletka zawiera 30,51 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3 POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka podjęzykowa.

Biała, okrągła, dwustronnie wypukła tabletka niepowlekana z liczbą „2” wytłoczoną na jednej stronie i symbolem „^” wytłoczonym na drugiej stronie.

4    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Leczenie substytucyjne uzależnienia od opioidów w ramach kompleksowych programów leczniczych obejmujących pomoc lekarską, społeczną i psychologiczną.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 15 lat, którzy wyrazili zgodę na leczenie uzależnienia.

Lekarz planujący leczenie buprenorfiną powinien pamiętać o częściowo agonistycznym działaniu buprenorfiny i możliwości wywołania objawów abstynencyjnych u pacjentów uzależnionych od opioidów.

Przed rozpoczęciem leczenia należy uwzględnić rodzaj uzależnienia opioidowego (uzależnienie od długo-lub krótkodziałającego opioidu), okresu od ostatniego przyjęcia opioidów i stopnia uzależnienia. Początkową fazę leczenia buprenorfiną należy rozpocząć w przypadku ewidentnych, jednoznacznych objawów abstynencyjnych, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia objawów abstynencyjnych pod wpływem leczenia.

Preparat podaje się podjęzykowo. Lekarz musi poinformować pacjenta, że podanie podjęzykowe jest jedyną skuteczną i dobrze tolerowaną drogą podania produktu leczniczego. Tabletkę należy trzymać pod językiem do całkowitego rozpuszczenia, co z reguły następuje po 5-10 minutach.

Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się wykonanie wyjściowych prób wątrobowych i udokumentowanie stanu wirusowego zapalenia wątroby. W przypadku pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby, stosujących inne leki (patrz punkt 4.5) i (lub) z zaburzeniem czynności wątroby istnieje ryzyko zaostrzenia uszkodzenia wątroby. Zaleca się regularne monitorowanie czynności wątroby (patrz punkt 4.4).

Indukcja leczenia

Dawka początkowa: 0,8-4 mg raz na dobę.

•    Pacjenci z uzależnieniem opioidowym, którzy nie odstawili narkotyku: jedna dawka buprenorfiny (jedna lub więcej tabletek) podjęzykowo co najmniej 6 godzin po ostatnim przyjęciu opioidu (narkotyku) lub po wystąpieniu pierwszych objawów abstynencyjnych.

•    Pacjenci leczeni metadonem: przed rozpoczęciem leczenia buprenorfiną lekarz powinien zmniejszyć dawkę metadonu do maksymalnie 30 mg na dobę. U pacjentów uzależnionych od metadonu buprenorfina może wywoływać objawy abstynencyjne.

Dostosowanie dawki i dawka podtrzymująca

Dawkę buprenorfiny należy zwiększać stopniowo w zależności od indywidualnej odpowiedzi klinicznej. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 24 mg. Dawkę dostosowuje się w zależności od stanu klinicznego i psychologicznego pacjenta.

Buprenorfinę należy wydawać pacjentowi codziennie, szczególnie na początku leczenia. Dopiero po wyrównaniu stanu pacjenta można wydać zapas tabletek na kilka dni leczenia (maksymalnie na 7 dni leczenia lub zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Zmniejszanie dawki i zakończenie leczenia

Po osiągnięciu zadowalającego wyrównania stanu pacjenta można stopniowo zmniejszać dawkę buprenorfiny do osiągnięcia mniejszej dawki podtrzymującej; w niektórych, uzasadnionych przypadkach można przerwać stosowanie buprenorfiny. Dzięki dostępności tabletek podjęzykowych o różnej zawartości buprenorfiny (0,4 mg, 2 mg i 8 mg) można dobierać stopniowo malejące dawki. Po zakończeniu leczenia buprenorfiną należy monitorować stan pacjentów z powodu ryzyka nawrotu uzależnienia.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby

Nie jest znany wpływ zaburzenia czynności wątroby na farmakokinetykę buprenorfiny. Ponieważ buprenorfina jest intensywnie metabolizowana, można wnioskować, że stężenie leku w osoczu jest większe u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek

Nie ma potrzeby modyfikacji dawkowania buprenorfiny u pacjentów z niewydolnością nerek. Zaleca się ostrożne stosowanie u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (CLcr <30 ml/min) (patrz punkt 5.2).

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na buprenorfinę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych

-    Dzieci i młodzież w wieku poniżej 15 lat

-    Ciężka niewydolność oddechowa

-    Ciężka niewydolność wątroby

-    Ostry alkoholizm i majaczenie alkoholowe (delirium tremens)

-    Karmienie piersią

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na brak danych zaleca się ostrożne stosowanie buprenorfiny u młodzieży w wieku 15-18 lat.

Ostrzeżenia

Buprenorfina jest przeznaczona wyłącznie do leczenia uzależnienia opioidowego. Zaleca się, by leczenie przepisywał lekarz, który zapewnia wszechstronne leczenie osób uzależnionych.

-    Należy pamiętać o ryzyku nadużywania lub stosowania preparatu niezgodnie z przeznaczeniem (np. drogą dożylną), szczególnie na początku leczenia.

-    Nielegalne rozprowadzanie: nielegalne rozprowadzanie oznacza wprowadzenie buprenorfiny do stosowania podjęzykowego do nielegalnego obrotu przez pacjentów lub osoby, które wykradną produkt leczniczy od innych pacjentów lub z apteki. Nielegalne rozprowadzanie może zwiększać liczbę osób uzależnionych stosujących podjęzykowe preparaty buprenorfiny jako główny preparat powodujący uzależnienie, ryzyko przedawkowania, rozsiew krwiopochodnych zakażeń wirusowych, depresji oddechowej i uszkodzenia wątroby.

-    Wywołanie objawów abstynencyjnych: lekarz rozpoczynający terapię podjęzykowym preparatem buprenorfiny musi pamiętać o częściowych właściwościach agonistycznych buprenorfiny

i ryzyku wywołania objawów abstynencyjnych u pacjentów z uzależnieniem opioidowym, szczególnie w przypadku podania po mniej niż 6 godzinach od podania ostatniej dawki heroiny lub innego krótkodziałającego opioidu bądź mniej niż 24 godzinach od ostatniej dawki metadonu. Również nieprawidłowe dawkowanie może wywoływać objawy abstynencyjne.

Ryzyko ciężkich zdarzeń niepożądanych (np. przedawkowanie lub rezygnacja z leczenia) jest większe, gdy dawki podjęzykowe buprenorfiny są zbyt małe, a pacjent sam stosuje leczenie objawowe opioidami, alkoholem lub innymi lekami o działaniu uspokajającym i nasennym, zwłaszcza benzodiazepinami.

-    Uzależnienie: buprenorfina jest częściowym agonistą receptorów opioidowych p i długotrwałe stosowanie wywołuje uzależnienie typu opioidowego, a przerwanie leczenia może wywoływać, niekiedy opóźnione, objawy abstynencyjne.

-    Depresja oddechowa: opisywano przypadki zgonów wskutek depresji oddechowej, szczególnie w przypadku leczenia skojarzonego z benzodiazepinami (patrz punkt 4.5) lub stosowania buprenorfiny niezgodnie z zaleceniami.

-    Zapalenie wątroby, inne choroby wątroby: w badaniach klinicznych i raportach po wprowadzeniu produktu do obrotu opisywano przypadki ostrego uszkodzenia wątroby u pacjentów uzależnionych od opioidów. Objawy mogą być mieć bardzo różne nasilenie — od przemijającej, bezobjawowej zwiększonej aktywności aminotransferaz wątrobowych do niewydolności wątroby.

W wielu przypadkach czynnikiem etiologicznym lub sprzyjającym było wcześniejsze zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby typu B lub typu C, skojarzone stosowanie leków o możliwym działaniu hepatotoksycznym (kwas acetylosalicylowy, amiodaron, inhibitory proteazy, izoniazyd) oraz kontynuowanie dożylnego stosowania narkotyków. Przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia buprenorfiną podjęzykowo należy uwzględnić wspomniane czynniki sprzyjające uszkodzeniu wątroby. W przypadku podejrzenia choroby wątroby o nieznanej etiologii konieczna jest dalsza diagnostyka. Jeśli podejrzewa się, że martwica wątroby lub żółtaczka jest wywołana przez buprenorfinę, lek należy odstawić jak najszybciej, gdy tylko pozwoli na to stan pacjenta. U wszystkich pacjentów należy regularnie wykonywać próby wątrobowe.

-    Dawkę należy dostosowywać ostrożnie u pacjentów przyjmujących inhibitory CYP3A4, które mogą zwiększać stężenie buprenorfiny w osoczu (patrz punkt 4.5). W tej grupie pacjentów można stosować mniejsze dawki.

