+ iMeds.pl

Buscopan 10 mgUlotka Buscopan

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Buscopan 10 mg, czopki

Hyoscini butylbromidum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

-    Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Buscopan i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Buscopan

3.    Jak stosować Buscopan

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Buscopan

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Buscopan i w jakim celu się go stosuje

Hioscyny butylobromek, substancja czynna leku Buscopan, jest środkiem rozkurczowym.

Środki rozkurczowe zmniejszają skurcze mięśni gładkich narządów wewnętrznych jamy brzusznej -w obrębie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych, układu moczowego oraz dróg rodnych kobiet, co łagodzi ból.

Stosuje się je w łagodzeniu bólów kolkowych, tj. bólów w obrębie jamy brzusznej wywodzących się ze wspomnianych narządów wewnętrznych, których intensywność nasila się i (lub) słabnie i trudno określić ich dokładną lokalizację.

Buscopan można stosować w stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego (w zaburzeniach czynnościowych w obrębie przewodu pokarmowego, bolesnych skurczach żołądka, kolce jelitowej, zespole jelita drażliwego), w stanach skurczowych i dyskinezji dróg żółciowych (w zaburzeniach czynnościowych w obrębie dróg żółciowych, ostrym bólu w drogach żółciowych, kolce żółciowej), w stanach skurczowych w obrębie układu moczowo-płciowego (w bolesnym miesiączkowaniu, kolce nerkowej, stanach skurczowych związanych z kamicą moczowodową).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Buscopan

Kiedy nie stosować leku Buscopan

-    jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na hioscyny butylobromek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (wymienione w punkcie 6);

-    u pacjentów z nużliwością mięśni (myasthenia gravis) - chorobą charakteryzującą się znacznym osłabieniem mięśni a nawet niemożliwością poruszania się);

-    u pacjentów z patologicznym poszerzeniem jelita grubego (megacolon - znaczne poszerzenie jelita grubego).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność w następujących okolicznościach:

- jeśli pacjent ma chore serce (nieregularne bicie serca, wysokie ciśnienie tętnicze);

-    jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania;

-    jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości niedrożność jelit lub jej podejrzenie;

-    jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości niedrożność dróg moczowych lub jej podejrzenie;

-    jeśli pacjent ma powiększony gruczoł krokowy (prostatę);

- jeśli dolegliwości i bóle u pacjenta są wyraźnie inne niż znany mu ból lub dyskomfort w obrębie brzucha, do leczenia których lekarz w przeszłości przepisał Buscopan;

- jeśli u pacjenta wystąpi nagły, silny lub ostry ból, który wyraźnie różni się od zwykłego bólu lub dyskomfortu związanego ze skurczami;

- jeśli ból lub dyskomfort w obrębie brzucha związany ze skurczami szybko się pogarsza;

-    jeśli ból brzucha u pacjenta jest wrażliwy na dotyk (boli, gdy ktoś dotknie brzuch);

-    jeśli pacjent ma gorączkę;

-    jeśli pacjent odczuwa nudności lub wymiotuje;

-    jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze, czuje, że zaraz zemdleje;

-    jeśli w kale pacjenta występuje krew;

- jeśli pacjent zauważy u siebie niespodziewane zmiany rytmu wypróżnień, np. biegunkę;

-    jeśli pacjent szybko i nieoczekiwanie schudł;

- jeśli pacjent właśnie stosuje inne leki przeciw bólom i skurczom w obrębie brzucha, przepisane mu przez lekarza.

Jeśli u pacjenta występuje lub wystąpił którykolwiek z wyżej wymienionych stanów, nie powinien stosować leku Buscopan bez zasięgnięcia porady lekarza. W celu zbadania przyczyny dolegliwości lekarz zaleci przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych.

Pacjent powinien odstawić Buscopan i skontaktować się z lekarzem

- jeśli ból nasili się w ciągu 24 godzin od zastosowania leku lub będzie trwać dłużej niż 3 dni;

- jeśli wystąpi bolesność dotykowa brzucha;

- jeśli pacjent zauważy krwawienie z odbytu lub nawracające krwawienie;

- jeśli wystąpią jakiekolwiek nowe objawy.

Inne leki i Buscopan

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, w tym dostępnych bez recepty, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Buscopan należy poradzić się lekarza w przypadku stosowania następujących leków:

*    trój - i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji);

*    leki przeciwhistaminowe (stosowane w leczeniu niektórych chorób alergicznych);

* leki przeciwpsychotyczne (zmniejszające objawy psychotyczne chorób umysłowych);

* leki beta-sympatykomimetyczne (stosowane w leczeniu niewydolności serca i (lub) astmy);

*    chinidyna (stosowana w leczeniu zaburzeń rytmu serca);

*    amantadyna (stosowana w leczeniu choroby Parkinsona);

*    dizopiramid (stosowany w leczeniu nieregularnego bicia serca)

*    inne leki cholinolityczne, takie jak ipratropium lub tiotropium (stosowane w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) lub związki podobne do atropiny;

ponieważ Buscopan może nasilać działania tych leków.

