+ iMeds.pl

Butamid 1,5 mg/mlUlotka Butamid

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Butamid, 1,5 mg/ml, syrop

Butamirati citras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Butamid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Butamid

3.    Jak stosować Butamid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Butamid

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Butamid i w jakim celu się go stosuje

Butamid jest nieopioidowym lekiem przeciwkaszlowym. Zmniejsza częstość i natężenie kaszlu oraz rozszerza oskrzela, co ułatwia oddychanie.

Butamid stosowany jest w objawowym leczeniu nieproduktywnego (suchego) kaszlu różnego pochodzenia.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Butamid

Kiedy nie stosować leku Butamid

-    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na butamiratu cytrynian lub którykolwiek

z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

Butamid hamuje odruch kaszlu, dlatego należy unikać jednoczesnego stosowania leków wykrztuśnych (patrz punkt „Butamid a inne leki”).

Butamid a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy unikać jednoczesnego stosowania leków wykrztuśnych, ponieważ może to powodować zaleganie wydzieliny w drogach oddechowych, co zwiększa ryzyko skurczu oskrzeli i zakażenia dróg oddechowych.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie zaleca się stosowania leku Butamid u kobiet w ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznej metody antykoncepcji. Nie wiadomo, czy butamiratu cytrynian lub jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Dlatego leku Butamid nie należy stosować w okresie kamienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

-    Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ Butamid może wywoływać senność.

Lek Butamid zawiera maltitol ciekły, dlatego:

-    może mieć lekkie działanie przeczyszczające,

-    jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu ciekłego.

3.    Jak stosować Butamid

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza.

Zalecana dawka:

Dorośli

15 ml syropu 4 razy na dobę.

Dzieci i młodzież

Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 3 lat: nie stosować.

Lek należy stosować doustnie.

Maksymalny czas trwania leczenia bez zalecenia lekarza wynosi 7 dni.

Do opakowania leku dołączona jest miarka, która ułatwia dawkowanie leku. Po każdym użyciu należy ją umyć i wysuszyć.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Dawkowanie u starszych dzieci oraz u młodzieży - patrz punkt 3 „Jak stosować Butamid”.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Butamid

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana mogą wystąpić następujące objawy: senność, nudności, wymioty, biegunka, zawroty głowy, obniżenie ciśnienia tętniczego.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Butamid należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Butamid

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeżeli jednak zbliża się już pora przyjęcia następnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę i zażyć następną według ustalonego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

4.


Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów) mogą wystąpić:

-    senność

-    nudności

-    biegunka

-    pokrzywka

-    zawroty głowy

-    wymioty

-    wysypka

Jeśli wystąpią wymienione objawy, należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się po poradę do lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Butamid

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w oryginalnym opakowaniu.

Nie stosować leku Butamid po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie butelki i pudełku.

Po pierwszym otwarciu butelki lek nadaje się do stosowania przez 40 dni.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Butamid

-    Substancją czynną leku jest butamiratu cytrynian. Każdy ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynianu.

-    Ponadto lek zawiera: maltitol ciekły (E 965) - 598 mg/ml, kwas cytrynowy bezwodny, sodu cytrynian, aromat karmelowy 1100710104, kwas benzoesowy (E 210), sacharyna sodowa (E 954), wodę oczyszczoną, sodu wodorotlenek.

Jak wygląda Butamid i co zawiera opakowanie

Syrop. Przezroczysty roztwór o zapachu karmelu.

Butelka z oranżowego szkła typu III z zakrętką z PP, z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci i pierścieniem gwarancyjnym oraz miarka o pojemności 15 ml z PP w tekturowym pudełku. Butelka zawiera 120 lub 200 ml syropu.

Podmiot odpowiedzialny:

PharmaSwiss Česká republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Republika Czeska

Wytwórca

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Butamid

Charakterystyka Butamid

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Butamid, 1,5 mg/ml, syrop

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy ml syropu zawiera 1,5 mg butamiratu cytrynianu (Butamirati citras).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: maltitol ciekły 598 mg/ml. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop.

Przezroczysty roztwór o zapachu karmelu.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie nieproduktywnego (suchego) kaszlu różnego pochodzenia.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie:

Przedstawione poniżej zalecenia dotyczące dawkowania oparte są na doświadczeniu; brak danych z odpowiednich badań mających na celu ustalenie dawkowania.

Dorośli

15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 4 razy na dobę.

Dzieci i młodzież

Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu (22,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu (15 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu (7,5 mg butamiratu cytrynianu) 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 3 lat: nie stosować.

Maksymalny czas trwania leczenia bez zalecenia lekarza wynosi 1 tydzień (patrz punkt 4.4). Sposób podawania:

Produkt należy podawać doustnie, stosując miarkę dołączoną do opakowania.

Miarkę należy umyć i wysuszyć po każdym umyciu.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Butamiratu cytrynian hamuje odruch kaszlu. Należy unikać jednoczesnego stosowania leków wykrztuśnych, ponieważ może to powodować zaleganie śluzu w drogach oddechowych, co zwiększa ryzyko skurczu oskrzeli i zakażenia dróg oddechowych.

Jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni, należy zweryfikować rozpoznanie.

Produkt zawiera maltitol ciekły. 1 ml syropu zawiera 598 mg maltitolu ciekłego. Z tego powodu produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy. Produkt może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Wartość kaloryczna 2,3 kcal/g maltitolu ciekłego.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Ponieważ butamiratu cytrynian hamuje odruch kaszlu, należy unikać jednoczesnego stosowania leków wykrztuśnych (patrz punkt 4.4).