-    Produkt leczniczy może wywoływać senność, szczególnie w przypadku skojarzonego stosowania innych leków o działaniu ośrodkowym, np. alkoholu, leków przeciwlękowych, uspokajających i nasennych (patrz punkt 4.5).

-    Produkt leczniczy może wywoływać niedociśnienie ortostatyczne.

-    Należy poinformować sportowców, że produkt leczniczy może powodować dodatnie wyniki

testów antydopingowych.

Stosowanie u dzieci

Ze względu na brak danych dotyczących dzieci w wieku poniżej 15 lat, nie należy stosować buprenorfiny w tej grupie wiekowej.

Środki ostrożności

Preparat należy stosować ostrożnie u pacjentów z następującymi rozpoznaniami:

•    astma oskrzelowa lub niewydolność oddechowa (opisywano przypadki depresji oddechowej u pacjentów stosujących buprenorfinę),

•    niewydolność nerek (20% podanej dawki jest wydalane przez nerki, a zatem eliminacja z moczem może przebiegać wolniej w przypadku niewydolności nerek),

•    niewydolność wątroby (mogą wystąpić zaburzenia metabolizmu wątrobowego buprenorfiny),

•    podobnie jak w przypadku innych opioidów należy zachować ostrożność podczas stosowania buprenorfiny u pacjentów z urazem głowy, zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym, niedociśnieniem tętniczym, rozrostem gruczołu krokowego lub zwężeniem cewki moczowej.

Substancja _ pomocnicza

Produkt leczniczy zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi chorobami dziedzicznymi — nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zaburzeniami wchłaniania glukozy i galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania buprenorfiny i napojów alkoholowych oraz leków zawierających alkohol, ponieważ alkohol nasila działanie uspokajające buprenorfiny (patrz punkt 4.7).

Należy zachować ostrożność podczas stosowania buprenorfiny w skojarzeniu z następującymi produktami leczniczymi:

•    Benzodiazepiny: jednoczesne stosowanie może nasilać depresję oddychania pochodzenia ośrodkowego i ryzyko zgonu, a zatem należy indywidualnie dostosować dawkę i skrupulatnie kontrolować stan pacjenta. Należy również uwzględnić ryzyko uzależnienia (patrz punkt 4.4).

•    Inne środki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego: inne pochodne opioidowe (np. metadon, leki przeciwbólowe i przeciwkaszlowe), niektóre leki przeciwdepresyjne, antagoniści receptora H1 o działaniu uspokajającym, barbiturany, leki przeciwlękowe inne niż benzodiazepiny, neuroleptyki, klonidyna i inne związki pokrewne w skojarzeniu z buprenorfiną mogą nasilać depresję ośrodkowego układu nerwowego.

•    Inhibitory monoaminooksydazy (IMAO): istnieje ryzyko nasilenia działania opioidów, na co wskazują doświadczenia z morfiną.

•    Jak dotąd nie obserwowano istotnych interakcji z kokainą, która jest substancją najczęściej stosowaną z opioidami przez pacjentów z uzależnieniem mieszanym.

Opisywano podejrzenie interakcji buprenorfiny we wstrzyknięciach i fenprokumonem prowadzącej do plamicy.

Badanie interakcji między buprenorfiną a ketokonazolem (silnym inhibitorem CYP3A4) wykazało zwiększenie stężenia maksymalnego (Cmax) o ok. 70% i pola pod krzywą zmian stężenia leku we krwi (AUC) o ok. 50% dla buprenorfiny i, w mniejszym stopniu, norbuprenorfiny. Na początku leczenia ketokonazolem należy zmniejszyć o połowę dawkę buprenorfiny i uważnie kontrolować stan pacjentów.

Wprawdzie nie są dostępne dane z badań klinicznych, jednak ekspozycja na buprenorfinę i norbuprenorfinę może się również zwiększyć w przypadku stosowania innych inhibitorów CYP3A4 (np. gestodenu, troleandromycyny lub inhibitorów proteazy wirusa HIV — rytonawiru, indynawiru lub sakwinawiru). Dlatego na początku leczenia skojarzonego należy rozważyć analogiczne zmniejszenie dawki.