Należy również poinformować lekarza o stosowaniu metoklopramidu (stosowanego w leczeniu wymiotów, nudności (mdłości) lub dolegliwości żołądkowo-jelitowych), ponieważ może dojść do osłabienia działania leku Buscopan oraz działania metoklopramidu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W okresie ciąży i karmienia piersią, gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem leku Buscopan należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Buscopan w trakcie ciąży i podczas karmienia piersią, o ile nie zostanie to wyraźnie zalecone przez lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Brak zaleceń dotyczących stosowania leku Buscopan i prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Buscopan

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to: o ile lekarz nie zaleci inaczej:

dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 do 5 razy na dobę po 1 do 2 czopków; dzieci 6-12 lat: 3 razy na dobę po 1 czopku.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

U dzieci lek jest stosowany przez opiekuna.

Nie należy stosować leku Buscopan u dzieci do 6 lat.

Czopki należy rozpakować i stosować do odbytu węższym końcem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Buscopan

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Buscopan należy niezwłocznie zwrócić się o poradę do lekarza.

Mogą wystąpić następujące objawy: suchość w jamie ustnej, zaczerwienienie skóry, trudności z oddawaniem moczu, przyspieszenie bicia serca i zaburzenia widzenia.

Pominięcie zastosowania leku Buscopan

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni, nie należy jednak stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Buscopan

Buscopan należy stosować tylko w razie potrzeby i należy przerwać jego stosowanie po ustąpieniu objawów.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Buscopan może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wiele z wymienionych poniżej działań niepożądanych wynika z działania antycholinergicznego leku. Takie działania niepożądane są zwykle łagodne i przemijające.

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco: bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów);

często (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów); niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów); rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów, ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów); bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów).

Zaburzenia serca

Niezbyt często: szybkie bicie serca

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: suchość w jamie ustnej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Rzadko: zatrzymanie moczu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: zmniejszenie wydzielania potu

Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: reakcje skórne (pokrzywka, świąd)

Częstość nieznana: wstrząs anafilaktyczny (nagła i ciężka reakcja alergiczna charakteryzująca się trudnościami w oddychaniu, zapaścią krążeniową i nagłym obrzękiem), reakcje anafilaktyczne z epizodami zaburzeń oddychania, reakcje skórne (wysypka, zaczerwienienie) i inne reakcje nadwrażliwości.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {Al. Jerozolimskie 181C w Warszawie (02-222) Tel. (22) 49 21 301, Faks (22) 49 21 309} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Buscopan

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie stosować leku Buscopan po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Buscopan

-    Jeden czopek zawiera 10 mg hioscyny butylobromku (Hyoscini butylbromidum)

-    Inne składniki leku to: witepsol W 45, woda oczyszczona

Jak wygląda Buscopan i co zawiera opakowanie

10 czopków w blistrze z folii Al/PE w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim/Rhein,

Niemcy

Wytwórca:

Istituto De Angeli S.r.l.

Loc. Prulli, 103/C 50066 Reggello (FI)

Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o. ul. Wołoska 5 02-675 Warszawa tel: +48 22 699 0 699

Data zatwierdzenia ulotki:

5

Buscopan

Charakterystyka Buscopan

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Buscopan, 10 mg, czopki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jeden czopek zawiera 10 mg hioscyny butylobromku (Hyoscini butylbromidum) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Czopek

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Stany skurczowe mięśni gładkich przewodu pokarmowego (zaburzenia czynnościowe w obrębie przewodu pokarmowego, bolesne skurcze żołądka, kolka jelitowa, zespół jelita drażliwego), stany skurczowe i dyskinezja dróg żółciowych (zaburzenia czynnościowe w obrębie dróg żółciowych, ostry ból w drogach żółciowych, kolka żółciowa), stany skurczowe w obrębie układu moczowo-płciowego (bolesne miesiączkowanie, kolka nerkowa, stany skurczowe związane z kamicą moczowodową).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 3 do 5 razy na dobę po 1-2 czopki.

Dzieci w wieku 6-12 lat: 3 razy na dobę po lczopku.

Nie należy stosować leku BUSCOPAN u dzieci do 6 lat.

Czopki należy stosować doodbytniczo.

Buscopan nie powinien być podawany bez przerwy lub przez dłuższy czas, bez zbadania przyczyny dolegliwości.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na butylobromek hioscyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

-    Nużliwość mięśni (myasthenia gravis);

-    Patologiczne poszerzenie jelita grubego (megacolon).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Gdy ostry, niewyjaśniony ból brzucha utrzymuje się lub nasila, czy też występuje razem z innymi objawami takimi jak gorączka, nudności, wymioty, zmiany rytmu wypróżnień, tkliwość brzucha, obniżenie ciśnienia krwi, omdlenia lub obecność krwi w stolcu, niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich badań diagnostycznych w celu zbadania etiologii objawów.