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania butamiratu cytrynianu u kobiet w okresie ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące szkodliwego wpływu na reprodukcję są niewystarczające (patrz punkt 5.3) Produkt Butamid nie jest zalecany do stosowania w okresie ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznej metody antykoncepcji.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy butamiratu cytrynian lub jego metabolity przenikają do mleka ludzkiego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków/dzieci. Butamiratu cytrynianu nie należy stosować w okresie kamienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Butamid może wywoływać senność. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i (lub) wykonywania innych czynności wymagających wzmożonej uwagi (np. obsługiwania maszyn).

4.8    Działania niepożądane

Poniżej przedstawiono działania niepożądane, które uszeregowano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania.

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często (>1/1000 do < 1/100): senność, zawroty głowy.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Niezbyt często (>1/1000 do < 1/100): nudności, biegunka, wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często (>1/1000 do < 1/100): pokrzywka, wysypka.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W wyniku przedawkowania butamiratu cytrynianu mogą wystąpić następujące objawy: senność, nudności, wymioty, biegunka, zawroty głowy, niedociśnienie tętnicze.

W przypadku przedawkowania należy zastosować typowe postępowanie doraźne, obejmujące płukanie żołądka, podanie węgla aktywowanego, monitorowanie i w razie potrzeby podtrzymywanie czynności życiowych.

Nie jest znana swoista odtrutka.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki przeciwkaszlowe, kod ATC: R05DB13.

Mechanizm działania i właściwości farmakodynamiczne

Butamiratu cytrynian, substancja czynna produktu leczniczego Butamid, jest lekiem przeciwkaszlowym, który różni się od alkaloidów opioidowych zarówno budową chemiczną, jak i działaniem farmakologicznym.

Uważa się, że substancja ma działanie ośrodkowe, jednak nie jest znany dokładny mechanizm jej działania. Butamiratu cytrynian wykazuje nieswoiste działanie przeciwcholinergiczne i rozszerzające oskrzela, co ułatwia oddychanie. Nie wywołuje przyzwyczajenia ani nie uzależnia.

Butamiratu cytrynian ma szeroki indeks terapeutyczny; jest dobrze tolerowany. Stosuje się go w celu łagodzenia kaszlu u dorosłych i dzieci.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Na podstawie dostępnych danych można przyjąć, że butamirat w postaci estru jest dobrze i szybko wchłaniany, a następnie całkowicie hydrolizowany do kwasu fenylo-2-masłowego i dietyloaminoetoksyetanolu.

Nie przeprowadzono badania dotyczącego wpływu jednoczesnego przyjmowania posiłku na wchłanianie butamiratu. Nie wiadomo, czy zależność pomiędzy dostępnością biologiczną a dawką jest liniowa.

Po podaniu 150 mg butamiratu cytrynianu w postaci syropu maksymalne stężenie w osoczu głównego metabolitu, kwasu fenylo-2-masłowego, wynosi 6,4 ^g/ml. Stężenie to osiągane jest po upływie około 1,5 godziny od podania.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji u ludzi nie jest znana. Nie wiadomo, czy butamirat przenika przez barierę łożyskową i do mleka matki.

Metabolizm

Hydroliza butamiratu, w wyniku której powstaje głównie kwas fenylo-2-masłowy i dietyloaminoetoksyetanol, jest szybka i całkowita. Na podstawie badań przeprowadzonych na różnych gatunkach zwierząt stwierdzono, obydwa wspomniane metabolity wykazują działanie przeciwkaszlowe. Brak danych dotyczących alkoholowego metabolitu (dietyloaminoetoksyetanolu) u ludzi. Badania przeprowadzone u ludzi z zastosowaniem butamiratu znakowanego 14C wykazują duży stopień związania z białkami osocza (około 95%; ze względów metodologicznych wykazano tylko dla kwasu fenylo-2-masłowego). Kwas fenylo-2-masłowy jest w dalszym etapie częściowo metabolizowany poprzez hydroksylację w pozycji „para”.

Wydalanie

Wymienione powyżej trzy metabolity wydalane są głównie przez nerki; metabolity kwasowe są wydalane w dużej ilości w postaci sprzężonej z kwasem glukuronowym. Wyznaczone wartości okresu półtrwania w fazie eliminacji wykazują duży rozrzut - w przypadku syropu średni okres półtrwania wynosi, zależnie od badania, od 6 do 26 godzin (największa pojedyncza wartość wynosi 41 godzin).

Właściwości farmakokinetyczne w szczególnych grupach pacjentów

Nie wiadomo, czy zaburzenia czynności wątroby lub nerek mają wpływ na parametry

farmakokinetyczne butamiratu.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania przeprowadzone na zwierzętach oraz doświadczenia przeprowadzone w warunkach in vitro dotyczące toksyczności ostrej i przewlekłej, toksycznego wpływu na rozród oraz działania mutagennego butamiratu nie ujawniają występowania zagrożenia bezpieczeństwa, które mogłoby mieć znaczenie w praktyce klinicznej.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Kwas cytrynowy bezwodny Sodu cytrynian

Aromat karmelowy 1100710104 Kwas benzoesowy (E 210)

Sacharyna sodowa (E 954)

Maltitol płynny (E 965)

Woda oczyszczona Sodu wodorotlenek

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

Po pierwszym otwarciu opakowania: 40 dni

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC, w oryginalnym opakowaniu

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Butelka z oranżowego szkła typu III z zakrętką z PP, z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci i pierścieniem gwarancyjnym oraz miarka o pojemności 15 ml z PP w tekturowym pudełku.

Butelka zawiera 120 lub 200 ml syropu.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 Republika Czeska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

5

Butamid