Imeds.pl

Buscolysin 20 Mg/Ml

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Buscolysin

20 mg/ml roztwór do wstrzykiwań,

(Hyoscini butylbromidum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę,

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Buscolysin i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Buscolysin

3.    Jak zażywać lek Buscolysin

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Buscolysin

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK BUSCOLYSIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Buscolysin wykazuje podobną do atropiny aktywność parasympatykolityczną, jednak działając obwodowo pozbawiony jest ośrodkowych objawów jej oddziaływania. W stosunku do atropiny działa szybciej, ale krócej.

Buscolysin blokuje receptory muskarynowe, co powoduje zmniejszenie napięcia mięśni gładkich, osłabienie motoryki przewodu pokarmowego i wydzielania żołądkowego, znosi ponadto skurcze dróg żółciowych i moczowych.

Buscolysin stosowany jest następujących przypadkach:

•    ostre stany skurczowe przewodu pokarmowego: skurcze przełyku, wpustu i odźwiernika, zaparcie kurczowe, nadruchliwa dyskineza żółciowa,

•    zapalenie żołądka i dwunastnicy oraz wrzód żołądka i dwunastnicy,

•    kolka żółciowa,

•    ostre stany skurczowe dróg moczowych, zwłaszcza w przebiegu kamicy nerkowej, kolka nerkowa, bolesne parcie na pęcherz moczowy,

•    pomocniczo w diagnostyce radiologicznej przewodu pokarmowego i dróg moczowych oraz po zabiegach operacyjnych,

•    w położnictwie i ginekologii: skurcze kanału porodowego podczas porodu, połogowe zapalenie macicy, usuwanie łożyska, miesiączkowanie bolesne kurczowe, wspomagająco podczas aborcji (w początkowym etapie).

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU BUSCOLYSIN Kiedy nie stosować leku Buscolysin

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na hioscynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku Buscolysin.

-    jeśli u pacj enta występuj e:

•    nadwrażliwość na butylobromek hioscyny, atropinę lub którykolwiek składnik leku,

•    jaskra,

•    przerost gruczołu krokowego z zatrzymaniem moczu,

•    przewężenie w obrębie przewodu pokarmowego,

•    zaburzenia rytmu serca (tachykardia),

•    dławica piersiowa,

•    niewydolność serca,

•    rozszerzenie okrężnicy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Buscolysin

Butylobromek hioscyny może powodować zatrzymanie moczu lub pogorszenie stanu klinicznego, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku z następującymi schorzeniami: przerost gruczołu krokowego bez niedrożności, uropatia z niedrożności dróg moczowych, jak niedrożność szyi pęcherza spowodowana przerostem gruczołu krokowego. W takim przypadku należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku.

Wskazana jest ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów cierpiących na niedrożność mechaniczną przewodu pokarmowego różnego pochodzenia, zwężenie odźwiernika, rozszerzenie okrężnicy, bowiem podawanie leku może prowadzić do zastoju treści żołądkowo-jelitowej, wzdęć i zatrucia, co w konsekwencji prowadzi do zaostrzenia przebiegu wspomnianych schorzeń.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u osób z chorobami serca, zwłaszcza arytmią serca (tachykardia, tachyarytmia).

Leku nie należy podawać pacjentom chorym na jaskrę z zamkniętym kątem przesączania oraz chorym z wysoką gorączką, z uwagi na to, iż butylobromek hioscyny działa hamująco na gruczoły potowe, jego stosowanie może spowodować przegrzanie organizmu ze wszystkimi jego konsekwencjami.

U pacjentów z objawami suchości ust, wysychającym nieżytem nosa, hipertonią oraz nadczynnością tarczycy należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku.

W razie wystąpienia jakichkolwiek objawów nadwrażliwości konieczne jest odstawienie leku.

Nie zaleca się stosowanie preparatu Buscolysin u dzieci poniżej 6 lat.

Nie zaleca się podawania leku przez 24 godziny przed badaniem wydzielania kwasu żołądkowego. Stosowanie leku Buscolysin z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

-    preparaty cholinomimetyczne (pilokarpina) oraz leki przeciwcholinoesterazowe (galantamina, fizostygmina, pirydostygmina), antagonizują działanie butylobromku hioscyny,

-    amantadyna, chinidyna, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki, związki przeciwhistaminowe oraz leki przeciw chorobie Parkinsona potęgują cholinolityczne działanie butylobromku hioscyny,

-    butylobromek hioscyny może osłabiać perystaltykę przewodu pokarmowego, co opóźnia wchłanianie i działanie farmakologiczne innych leków,

-    działanie butylobromku hioscyny powoduje w konsekwencji wzmożone wchłanianie i wzrost stężenia digoksyny w surowicy (o ok. 1/3), co może prowadzić do względnego przedawkowania,

-    jednoczesne przyjmowanie kortykosteroidów i butylobromku hioscyny prowadzi do zwiększonego ryzyka wzrostu ciśnienia śródgałkowego i prawdopodobieństwo rozwoju jaskry,

-    wydalanie leku może być osłabione w wyniku stosowania środków alkalizujących mocz, min cytrynianów, itp.,

-    równoczesne przyjmowanie butylobromku hioscyny z ketokonazolem lub metoklopramidem może prowadzić do zmniejszenia działania terapeutycznego tych ostatnich,

-    jednoczesne podawanie inhibitorów MAO może hamować metabolizm leków antycholinergicznych, w tym butylobromku hioscyny, przez co nasila się ich działanie terapeutyczne i działania niepożądane,

Stosowanie leku Buscolysin z jedzeniem i piciem

Nie dotyczy.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza. Butylobromek hioscyny przenika przez łożysko.