Ze względu na potencjalne ryzyko związane z działaniem antycholinergicznym należy zachować ostrożność u pacjentów z jaskrą z wąskim kątem przesączania, u pacjentów ze zwężeniem w obrębie jelit lub dróg moczowych, jak również u pacjentów ze skłonnością do tachykardii (np. w przebiegu nadczynności tarczycy, niewydolności serca, zabiegu kardiochirurgicznego).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Produkt leczniczy może nasilać działanie antycholinergiczne takich leków jak tróji czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwhistaminowe, leki przeciwpsychotyczne, chinidyna, amantadyna, dizopiramid oraz innych leków antycholinergicznych (np. tiotropium, ipratropium, związki podobne do atropiny).

Jednoczesne leczenie antagonistami dopaminy (np. metoklopramidem) i produktem leczniczym Buscopan może zmniejszać skuteczność działania obu tych leków na przewód pokarmowy.

Buscopan może nasilać tachykardię wywołaną przez leki beta-adrenergiczne.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania hioscyny butylobromku u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na rozrodczość (patrz „Toksykologia”).

Karmienie piersią

Brak wystarczających danych dotyczących przenikania hioscyny butylobromku i jego metabolitów do mleka kobiecego.

Zaleca się unikanie stosowania produktu Buscopan w trakcie ciąży i podczas karmienia piersią. Płodność

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na płodność (patrz punkt 5.3).

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Wiele z wymienionych poniżej działań niepożądanych wynika z działania antycholinergicznego leku. Takie działania niepożądane są zwykle łagodne i przemijające.

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana częstość (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia serca Niezbyt często: tachykardia

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: suchość w jamie ustnej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Rzadko: zatrzymanie moczu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: zmniejszenie wydzielania potu

Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: reakcje skórne (pokrzywka, świąd)

Częstość nieznana: reakcje anafilaktyczne z epizodami zaburzeń oddychania i wstrząsem anafilaktycznym, wysypka, rumień, nadwrażliwość

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {Al. Jerozolimskie 181C w Warszawie (02-222) Tel. (22) 49 21 301,

Faks (22) 49 21 309} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

W przypadku przedawkowania można zaobserwować objawy związane z działaniem antycholinergicznym.

Leczenie

W przypadku konieczności można podać lek parasympatykomimetyczny. W przypadku osób chorych na jaskrę należy niezwłocznie skonsultować się z okulistą. Zaburzenia związane z układem sercowo-naczyniowym powinny być leczone zgodnie z ogólnymi zasadami. W przypadku zatrzymania oddychania należy rozważyć intubację i sztuczne oddychanie. W przypadku zatrzymania moczu może okazać się konieczne cewnikowanie. Dodatkowo należy stosować inne środki w zależności od potrzeb.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: półsyntetyczne alkaloidy pokrzyku, czwartorzędowe sole amoniowe, butyloskopolamina; kod ATC: A 03 BB 01

Produkt leczniczy wywiera działanie rozkurczające mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, dróg żółciowych i moczowo-płciowych. Jako czwartorzędowa sól amoniowa hioscyny butylobromek nie przechodzi do ośrodkowego układu nerwowego. Tym samym nie występują działania niepożądane związane z działaniem antycholinergicznym na ośrodkowy układ nerwowy. Obwodowe działanie antycholinergiczne wynika z blokowania zwojów w obrębie jamy brzusznej i blokowania receptorów muskarynowych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Jako czwartorzędowa sól amoniowa hioscyny butylobromek jest wysoce polarny i z tego powodu jest jedynie częściowo wchłaniany po podaniu doustnym (8%) lub doodbytniczym (3%). Po podaniu doustnym pojedynczej dawki butylobromku hioscyny w zakresie od 20 ng/mL do 400 ng/mL średnie stężenie w osoczu krwi wynosi od 0,11 ng/mL do 2,04 ng/mL po około 2 godzinach. W tym samym zakresie dawek wartość AUC0-tz wynosiła od 0,37 do 10,7 ng h/mL. Mediana bezwzględnej biodostępności różnych postaci farmaceutycznych, czyli tabletek powlekanych, czopków i roztworu doustnego, zawierających 100 mg hioscyny butylobromku, wynosiła poniżej 1%.

Dystrybucja

Ze względu na duże powinowactwo do receptorów muskarynowych i receptorów nikotynowych, hioscyny butylobromek jest dystrybuowany głównie do komórek mięśniowych okolic brzucha i miednicy, jak również śródściennych zwojów narządów jamy brzusznej. Wiązanie hioscyny butylobromku z białkami osocza (albuminami) wynosi około 4,4%. Badania na zwierzętach wskazują, że hioscyny butylobromek nie przenika przez barierę krew-mózg, ale nie ma dostępnych danych klinicznych w tym zakresie. Zaobserwowano oddziaływanie hioscyny butylobromku (1 mM) z transportem choliny (1,4 nM) w komórkach nabłonkowych łożyska ludzkiego in vitro.

Metabolizm i eliminacja

Po doustnym podaniu pojedynczej dawki w zakresie od 100 do 400 mg, okres półtrwania w fazie końcowej wynosi od 6,2 do 10,6 godziny. Głównym szlakiem metabolicznym jest hydrolityczne rozszczepienie wiązania estrowego. Po podaniu doustnym hioscyny butylobromek jest wydalany z kałem i z moczem. Badania u ludzi wykazują, że przez nerki wydala się 2 do 5% dawki radioaktywności po podaniu doustnym a 0,7 do 1,6% po podaniu doodbytniczym. Po podaniu doustnym około 90% radioaktywności można wykryć w kale. Wydalanie hioscyny butylobromku z moczem wynosi poniżej 0,1% dawki. Średni pozorny klirens po podaniu doustnym dawek 100 do 400 mg wynosi od 881 do 1420 L/min, zaś odpowiadające objętości dystrybucji dla tego samego zakresu wynoszą od 6,13 do 11,3 x 105 L, prawdopodobnie ze względu na bardzo niską dostępność.

Metabolity wydalane przez nerki słabo wiążą się z receptorami muskarynowymi i dlatego uważa się, że nie mają wpływu na działanie hioscyny butylobromku.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne nie wykazują szczególnego zagrożenia dla ludzi na podstawie konwencjonalnych badań farmakologii bezpieczeństwa, toksyczności powtarzanych dawek, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na reprodukcję i rozwój. Skutki w badaniach nieklinicznych obserwowano jedynie przy ekspozycji uznanej za wystarczającą przy przekroczeniu maksymalnego narażenia człowieka, co wskazuje na niewielkie znaczenie w praktyce klinicznej. Niepożądane wyniki w badaniach nieklinicznych wystąpiły po dawkach znacznie większych niż dawki przeznaczone dla ludzi. Wyniki zostały podsumowane poniżej.

Stany ostre, butylobromek hioscyny ma niski wskaźnik toksyczności: wartość LD50 dla stosowania doustnego wynosiła 1000-3000 mg/kg u myszy, 1040-3300 mg/kg u szczurów i 600 mg/kg u psów. Objawy toksyczne obejmowały ataksję oraz zmniejszenie napięcia mięśniowego, a dodatkowo: drżenie i drgawki u myszy, rozszerzenie źrenic, suche błony śluzowe i tachykardię u psów. Zgony z powodu zatrzymania oddychania wystąpiły w ciągu 24 godzin. Po 26 tygodniach szczury tolerowały dawkę 200 mg/kg, podczas gdy przy dawce 250 i 1000 mg/kg występowało pogorszenie funkcji żołądkowo-jelitowych oraz zgony. Największe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się jeszcze działań niepożądanych (NOAEL) w 39-tygodniowym badaniu dawek doustnych (kapsułki) u psów, wyniosło 30 mg/kg. Większość wyników klinicznych zostało powiązanych z ostrymi skutkami butylobromku hioscyny podawanego w dużych dawkach (200 mg/kg). Nie zaobserwowano żadnych niepożądanych skutków histopatologicznych.

Butylobromek hioscyny nie wykazywał działania embriotoksycznego ani teratogennego w dawkach doustnych do 200 mg/kg w diecie (szczur), ani dawkach 200 mg/kg podawanych przez zgłębnik, ani dawkach 50 mg/kg podawanych podskórnie (królik). Nie zaobserwowano zaburzeń płodności przy dawkach do 200 mg/kg podawanych doustnie. Podobnie jak w przypadku innych leków kationowych, butylobromek hioscyny wchodzi w reakcję z cholinowym systemem transportowym ludzkich komórek nabłonka łożyska in vitro. Nie udowodniono przenikania butylobromku hioscyny do kompartmentu płodowego. Nie istnieją żadne badania rakotwórczości przeprowadzone in vivo. Niemniej butylobromek hioscyny nie wykazał potencjału rakotwórczego w dwóch 26-tygodniowych badaniach na szczurach, którym doustnie podawano dawkę do 1000 mg/kg.

Butylobromek hioscyny w czopkach był miejscowo dobrze tolerowany.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

witepsol W 45 woda oczyszczona

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

5 lat

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

10 czopków w blistrze z folii Al/PE, w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173, D-55216 Ingelheim/Rhein,

Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10.


DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

6

Buscopan