Nie prowadzono badań interakcji buprenorfiny z induktorami CYP3A4, dlatego zaleca się monitorowanie pacjentów otrzymujących buprenorfinę w skojarzeniu z induktorami CYP3A4 (np. fenobarbitalem, karbamazepiną, fenytoiną, ryfampicyną). Stosowanie tych leków może przyspieszać metabolizm buprenorfiny, dlatego dawkę buprenorfiny należy odpowiednio zwiększyć, jeśli pacjenci zgłaszają mniejszą skuteczność buprenorfiny lub wystąpią objawy głodu narkotycznego.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciaża

Aktualnie brak jest wystarczających danych dotyczących ewentualnego ryzyka wad rozwojowych i działania toksycznego na płód w przypadku podawania buprenorfiny kobietom w ciąży.

Podawanie dużych dawek buprenorfiny kobietom w ostatnim okresie ciąży (również przez krótki okres) może powodować depresję oddechową u noworodków. Przewlekłe stosowanie buprenorfiny w ostatnim trymestrze ciąży może wywoływać zespół abstynencyjny u noworodków. Nie należy podawać buprenorfiny kobietom w ciąży, chyba że stan kliniczny matki wymaga leczenia buprenorfiną, a potencjalne korzyści uzasadniają możliwe ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

W badaniach na szczurach stwierdzono, że buprenorfina może hamować laktację lub wytwarzanie mleka. Ponieważ buprenorfina przenika do mleka matki, karmienie piersią podczas leczenia jest przeciwwskazane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Buprenorfina może powodować senność, szczególnie w przypadku skojarzonego stosowania z alkoholem lub lekami powodującymi depresję ośrodkowego układu nerwowego, dlatego należy pouczyć pacjentów, by nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali urządzeń mechanicznych (patrz punkt 4.5).

4.8    Działania niepożądane

Wystąpienie działań niepożądanych wiąże się z indywidualną tolerancją pacjenta, która jest wyższa u osób uzależnionych od narkotyków niż w populacji ogólnej.

W ocenie działań niepożądanych stosuje się następujące kategorie częstości występowania:

Bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

Wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (Quinckego), skurcz oskrzeli

Zaburzenia psychiczne

Często

Lęk, drażliwość

Niezbyt często

Omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Bezsenność

Często

Zawroty głowy, senność, ból głowy

Zaburzenia oka

Często

Łzawienie

Zaburzenia serca

Często

Zaburzenia EKG (wydłużenie odstępu QT)

Zaburzenia naczyniowe

Często

Omdlenie, niedociśnienie ortostatyczne

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często

Wodnista wydzielina z nosa

Niezbyt często

Depresja oddechowa

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Zaparcia, biegunka, nudności, wymioty, bóle brzucha

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Martwica wątroby, zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Pocenie się

Zaburzenia ogólne

Bardzo często

Astenia, zespół abstynencyjny

Często

Bóle pleców, dreszcze

Po podaniu dożylnym niezgodnym z zaleceniami opisywano odczyny miejscowe (w tym przypadki reakcji septycznej) i zapalenie wątroby o potencjalnie ciężkim przebiegu (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania należy stosować leczenie wspomagające i uważnie kontrolować stan pacjenta, w tym parametry kardiologiczne i oddechowe. Do najważniejszych objawów wymagających leczenia należy depresja oddechowa, która może doprowadzić do zatrzymania oddechu i zgonu. Jeśli pacjent wymiotuje, należy zapobiec aspiracji treści pokarmowej.

Leczenie. Należy stosować leczenie objawowe depresji oddechowej zgodnie ze standardowym postępowaniem w intensywnej terapii. Należy zapewnić drożność dróg oddechowych i, w razie konieczności, zastosować oddech wspomagany lub kontrolowany. Należy przenieść pacjenta na oddział, w którym dostępne jest pełne wyposażenie do resuscytacji. Zaleca się stosowanie antagonistów receptorów opioidowych (np. naloksonu), mimo mniejszej skuteczności w znoszeniu objawów depresji oddechowej po podaniu buprenorfiny niż po podaniu pełnych agonistów receptorów opioidowych.

Przy ustalaniu długości trwania leczenia niezbędnego do odwrócenia efektów przedawkowania należy wziąć pod uwagę długi czas działania buprenorfiny.

5    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty stosowane w leczeniu uzależnienia od opioidów, kod ATC: N07 BC01.

Buprenorfina wiąże się z receptorami opioidowymi p (mi) i k (kappa) w mózgu. Skuteczność preparatu w leczeniu uzależnienia opioidowego wynika z powoli odwracalnego wiązania z receptorami p, które po dłuższym czasie może zmniejszać głód narkotyczny u uzależnionych pacjentów.

W badaniach klinicznych oceniających właściwości farmakologiczne u osób z uzależnieniem opioidowym wykazano efekt „sufitowy” (brak dodatkowej poprawy mimo zwiększenia dawki) buprenorfiny w zakresie szeregu parametrów, np. pozytywnego nastroju, „dobrego wpływu leczenia” i depresji oddechowej.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym buprenorfina ulega efektowi pierwszego przejścia wskutek N-dealkilacji i wiązania z resztami glukuronianowymi w jelicie cienkim, dlatego stosowanie doustne jest niewłaściwe. Maksymalne stężenie w osoczu występuje po 90 minutach od podania podjęzykowego, a zależność pomiędzy dawką a stężeniem maksymalnym jest liniowa dla dawek 2-16 mg.

Dystrybucja

Po zakończeniu wchłaniania następuje szybka faza dystrybucji buprenorfiny. Okres półtrwania wynosi 25 godzin.

Metabolizm i wydalanie

Buprenorfina podlega przemianom tlenowym: 14-N-dealkilacji do N-dealkilobuprenorfiny (norbuprenorfina) przez izoenzym CYP3A4 cytochromu P-450 i sprzęganiu z kwasem glukuronowym związku macierzystego i dealikilowanego metabolitu. Norbuprenorfina jest agonistą receptora ą o słabej aktywności wewnętrznej.

Przebieg eliminacji buprenorfiny ma postać rozkładu dwu- lub trójwykładniczego z długą końcową fazą eliminacji (20-25 godzin). Związane jest to częściowo z wchłanianiem zwrotnym buprenorfiny w jelicie po hydrolizie koniugowanej pochodnej, a częściowo z silną lipofilnością cząsteczki.

Buprenorfina jest wydalana głównie z żółcią i kałem w postaci metabolitów sprzężonych z kwasem glukuronowym (80%), a pozostała część jest wydalana z moczem.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania ostrej toksyczności prowadzono na myszach i szczurach po podaniu doustnym i pozajelitowym buprenorfiny. Mediany dawki śmiertelnej (LD50) wynosiły 26, 94 i 261 mg/kg mc. u myszy oraz 35, 243 i 600 mg/kg mc. u szczurów odpowiednio dla dożylnej, śródotrzewnowej i doustnej drogi podania.

Po ciągłym podawaniu podskórnym przez miesiąc u psów rasy beagle, podawaniu doustnym przez miesiąc u makaków i podawaniu domięśniowym przez 6 miesięcy u szczurów i pawianów stwierdzono bardzo małą toksyczność tkankową i biochemiczną.

W badaniach działania teratogennego na szczurach i królikach nie wykazano działania embriotoksycznego lub teratogennego ani istotnego wpływu buprenorfiny na czas zakończenia karmienia pokarmem naturalnym. U szczurów nie stwierdzono wpływu na płodność ani funkcje rozrodcze, jednak po podaniu największej dawki domięśniowej (5 mg/kg mc./dobę) obserwowano niekorzystny wpływ na przebieg porodu i wysoką śmiertelność noworodków.

W badaniach na szczurach i królikach wykazano działania toksyczne na płód, w tym poronienia po implantacji zarodka. Poza tym podawanie dużych doustnych dawek samicom w ciąży i w okresie laktacji wiązało się z nieznacznym opóźnieniem w rozwoju neurologicznym noworodków szczurzych (powierzchowny odruch postawy i położenia oraz reakcja na nagłe bodźce („odruch przestraszenia”).

U psów po 52 tygodniach stosowania doustnej dawki 75 mg/kg mc./dobę obserwowano zmiany rozrostowe w obrębie dróg żółciowych o nasileniu od minimalnego do umiarkowanego oraz włóknienie okołożółciowe.

DANE FARMACEUTYCZNE

6


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza jednowodna Mannitol

Skrobia kukurydziana Kwas cytrynowy bezwodny Sodu cytrynian Powidon K30 Magnezu stearynian Talk

Krzemionka koloidalna bezwodna

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności    przy przechowywaniu

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania produktu leczniczego. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowania blistrowe Aluminium/PVC w tekturowym pudełku Opakowania zawierają po 7 lub 28 tabletek podjęzykowych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności    dotyczące usuwania

Bez szczególnych wymagań.

7 PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

ALKALOID-INT d.o.o. Slandrova ulica 4,

1231 Ljubljana - Crnuce Słowenia

Tel.: 01 - 300 42 90 Faks: 01 - 300 42 91 E-mail: info@alkaloid.si

NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8


9 DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

05/2011

Buprenorphine Alkaloid