Mimo, że w badaniach na zwierzętach nie wykazano szkodliwego działania leku na płód, z uwagi na brak odpowiednich badań u ciężarnych kobiet nie zaleca się stosowania preparatu Buscolysin w okresie ciąży, zwłaszcza w I trymestrze.

Buscolysin może być stosowany jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku poradzić się lekarza.

Butylobromek hioscyny częściowo przenika do mleka matki, zatem nie jest wskazane stosowanie leku w okresie karmienia piersią. Ponadto preparat może zmniejszać wydzielanie mleka, co jest związane z osłabieniem działania gruczołów zewnątrzwydalniczych.

Buscolysin może być stosowany jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla dziecka.

Jeśli zastosowanie leku jest niezbędne, należy zaprzestać karmienia piersią w czasie przyjmowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Długotrwałe stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń akomodacji. Podczas leczenia preparatem Buscolysin nie należy zatem prowadzić pojazdów mechanicznych i obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu, aż do uzyskania pełnej sprawności wzroku.

3. JAK STOSOWAĆ ZAŻYWAĆ LEK BUSCOLYSIN

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Lekarz prowadzący określa dobową dawkę leku Buscolysin w zależności od nasilenia objawów klinicznych oraz od towarzyszących schorzeń, jeśli takie występują.

Dorośli:

Ostre stany skurczowe u dorosłych: domięśniowo lub dożylnie, 10 - 20 mg leku, dwa do czterech razy na dobę.

Można stosować preparat Buscolysin w postaci dożylnego wlewu kroplowego.

Maksymalna dawka dobowa u dorosłych wynosi 100 mg butylobromku hioscyny.

Dzieci powyżej 6 lat:

Buscolysin podawać domięśniowo lub dożylnie w dawce 5 -10 mg, dwa do czterech razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Buscolysin

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Przedawkowanie leku, w zależności od stopnia zatrucia charakteryzuje się następującymi objawami: zaczerwienienie i suchość skóry, suchość błon śluzowych, rozszerzenie źrenic, zaburzenia rytmu serca, trudności w połykaniu, neuropsychiczne zaburzenia (majaczenie, omamy wzrokowe, pobudzenie i lęk, ataksja) aż do utraty przytomności, wysokiej gorączki, zatrzymania moczu, zapaści i śpiączki.

W przypadku przedawkowania leku, pacjenta należy hospitalizować i zastosować leczenie objawowe Objawy przedawkowania leku zmniejsza podanie leków parasympatykomimetycznych, takich jak galantamina, fizostygmina.

W stanach ciężkiego zatrucia należy podać pacjentowi barbiturany i benzodiazepinę, oraz jeśli wskazane - reanimować chorego.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Buscolysin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej podano działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów.

Badania diagnostyczne

Podwyższone ciśnienie tętnicze, podwyższone ciśnienie śródgałkowe Zaburzenia serca

Tachykardia (przyspieszenie akcji serca), palpitacje serca.

Zaburzenia układu nerwowego Zawroty głowy, ból głowy, ataksja.

Zaburzenia oka

Rozszerzenie źrenic, porażenie akomodacji (cykloplegia), zaburzenia wydzielania płynu łzowego.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Zagęszczenie wydzieliny oskrzelowej.

Zaburzenia żołądka i jelit

Suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, zaparcia.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Zaburzenia oddawania moczu, zatrzymanie moczu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Świąd, wysypka, zwiększone wydzielanie potu.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Zaczerwienie, zmęczenie (uczucie zmęczenia).

Zaburzenia układu immunologicznego Pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia psychiczne

Chociaż butylobromek hioscyny jako związek czwartorzędowy nie przekracza bariery krew-mózg, bardzo rzadko może wywoływać: niepokój, pobudzenie, bezsenność, nerwowość i omamy (w szczególności u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK BUSCOLYSIN

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Buscolysin po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

6.    INNE INFORMACJE Co zawiera lek Buscolysin

-    Substancją czynną leku jest hioscyny butylobromek.

Jedna ampułka 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 20 mg hioscyny butylobromku (Hyoscini butylbromidum).

-    Inne składniki leku to sodu chlorek i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Buscolysin i co zawiera opakowanie

Ampułki ze szkła oranżowego typ I w blistrze miękkim z foli PCV, umieszczone w tekturowym pudełku wraz z ulotką dla pacjenta.

Wielkość opakowania:

1 blister po 10 ampułek w pudełku 10 blistrów po 10 ampułek w pudełku

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Sopharma Warszawa Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 91 04-118 Warszawa

Wytwórca:

SOPHARMA PLC 16, Iliensko Shosse str.

1220 Sofia, Bułgaria

Data zatwierdzenia ulotki: